Norsk Varemerketidende nr 50/11

.
nr 50/11 - 2011.12.12 NO
årgang 101
ISSN 1503-4925
Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder
kunngjøringer innenfor varemerkeområdet
f
f
POSTADRESSE
Postboks 8160 Dep.
0033 Oslo
f
E-POST
[email protected]
f
TELEFON
22 38 73 00
f
TELEFAKS
22 38 73 01
f
1
BESØKSADRESSE
Sandakerveien 64
INFOSENTERETS TELEFONTID
kl. 09.00 - 15.00
Telefon (+47) 22 38 73 33
Telefaks (+47) 22 38 73 31
Innholdsfortegnelse og inid-koder
2011.12.12 - 50/11
Innholdsfortegnelse:
Registrerte varemerker ............................................................................................................................................ 3 Internasjonale varemerkeregistreringer................................................................................................................. 40 Ansvarsmerker ...................................................................................................................................................... 96 Innsigelser ............................................................................................................................................................. 97 Avgjørelser etter innsigelser .................................................................................................................................. 98 Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer ........................................................ 100 Endringer i varefortegnelsen for nasjonale og internasjonale varemerkeregistreringer ..................................... 107 Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter ................................................................. 108 Endringer i fullmaktsforhold ................................................................................................................................. 111 Fornyelser ............................................................................................................................................................ 113 Krav om administrativ overprøving av varemerkeregistreringer.......................................................................... 116 Beskyttelse i henhold til Pariskonvensjonen art. 6 ter. ........................................................................................ 118 Opphør av fullmektigverv..................................................................................................................................... 134 Fornyede internasjonale varemerkeregistreringer .............................................................................................. 135 Ikke fornyede internasjonale varemerkeregistreringer ........................................................................................ 136 Slettede internasjonale varemerkeregistreringer ................................................................................................ 137 Rettelse................................................................................................................................................................ 138 INID-koder
I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med
koder overenstemmende med INID-kodesystemet
(INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data).
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(526)
(300)
(450)
(511)
(521)
(526)
(540)
(541)
(546)
(551)
(554)
(571)
(591)
(730)
(740)
(791)
(793)
(891)
Registreringsnummer
Registreringsdato
Registreringen utløper
Søknadsnummer
Inngivelsesdato
Unntaksannmerkning
Prioritetsopplysninger
Kunngjort registrert dato
Vare-/tjenesteklasse
Bruk/innarbeidelse
Unntaksannmerkning
Gjengivelse av varemerketekst
Merket er et ordmerke
Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
Fellesmerkebestemmelser
Merket er tredimensjonalt
Beskrivelse av merket
Merket er i farger
Søker/innehaver
Fullmektig
Lisenshaver
Lisensinformasjon
Etterfølgende utpekning dato
2
registrerte varemerker
2011.12.12 - 50/11
Registrerte varemerker
Registrerte varemerker jf. varemerkeloven § 22.
I løpet av tre måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf.
varemerkeloven § 26 og varemerkeforskriften § 23.
For søknader som har søknadsdag fra 1. juli 2010 gjelder varemerkeregistreringen i ti år fra
søknadsdagen. Registreringer som har søknadsdag før 1. juli 2010 gjelder i ti år fra registreringsdagen.
Se varemerkeloven § 32 jf. § 83 annet ledd.
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:
262766
2011.12.01
201107861
2011.07.06
2021.07.06
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
Pianissimo Studio
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:
262768
2011.12.01
201107864
2011.07.06
2021.07.06
Speed loops
(541) Ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Fossdal Datatjenester, Loen 31, 4100 JØRPELAND
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved
ledelse og administrasjon av bedrifter;
kontortjenester.
Klasse:37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet;
installasjonsvirksomhet.
Klasse:42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og
forskning og utvikling relatert dertil; industriell
analyse og forskning; design og utvikling av
datamaskiner og dataprogrammer.
(450) Kunngjøringsdato 2011.12.12
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:
(541) Ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
GEIR HÅBESLAND, SOLBRÅTANVEIEN 16 A, 1410
KOLBOTN
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved
ledelse og administrasjon av bedrifter;
kontortjenester; bistand ved forretningsledelse;
konsulentbistand i forretningssaker; forskning
relatert til bedrifter; markedsundersøkelser;
rådgivning for forretningsledelse;
varemerkebygging.
(450) Kunngjøringsdato 2011.12.12
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
262767
2011.12.01
201108144
2011.07.12
2021.07.12
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:
262769
2011.12.01
201105990
2011.05.25
2021.05.25
MAGNE-TRACTION
(541) Ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Mervin Manufacturing Inc, 155 Business Park Loop
Drive, WA98382 SEQUIM, USA (US)
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:28 Vesker og bager spesielt tilpasset for
sportsutsyr; skateboard; skateboardbrett;
griptape til skateboard; skateboardkofferter;
voks og smøring til skateboard; ski;
skibindinger; voks og smøring til ski; snøski;
snowboard; snowboardbindinger;
snowboardbrett; voks og smøring til
snowboard.
(450) Kunngjøringsdato 2011.12.12
(546) Kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Gina Tricot AB, Box 906, 50110 BORÅS, Sverige (SE)
(740) Fullmektig:
Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua ,
0306 OSLO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:8
Sakser; pinsetter; krølltenger og krølljern;
negletenger; rettetenger; elektriske
manikyrsett; manikyrbestikk; elektriske og
ikke-elektriske hårfjerningsredskaper;
øyenvippebøyere; elektriske epilatorer:
neglebåndspinsetter; neglebåndstrenger;
hårfjerningspinsetter; pedikyrsett; ikkeelektriske krølltenger; neglefiler.
Klasse:16 Hygienisk papir; lommetørkler av papir;
blyantspissere (elektriske eller ikke-elektriske);
papirhåndklær; ansiktsservietter av papir.
Klasse:18 Toalettmapper, toalettmapper med innhold;
smykkevesker av tekstilmaterialer (tomme),
sminkevesker med innhold.
Klasse:21 Hårbørster og børster for make-up; kammer;
kunstgjenstander av glass eller porselen;
kosmetikkredskaper, såpekopper;
neglebørster; ikke-elektriske redskaper for å
fjerne sminke; toalettetuier; pudderdåser;
sprayflasker for parfyme; børster (ikke
malerpensler).
(450) Kunngjøringsdato 2011.12.12
3
registrerte varemerker
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:
262770
2011.12.01
201104915
2011.04.27
2021.04.27
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:
2011.12.12 - 50/11
262772
2011.12.01
201010366
2010.10.07
2020.10.07
HANSSON SYNSSENTER
(541) Ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Nicolai Krogh, c/o Krogh Optikk, Postboks 377
Sentrum, 0102 OSLO
(740) Fullmektig:
Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9
Briller, brilleetuier, brilleglass,
brilleinnfatninger, brilleinstrumenter; optiske
artikler; kontakt- og optiske linser.
(546) Kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Gilmar SpA, Via Malpasso 723/725, 47842 SAN
GIOVANNI IN MARIGNANO (RN), Italia (IT)
(740) Fullmektig:
Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130
OSLO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:16 Penner, kulepenner, blyanter, dagbøker,
adressebøker, notisbøker; papir og
papirartikler, nemlig skrivepapir; klebemidler
for skrivesaker; papp og artikler av papp,
nemlig esker og beholdere,
skrivebordsunderlag, display- og
fremvisningsenheter, gulvdisplay- og
gulvfremvisningsenheter for handelsvarer;
artikler til bruk for kunstnere, nemlig pensler.
Klasse:19 Keramiske fliser, steingodsfliser, takstein,
murstein, ildstedfliser, vindusskodder (ikke av
metall), veggkledninger og -panel (ikke av
metall).
Klasse:20 Speil, bilderammer; esker av plast og tre,
avtagbare stolputer for hjemmebruk, avtagbare
tilpassede møbbeltrekk for hjemmebruk;
avtagbare putetrekk for hjemmebruk; vifter for
personlig bruk (ikke-elektriske), ildstedgittere
og -skjermer for husbruk; uroer (dekorative
gjenstander), myk skulptur veggdekor;
dekorativ hjeminnredning, møbler og utstyr,
møbelstoffer; dekorative puter for hjemmebruk;
varer lagt av plast unntatt avfallsbeholdere.
Klasse:24 Gardiner, sengetepper og bordduker, nemlig,
lakener, sengetøy, bordduker (ikke av papir),
tekstiler for hjemmebruk, nemlig,
glasshåndklær og servietter; veggtapeter (av
tekstil), veggtekstiler, tekstiltapeter, vevnader,
badehåndklær og strandhåndklær.
Klasse:25 Klær for menn, kvinner og barn, nemlig, skjørt,
kjoler, dresser, bukser, jeans, blazere, jakker,
frakker, kåper, regntøy, sportsjakker, t-skjorter,
gensere, sweatshirts, bluser, strømper og
strømpebukser, gilets, vester, topper, shorts,
badebukser og badedrakter, joggedresser;
dresser; loungewear, drakter, sjal, foulards,
skjerf, votter, sokker, belter, slips; hodetøy,
nemlig hatter, luer og caps.
Klasse:32 Mineralvann og kullsyreholdig vann og andre
ikke-alkoholholdige drikker, unntatt fruktdrikker
og fruktjuicer; saft og andre preparater til
fremstilling av drikker.
(450) Kunngjøringsdato 2011.12.12
Klasse:44 Optikervirksomhet.
(450) Kunngjøringsdato 2011.12.12
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:
262771
2011.12.01
200912571
2009.12.02
2021.12.01
(546) Kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Arne Cartridge, Sandkollveien 6, 3229 SANDEFJORD
(740) Fullmektig:
Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130
OSLO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet.
Klasse:41 Underholdningsvirksomhet; sportslige og
kulturelle aktiviteter.
Klasse:42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og
forskning og utvikling relatert dertil; industriell
analyse og forskning; design og utvikling av
datamaskiner og dataprogrammer.
(450) Kunngjøringsdato 2011.12.12
4
registrerte varemerker
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:
262773
2011.12.01
201107091
2011.06.21
2021.06.21
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
LISTERINE THERACLEAN
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:
262774
2011.12.01
201107406
2011.06.26
2021.06.26
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
mM Collagen
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:
262776
2011.12.01
201104379
2011.04.12
2021.04.12
(541) Ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Harris Corp, 1025 West Nasa Boulevard, FL32919
MELBOURNE, USA (US)
(740) Fullmektig:
Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9
Trådløst kommunikasjonsutstyr, nemlig
antenner, radiosendere, radiomottakere, taleog datamultipleksere og avbruddsfri
strømforsyning.
Klasse:38 Elektronisk overføring av tale, data og video,
som kan inneholde satellitt- eller
mikrobølgekommunikasjon.
(450) Kunngjøringsdato 2011.12.12
(541) Ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
PRIMEX BIOCHEMICALS AS, Postboks 254, 5501
HAUGESUND
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago,
kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn,
brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer,
spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt,
sennep; eddik, sauser, krydderier, is.
Klasse:32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre
ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og
fruktjuicer; saft og andre preparater til
fremstilling av drikker.
Klasse:44 Veterinære tjenester; hygienisk behandling og
skjønnhetspleie for mennesker eller dyr;
landbruk-, hagebruk- og skogbrukstjenester.
(450) Kunngjøringsdato 2011.12.12
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:
HARRIS CAPROCK
(541) Ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson Plaza ,
NJ08933 NEW BRUNSWICK, USA (US)
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:3
Ikke-medisinsk munnvann; tannkrem;
tannpulver, tannpasta.
Klasse:5
Medisinsk munnvann; medisinsk tannkrem;
medisinsk tannpulver og tannpasta.
Klasse:21 Tannbørster, tanntråd, tanntrådholdere.
(450) Kunngjøringsdato 2011.12.12
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
2011.12.12 - 50/11
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:
262777
2011.12.01
201108163
2011.07.13
2021.07.13
MASTERCEM
(541) Ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Construction Research & Technology GmbH, Dr.Albert-Frank-Strasse 32, 83308 TROSTBERG,
Tyskland (DE)
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:1 Kjemiske produkter til industrielle formål.
(450) Kunngjøringsdato 2011.12.12
262775
2011.12.01
201107094
2011.06.21
2021.06.21
LISTERINE INTELLIDENT
(541) Ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson Plaza ,
NJ08933 NEW BRUNSWICK, USA (US)
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:3
Ikke-medisinsk munnvann; tannkrem;
tannpulver, tannpasta.
Klasse:5
Medisinsk munnvann; medisinsk tannkrem;
medisinsk tannpulver og tannpasta.
Klasse:21 Tannbørster, tanntråd, tanntrådholdere.
(450) Kunngjøringsdato 2011.12.12
5
registrerte varemerker
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:
262778
2011.12.01
201107170
2011.06.21
2021.06.21
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
SEAONICS
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsprioritet
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:
2011.12.12 - 50/11
262779
2011.12.01
2011.05.20, EM, 009984436
201108141
2011.07.14
2021.07.14
(541) Ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Seaonics AS, Molovegen 6, 6004 ÅLESUND
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:7
Kraner og vinsjer og redskaper for forflytning
av laster; ankerspill; apparater for lasting og
lossing; boremaskiner; drivmeanismer andre
enn for landkjøretøy; drivanordninger;
elevatorer; gear (drivverk) og gearkasser
andre enn for landkjøretøyer; heiser, andre
enn skiheiser; hydrauliske døråpnere og
lukkere; hydrauliske styringsanordninger for
maskiner og motorer; industrielle
manipulatorer; kraner [løfte- og
heiseapparater]; løfteapparater; pneumatiske
styringsanordninger for maskiner og motorer;
sager sakser; spoleapparater (mekaniske og
elektriske); styreanordninger for maskiner;
styreinnretninger for maskiner og motorer;
taljer og taljeblokker; vareheiser; ventiler;
vinsjer.
Klasse:9
Datamaskiner; dataprogrammer (innregistrerte
og nedlastbare); grensesnittenheter for
datamaskiner; koblingsbokser, koblingstavler;
monitor som datamaskinvare; simulatorer for
styring eller kontroll av kjøretøy; veiemaskiner.
Klasse:37 Installasjon, vedlikehold og reparasjon av
maskiner.
(450) Kunngjøringsdato 2011.12.12
(546) Kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
British American Tobacco (Brands) Inc, 2711
Centerville Road, Suite 300, DE19808 WILMINGTON,
USA (US)
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:34 Sigaretter; tobakk; tobakksprodukter; lightere;
fyrstikker; artikler for røkere.
(450) Kunngjøringsdato 2011.12.12
6
registrerte varemerker
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:
262780
2011.12.01
201106845
2011.06.20
2021.06.20
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
2011.12.12 - 50/11
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:
262781
2011.12.01
201100018
2011.01.05
2021.01.05
VARTA
(541) Ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Johnson Controls Hybrid and Recycling GmbH, Am
Leineufer 51, 30419 HANNOVER, Tyskland (DE)
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9 Batterier av alle slag brukt i kjøretøyer for
transport av personer og varer, inkludert
automobiler, lastebiler, båter og motorsykler, og
deler og tilbehør til slike batterier, inkludert
batteriladere, batteritestere, kabler, ledninger og
vaiere, kasser, bokser,
batteriovervåkningsapparater, brytere,
fjernstartere, batterivakt, avkoplere, konvertere,
invertere, koblinger, terminaler, adaptere,
forlengere, ringer, krokodilleklemmer,
stikkontaktadaptere, ladningsplugger,
lader/startkabler, plugger,
monteringsinnretninger, monteringssett.
(450) Kunngjøringsdato 2011.12.12
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:
262782
2011.12.01
201108178
2011.07.15
2021.07.15
REMITCH
(541) Ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Toray Kabushiki Kaisha (Toray Industries Inc), 1-1,
Nihonbashi-Muromachi 2-chome, Chuo-ku TOKYO,
Japan (JP)
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:5 Farmasøytiske preparater og substanser for
mennesker.
(450) Kunngjøringsdato 2011.12.12
(546) Kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
McNeil AB, 25109 HELSINGBORG, Sverige (SE)
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:5
Farmasøytiske preparater, nemlig
røykeavvenningspreparater.
Klasse:10 Farmasøytisk utstyr, nemlig utstyr og
innretninger for hjelp ved røykeavvenning.
(450) Kunngjøringsdato 2011.12.12
7
registrerte varemerker
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:
262783
2011.12.01
201105193
2011.05.08
2021.05.08
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
2011.12.12 - 50/11
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:
YARNIA
IMUR
(541) Ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Yarnia Sandhu, Strømliveien 2, 3047 DRAMMEN
(740) Fullmektig:
Hilde Venevil Sandhu, Strømliveien 2, 3047
DRAMMEN
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:22 Garn fiber, ull, kardet ull, kjemmet ull, klippet
ull, fleece ull, rå ull, treull, ull [råstoff];
bomullsfibre, silkefiber.
Klasse:23
(541) Ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
INDUSTRIMURING AS, Industriveien 13, 6600
SUNNDALSØRA
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:4
Oljer og fett til industrielle formål; smøremidler;
støvbindemidler; brensel (herunder
motordrivstoffer) og belysningsstoffer; lys og
veker for belysning.
Klasse:37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet;
installasjonsvirksomhet.
(450) Kunngjøringsdato 2011.12.12
Garn, ull tråd og garn, bomullsgarn,
strikkegarn, ullgarn, spunnet ull, ulltråd; vridd
ulltråd og garn, tvunnet ull garn, ullbasert
blandet tråd og garn,tvunnet ull tråden;
spunnet bomull, bomullstråder og garn,
silkegarn, håndspunnet silkegarn, douppioni
silkegarn og tråd, silkebasert blandinger og
garnlasse.
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
Klasse:26
Strikkepinner, heklekroker, nålefelting nåler,
knapper, sjalpinner, nålbinding nåler.
(450) Kunngjøringsdato 2011.12.12
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:
ICON CAPITAL
Klasse:39
Utleie av luftfartøy og annet fartøy.
Klasse:40
Utleie av mønstertrykkingsutstyr.
(450) Kunngjøringsdato
262786
2011.12.01
2010.08.26, EM, 009334624
201102264
2011.02.24
2021.02.24
FIRE WIRE
(541) Ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Icon Capital Corp, 100 Fifth Ave, 4th Floor, NY10011
NEW YORK, USA (US)
(740) Fullmektig:
Bing Hodneland advokatselskap DA, Postboks 775
Sentrum, 0106 OSLO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:36 Fondsinvestering, herunder tilby investeringer i
ansvarlige selskaper og i form av direkte
eierinteresse.
Utleie av bygningsmaskiner.
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsprioritet
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:
(541) Ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Inno-Labs LP, 2016E, 19th, KS67156 WINIFRED, USA
(US)
(740) Fullmektig:
Pretor Advokat AS, Postboks 1734 Sentrum, 7416
TRONDHEIM
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt beholdere; kammer og svamper, børster (ikke
malerpensler); -materialer for børstebinding;
gjenstander til rengjøringsformål; stålullråglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass
til bygningsbruk); glassvarer, porselen og
keramikk(ikke opptatt i andre klasser)kokeredskaper, nemlig stekespyd; grillutstyr;
grillutstyr, nemlig grillspyd.
262784
2011.12.01
201001300
2010.02.10
2021.12.01
Klasse:37
262785
2011.12.01
201102842
2011.03.10
2021.03.10
Klasse:30
Krydderier; kaffe, te, kakao, sukker, ris,
tapioka; sago, kaffeerstatning; mel og
næringsmidler av kom, brød, baleverk og
konditorvarer; spiseis; honning, sirup; gjær,
bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, is.
(450) Kunngjøringsdato
2011.12.12
8
2011.12.12
registrerte varemerker
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:
262787
2011.12.01
201101041
2011.01.28
2021.01.28
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
2011.12.12 - 50/11
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:
TA-PICL
262788
2011.12.01
201001297
2010.02.10
2021.12.01
ICON
(541) Ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Tour & Andersson AB, 52480 LJUNG, Sverige (SE)
(740) Fullmektig:
Curo AS, Industriveien 53, 7080 HEIMDAL
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:6
Uedle metaller og legeringer av disse inkl.
avsinkingsbestandige kopperbaserte
legeringer og legeringer som er
motstandskraftig mot spenningskorrosjon;
bygningsmaterialer av metall; transportable
hus av metall; materialer av metall for
jernbanespor; ikke-elektriske kabler og -tråd av
metall (uedelt) og metallegeringer;
låsesmedarbeider og små gjenstander av
metall (isenkramvarer); metallrør,
sikkerhetsskap og -skrin; varer av uedelt
metall (ikke opptatt i andre klasser), nemlig
ventiler (ikke maskindeler), rørkoplinger, deler
av og tilbehør til slike ventiler og rørkoplinger;
malmer.
Klasse:9
Apparater og instrumenter til veiing, måling,
signalering; automasjons-, styrings- og
kontroll- (overvåkings-)-apparater, -system og
-instrumenter, også datakontrollerte slike, samt
programmeringsapprater (timere) og -system,
kretskortpaneler og registrert programvare;
alle disse varene for oppvarming, kjøling,
ventilasjon, vannforsyning,
temperaturregulering, belysning,
kraftforsyning, luftkondisjonering og sikkerhet i
bygg; transformatorer, reostater,
brannslukningsapparater; apparater for
temperaturregulering samt kraftforsyning i
bygg; deler av og tilbehør til forannevnte varer.
Klasse:11 Apparater og innretninger for belysning,
oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling,
tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære
formål i bygg; kontrollventiler opptatt i denne
klassen; deler av og tilbehør til forannevnte
varer
(450) Kunngjøringsdato 2011.12.12
(541) Ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Icon Capital Corp, 100 Fifth Ave, 4th Floor, NY10011
NEW YORK, USA (US)
(740) Fullmektig:
Bing Hodneland advokatselskap DA, Postboks 775
Sentrum, 0106 OSLO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:36 Fondsinvestering, herunder tilby investeringer i
ansvarlige selskaper og i form av direkte
eierinteresse.
Klasse:37
Utleie av bygningsmaskiner.
Klasse:39
Utleie av luftfartøy og annet fartøy.
Klasse:40
Utleie av mønstertrykkingsutstyr.
(450) Kunngjøringsdato
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:
2011.12.12
262789
2011.12.01
201107801
2011.07.01
2021.07.01
CARBON PROTECT
(541) Ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
L'Oreal, 14, rue Royale, 75008 PARIS, Frankrike (FR)
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:3 Parfyme, toalettvann; gels, dusj- og badesalt,
ikke for medisinske formål; toalettsåper,
kroppsdeodoranter; kosmetikk, nemlig kremer,
melk, lotions, gels og pudder for ansiktet,
kroppen og hendene; solpleiepreparater
(kosmetiske produkter); sminkepreparater,
sjampoer; gels, spray, skum og balsam for
hårfrisering og hårpleie, hårlakk; hårfarge- og
håravfargingmidler, preparater for ondulering og
krølling av håret, eteriske oljer for personlig
bruk.
(450) Kunngjøringsdato 2011.12.12
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:
262790
2011.12.01
201108153
2011.07.12
2021.07.12
Tronsén Racing
(541) Ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
PÅL HENRY TRONSEN, Bygdøynesveien 8 B, 0286
OSLO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:24 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre
klasser; senge- og bordtepper.
Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg.
(450) Kunngjøringsdato 2011.12.12
9
registrerte varemerker
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:
262791
2011.12.01
201007038
2010.07.06
2020.07.06
2011.12.12 - 50/11
tilveiebringelse av midlertidig bruk
av on-line ikke-nedlastbar programvare til bruk
i e-post, revisjon og regnskap,
drift av forretningsoperasjoner, drift og analyse
av produktivitetsinformasjon.
(450) Kunngjøringsdato 2011.12.12
HOUSE OF CONTROL
(541) Ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
House of Control AS, Ramstadsletta 15, 1363 HØVIK
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9
Vitenskapelige, nautiske, geodetiske,
fotografiske, kinematografiske og optiske
apparater og instrumenter samt apparater og
instrumenter til signalering
livredning og undervisning; apparater for
opptak, overføring og gjengivelse av
lyd og bilder; magnetiske databærere,
grammofonplater; salgsautomater og
mekanismer for myntstyrte apparater;
kassaapparater, regnemaskiner;
brannslukningsapparater;
databehandlingsutstyr og datamaskiner;
herunder
dataprogrammer til bruk ved utregning,
innlegging, rapportering, integrering
og forutsigelse av forretningsdata og
informasjon og til bruk ved forvaltning
av databaser, alle innenfor områdene
regnskapsførsel, revisjon, rådgivning for
forretningsledelse, forretningsdrift,
formuesforvaltning og analyse samt
informasjonsteknologi; dataprogrammer for
utvikling og administrering av
web-sider, media på direkte datalinje og
interaktive media samt datanettverk.
Klasse:16 Papir, papp og varer laget av disse materialer,
ikke opptatt i andre klasser,
trykksaker, materialer til bokbinding;
fotografier, skrivesaker og papirvarer;
klebemidler for papirvarer og for
husholdningsbruk; artikler til bruk for
kunstnere; pensler; skrivemaskiner og
kontorrekvisita (ikke møbler);
instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke
apparater); plastemballasje (ikke
opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer.
Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved
ledelse og administrasjon av
bedrifter; kontortjenester; herunder tjenester
innen feltet ledelsesrådgiving og
bedriftsledelse, utvikling av bedriftsløsninger
og forretningskonsepter, utvikling
av bedriftsstrategier og forretningskonsepter;
inkludert utførelse av markedsog
konkurranseanalyser, porteføljestrategier,
studier i etablering på et marked,
ledelses- og organisasjonskonsepter for
holdingselskapsstrukturer og
forretningsinndeling, tilberedelse av
kostnadsreduksjonskonsepter, utvikling av
konsepter for IT-ekspansjon; rådgiving i feltet
markedsstrategi og ledelse i
kundeforhold og alle relaterte spørsmål;
konsulentvirksomhet og
effektivitetsoptimalisering.
Klasse:37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet;
installasjonsvirksomhet.
Klasse:42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og
forskning og utvikling relatert
dertil; design og utvikling av datamaskiner og
dataprogrammer til tekniske
supporttjenester i form av problemløsning
vedrørende vertsapplikasjoner og
software via telefon, e-post eller personlig;
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:
(521) Bruk/innarbeidelse
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
262792
2011.12.01
200905600
2009.06.03
2021.12.01
Ja
NORGESENERGI
(541) Ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
NorgesEnergi AS, Serviceboks 608, 4606
KRISTIANSAND S
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:4
Elektrisk kraft.
Klasse:39 Distribusjon av elektrisk kraft.
Klasse:40 Produksjon av elektrisk kraft.
(450) Kunngjøringsdato 2011.12.12
10
registrerte varemerker
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsprioritet
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:
262793
2011.12.01
2010.06.25, CA, 1486454
201007317
2010.07.14
2020.07.14
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
2011.12.12 - 50/11
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:
262794
2011.12.02
201107868
2011.07.06
2021.07.06
FRESH AWAKE
(541) Ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Unilever NV, Port Sunlight, CH624ZD MERSEYSIDE,
WIRRAL, Storbritannia (GB)
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:3 Såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk,
cologne, eau de toilette, parfyme som
kroppsspray, oljer, kremer og lotion for huden,
barberskum, barbergel, før- og
etterbarberingslotion, talkumpudder, bad- og
dusjpreparater, hårvann, tannpussemidler, ikkemedisinsk munnvann; deodoranter, antiperspiranter for personlig bruk, ikke-medisinske
toalettpreparater
(546) Kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Spin Master Ltd, 450 Front Street West, ONM5V1B6
TORONTO, Canada (CA)
(740) Fullmektig:
Protector Intellectual Property Consultants AS,
Oscarsgate 20, 0352 OSLO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:3
Kosmetikk; toalettartikler; bade- og
skjønnhetsprodukter.
Klasse:8
Kniver; skjeer; gafler.
Klasse:9
Dataspill; dataspill tilbehør; maskinlesbare
databærere; solid state-minneenheter; optiske
og / eller magnetiske medielagringsdisker,
DVDer, CDer, plater (elektronisk og digital),
alle ferdigprogrammert for salg.
Klasse:16 Papir, papp og varer laget av disse materialer;
fotografier; skrivesaker og papirvarer; kunst og
håndtverksutstyr og tilbehør til disse.
Klasse:18 Vesker; ransler; ryggsekker; skolebager;
lommebøker.
Klasse:21 Husgeråd; boller; lunsjbokser; tallerkener;
matbeholdere; drikkeglass; hårbørster;
kammer; tannbørster.
Klasse:24 Håndklær; badehåndklær; sengedekker,
nemlig tepper; sengetøy; laken; sengetepper;
dyner; putevar; putetrekk; gardinstoff;
lommetørklær; bordtrekk; bordduker.
Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg.
Klasse:28 Leker; spill; leketøy.
Klasse:41 On-line dataspill; underholdningstjenester,
nemlig utvikling, produksjon og distribusjon av
animerte TV-serier; underholdningstjenester
knyttet til TV-kringkasting gjennom fjernsyn,
inkludert lyd- og videoopptakstjenester av
underholdningstjenester, nemlig TVprogrammer.
Klasse:45 Lisensiering av immaterielle rettigheter.
(450) Kunngjøringsdato 2011.12.12
(450) Kunngjøringsdato
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:
2011.12.12
262796
2011.12.02
201108169
2011.07.14
2021.07.14
RiskGram
(541) Ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
OCEANRISK AS, Arbins gate 11, 0253 OSLO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:36 Finansiell informasjon; finansiell evaluering;
finansiell rådgivning.
(450) Kunngjøringsdato 2011.12.12
11
registrerte varemerker
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:
262797
2011.12.02
201108547
2011.07.26
2021.07.26
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(546) Kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
VITTER AS, Kvevegen 17, 5517 HAUGESUND
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse
materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn
og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer,
parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy
og salmakervarer.
Klasse:20 Møbler, speil, billedrammer, varer (ikke opptatt
i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting,
kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben,
skall og skjell, rav, perlemor, merskum og
erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller
av plast.
Klasse:21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt beholdere; kammer og svamper, børster (ikke
malerpensler); materialer for børstebinding;
gjenstander til rengjøringsformål; stålull;
råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass
til bygningsbruk); glassvarer, porselen og
keramikk (ikke opptatt i andre klasser).
(450) Kunngjøringsdato 2011.12.12
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:
2011.12.12 - 50/11
262798
2011.12.02
201108555
2011.07.27
2021.07.27
(546) Kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
BAMA Gruppen AS, Postboks 123 Økern, 0509 OSLO
(740) Fullmektig:
Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua ,
0306 OSLO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter;
konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter
og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter,
egg, melk og melkeprodukter, spiselige oljer
og fett.
Klasse:30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago,
kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn,
brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer,
spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt,
sennep, eddik, sauser, krydderier, is
Klasse:31 Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter
samt korn, ikke opptatt i andre klasser,
levende dyr; friske frukter og grønnsaker, frø
og såvarer, naturlige planter og blomster,
næringsmidler til dyr, malt.
Klasse:32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre
ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og
fruktjuicer, saft og andre preparater til
fremstilling av drikker
(450) Kunngjøringsdato 2011.12.12
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:
262799
2011.12.02
201108164
2011.07.14
2021.07.14
The thief
(541) Ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
LASSE RØSSLAND, Sollerudveien 50 B, 0283 OSLO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet;
monetær virksomhet; forretninger med fast
eiendom.
Klasse:43 Beverting og tilbringing av mat og drikke;
midlertidig innlosjering.
Klasse:44 Medisinske tjenester; veterinære tjenester;
hygienisk behandling og skjønnhetspleie for
mennesker eller dyr; landbruk-, hagebruk- og
skogbrukstjenester.
(450) Kunngjøringsdato 2011.12.12
12
registrerte varemerker
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:
262800
2011.12.02
201107441
2011.06.27
2021.06.27
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsprioritet
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:
262802
2011.12.02
201108174
2011.07.14
2021.07.14
(546) Kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Raisecom Technology Co Ltd, No. 2 Building, 28
Shangdi 6th Street HAIDIAN DISTRICT, BEIJING, Kina
(CN)
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9 Transmittere av elektroniske signaler; modem;
telegrafer (apparater); sendeapparater
(telekommunikasjon); transmittere
(telekommunikasjon); apparater til
innbyrdes/interne forbindelser
(intercommunication apparatus); optiske
kommunikasjonsinstrumenter;
nettverkskommunikasjonsapparater;
kommunikasjonsinstrumenter for bærebølger;
automatiske telefonanleggsapparater.
(450) Kunngjøringsdato 2011.12.12
(546) Kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Dybwad Jamiljø, Seilerhytteveien 9, 3060 SVELVIK
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:16 Papir, papp og varer laget av disse materialer,
ikke opptatt i andre klasser, trykksaker,
materialer til bokbinding; fotografier,
skrivesaker og papirvarer; klebemidler for
papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til
bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og
kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og
undervisningsmateriell (ikke apparater);
plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser);
trykktyper, klisjeer.
Klasse:31 Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter
samt korn, ikke opptatt i andre klasser;
levende dyr; friske frukter og grønsaker; frø og
såvarer, naturlige planter og blomster,
næringsmidler til dyr, malt.
Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved
ledelse og administrasjon av bedrifter;
kontortjenester.
(450) Kunngjøringsdato 2011.12.12
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
2011.12.12 - 50/11
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsprioritet
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:
262803
2011.12.02
2010.12.28, US, 85/206,701
201107712
2011.06.28
2021.06.28
SeriousTransition
(541) Ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Serious Energy Inc, 1250 Elko Drive, CA94089
SUNNYVALE, USA (US)
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:19 Bygningsglass, glass til bygninger, glassruter,
isolerglass, vinduer, ikke av metall,
vindusglass.
(450) Kunngjøringsdato 2011.12.12
262801
2011.12.02
2011.06.21, ZA, 2011/15009
201108717
2011.07.28
2021.07.28
HONEY POT
(541) Ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Dolce Co Invest Inc, c/o Arias Fabrega & Fabrega Trust
Co. BVI Ltd, Wickham's Cay 1, P.O. Box 985, ROAD
TOWN, TORTOLA, De britiske jomfruøyene (VG)
(740) Fullmektig:
Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl.).
(450) Kunngjøringsdato 2011.12.12
13
registrerte varemerker
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:
262804
2011.12.02
201108493
2011.07.21
2021.07.21
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
ORTHO VALUATOR
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsprioritet
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
262805
2011.12.02
2011.05.20, EM, 009984659
201108494
2011.07.21
2021.07.21
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:
262808
2011.12.02
201108495
2011.07.21
2021.07.21
HAIR COUTURE
INTERNATIONAL BY SLEEK
REMI TOUCH
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:
262807
2011.12.02
201107954
2011.07.12
2021.07.12
(541) Ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Borregaard Industries Ltd Norge, Hjalmar Wesselsvei
10, 1721 SARPSBORG
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:1 Kjemiske produkter for industrielle formål;
tilsetningsstoffer; dispergerings- og bindemidler
bestående av lignin, lignosulfonater og deres
derivater som benyttes for å formulere
jordbrukskjemikalier
(450) Kunngjøringsdato 2011.12.12
(541) Ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Hynedale Ltd, Lynton House 7-12 Tavistock Square,
WC1H9BQ LONDON, Storbritannia (GB)
(740) Fullmektig:
Curo AS, Industriveien 53, 7080 HEIMDAL
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:20 Mannekengdukker, mannekenghoder,
mannekenghoder for bruk i opplæring og
trening for frisering, hårstyling,
skjønnhetsterapi og/eller påføring av sminke
og kosmetikk; mannekenger med
skulderplattform.
Klasse:26 Parykker, løshår, tupeer, hårlokker, hårislett,
hårprøve, hårextensions, hårvev,
menneskehår, syntetisk hår, hårvev-nåler,
parykk-hatter, hårornamenter og hårtilbehør,
hårbånd, hårspenne, hår-festere, hårfletter,
deler, tilpasninger, tilbehør og komponenter til
de nevnte varer.
(450) Kunngjøringsdato 2011.12.12
(541) Ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Hynedale Ltd, Lynton House 7-12 Tavistock Square,
WC1H9BQ LONDON, Storbritannia (GB)
(740) Fullmektig:
Curo AS, Industriveien 53, 7080 HEIMDAL
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:20 Mannekengdukker, mannekenghoder,
mannekenghoder for bruk i opplæring og
trening for frisering, hårstyling,
skjønnhetsterapi og/eller påføring av sminke
og kosmetikk; mannekenger med
skulderplattform.
Klasse:26 Parykker, løshår, tupeer, hårlokker, hårislett,
hårprøve, hårextensions, hårvev,
menneskehår, syntetisk hår, hårvev-nåler,
parykk-hatter, hårornamenter og hårtilbehør,
hårbånd, hårspenne, hår-festere, hårfletter,
deler, tilpasninger, tilbehør og komponenter til
de nevnte varer.
(450) Kunngjøringsdato 2011.12.12
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:
GREENSPERSE
(541) Ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson Plaza,
NJ08933 NEW BRUNSWICK, USA (US)
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:35 Tilveiebringelse av nettbasert verktøy for
konkurransesammenligning, økonomiske
forhold, herunder blant annet begrunnelser,
justeringer og rettferdiggjøring, og informasjon
om evaluering av arbeidsflyt, herunder blant
annet effektivisering av prosesser, til hjelp for
kunder i forbindelse med kjøpsavgjørelser.
(450) Kunngjøringsdato 2011.12.12
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
2011.12.12 - 50/11
262806
2011.12.02
201107692
2011.06.28
2021.06.28
DELTAMAXX
(541) Ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson Plaza,
NJ08933 NEW BRUNSWICK, USA (US)
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:10 Medisinske innretninger, nemlig
nevrovaskulære spoler (neurovascular coils).
(450) Kunngjøringsdato 2011.12.12
14
registrerte varemerker
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsprioritet
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:
262809
2011.12.02
2011.06.07, US, 85/340,263
201108223
2011.07.20
2021.07.20
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(546) Kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
DynaVox Systems LLC, 2100 Wharton Street, Suite
400, PA15203 PITTSBURGH, USA (US)
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9
Computerbasert utstyr med foranderlig
skjermvisning omfattende mange ikoner som
kan velges av en talehemmet bruker for å
generere utgående stemme som assistanse til
kommunikasjon; symboltilpassede
spesialutdannelses-software brukt til å
assistere personer for å mestre tale-, språk- og
læreutfordringer.
Klasse:16 Trykt pedagogisk materiell for å undersøke og
evaluere kommunikasjonsevnene til personer
med tale-, språk- og læreutfordringer.
(450) Kunngjøringsdato 2011.12.12
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:
2011.12.12 - 50/11
262810
2011.12.02
201108496
2011.07.21
2021.07.21
(546) Kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Hynedale Ltd, Lynton House 7-12 Tavistock Square,
WC1H9BQ LONDON, Storbritannia (GB)
(740) Fullmektig:
Curo AS, Industriveien 53, 7080 HEIMDAL
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:20 Mannekengdukker, mannekenghoder,
mannekenghoder for bruk i opplæring og
trening for frisering, hårstyling,
skjønnhetsterapi og/eller påføring av sminke
og kosmetikk; mannekenger med
skulderplattform.
Klasse:26 Parykker, løshår, tupeer, hårlokker, hårislett,
hårprøve, hårextensions, hårvev,
menneskehår, syntetisk hår, hårvev-nåler,
parykk-hatter, hårornamenter og hårtilbehør,
hårbånd, hårspenne, hår-festere, hårfletter,
deler, tilpasninger, tilbehør og komponenter til
de nevnte varer.
(450) Kunngjøringsdato 2011.12.12
15
registrerte varemerker
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:
262811
2011.12.02
201108221
2011.07.20
2021.07.20
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(546) Kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Dolphin Drilling AS, Postboks 63, 4098 TANANGER
(740) Fullmektig:
Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302
SANDNES
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:35 Utleie av arbeidskraft.
Klasse:37
Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet;
installasjonsvirksomhet; brønnboring;
installasjon og vedlikehold av olje- og
gassledninger.
Klasse:39
Transportvirksomhet; innpakning og lagring av
varer; organisering av reiser; transport ved
hjelp av olje- og gassledninger; utleie av
brønnboringsutstyr.
Klasse:42
Vitenskapelige og teknologiske tjenester og
forskning og utvikling relatert dertil; industriell
analyse og forskning; design og utvikling av
datamaskiner og dataprogrammer;
undervannsundersøkelser; analysetjenester
for utnyttelse av olje- og gassforekomster; oljeog gassleting; kontroll av brønner; geologiske
grunnundersøkelser; ingeniørtjenester;
kjemiske analyser; konsulentbistand ved
oljeleting; kvalitetskontroll; teknisk drift av
installasjoner til havs.
Klasse:43
Beverting og tilbringing av mat og drikke;
midlertidig innlosjering.
(450) Kunngjøringsdato
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:
2011.12.12 - 50/11
262812
2011.12.02
201012994
2010.12.08
2020.12.08
(546) Kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Hjemmet Mortensen AS, Gullhaugveien 1, 0441 OSLO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:14 Smykker.
Klasse:18 Vesker.
Klasse:23 Garn for tekstile formål.
Klasse:24 Tekstiler.
Klasse:32 Sportsdrikker.
Klasse:35 Salg av sportsdrikker, magasiner, blader,
vesker, smykker, garn og tekstiler.
Klasse:41 Utgivelse av magasiner og blader.
(450) Kunngjøringsdato 2011.12.12
2011.12.12
16
registrerte varemerker
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:
262813
2011.12.02
201106811
2011.06.17
2021.06.17
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
2011.12.12 - 50/11
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:
262815
2011.12.02
201107693
2011.06.28
2021.06.28
Dermateket
(541) Ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Dermateket Norge as, POSTBOKS 110, 0352 OSLO
(740) Fullmektig:
Geir Olav Thomas Michael Soma, Nordre Varhaugen 7
A, 5253 SANDSLI
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved
ledelse og administrasjon av bedrifter;
kontortjenester.
Klasse:44 Medisinske tjenester; veterinære tjenester;
hygienisk behandling og skjønnhetspleie for
mennesker eller dyr; landbruk-, hagebruk- og
skogbrukstjenester.
(450) Kunngjøringsdato 2011.12.12
(546) Kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
BERGERSEN FLIS AS, Postboks 218 Manglerud, 0612
OSLO
(740) Fullmektig:
Viggo Rangnes, Smørblomstveien 18, 7050
TRONDHEIM
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:19 Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør
(ikke av metall) for bygnings- og
anleggsformål; asfalt, bek, tjære og bitumen;
transportable hus (ikke av metall);
monumenter (ikke av metall).
(450) Kunngjøringsdato 2011.12.12
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:
262816
2011.12.02
201108489
2011.07.21
2021.07.21
Truvia
(541) Ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Cargill Inc, 15407 McGinty Road West, MN55391-5624
WAYZATA, USA (US)
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:30 Naturlige søtningsmidler.
(450) Kunngjøringsdato 2011.12.12
262814
2011.12.02
201101715
2011.02.14
2021.02.14
subwing
(541) Ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
KJETIL SIVERTSEN, SØRLIBAKKEN 12 A, 4621
KRISTIANSAND S
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:28 Undervannsvinge til trekking av person etter
båt (vannsport)
(450) Kunngjøringsdato 2011.12.12
17
registrerte varemerker
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:
262817
2011.12.02
201108137
2011.07.13
2021.07.13
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
2011.12.12 - 50/11
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:
262819
2011.12.02
201108228
2011.07.20
2021.07.20
ESPRIVA
(541) Ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson Plaza,
NJ08933 NEW BRUNSWICK, USA (US)
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:10 Kirurgiske apparater og utstyr til bruk ved
gynekologiske operasjoner for å reparere og
rekonstruere vaginal bekkenbunn.
(450) Kunngjøringsdato 2011.12.12
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(546) Kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Johnson Controls Hybrid and Recycling GmbH, Am
Leineufer 51, 30419 HANNOVER, Tyskland (DE)
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:7 Maskiner for produksjon av batterier, spesielt
batterier for motorkjøretøyer.
Klasse:9
262820
2011.12.02
201005231
2010.05.18
2021.12.02
Apparater for gjennomføring, distribuering,
transformering, akkumulering, regulering eller
kontrollering av elektrisitet; akkumulatorer,
batterier og ladere til batterier, herunder
automotive startbatterier og ladere dertil;
innretninger for overvåkning av batterier.
(450) Kunngjøringsdato
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:
2011.12.12
262818
2011.12.02
201108490
2011.07.21
2021.07.21
(546) Kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Harald Toth, c/o art of zolta, Smalgangen 32, 0188
OSLO
(740) Fullmektig:
Advokatene Barfod & Hals, Postboks 29 Bragernes,
3001 DRAMMEN
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg
(450) Kunngjøringsdato 2011.12.12
(546) Kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Cargill Inc, 15407 McGinty Road West, MN55391-5624
WAYZATA, USA (US)
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:30 Naturlige søtningsmidler.
(450) Kunngjøringsdato 2011.12.12
18
registrerte varemerker
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:
262821
2011.12.02
201012803
2010.12.03
2020.12.03
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:
2011.12.12 - 50/11
262824
2011.12.02
201107714
2011.06.29
2021.06.29
Prosjekthotell
(541) Ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Mehato AS, Vollsveien 13 H, 1366 LYSAKER
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:37 Byggevirksomhet, reparasjonsvirksomhet,
installasjonsvirkomhet.
(450) Kunngjøringsdato 2011.12.12
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:
262822
2011.12.02
201108143
2011.07.12
2021.07.12
AKKS
(541) Ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
AKKS Norge, Fredensborgveien 24 F, 0177 OSLO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet;
opplæringsvirksomhet;
underholdningsvirksomhet; sportslige og
kulturelle aktiviteter.
(450) Kunngjøringsdato 2011.12.12
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:
(546) Kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
The Procter & Gamble Company, One Procter &
Gamble Plaza, OH45202 CINCINNATI, USA (US)
(740) Fullmektig:
Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua ,
0306 OSLO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:21 Tannbørster; elektriske tannbørster;
børstemakermaterialer; ikke-elektriske
instrumenter og materiell inkludert i klasse 21,
alle for rengjøringsformål; deler og
komponenter i klasse 21 for de forannevnte
varer; tanntråd, tanntrådbeholder, tannpirker,
tannpirkerbeholder, børster; holdere og
dentale dispensere, alle inkludert i klasse 21;
tannprotesebørster, interdentale børster.
(450) Kunngjøringsdato 2011.12.12
262823
2011.12.02
201108563
2011.07.28
2021.07.28
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
(546) Kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
WONG MAN FUK, Flat c, 3/F Phase 4 Kwun Tong
Industrial Centre, 436-446 Kwun Tong Road
KOWLOON, HONG KONG, Kina (CN)
(740) Fullmektig:
Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum, 0104
OSLO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:18 Skolesekker; kofferter; reisevesker; rammer for
håndvesker; trillebager; kosmetikkofferter;
ryggsekker; sportsbagger; strandvesker;
kofferter (reise-); reisebager.
(450) Kunngjøringsdato 2011.12.12
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsprioritet
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:
262825
2011.12.02
2011.03.18, US, 85/270,358
201108550
2011.07.27
2021.07.27
AFT
(541) Ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Cobra Golf Inc, 1818 Aston Avenue, CA92008
CARLSBAD, USA (US)
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:28 Golfutstyr, nemlig golfkøller.
(450) Kunngjøringsdato 2011.12.12
19
registrerte varemerker
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:
262826
2011.12.05
201108748
2011.08.01
2021.08.01
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:
2011.12.12 - 50/11
262828
2011.12.05
201108750
2011.08.01
2021.08.01
SEAWEED SNAPS
(541) Ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Berentsens Brygghus AS, Postboks 53, 4379
EGERSUND
(740) Fullmektig:
Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Postboks
1829 Vika, 0123 OSLO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre
ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og
fruktjuicer; saft og andre preparater til
fremstilling av drikker.
Klasse:33
Alkoholholdige drikker (unntatt øl).
Klasse:35
Forretningsdrift; salg av de forannevnte varer i
klasse 32 og 33.
(450) Kunngjøringsdato
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:
2011.12.12
262827
2011.12.05
201107899
2011.07.08
2021.07.08
(546) Kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Brynild Gruppen AS, Postboks 34, 1601
FREDRIKSTAD
(740) Fullmektig:
Protector Intellectual Property Consultants AS,
Oscarsgate 20, 0352 OSLO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago,
kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn,
brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer,
spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt,
sennep; eddik, sauser, krydderier, is,
sukkertøy; lakris; søtsaker; drops, pastiller,
sjokolade.
(450) Kunngjøringsdato 2011.12.12
(546) Kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Companhia Muller de Bebidas, Estrada Municipal,
PNG, 349, Chácara Taboão, 13630-000
PIRASSUNUNGA, SÃO PAULO, Brasil (BR)
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:33 Alkoholholdige drikker.
(450) Kunngjøringsdato 2011.12.12
20
registrerte varemerker
(111) Reg.nr.:
(151) Reg.dato.:
(300) Søknadsprioritet
(210) Søknadsnr.:
(220) Inndato:
(180) Registreringen
utløper:
262829
2011.12.05
2011.02.16, US, 85/244,115
2011.02.16, US, 85/244,121
2011.02.16, US, 85/244,131
2011.02.24, US, 85/250,369
2011.02.24, US, 85/250,378
2011.02.24, US, 85/250,383
2011.02.24, US, 85/250,390
2011.02.24, US, 85/250,393
201108751
2011.08.01
2021.08.01
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
SPRITZ
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:
262831
2011.12.05
201107944
2011.07.11
2021.07.11
(546) Kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Sigmund Johan Waagø, Rognervegen 3, 7021
TRONDHEIM
(740) Fullmektig:
Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Postboks
1829 Vika, 0123 OSLO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved
ledelse og administrasjon av bedrifter,
herunder bistand til utvikling av
forretningsplaner, markedsplaner,
markedsundersøkelser, markedsstudier og
annet i forbindelse med kommersialisering og
forretningsutvikling; forretningsevaluering,
ledelse og rådgivning, administrasjon av
prosjekter; økonomisk planlegging og
rådgivning.
Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet;
opplæringsvirksomhet, herunder undervisning i
utvikling og bruk av prosessverktøy for
kommersialisering av ideer; administrasjon og
ledelse av konferanse/kollokvium.
Klasse:42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og
forskning og utvikling relatert dertil; industriell
analyse og forskning.
(450) Kunngjøringsdato 2011.12.12
(541) Ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Target Brands Inc, 1000 Nicollet Mall, TPS-3165,
MN55403-2467 MINNEAPOLIS, USA (US)
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9
CD'er med festleker og spill og musikk;
øyebekledning; magneter.
Klasse:11 Elektriske festlyslenker og opplyste
dekorasjoner med festtema; flammeløse
stearinlys.
Klasse:20 Gaveinnpakningsdekorasjoner av plast;
festutsmykking av plast; kakadekorasjoner av
plast, bilderammer, sugerør; flagg av plast;
bannere av plast.
Klasse:21 Kakeformer, kakefat; kake- og godteriformer;
isbitformer; kakeskjærere; kakepensler; stettfat
til kaker; lysestaker og -holdere; bakeutstyr;
cocktailpinner; papirtallerkner, -kopper og boller; tannpirkere; plastbeholdere, nemlig
tomme gavebokser i plast.
Klasse:24 Spisebrikker i plast; bordtepper i plast.
Klasse:25 Kostymer for bruk i barns utkledningslek;
kostymer for bruk i rollespilllek;
Halloweenkostymer; festhatter.
Klasse:30 Spiselige kakedekorasjoner.
Klasse:41 Tilveiebringelse av informasjon innenfor
festplanlegging.
(450) Kunngjøringsdato 2011.12.12
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:
2011.12.12 - 50/11
262830
2011.12.05
201006959
2010.07.02
2020.07.02
(546) Kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
CARL ERICK FUGLESANG, Trulsebakken 12, 1350
LOMMEDALEN
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:12 Befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i
vannet. Båter
Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg.
(450) Kunngjøringsdato 2011.12.12
21
registrerte varemerker
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:
262832
2011.12.05
201102872
2011.03.10
2021.03.10
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:
PEACOCKS LONDON
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:
262834
2011.12.05
201108752
2011.08.01
2021.08.01
Roll'eau
(541) Ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Peacock's Stores Ltd, Capital Link, CF245NG
WINDSOR ROAD, CARDIFF, Storbritannia (GB)
(740) Fullmektig:
Advokatfirmaet Sverdrup DA, Postboks 1865 Vika,
0124 OSLO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:25 Klær, fottøy og hodeplagg samt tilbehør til
klær, fottøy og hodeplagg.
Klasse:35 Tjenester knyttet til detaljhandel gjennom
butikk, over postordre og ved elektronisk
handel av klær, skotøy, hodeplagg og tilbehør
til klær, fottøy og hodeplagg, smykker, bagger,
reisevesker, håndvesker, dokumentmapper,
kofferter og andre bagasjeartikler, ryggsekker,
lær og imitert lær, dyrehuder og -skinn og
imiterte dyrehuder og -skinn, pengepunger,
portemoneer, lommebøker, belter, paraplyer
og parasoller, briller og solbriller, klokker og
armbåndsur, spill og leketøy, leker, holdere for
motorvognavgifter og førerkort,
mobiltelefontilbehør, apparater for lys, speil,
såper, parfyme, kosmetikk, levende lys,
dagbøker, skrivepapir, trykksaker og trykte
publikasjoner, samt den tjeneste å samle et
utvalg av varer slik at kundene enkelt kan se
og kjøpe varene fra en katalog over postordre,
over internettet, ved telekommunikasjon eller
på annen måte.
(450) Kunngjøringsdato
2011.12.12 - 50/11
(541) Ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Reksnes Gard DA, Reksnes, 6776 KJØLSDALEN
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:31 Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter
samt korn, ikke opptatt i andre klasser;
levende dyr; friske frukter og grønsaker; frø og
såvarer, naturlige planter og blomster,
næringsmidler til dyr, malt.
Klasse:33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl.).
(450) Kunngjøringsdato 2011.12.12
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:
262835
2011.12.05
201107715
2011.06.28
2021.06.28
2011.12.12
262833
2011.12.05
201107424
2011.06.27
2021.06.27
YOPLAIT L'AMOUR
(541) Ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Yoplait Marques Internationales, 170 bis Boulevard du
Montparnasse, 75014 PARIS, Frankrike (FR)
(740) Fullmektig:
Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua ,
0306 OSLO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:29 Meieriprodukter; ferskmelkprodukter;
melkedrikker hovedsakelig fremstilt av melk;
yoghurt; fløte (melkeprodukter); pisket krem.
(450) Kunngjøringsdato 2011.12.12
(546) Kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Johnson Controls Technology Co, 915 East 32nd
Street, MI49423 HOLLAND, USA (US)
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9 Batterier.
(450) Kunngjøringsdato 2011.12.12
22
registrerte varemerker
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:
262836
2011.12.05
201105783
2011.05.23
2021.05.23
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:
2011.12.12 - 50/11
262839
2011.12.05
201108501
2011.07.22
2021.07.22
FRIKVARTERET
(541) Ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Madlaspeiderne, Revheimsveien 126, 4043
HAFRSFJORD
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet;
opplæringsvirksomhet;
underholdningsvirksomhet; sportslige og
kulturelle aktiviteter; drift av fritidsanlegg;
praktisk opplæring (ved demonstrasjon);
rekreasjonsinformasjon; treningsleirtjenester;
undervisning; ferieleirtjenester (utdannelse);
fysisk trening; instruksjon (opplæring).
Klasse:43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke;
midlertidig innlosjering.
(450) Kunngjøringsdato 2011.12.12
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:
(546) Kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Williamson-Dickie Manufacturing Co, 319 Lipscomb
Street, TX76104 FORT WORTH, USA (US)
(740) Fullmektig:
Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg.
(450) Kunngjøringsdato 2011.12.12
262837
2011.12.05
201108500
2011.07.22
2021.07.22
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
OSIAO INNER RADIANCE
(541) Ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
1156662 Fragrances Inc, P.O. Box 7792, NY10150
NEW YORK, USA (US)
(740) Fullmektig:
Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:3 Blekemidler og andre midler for klesvask; midler
til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til
sliping; såper, parfymevarer, eteriske oljer,
kosmetikk, hårvann; tannpussemidler.
Klasse:5 Farmasøytiske og veterinære preparater;
hygieniske preparater for medisinske formål;
dietetiske stoffer for medisinsk bruk,
næringsmidler for spedbarn; plaster og
forbindingsstoffer, materiale til tannplombering
og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler,
preparater til utryddelse av skadedyr og
insekter; fungicider, herbicider.
(450) Kunngjøringsdato 2011.12.12
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsprioritet
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:
262840
2011.12.05
2011.07.05, US, 85/363,455
201108155
2011.07.13
2021.07.13
SUMMIT PARTNERS CREDIT
FUND
(541) Ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Summit Partners LP, 222 Berkeley Street, MA02116
BOSTON, USA (US)
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:36 Finansielle og investeringstjenester, unntatt
slike som er tilveiebrakt av tradisjonelle
forbrukerbankinstitusjoner, nemlig tilveiebringe
aktiv eierkapital (private equity),
investeringsfond for risikokapital og
obligasjonsfond.
(450) Kunngjøringsdato 2011.12.12
262838
2011.12.05
201108549
2011.07.27
2021.07.27
KODAK SLICE
(541) Ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Eastman Kodak Co, 343 State Street, NY14650-0205
ROCHESTER, USA (US)
(740) Fullmektig:
Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130
OSLO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9 Digitale fotografiapparater.
(450) Kunngjøringsdato 2011.12.12
23
registrerte varemerker
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:
262841
2011.12.05
201108175
2011.07.14
2021.07.14
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
OMATALO
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsprioritet
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:
262843
2011.12.05
201108176
2011.07.15
2021.07.15
VILASTA
(541) Ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Tradeconsult AS, Postboks 750 Sentrum, 5807
BERGEN
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:6
Uedle metaller og legeringer av disse;
bygningsmaterialer av metall; transportable
hus av metall; materialer av metall for
jernbanespor; ikke-elektriske kabler og -tråd av
metall (uedelt); låsesmedarbeider og små
gjenstander av metall (isenkramvarer);
metallrør, sikkerhetsskap og -skrin; varer av
uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser);
malmer.
Klasse:19 Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør
(ikke av metall) for bygnings- og
anleggsformål; asfalt, bek, tjære og bitumen;
transportable hus (ikke av metall);
monumenter (ikke av metall).
Klasse:37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet;
installasjonsvirksomhet.
(450) Kunngjøringsdato 2011.12.12
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
2011.12.12 - 50/11
(541) Ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson Plaza,
NJ08933 NEW BRUNSWICK, USA (US)
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:5 Farmasøytiske preparater for mennesker.
(450) Kunngjøringsdato 2011.12.12
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
262842
2011.12.05
2011.07.05, US, 85/363,475
201108156
2011.07.13
2021.07.13
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:
262844
2011.12.05
201108719
2011.07.28
2021.07.28
(546) Kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Littlewoods Ltd, Skyways House, Speke Road, 1st
floor, L701AB SPEKE, LIVERPOOL, Storbritannia (GB)
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg.
(450) Kunngjøringsdato 2011.12.12
SUMMIT PARTNERS CREDIT
OFFSHORE FUND
(541) Ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Summit Partners LP, 222 Berkeley Street, MA02116
BOSTON, USA (US)
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:36 Finansielle og investeringstjenester, unntatt
slike som er tilveiebrakt av tradisjonelle
forbrukerbankinstitusjoner, nemlig tilveiebringe
aktiv eierkapital (private equity),
investeringsfond for risikokapital og
obligasjonsfond.
(450) Kunngjøringsdato 2011.12.12
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:
262845
2011.12.05
201108177
2011.07.15
2021.07.15
MYTRIAD
(541) Ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson Plaza,
NJ08933 NEW BRUNSWICK, USA (US)
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:5 Farmasøytiske preparater for mennesker.
(450) Kunngjøringsdato 2011.12.12
24
registrerte varemerker
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:
262846
2011.12.05
201108760
2011.08.02
2021.08.02
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:
2011.12.12 - 50/11
262849
2011.12.05
201106817
2011.06.17
2021.06.17
SESS
(541) Ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
KONSEPTOR AS, Postboks 9061 Blindheim, 6023
ÅLESUND
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:20 Møbler, madrasser.
Klasse:24 Tepper, gardiner
(450) Kunngjøringsdato 2011.12.12
(546) Kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
MOTOSVINGUM AS, Postboks 25 - Greverud, 1416
OPPEGÅRD
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler,
ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt.
Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet;
opplæringsvirksomhet;
underholdningsvirksomhet; sportslige og
kulturelle aktiviteter.
Klasse:44 Medisinske tjenester; veterinære tjenester;
hygienisk behandling og skjønnhetspleie for
mennesker eller dyr; landbruk-, hagebruk- og
skogbrukstjenester.
(450) Kunngjøringsdato 2011.12.12
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
MAXUM
262847
2011.12.05
201108159
2011.07.13
2021.07.13
PROGRESKIN
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:
262850
2011.12.05
201108768
2011.08.02
2021.08.02
(541) Ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
A Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite SrL, Via
Sette Santi 3, 50131 FIRENZE, Italia (IT)
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:5 Farmasøytiske produkter, nemlig et
antiinflammatorisk medikament for topisk bruk.
(450) Kunngjøringsdato 2011.12.12
(541) Ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Toray Kabushiki Kaisha (Toray Industries Inc), 1-1,
Nihonbashi-Muromachi 2-chome, Chuo-ku TOKYO,
Japan (JP)
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:24 Strikkede tekstiler og strikkevarer.
Klasse:25 Klær;sportstøy for utebruk; undertøy.
(450) Kunngjøringsdato 2011.12.12
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:
262848
2011.12.05
201108994
2011.08.03
2021.08.03
TASMINETTA
(541) Ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Novartis AG, 4002 BASEL, Sveits (CH)
(740) Fullmektig:
Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118
OSLO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:5 Farmasøytiske preparater.
(450) Kunngjøringsdato 2011.12.12
25
registrerte varemerker
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsprioritet
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:
262851
2011.12.05
2011.01.24, JM, 57316
201108504
2011.07.22
2021.07.22
2011.12.12 - 50/11
behandle personlig informasjon; elektronisk
kommunikasjonsutstyr og -instrumenter;
telekommunikasjonsapparater og instrumenter;
fonter, skrifttyper, skriftdesign og symboler i
form av innspilt data; chip-er, plater og kassetter
med eller for opptak av dataprogrammer og
software; RAM, ROM; faststoffs
minneapparater; data- og elektroniske spill;
brukermanualer i elektronisk lesbar form,
maskinlesbar form eller datamaskinlesbar form
for bruk med, og solgt som en enhet med alle
de forannevnte varer; apparater for datalagring;
harddisker; mini
harddiskstasjonslagringsenheter; audio-videoplater, CD-ROM og digitale versatile plater;
musematter; batterier; oppladbare batterier;
ladere; ladere for elektriske batterier;
hodetelefoner; stereohodetelefoner;
hodetelefoner til å putte i ørene;
stereohøytalere; lydhøytalere; lydhøytalere for
hjemmet; monitorhøytalere; høytalere for
datamaskiner; personlige
stereohøytalerapparater; radiomottakere,
forsterkere, apparater for opptak og gjengivelse
av lyd, elektriske platespillere, platespillere, hi-fi
stereoapparater, båndopptakere og apparater
for gjengivelse, høytalere, multihøytalerenheter,
mikrofoner; digitale lyd- og videoinnretninger;
lydkassettopptakere og -spillere,
videokassettopptakere og spillere, CD-spillere,
digitale versatile plateopptakere og -spillere,
digitale lydbåndopptakere og spillere; digitale
musikk- og/eller videospillere; radioer;
videokameraer; lyd-, video- og digitale miksere;
radiosendere; lydapparater for biler; datautstyr
for bruk med alle forannevnte varer;
elektroniske apparater med
multimediafunksjoner for bruk med alle
forannevnte varer; elektroniske apparater med
interaktive funksjoner for bruk med alle
forannevnte varer; ekstrautstyr, deler, tilbehør
og testapparater for alle forannevnte varer;
deler og tilbehør til alle forannevnte varer;
futteraler, vesker og etuier tilpasset eller formet
for å inneholde alle forannevnte varer, laget av
lær og lærimitasjoner, stoff eller tekstile
materialer.
(450) Kunngjøringsdato 2011.12.12
AIRDROP
(541) Ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Apple Inc, 1 Infinite Loop, CA95014 CUPERTINO, USA
(US)
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9 Datamaskiner, computer periferiutstyr,
dataterminaler; datahardware;
dataspillmaskiner, mikroprosessorer, minnekort,
monitorer, display, tastaturer, kabler, modem,
printere, platestasjoner, adaptere, adapterkort,
bindepunkter og drivere; tomme
datalagringsmedia; magnetiske databærere;
datasoftware; datasoftware for produksjon av
multimediamateriale for andre, nedlasting,
overføring, mottak, redigering, ekstrahering,
koding, dekoding, fremvisning, lagring og
organisering av tekst, grafikk, bilder og
elektroniske publikasjoner; datasoftware og firmware, nemlig operativsystemprogrammer,
datasynkroniseringsprogrammer og
verktøyprogrammer for applikasjonsutvikling for
personlige og håndholdte datamaskiner;
datahardware og -software for tilveiebringelse
av integrert telefonkommunikasjon med
datastyrte globale informasjonsnettverk;
innregistrerte dataprogrammer for behandling
av personlig informasjon,
databasebehandlingssoftware,
tegngjenkjennelsessoftware,
telefonibehandlingssoftware, software for
elektronisk post- og meldingsutveksling,
personsøkingssoftware, mobiltelefonsoftware;
databasesynkroniseringssoftware,
dataprogrammer for tilgang til, browsing og
søking i online databaser, datasoftware for
omdirigering av meldinger, internett-epost
og/eller annen data til en eller flere elektroniske
håndholdte innretninger fra et datalager på eller
forbundet med en personlig datamaskin eller en
server; datasoftware for synkronisering av data
mellom en fjernstasjon eller -innretning og en
fast- eller fjernstasjon eller -innretning;
nedlastbare elektroniske publikasjoner i form av
bøker, spill, pamfletter, brosjyrer, nyhetsbrev,
journaler, magasiner og tidsskrifter om et vidt
spekter av temaer av generell interesse;
håndholdte digitale elektroniske innretninger og
software relatert til dette; MP3 og andre
digitalformat-lydspillere; håndholdte
datamaskiner, tablet-datamaskiner, personlige
digitale assistenter (PDA), elektroniske
planleggere, elektroniske notatblokker; mobile
digitale elektroniske innretninger, globale
posisjoneringssysteminnretninger (GPS),
telefoner; håndholdte og mobile digitale
elektroniske innretninger for sending og mottak
av telefonsamtaler, fakser, elektronisk post og
annen digital data; trådløse telefoner;
mobiltelefoner; deler og tilbehør til
mobiltelefoner; faksmaskiner, svarermaskiner,
kameraer, videotelefoner og bildetelefoner,
telefonbaserte
informasjonsgjenfinningssoftware og -hardware;
elektroniske håndholdte enheter for trådløs
mottak, lagring og/eller overføring av data og
meldinger, og elektroniske innretninger som
setter brukeren i stand til å etterspore eller
26
registrerte varemerker
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:
262852
2011.12.06
201108505
2011.07.22
2021.07.22
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:
2011.12.12 - 50/11
262854
2011.12.06
201108507
2011.07.21
2021.07.21
TEYSUNO
(541) Ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Taiho Pharmaceutical Co Ltd, 1-27, Kandanishiki-cho,
Chiyoda-ku, 101-8444 TOKYO , Japan (JP)
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:1 Kjemiske produkter til industrielle,
vitenskapelige og fotografiske formål og til bruk i
landbruk, hagebruk og skogbruk; ubearbeidede
synetiske harpikser, ubearbeidet plast;
gjødningsmidler; ildslukningsmidler; preparater
og midler for herding og lodding; kjemiske
produkter for konservering av næringsmidler;
garvestoffer; bindemidler til industrielle formål;
kjemiske produkter; preparater og stoffer for
bruk ved fremstilling av anti-kreftlegemidler;
reagenser for vitenskapelig eller medisinsk
forskning for bruk på området onkologi.
Klasse:5 Anti-kreftpreparater; anti-kreftmidler; kjemiske
reagenser for medisinske formål på området
onkologi.
(450) Kunngjøringsdato 2011.12.12
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:
(546) Kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
SIVILØKONOM JON STEINER-HANSEN,
Hvidstenveien 14 A, 1396 BILLINGSTAD
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved
ledelse og administrasjon av bedrifter;
kontortjenester.
Klasse:36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet;
monetær virksomhet; forretninger med fast
eiendom.
(450) Kunngjøringsdato 2011.12.12
262853
2011.12.06
201108506
2011.07.22
2021.07.22
ARTISYN
(541) Ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson Plaza,
NJ08933 NEW BRUNSWICK, USA (US)
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:10 Kirurgisk duk til bruk ved utbedringer av
bekkenbunnen.
(450) Kunngjøringsdato 2011.12.12
27
registrerte varemerker
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:
262855
2011.12.06
201108181
2011.07.15
2021.07.15
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:
2011.12.12 - 50/11
262856
2011.12.06
201108508
2011.07.22
2021.07.22
MULTIONE
(541) Ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
C S F SRL, Via Palu' 6/8, 36040 GRUMOLO DELLE
ABBADESSE (VICENZA), Italia (IT)
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:7
Selvdrevne maskiner og redskaper, så vel som
tilhørende deler , for jordbruk, hagebruk,
skogbruk og vedlikehold og rengjøring av
gressplener; selvdrevne maskiner og
redskaper, så vel som tilhørende deler, for
bygging, håndtering og transport av materialer,
varer og lignende, tilpassede komponenter og
deler, så vel som tilhørende deler, for foran
nevnte maskiner og apparater; maskiner og
verktøymaskiner; motorer og maskiner (unntatt
for landkjøretøyer); maskinkoblinger og
anordninger for overføring av drivkraft (unntatt
for landkjøretøyer); landbruksredskaper (andre
enn manuelt drevne); rugemaskiner.
Klasse:12 Kjøretøyer forsynt med hjul eller belter,
selvdrevne eller indirekte drevne med leddelt
styring (articulated steering), på hjul eller
belter, så vel som tilhørende deler, for
jordbruk, hagebruk, skogbruk og vedlikehold
og rensing av gressplener, for bruk på veier
og/eller harde overflater; kjørerøyer forsynt
med hjul eller belter, selvdrevne eller indirekte
drevne med leddelt styring (articulated
steering), på hjul eller belter, så vel som
tilhørende deler, for bygging, håndtering og
transport av materialer, varer og lignende, til
bruk på veier og/eller kompakte overflater,
flerformålskjøretøyer, også slike som holder
redskaper, deler og overbygg for forannevnte
kjøretøyer, tilbehør og utstyr for kjøretøyer,
motorer og traktorer, egnet for å brukes med
redskaper og tilhørende deler, kjøretøyer;
befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i
vannet.
Klasse:37 Vedlikehold, rengjøring og reparasjon av
apparater, hjul- og beltekjøretøyer,
direktedrevne og indirekte drevne, for
hagebruk, jordbruk, skogbruk og/eller bygging,
så vel som deres deler og tilbehør og utstyr;
utleie og leasing av apparater, hjul- og
beltekjøretøyer, direktedrevne og indirekte
drevne, for hagebruk, jordbruk, skogbruk
og/eller bygging, bygge- og
anleggsvirksomhet; reparasjonsvirksomhet;
installasjonsvirksomhet (tjenester for
tredjeparter).
(450) Kunngjøringsdato 2011.12.12
(546) Kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
NEXTGEN AS, Phønix gate 3, 1606 FREDRIKSTAD
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:11 Apparater og innretninger for belysning,
oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling,
tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære
formål.
(450) Kunngjøringsdato 2011.12.12
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsprioritet
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:
262857
2011.12.06
2011.01.30, US, 85/229,686
201108558
2011.07.27
2021.07.27
OMIT
(541) Ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Omit LLC, P O Box 1627, CA92652 LAGUNA BEACH,
USA (US)
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg.
(450) Kunngjøringsdato 2011.12.12
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:
262858
2011.12.06
201108509
2011.07.23
2021.07.23
iBling
(541) Ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
TRIDEA, Trondheimsveien 184, 0570 OSLO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9
Solbriller, briller for sport, sportsbriller, briller,
brilleinnfatninger, brilleglass, brilleetui,
hodetelefoner, høretelefoner, høyttalere.
Klasse:18 Bager for sport, håndvesker, kortholdere,
lommebøker, lærimitasjoner, reisebager,
ryggsekker, skolesekker.
Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg, badebukser,
badedrakter, bandanas, belter (bekledning),
skjorter, t-skjorter, gensere, bluser, kjoler,
jakker, luer, pyjamaser, skjerf, slips, sokker,
sko, undertøy, bikini, yttertøy, hansker, hatter,
sandaler, undertøy.
(450) Kunngjøringsdato 2011.12.12
28
registrerte varemerker
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:
262859
2011.12.06
201108770
2011.08.03
2021.08.03
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:
2011.12.12 - 50/11
262861
2011.12.06
201108771
2011.08.03
2021.08.03
(546) Kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
ALMO NATURE SpA, Piazza dei Giustiniani 6 GENOA,
Italia (IT)
(740) Fullmektig:
Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua ,
0306 OSLO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:31 Næringsmidler til katter og hunder.
(450) Kunngjøringsdato 2011.12.12
(546) Kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
ALMO NATURE SpA, Piazza dei Giustiniani 6 GENOA,
Italia (IT)
(740) Fullmektig:
Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua ,
0306 OSLO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:31 Næringsmidler til katter og hunder.
(450) Kunngjøringsdato 2011.12.12
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsprioritet
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:
262862
2011.12.06
201108183
2011.07.15
2021.07.15
nutrox
(541) Ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
MYO NUTRITION AS, Varemottak prix Spongdal, 7074
SPONGDAL
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter;
konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter
og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter,
egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer
og fett.
Klasse:30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago,
kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn,
brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer,
spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt,
sennep; eddik, sauser, krydderier, is.
Klasse:32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre
ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og
fruktjuicer; saft og andre preparater til
fremstilling av drikker.
(450) Kunngjøringsdato 2011.12.12
262860
2011.12.06
2011.04.01, US, 85/283,892
201108722
2011.07.28
2021.07.28
ZL ENCORE
(541) Ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Cobra Golf Inc, 1818 Aston Avenue, CA92008
CARLSBAD, USA (US)
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:28 Golfutstyr, nemlig golfkøller.
(450) Kunngjøringsdato 2011.12.12
29
registrerte varemerker
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:
262863
2011.12.06
201108983
2011.08.03
2021.08.03
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
2011.12.12 - 50/11
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:
262865
2011.12.06
201108185
2011.07.15
2021.07.15
FINCA LA CHAMIZA
(541) Ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Finca Lunlunta SA, Canal Pescara 9347, Russell,
Maipu MENDOZA, Argentina (AR)
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:33 Vin og musserende viner.
(450) Kunngjøringsdato 2011.12.12
(546) Kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
ALMO NATURE SpA, Piazza dei Giustiniani 6 GENOA,
Italia (IT)
(740) Fullmektig:
Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua ,
0306 OSLO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:31 Næringsmidler til katter og hunder.
(450) Kunngjøringsdato 2011.12.12
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:
262866
2011.12.06
201108186
2011.07.15
2021.07.15
LA CHAMIZA MARTIN ALSINA
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:
(541) Ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Finca Lunlunta SA, Canal Pescara 9347, Russell,
Maipu MENDOZA, Argentina (AR)
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:33 Vin og musserende viner.
(450) Kunngjøringsdato 2011.12.12
262864
2011.12.06
201108158
2011.07.13
2021.07.13
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:
262867
2011.12.06
201108213
2011.07.18
2021.07.18
mojocuff
(541) Ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
MAGNUS AASMUND KYLTVEIT, Hedenstadveien 38,
3619 SKOLLENBORG
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:5
Antirevmatiske armbånd; armbånd for
medisinsk bruk.
Klasse:14 Armbånd [smykker]; armbåndsur; smykker;
nøkkelringer [bijouteri]; klokkekasser;
emblemer av edelmetall; emaljerte smykker;
smykker av elfenben; edelsteiner; amuletter
[smykker]; kjedepynt (smykker).
Klasse:18 Ubearbeidet eller halvbearbeidet lær;
lærsnorer; lærtråder; lærremmer; lærsnorer;
verktøyvesker av lær [tomme].
(450) Kunngjøringsdato 2011.12.12
(546) Kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
GLENN PETER KNÆDAL, Landbrukstjenesten Midtre
Hålogaland, Kleiva, 8400 SORTLAND
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:23 Garn og tråd for tekstile formål.
Klasse:29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter;
konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter
og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter,
egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer
og fett.
Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet;
opplæringsvirksomhet;
underholdningsvirksomhet; sportslige og
kulturelle aktiviteter.
(450) Kunngjøringsdato 2011.12.12
30
registrerte varemerker
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:
262868
2011.12.06
201108716
2011.07.28
2021.07.28
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
GOODSOULS
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:
262869
2011.12.06
201108985
2011.08.03
2021.08.03
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
PHOTREL
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:
262871
2011.12.06
201108187
2011.07.15
2021.07.15
(541) Ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Finca Lunlunta SA, Canal Pescara 9347, Russell,
Maipu MENDOZA, Argentina (AR)
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:33 Vin og musserende viner.
(450) Kunngjøringsdato 2011.12.12
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:
262872
2011.12.06
201108988
2011.08.03
2021.08.03
SOLATREL
(541) Ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Yara International ASA, Postboks 2464 Solli, 0202
OSLO
(740) Fullmektig:
Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130
OSLO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:1 Kjemikalier til bruk i landbruk, hagebruk og
skogbruk; gjødsel.
(450) Kunngjøringsdato 2011.12.12
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:
LA CHAMIZA LEGEND OF POLO
(541) Ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Littlewoods Ltd, Skyways House, Speke Road, 1st
floor, L701AB SPEKE, LIVERPOOL, Storbritannia (GB)
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg.
(450) Kunngjøringsdato 2011.12.12
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
2011.12.12 - 50/11
(541) Ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Yara International ASA, Postboks 2464 Solli, 0202
OSLO
(740) Fullmektig:
Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130
OSLO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:1 Kjemikalier til bruk i landbruk, hagebruk og
skogbruk; gjødsel.
(450) Kunngjøringsdato 2011.12.12
262870
2011.12.06
201108986
2011.08.03
2021.08.03
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
NUTREL
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:
262873
2011.12.06
201108562
2011.07.28
2021.07.28
SAVOIR
(541) Ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Yara International ASA, Postboks 2464 Solli, 0202
OSLO
(740) Fullmektig:
Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130
OSLO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:1 Kjemikalier til bruk i landbruk, hagebruk og
skogbruk; gjødsel.
(450) Kunngjøringsdato 2011.12.12
(541) Ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Littlewoods Ltd, Skyways House, Speke Road, 1st
floor, L701AB SPEKE, LIVERPOOL, Storbritannia (GB)
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg.
(450) Kunngjøringsdato 2011.12.12
31
registrerte varemerker
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsprioritet
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:
262874
2011.12.06
2011.07.19, US, 85/375,510
201108764
2011.08.02
2021.08.02
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
MAJENSA
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsprioritet
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:
262875
2011.12.06
2011.07.19, US, 85/375,513
201108765
2011.08.02
2021.08.02
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:
262878
2011.12.06
201108516
2011.07.25
2021.07.25
SIGT
(541) Ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
INVENTECH AS, Postboks 308 Økern, 0511 OSLO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:11 Apparater og innretninger for kjøling,
ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål.
Klasse:39 Innpakning og lagring av varer.
Klasse:42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og
forskning og utvikling relatert dertil; industriell
analyse og forskning; design og utvikling av
datamaskiner og dataprogrammer.
(450) Kunngjøringsdato 2011.12.12
(541) Ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Clavis Pharma ASA, Parkveien 53B, 0256 OSLO
(740) Fullmektig:
Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:5 Farmasøytiske preparater for behandling av
kreft.
(450) Kunngjøringsdato 2011.12.12
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsprioritet
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:
262877
2011.12.06
2011.07.19, US, 85/375,521
201108767
2011.08.02
2021.08.02
(541) Ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Clavis Pharma ASA, Parkveien 53B, 0256 OSLO
(740) Fullmektig:
Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:5 Farmasøytiske preparater for behandling av
kreft.
(450) Kunngjøringsdato 2011.12.12
IGEMIDI
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsprioritet
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:
CYGEMIDI
(541) Ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Clavis Pharma ASA, Parkveien 53B, 0256 OSLO
(740) Fullmektig:
Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:5 Farmasøytiske preparater for behandling av
kreft.
(450) Kunngjøringsdato 2011.12.12
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
2011.12.12 - 50/11
262876
2011.12.06
2011.07.19, US, 85/375,519
201108766
2011.08.02
2021.08.02
OGEMIDI
(541) Ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Clavis Pharma ASA, Parkveien 53B, 0256 OSLO
(740) Fullmektig:
Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:5 Farmasøytiske preparater for behandling av
kreft.
(450) Kunngjøringsdato 2011.12.12
32
registrerte varemerker
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:
262879
2011.12.06
201108749
2011.08.01
2021.08.01
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:
2011.12.12 - 50/11
262880
2011.12.06
201108218
2011.07.19
2021.07.19
ZEE
(541) Ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Shimano Inc, 3-77 Oimatsucho, Sakai-ku SAKAI CITY,
OSAKA, Japan (JP)
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:12 Elektriske sykler, sykler og deres deler og
tilbehør, nemlig hjulnav, intern-gir-nav,
sykkelnav som inneholder en dynamo på
innsiden, hurtigspaker for hjulnav,
hurtigkoblingsinnretninger for hjulnav,
utløserhåndtak for gir, girstenger og
girskiftespaker, front avhoppsgir (front
derailleurs), bakavhoppsgir (rear derailleurs),
kjedestyringer (chain guides), frihjul
(freewheels), kjedehjul, tannhjul, skiver og
trinser tilpasset for sykler, sykkelkjeder,
girvaiere, pedalarmer, pedalarmsett,
frontkjedehjul, pedaler, tåklips (toe clips),
bremsehåndtak, bremsespaker, frontbremser,
bakbremser, bremsevaiere, bremsesko, felger,
hjul, eiker, klips for eiker, bunnbraketter,
setepinner, hurtigutløser for setepinner,
hoveddeler for montering av rammeverk,
oppheng, sykkelstyrer, styrestemmer, håndtak
for sykkelstyrer, endestykker (bar ends) for
sykkelstyrer, sykkelseter, datastyrt avhoppsgir
(derailleurs), hjulbager for sykler, girindikator
for sykler.
(450) Kunngjøringsdato 2011.12.12
(546) Kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
J G Niederegger GmbH & Co KG, Zeisstrasse 1-7,
23560 LÜBECK, Tyskland (DE)
(740) Fullmektig:
Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118
OSLO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:30 Kakao og kakaoprodukter, nemlig glasur og
kakaomasse, kakaoekstrakter, sjokolade,
sukkervarer, marsipan, marsipansurrogater,
bake- og fyllmasser, sjokolade- og sukkervarer
som juletrepynt, praliner, bonbons, bake- og
konditorvarer, kjeks, biscuits, kavring, gjær,
bakepulver, puddingpulver, fløteis samt fruktis.
(450) Kunngjøringsdato 2011.12.12
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:
262881
2011.12.06
201107860
2011.07.05
2021.07.05
(546) Kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
ANNELI HOEL FJÆRLI, Haugerudveien 82 L.nr. 1234,
0674 OSLO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago,
kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn,
brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer,
spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt,
sennep; eddik, sauser, krydderier, is.
(450) Kunngjøringsdato 2011.12.12
33
registrerte varemerker
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:
262882
2011.12.06
201103705
2011.03.29
2021.03.29
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:
2011.12.12 - 50/11
262886
2011.12.07
201108192
2011.07.15
2021.07.15
SMECTIVET
(541) Ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Ipsen Pharma SAS, 65 quai Georges Gorse, 92100
BOULOGNE BILLANCOURT, Frankrike (FR)
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:5 Farmasøytiske preparater.
(450) Kunngjøringsdato 2011.12.12
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:
(546) Kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
TDK Kabushiki Kaisha (TDK Corporation), 13-1, 1chome, Nihonbashi, Chuo-ku, 103-8272 TOKYO,
Japan (JP)
(740) Fullmektig:
Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118
OSLO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9 Keramiske komponenter, nemlig, termistorer,
varistorer, LTCC moduler, piezoelektriske
komponenter, spenningsbølgeavledere,
koblingsgnistspaltere (tennplugger) og
mikrobølgekeramikk; keramiske materialer
benyttet for mikrobølgekomponenter;
elektromagnetiske kompatibilitetskomponenter,
nemlig kondensatorer, induksjonsspoler,
databrikkemellomskiver (chip beads), varistorer,
filtre, elektromagnetiske skjermingsmaterialer;
databrikkemellomskiver (chip beads);
fellesmodusfiltre; fellesmodusdrosselspolere;
differensialmodusdrosselspolere;
dataprogrammer; tavletester;
forstøvningsapparater; enheter for
forstøvningsapparater; ultrasoniske enheter for
forstøvningsapparater; luftfuktere foret system
for tåkeutvikling/-generering; pumpere;
piezoelektriske komponenter, nemlig
piezoelektriske mottagere, piezoelektriske
forstøvningsapparater, ultrasoniske enheter for
forstøvningsapparater; piezoelektriske
atskillere; resonatorer; resonanskretser;
sonderingsorganer; piezoelektriske mottagere;
magnethoder; tynnfilm magnethoder; minnekort;
organiske lysemitterende dioder; RF (radio
frequency) komponenter, nemlig, filtre,
isolatorer, dupleksere, koplinger; flerlags
symmetreringstransformatorer; tynnfilm
symmetreringstransformatorer; likestrøm til
likestrømsomformere; likestrøm til
vekselstrømsretter; fabrikasjon automatisering
systemmer; FOUP lasteporter (stasjon for støtte
av en halvlederskive transporteringcontainer
hvor dekselet til transportcontaineren er adskilt
eller kan adskilles fra transportcontaineren);
overspenningsavledere; LTCC (low-temperature
cofired ceramics) moduler; FBAR (film bulk
acoustic resonators) komponenter, nemlig,
masse akustiske resonatorer, masse akustiske
filtere, masse akustiske duplekser, masse
akustiske sensorer; H-ML (high-frequency
multilayer) utstyr; planar lysbølgekretsløp/strømkrets; piezoelektrisk utstyr.
(450) Kunngjøringsdato 2011.12.12
262883
2011.12.07
201108517
2011.07.22
2021.07.22
(546) Kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Great Wall Motor Co Ltd, 2266 Chaoyang South Street,
071000 BAODING, HEBEI, Kina (CN)
(740) Fullmektig:
Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118
OSLO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:37 Vedlikehold og reparasjon av motorvogn;
service (stasjoner) for kjøretøyer
[drivstoffpåfylling og vedlikehold];
regummiering av dekk; rengjøring av
kjøretøyer; smøring av kjøretøyer;
antirustbehandling av kjøretøyer; polering av
kjøretøyer; assistanse [reparasjon]; bilvask.
(450) Kunngjøringsdato 2011.12.12
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:
262885
2011.12.07
201108190
2011.07.15
2021.07.15
PINK POWER
(541) Ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Granberg AS, Innbjoa, 5584 BJOA
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:10 Hansker for medisinsk bruk.
Klasse:21 Hansker for husholdningsbruk.
Klasse:25 Hansker (bekledning).
(450) Kunngjøringsdato 2011.12.12
34
registrerte varemerker
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:
262887
2011.12.07
201108984
2011.08.03
2021.08.03
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:
2011.12.12 - 50/11
262889
2011.12.07
201108525
2011.07.25
2021.07.25
DICKIES
(541) Ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Williamson-Dickie Manufacturing Co, P.O. Box 1779,
Fort Worth, TX76101 FORT WORTH, USA (US)
(740) Fullmektig:
Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg.
(450) Kunngjøringsdato 2011.12.12
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(546) Kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Ironwood Pharmaceuticals Inc, 301 Binney Street,
MA02142 CAMBRIDGE, USA (US)
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:5 Farmasøytiske preparater for bruk i
behandlingen av kronisk forstoppelse, IBS
(irritable bowel syndrome), gastrointestinale
motilitetsforstyrrelser og andre gastrointestinale
lidelser.
(450) Kunngjøringsdato 2011.12.12
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:
262890
2011.12.07
201108726
2011.07.29
2021.07.29
(546) Kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
SYNOLOGY INC, 3F-3, No. 106, Chang An W. Rd.
TAIPEI R.O.C, TAIWAN, Kina (CN)
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9
Computere; computersubsystemer; software til
computersystemer og applikasjonssoftware til
styring og sikkerhetskopiering av data lagret
på servere koblet på nettverk; servere til
hjemmebruk, medieservere; mailservere;
webservere; spamservere; DHCP-servere;
proxyservere; printerservere; databaseservere;
computerfirmware; LAN/filservere;
internettutstyr; overvåkningsservere.
Klasse:42 Design og programmering av
computersoftware for andre; konsulentbistand
vedrørende computersoftware; vedlikehold og
testing av samt feilanalyse på
computersoftware for andre; utleie av
computere.
(450) Kunngjøringsdato 2011.12.12
262888
2011.12.07
201108524
2011.07.25
2021.07.25
FINCA LA LINDA
(541) Ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
BODEGA LUIGI BOSCA E HIJOS SLR, Avenida Alicia
Moreau de Justo 750, office 7/8, C1107AAP BUENOS
AIRES, Argentina (AR)
(740) Fullmektig:
Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua ,
0306 OSLO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl), herunder
viner.
(450) Kunngjøringsdato 2011.12.12
35
registrerte varemerker
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:
262891
2011.12.07
201104110
2011.04.11
2021.04.11
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
(546) Kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Forum Jæren AS, Postboks 41, 4349 BRYNE
(740) Fullmektig:
Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302
SANDNES
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:21 Glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt
i andre klasser); holdere for menykart.
Klasse:35
Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved
ledelse og administrasjon av bedrifter;
kontortjenester; salg av mat- og drikkevarer,
gave- og profileringsartikler og papirvarer.
Klasse:41
Utdannelsesvirksomhet;
opplæringsvirksomhet; arrangering og ledelse
av kurs, konferanser, kongresser og
seminarer; underholdningsvirksomhet;
arrangering og ledelse av konserter og
kulturelle arrangementer; nattklubber.
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsprioritet
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:
2011.12.12 - 50/11
262893
2011.12.07
2010.11.30, CA, 1505844
201104104
2011.04.11
2021.04.11
(546) Kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Spin Master Ltd, 450 Front Street West, ONM5V1B6
TORONTO, Canada (CA)
(740) Fullmektig:
Protector Intellectual Property Consultants AS,
Oscarsgate 20, 0352 OSLO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:28 Leker, spill og leketøy.
Klasse:41 Underholdningstjenester, nemlig produksjon
av fjernsynsprogrammer, animerte
tegnefilmprogrammer og kinematografiske
filmer; tilveiebringelse av online spill.
(450) Kunngjøringsdato
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
Klasse:43
Beverting og tilbringing av mat og drikke;
midlertidig innlosjering; drift av restauranter;
bartjenester; catering; utleie av møterom,
stoler, bord, bordduker og glass.
(450) Kunngjøringsdato 2011.12.12
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:
2011.12.12
262894
2011.12.07
201108527
2011.07.25
2021.07.25
(546) Kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
General Motors LLC, 300 Renaissance Center,
MI48265-3000 DETROIT, USA (US)
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:12 Motorkjøretøyer og deler dertil.
(450) Kunngjøringsdato 2011.12.12
36
registrerte varemerker
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:
262895
2011.12.07
201108196
2011.07.18
2021.07.18
(111) Reg.nr.:
(151) Reg.dato.:
(300) Søknadsprioritet
(210) Søknadsnr.:
(220) Inndato:
(180) Registreringen
utløper:
POWERADE HYDRATION
COACH
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:
(541) Ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Schweitzer-Mauduit International Inc, 100 North Point
Center East, Suite 600, GA30022 ALPHARETTA, USA
(US)
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:16 Papir for batteriseparatorer, papirprodukter,
nemlig filterpapir og papiromslag til sugerør.
262896
2011.12.07
201108987
2011.08.03
2021.08.03
Klasse:34
FERRITRAC
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:
Papir til bruk som en komponent ved
fremstilling av artikler for røkere, nemlig,
sigaretter, papiromslag som en komponent av
artikler for røkere, så som sigaretter, sigarer
og sigarillos; og rekonstituert tobakk.
(450) Kunngjøringsdato
(541) Ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Yara International ASA, Postboks 2464 Solli, 0202
OSLO
(740) Fullmektig:
Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130
OSLO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:1 Kjemikalier til bruk i landbruk, hagebruk og
skogbruk; gjødsel.
(450) Kunngjøringsdato 2011.12.12
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
262898
2011.12.07
2011.01.21, US, 85/223,319
2011.01.21, US, 85/223,359
2011.01.21, US, 85/223,449
201108197
2011.07.18
2021.07.18
SWM
(541) Ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
The Coca-Cola Company, One Coca-Cola Plaza,
GA30313 ATLANTA, USA (US)
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9 Software.
(450) Kunngjøringsdato 2011.12.12
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
2011.12.12 - 50/11
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:
2011.12.12
262899
2011.12.07
201108548
2011.07.27
2021.07.27
FIZZ CHIP
(541) Ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Soda-Club (CO2) SA, c/o Tax Expert International AG,
Baarerstrasse 20, 6300 ZUG, Sveits (CH)
(740) Fullmektig:
Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:7
Apparater til fremstilling av kullsyreholdig vann
og musserende drikker.
Klasse:21 Bærbare beholdere for drikker (ikke av edle
metaller eller overtrukket dermed);
husholdnings- og kjøkkenapparater og beholdere til fremstilling av musserende
drikker (ikke av edle metaller eller overtrukket
dermed); deler og tilbehør til alle forannevnte
varer.
(450) Kunngjøringsdato 2011.12.12
262897
2011.12.07
201108528
2011.07.25
2021.07.25
LEXUS IS300h
(541) Ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Toyota Jidosha KK (also trading as Toyota Motor
Corporation), 1, Toyota-cho TOYOTA-SHI, AICHI-KEN,
Japan (JP)
(740) Fullmektig:
Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua ,
0306 OSLO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:12 Automobiler og konstruksjonsdeler til slike.
(450) Kunngjøringsdato 2011.12.12
37
registrerte varemerker
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:
262900
2011.12.07
201108198
2011.07.18
2021.07.18
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
2011.12.12 - 50/11
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:
262902
2011.12.07
201108529
2011.07.25
2021.07.25
PALL MALL CHILL
(541) Ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
British American Tobacco (Brands) Inc, 2711
Centerville Road, Suite 300, DE19808 WILMINGTON,
USA (US)
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:34 Sigaretter; tobakk; tobakksprodukter; lightere;
fyrstikker; artikler for røkere.
(450) Kunngjøringsdato 2011.12.12
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:
262901
2011.12.07
201108199
2011.07.18
2021.07.18
PALL MALL BLAST
(541) Ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
British American Tobacco (Brands) Inc, 2711
Centerville Road, Suite 300, DE19808 WILMINGTON,
USA (US)
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:34 Sigaretter; tobakk; tobakksprodukter; lightere;
fyrstikker; artikler for røkere.
(450) Kunngjøringsdato 2011.12.12
(546) Kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Tequila Cuervo, S.A. de C.V., Avenida Periferico Sur
#8500, Tlaquepaque, 45601 JALISCO, Mexico (MX)
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:33 Tequila; alkoholholdige drikker inneholdende
tequila.
(450) Kunngjøringsdato 2011.12.12
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:
262903
2011.12.07
201108200
2011.07.18
2021.07.18
PALL MALL STORM
(541) Ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
British American Tobacco (Brands) Inc, 2711
Centerville Road, Suite 300, DE19808 WILMINGTON,
USA (US)
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:34 Sigaretter; tobakk; tobakksprodukter; lightere;
fyrstikker; artikler for røkere.
(450) Kunngjøringsdato 2011.12.12
38
registrerte varemerker
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:
(521) Bruk/innarbeidelse
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
262904
2011.12.07
201108219
2011.07.19
2021.07.19
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
Klasse:6
Varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre
klasser).
Klasse:11
Grill, bålpanne.
Klasse:16
Emballasjepapir, plastfilm for emballasje,
sekker av plast.
Sekker for emballasje (av tekstil, jute).
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
Salg av de ovennevnte varer i klassene 4, 6,
11, 16 og 22.
(450) Kunngjøringsdato 2011.12.12
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:
262906
2011.12.07
201109011
2011.08.05
2021.08.05
(546) Kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Buffalo Wild Wings Inc, 5500 Wayzata Boulevard,
MN55416 MINNEAPOLIS, USA (US)
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:43 Restauranttjenester.
(450) Kunngjøringsdato 2011.12.12
Klasse:35
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:
Ja
(546) Kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Ulf Mediaas AS, Flåt, 7977 HØYLANDET
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:4
Ved, briketter av tre, torvbriketter (brensel).
Klasse:22
2011.12.12 - 50/11
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsprioritet
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:
262907
2011.12.07
2011.01.21, US, 85/223,620
201108225
2011.07.20
2021.07.20
CHI ENVIRO
(541) Ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Farouk Systems Inc, 250 Pennbright, Suite 150,
TX77090 HOUSTON, USA (US)
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:3 Hårpleieprodukter, nemlig sjampoer, balsamer,
hårsprayer, hårglanssprayer, ikke-medisinerte
utglattingsserumer; ikke-medisinerte
hårutglattingsbehandlingsprodukter og
hårmasker.
(450) Kunngjøringsdato 2011.12.12
262905
2011.12.07
201108201
2011.07.18
2021.07.18
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(546) Kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Nidar AS, Bromstadveien 2, 7005 TRONDHEIM
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:30 Sjokolade, sukkervarer, marsipan.
(450) Kunngjøringsdato 2011.12.12
Reg.nr.:
Reg.dato.:
Søknadsnr.:
Inndato:
Registreringen
utløper:
262908
2011.12.07
201109013
2011.08.05
2021.08.05
Subani Guitar
(541) Ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
EMANDOS, v/ Helge Arntsen, Krunemyr 7, 4324
SANDNES
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:15 Gitarer.
(450) Kunngjøringsdato 2011.12.12
39
internasjonale varemerkeregistreringer
2011.12.12 - 50/11
Internasjonale varemerkeregistreringer
Internasjonale varemerkeregistreringer som gjelder for Norge ved utpekning etter Madridprotokollen.
Innsigelsesperioden utløper 3 mnd. fra kunngjøringsdato, jf. varemerkeloven § 71.
Int.reg.nr.:
Int.reg.dato:
Generell informasjon om kunngjøringer etter Madridprotokollen
Det vil si det internasjonale registreringsnummer som WIPO har gitt søknaden om internasjonal
registrering.
Det vil si den dato en internasjonal registrering anses for å ha skjedd, jf. varemerkeloven § 72
og Madrid-protokollen artikkel 3 (4).
Dersom den internasjonale registreringen besluttes gjeldende i Norge, vil registreringsperioden
på 10 år regnes fra den internasjonale registreringsdatoen.
Etterfølgende
utpekningsdato: Det vil si datoen for rettsvern i Norge hvor utpekingen ikke har skjedd i forbindelse med den
Prioritet:
Besluttet
gjeldende
dato i Norge:
internasjonale registreringen.
Internasjonale søknader kan påberope seg prioritet etter Pariskonvensjonen artikkel 4 fra det
land merket først ble søkt registrert. Dette vil ofte være søkers hjemland idet en internasjonal
registrering må bygge på en hjemlands-registrering eller -søknad.
Det vil si den datoen det innføres i varemerkeregisteret at den internasjonale registreringen
gjelder i Norge, jf. varemerkeloven § 70.
(111) Int.reg.nr:
0497907
(151) Int.reg.dato:
1985.11.12
(180) Registreringen
2015.11.12
utløper:
(891) Etterfølgende
2011.06.24
utpekning dato:
(210) Nasj. ref.nr:
201109220
(220) Notifikasjonsdato: 2011.08.11
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Int.reg.nr:
0225958
(151) Int.reg.dato:
1959.11.25
(180) Registreringen
2019.11.25
utløper:
(891) Etterfølgende
2010.12.22
utpekning dato:
(210) Nasj. ref.nr:
201100997
(220) Notifikasjonsdato: 2011.01.27
(540) Gjengivelse av merket:
OMNICAN
(541) Merket er et Ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
B Braun Melsungen AG, Carl-Braun-Strasse 1, 34212
MELSUNGEN, Tyskland (DE)
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:10 Surgical, medical, dental and veterinary
apparatus and instruments.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.12.06
(450) Kunngjøringsdato:
2011.12.12
(546) Merket er et Kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Mido AG (Mido SA) (Mido Ltd), Chemin des Tourelles
17 , 2400 LE LOCLE, Sveits (CH)
(740) Fullmektig:
Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118
OSLO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:14 All watch and clock products: watches,
movements, cases, dials and watch parts.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.12.01
(450) Kunngjøringsdato:
2011.12.12
(111) Int.reg.nr:
0600981
(151) Int.reg.dato:
1993.04.13
(180) Registreringen
2013.04.13
utløper:
(891) Etterfølgende
2011.05.27
utpekning dato:
(210) Nasj. ref.nr:
201108962
(220) Notifikasjonsdato: 2011.08.04
(540) Gjengivelse av merket:
CHIPS & CHEPS
(541) Merket er et Ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Confectie Noël Vlerick NV, Westerring 37, 9700
OUDENAARDE, Belgia (BE)
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:25 Clothing, footwear, headgear.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.12.05
(450) Kunngjøringsdato:
2011.12.12
40
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
0630093
(151) Int.reg.dato:
1995.01.11
(180) Registreringen
2015.01.11
utløper:
(891) Etterfølgende
2010.10.11
utpekning dato:
(210) Nasj. ref.nr:
201108965
(220) Notifikasjonsdato: 2011.08.04
(540) Gjengivelse av merket:
2011.12.12 - 50/11
(111) Int.reg.nr:
0762626
(151) Int.reg.dato:
2001.06.26
(180) Registreringen
2021.06.26
utløper:
(891) Etterfølgende
2009.08.15
utpekning dato:
(210) Nasj. ref.nr:
200910532
(220) Notifikasjonsdato: 2009.10.15
(540) Gjengivelse av merket:
MIGRAPRIM
(541) Merket er et Ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
sanofi-aventis, 174, avenue de France, 75013 PARIS,
Frankrike (FR)
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:5 Pharmaceutical products, pharmaceutical
products against headaches.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.12.05
(450) Kunngjøringsdato:
2011.12.12
(546) Merket er et Kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Anton Hummel Verwaltungs GmbH, Mozartstrasse 2,
79183 WALDKIRCH, Tyskland (DE)
(740) Fullmektig:
Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118
OSLO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:6
Connectors and metallic branching pieces;
metal cable clips.
Klasse:11 Taps and valves for heating and sanitary
installations, in particular stop, drain and
evacuation valves; bushings.
Klasse:17 Electrical installation equipment, namely
connectors and screw connectors for cables
and flexible pipes.
Klasse:20 Plastic connectors; plastic branching pieces;
plastic cable clips.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.12.05
(450) Kunngjøringsdato:
2011.12.12
(111) Int.reg.nr:
0633808
(151) Int.reg.dato:
1995.02.24
(180) Registreringen
2015.02.24
utløper:
(891) Etterfølgende
2011.05.09
utpekning dato:
(210) Nasj. ref.nr:
201108966
(220) Notifikasjonsdato: 2011.08.04
(540) Gjengivelse av merket:
SELECTA
(541) Merket er et Ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Hansgrohe AG, Auestrasse 5-9, 77761 SCHILTACH,
Tyskland (DE)
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:11 Showers, hand-held showers, shower
supports, shower pipes; shower unit fittings,
hand-held shower assemblies, supports for
showers and shower pipes; all the
aforementioned goods for the installation of
water distribution apparatus and sanitary
installations.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.12.05
(450) Kunngjøringsdato:
2011.12.12
(111) Int.reg.nr:
0921248
(151) Int.reg.dato:
2006.01.11
(180) Registreringen
2016.01.11
utløper:
(891) Etterfølgende
2011.06.07
utpekning dato:
(210) Nasj. ref.nr:
201107684
(220) Notifikasjonsdato: 2011.07.07
(540) Gjengivelse av merket:
NordiFlex PenMate
(541) Merket er et Ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Novo Nordisk Health Care AG, Andreasstrasse 15,
8050 ZÜRICH, Sveits (CH)
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:10 Medical apparatus and instruments.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.12.01
(450) Kunngjøringsdato:
2011.12.12
41
internasjonale varemerkeregistreringer
2011.12.12 - 50/11
(111) Int.reg.nr:
0961166
(151) Int.reg.dato:
2008.04.10
(180) Registreringen
2018.04.10
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200806271
(220) Notifikasjonsdato: 2008.05.22
(300) Søknadsprioritet: 2008.04.04, US, 77440821
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Int.reg.nr:
0941360
(151) Int.reg.dato:
2007.10.04
(180) Registreringen
2017.10.04
utløper:
(891) Etterfølgende
2011.04.21
utpekning dato:
(210) Nasj. ref.nr:
201109222
(220) Notifikasjonsdato: 2011.08.11
(540) Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et Kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
BN Tekstil Sanayi ve Ihracat Limited Sirketi, Üniversite
Mahallesi Ba¿lar Yolu Caddesi Sarigül Sokak No: 8
AVCILAR/ISTANBUL, Tyrkia (TR)
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:25 Aprons, bandanas, beach clothes, beach
shoes, belts, berets, bodices, boots for sports,
braces for clothing, brassieres, breeches for
wear, camisoles, chemisettes, clothing for
gymnastics, clothing of imitations of leather,
coats, collars, collar protectors, combinations,
corselets, corsets, dressing gowns, footwear,
fur stoles, furs, garters, gloves, gowns, halfboots, hats, hosiery, jerseys, jumpers,
mantillas, mittens, muffs, neckties, pants,
pelerines, petticoats, pullovers, pyjamas,
scarfs, scarves, shawls, shirts, shoes, shower
caps, singlets, skirts, sleep masks, slippers,
slips, socks, sports jerseys, stockings, suits,
sun visors, suspenders, sweaters, swimsuits,
tee-shirts, tights, top hats, topcoats, trouser,
turbans, underclothing, underpants,
underwear, vests.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.12.06
(450) Kunngjøringsdato:
2011.12.12
(546) Merket er et Kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Seal Trademarks Pty Ltd, 1 Billabong Place, Qld4220
BURLEIGH HEADS , Australia (AU)
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:25 Clothing, namely, t-shirts, shirts, pants, shorts,
sweatshirts, sweat pants, dresses, skirts,
swimsuits and beachwear, coats, jackets,
tank-tops, sweaters, sweat suits, caps, hats,
beanies, visors, gloves, socks, wristbands, and
suspenders.
Klasse:28 Skateboards, skateboard trucks, skateboard
wheels and skateboard bearings.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.12.05
(450) Kunngjøringsdato:
2011.12.12
(111) Int.reg.nr:
0980157
(151) Int.reg.dato:
2008.08.15
(180) Registreringen
2018.08.15
utløper:
(891) Etterfølgende
2010.09.10
utpekning dato:
(210) Nasj. ref.nr:
201012224
(220) Notifikasjonsdato: 2010.11.18
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Int.reg.nr:
0960872
(151) Int.reg.dato:
2008.04.10
(180) Registreringen
2018.04.10
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200806185
(220) Notifikasjonsdato: 2008.05.22
(540) Gjengivelse av merket:
Noë
(541) Merket er et Ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Aremi BV, Schapenstraat 204, 1750 SINT MARTENS
LENNIK, Belgia (BE)
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:18 Leather and imitation leather, goods made of
these materials not included in other classes;
animal skins and hides; trunks and suitcases,
umbrellas, parasols and walking sticks; whips,
harness and saddlery.
Klasse:25 Footwear.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.12.07
(450) Kunngjøringsdato:
2011.12.12
SECTOR 9
(541) Merket er et Ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Seal Trademarks Pty Ltd, 1 Billabong Place, Qld4220
BURLEIGH HEADS , Australia (AU)
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:25 Clothing, namely, t-shirts, shirts, pants, shorts,
sweatshirts, sweatpants, dresses, skirts,
swimsuits and beachwear, coats, jackets,
tank-tops, sweaters, sweat suits, caps, hats,
beanies, visors, gloves, socks, wristbands, and
suspenders.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.12.05
(450) Kunngjøringsdato:
2011.12.12
42
internasjonale varemerkeregistreringer
2011.12.12 - 50/11
(111) Int.reg.nr:
0990857
(151) Int.reg.dato:
2008.11.05
(180) Registreringen
2018.11.05
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200901440
(220) Notifikasjonsdato: 2009.02.12
(300) Søknadsprioritet: 2008.05.29, DK, VA 2008 02186
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Int.reg.nr:
0987934
(151) Int.reg.dato:
2008.10.23
(180) Registreringen
2018.10.23
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200900177
(220) Notifikasjonsdato: 2009.01.01
(300) Søknadsprioritet: 2008.04.28, FR, 08 / 3 573 239
(540) Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et Kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
heigar A/S, Sorøvej 89-91, 4200 SLAGELSE, Danmark
(DK)
(740) Fullmektig:
Protector Intellectual Property Consultants AS,
Oscarsgate 20, 0352 OSLO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:5
Food supplements for medical use containing
vitamins, calcium, ginger, iron, coenzyme Q10,
ginseng.
Klasse:30 Food supplements (not for medical use) mainly
consisting of coffee, tea, cocoa, sugar, rice,
tapioca, sago, artificial coffee, flour and
preparations made from cereals, bread, pastry
and confectionery, honey, treacle, yeast,
baking-powder, salt, mustard, vinegar, sauces
(condiments), spices; all aforementioned
goods added with ginseng, ginger, coenzyme
Q10, iron and calcium.
Klasse:35 Retail trade and wholesale trade of vitamins,
fish oil, calcium, ginger, iron coenzyme Q10,
ginseng, cod-liver oil, skin creams and/or skin
lotions, suntan creams and/or suntan lotions,
soaps, shampoo.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.12.05
(450) Kunngjøringsdato:
2011.12.12
(546) Merket er et Kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
sanofi-aventis, 174, avenue de France, 75013 PARIS,
Frankrike (FR)
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:5
Pharmaceutical products against tuberculosis.
Klasse:9
Audio cassettes, video cassettes, CD-ROMs,
software.
Klasse:16 Paper, cardboard, paper or cardboard goods,
namely: cardboard packing, packaging bags,
sachets, envelopes and small bags made of
paper, labels, newspapers and periodicals,
printed matter in the medical and access to
medical field.
Klasse:41 Organization of seminars, working groups,
research groups and conventions in the
medical field, publishing of journals, books and
manuals in the medical field; providing
assistance to researchers in the medical field:
lending medical documentation.
Klasse:42 Providing assistance to researchers: service
for lending or renting laboratory equipment;
medical research.
Klasse:43 Providing assistance to researchers: providing
temporary work space.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.12.01
(450) Kunngjøringsdato:
2011.12.12
43
internasjonale varemerkeregistreringer
2011.12.12 - 50/11
(111) Int.reg.nr:
1022639
(151) Int.reg.dato:
2009.11.13
(180) Registreringen
2019.11.13
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200913476
(220) Notifikasjonsdato: 2009.12.24
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Int.reg.nr:
1021709
(151) Int.reg.dato:
2009.11.17
(180) Registreringen
2019.11.17
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
200913171
(220) Notifikasjonsdato: 2009.12.17
(540) Gjengivelse av merket:
PARK
(541) Merket er et Ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
DT Group A/S, Gladsaxe Møllevej 5, 2860 SØBORG,
Danmark (DK)
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:1
Chemicals used in industry, science and
photography; unprocessed artificial resins,
unprocessed plastics; fire extinguishing
compositions; tempering and soldering
preparations; chemical substances for
preserving foodstuffs; tanning substances;
adhesives used in industry, glue used in
industry.
Klasse:2
Paints, varnishes, lacquers; preservatives
against rust and against deterioration of wood;
colorants; mordants; raw natural resins, metals
in foil and powder form for painters,
decorators, printers and artists.
Klasse:4
Industrial oils and greases; lubricants; dust
absorbing, wetting and binding compositions;
fuels (including motor spirit) and illuminants;
candles and wicks for lighting; solidified
gasses (fuel) for camping.
Klasse:6
Common metals and their alloys; metal
building materials; transportable buildings of
metal; materials of metal for railway tracks;
non-electric cables and wires of common
metal; ironmongery, small items of metal
hardware; pipes and tubes of metal; safes;
goods of common metal not included in other
classes; ores; toolboxes of metal (empty); nails
and screws of metal, hinges of metal, windows
and doors of metal as well as frames therefor
of metal; mail boxes of metal, blinds of metal
(for outdoor use), handles of metal, furniture
handles of metal, roofs (of metal);
greenhouses and parts therefore (of metal);
carports (of metal), tool sheds (of metal),
playhouses (of metal); parts and fittings for the
aforesaid goods.
Klasse:7
Machines and machine tools; motors and
engines (except for land vehicles): machine
coupling and transmission components
(except for land vehicles); agricultural
implements other than hand-operated;
incubators for eggs; electrical powered tools,
tools powered by fuel, garden machines, high
pressure cleaners, washing machines, vacuum
cleaners; lawn mowers, hedge cutters, kitchen
machines; parts and fittings for the aforesaid
goods.
Klasse:8
Hand tools and implements (hand operated);
cutlery; side arms; razors; garden tools (hand
tools), including manually operated hedge
cutters; painting tools (hand tools) namely
spatulas, stirrers, palette knives; cutlery
including for camping purposes; accessories
for fireplaces namely bellows, fire tongs and
pokers; parts and fittings for the aforesaid
goods.
Klasse:11 Apparatus for lighting, heating, steam
generating, cooking, refrigerating, drying,
ventilating, water supply and sanitary
purposes; plumbing fittings, namely valves,
bibs, cocks, sink strainers, traps, aerators for
faucets, couplers, drains, faucet filters, spouts
and sprayers, heating and sanitation fittings;
(546) Merket er et Kombinert merke eller et rent figurmerke
(566) Oversettelse av merket eller ord i merket:
"Humanity or fellow feelings; kindness"
(730) Innehaver:
The Ubuntu trading Company Ltd, 44 Wandle Road,
SW177DW LONDON, Storbritannia (GB)
(740) Fullmektig:
Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130
OSLO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and preparations made
from cereals, bread, pastry and confectionery,
ices; honey, treacle; yeast, baking-powder;
salt, mustard; vinegar, sauces (condiments);
spices; ice.
Klasse:41 Education; providing of training; entertainment;
sporting and cultural activities.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.12.05
(450) Kunngjøringsdato:
2011.12.12
44
internasjonale varemerkeregistreringer
Klasse:12
Klasse:17
Klasse:19
Klasse:20
Klasse:21
Klasse:22
Klasse:24
Klasse:31
irrigation plants; grills; tumble driers, fridges,
freezers, stoves and ovens, micro ovens,
kitchen machines, ventilators, electric heaters,
fireplaces and wood burning stoves, showers
and shower cubicles, mixer taps, shower
fittings; cookers for camping use; parts and
fittings for the aforesaid goods.
Vehicles; apparatus for locomotion by land, air
or water; bicycles parts and fittings for the
aforesaid goods.
Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica
and goods made from these materials and not
included in other classes; plastics in extruded
form for use in manufacture; packing, stopping
and insulating materials; flexible pipes, not of
metal; parts and fittings for the aforesaid
goods.
Building materials (non-material); non-metallic
rigid pipes for building; asphalt, pitch and
bitumen; non-metallic transportable buildings;
monuments, not of metal; windows and doors
(not of metal), stones, tiles, wooden floor
coverings for existing floors, including parquet
flooring, plasterboards, roofs (not of metal);
greenhouses and accessories therefor (not of
metal); carports (not metal), tool sheds (not of
metal), playing houses (not of metal),
compregnated wood, surface stones, stucco,
blinds (out door) (not of metal) , floor boards,
tiles and oblong (floor) tiles; parts and fittings
for the aforesaid goods.
Furniture, mirrors, picture frames; goods (not
included in other classes) of wood, cork, reed,
cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone,
shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum
and substitutes for all these materials, or of
plastics; tool boxes of plastic (empty); mail
boxes not of masonry or metal, garden
furniture and camping furniture, blinds for
indoor use, bamboo curtains, cabinets for
bathrooms, wardrobes, kitchen cabinets,
handles not of metal for implements and tools
as well as for doors and windows, handles not
of metal for furniture; air mattresses (not for
medical purposes); flagpoles; bathing
accessories namely hooks and corner shelves;
accessories for fireplaces namely log baskets
and hooks; parts and fittings for the aforesaid
goods.
Household or kitchen utensils and containers
(not of precious metal or coated therewith);
combs and sponges; brushes (except paint
brushes); brush-making materials; articles for
cleaning purposes; steel wool; un-worked or
semi-worked glass (except glass used in
building); glassware, porcelain and
earthenware not included in other classes;
accessories for fireplaces namely brooms;
pots not of precious metals; bathroom
accessories (not included in other classes),
namely tooth mug holders, tooth brush
holders, tooth mugs, towel holders, pedaloperated dustbins for bathrooms, toilet
brushes, toilet brush holders, toilet paper
holders, soap pumps, soap trays, soap dishes;
gardening gloves, gloves for household
purposes, polishing gloves; parts and fittings
for the aforesaid goods.
Ropes, string, nets, tents, awnings, tarpaulins,
sails, sacks and bags (not included in other
classes); padding and stuffing materials
(except of rubber or plastics); raw fibrous
textile materials; parts and fittings for the
aforesaid goods.
Textiles and textile goods, not included in
other classes; bed and table covers; curtains
of textile or plastics; mosquito nets; parts and
fittings for the aforesaid goods.
Klasse:35
45
2011.12.12 - 50/11
Live animals; fresh fruits and vegetables;
natural plants and flowers; foodstuffs for
animals, malt.
The bringing together, for the benefit of others,
a variety of goods, namely, chemicals used in
industry, science and photography, as well as
in agriculture, horticulture and forestry,
unprocessed artificial resins, unprocessed
plastics, manures, fire extinguishing
compositions, tempering and soldering
preparations, chemical substances for
preserving foodstuffs, tanning substances,
adhesives used in industry, glue used in
industry, sphagnum and planting soil
(manures), paints, varnishes, lacquers,
preservatives against rust and against
deterioration of wood, colorants, mordants,
raw natural resins, metals in foil and powder
form for painters, decorators, printers and
artists, industrial oils and greases, lubricants,
dust absorbing, wetting and binding
compositions, fuels (including motor spirit) and
illuminants, candles and wicks for lighting,
solidified gasses (fuel) for camping, common
metals and their alloys, metal building
materials, transportable buildings of metal,
materials of metal for railway tracks, nonelectric cables and wires of Common metal,
ironmongery, small items of metal hardware,
pipes and tubes of metal, safes, goods of
common metal not included in other classes,
ores, toolboxes of metal (empty), nails and
screws of metal, hinges of metal, windows and
doors of metal as well as frames therefor of
metal, mail boxes of metal, blinds of metal (for
outdoor use), handles of metal, furniture
handles of metal, roofs (of metal),
greenhouses and parts therefor (of metal):
carports (of metal), tool sheds (of metal),
playhouses (of metal), parts and fittings for the
aforesaid goods, machines and machine tools,
motors and engines (except for land vehicles),
machine coupling and transmission
components (except for land vehicles),
agricultural implements other than handoperated, incubators for eggs, electrical
powered tools, tools powered by fuel, garden
machines, high pressure cleaners, washing
machines vacuum cleaners, lawn mowers,
hedge cutters, kitchen machines, parts and
fittings for the aforesaid goods, hand tools and
implements (hand operated), cutlery, side
arms, razors, garden tools (hand tools),
including manually operated hedge cutters,
painting tools (hand tools) namely spatulas,
stirrers, palette knives, cutlery including for
camping purposes, accessories for fireplaces
namely bellows, fire tongs and pokers, parts
and fittings for the aforesaid goods, scientific,
nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring,
signalling, checking (supervision), life-saving
and teaching apparatus and instruments,
apparatus and instruments for conducting,
switching, transforming, accumulating,
regulating or controlling electricity, apparatus
for recording, transmission or reproduction of
sound or images, magnetic data carriers,
recording discs, automatic vending machines
and mechanisms for coin-operated apparatus,
cash registers, calculating machines, data
processing equipment and computers, fireextinguishing apparatus, footwear for
protection against accidents, irradiation and
fire, electrical articles namely switches and
plugs, wires, sockets, dimmers, batteries,
telephones, burglar alarms, binoculars, gloves
for protection against accidents, irradiation and
internasjonale varemerkeregistreringer
2011.12.12 - 50/11
accessories (not included in other classes),
namely tooth mug holders, tooth brush
holders, tooth mugs, towel holders, pedaloperated dustbins for bathrooms, toilet
brushes, toilet brush holders, toilet paper
holders, soap pumps, soap trays, soap dishes,
gardening gloves, gloves for household
purposes, polishing gloves, parts and fittings
for the aforesaid goods, ropes, string, nets,
tents, awnings, tarpaulins, sails, sacks and
bags (not included in other classes), padding
and stuffing materials (except of rubber or
plastics), raw fibrous textile materials, parts
and fittings for the aforesaid goods textiles and
textile goods, not included in other classes,
bed and table covers, curtains of textile or
plastics, mosquito nets, parts and fittings for
the aforesaid goods, footwear; gloves, working
clothes, wellington boots, carpets, rugs, mats
and matting, linoleum and other materials for
covering existing floors, wall hangings (nontextile), wallpaper, wooden floor covering for
existing floors, parts and fittings for the
aforesaid goods, games and playthings, none
relating to casinos or gambling, gymnastic and
sporting articles not included in other classes,
decorations for Christmas trees, parts and
fittings for the aforesaid goods, agricultural,
horticultural and forestry products and grains
not included in other classes, live animals,
fresh fruits and vegetables, seeds, natural
plants and flowers, foodstuffs for animals,
malt, (excluding the transport thereof),
enabling customers to conveniently view and
purchase those goods including retailing and
wholesale trade also via the internet, provision
of consumer product information via computer
networks; the sale with regard to chemicals
used in agriculture, horticulture and forestry;
manures, sphagnum and planting soils
(manures) directed at end consumers only and
not at commercial customers.
Klasse:40 Treatment of materials.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.12.01
(450) Kunngjøringsdato:
2011.12.12
fire, parts and fittings for the aforesaid goods,
apparatus for lighting, heating, steam
generating, cooking, refrigerating, drying,
ventilating, water supply and sanitary
purposes, plumbing fittings, namely valves,
bibs, cocks, sink strainers, traps, aerators for
faucets, couplers, drains, faucet filters, spouts
and sprayers, heating and sanitation fittings,
irrigation plants, grills, tumble driers, fridges,
freezers, stoves and ovens, micro ovens,
kitchen machines, ventilators, electric heaters,
fireplaces and wood burning stoves, showers
and shower cubicles, mixer taps, shower
fittings, cookers for camping use, parts and
fittings for the aforesaid goods, vehicles,
apparatus for locomotion by land, air or water,
bicycles, parts and fittings for the aforesaid
goods, paper, cardboard and goods made
from these materials, not included in other
classes, printed matter, bookbinding material,
photographs, stationery, adhesives for
stationery or household purposes, artists
materials, paint brushes, typewriters and office
requisites (except furniture), instructional and
teaching material (except apparatus), plastic
materials for packaging (not included in other
classes), plastic bags, garbage bags, printers
type, printing blocks, painters tools (hand
tools) namely paint brushes, paint rollers and
handles for paint rollers, parts and fittings for
the aforesaid goods, rubber, guttapercha,
gum, asbestos, mica and goods made from
these materials, plastics in extruded form for
use in manufacture, packing, stopping and
insulating materials, flexible pipes, not of
metal, parts and fittings for the aforesaid
goods, backpacks; garden umbrellas and
parasols, building materials (non-material),
non-metallic rigid pipes for building, asphalt,
pitch and bitumen, non-metallic transportable
buildings, monuments, not of metal, windows
and doors (not of metal), stones, tiles, wooden
floor coverings for existing floors, including
parquet flooring, plasterboards, roofs (not of
metal), greenhouses and accessories therefor
(not of metal), carports (not of metal), tool
sheds (not of metal), playing houses (not of
metal), compregnated wood, surface stones,
stucco, blinds (out-door) (not of metal), floor
boards, tiles and oblong (floor) tiles, parts and
fittings for the aforesaid goods, furniture,
mirrors, picture frames, goods (not included in
other classes) of wood, cork, reed, cane,
wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell,
amber, mother-of-pearl, meerschaum and
substitutes for all these materials, or of
plastics, tool boxes of plastic (empty), mail
boxes not of masonry or metal, garden
furniture and camping furniture, blinds for
indoor use, bamboo curtains, cabinets for
bathrooms, wardrobes, kitchen cabinets,
handles not of metal for implements and tools
as well as for doors and windows, handles not
of metal for furniture, air mattresses (not for
medical purposes), flagpoles, bathing
accessories namely hooks and corner shelves,
accessories for fireplaces namely log baskets
and hooks, parts and fittings for the aforesaid
goods, household or kitchen utensils and
containers (not of precious metal or coated
therewith), combs and sponges, brushes
(except paint brushes), brush-making
materials, articles for cleaning purposes, steel
wool, un-worked or semi-worked glass (except
glass used in building), glassware, porcelain
and earthenware not included in other classes,
accessories for fireplaces namely brooms,
pots not of precious metals, bathroom
46
internasjonale varemerkeregistreringer
2011.12.12 - 50/11
(111) Int.reg.nr:
1046997
(151) Int.reg.dato:
2010.07.29
(180) Registreringen
2020.07.29
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201009031
(220) Notifikasjonsdato: 2010.09.02
(300) Søknadsprioritet: 2010.02.26, CH, 601743
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Int.reg.nr:
1030614
(151) Int.reg.dato:
2009.10.06
(180) Registreringen
2019.10.06
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201002862
(220) Notifikasjonsdato: 2010.03.18
(300) Søknadsprioritet: 2009.04.06, FI, T200900948
(540) Gjengivelse av merket:
PMEU Spectrion
CLIFTON
(541) Merket er et Ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Samplion OY, Isoharjantie 6, 71800 SIILINJÄRVI,
Finland (FI)
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9 Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring,
signalling, checking (supervision), life-saving
and teaching apparatus and instruments;
apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic data
carriers, recording discs; automatic vending
machines and mechanisms for coin-operated
apparatus; cash registers, calculating machines,
data processing equipment and computers; fireextinguishing apparatus.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.12.01
(450) Kunngjøringsdato:
2011.12.12
(541) Merket er et Ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Richemont International SA, Route des Biches 10,
1752 VILLARS-SUR-GLÂNE, Sveits (CH)
(740) Fullmektig:
Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua ,
0306 OSLO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:14 Cuff links, tie clips, rings, bracelets, earrings,
necklaces, brooches, key rings, watches,
chronometers, clocks; watch bands, boxes of
precious metal for watches and jewelry.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.12.05
(450) Kunngjøringsdato:
2011.12.12
(111) Int.reg.nr:
1047431
(151) Int.reg.dato:
2010.01.22
(180) Registreringen
2020.01.22
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201009269
(220) Notifikasjonsdato: 2010.09.09
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Int.reg.nr:
1044269
(151) Int.reg.dato:
2010.06.18
(180) Registreringen
2020.06.18
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201008048
(220) Notifikasjonsdato: 2010.08.05
(540) Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et Kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Ekingen Elektronik Pazarlama Ithalat Ihracat Sanayi ve
Ticaret Limited Sirketi, M. Fevzi Çakmak Caddesi 2.
Sokak No: 9 SIRINEVLER ISTANBUL, Tyrkia (TR)
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:45 Day and night guards, security guard services,
security consultancy; detective agencies,
missing persons investigation, monitoring
burglar and security alarms, bodyguard
services.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.12.05
(450) Kunngjøringsdato:
2011.12.12
ARCTIC CAT
(541) Merket er et Ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Arctic Cat Inc, 601 Brooks Avenue S. , MN56701
THIEF RIVER FALLS, USA (US)
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:12 Power sport vehicles, namely snowmobiles
and parts thereof; four-or six-wheel all-terrain
vehicles.
Klasse:25 Clothing, namely, jackets, pants, sweatsuits,
T-shirts, jerseys, caps, sweaters, gloves,
scarves, suspenders, boots and socks.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.12.02
(450) Kunngjøringsdato:
2011.12.12
47
internasjonale varemerkeregistreringer
2011.12.12 - 50/11
(111) Int.reg.nr:
1049651
(151) Int.reg.dato:
2010.05.10
(180) Registreringen
2020.05.10
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201010200
(220) Notifikasjonsdato: 2010.10.07
(300) Søknadsprioritet: 2010.02.10, IT, MI2010C001321
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Int.reg.nr:
1049515
(151) Int.reg.dato:
2010.08.10
(180) Registreringen
2020.08.10
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201010021
(220) Notifikasjonsdato: 2010.09.30
(300) Søknadsprioritet: 2010.02.10, EM, 008872954
(540) Gjengivelse av merket:
SOEHNLE RELAX
TEATRO
(541) Merket er et Ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Leifheit AG, Leifheitstraße 1, 56377 NASSAU, Tyskland
(DE)
(740) Fullmektig:
Curo AS, Industriveien 53, 7080 HEIMDAL
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9
Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring,
signalling, checking (supervision), life-saving
and teaching apparatus and instruments;
apparatus and instruments for conducting,
switching, transforming, accumulating,
regulating or controlling electricity; apparatus
for recording, transmission or reproduction of
sound or images; magnetic data carriers,
recording discs; cash registers, calculating
machines, data processing equipment and
computers; fire-extinguishing apparatus;
scales, bathroom scales, kitchen scales,
household scales, analysing scales, fatmeasuring scales, heat control apparatus.
Klasse:10 Surgical, medical, dental and veterinary
apparatus and instruments, artificial limbs,
eyes and teeth; orthopedic articles; suture
materials; electric massage apparatus for
household use, massage apparatus and
instruments, massage equipment, massage
gloves, electric blankets for medical purposes,
heating pads (electric), for medical purposes.
Klasse:11 Apparatus for lighting, heating, steam
generating, cooking, refrigerating, drying,
ventilating, water supply and sanitary
purposes; electric blankets (not for medical
purposes), electric blankets, electric blankets
(not for medical purposes), heating apparatus
(electric), heating cushions and pads, not for
medical purposes, heaters, bedwarmers.
Klasse:21 Combs and sponges; brushes (other than for
painting); brush-making materials; articles for
cleaning purposes; steel wool; unworked or
semi-worked glass (except glass used in
building).
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.12.05
(450) Kunngjøringsdato:
2011.12.12
(541) Merket er Ordmerke i standard font
et
(566) Oversettelse av merket eller ord i merket:
THEATER.
(730) Innehaver:
Pompea SpA, Via San Damaso, 10, 46046 MEDOLE
(MANTOVA), Italia (IT)
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9
Spectacles (optics), sunglasses, goggles for
sports, swimming goggles, glasses cases, rims
for spectacle lenses, glasses lenses, glasses
frames, glasses chains, glasses cords, pincenez, pince-nez cases, pince-nez chains, pincenez cords, pince-nez mountings; scientific,
nautical, surveying, optical, weighing,
measuring, signaling, checking (supervision),
life-saving and teaching apparatus and
instruments; apparatus and instruments for
conducting, switching, transforming,
accumulating, regulating or controlling
electricity; magnetic data carriers, recording
discs; automatic vending machines and
mechanisms for coin-operated apparatus;
cash registers, calculating machines, data
processing equipment and computers; fireextinguishing apparatus.
Klasse:25 Clothing, footwear, headgear.
Klasse:35 Advertising, business management, business
administration, office functions (services on
behalf of third parties).
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.12.05
(450) Kunngjøringsdato:
2011.12.12
48
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
1050086
(151) Int.reg.dato:
2010.09.09
(180) Registreringen
2020.09.09
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201010258
(220) Notifikasjonsdato: 2010.10.07
(300) Søknadsprioritet: 2010.08.25, EM, 009332701
(540) Gjengivelse av merket:
2011.12.12 - 50/11
(111) Int.reg.nr:
1054417
(151) Int.reg.dato:
2010.03.18
(180) Registreringen
2020.03.18
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201011542
(220) Notifikasjonsdato: 2010.11.04
(540) Gjengivelse av merket:
DIP
(541) Merket er et Ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Skjøth Holding ApS, Amaliegade 42, st., 1256
KØBENHAVN K, Danmark (DK)
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:10 Surgical and medical apparatus and
instruments.
Klasse:44 Medical services for the treatment of hair scalp
and skin and cosmetic surgery and hygienic
and beauty care for human beings.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.12.05
(450) Kunngjøringsdato:
2011.12.12
(546) Merket er et Kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Jens Poulsen Holding APS, Søbjergvej 56, 7430
IKAST, Danmark (DK)
(740) Fullmektig:
Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua ,
0306 OSLO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:18 Leather and imitations of leather, and goods
made of these materials and not included in
other classes; animal skins, hides; trunks and
travelling bags; umbrellas, parasols and
walking sticks; whips, harness and saddlery.
Klasse:25 Clothing, footwear, headgear.
Klasse:35 Advertising; business management; business
administration; office functions.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.12.07
(450) Kunngjøringsdato:
2011.12.12
(111) Int.reg.nr:
1055222
(151) Int.reg.dato:
2010.08.12
(180) Registreringen
2020.08.12
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201011882
(220) Notifikasjonsdato: 2010.11.11
(540) Gjengivelse av merket:
AGM
(541) Merket er et Ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Krauss-Maffei Wegmann GmbH & Co KG, KraussMaffei-Strasse 11, 80997 MÜNCHEN, Tyskland (DE)
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:13 Tanks (vehicles); weapons (included in this
class); weapon systems also mobile weapon
systems, essentially consisting of one or more
weapons, included in this class; artillery guns,
in particular for mounting on military vehicles;
firearms; ammunition; projectile and propellant
feeding devices; projectile guides; gun
carriages; parts for the afore-mentioned
goods; all the foresaid goods not for
assembling on aircrafts and not for firing selfpropelled ammunition.
Klasse:37 Servicing, maintenance and repair of weapons
systems and weapons system components; all
the aforesaid services not for weapon systems
and weapon components assembled on
aircrafts and not for firing self-propelled
ammunition.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.12.05
(450) Kunngjøringsdato:
2011.12.12
(111) Int.reg.nr:
1053797
(151) Int.reg.dato:
2010.09.23
(180) Registreringen
2020.09.23
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201011443
(220) Notifikasjonsdato: 2010.11.04
(300) Søknadsprioritet: 2010.03.23, BX, 1199874
(540) Gjengivelse av merket:
SL30
(541) Merket er et Ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Remko Mark BV, Onderstalstraat 3, 6674ME
HERVELD, Nederland (NL)
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:6
Common metals and their alloys; transportable
buildings of metal; materials of metal for
railway tracks; non-electric cables and wires of
common metal; ironmongery, small items of
metal hardware; pipes and tubes of metal;
safes; ores; steel profiles; windows, doors,
façades and wall profiles of metal.
Klasse:19 Non-metallic rigid pipes for building; asphalt,
pitch and bitumen; non-metallic transportable
buildings; monuments, not of metal; profiles,
not of metal; stainless steel profiles; windows,
doors, façades and wall profiles, not of metal.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.12.05
(450) Kunngjøringsdato:
2011.12.12
49
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
1059160
(151) Int.reg.dato:
2010.05.21
(180) Registreringen
2020.05.21
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201013448
(220) Notifikasjonsdato: 2010.12.23
(300) Søknadsprioritet: 2010.03.25, GB, 2543315
(540) Gjengivelse av merket:
2011.12.12 - 50/11
toasters, sandwich toasters, bread makers;
electric kettles; parts and accessories for the
aforesaid goods; clothes drying machines,
tumble dryers; parts and accessories for all the
aforesaid goods.
Klasse:18 Bags or cases for electrical equipment; parts
and accessories for all the aforesaid goods.
Klasse:20 Furniture; stands for electrical equipment;
mounting apparatus; brackets for electrical
equipment; parts and accessories for all the
aforesaid goods.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.12.01
(450) Kunngjøringsdato:
2011.12.12
(546) Merket er et Kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
DSG Retail Ltd, Maylands Avenue, HP27TG HEMEL
HEMPSTEAD, HERTFORDSHIRE, Storbritannia (GB)
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:7
Electric machines for domestic use, included in
this class; agricultural, horticultural and
gardening power tools and implements; power
operated hedge trimmers; power operated
weeders; power operated lawn edging tools;
floor polishers; pressure washers; washing
machines, wringing machines, spinning (water
extracting) machines; cleaning machines for
industrial use; dishwashers; mixing, slicing,
peeling and cutting machines, all for food;
grating machines, grinding mills (machines),
coffee grinders; electric can openers, mixers,
blenders, liquidizers; electric knife sharpeners;
carpet shampooing machines; vacuum
cleaners; garbage disposals, waste disposal
machines; drying machines; parts and fittings
for all the aforesaid goods.
Klasse:9
Computers; computer hardware; computer
peripherals; computer printers; apparatus and
instruments, all for use with computers; cases
adapted for computers; photographic,
cinematographic and optical apparatus and
instruments; loudspeakers; headphones;
cameras, digital cameras; digital photo frames;
tripods for cameras; flash guns for cameras;
camera lenses; camcorders; calculating
machines; dictating machines; data processing
equipment; apparatus and instruments for
recording, transmission or reproduction of
sound, images or visual signs; photocopiers;
fax machines; television and wireless receiving
and reproducing apparatus; television wall
mounts; radios; clock radios; video recording
and reproducing apparatus and instruments;
pre-recorded video and audio tapes, compact
discs, DVDs, CD-ROMs; discs and diskettes,
audio tapes, videos and other media bearing
or for the recordal of sound, images, software
and information; computer and video games;
satellite dishes; satellite navigation systems;
pedometers; multimedia apparatus and
instruments; printers, chips, interfaces, PC
card modems; modems; scanners;
telecommunications apparatus, including
telephones, mobile telephones; answering
machines; microphones; monitors; speakers;
sound cards; disk drives; joysticks; computer
mouses; wrist rests; mouse mats; diskette
storage boxes; batteries; binoculars; electric
flat irons; magnetic or encoded loyalty cards;
parts and fittings for all the aforesaid goods;
none of the aforesaid relating to fish.
Klasse:11 Heating, cooking, grilling, warming and cooling
apparatus; apparatus for lighting, lights, light
bulbs; cooling devices, refrigerators, freezers;
ventilation systems; air-conditioning systems;
fans, fan heaters; electric hair drying
appliances, hair dryers; hair straighteners; hair
curlers, electric; coffee machines, electric
coffee percolators; roasters; baking ovens;
(111) Int.reg.nr:
1060310
(151) Int.reg.dato:
2010.10.26
(180) Registreringen
2020.10.26
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201013704
(220) Notifikasjonsdato: 2010.12.30
(540) Gjengivelse av merket:
TRANSPLANT360
(541) Merket er et Ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Astellas BV, Elisabethhof 19, 2353EW LEIDERDORP,
Nederland (NL)
(740) Fullmektig:
Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130
OSLO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:5
Pharmaceutical products.
Klasse:16 Printed matter; instructional and teaching
materials including CD-ROM's and DVD's;
publications; stationery.
Klasse:35 Advertising and business administration.
Klasse:41 Provision and development of educational
information, educational programmes and
training; provision and development of
educational information, educational
programmes and training by use of the
Internet.
Klasse:42 Scientific research conducted and reviewed on
the Internet.
Klasse:44 Pharmaceutical and medical advisory services.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.12.06
(450) Kunngjøringsdato:
2011.12.12
50
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
1063860
(151) Int.reg.dato:
2010.03.25
(180) Registreringen
2020.03.25
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201101185
(220) Notifikasjonsdato: 2011.02.03
(300) Søknadsprioritet: 2009.11.09, GB, 2531467
(540) Gjengivelse av merket:
2011.12.12 - 50/11
roasters; baking ovens; toasters, sandwich
toasters, bread makers; electric kettles; parts
and accessories for the aforesaid goods;
clothes drying machines, tumble dryers; parts
and accessories for all the aforesaid goods.
Klasse:18 Bags or cases for electrical equipment; parts
and accessories for all the aforesaid goods.
Klasse:20 Furniture; furniture, namely stands for
electrical equipment; brackets for electrical
equipment; parts and accessories for all the
aforesaid goods.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.12.01
(450) Kunngjøringsdato:
2011.12.12
SWORDFISH
(541) Merket er et Ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
DSG Retail Ltd, Maylands Avenue, HP27TG HEMEL
HEMPSTEAD, HERTFORDSHIRE, Storbritannia (GB)
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:7
Electric machines for domestic use, included in
this class; agricultural, horticultural and
gardening power tools and implements; power
operated hedge trimmers; power operated
weeders; power operated lawn edging tools;
floor polishers; pressure washers; washing
machines, wringing machines, spinning (water
extracting) machines; cleaning machines for
industrial use; dishwashers; mixing, slicing,
peeling and cutting machines, all for food;
grating machines, grinding mills (machines),
coffee grinders; electric can openers, mixers,
blenders, liquidisers; electric knife sharpeners;
carpet shampooing machines; vacuum
cleaners; garbage disposals, waste disposal
machines; drying machines; parts and fittings
for all the aforesaid goods.
Klasse:9
Computers; computer hardware; computer
peripherals; computer printers; apparatus and
instruments, all for use with computers; cases
adapted for computers; photographic,
cinematographic and optical apparatus and
instruments; loudspeakers; headphones;
cameras, digital cameras; digital photo frames;
tripods; flashguns; lenses; camcorders;
calculating machines; dictating machines; data
processing equipment; apparatus and
instruments for recording, transmission or
reproduction of sound, images or visual signs;
photocopiers; fax machines; television and
wireless receiving and reproducing apparatus;
television wall mounts; radios; clock radios;
video recording and reproducing apparatus
and instruments; pre-recorded video and audio
tapes, compact discs, DVDs, CD-ROMs; discs
and diskettes, tapes, videos and other media
bearing or for the recordal of sound, images,
software and information; computer and video
games; satellite dishes; satellite navigation
systems; pedometers; electronic publications
(downloadable) but not including electronic
publications relating to fish; multimedia
apparatus and instruments; printers, chips,
interfaces, pc card modems; modems;
scanners; telecommunications apparatus,
including telephones, mobile telephones;
answering machines; microphones; monitors;
speakers; sound cards; disk drives; joysticks;
computer mouses; wrist rests; mouse mats;
diskette storage boxes; batteries; binoculars;
irons; magnetic or encoded loyalty cards;
electric hair curlers; mounting racks for
computer hardware; parts and fittings for all
the aforesaid goods.
Klasse:11 Heating, cooking, grilling, warming and cooling
apparatus; apparatus for lighting, lights, light
bulbs; cooling devices, refrigerators, freezers;
ventilation systems; air-conditioning systems;
fans, fan heaters; electric hair drying
appliances, hairdryers; hair straighteners;
coffee machines, electric coffee percolators;
51
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
(151) Int.reg.dato:
(180) Registreringen
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
(220) Notifikasjonsdato:
(300) Søknadsprioritet:
1069760
2010.12.01
2020.12.01
2011.12.12 - 50/11
(111) Int.reg.nr:
1070491
(151) Int.reg.dato:
2010.12.15
(180) Registreringen
2020.12.15
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201103900
(220) Notifikasjonsdato: 2011.04.07
(300) Søknadsprioritet: 2010.09.08, DE, 302010052745.5/10
(540) Gjengivelse av merket:
201103576
2011.03.31
2010.08.20, DE, 30 2010 049
861.7/09
(540) Gjengivelse av merket:
Biograph mMR
Rotoray
(541) Merket er Ordmerke i standard font
et
(730) Innehaver:
Siemens AG, Wittelsbacherplatz 2, 80333 MÜNCHEN,
Tyskland (DE)
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9
Data processing programs, in particular for
magnetic resonance tomography evaluation and
for pulse sequence evaluation for magnetic
resonance tomography.
Klasse:10 Medical apparatus and devices, in particular
apparatus and devices for magnetic resonance
tomography; medical devices for proton imaging;
nuclear medical diagnostic apparatus; parts of the
aforementioned apparatus and devices.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.12.05
(450) Kunngjøringsdato:
2011.12.12
(541) Merket er et Ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
GAT Gesellschaft für Antriebstechnik mbH,
Industriestrasse 11, 65366 GEISENHEIM, Tyskland
(DE)
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:7
Machines for processing metal, wood and
plastic, machines for the chemical industry, for
agriculture, mine working and for the
beverages industry; textile, construction and
packing machines and machine tools;
machines for transferring solid, liquid and
gaseous substances (media) between parts
movable against each other and in particular
revolving parts; hydraulic transmission
apparatus in the form of pressure media
conveying apparatus for transferring solid,
liquid and gaseous substances (media)
between parts movable against each other and
in particular revolving parts; couplings,
gripping cylinders, hydraulic motors, included
in this class; slip ring brushes; electric rotary
transformers and electric slip rings (all being
parts of machines) and parts thereof (included
in this class), valves (parts of machines).
Klasse:9
Control and regulating apparatus in the form of
components or assemblies for optical and
electric data transmission between
components movable against each other;
torquemeters, solenoid valves
(electromagnetic switches), pressure indicator
plugs for valves; scientific, nautical, surveying,
photographic, cinematographic, optical,
weighing, measuring, signaling, checking
(supervision), life-saving and teaching
apparatus and instruments; apparatus and
instruments for conducting, switching,
converting, storing, regulating and monitoring
electricity; apparatus for recording,
transmission or reproduction of sound or
images; calculating machines, data
transmission apparatus and computers, in
particular electronic, optical and electro-optical
data processing apparatus; apparatus for
transmitting electrical and optical signals or
electrical energy and for data transmission
between parts movable against each other and
assemblies or components consisting thereof,
electric collectors and parts thereof.
Klasse:10 Medical apparatus, instruments and orthopedic
articles; surgical, medical, dental and
veterinary instruments and apparatus.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.12.05
(450) Kunngjøringsdato:
2011.12.12
52
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
1070784
(151) Int.reg.dato:
2010.11.15
(180) Registreringen
2020.11.15
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201103967
(220) Notifikasjonsdato: 2011.04.07
(300) Søknadsprioritet: 2010.10.14, FR, 103774253
(540) Gjengivelse av merket:
2011.12.12 - 50/11
(450) Kunngjøringsdato:
2011.12.12
(111) Int.reg.nr:
1072303
(151) Int.reg.dato:
2011.01.21
(180) Registreringen
2021.01.21
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201104587
(220) Notifikasjonsdato: 2011.04.21
(300) Søknadsprioritet: 2010.07.21, CH, 608524
(540) Gjengivelse av merket:
Citroën Open Space
(541) Merket er et Ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Automobiles Citroën, 6, rue Fructidor, 75835 PARIS
CEDEX 17, Frankrike (FR)
(740) Fullmektig:
Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua ,
0306 OSLO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9
Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring,
signalling, checking (supervision) apparatus
and instruments; (supervision), life-saving and
teaching; apparatus and instruments for
recording, transmitting, reproducing, storing,
encrypting, decrypting, transforming and
processing sound or images; television
apparatus, tape players, tape recorders,
radios, car radios, antennas, satellite dishes,
cabinets for loudspeakers, amplifiers, hi-fi
music systems, computers, recorded computer
software, set top boxes, encoders,
microphones, exposed films, sound and video
recordings, magnetic tapes, videotapes, audio
and video compact disks, optical disks,
magnetic disks, telephones; magnetic data
media, encoded cards, magnetic; sound
recording discs; television facilities, automatic
vending machines and mechanisms for coinoperated apparatus; cash registers, calculating
machines; data processing apparatus;
satellites for telecommunication purposes.
Klasse:12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air
or water; motor vehicles, bicycles,
motorcycles, their components namely,
engines, gearboxes, bodies, chassis, steering
systems, shock absorbers, transmissions for
land vehicles, brakes, wheels, rims, hub caps,
seats, anti-theft warning apparatus, signaling
horns, seat covers, head rests for seats,
rearview mirrors, steering wheels, protective
molding rods, windshield wipers, torsion rods,
vehicle tank caps, bumper stops, trailer
hitches, luggage carriers, ski carriers, spoilers,
doors, sunroofs, windows.
Klasse:36 Insurance, banking and financial services,
leasing and hire purchase services; insurance
for vehicles; life insurance; accident insurance;
life assurance; insurance brokerage;
consultancy, information and consulting on
insurance; services for credit cards and other
electronic means of payment used to buy fuel
and lubricants, for carrying out maintenance
and repair work on vehicles; financial loans;
financial services in the field of hire-purchasing
financing and rental of vehicles; financial loans
for repairing vehicles; guarantee services
(sureties) for vehicles.
Klasse:37 Maintenance, servicing and repair services for
automobile vehicles; vehicle breakdown
assistance (repairs).
Klasse:39 Transportation, vehicle rental services, vehicle
lending or replacement services, vehicle
breakdown services (towing), rental of garages
and parking places.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.12.05
THE SMURFS
(541) Merket er et Ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Studio Peyo SA, Chemin Frank-Thomas 36, 1208
GENÈVE, Sveits (CH)
(740) Fullmektig:
Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua ,
0306 OSLO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:35
Advertising and promotional services in
connection with a range of goods and services
via all communications means as well as via
the Internet; collection of advertisements and
promotional material on all kinds of information
sources and data media for use at points of
sale and for use on all telecommunications
means, including websites; promotional
services, including sales promotion and public
relations services on a range of goods and
services via all communications means as well
as via the Internet; dissemination of
advertisements, prospectuses, promotional
deals, gifts and samples; demonstration of
goods; dissemination of advertising matter
(leaflets, prospectuses, printed matter,
samples); marketing for a range of goods and
services via all communications means as well
as via the Internet; market studies, market
research, marketing analysis; analysis of
customer reaction to advertising; business
management; business administration; office
functions; assistance and consulting in
connection with the set-up and management of
retail sales; bringing together for the benefit of
others of a range of goods enabling customers
to conveniently view and purchase those
goods in the fields of bleaching preparations
and laundry detergents for laundry use,
cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations, soaps, perfumery, essential oils,
cosmetics, hair lotions, dentifrices, nautical
apparatus and instruments, namely, magnetic
compasses, surveying instruments,
photographic apparatus and instruments,
namely, cameras, cinematographic cameras
and cinematographic film, optical apparatus
and instruments, namely, optical frames,
optical glasses and optical lenses, weighing
apparatus and instruments, namely, weighing
scales, measuring apparatus and instruments,
namely, measuring cups, signaling apparatus
and instruments, namely, signal bells, signal
whistles and call bells, checking apparatus and
instruments, namely, computers, life-saving
apparatus and instruments, namely, swim
floats for safety purposes, inflatable flotation
devices, and flotation vests, and teaching
apparatus and instruments, namely, children's
educational software, apparatus and
instruments for conducting, switching,
transforming, accumulating, regulating or
controlling electricity, apparatus for recording,
transmission or reproduction of sound or
images, pre-recorded magnetic data carriers
53
internasjonale varemerkeregistreringer
2011.12.12 - 50/11
household and kitchen utensils, containers for
household use, waste baskets, toilet paper
holders, toilet paper dispensers, shower
caddies, wire baskets, napkin holders, napkin
rings, soap dispensers, lotion containers sold
empty for domestic use, dispensers for
facial tissues, ice cube molds, cupcake molds,
lunch boxes, sandwich boxes, plastic
coasters, disposable dinnerware, namely,
plates, bowls and serving trays, disposable
serving spoons, paper and plastic cups, sport
bottles sold empty, flasks, thermal insulated
bags for food or beverages, thermal insulated
containers for food or beverages,
toothbrushes electric and non-electric,
toothbrush holders, toothbrush cases, combs,
sponges for household purposes, Cleaning
brushes for household use, brush-making
materials, cleaning equipment, namely, mops,
brooms, scrubbing brushes, toilet brushes,
gardening gloves, steel wool, unworked or
semi-worked glass except building glass, baby
bath tubs, cookie jars, glass jars, bottles sold
empty, flower pots, vases, bottle gourds,
plates, dishes, bowls, cups, mugs, drinking
glasses, tumblers, textiles and textile goods,
fabrics for textile use, clothing, footwear,
headgear, games and toys, gymnastic
apparatus
and sporting articles, decorations for
Christmas trees, meat, fish, poultry and game,
meat
extracts, preserved, frozen, dried and cooked
fruits and vegetables, jellies, jams,
compotes, eggs, milk and dairy products
excluding ice cream, ice milk and frozen
yogurt,
edible oils and fats, coffee, tea, cocoa, sugar,
rice, tapioca, sago, artificial coffee, flours
and preparations made from cereals, namely,
breakfast cereals, cereal based snack food,
bread, pastry, confectionery, namely, candy,
ices, honey, treacle, yeast, baking-powder,
salt, mustard, vinegar, sauces as condiments,
spices, ice for refreshment, beer, mineral
and aerated waters and non-alcoholic
beverages, namely, soft drinks, fruit flavored
soft
drinks, energy drinks and sport drinks, fruit
drinks and fruit juices, frozen fruit drinks,
syrups for making beverages; information and
consulting services in connection with all the
aforementioned services.
featuring animated cartoons, pre-recorded
recording discs featuring animated cartoons,
pre-recorded audio, visual, and audiovisual
magnetic and digital data carriers featuring
music and animation and electronic game
programs, automatic vending machines and
mechanisms for coin-operated apparatus,
cash registers, calculating machines, data
processing equipment and computers, fire
extinguishing apparatus, figurines, key rings,
coins, medals, jewelry, precious stones,
horological and chronometric instruments,
posters, paper flags, advertising boards of
cardboard or paper, paper napkins, paper
decorative garland for parties, paper party
bags,
paper party decorations, paper party favors,
party goodie bags of paper or plastic, party
ornaments of paper, gift wrap made of paper,
paper gift wrap bows, gift boxes, tissue
paper, paper table cloths, paper placemats,
toilet tissue, boxes, cartons, storage
containers
and packaging containers made of paper or
cardboard, hatboxes of paper or cardboard,
greeting cards, invitations, announcement
cards, thank you notes, postcards, printed
tickets, stickers and transfers, coloring books,
embroidery design patterns printed on
paper, illustrations, portraits, photograph
albums, stamp albums, sticker albums,
drawing
paper, drawing pads, paper machines,
watercolor paints, watercolor boards,
watercolor
pictures, arts and craft paint kits, paint boxes
and brushes, canvas for painting, easels,
modeling clay, modeling compounds, modeling
paste, print engravings, prints in the
nature of photographs, lithographs and
pictures, facial tissue, books in the field of
children's books, comics, cartoon strips,
catalogs in the field of toys and games,
magazines, periodicals and newsletters in the
field of children's and collectors'
entertainment, comic books and cartoons,
bookbinding material, photographs, stationery,
adhesives for stationery or household
purposes, artists' pastels, arists' brushes,
typewriters and office requisites except
furniture, namely, staplers, packaging
envelopes,
blancjournal books, diaries, notepads, rubber
stamps, inking pads, paper labels, paper
clips, paper clip holders, telephone and
address books, file folders, file boxes for
storage
of magazines, bookmarkers, writing paper,
paper stationery, pens, pencils, markers,
crayons, erasers, pencil sharpeners, crayon
sharpeners, pencil cases, drawing rulers,
binders, glue for stationery or household use,
correction fluid for documents, chalk,
chalkboards, chalk erasers, dry erase writing
boards and writing surfaces, teaching tiles
and flash cards, plastic bubble packs and
plastic bags for packaging, printing type,
printing blocks, leather bags, school bags,
handbags, messenger bags, duffle bags, tote
bags, sport bags, reusable shopping bags,
diaper bags, cosmetic bags sold empty, coin
purses, wallets, pouches of leather, pouches
of textile, luggage, luggage tags, key cases,
backpacks with rolling wheels, sling bags and
sling bags for carrying infants, animal
skins, trunks and suitcases, umbrellas,
parasols and walking sticks, whips and
saddlery,
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.12.07
(450) Kunngjøringsdato:
2011.12.12
54
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
1072590
(151) Int.reg.dato:
2011.03.03
(180) Registreringen
2021.03.03
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201104642
(220) Notifikasjonsdato: 2011.04.21
(300) Søknadsprioritet: 2011.02.14, FI, T201100475
(540) Gjengivelse av merket:
2011.12.12 - 50/11
not of textile, for use outdoors; garage doors,
not of metal.
Klasse:20 Furniture, mirrors, picture frames; goods (not
included in other classes) of wood, cork, reed,
cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone,
shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum
and substitutes for all these materials, or of
plastics; indoor blinds (furniture); indoor blinds
for windows (furniture); curtain rollers; pulleys
of plastic for blinds; woven timber blinds
(furniture); vertical curtains (blinds) of textile;
door handles, not of metal; window fittings, not
of metal; door fittings, not of metal; window
fittings, not of metal; curtain rings; curtain rods;
blinds.
Klasse:24 Textiles and textile goods, not included in
other classes; bed and table covers; curtains
of textiles or plastic; curtain holders of textile
material; net curtains; mosquito nets; door
curtains.
Klasse:37 Building construction; repair; installation
services; installation of doors and windows;
repair and maintenance of windows and doors.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.12.05
(450) Kunngjøringsdato:
2011.12.12
MODO COLORCOPY
(541) Merket er et Ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
M-real Corp, Revontulentie 6, 02100 ESBO, Finland
(FI)
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:16 Paper.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.12.02
(450) Kunngjøringsdato:
2011.12.12
(111) Int.reg.nr:
1072898
(151) Int.reg.dato:
2011.02.17
(180) Registreringen
2021.02.17
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201104801
(220) Notifikasjonsdato: 2011.04.28
(300) Søknadsprioritet: 2010.09.13, EM, 009370982
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Int.reg.nr:
1073060
(151) Int.reg.dato:
2010.12.09
(180) Registreringen
2020.12.09
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201104821
(220) Notifikasjonsdato: 2011.04.28
(300) Søknadsprioritet: 2010.07.07, EM, 009229808
(540) Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et Kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Elitfönster AB, Box 153, 57422 VETLANDA, Sverige
(SE)
(740) Fullmektig:
Plougmann & Vingtoft Norge, Postboks 1003 Sentrum,
0107 OSLO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:6
Common metals and their alloys; metal
building materials; transportable buildings of
metal; materials of metal for railway tracks;
non-electric cables and wires of common
metal; ironmongery, small items of metal
hardware; pipes and tubes of metal; safes;
goods of common metal not included in other
classes; ores; windows of metal; metallic
doors; outdoor blinds of metal; blinds, roller
blinds and roller jalousies of metal; door
handles of metal; door frames of metal; door
fittings of metal; door bolts; door panels of
metal; door stops of metal; window handles of
metal; knobs of metal; window catches of
metal; shutters of metal; metal window frames;
window casement bolts; sash fasteners of
metal for windows; fittings of metal for
windows; bolts of metal for sash windows;
ventilation windows of metal; ironwork for
doors; garage doors and entrances made of
metal.
Klasse:19 Building materials (non-metallic); non-metallic
rigid pipes for building; asphalt, pitch and
bitumen; non-metallic transportable buildings;
monuments (non-metallic); construction
joinery, windows, not of metal, and window
joinery, window glass, except glass for vehicle
windows; window glass, for building; shutters,
not of metal; window frames, not of metal;
stained-glass windows; mosquito window
screens, not of metal; casement windows, not
of metal; doors (not of metal); door frames, not
of metal; door casing, not of metal; door
panels, not of metal; sun blinds, not of metal,
BURBERRY
(541) Merket er et Ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Burberry Ltd, Horseferry House, Horseferry Road,
SW1P2AW LONDON, Storbritannia (GB)
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9
Sound and/or visual recordings, digital music
downloadable from the internet.
Klasse:40 Custom manufacture of clothing and
accessories.
Klasse:41 Entertainment services, namely distribution,
production and/or compilation of sound and/or
video recordings; provision of digital music
from the internet.
Klasse:42 Design of clothing and fashion accessories.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.12.05
(450) Kunngjøringsdato:
2011.12.12
55
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
1073412
(151) Int.reg.dato:
2010.12.07
(180) Registreringen
2020.12.07
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201104884
(220) Notifikasjonsdato: 2011.04.28
(300) Søknadsprioritet: 2010.06.11, ES, 2934821/8
(540) Gjengivelse av merket:
PULL & BEAR
(541) Merket er et Ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Industria de Diseño Textil SA (Inditex SA), Avenida de
la Diputación, Edificio Inditex, 15142 ARTEIXO (A
CORUÑA), Spania (ES)
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9
Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring,
signalling, monitoring (supervision),
emergency (life-saving) and teaching
apparatus and instruments; apparatus and
instruments for conducting, switching,
transforming, accumulating, regulating or
controlling electricity; apparatus for recording,
transmitting, reproducing sound or images;
magnetic recording media, sound recording
disks; automatic vending machines and
mechanisms for coin-operated apparatus;
cash registers, calculating machines, data
processing equipment and computers; fire
extinguishers; computer peripheral devices;
anti-dazzle goggles; eyewear chains; shoes for
protection against accidents, irradiation and
fire; bulletproof, swimming and lifesaving
jackets; contact lenses; eyewear cords;
dressmakers' measures; spectacle lenses;
cases for spectacles, eyewear and contact
lenses; fire protection suits and clothing;
eyewear and spectacle frames; spectacles
(optics); sunglasses; gloves for divers; gloves
for protection against accidents; wetsuits;
eyewear; optical lenses; magnetic cards;
magnetic identity cards; clothing for protection
against accidents and radiation; protective
suits for aviators; electronic agendas; electric
make-up removing apparatus; telephone
apparatus; scales (weighing apparatus);
compasses; accounting machines; protective
helmets; telescopes; chronographs (time
recording apparatus); measuring spoons;
pedometers; compact disks (audio-video);
optical compact disks; mirrors (optics); floats
for swimming; binoculars (optics); printers for
computers; temperature indicators;
instruments for eyewear; computer game
programs; cassette players; bar code readers;
compact disk players; optical readers; signal
and magical lanterns, optical lamps;
magnifying glasses (optics); dictating and
invoicing machines; mechanisms for tokenoperated apparatus; measuring scales
(weighing apparatus); electric, galvanic and
solar batteries; electric flat irons; computer
software (recorded); recorded computer
operating systems; computer mice (data
processing equipment); electronic pocket
translators; transistors (electronic);
thermometers, not for medical purposes;
apparatus for games adapted for use with
television receivers only; receivers (audio and
video); intercommunication apparatus; video
cassettes; animated cartoons; teaching
apparatus; walkie-talkies; electronic
publications (downloadable); egg timers
(sandglasses); teeth protectors; electrically
heated hair-waving apparatus; pocket
Klasse:14
Klasse:18
56
2011.12.12 - 50/11
calculators; camcorders; capacity measures;
video game cartridges; music headsets;
abacuses; loudspeakers; mousemats; aerials;
apparatus and instruments for astronomy;
telephone headsets; scales; life-saving rafts;
barometers; electric batteries; electricallyheated hair curlers; flashlights; answering
machines; measuring glassware; protective
sports helmets; sports glasses; slides; slide
projectors; reflecting disks for wear for the
prevention of traffic accidents; dissection sets
(microscopy); dosing apparatus; cigar lighters
for automobiles; covers for electric outlets;
socket housings (electricity); fire escapes;
exposed films; filters for respiratory masks;
flashes (photography); stands for photographic
apparatus; holograms; magnets and
decorative magnets; earplugs for divers;
earplugs; electric devices for attracting and
killing insects; switches; lasers not for medical
purposes; luminous signs; neon signs;
megaphones; computer memories;
meteorological instruments; rules (measuring
instruments); microphones; microscopes;
peepholes for doors; modems; lenses; shutters
(photography); recorded computer programs;
computer programs (electronically
downloadable software); ozonizers; projection
screens and apparatus; dog whistles; weighing
apparatus and instruments; nose clips for
divers and swimmers; prisms (optics); push
buttons for bells; light-emtting electronic
pointers; radios; radiotelephony sets; radio
telephone apparatus; rulers (measuring
instruments); knee-pads for workers; vehicle
breakdown warning triangles; sirens; electronic
notice boards; computer keyboards;
telescopes; word processors; rods for water
diviners; video telephones; anti-dazzle shades;
photographic viewfinders; eyeshades; voting
machines; buzzers.
Precious metals and their alloys and goods in
precious metals or coated therewith not
included in other classes; jewelry, precious
stones; horological and chronometric
instruments; ornamental pins; tie pins; works
of art of precious metal; fancy key rings;
medals; coins; badges of precious metal;
ornaments of precious metal for footwear and
hats; cuff-links; wristwatches; cases for
watches; watch bands; jewelry cases; pocket
watches; sundials; electric watches; tie clips;
charms (pendants); paste jewelry; ivory
ornaments; pearls (jewelry); precious stones;
earrings; alarm clocks; rings; chronometers.
Leather and imitations of leather, goods made
of these materials not included in other
classes; animal skins, hides; trunks and
travelling bags; umbrellas, parasols and
walking sticks; whips, harness and saddlery;
climbing, camping and beach bags; handbag
frames; frames for umbrellas or parasols
(parasols); mountaineering sticks; bags for
shopping; handbags; travelling bags; travel
and key cases (leathercraft); briefcases;
purses not made of precious metal; school
satchels; garment bags for travel; hat boxes of
leather; leather (or cloth) sling bags for
carrying infants; wheeled shopping bags;
containers and boxes of leather or
leatherboard; boxes of vulcanised fibre; school
bags; pocket wallets; briefcases (leatherware);
unfitted vanity cases; animal collars; leather
leashes; leather laces; umbrella covers; saddle
cloths for horses; rucksacks; horse blankets;
haversacks; school bags; leather covers for
musicians; halters; bags (envelopes, pouches)
for packaging (of leather); riding saddles; pads
internasjonale varemerkeregistreringer
Klasse:24
Klasse:26
2011.12.12 - 50/11
(haberdashery); snap fasteners; ostrich
feathers (clothing accessories); sashes
(awards); false beards; false moustaches; hair
curlers; tassels (haberdashery); hair nets; frills
(lacework); lace trimming; collar supports;
elastic ribbons; braids; festoons; hair colouring
caps; darning lasts; gold embroidery; silver
embroidery; tresses of hair; wigs; heat-applied
pieces, patches for repairing textile articles;
toupees; borders for clothing; skirt flounces.
Klasse:35 Advertising; business management; business
administration; office functions; provision of
retail sales and wholesale in stores, via global
computer networks, through catalog, by mail
order, by telephone, via radio and television,
and via other electronic means, of chemicals
for industrial, scientific and photographic
purposes, as well as for agricultural,
horticulture and forestry, unprocessed artificial
resins, unprocessed plastics, manures, fireextinguishing agents, tempering and soldering
preparations, chemical products for
preservation of foodstuffs, tanning substances,
adhesives for industrial use, colors, varnishes,
lacquers, preservatives against rust and
deterioration of wood, dyes, mordants, raw
natural resins, metals foils and metals in
powder form for painters, decorators, printers
and artists, anti-corrosive preparations,
whitewash, dyes, wood preservatives, ink for
leather, indigo (colorant), wood stains,
wallpaper removing preparations, ink for skindressing, paints, thinners for paints, siccatives
for paints, bleaching preparations and other
substances for laundry use, cleaning,
polishing, scouring and abrasive preparations,
soaps, perfumery, essential oils, cosmetics,
hair lotions, dentifrices, shaving preparations,
toilet water, bluing for laundry, starch for
laundry purposes, colour brig
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.12.02
(450) Kunngjøringsdato:
2011.12.12
for horse saddles; umbrella rings; blinkers
(harness); harness fittings of iron; harnesses
for animals; harness fittings; walking stick
seats; shoulder belts (straps), of leather;
unfitted leather tool bags; chain mesh purses
(not of precious metal); beach bags; muzzles;
bridles (harnesses); head-stalls; leatherboard;
leather straps; traveling trunks; straps for
soldiers' equipment; harness traces; leather
thongs (saddlery); straps for skates; leather
trimmings for furniture; leather straps; thick
leather butts; curried skins; whips; coverings of
skins (furs for coats or ornaments); stirrup
leathers; parts of rubber for stirrups; bits for
animals (harness); reins; small suitcases;
moleskin (imitation leather); fur (animal skins);
skins of chamois, other than for cleaning
purposes; nose bags (feed bags); net bags;
springs casings of leather; knee-pads for
horses; fastenings for saddles (girths); card
holders (document holders); straps
(harnesses); leather valves; stirrups.
Textiles and textile goods, not included in
other classes; bed and table covers; bath linen
(except clothing); textile napkins for removing
make-up; fabric labels; linings (textile); toilet
gloves; textile tapestries (wall hangings);
textile handkerchiefs; textile or plastic curtains;
household linen; textile towels; travel rugs; net
curtains; curtain holders of textile material;
banners and flags (not of paper); eiderdowns
(down coverlets); protective furniture covers;
covers for cushions; mosquito nets; billiard
cloth; textiles with graphic designs for
embroidery; upholstery fabrics; face towels of
textile; sleeping bags (to be used as sheets);
table runners; bed covers; mattress covers;
oilcloths (for use as tablecloths); non-paper
tablecloths; bedsheets; coasters (table linen);
table napkins of textile; adhesive fabric for
application by heat; fabric of imitation animal
skins; brocades; canvas; lining fabric for
shoes; fabric for boots and shoes; cheviots
(textiles); velvet; felt; cotton goods; bed
covers; tulle; crepe (fabric); crepon; damask
(fabric); lingerie fabric; elastic woven material;
flannel (fabric); cheese cloth; gauze (cloth);
gummed cloth other than for stationery;
sackcloth (cloth); jersey (fabric); woollen cloths
and fabrics; linen cloth; diapered linen;
marabouts (cloth); textiles for matresses;
upholstery fabrics; pillow cases; ramie fabrics;
rayon fabric (artificial silk); silk cloths; esparto
fabric; taffeta (cloth); knitwear (textiles); zephyr
(cloth); fibreglass fabrics for textile use;
printer's blankets of textile; chenille fabric;
textile placemats; bed blankets; toilet seat
covers; textile or plastic shower curtains.
Lace and embroidery, ribbons and braid;
buttons, hooks and eyes, pins and needles;
artificial flowers; tinsels (trimmings for
clothing); pin cushions; hair ornaments; hat
and shoe ornaments (not of precious metals);
hair bands; armbands; reins for guiding
children; brooches (clothing accessories); hair
pins; hair slides; sewing boxes; shoe buckles;
belt clasps; zip fasteners (haberdashery);
bows for the hair; needle cases; buckles
(clothing accessories); shoulder pads for
clothing; badges for wear, not of precious
metal; spangles for clothing; haberdashery
(except thread); passementerie; feathers
(clothing accessories); shoelaces; wreaths of
artificial flowers; tea cosies; ornamental
novelty badges; sewing thimbles; numerals or
letters for marking linen; bodkins; top-knots;
competitors' numbers; ornamental parts
applied by heat for textile materials
(111) Int.reg.nr:
1074648
(151) Int.reg.dato:
2011.03.16
(180) Registreringen
2021.03.16
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201105345
(220) Notifikasjonsdato: 2011.05.12
(300) Søknadsprioritet: 2010.11.25, IT, MI2010C 011908
(540) Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et Kombinert merke eller et rent figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
It consists of the word "ARMANI" in particular writing
and the words below it "HOTELS & RESORTS" in
particular writing.
(730) Innehaver:
Giorgio Armani SpA, Via Borgonuovo 11 , 20121
MILANO, Italia (IT)
(740) Fullmektig:
Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130
OSLO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:35 Advertising using shop signs.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.12.01
(450) Kunngjøringsdato:
2011.12.12
57
internasjonale varemerkeregistreringer
convenience and handling equipment; walking
frames and walking aids for disabled persons,
invalid walkers, crutches and structural parts
therefor, walking sticks for medical purposes;
furniture to assist disabled persons, patients
and the elderly in the bath and toilet, bath tub
transfer benches, seats and slide boards for
transfer into a bathtub, bath and shower seats,
chairs and benches, grab bars and poles,
fixtures, arm supports and other handles, male
and female urinals, bed pans, commodes,
toilet seat raisers and raised frames, toilet
surround frames, foam and pneumatic
cushions, pads and protectors for therapeutic
use, blanket supports, medical pillows, bed
wedges, bed and chair raisers, heightadjustable tables for invalids, portable ramps,
armrests and back rests, seat and back
padding to allow or support a sitting or semisitting position, apparatus for lifting and
handling of patients; invalid's hoists; invalid
lifting chairs; seat cushions, pads, seat backs
and mattresses for medical purposes;
pressure-compensating cushioning envelopes,
pads and pouches filled with flowable
materials for medical uses; dressing and
mobility aids; furniture and household items
adapted for use by the elderly, infirm, or
physically handicapped; parts and fittings for
all aforesaid goods.
Klasse:12 Apparatus for locomotion by land, air or water
adapted for use by the aged or disabled;
manual and powered vehicles for providing or
ensuring mobility of disabled persons, patients
and the elderly, particularly scooters,
wheelchairs and mobility aid vehicles; power
recliner back assemblies for wheelchairs;
wheelchair wheels; racing wheelchairs and
sports wheelchairs; paediatric wheelchairs;
medical carts for disabled persons, patients
and the elderly; wheelchair cushions, pads,
seats and seat backs including foam, flowable
and pneumatic cushions, pads and seats, and
head-rests and supporting and holding devices
on manual and powered vehicles for providing
or ensuring mobility of disabled persons,
patients and the elderly for their users; parts
and fittings for all aforesaid goods.
Klasse:18 replaceable rubber tips for Walking sticks and
canes; hiking sticks and shepherd crooks;
folding walking sticks; travel sticks (with seat)
and walking stick seats; folding seat sticks;
canes for medical purposes; walking stick
handles; parts and fittings for all aforesaid
goods.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.12.05
(450) Kunngjøringsdato:
2011.12.12
(111) Int.reg.nr:
1074765
(151) Int.reg.dato:
2010.09.22
(180) Registreringen
2020.09.22
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201105526
(220) Notifikasjonsdato: 2011.05.19
(300) Søknadsprioritet: 2010.05.17, EM, 009146416
(540) Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et Kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Demp BV, Hagenweg 1 F, 4131LX VIANEN,
Nederland (NL)
(740) Fullmektig:
Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118
OSLO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9
Electric installation material not included in
other classes, in particular fixed and flexible
pipes, cables, conduits, switches, plugs,
switchboxes, mopboard clips, plug/push
terminals, branch boxes, signal caps, clamping
collars, ring terminals and cable shoes, end
splices, ribbon cable nails, nail clamps, electric
distribution boxes, conductor safety switch,
fuses, wiring bridges, comb-shaped power bus
bars, contact protection caps, clamps.
Klasse:11 Lighting apparatus, lights, lighting devices;
parts, fittings and auxiliary agents for the
aforesaid goods, not included in other classes.
Klasse:35 Wholesale and retail services in relation to
lighting apparatus, lights, lighting devices and
electric installation material, parts, accessories
and auxiliary devices for the aforesaid goods.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.12.07
(450) Kunngjøringsdato:
2011.12.12
(111) Int.reg.nr:
(151) Int.reg.dato:
(180) Registreringen
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
(220) Notifikasjonsdato:
(300) Søknadsprioritet:
2011.12.12 - 50/11
1074895
2010.10.27
2020.10.27
201105562
2011.05.19
2010.04.28, DE, 30 2010 017
015.8/12
(540) Gjengivelse av merket:
JAY
(541) Merket er et Ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Sunrise Medical GmbH & Co KG, Kahlbachring, 2-4,
69254 MALSCH, Tyskland (DE)
(740) Fullmektig:
Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:10 Surgical and medical apparatus and
instruments, orthopedic articles; furniture
adapted for medical use and patient
58
internasjonale varemerkeregistreringer
2011.12.12 - 50/11
(111) Int.reg.nr:
1075254
(151) Int.reg.dato:
2011.03.15
(180) Registreringen
2021.03.15
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201105630
(220) Notifikasjonsdato:
2011.05.19
(300) Søknadsprioritet:
2010.09.16, SE, 2010/07360
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Int.reg.nr:
1075319
(151) Int.reg.dato:
2011.03.30
(180) Registreringen
2021.03.30
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201105837
(220) Notifikasjonsdato: 2011.05.26
(300) Søknadsprioritet: 2011.03.03, DE, 302011012921.5/17
(540) Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et Kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Stena Rederi AB, 40519 GÖTEBORG, Sverige (SE)
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:37 Drilling of wells and drilling of oil and/or gas in the
sea.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.12.02
(450) Kunngjøringsdato:
2011.12.12
(541) Merket er Ordmerke i standard font
et
(730) Innehaver:
Bayer AG, Kaiser-Wilhelm-Allee 1, 51373 LEVERKUSEN,
Tyskland (DE)
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9
Apparatus and instruments for conducting,
switching, transforming, accumulating, regulating
or controlling electricity.
Klasse:17 Plastics and synthetic resins as semi-finished
products; plastic films.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.12.05
(450) Kunngjøringsdato:
2011.12.12
VIVITOUCH
(111) Int.reg.nr:
1075288
(151) Int.reg.dato:
2011.04.13
(180) Registreringen
2021.04.13
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201105831
(220) Notifikasjonsdato: 2011.05.26
(300) Søknadsprioritet: 2010.10.15, US, 85153840
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Int.reg.nr:
1075357
(151) Int.reg.dato:
2011.02.25
(180) Registreringen
2021.02.25
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201105844
(220) Notifikasjonsdato: 2011.05.26
(540) Gjengivelse av merket:
SASensor
DIGI M130
(541) Merket er et Ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Locamation Control Systems BV, Beitelstraat 2,
7556NB HENGELO, Nederland (NL)
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9
Computer instruments, electronic instruments
and computer programs and related magnetic
data carriers, as far as not included in other
classes.
Klasse:37 Services related to the repair and maintenance
of computer instruments and electronic
instruments.
Klasse:42 Services related to the design of computer
instruments, electronic instruments and
computer programs, graphic design for the
compilation of documentation material,
services related to the maintenance of
computer programs.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.12.06
(450) Kunngjøringsdato:
2011.12.12
(541) Merket er et Ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Digi International Inc, 11001 Bren Road East, MN55343
MINNETONKA, USA (US)
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9 Computer hardware and computer software,
namely, an embedded module offering a global
positioning system (GPS) combined with
satellite and cellular connectivity for remote
monitoring, tracking, and management of fixed
and mobile assets worldwide.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.12.06
(450) Kunngjøringsdato:
2011.12.12
59
internasjonale varemerkeregistreringer
2011.12.12 - 50/11
(111) Int.reg.nr:
1076146
(151) Int.reg.dato:
2011.03.03
(180) Registreringen
2021.03.03
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201106141
(220) Notifikasjonsdato: 2011.06.02
(300) Søknadsprioritet: 2010.09.22, ES, 2.947.303
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Int.reg.nr:
1075584
(151) Int.reg.dato:
2011.03.30
(180) Registreringen
2021.03.30
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201105885
(220) Notifikasjonsdato: 2011.05.26
(540) Gjengivelse av merket:
TERRA DE RAIMAT
(541) Merket er et Ordmerke i standard font
(566) Oversettelse av merket eller ord i merket:
The sign contains a word of the Catalan language
TERRA which means EARTH in English.
(730) Innehaver:
Codorniu SA, Casa Codorniu s/n, 08770 SANT
SADURNI D'ANOIA (BARCELONA), Spania (ES)
(740) Fullmektig:
Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130
OSLO
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:33 Alcoholic beverages (except beers).
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.12.05
(450) Kunngjøringsdato:
2011.12.12
(546) Merket er et Kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
KYB Europe GmbH, Kimplerstr. 336, 47807 KREFELD,
Tyskland (DE)
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:12 Vehicle parts namely coil springs for vehicle
suspension.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.12.01
(450) Kunngjøringsdato:
2011.12.12
(111) Int.reg.nr:
1076096
(151) Int.reg.dato:
2011.03.18
(180) Registreringen
2021.03.18
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201106134
(220) Notifikasjonsdato: 2011.06.02
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Int.reg.nr:
(151) Int.reg.dato:
(180) Registreringen
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
(220) Notifikasjonsdato:
(300) Søknadsprioritet:
1077430
2011.04.07
2021.04.07
201106482
2011.06.09
2010.10.13, DE, 30 2010 060
127.2/03
(540) Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et Kombinert merke eller et rent figurmerke
(566) Oversettelse av merket eller ord i merket:
Active.
(730) Innehaver:
Actiu Berbegal y Formas SA, Parque Tecnologico
Actiu, Autovia CV.80 - Salida Onil-Castalla, 03420
CASTALLA (ALICANTE), Spania (ES)
(740) Fullmektig:
Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:20 Furniture, mirrors, picture frames; filing
cabinets.
Klasse:35 Import-export services; services involving retail
sale, wholesale and/or sales via global
computer networks of furniture for office use
and fittings thereto; assistance for the
operation of commercial companies under
franchises.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.12.05
(450) Kunngjøringsdato:
2011.12.12
(546) Merket er et Kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Henkel AG & Co KGaA, Henkelstrasse 67, 40589
DÜSSELDORF, Tyskland (DE)
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics,
hair preparations for cleaning, caring, dyeing,
tinting, bleaching, perming, styling and fixing;
hair lotions and shampoos.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.12.06
(450) Kunngjøringsdato:
2011.12.12
60
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
(151) Int.reg.dato:
(180) Registreringen
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
(220) Notifikasjonsdato:
(300) Søknadsprioritet:
2011.12.12 - 50/11
(111) Int.reg.nr:
1078066
(151) Int.reg.dato:
2011.02.10
(180) Registreringen
2021.02.10
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201106686
(220) Notifikasjonsdato: 2011.06.16
(540) Gjengivelse av merket:
1077993
2011.04.05
2021.04.05
201106673
2011.06.16
2010.12.22, DE, 30 2010 074
756.0/12
(540) Gjengivelse av merket:
POSITIVE POWER
(541) Merket er et Ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Automobiles Citroën, 6 rue Fructidor, 75017 PARIS,
Frankrike (FR)
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:7
Motors, other than for land vehicles; machine
coupling and transmission components
(except for land vehicles).
Klasse:12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air
or water; engines for land vehicles; suspension
shock absorbers for vehicles; bodies for
vehicles; anti-skid chains; vehicle chassis or
bumpers; sun-blinds adapted for automobiles;
safety belts for vehicle seats; electric vehicles;
caravans; tractors; mopeds; bicycles; frames,
kickstands, brakes, handlebars, wheel rims,
pedals, tires, cycle wheels or saddles;
pushchairs; goods handling carts.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.12.07
(450) Kunngjøringsdato:
2011.12.12
XL1
(541) Merket er et Ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Volkswagen AG, 38436 WOLFSBURG, Tyskland (DE)
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:12 Vehicles for locomotion by land, air, water or
rail and their parts, included in this class;
motorized land vehicles; motors and engines
for land vehicles; propulsion mechanisms for
land vehicles; clutches for land vehicles;
couplings for land vehicles; vehicle chassis;
vehicle bodies; pneumatic tires; inner tubes for
pneumatic tires; non-skid devices for vehicle
tires; repair outfits for inner tubes; adhesive
rubber patches for repairing inner tubes; tires
for vehicle wheels; spikes for tires; skid chains
for vehicles; rims for vehicle wheels; tires;
solid, for vehicle wheels; vehicles wheels;
automobile wheel hubs; suspension shock
absorbers for vehicles, shock absorbing
springs for vehicles; head-rests for vehicle
seats; vehicle seats; rearview mirrors; antitheft alarms for land vehicles, anti-theft
devices for vehicles; motor cars, cars,
automobiles; locomotives; motorbuses, trucks,
caravans, trailers and semi-trailers for
vehicles, trailer hitches for vehicles; tractors;
motorcycles, bicycles, cycles, mopeds,
scooters (vehicles); chairlifts; funiculars; cable
transport apparatus and installation;
wheelchairs, carts, trolleys; omnibuses;
airplanes; seaplanes; aircrafts; boats, ferry
boats, ships, yachts.
Klasse:28 Scale model vehicles, scale model
automobiles and toy automobiles; toy vehicles
for children (included in this class; scooters
(toys for children); playing cards, stuffed toy
animals and other stuffed toys, apparatus for
electronic games including apparatus for video
games, other than those adapted for use with
external screens or monitors.
Klasse:35 Retail and wholesale services concerning
motor vehicles and their parts and fittings;
retail and wholesale services for mail-order
business concerning motor vehicles and their
parts and fittings; retail and wholesale services
via Internet concerning motor vehicles and
their parts and fittings; retail and wholesale
services via teleshopping concerning motor
vehicles and their parts and fittings; bringing
together, but not transporting, a variety of
motor vehicles and parts and fittings for the
benefit of others, enabling customers to view
and purchase the goods in a retail outlet;
negotiation of contracts for the benefit of
others about sale and purchase of motor
vehicles and their parts and fittings; business
administration and organizational management
of vehicles fleets for others.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.12.02
(450) Kunngjøringsdato:
2011.12.12
61
internasjonale varemerkeregistreringer
2011.12.12 - 50/11
(111) Int.reg.nr:
1079804
(151) Int.reg.dato:
2011.05.11
(180) Registreringen
2021.05.11
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201107286
(220) Notifikasjonsdato: 2011.06.30
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Int.reg.nr:
1078068
(151) Int.reg.dato:
2011.02.21
(180) Registreringen
2021.02.21
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201106687
(220) Notifikasjonsdato: 2011.06.16
(540) Gjengivelse av merket:
7T
PhotoCafe
(541) Merket er et Ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
7-Technologies A/S, Bistruphave 3, 3460 BIRKERØD,
Danmark (DK)
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9
Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring,
signalling, checking (supervision), life-saving
and teaching apparatus and instruments;
apparatus and instruments for conducting,
switching, transforming, accumulating,
regulating or controlling electricity; apparatus
for recording, transmission or reproduction of
sound or images; magnetic data carriers,
recording discs, data processing equipment,
recorded computer software, downloadable
computer programmes; operational tools
(computer software) for monitoring and
controlling water utilities and water distribution
networks, district energy and distribution
networks for district energy as well as for
distribution of energy and for monitoring and
controlling industrial processes; satellite
monitoring, tracing and navigational apparatus
and instruments for utilities and distribution
networks.
Klasse:37 Installation services; installation, repair and
maintenance of computer networks and
computer systems consisting of computer
hardware and peripheral devices therefor.
Klasse:42 Scientific and technological services and
research and design relating thereto; industrial
analysis and research services; design and
development of computer hardware and
software; computer programming;
development, production and adaptation of
computer software, including software for use
in connection with integrated business
solutions; rental of computer programmes or
applications for computer programmes for use
with access service provider services
facilitating collection and processing of data to
a central database via local and global
computer networks; professional consultancy
(non-business), namely, consultancy and
support concerning computer software and
hardware and consultancy in the field of
information technology security, scientific and
industrial research; online technical support in
the field of computers, computer software and
computer systems; computer and computer
software consultation; computer diagnostic
services; computer virus protection services;
computer security services; technical support
services, including troubleshooting of
computer hardware and software problems;
maintenance of computer software; providing
back-up computer programmes and facilities;
updating of computer software for others.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.12.06
(450) Kunngjøringsdato:
2011.12.12
(541) Merket er et Ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Xerox Corp, P.O. Box 4505, CT06856-4505
NORWALK, USA (US)
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9
Computer software for digitizing, enhancing,
manipulating, transmitting, indexing and
storing images, designing and laying out photo
books, photo greeting cards and calendars.
Klasse:16 Printed material, namely, books, calendars,
and greeting cards comprising a customized
presentation of photographs and captions.
Klasse:40 Printing and bookbinding services for creating
customized printed materials for others.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.12.06
(450) Kunngjøringsdato:
2011.12.12
(111) Int.reg.nr:
1081269
(151) Int.reg.dato:
2011.05.19
(180) Registreringen
2021.05.19
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201107638
(220) Notifikasjonsdato: 2011.07.07
(540) Gjengivelse av merket:
COMFLOOR
(541) Merket er et Ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Airex AG, Industrie Nord, 5643 SINS, Sveits (CH)
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:11 Electrically heated carpets, defrosters for
vehicles, electric blankets, heating filaments,
electric, heating apparatus, heating elements,
forced convection air heaters (unit heaters),
heating plates, heating radiators, heating
installations, heaters for vehicles, hot water
heating installations, air conditioning
installations for vehicles, air conditioning
apparatus, air reheaters, air filters, air filtering
installations, air cooling apparatus, ventilation
installations for vehicles, ventilation apparatus,
heat pumps, coils (parts of distilling, heating or
cooling installations), fans (air-conditioning),
fans (parts of air-conditioning installations),
valves (parts of heating installations), heat
regenerators, heat accumulators, heat
exchangers; heaters for vehicles in the form of
floors, false floors, roofs and walls for vehicles,
such as railway cars and motor buses; heating
apparatus for heating vehicle interiors, such as
railway cars and motor buses, installations for
air-conditioning of railway cars and motor
buses, heating panels for heaters for vehicles,
such as railway cars and motor buses, heating
elements in the form of plates or panels,
heating elements in the form of plates or
panels for vehicles, such as such as railway
cars and motor buses.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.12.05
(450) Kunngjøringsdato:
2011.12.12
62
internasjonale varemerkeregistreringer
2011.12.12 - 50/11
(111) Int.reg.nr:
1082545
(151) Int.reg.dato:
2011.03.28
(180) Registreringen
2021.03.28
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201108300
(220) Notifikasjonsdato: 2011.07.21
(300) Søknadsprioritet: 2010.12.21, BX, 1216214
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Int.reg.nr:
1082095
(151) Int.reg.dato:
2011.06.08
(180) Registreringen
2021.06.08
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201108056
(220) Notifikasjonsdato: 2011.07.14
(540) Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et Kombinert merke eller et rent figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
The mark consists of a shaded circle containing a
sunburst design and a partial arc design; next to the
shaded circle are the letters "BD" and the word
"FACSJazz".
(730) Innehaver:
Becton Dickinson and Co, One Becton Drive, NJ07417
FRANKLIN LAKES, USA (US)
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9 Laboratory instrument, namely flow cytometer.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.12.01
(450) Kunngjøringsdato:
2011.12.12
(546) Merket er et Kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Tijs M. Verwest, c/o Gelfand Rennert & Feldman LLP,
306 Hamilton Avenue, Suite 100, NY10601 WHITE
PLAINS, USA (US)
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9
Apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic
data carriers, recording discs; sound and/or
visual recording media; compact discs; super
audio discs; DVDs; CD-ROMs; digital music
(downloadable); MP3 players; personal digital
assistants and electronic handheld units for
the wireless receipt and/or transmission of
sound; digital music (downloadable) provided
from MP3 Internet websites.
Klasse:16 Paper, cardboard and goods made from these
materials, not included in other classes;
printed matter; bookbinding material;
photographs; stationery; instructional and
teaching material (except apparatus); plastic
materials for packaging (not included in other
classes).
Klasse:25 Clothing, footwear, headgear.
Klasse:41 Entertainment and relaxation; sporting and
cultural activities; services of disc jockeys,
artists and dancers; services of a recording
studio; organization and performance of music,
dance and entertainment shows and events
(services of an impresario).
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.12.05
(450) Kunngjøringsdato:
2011.12.12
(111) Int.reg.nr:
1082108
(151) Int.reg.dato:
2011.05.20
(180) Registreringen
2021.05.20
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201108062
(220) Notifikasjonsdato: 2011.07.14
(540) Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et Kombinert merke eller et rent figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
The trademark consists in the wording "F FLUORTEN"
written in particular letters as per the enclosed sample.
(730) Innehaver:
Fluorten SrL, Via Cercone, 34, 24060 CASTELLI
CALEPIO, Italia (IT)
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica
and goods made from these materials and not
included in other classes; plastics in extruded
form for use in manufacture; packing, stopping
and insulating materials; flexible pipes, not of
metal.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.12.01
(450) Kunngjøringsdato:
2011.12.12
63
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
1082581
(151) Int.reg.dato:
2011.05.05
(180) Registreringen
2021.05.05
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201108308
(220) Notifikasjonsdato:
2011.07.21
(300) Søknadsprioritet:
2010.11.05, FR, 10 3 780 047
(540) Gjengivelse av merket:
2011.12.12 - 50/11
(111) Int.reg.nr:
1082582
(151) Int.reg.dato:
2011.05.05
(180) Registreringen
2021.05.05
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201108309
(220) Notifikasjonsdato: 2011.07.21
(540) Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et Kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Prysmian Cables et Systemes France, 23 avenue
Aristide Briand, Paron, 89108 SENS CEDEX, Frankrike
(FR)
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9
All types of electrical coupling and connecting
equipment, for buildings, electrical apparatus
and installations, machines, machine tools,
household electrical appliances, home
automation, electronic, telecommunications and
telephone equipment, namely electrical cords or
optical cords, all types of electrical wires and
cables, antenna leads, fiber-optic
communication cables and copper
communication cables, and all types of flexible
electrical wires and cables, plugs, electrical
plugs, connectors, switches, grommets,
sockets; the above apparatus and instruments
using either electricity or fiber optics; scientific
(other than medical), nautical, surveying,
photographic, cinematographic, optical,
weighing, measuring, signaling, checking
(supervision) apparatus and instruments;
apparatus and instruments for conducting,
switching, transforming, accumulating,
regulating or controlling electricity.
Klasse:11 Apparatus for lighting, home automation,
heating, steam generating, cooking,
refrigerating, drying, ventilating, water supply
and sanitary purposes (the above apparatus
and instruments using electricity).
Klasse:37 Fitting and assembling and monitoring electrical
connections and network installations (namely
electrical accessories and cables of all voltage
levels) in buildings and infrastructure;
maintenance and repair services for electrical
connections and installations of all voltage
levels.
Klasse:42 Design and installation of electrical connections
and network installations (namely electrical
accessories and cables of all voltage levels) in
buildings and infrastructure.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.12.02
(450) Kunngjøringsdato:
2011.12.12
(546) Merket er et Kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
L'Oreal, 14, rue Royale, 75008 PARIS, Frankrike (FR)
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:3 Cosmetic products for hair care, namely:
shampoos, gels, foams, balms, creams, waxes,
serums, lotions, masks; aerosol products for
hair care and styling; hair spray; hair dyes and
bleaching products; products for protecting dyed
hair; hair waving and setting products; essential
oils.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.12.02
(450) Kunngjøringsdato:
2011.12.12
(111) Int.reg.nr:
1082624
(151) Int.reg.dato:
2011.04.21
(180) Registreringen
2021.04.21
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201108318
(220) Notifikasjonsdato: 2011.07.21
(300) Søknadsprioritet: 2010.10.22, SG, T1013830A
(540) Gjengivelse av merket:
TEMASEK CAPITAL
CORPORATE
(541) Merket er et Ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Temasek Holdings (Private) Ltd, 60B Orchard Road,
#06-18 Tower 2, The [email protected] , 238891
SINGAPORE , Singapore (SG)
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:35 Business management; business
administration; professional business
consultancy; business management and
organization consultancy; business
management consultancy; advisory services
for business management.
Klasse:36 Financial services; investment services;
financial consultancy services; financial
management services; fund investments;
capital investments; mutual funds.
Klasse:41 Educational services; training services;
arranging and conducting of conferences,
congresses, seminars, symposiums and
training workshops.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.12.06
(450) Kunngjøringsdato:
2011.12.12
64
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
(151) Int.reg.dato:
(180) Registreringen
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
(220) Notifikasjonsdato:
(300) Søknadsprioritet:
2011.12.12 - 50/11
(111) Int.reg.nr:
1082894
(151) Int.reg.dato:
2011.04.21
(180) Registreringen
2021.04.21
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201108376
(220) Notifikasjonsdato: 2011.07.21
(300) Søknadsprioritet: 2011.03.29, VN, 4-2011-05487
(540) Gjengivelse av merket:
1082660
2011.05.31
2021.05.31
201108332
2011.07.21
2011.01.04, DE, 30 2011 000
387.4/01
(540) Gjengivelse av merket:
EcoJet
ACCUSNP
(541) Merket er et Ordmerke i standard font
(571) Beskrivelse av merket:
Trademark claimed for protection is "EcoJet" which is
an invented word and in standard characters.
(730) Innehaver:
Mylan Group, Long Duc Industrial Park TRA VINH
CITY, TRA VINH PROVINCE, Vietnam (VN)
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:2 Eco-friendly solvent inks.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.12.07
(450) Kunngjøringsdato:
2011.12.12
(541) Merket er et Ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer Strasse 116,
68305 MANNHEIM, Tyskland (DE)
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:1 Chemical, biochemical and biological
preparations for industrial, scientific and
research purposes; chemical reagents and in
vitro diagnostic reagents for scientific and
research purposes; all also in form of kits.
Klasse:9 Scientific apparatus and instruments; laboratory
instruments for scientific and research
purposes.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.12.02
(450) Kunngjøringsdato:
2011.12.12
(111) Int.reg.nr:
1082957
(151) Int.reg.dato:
2011.04.20
(180) Registreringen
2021.04.20
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201108384
(220) Notifikasjonsdato: 2011.07.21
(300) Søknadsprioritet: 2010.10.20, CO, 2010.130.079
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Int.reg.nr:
1082675
(151) Int.reg.dato:
2011.05.23
(180) Registreringen
2021.05.23
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201108335
(220) Notifikasjonsdato: 2011.07.21
(300) Søknadsprioritet: 2011.01.06, FR, 11/3.795.460
(540) Gjengivelse av merket:
FLEX TIME
(541) Merket er et Ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Apple Inc, 1 Infinite Loop, CA95014 CUPERTINO, USA
(US)
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9 Computer software for production, processing,
recording, and editing of music and audio;
computer software for music authoring.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.12.02
(450) Kunngjøringsdato:
2011.12.12
FIT ME
(541) Merket er et Ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
L'Oreal, 14, rue Royale, 75008 PARIS, Frankrike (FR)
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:3 Cosmetic and make-up products.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.12.02
(450) Kunngjøringsdato:
2011.12.12
(111) Int.reg.nr:
1082683
(151) Int.reg.dato:
2011.06.15
(180) Registreringen
2021.06.15
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201108338
(220) Notifikasjonsdato: 2011.07.21
(540) Gjengivelse av merket:
CATERPAK
(541) Merket er et Ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
McCain Foods Holland BV, Siriusdreef 2, 2132
HOOFDDORP, Nederland (NL)
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
canned, dried and cooked fruits and
vegetables; jellies, jams, compotes; eggs, milk
and milk products; edible oils and fats.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.12.02
(450) Kunngjøringsdato:
2011.12.12
65
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
1082983
(151) Int.reg.dato:
2011.06.06
(180) Registreringen
2021.06.06
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201108389
(220) Notifikasjonsdato: 2011.07.21
(540) Gjengivelse av merket:
2011.12.12 - 50/11
(111) Int.reg.nr:
1083047
(151) Int.reg.dato:
2010.11.09
(180) Registreringen
2020.11.09
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201108399
(220) Notifikasjonsdato: 2011.07.21
(540) Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et Kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Volkswagen AG, 38436 WOLFSBURG, Tyskland (DE)
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:12 Vehicles for locomotion by land, and their parts
included in this class; motorized land vehicles
and their parts, included in this class; trailers
and semi-trailers for vehicles and their parts,
included in this class; engines for land
vehicles; rims for land vehicle wheels and their
parts; alarm systems for vehicles; anti-theft
devices for vehicles; alarm systems for
motorized land vehicles; anti-theft devices for
motorized land vehicles.
Klasse:35 Retail and wholesale services concerning
motor vehicles and their parts and fittings;
retail and wholesale services for mail-order
business concerning motor vehicles and their
parts and fittings; retail and wholesale services
via internet concerning motor vehicles and
their parts and fittings; retail and wholesale
services via teleshopping concerning motor
vehicles and their parts and fittings; bringing
together, but not transporting, a variety of
motor vehicles and parts and fittings therefor
for the benefit of others, thereby enabling
consumers to view and purchase the goods in
a retail outlet; negotiation of contracts for the
benefit of others about sale and purchase of
motor vehicles and their parts and fittings;
business administration and organizational
management of vehicle fleets for others.
Klasse:37 Reconstruction, repair, servicing, dismantling,
clearing, maintenance and varnishing of
vehicles and their parts, and motors and their
parts; construction of vehicles and their parts
and motors and their parts for others; vehicle
repair in the course of vehicle breakdown
service; customized carrying out of alterations
on body, chassis and motor of automobiles
(tuning), included in this class.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.12.02
(450) Kunngjøringsdato:
2011.12.12
(546) Merket er et Kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Daikin Industries Ltd, Umeda Center Building, 4-12,
Nakazaki-nishi 2-chome, Kita-ku OSAKA-SHI, OSAKA,
Japan (JP)
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:11 Industrial boilers; space heating and cooling
apparatus (for industrial purposes); hot-water
space heating apparatus (for industrial
purposes); hot-water space heating apparatus
with water heater(s) (for industrial purposes);
air cooling apparatus; air conditioning
apparatus (for industrial purposes); industrial
air purifiers; ventilation installations (for
industrial purposes); complete heating system
composed of a renewable energy sourced
heat pump; freezing machines and apparatus;
refrigerators; freezers; laundry dryers (electric,
for industrial purposes); solar water heaters;
water heaters composed of a renewable
energy sourced heat pump; household
electrothermic appliances; space heating and
cooling apparatus (for household purposes);
heating apparatus, electric (for household
purposes); hot-water space heating apparatus,
electric (for household purposes); air cooling
apparatus, electric (for household purposes);
air conditioning apparatus (for household
purposes); air purifiers (for household
purposes); room air ventilation installations;
ventilation installations (for household
purposes); water heaters, electric (for
household purposes); hot water feeders,
electric (for household purposes); laundry
dryers (electric, for household purposes); gas
water heaters (for household use); complete
heating system composed of a renewable
energy sourced heat pump and optional
domestic hot water tank(s), solar panel(s),
heat emitters excluding towel dryer; cooling
apparatus for industrial or household
purposes; air conditioners for industrial or
household purposes; any air conditioning
apparatus for industrial or household
purposes; apparatus for refrigerating or
ventilating; floor heating system; hot water
floor heating system.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.12.01
(450) Kunngjøringsdato:
2011.12.12
66
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
1083290
(151) Int.reg.dato:
2011.05.27
(180) Registreringen
2021.05.27
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201108441
(220) Notifikasjonsdato: 2011.07.21
(300) Søknadsprioritet: 2011.05.23, FR, 11/3833394
(540) Gjengivelse av merket:
2011.12.12 - 50/11
(111) Int.reg.nr:
1083308
(151) Int.reg.dato:
2011.05.09
(180) Registreringen
2021.05.09
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201108564
(220) Notifikasjonsdato: 2011.07.28
(300) Søknadsprioritet: 2010.11.09, SG, T1014707F
(540) Gjengivelse av merket:
ZOY
TEMASEK TRUST
(541) Merket er et Ordmerke i standard font
(566) Oversettelse av merket eller ord i merket:
Zoy.
(730) Innehaver:
Renault SAS, 92100 BOULOGNE BILLANCOURT,
Frankrike (FR)
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:12 Vehicles; apparatus for locomotion by land;
suspension shock absorbers for vehicles, antitheft devices for vehicles, headrest for vehicle
seats, automobiles, shock absorbers for
automobiles, automobile hoods, automobile
bodies, automobile chains, automobile
chassis, bumpers for automobiles, sun shields
and visors for automobiles, anti-theft alarms
for vehicles, reversing alarms for vehicles,
horns for vehicles, luggage carriers for
vehicles, tires for vehicle wheels, torsion bars
for vehicles, connecting rods for land vehicles,
other than parts of motors and engines,
transmissions for land vehicles, caps for
vehicle gas tanks, windshields, pickup trucks,
light trucks, trucks, hoods for vehicles, hoods
for vehicle engines, bodies for vehicles,
crankcases for land vehicle components (other
than for motors), safety belts for vehicle seats,
anti-skid chains, driving chains for land
vehicles, transmission chains for land vehicles,
hydraulic circuits for vehicles, torque
converters for land vehicles, reduction gears
for land vehicles, direction signals for vehicles,
electric motors for land vehicles, electric
vehicles, clutches for land vehicles, children's
safety seats for vehicles, gearing for land
vehicles, hub caps, casings for pneumatic tires
(tyres), balance weights for vehicle wheels,
axles for vehicles, axle journals, windshield
wipers, brake linings for vehicles, brake shoes
for vehicles, brake segments for vehicles,
brakes for vehicles, bands for wheel hubs,
elevating tailgates (parts of land vehicles),
vehicle covers, seat covers for vehicles, rims
for vehicle wheels, motors for land vehicles,
driving motors for land vehicles, hubs for
vehicle wheels, mudguards, vehicle bumpers,
air pumps (vehicle accessories), doors for
vehicles, ski carriers for cars, propulsion
mechanisms for land vehicles, trailers
(vehicles), trailer hitches for vehicles, shock
absorbing springs for vehicles, vehicle
suspension springs, rearview mirrors, vehicle
wheels, freewheels for land vehicles, security
harnesses for vehicle seats, vehicle seats,
sports cars, tractors, sleighs (vehicles),
tramcars, transmission shafts for land vehicles,
transmissions for land vehicles, turbines for
land vehicles, anti-glare devices for vehicles,
upholstery, upholstery for vehicles, tires for
vehicle wheels, windows for vehicles, steering
wheels for vehicles; vehicles for locomotion by
land; motor cars, cars powered by a
combination of thermic and electrical energy.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.12.01
(450) Kunngjøringsdato:
2011.12.12
(541) Merket er et Ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Temasek Holdings (Private) Ltd, 60B Orchard Road,
#06-18 Tower 2, The [email protected] , 238891
SINGAPORE , Singapore (SG)
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9
Electronic publications (downloadable),
publications in computer readable form,
publications in machine readable form.
Klasse:16 Printed publications, periodic publications,
printed reports, printed matter relating to
finance, financial documents, financial
newsletters.
Klasse:35 Charitable services, namely business
management and administration, organising
and conducting volunteer programmes and
community service projects.
Klasse:36 Charitable collections; charitable fund raising;
charitable fundraising; charitable services,
namely financial services; organising of
charitable collections.
Klasse:41 Entertainment; provision of news in relation to
education, training, entertainment or sporting
and cultural activities; news reporters services;
library services provided by means of a
computerized database containing information
extracted by newspapers; information and
advisory services relating to current events;
publication of reviews and critiques;
publication of electronic books and journals
on-line; providing on-line electronic
publications (not downloadable); electronic
publishing services; Web-based publication
consisting primarily of periodic articles, news
feeds, publication of text, audio, video and
graphic works online featuring news, diaries,
commentary, photos, poetry, mini-essays,
project updates, non-fiction and fiction;
preparation of news programmes for
broadcasting; Weblog or blog services (on-line
publication of journals or diaries); advisory,
information and consultancy services relating
to all the aforesaid; charitable services, namely
academic mentoring; charitable services,
namely education and training; educational
services; training services; arranging and
conducting of conferences, congresses,
seminars, symposiums and training
workshops.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.12.01
(450) Kunngjøringsdato:
2011.12.12
67
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
1083314
(151) Int.reg.dato:
2011.03.22
(180) Registreringen
2021.03.22
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201108565
(220) Notifikasjonsdato: 2011.07.28
(300) Søknadsprioritet: 2010.10.07, AU, 1387438
(540) Gjengivelse av merket:
for children (included in this class; scooters
(toys for children); playing cards, stuffed toy
animals and other stuffed toys, apparatus for
electronic games including apparatus for video
games, other than those adapted for use with
external screens or monitors.
Klasse:35 Retail and wholesale services concerning
motor vehicles and their parts and fittings;
retail and wholesale services for mail-order
business concerning motor vehicles and their
parts and fittings; retail and wholesale services
via Internet concerning motor vehicles and
their parts and fittings; retail and wholesale
services via teleshopping concerning motor
vehicles and their parts and fittings; bringing
together, but not transporting, a variety of
motor vehicles and parts and fittings for the
benefit of others, enabling customers to view
and purchase the goods in a retail outlet;
negotiation of contracts for the benefit of
others about sale and purchase of motor
vehicles and their parts and fittings; business
administration and organizational management
of vehicles fleets for others.
Klasse:37 Reconstruction, repair, servicing, dismantling,
cleaning, maintenance and varnishing of
vehicles and their parts and motors and their
parts, construction of vehicles and their parts
and motors and their parts for others, vehicle
repair in the course of vehicle breakdown
service; customized carrying out of alterations
on body, chassis and motor of automobiles
(tuning), included in this in class.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.12.07
(450) Kunngjøringsdato:
2011.12.12
LooMate
(541) Merket er et Ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Michael Corbell, PO Box 452, Qld4879 TRINITY
BEACH, Australia (AU)
Kymmie Corbell, PO Box 452, Qld4879 TRINITY
BEACH, Australia (AU)
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9 Automatic lid closing devices (electrical) for
toilet seats and toilet seat covers (including
toilet lids); sensing devices for the automatic
operation of lid closing devices for toilet seats
and toilet seat covers (including toilet lids);
automation installations for toilet seats and toilet
seat covers (including toilet lids); actuators in
this class, including actuators for the movement
or control of mechanisms for toilet seats and
toilet seat covers (including toilet lids); timers for
automatic apparatus; movement sensors.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.12.02
(450) Kunngjøringsdato:
2011.12.12
(111) Int.reg.nr:
(151) Int.reg.dato:
(180) Registreringen
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
(220) Notifikasjonsdato:
(300) Søknadsprioritet:
2011.12.12 - 50/11
1083330
2011.04.05
2021.04.05
201108567
2011.07.28
2011.01.13, DE, 30 2011 001
627.5/12
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Int.reg.nr:
1083336
(151) Int.reg.dato:
2011.06.25
(180) Registreringen
2021.06.25
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201108568
(220) Notifikasjonsdato: 2011.07.28
(300) Søknadsprioritet: 2011.06.13, US, 85345007
(540) Gjengivelse av merket:
ALLTRACK
(541) Merket er et Ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Volkswagen AG, 38436 WOLFSBURG, Tyskland (DE)
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:12 Vehicles for locomotion by land, air, water or
rail and their parts, included in this class;
motorized land vehicles; motors and engines
for land vehicles; propulsion mechanisms for
land vehicles; clutches for land vehicles;
couplings for land vehicles; vehicle chassis;
vehicle bodies; pneumatic tires; inner tubes for
pneumatic tires; non-skid devices for vehicle
tires; repair outfits for inner tubes; adhesive
rubber patches for repairing inner tubes; tires
for vehicle wheels; spikes for tires; skid chains
for vehicles; rims for vehicle wheels; tires;
solid, for vehicle wheels; vehicles wheels;
automobile wheel hubs; suspension shock
absorbers for vehicles, shock absorbing
springs for vehicles; head-rests for vehicle
seats; vehicle seats; rearview mirrors; antitheft alarms for land vehicles, anti-theft
devices for vehicles; motor cars, cars,
automobiles; locomotives; motorbuses, trucks,
caravans, trailers and semi-trailers for
vehicles, trailer hitches for vehicles; tractors;
motorcycles, bicycles, cycles, mopeds,
scooters (vehicles); chairlifts; funiculars; cable
transport apparatus and installation;
wheelchairs, carts, trolleys; omnibuses;
airplanes; seaplanes; aircrafts; boats, ferry
boats, ships, yachts.
Klasse:28 Scale model vehicles, scale model
automobiles and toy automobiles; toy vehicles
SM-3
(541) Merket er et Ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Raytheon Co, 870 Winter Street, MA02451 WALTHAM,
USA (US)
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:13 Defensive firearms system.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.12.06
(450) Kunngjøringsdato:
2011.12.12
68
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
1083384
(151) Int.reg.dato:
2011.06.13
(180) Registreringen
2021.06.13
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201108577
(220) Notifikasjonsdato: 2011.07.28
(300) Søknadsprioritet: 2011.01.26, EM, 009687203
(540) Gjengivelse av merket:
2011.12.12 - 50/11
phones, antennas for mobile phones, batteries
for mobile phones, chargers for mobile
phones, cases for mobile phones, mobile
phone straps, microphones for mobile phones,
loudspeakers for mobile phones, earphones
for mobile phones, hands-free kits for mobile
phones; apparatus and instruments for
recording, transmission or reproduction of
sounds or images, magnetic data carriers,
recording discs, sound recording discs, sound
recording carriers, radios, television apparatus,
recorded video discs, recorded video tapes,
video recorders, games adapted for use with
television receivers, compact discs, compact
disc players, compact disc portable music
players, cases for portable music players;
video cassettes, DVD players, DVD recorders;
photographic and cinematographic apparatus
and instruments, television cameras, digital
cameras, video cameras; apparatus for
recording, data processing and computer
equipment, recorded computer software,
downloadable computer programs, computers,
floppy disks, computer keyboards, compact
discs, computer peripheral devices, magnetic
cards, monitors, optical discs, notebook
computers, mouse pads, computer game
programs; chronographs, electronic agendas;
protective helmets.
Klasse:14 Precious metals and their alloys and goods in
precious metals or coated therewith, precious
stones and their imitations, jewelry cases,
boxes of precious metal, jewelry and imitation
of jewelry, earrings, bracelets, trinkets,
brooches, tie clips, pins, necklaces, rings, cuff
links, key rings, shoe ornaments of precious
metal, clocks and watches, chronometers,
alarm clocks, wrist watches, table clocks,
pocket watches, cases for watches, watch
chains, watch bands and straps.
Klasse:18 Leather and imitations of leather, and goods
made of these materials and not included in
other classes; purses, school bags, school
satchels, card cases, travelling trunks,
backpacks, rucksacks, wallets, shopping bags,
attaché cases, beach bags, handbags,
travelling bags, handbag frames, pouches,
briefcases, cases of leather, vanity cases not
fitted, leather key cases, suitcases, bags for
sports, hat boxes of leather, garment bags for
travel, leather shoulder belts, leather straps,
fur, raw skins, dog collars, clothing for pets,
umbrellas, walking sticks; whips, saddlery,
harness fittings.
Klasse:25 Clothing, overalls, underwear, sweaters, shirts,
jumpers, suits, ready-made clothing, trousers,
outer clothing, knitwear, coats, skirts,
petticoats, pullovers, overcoats, jackets, stuff
jackets, ski jackets, ski pants, parkas, clothing
of leather, T-shirts, blouses, pants, dressing
gowns, formal dresses, vests, jerseys,
pajamas, bathrobes, brassieres, camisoles,
corselets, slips, children's clothing, layettes,
bathing caps, bathing suits, clothing for
gymnastics, waterproof clothing, raincoats,
masquerade costumes; footwear, slippers,
bath slippers, boots, sport boots, horse-riding
boots, galoshes, shoes, beach shoes, sandals,
sport shoes, gymnastic shoes, overshoes;
headgear, hats, caps, cap peaks; socks, sock
suspenders, stockings, garters, gloves,
mittens, muffs, shawls, ties, neckties, scarves
and foulards, veils, bandanas, fur stoles, belts;
wedding dresses.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.12.02
(450) Kunngjøringsdato:
2011.12.12
COMFORT QUEST
(541) Merket er et Ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Bestway Inflatables & Material Corp, 3065 Cao An
Road, 201812 SHANGHAI, Kina (CN)
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:20 Inflatable objects in PVC materials, namely:
inflatable publicity objects, inflatable sofas and
beds, inflatable armchairs and poufs, air
mattresses, photo frames; sleeping bags; beds
for camping.
Klasse:22 Tents.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.12.05
(450) Kunngjøringsdato:
2011.12.12
(111) Int.reg.nr:
1083389
(151) Int.reg.dato:
2011.06.01
(180) Registreringen
2021.06.01
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201108578
(220) Notifikasjonsdato: 2011.07.28
(300) Søknadsprioritet: 2011.05.02, IT, MI2011C004711
(540) Gjengivelse av merket:
(546) Merket er Kombinert merke eller et rent figurmerke
et
(730) Innehaver:
Roberto Cavalli SpA, Piazza San Babila, 3, 20122
MILANO, Italia (IT)
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:3
Bleaching preparations, cleaning and polishing
preparations; perfumery products, perfumes,
eau de toilette, essential oils for personal use,
deodorants for personal use; soaps and liquid
soaps to be used on human body, shaving
soaps, after-shave lotions and gels, body toilet
milks and cosmetic milks, make-up removing
preparations, cleansing milk for toilet
purposes, talcum powder, cosmetic creams,
skin lotions, cosmetic sunscreen creams,
cosmetic suntan creams, body cosmetic
powders, toilet oils and cosmetic oils for body,
bubble bath preparations, cosmetic bath and
shower preparations, bath salts, not for
medical purposes; cosmetics, lipstick, eye
shadow, eyeliner, mascara, eyebrow pencils,
foundation, blush, nail care preparations, nail
polish; shampoos, hair oils, color rinses, hair
creams, hair dyes, hair sprays, hair lotions;
incenses and fragrances used as cosmetics;
sachets for perfuming linen, dentifrices.
Klasse:9
Optical apparatus and instruments, optical
lenses, magnifying glasses, monocles,
binoculars, opera glasses, goggles for sports,
goggles for skiing, contact lenses, cases for
contact lenses, spectacles, sunglasses, pincenez; pince-nez mountings, cases for
spectacles and sunglasses, cases for pincenez, chains for spectacles and for sunglasses,
frames for spectacles and sunglasses,
eyeglass cords; telephone receivers,
telephone apparatus, video telephones, mobile
69
internasjonale varemerkeregistreringer
2011.12.12 - 50/11
(111) Int.reg.nr:
1083415
(151) Int.reg.dato:
2011.02.11
(180) Registreringen
2021.02.11
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201108584
(220) Notifikasjonsdato: 2011.07.28
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Int.reg.nr:
1083405
(151) Int.reg.dato:
2011.06.27
(180) Registreringen
2021.06.27
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201108581
(220) Notifikasjonsdato: 2011.07.28
(540) Gjengivelse av merket:
m may's may
(541) Merket er et Ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
I.D.Look Ltd, Seongbo Bldg., 19 Nonhyeon 1-dong
GANGNAM-GU, SEOUL, Sør-Korea (KR)
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:25 Leather shoes; long coats; cardigans; skirts;
jackets; bathing suits; caps [headwear]; leather
belts; ceremonial dresses; scarfs; jumpers;
shorts.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.12.02
(450) Kunngjøringsdato:
2011.12.12
(546) Merket er et Kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Guangdong Daye Porcelain Co Ltd, Fengxi East Road,
Chaozhou Avenue CHAOZHOU, GUANGDONG, Kina
(CN)
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:11 Bath tubs; bath tubs for sitz baths; bath fittings;
bidets; water closets; hand drying apparatus
for washrooms; toilet bowls; toilet seats; toilet
seats; urinals.
Klasse:21 Porcelain ware, pottery; domestic porcelain
ware, including basins, bowls, dishes, jars,
jugs, pots; domestic pottery, including basins,
bowls, dishes, jars, jugs, pots; imitation
porcelain ware; imitation pottery; acid-proof
and Alkali-proof ceramics; China ornaments;
ceramics for household purposes; demijohns;
signboards of porcelain or glass; glass bowls;
rails and rings for towels; domestic glassware,
including cups, dishes, pots and jars; painted
glassware; works of art, of porcelain, terracotta or glass; drinking vessels; glass flasks;
toilet paper dispensers; toilet utensils;
domestic enamel ware and plastic ware,
including basins, bowls, dishes, cups, jars;
kitchen utensils; containers for household or
kitchen use.
Klasse:24 Towels of textile; face towels of textile; shower
curtains; pillow covers; floor towels; table
napkins of textile; washing mitts; curtains of
textile or plastic, table linen, not of paper;
furniture coverings of textile, door curtains;
shower curtains of textile or plastic.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.12.02
(450) Kunngjøringsdato:
2011.12.12
70
internasjonale varemerkeregistreringer
2011.12.12 - 50/11
(111) Int.reg.nr:
1083446
(151) Int.reg.dato:
2011.03.15
(180) Registreringen
2021.03.15
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201108591
(220) Notifikasjonsdato: 2011.07.28
(300) Søknadsprioritet: 2011.03.14, DK, VA 2011 00751
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Int.reg.nr:
1083423
(151) Int.reg.dato:
2011.06.09
(180) Registreringen
2021.06.09
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201108587
(220) Notifikasjonsdato: 2011.07.28
(300) Søknadsprioritet: 2011.05.20, US, 85326085
(540) Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et Kombinert merke eller et rent figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
The mark consists of a swirl with a dot in the middle of
the swirl.
(730) Innehaver:
Forest Laboratories Inc, 909 Third Avenue, NY10022
NEW YORK, USA (US)
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:16 Printed matter, namely, brochures, pamphlets,
posters, newsletters, visuals in the nature of
promotional materials, and patient educational
materials, all concerning the treatment of
depression.
Klasse:44 Medical information services, namely,
providing health information in the field of
depression via a global computer network.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.12.05
(450) Kunngjøringsdato:
2011.12.12
(546) Merket er et Kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Dansani A/S, Finlandsvej 8, 6100 HADERSLEV,
Danmark (DK)
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:11 Apparatus for lighting, heating, steam
generating, cooking, refrigerating, drying,
ventilating, water supply and sanitary
purposes; shower screens, shower cubicles,
foot spas, bath tubs, toilets, toilet seats, sinks,
bathroom lighting appliances, waterconducting fittings for bathrooms, heating
appliances for bathrooms, shower fittings.
Klasse:20 Furniture, mirrors, picture frames; shelves;
goods (not included in other classes) of wood,
cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory,
whale bone, shell, amber, mother of pearl,
meerschaum and substitutes for all of these
materials, or of plastics; hooks for towels.
Klasse:21 Household or kitchen utensils and containers
(not of precious metal or coated therewith),
combs and sponges, brushes (except
paintbrushes), brush-making materials, articles
for cleaning purposes, steelwool, unworked or
semi-worked glass (except glass used in
building), glassware, porcelain and
earthenware not included in other classes;
toilet paper holders, toilet brush sets, towel
baskets, towel holders, towel rings, holders for
glasses, soap dishes.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.12.02
(450) Kunngjøringsdato:
2011.12.12
(111) Int.reg.nr:
1083460
(151) Int.reg.dato:
2011.05.18
(180) Registreringen
2021.05.18
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201108596
(220) Notifikasjonsdato: 2011.07.28
(540) Gjengivelse av merket:
OcuLentis
(541) Merket er et Ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Oculentis BV, Kollergang 9, 6961LZ EERBEEK,
Nederland (NL)
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:5
Ophthalmic preparations.
Klasse:10 Surgical and medical instruments and
apparatus for use in ophthalmology; ocular
implants; intraocular lenses.
Klasse:16 Printed publications concerning special
information for doctors and nursing staff.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.12.05
(450) Kunngjøringsdato:
2011.12.12
71
internasjonale varemerkeregistreringer
2011.12.12 - 50/11
(111) Int.reg.nr:
1083809
(151) Int.reg.dato:
2011.06.22
(180) Registreringen
2021.06.22
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201108660
(220) Notifikasjonsdato: 2011.07.28
(300) Søknadsprioritet: 2010.12.22, EM, 009618034
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Int.reg.nr:
1083726
(151) Int.reg.dato:
2011.05.26
(180) Registreringen
2021.05.26
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201108648
(220) Notifikasjonsdato: 2011.07.28
(300) Søknadsprioritet: 2010.12.02, EM, 009567702
(540) Gjengivelse av merket:
FIXFIT
BID
(541) Merket er et Ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Hansgrohe AG, Auestrasse 5-9, 77761 SCHILTACH,
Tyskland (DE)
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:6
Housings and linings, mainly of metal; building
materials, mainly of metal; rosettes, junctions
for pipes, of metal, pipes and water pipes of
metal, flexible pipes, mainly of metal; valves of
metal; plug-type couplings of metal for
connecting flexible pipes and fittings for water
pipes; fittings of metal for furniture and sanitary
installations, wall hooks of metal.
Klasse:11 Lighting, water supply and sanitary
installations; mixing valves being parts of
sanitary installations, water supply and water
outlet fittings with manual and automatic
controls; taps for washstands, bidets and
sinks, taps for tubs and showers; sanitary tubs
and basins, bath tubs, shower trays, whirlpool
tubs, urinals, bidets, shower systems and
shower cubicles; shower combinations,
shower sets with attachments, multi-function
shower cubicles; pre assembled multifunction
showers; showers, and shower fittings; shower
holders; combination showers; body showers,
overhead showers, lateral-jet showers; shower
hoses; water supply fittings of metal being
parts of sanitary installations; plug-in
couplings, not of metal, for connecting flexible
pipes and fittings for water pipes; parts of the
aforesaid goods.
Klasse:21 Soap dishes, mugs, toothbrush mugs, towel
holders, wall bars for towels, holders for toilet
paper rolls and toilet brushes, toilet brushes,
toothbrush holders, holders for bathroom and
toilet utensils, water apparatus for cleaning
teeth and gums.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.12.02
(450) Kunngjøringsdato:
2011.12.12
(541) Merket er et Ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Bisnode AB, Sveavägen 168, 2tr , 10599
STOCKHOLM, Sverige (SE)
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:16 Printed matter; books, magazines and
periodical publications; photographs;
stationery; binders and folders; bookbinding
material; printed reports and computer printouts; credit, financial, marketing, sales, and
educational books, pamphlets and reports.
Klasse:35 Business information services; business
research and advisory services; market
research and surveys; cost price analysis;
business appraisals; business management
assistance; business investigations;
commercial information agencies; marketing
research and studies; statistical information;
computerised business information storage
and retrieval; compilation and provision of
business and trade information; business and
commercial information agency services;
collecting and reporting sales and personnel
information; marketing and research;
economic studies and services; furnishing
marketing reports and sales reports.
Klasse:36 Providing credit rating and financial reporting
and analysis; debt collection; provision of
financial and credit information; preparation of
credit rating reports; economic and financial
research services; financial information
services; credit agency and credit bureau
services; financial studies; credit information
services; furnishing credit rating reports and
financial reports; collecting and reporting credit
and financial information; credit and financial
analysis; commercial collections.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.12.02
(450) Kunngjøringsdato:
2011.12.12
72
internasjonale varemerkeregistreringer
2011.12.12 - 50/11
(111) Int.reg.nr:
1083833
(151) Int.reg.dato:
2010.09.22
(180) Registreringen
2020.09.22
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201108666
(220) Notifikasjonsdato: 2011.07.28
(300) Søknadsprioritet: 2010.03.22, DE, 302010017559.1/
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Int.reg.nr:
1083832
(151) Int.reg.dato:
2011.06.20
(180) Registreringen
2021.06.20
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201108665
(220) Notifikasjonsdato: 2011.07.28
(300) Søknadsprioritet: 2011.01.05, EM, 009639865
(540) Gjengivelse av merket:
charm up your life
(541) Merket er Ordmerke i standard font
et
(730) Innehaver:
Thomas Sabo GmbH & Co Schmuckhandel KG, MartinLuther-Strasse 20 , 91207 LAUF AN DER PEGNITZ,
Tyskland (DE)
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:3
Soaps; perfumery essential oils, cosmetics and
products for the care of the body, parts and
ingredients of the aforesaid goods, included in
this class.
Klasse:14 Precious metals and their alloys and goods of
precious metals or coated therewith (included
in this class); jewellery, bijouterie, rings,
earrings, ear clips, brooches, necklaces, in
particular, jewellery and bijouterie colliers,
necklace chains, necklaces, pendants, chains,
bracelets; gold jewellery, silver jewellery, pearl
jewellery, platinum jewellery, jewellery of
rhinestone and coloured stone, wedding rings,
men's jewellery, precious stones, pearls;
horological and chronometric instruments, in
particular small clocks, wrist watches, parts for
clocks and watches, straps for wrist watches,
faces, casings for clocks and watches,
clockworks, parts for clockworks; parts and
fittings for all the aforesaid goods, included in
this class.
Klasse:18 Leather and imitations of leather, and goods
made from these materials, included in this
class; animal skins, hides, trunks and travelling
bags umbrellas, parasols and walking sticks;
whips, harness and saddlery; parts and fittings
for all the aforesaid goods, included in this
class.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.12.07
(450) Kunngjøringsdato:
2011.12.12
(546) Merket er et Kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Luna AB, Sandbergsvägen 3, 44180 ALINGSÅS,
Sverige (SE)
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9 Apparatus and instruments (included in the
class) for automatic, mechanical, manual,
optical (laser) and electronic measuring of, but
not limited to, thickness, width, lengths, angles,
weight, height, volume, sound, light, electrical
current, pressure, flow, gas, liquid, temperature,
humidity, vibration, radiation and parts and
fittings therefore.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.12.07
(450) Kunngjøringsdato:
2011.12.12
73
internasjonale varemerkeregistreringer
2011.12.12 - 50/11
(111) Int.reg.nr:
1083867
(151) Int.reg.dato:
2011.06.21
(180) Registreringen
2021.06.21
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201108674
(220) Notifikasjonsdato: 2011.07.28
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Int.reg.nr:
1083852
(151) Int.reg.dato:
2011.06.14
(180) Registreringen
2021.06.14
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201108671
(220) Notifikasjonsdato: 2011.07.28
(300) Søknadsprioritet: 2010.12.17, EM, 009607599
(540) Gjengivelse av merket:
TECAWORK
X-TRAY
(541) Merket er et Ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Ten Cate Protect BV, Campbellweg 30, 7443PV
NIJVERDAL, Nederland (NL)
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9
Clothing for protection against accidents,
irradiation and fire; special clothing for
laboratories; protective helmets; fire blankets;
workmen's protective face-shields; gloves for
protection against accidents; nets for
protection against accidents; life nets and life
jackets; shoes for protection against accidents,
irradiation and fire; protection devices for
personal use against accidents.
Klasse:24 Textiles and textile goods, not included in
other classes; non-woven textiles; plastic
material (substitute for fabrics).
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.12.07
(450) Kunngjøringsdato:
2011.12.12
(541) Merket er et Ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Remontia AB, Albogatan 16, 22241 LUND, Sverige
(SE)
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9
Computer hardware and computer software,
recorded.
Klasse:41 Training related to system architecture for
storing and handling information in the field of
medicine and healthcare.
Klasse:42 Design and development of system
architecture, computer hardware and software
for the storage and handling of information in
the field of medicine and healthcare.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.12.06
(450) Kunngjøringsdato:
2011.12.12
(111) Int.reg.nr:
1083860
(151) Int.reg.dato:
2011.06.06
(180) Registreringen
2021.06.06
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201108673
(220) Notifikasjonsdato: 2011.07.28
(300) Søknadsprioritet: 2011.01.12, BX, 1217406
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Int.reg.nr:
1083941
(151) Int.reg.dato:
2011.06.25
(180) Registreringen
2021.06.25
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201108687
(220) Notifikasjonsdato: 2011.07.28
(300) Søknadsprioritet: 2011.06.03, US, 85337491
(540) Gjengivelse av merket:
FUSION
(541) Merket er et Ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Sappi Europe SA, 154, Chaussée de la Hulpe, 1170
BRUSSEL, Belgia (BE)
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:16 Unprinted printing paper.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.12.06
(450) Kunngjøringsdato:
2011.12.12
SilentEyes
(541) Merket er et Ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Raytheon Co, 870 Winter Street, MA02451 WALTHAM,
USA (US)
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:12 Unmanned aerial vehicles for military,
governmental, and civilian use in
reconnaissance, surveillance, and security
operations.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.12.06
(450) Kunngjøringsdato:
2011.12.12
74
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
1083999
(151) Int.reg.dato:
2011.03.24
(180) Registreringen
2021.03.24
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201108778
(220) Notifikasjonsdato: 2011.08.04
(540) Gjengivelse av merket:
2011.12.12 - 50/11
(450) Kunngjøringsdato:
2011.12.12
(111) Int.reg.nr:
1084078
(151) Int.reg.dato:
2011.05.26
(180) Registreringen
2021.05.26
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201108793
(220) Notifikasjonsdato: 2011.08.04
(300) Søknadsprioritet: 2010.11.26, EM, 009555781
(540) Gjengivelse av merket:
STARDOLL
(541) Merket er et Ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Stardoll AB, Hudiksvallsgatan 8, 11330 STOCKHOLM,
Sverige (SE)
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:3
Cosmetics, gels, lotions, glitter, cleansing milk,
creams, depilatory preparations, eau de
cologne, eyebrow cosmetics, eyebrow pencils,
eyelashes, false nails, nail gloss, hair dyes,
hair gels, hair lotions, hair sprays, glitter hair
sprays, hair waving preparations, lipsticks, lip
balm, makeup powder, makeup removing
preparations, mascara, nail polish, nail
varnish, perfumes, shampoos, shower gels,
preparations for skin care, soaps, sunscreen
preparations, tissues impregnated with
cosmetic lotions.
Klasse:9
Media for recording and recorded media of this
kind, such as video media including analog
VHS-tapes and digital DVDs, data files
containing video in any digital format, such as
sound media, including analog cassette tapes
and digital cds in any digital format; computer
firmware, computer hardware, computer
software, software downloadable from the
Internet, downloadable electronic publications;
compact discs; digital music;
telecommunications apparatus; computer
games equipment adapted for use with an
external display screen or monitor; mouse
mats; mobile phone accessories; spectacles,
sunglasses.
Klasse:14 Jewelry, bracelets, necklaces, rings, earrings,
watches, wrist watches, jewelry boxes,
brooches.
Klasse:16 Activity readers, albums, almanacs,
announcement cards, envelopes, booklets,
cards, greeting cards, diaries, folders for
papers, paper labels, magazines (periodicals),
"how to" guides, official guides, books, note
books, paper sheets, party paper, printed
matter, stationery, stickers, stencils, wrapping
paper, writing books, writing pads, pens, pen
cases, pencils, pencil cases, erasers, pencil
sharpeners, drawing rulers, paper bins.
Klasse:18 Bags, leather bags, shoulder bags, purses,
school bags, sport bags, gym bags, swim
bags, trolley bags, travelling bags, backpacks,
wallets.
Klasse:24 Bed spreads, bed covers, bed linen, pillow
cases, blankets, curtains, lap rugs, place mats
of textile, matting, table mats, table napkins,
table cloth, towels, wall hangings of textile, bed
frames of textile.
Klasse:25 Clothing for teenagers, namely coats, bath
robes, beach clothes, brassieres, bottoms,
dresses, denim, jackets, jerseys, jumpers,
girdles, overalls, pajamas, parkas, petticoats,
scarves, shirts, socks, stockings, tee-shirts,
tights, trousers; footwear.
Klasse:28 Dolls, fashion dolls, doll fashions, doll fashions
accessories, doll clothes; games, table games,
card games, hand-held games, game sets;
collector's toys, toys for outdoor use, soft toys;
puzzles; collecting cards.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.12.06
equiscan
(541) Merket er et Ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Christoph Rieser, In der Bornwiese 4, 56593
OBERSTEINEBACH, Tyskland (DE)
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9
Measuring apparatus, in particular mechanical,
electric, optical, electromechanical or
optomechanical apparatus, and related
software for saddle testing and form fit
checking, for scanning in saddles for riding
and pack animals, for scanning in saddle trees
or carrying structures for animals, for scanning
in all animal body parts, in particular animal
hooves, teeth, bones, for scanning in the
surfaces and structures of animals, in
particular muscles, backs and other limbs, for
scanning in saddle trees, in particular the
undersides of saddle trees, for scanning in
saddles, in particular the undersides of
saddles.
Klasse:18 Saddles, saddle trees, bridles and bits for
horses.
Klasse:42 Conducting measurements for saddle testing
and form fit checking, for scanning in saddles
for riding and pack animals, for scanning in
saddle trees or carrying structures for animals,
for scanning in all animal body parts, in
particular animal hooves, teeth, bones, for
scanning in the surfaces and structures of
animals, in particular muscles, backs and other
limbs, for scanning in saddle trees, in
particular the undersides of saddle trees, for
scanning in saddles, in particular the
undersides of saddles.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.12.01
(450) Kunngjøringsdato:
2011.12.12
75
internasjonale varemerkeregistreringer
2011.12.12 - 50/11
(111) Int.reg.nr:
1084113
(151) Int.reg.dato:
2011.06.21
(180) Registreringen
2021.06.21
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201108802
(220) Notifikasjonsdato: 2011.08.04
(300) Søknadsprioritet: 2010.12.21, EM, 009616202
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Int.reg.nr:
1084084
(151) Int.reg.dato:
2011.06.21
(180) Registreringen
2021.06.21
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201108795
(220) Notifikasjonsdato: 2011.08.04
(540) Gjengivelse av merket:
HETERO
(541) Merket er et Ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Hetero Europe SL, Viladecans Business Park, Calle
Catalunya, 83-85 Edificio Brasil, 08840 VILADECANS,
Spania (ES)
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:1
Chemicals used in industry, science and
photography, as well as in agriculture,
horticulture and forestry; artificial resins,
unprocessed; chemical substances for
preserving foodstuffs.
Klasse:5
Pharmaceutical and veterinary products;
sanitary products for medical purposes;
dietetic substances adapted for medical use,
food for babies; plasters, materials for
dressings; material for dental fillings and
dental impressions; disinfectants; pesticides;
fungicides, herbicides.
Klasse:35 Advertising; public relations; market studies;
import and export of chemical and
pharmaceutical products; presentation of
chemical and pharmaceutical products for sale
thereof; management of the commercial
activities or business of an industrial or
commercial company.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.12.02
(450) Kunngjøringsdato:
2011.12.12
(546) Merket er et Kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Zudov Oleg Vasyljovych, 24B, Marshala Grechka
street, ap. 56, 04136 KIEV, Ukraina (UA)
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:11 Apparatus for lighting, heating, steam
generating, cooking, refrigerating, drying,
ventilating, water supply and sanitary
purposes; fans (air-conditioning); fans (parts of
air-conditioning installations); electric fans for
personal use; ventilation (air-conditioning)
installations for vehicles; ventilation (airconditioning) installations and apparatus; air
conditioning apparatus; air conditioners for
vehicles; stoves (heating apparatus); heating
installations; heating installations (water);
heaters for vehicles; heating apparatus,
heating apparatus, electric; heating apparatus
for solid, liquid or gaseous fuels; heating
boilers; boiler pipes (tubes) for heating
installations; air conditioning installations;
dampers (heating); filters for air conditioning.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.12.01
(450) Kunngjøringsdato:
2011.12.12
(111) Int.reg.nr:
1084097
(151) Int.reg.dato:
2011.06.10
(180) Registreringen
2021.06.10
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201108801
(220) Notifikasjonsdato: 2011.08.04
(300) Søknadsprioritet: 2010.12.10, FI, T201003584
(540) Gjengivelse av merket:
ADAMANTE
(541) Merket er et Ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Rautaruukki OYJ, Suolakivenkatu 1, 00810
HELSINGFORS, Finland (FI)
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:6
Common metals and their alloys; metal
building materials; transportable buildings of
metal; materials of metal for railway tracks;
non-electric cables and wires of common
metal; ironmongery, small items of metal
hardware; pipes and tubes of metal; safes;
goods of common metal not included in other
classes; ores.
Klasse:19 Building materials (non-metallic); non-metallic
rigid pipes for building; asphalt, pitch and
bitumen; non-metallic transportable buildings;
monuments, not of metal.
Klasse:37 Building construction; repair; installation
services.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.12.02
(450) Kunngjøringsdato:
2011.12.12
76
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
1084117
(151) Int.reg.dato:
2011.01.31
(180) Registreringen
2021.01.31
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201108803
(220) Notifikasjonsdato: 2011.08.04
(540) Gjengivelse av merket:
2011.12.12 - 50/11
conditioning apparatus and devices for
improving air quality, air humidifiers,
deodorizers, fragrance dispensing apparatus
(not for personal use); air purifying apparatus,
apparatus for water supply and sanitary
purposes, in particular including fittings for
steam, air and water supply installations; water
heaters, storage water heaters and
instantaneous water heaters; kitchen sinks;
heat pumps; parts for all the aforesaid goods,
included in this class; mechanical taps
(dispensers) for dispensing chilled beverages
for use in combination with apparatus for
chilling beverages.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.12.02
(450) Kunngjøringsdato:
2011.12.12
BrilliantTravel
(541) Merket er et Ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH, CarlWery-Strasse 34, 81739 MÜNCHEN, Tyskland (DE)
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:7
Electrical household and kitchen machines
and apparatus (included in this class), in
particular electrical kitchen machines and
apparatus including grinders/crushers, mixing
and kneading devices, fruit pressing machines,
de-juicers, juice centrifuges, grinding
machines, cutting devices, electrically powered
tools, tin openers, knife sharpening devices
and appliances and devices for making
beverages and/or food, pumps for dispensing
chilled beverages for use in combination with
devices for chilling beverages; electrical waste
disposers, namely waste grinders and waste
compacting machines; dishwashers; electric
machines and devices for cleaning laundry
and clothing (included in this class), including
washing machines, spin dryers; ironing
presses, ironing machines, included in this
class; electric household cleaning equipment,
including electric window cleaning equipment,
electric shoe polishers and vacuum cleaners,
wet and dry vacuuming apparatus; parts for all
the aforesaid goods included in this class, in
particular flexible tubes, pipes, dust filters, dust
filter bags, all for vacuum cleaners.
Klasse:8
Curling tongs.
Klasse:9
Electric apparatus and instruments, included in
this class, namely electric irons; electric hair
care implements, including brushes (styling),
curling brushes (styling), hair shapers, stylers
and smoothers; kitchen scales, bathroom
scales; electrical foil sealing devices; remote
operating, signalling and control apparatus
(electric/electronic) for household or kitchen
machines and utensils; recorded and
unrecorded machine-readable data carriers for
household equipment; electric vending
machines for beverages or foods, automatic
vending machines; data processing equipment
and data processing programs for the control
and operation of household equipment; parts
included in this class for all the aforesaid
goods.
Klasse:11 Apparatus for heating, steam generating and
cooking, in particular stoves, baking, roasting,
grilling, toasting, defrosting and heating
devices, water heaters, immersion heaters,
slow cookers, microwave ovens, waffle irons
(electric), egg-boilers, deep fat fryers (electric);
electric tea and coffee makers, espresso
coffee machines, automatic coffee machines
(included in this class); refrigerating apparatus,
in particular refrigerators, chest freezers,
refrigerated cabinets, beverage-cooling
apparatus, fridge-freezers, freezers, ice
machines and apparatus; drying apparatus, in
particular including tumble dryers, laundry
drying machines, hand dryers, hair dryers;
infrared lamps (other than for medical use);
heating pads (not for medical purposes),
electric blankets (not for medical purposes);
ventilating apparatus, in particular fans,
extractor hood filters, extractor hood
equipment and covers for extractor hoods, air-
(111) Int.reg.nr:
1084123
(151) Int.reg.dato:
2011.06.21
(180) Registreringen
2021.06.21
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201108804
(220) Notifikasjonsdato: 2011.08.04
(300) Søknadsprioritet: 2010.12.22, US, 85203901
(540) Gjengivelse av merket:
THE ORIGINAL CHEWABLE ICE
(541) Merket er et Ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Scotsman Group LLC, Suite 400, 2711 Centerville
Road, DE19808 WILMINGTON, USA (US)
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:11 Machines for producing and dispensing ice,
namely, ice-making machines.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.12.02
(450) Kunngjøringsdato:
2011.12.12
(111) Int.reg.nr:
1084136
(151) Int.reg.dato:
2010.10.20
(180) Registreringen
2020.10.20
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201108806
(220) Notifikasjonsdato: 2011.08.04
(300) Søknadsprioritet: 2010.06.17, EM, 009184847
(540) Gjengivelse av merket:
PCSO-524
(541) Merket er et Ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Pharmalink International Ltd, c/o Third Floor, 31 C-D,
Wyndham Street CENTRAL, HONG KONG, Kina (CN)
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:5 Active ingredients in the form of fatty acids
extracted from green lipped mussels for use in
pharmaceutical preparations.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.12.05
(450) Kunngjøringsdato:
2011.12.12
77
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
1084137
(151) Int.reg.dato:
2010.10.25
(180) Registreringen
2020.10.25
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201108807
(220) Notifikasjonsdato: 2011.08.04
(540) Gjengivelse av merket:
Klasse:14
(546) Merket er et Kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Akyigit Magazacilik Anonim Sirketi, Demirkapi
Mahallesi, Inönü Caddesi No: 56 BAGCILARISTANBUL, Tyrkia (TR)
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:3
Detergents for household and laundry
preparations, bleaching preparations for
household use, laundry starch, fabric softeners
for laundry use, lime removers for laundry use,
granulated soaps, polishing preparations for
household use; essential oils for aromatherapy
use, perfumes and Colognes, cosmetics and
cosmetic preparations, namely, shaving
lotions, non-medicated stimulating lotions for
the skin, rose oil for cosmetic purposes,
natural substances used in manufacturing
cosmetic and perfumery products, nail varnish
for cosmetic purposes, lipsticks, mascaras,
hair dyes, shampoo, eyeliner pencils, nail
polish remover, after-shave creams, shower
and bath gel; antiperspirants for personal use,
deodorants and antiperspirants; soaps for
personal use, namely, medicated soaps,
perfumed soaps, liquid soaps, hand soaps,
disinfectant soaps, cosmetic soaps,
antiperspirant soaps; toothpastes, dentifrices
in the form of chewing gum, dental bleaching
gel, dental cleaning powders, dental washes,
denture cleaning preparations, non-medicated
mouth wash and rinse, tartar preventing
toothpastes; emery paper, abrasive paste,
pumice stones for personal use, leather
polishes, polishes for metallic items, furniture
polishes, floor polishes.
Klasse:9
Apparatus and instruments used for
measurement for scientific purposes and used
in laboratory, apparatus for recording,
transmission or reproduction of sound and
images including data processing apparatus,
communication devices, computer software
and hardware; magnetic and optical data
media and exposed camera films; antennas,
satellite antennas, amplifiers and parts thereof;
automatic vending machines, ticket automates,
cash machines; electronic devices used in
machines and devices, electronic semiconductors, electronic integrated circuits,
electronic chips; electric meters, water meters,
gas meters, counters and timers used for
measuring the consumption in a unit of time;
protective clothing, life saving and protecting
equipments; eyeglasses, sun glasses, lenses
and their boxes, cases, parts and accessories;
apparatus and instruments for transmitting,
converting and storing electrical energy
including cables and power supplies used in
electric and electronic; electric door bells,
alarms other than vehicle alarms; electric
irons, steam irons, press irons; traffic
signalization equipments; fire-extinguishing
apparatus; electric welding apparatus including
Klasse:18
Klasse:25
Klasse:35
78
2011.12.12 - 50/11
welding electrodes; radars, submarine radars
(sonars), night vision providing and increasing
devices and apparatus, namely, night vision
goggles; electric devices for attracting and
killing insects; automatic doors, automatic
turnstiles, electric or electronic door opening
and closing installations for buildings; remote
controls for opening and closing vehicle doors;
apparatus and machines for electrolysis and
galvanization, anodes, cathodes; magnets,
decorative magnets.
Precious metals and their alloys, namely, gold,
silver, platinum; precious stones, jewelry made
of precious metal or coated therewith, namely
bracelets, rings, charms, necklaces, ear clips,
cuff-links, earrings, ornamental pins, tie pins,
pendants, rings being jewelry, medallions,
brooches, ornaments of precious metal,
trinkets, statues of precious metal, busts of
precious metal; horological and chronometric
instruments and parts and accessories thereof,
namely, chronometers, wrist watches, pocket
watches, jewelry watches, wall clocks, table
clocks, watch bands, watch straps, watch
bracelets, watch chains, cases for watches
and clocks, parts for watches and clocks.
Leather and imitation leather, animal skins;
animal hides, artificial leathers, stout leathers,
lining leather; goods made of leather, imitation
leather or synthetic materials, namely, travel
bags, valises, wallets, backpacks for carrying
babies, leather and stout leather boxes for
storing greeting cards, leather hat boxes for
travel; make-up cases sold empty, toiletry
bags sold empty, vanity cases sold empty, tool
bags sold empty; book bags; carrying cases
for documents, briefcases, backpacks, school
bags, leather shopping bags, wallets for
banknotes; umbrellas, sunshades, namely,
parasols and canes; whips, harnesses and
saddlery, stirrups, horse bridles.
Clothing, namely, trousers, jackets, overcoats,
coats, skirts, suits, jerseys, waistcoats, shirts,
T-shirts, sweatshirts, dresses, Bermuda
shorts, shorts, pajamas, pullovers, jeans,
tracksuits, rainwear, beachwear, bathing suits,
swimming suits; clothing for sportswear,
clothing for babies; underclothing, namely,
boxer shorts, brassieres, briefs, pants, socks;
footwear, namely, shoes (excluding orthopedic
shoes), sandals, waterproof boots, walking
boots, bootees, sporting shoes, slippers; shoe
parts, namely, heelpieces, insoles for
footwear, footwear uppers; headgear, namely,
caps, skull caps, sports caps, hats, berets;
gloves (clothing), stockings, belts (clothing),
camisoles, sarongs, scarves, neck scarves,
shawls, collars, neckties, ties, suspender belts.
Advertising agencies services, marketing and
publicity bureaus services; commercial or
advertisement exhibition and trade fair
organization services; providing office
functions; business administration
consultancy; commercial or industrial
management assistance; business
management and organization consultancy;
import and export agencies; evaluations,
expert appraisals, information and research of
industrial and commercial goods;
auctioneering; bringing together, for the benefit
of others, namely, detergents for household,
cosmetics and cosmetic preparations,
perfumes and colognes, sun glasses,
protective clothing, jewelry, horological and
chronometric instruments and parts and
accessories thereof, leather and imitation
leather, jewelry made of precious metal or
coated therewith, namely travel bag, wallets,
internasjonale varemerkeregistreringer
2011.12.12 - 50/11
(111) Int.reg.nr:
1084148
(151) Int.reg.dato:
2011.02.25
(180) Registreringen
2021.02.25
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201108809
(220) Notifikasjonsdato: 2011.08.04
(300) Søknadsprioritet: 2011.01.18, IT, TO2011C000143
(540) Gjengivelse av merket:
toiletry bags, briefcases, umbrellas, clothing,
footwear, headgear (excluding the transport
thereof), enabling customers to view and
purchase those goods.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.12.05
(450) Kunngjøringsdato:
2011.12.12
(111) Int.reg.nr:
1084139
(151) Int.reg.dato:
2010.11.30
(180) Registreringen
2020.11.30
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201108808
(220) Notifikasjonsdato: 2011.08.04
(300) Søknadsprioritet: 2010.07.27, EM, 9275108
(540) Gjengivelse av merket:
(546) Merket er Kombinert merke eller et rent figurmerke
et
(730) Innehaver:
Thesan SpA, Via Valeggio, 41, 10129 TORINO, Italia
(IT)
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:7 Turbines (machines, other than for land
vehicles), hydraulic turbines functioning by
means of hydraulic flows for generating
electricity, hydraulic controls for turbines, valves,
hydraulic or pneumatic valve actuators,
hydraulic or pneumatic actuators (driving and
controlling), aerating pumps; air pumps; air
suction machines; smoke and heat control
valves (parts of machines); centrifuges
(machines); collectors (machines); control
mechanisms, hydraulic controls or pneumatic
controls for machines, engines or motors; power
generators, emergency power generators,
generators of electricity; current generators;
hydraulic door openers and closers (parts of
machines); filtering machines; heat exchangers
(parts of machines); pumps for heating
installations; pressure reducers (parts of
machines); suction machines for industrial
purposes; superheaters; superchargers; vacuum
pumps.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.12.05
(450) Kunngjøringsdato:
2011.12.12
(546) Merket er et Kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Almax SpA, Piazzale Cadorna, 6, 20123 MILANO, Italia
(IT)
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:20 Furniture, mirrors, picture frames; goods (not
included in other classes) of wood, cork, reed,
cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone,
shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum
and substitutes for all these materials, or of
plastics, in particular, mannequins, parts of
mannequins for shop windows, statuettes and
ornaments of wood, wax, plaster or plastic;
display articles for stores.
Klasse:35 Advertising; business management; business
administration; office functions; rental of
mannequins for shop window display
arrangement purpose; rental of mannequins
for the purpose of interior arrangement of
showrooms, department stores, boutiques,
fairs and exhibitions.
Klasse:37 Building construction; repair; installation
services; repairing and fixing of mannequins.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.12.05
(450) Kunngjøringsdato:
2011.12.12
(111) Int.reg.nr:
1084284
(151) Int.reg.dato:
2011.06.14
(180) Registreringen
2021.06.14
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201108832
(220) Notifikasjonsdato: 2011.08.04
(300) Søknadsprioritet: 2011.06.07, FI, T201101804
(540) Gjengivelse av merket:
NANOL
(541) Merket er et Ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
AB Nanol Technologies OY, Annankatu 16 B 44, 00120
HELSINGFORS, Finland (FI)
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:1
Chemicals used in industry, science and
photography, as well as in agriculture,
horticulture and forestry; unprocessed artificial
resins, unprocessed plastics; manures; fire
extinguishing compositions; tempering and
soldering preparations; chemical substances
for preserving foodstuffs; tanning substances;
adhesives used in industry.
Klasse:4
Industrial oils and greases; lubricants; dust
absorbing, wetting and binding compositions;
fuels (including motor spirit) and illuminants;
candles and wicks for lighting.
Klasse:40 Treatment of materials.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.12.02
(450) Kunngjøringsdato:
2011.12.12
79
internasjonale varemerkeregistreringer
2011.12.12 - 50/11
(111) Int.reg.nr:
1084607
(151) Int.reg.dato:
2011.06.20
(180) Registreringen
2021.06.20
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201108890
(220) Notifikasjonsdato: 2011.08.04
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Int.reg.nr:
1084309
(151) Int.reg.dato:
2011.06.27
(180) Registreringen
2021.06.27
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201108836
(220) Notifikasjonsdato: 2011.08.04
(300) Søknadsprioritet: 2011.01.03, CH, 610174
(540) Gjengivelse av merket:
IDORSIA
(541) Merket er et Ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Actelion Pharmaceuticals Ltd, Gewerbestrasse 16,
4123 ALLSCHWIL, Sveits (CH)
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:5 Pharmaceutical preparations.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.12.02
(450) Kunngjøringsdato:
2011.12.12
(111) Int.reg.nr:
1084588
(151) Int.reg.dato:
2011.05.18
(180) Registreringen
2021.05.18
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201108885
(220) Notifikasjonsdato: 2011.08.04
(300) Søknadsprioritet: 2011.04.18, BX, 1223750
(540) Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et Kombinert merke eller et rent figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
The mark comprises the word BIERZO with a graphic
representation of a cluster of eggs above the word.
(730) Innehaver:
Consejo Regulador de la Denominación de Origen
Bierzo, Los Morales, 1 - 2°, 24540 CACABELOS
(LEON), Spania (ES)
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:33 Alcoholic beverages (except beers).
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.12.06
(450) Kunngjøringsdato:
2011.12.12
CLEREZO
(541) Merket er et Ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
ThromboGenics NV, Gaston Geenslaan 1, 3001
HEVERLEE, Belgia (BE)
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:1 Chemical preparations and substances for use
in the manufacture of pharmaceutical products.
Klasse:5 Pharmaceutical preparations; sanitary
preparations for medical purposes; medicines
for human purposes; ophthalmic surgical fluids;
preparations for the treatment of eye diseases;
pharmaceutical eye drops.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.12.02
(450) Kunngjøringsdato:
2011.12.12
(111) Int.reg.nr:
1084614
(151) Int.reg.dato:
2011.06.17
(180) Registreringen
2021.06.17
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201108894
(220) Notifikasjonsdato: 2011.08.04
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Int.reg.nr:
1084599
(151) Int.reg.dato:
2011.06.20
(180) Registreringen
2021.06.20
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201108887
(220) Notifikasjonsdato: 2011.08.04
(300) Søknadsprioritet: 2010.12.21, EM, 009615295
(540) Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et Kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Terre da Vino SpA, Via Bergesia, 6, 12060 BAROLO
(CN), Italia (IT)
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:33 Alcoholic beverages (except beers).
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.12.02
(450) Kunngjøringsdato:
2011.12.12
kpduo
(541) Merket er et Ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Klöckner Pentaplast GmbH & Co KG, Industriestrasse
3-5, 56412 HEILIGENROTH, Tyskland (DE)
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:17 Extruded plastic in the form of bars, blocks,
pellets, rods, sheets, films, and tubes for use
in manufacturing; Plastic in extruded form for
general industrial use.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.12.05
(450) Kunngjøringsdato:
2011.12.12
80
internasjonale varemerkeregistreringer
2011.12.12 - 50/11
(111) Int.reg.nr:
1084629
(151) Int.reg.dato:
2011.03.10
(180) Registreringen
2021.03.10
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201108897
(220) Notifikasjonsdato: 2011.08.04
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Int.reg.nr:
1084615
(151) Int.reg.dato:
2011.05.25
(180) Registreringen
2021.05.25
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201108895
(220) Notifikasjonsdato: 2011.08.04
(540) Gjengivelse av merket:
FONTANA CANDIDA
(541) Merket er et Ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Gruppo Italiano Vini SpA, Villa Belvedere, 37011
CALMASINO (VR), Italia (IT)
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:33 Wine.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.12.02
(450) Kunngjøringsdato:
2011.12.12
(546) Merket er et Kombinert merke eller et rent figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
The mark consists of the word "nyne" in stylized font.
(730) Innehaver:
Nyne Multimedia Inc, 3451 Lunar Ct, CA93030
OXNARD, USA (US)
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9 Electronics, namely, DVD players, cable boxes,
home audio equipment, clock radios,
headphones, amplifiers, subwoofers, speakers,
equalizers, crossovers, car audio accessories;
car audio and video electronics, namely, car
speakers, car subwoofers, car amplifiers, car
equalizers and car crossovers; MP3 players,
cellular phones, smart phones; tablets and their
accessories, namely, docking stations, power
stations, charging stations, speakers, battery
chargers, FM radio transmitters and other
related accessories, power and connecting
panels, USB hubs; storage products, namely,
devices to hold CDs, namely, CD cases,
devices to hold DVDs, namely, DVD cases,
music player cases, namely, protective carrying
cases for portable media players, namely, MP3
players and digital video players, speaker
cases; shower radios, boom boxes, namely,
portable amplified speaker system, speaker
pillows, namely, audio speakers incorporated
into pillows, remote controls for radios; audio,
video and communications products, namely,
headphones, earphones and audio speakers,
automotive adapters for use with cassettes,
radios incorporating clocks, protective carrying
cases for radios incorporating clocks, cables for
transmission of sound and images, projectors
and mini projectors; disc jockey equipment,
namely, audio mixers; karaoke equipment,
namely, karaoke speakers and microphones.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.12.05
(450) Kunngjøringsdato:
2011.12.12
(111) Int.reg.nr:
1084619
(151) Int.reg.dato:
2011.06.02
(180) Registreringen
2021.06.02
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201108896
(220) Notifikasjonsdato: 2011.08.04
(540) Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et Kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Innosearch SL, Ronda Canigó, Agrupació 5, Casa 7,
08950 ESPLUGUES DE LLOBREGAT, Spania (ES)
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:3 Soaps for personal use, perfumery, essential
oils for use on the body, cosmetics, hair lotions,
dentifrices.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.12.07
(450) Kunngjøringsdato:
2011.12.12
81
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
1084647
(151) Int.reg.dato:
2011.02.23
(180) Registreringen
2021.02.23
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201108898
(220) Notifikasjonsdato: 2011.08.04
(300) Søknadsprioritet: 2011.02.17, GB, 2572519
(540) Gjengivelse av merket:
2011.12.12 - 50/11
development of computer hardware, software,
firmware for imaging; design and development
of apparatus, instruments and devices for
optometry and ophthalmology; design and
development of apparatus, instruments and
devices for imaging; design and development
of retinal imaging systems; development of
apparatus, instruments and devices for the
detection, diagnosis, management and
treatment of eye disease; design and
development of ophthalmoscopes; information,
advisory and consultancy services in relation
to all the aforementioned services.
Klasse:44 Provision of optical medical support services;
ophthalmic support services; ophthalmic
diagnostic support services; optometry;
ophthalmological services; information,
advisory and consultancy services in relation
to all the aforementioned services.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.12.06
(450) Kunngjøringsdato:
2011.12.12
OPTOMAP
(541) Merket er et Ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Optos Plc, Queensferry House, Carnegie Business
Campus, Queensferry Road, KY118GR
DUNFERMLINE, FIFE, Storbritannia (GB)
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9
Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring,
signalling, checking (supervision), life-saving
and teaching apparatus and instruments;
apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic
data carriers, recording discs; data processing
equipment and computers; computer software
and firmware; computer software and firmware
for use in optometry and ophthalmology;
computer software and firmware for imaging;
computer software and firmware for image
processing and image analysis; computer
software and firmware for viewing and storing
images; computer software and firmware for
retinal imaging; electrical and electronic
devices for imaging; electrical and electronic
apparatus for image processing and image
analysis; electrical and electronic apparatus for
viewing and storing images; computer
software and firmware for imaging for use in
optometry and ophthalmology; retinal imaging
software and firmware; diagnostic apparatus
for scientific use; diagnostic apparatus for
research; diagnostic apparatus for scientific
use; diagnostic apparatus for scientific
research; parts and fittings for all the
aforementioned goods; optical apparatus,
instruments, equipment and devices; optical
diagnostic apparatus, instruments, equipment
and devices; optical inspection apparatus.
Klasse:10 Ophthalmoscopes; optical diagnostic medical
apparatus and instruments; diagnostic
ophthalmic apparatus; medical apparatus,
instruments, equipment and devices;
apparatus, instruments and devices for the
detection, diagnosis, management and
treatment of eye disease; optometry and
ophthalmic devices, instruments and devices;
apparatus, instruments, equipment and
devices for the visualisation and
documentation of the retina and for the
visualisation of the retina for detection and
management of eye disease; diagnostic
ophthalmic apparatus instruments, equipment
and devices for the visualisation and
documentation of the retina, and for the
visualisation of the retina for the detection and
management of eye disease; retinal
examination equipment; retinal imaging
systems; eye examination apparatus; laser
beam delivery apparatus for medical use;
medical apparatus incorporating lasers;
surgical apparatus, instruments, equipment
and devices; parts and fittings for all the
aforementioned goods.
Klasse:42 Scientific and technological services and
research and design relating thereto; design
and development of computer hardware,
software, firmware; design and development of
computer hardware, software, firmware for use
in optometry and ophthalmology; design and
(111) Int.reg.nr:
1084652
(151) Int.reg.dato:
2011.06.25
(180) Registreringen
2021.06.25
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201108899
(220) Notifikasjonsdato: 2011.08.04
(300) Søknadsprioritet: 2011.06.13, US, 85344250
(540) Gjengivelse av merket:
Phalanx
(541) Merket er et Ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Raytheon Co, 870 Winter Street, MA02451 WALTHAM,
USA (US)
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:13 Computer-controlled rapid fire close-in missile
defense system with automatic acquisition,
tracking, and destruction of enemy targets.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.12.05
(450) Kunngjøringsdato:
2011.12.12
(111) Int.reg.nr:
1084654
(151) Int.reg.dato:
2011.07.08
(180) Registreringen
2021.07.08
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201108900
(220) Notifikasjonsdato: 2011.08.04
(540) Gjengivelse av merket:
mos mosh
(541) Merket er et Ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Mos Mosh A/S, Sommerfuglevej 2A, 6000 KOLDING,
Danmark (DK)
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:18 Leather and imitations of leather, and goods
made of these materials and not included in
other classes; animal skins, hides; trunks and
travelling bags; Umbrellas, parasols and
walking sticks; whips, harness and saddlery.
Klasse:25 Clothing, footwear, headgear.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.12.02
(450) Kunngjøringsdato:
2011.12.12
82
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
1084656
(151) Int.reg.dato:
2011.04.15
(180) Registreringen
2021.04.15
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201108901
(220) Notifikasjonsdato: 2011.08.04
(300) Søknadsprioritet: 2010.10.15, EM, 009448366
(540) Gjengivelse av merket:
2011.12.12 - 50/11
(111) Int.reg.nr:
1084680
(151) Int.reg.dato:
2011.06.30
(180) Registreringen
2021.06.30
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201108903
(220) Notifikasjonsdato: 2011.08.04
(540) Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et Kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Institut für Rundfunktechnik GmbH, Floriansmühlstr. 60,
80939 MÜNCHEN, Tyskland (DE)
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9
Recorded mechanical, magnetic, magnetooptical, optical and electronic carriers and
memories for sound and/or images and/or text
and/or data ; encoded permit and access
cards (smart cards); computer game
programs; databases; computer software;
netware; firmware; computers, including
portable computers, in the form of laptops,
notebooks or other hand-held computers;
gaming consoles, including portable gaming
consoles, for electronic games programmes;
modems (routers, home gateways) for the
distribution of information signals (sound
and/or images and/or text) in home networks,
recording and play-back apparatus, including
portable apparatus, for information signals
(sound and/or images and/or text); set-top
boxes, media centres; radio and television
receivers, including for mobile fitting in motor
vehicles, and/or portable and/or in the form of
plug-ins; mobile telephones, including with
additional features, such as cameras, Internet
access, personal computers; navigation
devices and GPS receivers;communication
devices, including mobile devices, for
information signals transmitted and/or received
via wireless data networks, in particular the
Internet.
Klasse:38 Broadcasting, distribution and transmission of
telecommunications and data signals via
digital and analog wireless and/or cable
networks, including via online and offline
operations and via computers; interactive
electronic communications on the Internet;
data transmission, namely sending of
messages, recommendations and information;
data services, namely providing access to data
via available transmission and reception
frequencies.
Klasse:41 Publication and issuing of electronically
displayable text, graphic, picture and sound
information being accessible by data networks.
Klasse:42 Computer programming and creation of
graphics; design of databases.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.12.06
(450) Kunngjøringsdato:
2011.12.12
(546) Merket er et Kombinert merke eller et rent figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
The stylized characters "J2".
(730) Innehaver:
Zabou Casual Wear Ltd, Zabou House, Shelley Rd,
Ashton, PR22ZH PRESTON, LANCASHIRE,
Storbritannia (GB)
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:25 Articles of clothing, footwear and headgear.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.12.02
(450) Kunngjøringsdato:
2011.12.12
83
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
(151) Int.reg.dato:
(180) Registreringen
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
(220) Notifikasjonsdato:
(300) Søknadsprioritet:
2011.12.12 - 50/11
(111) Int.reg.nr:
1084685
(151) Int.reg.dato:
2011.04.21
(180) Registreringen
2021.04.21
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201108906
(220) Notifikasjonsdato: 2011.08.04
(540) Gjengivelse av merket:
1084682
2011.05.09
2021.05.09
201108904
2011.08.04
2010.11.09, DE, 30 2010 065
254.3/05
(540) Gjengivelse av merket:
AMPROBE
(541) Merket er et Ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Fluke Corp, 6920 Seaway Blvd., WA98203 EVERETT,
USA (US)
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9 Electric measuring and testing devices, namely,
voltmeters, ammeters, ohmmeters; voltage
testers for indicating polarity and voltage
ranges; electric testing kits containing voltage,
amperage and resistance measuring
instruments; electric temperature measuring
and recording instruments; accessories for use
with electric measuring and testing instruments,
namely, phase sequence adaptors, adaptor
clamps, test leads; electric strip chart recording
instruments and accessories, namely, voltage
adaptors, voltage multipliers, recorder motors,
recorder chart paper; electric measuring
instrument accessories, namely, transformers,
supporting brackets therefor and current
transducers.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.12.05
(450) Kunngjøringsdato:
2011.12.12
SERVALIS
(541) Merket er et Ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Stadler Holding AG, Rankestraße 6 a, 80796
MÜNCHEN, Tyskland (DE)
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:35 Advertising; business management; business
administration; office functions; wholesale and
retail services and online or mail order
services in the field of chemical preparations,
paints, drugs, cosmetics and household
goods, fuel and carburants, goods of the
health sector, machines, tools and metal
goods, construction goods, do-it-yourself and
garden goods, goods for hobby and handicraft
use, electric (and electronic) goods, sound
recording carriers and data media, sanitary
installations, vehicles and vehicle accessories,
fireworks, clocks and jewellery, musical
instruments, printed matter, stationery, office
requisites, bags and saddlery, furnishing and
decoration goods, tents, tarpaulins, clothing,
shoes and textile goods, toys, sports goods,
foods and beverages, agricultural, horticultural
and forestry preparations, tobacco goods and
other stimulants.
Klasse:36 Insurance; financial affairs; monetary affairs;
real estate affairs.
Klasse:37 Building construction; repair, namely repair of
machines, electric appliances, electronic and
data processing devices, medical apparatus
and vehicles; installation services.
Klasse:39 Transport; packaging and storage of goods;
travel arrangement.
Klasse:41 Education; providing of training; entertainment;
sporting and cultural activities.
Klasse:42 Scientific and technological services and
research and design relating thereto; industrial
analysis and research services; design and
development of computer hardware and
software.
Klasse:43 Services for providing food and drink;
temporary accommodation.
Klasse:44 Medical services; veterinary services; hygienic
and beauty care for human beings or animals;
agriculture, horticulture and forestry services.
Klasse:45 Legal services; security services for the
protection of property and individuals; personal
and social services rendered by others to meet
the needs of individuals.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.12.06
(450) Kunngjøringsdato:
2011.12.12
(111) Int.reg.nr:
1084699
(151) Int.reg.dato:
2011.07.07
(180) Registreringen
2021.07.07
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201108910
(220) Notifikasjonsdato: 2011.08.04
(300) Søknadsprioritet: 2011.04.06, CH, 617073
(540) Gjengivelse av merket:
LIBEZIA
(541) Merket er et Ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Novartis AG, 4002 BASEL, Sveits (CH)
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:5 Pharmaceutical preparations.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.12.05
(450) Kunngjøringsdato:
2011.12.12
84
internasjonale varemerkeregistreringer
2011.12.12 - 50/11
(111) Int.reg.nr:
1084712
(151) Int.reg.dato:
2011.04.13
(180) Registreringen
2021.04.13
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201108913
(220) Notifikasjonsdato:
2011.08.04
(300) Søknadsprioritet:
2010.10.27, CH, 612004
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Int.reg.nr:
1084709
(151) Int.reg.dato:
2011.04.01
(180) Registreringen
2021.04.01
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201108912
(220) Notifikasjonsdato: 2011.08.04
(300) Søknadsprioritet: 2010.10.19, ZA, 2010/24119
(540) Gjengivelse av merket:
LITTLE WHITE DRESS
(541) Merket er et Ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Avon Products Inc, World Headquarters, 1345 Avenue
of the Americas , NY10105-0196 NEW YORK, USA
(US)
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:3 Non-medicated toilet preparations; skin care
preparations; skin moisturizers; body and
beauty care preparations; powders, creams and
lotions, all for the face, hands and body; beauty
masks; talcum powder; nail polish; nail polish
remover; enamels for nails; false nails;
adhesives for cosmetic purposes; cosmetics;
eye makeup remover, eye shadow, eye liner,
lipstick, mascara, lip liner, blusher, make-up
foundation, lip-gloss; tissues impregnated with
cosmetic lotions; cotton sticks for cosmetic
purposes; cotton wool for cosmetic purposes;
toiletries; soaps; shower and bath preparations;
preparations for cleaning, moisturizing,
colouring and styling the hair; preparations for
cleaning the teeth; shaving and aftershave
preparations; perfumes, fragrance, toilet waters,
eau de Cologne; deodorants and
antiperspirants for personal use; essential oils
(cosmetic); all the aforesaid being alone, in
combination and/or in gift sets comprised of
some or all of these items.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.12.05
(450) Kunngjøringsdato:
2011.12.12
(546) Merket er et Kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
PB Swiss Tools GmbH, Bahnhofstrasse 24, 3457
WASEN IM EMMENTAL, Sveits (CH)
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:8
Hand-operated hand tools and implements,
particularly screwdrivers, allen keys, hammers
(with fittings of synthetic material), graving tools
(hand tools), center punches, percussion
hammers, nail punches, reamer; punches,
scribing irons, spanner keys and scoring knives
for veneer sheets; components and accessories
(included in this class) for hand tools (handoperated), particularly screwdriver tips; special
cases of synthetic materials for hand tools (hand
operated), as well as parts and fittings.
Klasse:10 Surgical, medical, dental and veterinary
apparatus and instruments.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.12.06
(450) Kunngjøringsdato:
2011.12.12
85
internasjonale varemerkeregistreringer
2011.12.12 - 50/11
(111) Int.reg.nr:
1084729
(151) Int.reg.dato:
2011.06.16
(180) Registreringen
2021.06.16
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201108915
(220) Notifikasjonsdato:
2011.08.04
(300) Søknadsprioritet:
2010.12.20, US, 85201574
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Int.reg.nr:
1084727
(151) Int.reg.dato:
2011.05.27
(180) Registreringen
2021.05.27
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201108914
(220) Notifikasjonsdato: 2011.08.04
(300) Søknadsprioritet:
2011.04.19, RU, 2011712017
(540) Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et Kombinert merke eller et rent figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
The mark consists of the profile of a brown duck in the
sitting position, having a yellow bill, an eye drawn in the
color black, a black line at the base of the duck's neck and
feathers outlined in black, the entire duck being outlined in
white; the color black appearing on the rectangle
represents background only and is not claimed as a feature
of the mark.
(730) Innehaver:
Carhartt Inc, 5750 Mercury Drive, MI48121 DEARBORN,
USA (US)
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:25 Cardigans; polo shirts; shirts; sweaters.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.12.05
(450) Kunngjøringsdato:
2011.12.12
(546) Merket er et Kombinert merke eller et rent figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
The mark consists of a stylized letter "K"; the left and
upper right sides of the letter "K" are executed in red,
the lower right side is a black arrow pointing down and
right.
(730) Innehaver:
Kaspersky Lab ZAO, Ul Geroyev Panfilovsev 10,
125363 MOSKVA, Russland (RU)
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9
Data processing equipment including
computers, laptop computers and mobile
devices; computer operating programs
recorded, computer programs for controlling,
antivirus software, databases recorded on
magnetic and optical data media.
Klasse:16 Printed materials including instructional and
teaching materials [except apparatus],
instructional materials on using computer
software and databases.
Klasse:35 Advertising including intermediary services for
sale of goods; commercial information
agencies; issuing and publication of publicity
materials including in a global computer
network such as the Internet; organization of
exhibitions for commercial and advertising
purposes.
Klasse:42 Technical computer software design,
development, updating; computer software
design; computer software design for scanning
and removing computer viruses and malicious
software; computer software consultancy;
computer design; rental of computer software;
recovery of computer data.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.12.06
(450) Kunngjøringsdato:
2011.12.12
86
internasjonale varemerkeregistreringer
2011.12.12 - 50/11
(111) Int.reg.nr:
1084747
(151) Int.reg.dato:
2011.06.17
(180) Registreringen
2021.06.17
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201108918
(220) Notifikasjonsdato: 2011.08.04
(300) Søknadsprioritet: 2011.02.24, DE, 30 2011 010 981
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Int.reg.nr:
1084746
(151) Int.reg.dato:
2011.06.08
(180) Registreringen
2021.06.08
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201108917
(220) Notifikasjonsdato: 2011.08.04
(540) Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et Kombinert merke eller et rent figurmerke
(566) Oversettelse av merket eller ord i merket:
GOVERNING BOARD OF DESIGNATION OF ORIGEN
REBERA DEL DUERO.
(730) Innehaver:
CRD Origen Ribera del Duero, C/ Hospital, s/n, 09300
ROA DE DUERO (BURGOS), Spania (ES)
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:33 All wines covered with the "Ribera del Duero"
appellation of origin.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.12.06
(450) Kunngjøringsdato:
2011.12.12
(546) Merket er et Kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Netzsch-Mohnopumpen GmbH, Gebrueder-NetzschStraße 19 , 95100 SELB, Tyskland (DE)
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:7 Pumps (machines) and their parts; progressive
cavity pumps (machines) and their parts; rotary
lobe pumps (machines) and their parts; screw
pumps (machines) and their parts.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.12.06
(450) Kunngjøringsdato:
2011.12.12
(111) Int.reg.nr:
1084752
(151) Int.reg.dato:
2011.06.17
(180) Registreringen
2021.06.17
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201108919
(220) Notifikasjonsdato: 2011.08.04
(540) Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et Kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Terre da Vino SpA, Via Bergesia, 6, 12060 BAROLO
(CN), Italia (IT)
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:33 Alcoholic beverages (except beers).
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.12.05
(450) Kunngjøringsdato:
2011.12.12
87
internasjonale varemerkeregistreringer
2011.12.12 - 50/11
(111) Int.reg.nr:
1084763
(151) Int.reg.dato:
2011.06.24
(180) Registreringen
2021.06.24
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201108923
(220) Notifikasjonsdato: 2011.08.04
(300) Søknadsprioritet: 2011.01.05, IE, 2011/00019
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Int.reg.nr:
1084759
(151) Int.reg.dato:
2011.04.01
(180) Registreringen
2021.04.01
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201108921
(220) Notifikasjonsdato: 2011.08.04
(300) Søknadsprioritet: 2010.11.29, FR, 10/3786148
(540) Gjengivelse av merket:
FIRCLAZA
(541) Merket er et Ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Gilead Sciences Ltd, IDA Business & Technology Park
CARRIGTOHILL, CO CORK, Irland (IE)
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:5 Pharmaceuticals.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.12.05
(450) Kunngjøringsdato:
2011.12.12
(111) Int.reg.nr:
1084764
(151) Int.reg.dato:
2011.06.24
(180) Registreringen
2021.06.24
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201108924
(220) Notifikasjonsdato: 2011.08.04
(300) Søknadsprioritet: 2011.01.05, IE, 2011/00018
(540) Gjengivelse av merket:
CRUZALON
(546) Merket er et Kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Decathlon SA, 4, Boulevard de Mons, 59665
VILLENEUVE D'ASCQ, Frankrike (FR)
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:18 Trunks and traveling bags; umbrellas; bags for
sports, backpacks, traveling bags.
Klasse:25 Clothing, footwear (excluding orthopedic
footwear), headgear.
Klasse:28 Games and playthings; gymnastic and sporting
items except clothing, footwear and mats;
sports items for archery, namely bows, targets,
bowstrings, arrows, arrow rests, grips, bow
cases, wrist guards, hand guards, arrow
cases, bow covers, arrows, arrowheads, arrow
shafts, darts, bows, targets, protective nets for
sports, crossbows, sling shots, peashooters,
petanque balls, electronic targets other than
those designed to be used only with a
television set.
Klasse:35 Advertising; business management; business
administration; office functions, retail sale of
sports items.
Klasse:41 Teaching; providing of training; entertainment;
sporting and cultural activities, organization of
sporting events.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.12.05
(450) Kunngjøringsdato:
2011.12.12
(541) Merket er et Ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Gilead Sciences Ltd, IDA Business & Technology Park
CARRIGTOHILL, CO CORK, Irland (IE)
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:5 Pharmaceuticals.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.12.05
(450) Kunngjøringsdato:
2011.12.12
(111) Int.reg.nr:
1084765
(151) Int.reg.dato:
2011.06.24
(180) Registreringen
2021.06.24
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201108925
(220) Notifikasjonsdato: 2011.08.04
(300) Søknadsprioritet: 2011.01.05, IE, 2011/00017
(540) Gjengivelse av merket:
STURDECA
(541) Merket er et Ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Gilead Sciences Ltd, IDA Business & Technology Park
CARRIGTOHILL, CO CORK, Irland (IE)
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:5 Pharmaceuticals.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.12.05
(450) Kunngjøringsdato:
2011.12.12
88
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
1084766
(151) Int.reg.dato:
2011.06.24
(180) Registreringen
2021.06.24
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201108926
(220) Notifikasjonsdato: 2011.08.04
(300) Søknadsprioritet: 2011.01.05, IE, 2011/00020
(540) Gjengivelse av merket:
2011.12.12 - 50/11
(111) Int.reg.nr:
1084776
(151) Int.reg.dato:
2011.07.12
(180) Registreringen
2021.07.12
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201108929
(220) Notifikasjonsdato: 2011.08.04
(300) Søknadsprioritet: 2011.07.11, CH, 58080/2011
(540) Gjengivelse av merket:
STIGRAZ
VYZMIO
(541) Merket er et Ordmerke i standard font
(571) Beskrivelse av merket:
Word Mark.
(730) Innehaver:
Gilead Sciences Ltd, IDA Business & Technology Park
CARRIGTOHILL, CO CORK, Irland (IE)
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:5 Pharmaceuticals.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.12.05
(450) Kunngjøringsdato:
2011.12.12
(541) Merket er et Ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
F Hoffmann-La Roche AG, Grenzacherstrasse 124,
4070 BASEL, Sveits (CH)
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:5 Pharmaceutical preparations.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.12.05
(450) Kunngjøringsdato:
2011.12.12
(111) Int.reg.nr:
1084777
(151) Int.reg.dato:
2011.07.12
(180) Registreringen
2021.07.12
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201108930
(220) Notifikasjonsdato: 2011.08.04
(300) Søknadsprioritet: 2011.07.11, CH, 58081/2011
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Int.reg.nr:
1084774
(151) Int.reg.dato:
2011.07.11
(180) Registreringen
2021.07.11
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201108927
(220) Notifikasjonsdato: 2011.08.04
(540) Gjengivelse av merket:
ERIVEDGE
La Ley
(541) Merket er et Ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
F Hoffmann-La Roche AG, Grenzacherstrasse 124,
4070 BASEL, Sveits (CH)
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:5 Pharmaceutical preparations.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.12.05
(450) Kunngjøringsdato:
2011.12.12
(541) Merket er et Ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Didier Houvenaghel, 11 avenue des Rossignols, 1310
LA HULPE, Belgia (BE)
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:34 Tobacco; smokers' articles; matches.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.12.05
(450) Kunngjøringsdato:
2011.12.12
(111) Int.reg.nr:
1084778
(151) Int.reg.dato:
2011.07.12
(180) Registreringen
2021.07.12
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201108931
(220) Notifikasjonsdato: 2011.08.04
(300) Søknadsprioritet: 2011.07.11, CH, 58084/2011
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Int.reg.nr:
1084775
(151) Int.reg.dato:
2011.07.12
(180) Registreringen
2021.07.12
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201108928
(220) Notifikasjonsdato: 2011.08.04
(300) Søknadsprioritet: 2011.07.11, CH, 58079/2011
(540) Gjengivelse av merket:
INVISEDGE
HEDGESMO
(541) Merket er et Ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
F Hoffmann-La Roche AG, Grenzacherstrasse 124,
4070 BASEL, Sveits (CH)
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:5 Pharmaceutical preparations.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.12.05
(450) Kunngjøringsdato:
2011.12.12
(541) Merket er et Ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
F Hoffmann-La Roche AG, Grenzacherstrasse 124,
4070 BASEL, Sveits (CH)
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:5 Pharmaceutical preparations.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.12.05
(450) Kunngjøringsdato:
2011.12.12
89
internasjonale varemerkeregistreringer
2011.12.12 - 50/11
(111) Int.reg.nr:
1084795
(151) Int.reg.dato:
2011.02.11
(180) Registreringen
2021.02.11
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201108936
(220) Notifikasjonsdato: 2011.08.04
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Int.reg.nr:
1084781
(151) Int.reg.dato:
2011.01.14
(180) Registreringen
2021.01.14
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201108932
(220) Notifikasjonsdato: 2011.08.04
(540) Gjengivelse av merket:
GENIDUNN
(541) Merket er et Ordmerke i standard font
(571) Beskrivelse av merket:
The mark consists of the letters "GENIDUNN".
(730) Innehaver:
Yunnan Herbessences Biotechnology Co Ltd, No.161
Yongan Road, Chuxiong YUNNAN, Kina (CN)
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:3
Hair lotions; cleansing milk for toilet purposes;
shampoos; cakes of soap; hair conditioner;
facial washing milk; bath lotion; beauty masks;
cosmetics; hair-blackening cream; medicated
soap; bath salts; fragrant essential oils; antiwrinkle cream; whitening cream; acne creams;
macule-removing cream; hair tonic; skin
whitening creams.
Klasse:5
Tonics (medicines); medicines for human
purposes; medicinal drinks; ginseng electuary;
edible plant fibers, non-nutritive; ginseng;
capsules for pharmaceutical purposes;
pharmaceutical preparations; chemicopharmaceutical preparations; drugs for
medical purposes; medicinal herbs; pastilles
for pharmaceutical purposes; ointments for
pharmaceutical purposes; pills for
pharmaceutical purposes; herbs teas for
medicinal purposes; biological preparations for
medical purposes; by-products of the
processing of cereals for medical purposes;
chemical preparations for pharmaceutical
purposes; preparations of trace elements for
human and animal use; amino acids for
medical purposes; medicines for human
purposes in the form of injection; medicines for
human purposes in the form of tablets;
tinctures; medicine for human purposes in the
form of aqueous formulation; aqueous
formulation; medicines for human purposes in
the form of paste; active pharmaceutical
ingredients; prepared Chinese medicine;
biomedicine; encapsulated pills; medicated
alcohol; pharmaceutical preparations for skin
care; bath preparations, medicated; dietetic
foods adapted for medical purposes; food for
babies; dietetic beverages adapted for medical
purposes; dietetic substances adapted for
medical use; mineral food-supplements;
nutritional additives for medical purposes; bag
filled with Chinese medicine; vitamin
preparations; sunburn ointments; medicinal
hair growth preparations.
Klasse:30 Tea substitute; nutritional supplements in the
form of solution (non-medical); nutritional
supplements in the form of cream (nonmedical); nutritional supplements in the form of
powder (non-medical); nutritional supplements
in the form of capsule (non-medical);
condiments; flavorings, other than essential
oils; relish (condiment); aromatic preparations
for food; cereal preparations.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.12.05
(450) Kunngjøringsdato:
2011.12.12
(546) Merket er et Kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Sattler AG, Sattlerstr. 45, 8041 GRAZ, Østerrike (AT)
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:22 Tents, bags of textile for packaging, textile
awnings.
Klasse:24 Textile fabrics, table covers not made of paper,
tapestries of textiles, textile materials and
plastic fabrics as well as coated fabrics for
tents, coated fabrics for tubular bags
(nonmetallic), coated fabrics for interior parts,
for pneumatic structures as well as for
inflatable boats and for tarpaulins.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.12.07
(450) Kunngjøringsdato:
2011.12.12
90
internasjonale varemerkeregistreringer
2011.12.12 - 50/11
(111) Int.reg.nr:
1085010
(151) Int.reg.dato:
2011.06.14
(180) Registreringen
2021.06.14
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201109118
(220) Notifikasjonsdato: 2011.08.11
(300) Søknadsprioritet: 2010.12.16, US, 85199746
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Int.reg.nr:
1084891
(151) Int.reg.dato:
2011.06.24
(180) Registreringen
2021.06.24
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201108955
(220) Notifikasjonsdato: 2011.08.04
(300) Søknadsprioritet: 2011.03.18, IE, 2011/00487
(540) Gjengivelse av merket:
ZKWAD
CARHARTT - WORK IN
PROGRESS
(541) Merket er et Ordmerke i standard font
(571) Beskrivelse av merket:
Word mark.
(730) Innehaver:
Gilead Sciences Ltd, IDA Business & Technology Park
CARRIGTOHILL, CO CORK, Irland (IE)
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:5 Pharmaceuticals.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.12.05
(450) Kunngjøringsdato:
2011.12.12
(541) Merket er et Ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Carhartt Inc, 5750 Mercury Drive, MI48121
DEARBORN, USA (US)
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9
Sunglasses; eyewear.
Klasse:25 Clothing, namely, coats, overalls, jeans,
thermal underwear, long underwear,
underwear, T-shirts, rover shirts, tops,
bottoms, bib overalls, coveralls, pants, jackets,
parkas, suspenders, vests, sweatshirts,
sweatpants, shorts, hoods; beanies; scarfs;
belts; hats; caps; socks; shoes; gloves; boots
and gaiters.
Klasse:35 Retail store services featuring clothing,
headwear, footwear, sunglasses, eyewear and
related products.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.12.07
(450) Kunngjøringsdato:
2011.12.12
(111) Int.reg.nr:
1084947
(151) Int.reg.dato:
2011.05.31
(180) Registreringen
2021.05.31
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201109111
(220) Notifikasjonsdato: 2011.08.11
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Int.reg.nr:
1085019
(151) Int.reg.dato:
2011.06.01
(180) Registreringen
2021.06.01
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201109120
(220) Notifikasjonsdato: 2011.08.11
(300) Søknadsprioritet: 2010.12.03, DE, 302010070833.6/05
(540) Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et Kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Sidem NV, Nijverheidslaan 62, 8560 WEVELGEM,
Belgia (BE)
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air
or water.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.12.07
(450) Kunngjøringsdato:
2011.12.12
IONOLYTE
(541) Merket er Ordmerke i standard font
et
(730) Innehaver:
Fresenius Kabi AG, Else-Kröner-Strasse 1, 61352 BAD
HOMBURG, Tyskland (DE)
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:5 Pharmaceutical preparations, namely infusion
solutions for human use.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.12.07
(450) Kunngjøringsdato:
2011.12.12
91
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
(151) Int.reg.dato:
(180) Registreringen
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
(220) Notifikasjonsdato:
(300) Søknadsprioritet:
1085020
2011.05.26
2021.05.26
(111) Int.reg.nr:
1085038
(151) Int.reg.dato:
2011.06.23
(180) Registreringen
2021.06.23
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201109127
(220) Notifikasjonsdato: 2011.08.11
(300) Søknadsprioritet: 2011.01.20, GB, 2569697
(540) Gjengivelse av merket:
201109121
2011.08.11
2011.05.05, DE, 30 2011 026
510.0/12
(540) Gjengivelse av merket:
ISAVERSA
(541) Merket er et Ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Astellas Pharma Europe Ltd, Lovett House, Lovett
Road, TW183AZ STAINES, MIDDLESEX, Storbritannia
(GB)
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:5 Pharmaceutical preparations and substances,
namely antifungals.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.12.06
(450) Kunngjøringsdato:
2011.12.12
(546) Merket er et Kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Continental Reifen Deutschland GmbH, Vahrenwalder
Str. 9, 30165 HANNOVER, Tyskland (DE)
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:12 Vehicle tires; solid rubber tires; complete
wheels; tubes for tires.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.12.07
(450) Kunngjøringsdato:
2011.12.12
(111) Int.reg.nr:
(151) Int.reg.dato:
(180) Registreringen
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
(220) Notifikasjonsdato:
(300) Søknadsprioritet:
2011.12.12 - 50/11
(111) Int.reg.nr:
1085042
(151) Int.reg.dato:
2011.05.18
(180) Registreringen
2021.05.18
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201109128
(220) Notifikasjonsdato:
2011.08.11
(540) Gjengivelse av merket:
1085023
2011.05.27
2021.05.27
201109123
2011.08.11
2011.04.05, DE, 30 2011 019
798.9/20
(540) Gjengivelse av merket:
GRAND REPOS
(541) Merket er et Ordmerke i standard font
(566) Oversettelse av merket eller ord i merket:
Large quietness.
(730) Innehaver:
Vitra Patente AG, Klünenfeldstrasse 22, 4127
BIRSFELDEN, Sveits (CH)
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:20 Home furniture, chairs.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.12.07
(450) Kunngjøringsdato:
2011.12.12
(546) Merket er et Kombinert merke eller et rent figurmerke
(730) Innehaver:
Koninklijke Philips Electronics NV, Groenewoudseweg 1,
5621BA EINDHOVEN, Nederland (NL)
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9
Control apparatus and software programs for
lighting systems for residential use; as far as not
included in other classes.
Klasse:11 Electric lamps, lighting fixtures and lighting
installations for residential use; parts of the
aforesaid goods.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.12.06
(450) Kunngjøringsdato:
2011.12.12
(111) Int.reg.nr:
1085034
(151) Int.reg.dato:
2011.06.09
(180) Registreringen
2021.06.09
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201109126
(220) Notifikasjonsdato: 2011.08.11
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Int.reg.nr:
1085065
(151) Int.reg.dato:
2011.05.06
(180) Registreringen
2021.05.06
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201109129
(220) Notifikasjonsdato: 2011.08.11
(300) Søknadsprioritet: 2010.11.08, US, 85171622
(540) Gjengivelse av merket:
CARMAKOMA
(541) Merket er et Ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Carmakoma Group APS, Hjulmagervej 4 a, 7100
VEJLE, Danmark (DK)
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:25 Clothing, footwear, headgear.
Klasse:35 Advertising; business management and
business administration; retail and Internet
sale of clothing, footwear and headgear; office
functions.
Klasse:42 Design of clothing and footwear.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.12.07
(450) Kunngjøringsdato:
2011.12.12
ACTIVE CITY STOP
(541) Merket er et Ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Ford Motor Co, One American Road, MI48126
DEARBORN, USA (US)
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:12 Electronic braking systems for automobiles.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.12.06
(450) Kunngjøringsdato:
2011.12.12
92
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
1085068
(151) Int.reg.dato:
2011.02.14
(180) Registreringen
2021.02.14
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201109130
(220) Notifikasjonsdato: 2011.08.11
(540) Gjengivelse av merket:
2011.12.12 - 50/11
order catalogue.
Architectural design for interior decoration;
commercial interior design; consultancy
services relating to interior design; furnishing
design services for the interiors of yachts and
ships, shops, boutiques, offices, bars, clubs,
restaurants and hotels; furniture, lighting,
kitchen and bathroom design.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.12.06
(450) Kunngjøringsdato:
2011.12.12
Klasse:42
SOANE BRITAIN
(541) Merket er et Ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Soane Ltd, 50 Pimlico Road, SW1W8LP LONDON,
Storbritannia (GB)
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:2
Coatings; interior and exterior paints; lacquers;
varnishes; preservatives against rust and
against deterioration of wood; waterproofing
coatings; colourants; mordants; raw natural
resins; metals in foil and powder form for
painters, decorators, printers and artists; dyes;
enamels; engraving ink; turpentine; fixatives.
Klasse:11 Apparatus for lighting; lamps; lanterns; lamp
stands; decorative lighting; ceiling lighting; wall
lighting; desk lighting; lighting fixtures for
household, commercial, garden and office use;
light fittings; bathroom fittings and installations.
Klasse:14 Door handles of precious metals; door
knockers of precious metals; door stops of
precious metals.
Klasse:20 Furniture; household furniture; office furniture;
garden furniture; camping furniture; coat
stands; desks; tables; chairs; bookcases;
stools; footstools; beds; sofas; benches;
cabinets; mirrors; picture frames; photograph
frames; keyboards for hanging keys; letter
boxes not of metal; clothes stands; clothes
hangers; coat hangers; nameplates not of
metal; magazine racks; bottle-racks;
fireguards; nesting boxes for household pets;
hampers; picnic baskets.
Klasse:21 Household or kitchen utensils and containers;
crockery; vases; candlesticks; candle
extinguishers and candle rings; candelabras
(candlesticks); picnic baskets (fitted); picnic
wear; picnic boxes; planters of ceramic, china,
clay, earthenware, glass, porcelain or pottery;
corkscrews; cages for household pets; bird
cages and bird baths; combs and sponges;
brushes; articles for cleaning purposes; shoe
brushes and shoe horns; glassware, porcelain
ceramic, stoneware, pottery and earthenware
not included in other classes; planters of
bronze and other precious metals; clothes
pegs and bread bins and bread baskets; wash
basins.
Klasse:24 Textiles and textile goods not included in other
classes; towels and face cloths; towels and
hand towels of textile for bathrooms; bath
linen; towels and hand towels of textile for
kitchens; cloth; table cloths, napkins and
placemats of textile; fabrics; upholstery fabrics;
linen and damask; bedclothes; duvets;
bedcovers; bed linen; bedspreads; bedding;
sheets; pillow cases; bed blankets; quilts; rugs
(for travel); curtains; tapestries; traced cloths
for tapestry and embroidery.
Klasse:27 Floor coverings; carpet underlays; carpets;
mats; rugs; carpet tiles; matting; linoleum;
wallpaper; non-textile wall hangings; nontextile wall coverings in the nature of wall
hangings; ceiling covers of paper; bath mats.
Klasse:35 Retail and wholesale services connected with
the sale of paints, varnishes, door handles and
knockers, lamps, lighting, furniture, mirrors,
picture frames, household or kitchen utensils
and containers, floor coverings and wall
coverings via a store, via global
communications networks or through a mail-
(111) Int.reg.nr:
1085070
(151) Int.reg.dato:
2011.06.24
(180) Registreringen
2021.06.24
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201109131
(220) Notifikasjonsdato: 2011.08.11
(300) Søknadsprioritet: 2011.03.15, IE, 2011/00481
(540) Gjengivelse av merket:
STRIBOLD
(541) Merket er et Ordmerke i standard font
(571) Beskrivelse av merket:
Word mark.
(730) Innehaver:
Gilead Sciences Ltd, IDA Business & Technology Park
CARRIGTOHILL, CO CORK, Irland (IE)
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:5 Pharmaceuticals.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.12.05
(450) Kunngjøringsdato:
2011.12.12
(111) Int.reg.nr:
1085071
(151) Int.reg.dato:
2011.06.24
(180) Registreringen
2021.06.24
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201109132
(220) Notifikasjonsdato: 2011.08.11
(300) Søknadsprioritet: 2011.03.15, IE, 2011/00475
(540) Gjengivelse av merket:
AMPLEV
(541) Merket er et Ordmerke i standard font
(571) Beskrivelse av merket:
Word mark.
(730) Innehaver:
Gilead Sciences Ltd, IDA Business & Technology Park
CARRIGTOHILL, CO CORK, Irland (IE)
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:5 Pharmaceuticals.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.12.05
(450) Kunngjøringsdato:
2011.12.12
93
internasjonale varemerkeregistreringer
2011.12.12 - 50/11
(111) Int.reg.nr:
1085075
(151) Int.reg.dato:
2011.06.24
(180) Registreringen
2021.06.24
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201109136
(220) Notifikasjonsdato: 2011.08.11
(300) Søknadsprioritet: 2011.01.05, IE, 2011/00016
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Int.reg.nr:
1085072
(151) Int.reg.dato:
2011.06.24
(180) Registreringen
2021.06.24
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201109133
(220) Notifikasjonsdato: 2011.08.11
(300) Søknadsprioritet: 2011.01.05, IE, 2011/00023
(540) Gjengivelse av merket:
DEFISTRO
INCLUZA
(541) Merket er et Ordmerke i standard font
(571) Beskrivelse av merket:
Word mark.
(730) Innehaver:
Gilead Sciences Ltd, IDA Business & Technology Park
CARRIGTOHILL, CO CORK, Irland (IE)
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:5 Pharmaceuticals.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.12.05
(450) Kunngjøringsdato:
2011.12.12
(541) Merket er et Ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Gilead Sciences Ltd, IDA Business & Technology Park
CARRIGTOHILL, CO CORK, Irland (IE)
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:5 Pharmaceuticals.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.12.06
(450) Kunngjøringsdato:
2011.12.12
(111) Int.reg.nr:
1086410
(151) Int.reg.dato:
2011.07.12
(180) Registreringen
2021.07.12
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201109577
(220) Notifikasjonsdato: 2011.08.25
(540) Gjengivelse av merket:
(111) Int.reg.nr:
1085073
(151) Int.reg.dato:
2011.06.24
(180) Registreringen
2021.06.24
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201109134
(220) Notifikasjonsdato: 2011.08.11
(300) Søknadsprioritet: 2011.01.05, IE, 2011/00022
(540) Gjengivelse av merket:
RAINCOAST
(541) Merket er et Ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
INNO Arts & Gifts Co Ltd, No. 10 BLDG, Puzhuang
Industrial Park, Puzhuang Ave., Xukou, Suzhou,
215105 JIANGSU, Kina (CN)
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:3 Ethereal oils; perfumery; aromatics (essential
oils); scented water; perfumes; deodorants for
personal use; scented wood; incense;
potpourris (fragrances); fragrances bag
(potpourris).
Klasse:4 Christmas tree candles; Christmas tree candles;
candles; tapers; illuminating wax; nightlights
(candles); perfumed candles; scented candles.
Klasse:5 Air freshening preparations; air purifying
preparations; depuratives; deodorants, other
than for personal use; chemical preparations to
treat mildew; disinfectants for chemical toilets;
deodorants for clothing and textiles; deodorants
for refrigerator; deodorants for toilet.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.12.02
(450) Kunngjøringsdato:
2011.12.12
JUSTRION
(541) Merket er et Ordmerke i standard font
(571) Beskrivelse av merket:
Word mark.
(730) Innehaver:
Gilead Sciences Ltd, IDA Business & Technology Park
CARRIGTOHILL, CO CORK, Irland (IE)
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:5 Pharmaceuticals.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.12.05
(450) Kunngjøringsdato:
2011.12.12
(111) Int.reg.nr:
1085074
(151) Int.reg.dato:
2011.06.24
(180) Registreringen
2021.06.24
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201109135
(220) Notifikasjonsdato: 2011.08.11
(300) Søknadsprioritet: 2011.01.05, IE, 2011/00021
(540) Gjengivelse av merket:
MONFORZO
(541) Merket er et Ordmerke i standard font
(571) Beskrivelse av merket:
Word mark.
(730) Innehaver:
Gilead Sciences Ltd, IDA Business & Technology Park
CARRIGTOHILL, CO CORK, Irland (IE)
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:5 Pharmaceuticals.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.12.06
(450) Kunngjøringsdato:
2011.12.12
94
internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Int.reg.nr:
1087143
(151) Int.reg.dato:
2011.06.20
(180) Registreringen
2021.06.20
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201109767
(220) Notifikasjonsdato: 2011.09.01
(300) Søknadsprioritet: 2010.12.21, EM, 009615329
(540) Gjengivelse av merket:
MUSICAL FREEDOM
(541) Merket er et Ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Tijs M Verwest, c/o Gelfand Rennert & Feldman, LLP
360 Hamilton Avenue, Suite 100 White Plains,
NY10601 NEW YORK, USA (US)
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:9
Apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or image; magnetic data
carriers, recording discs; audio and/or video
media recordings; compact discs; super audio
CDs, DVDs and CD-ROMs; digital music
(downloadable), MP3 players; personal digital
assistants and electronic handheld units for
the wireless reception and/or transmission of
sound, digital music (downloadable) via MP3
websites.
Klasse:16 Paper, cardboard and goods made from these
materials, not included in other classes;
Printed matter; bookbinding material;
photographs; stationery; instructional and
teaching material (except apparatus); Plastic
materials for packaging (not included in other
classes).
Klasse:25 Clothing, footwear, headgear.
Klasse:41 Provision of recreational and entertainment
facilities; sporting and cultural activities;
services of disc jockeys, artists and dancers;
recording services; organisation and
performing of music, dance and entertainment
shows, events and shows (impresario
services).
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.12.06
(450) Kunngjøringsdato:
2011.12.12
(111) Int.reg.nr:
1087682
(151) Int.reg.dato:
2011.08.04
(180) Registreringen
2021.08.04
utløper:
(210) Nasj. ref.nr:
201109889
(220) Notifikasjonsdato: 2011.09.01
(300) Søknadsprioritet: 2011.02.08, US, 85236768
(540) Gjengivelse av merket:
KEYAURA
(541) Merket er et Ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Millennium Pharmaceuticals Inc, 40 Landsdowne
Street, MA02139 CAMBRIDGE, USA (US)
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse:5 Pharmaceutical preparations for human use;
pharmaceutical preparations for the treatment
and prevention of cancer.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.12.06
(450) Kunngjøringsdato:
2011.12.12
95
2011.12.12 - 50/11
nye ansvarsmerker
2011.12.12 - 50/11
Ansvarsmerker
(111)
(151)
(210)
(220)
(540)
Reg.nr.:
262765
Reg.dato.:
2011.12.01
Søknadsnr.:
201112905
Inndato:
2011.11.14
Gjengivelse av merket:
(111)
(151)
(210)
(220)
(540)
Reg.nr.:
262884
Reg.dato.:
2011.12.07
Søknadsnr.:
201113458
Inndato:
2011.11.24
Gjengivelse av merket:
SøS
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Sølvi Sivertvik, Sjursvika, 7112 HASSELVIKA, NO
(111)
(151)
(210)
(220)
(540)
Reg.nr.:
262795
Reg.dato.:
2011.12.02
Søknadsnr.:
201113254
Inndato:
2011.11.21
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke
(730) Innehaver:
Mie Argentum AS, Trosterudstien 2 B, 0778 OSLO, NO
(546) Merket er et kombinert merke
(730) Innehaver:
Stein Svendheim, Mjølnerveien 14, 1540 VESTBY, NO
96
innsigelser
2011.12.12 - 50/11
Innsigelser
Innsigelser i registrerte varemerker jf. varemerkeloven § 26, samt innsigelser i internasjonale
varemerkeregistreringer som er besluttet gjeldende i Norge jf. varemerkeloven §§ 71 og 26.
(111) Reg.nr.:
261078
(210) Søknadsnr.:
201008677
(450) Reg. kunngjort
2011.08.29
dato:
(540) Gjengivelse av merket
(546) Merket er et kombinert merke
(730) Innehaver:
Ventelo AS, Rolfsbuktveien 4, 1364 FORNEBU, NO
(750) Innehavers fullmektig:
Ventelo AS , Rolfsbuktveien 4,1364 FORNEBU, NO
Innsiger:
MOBSAT Group Holding SarL, 5, rue Guillaume Kroll,
1882 LUXEMBOURG, LU
Innsigers fullmektig:
Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN,
NO
97
innsigelser
2011.12.12 - 50/11
Avgjørelser etter innsigelser
Avgjørelser truffet av Patentstyrets 1. og 2. avdeling. Formelle avgjørelser i innsigelsessaker jf.
varemerkeloven § 29.
(111) Reg.nr.:
240112
(210) Søknadsnr.:
200503180
(450) Reg. kunngjort
2007.07.23
dato:
(540) Gjengivelse av merket
(111) Reg.nr.:
0829013
(210) Søknadsnr.:
200408047
(450) Reg. kunngjort
2004.09.02
dato:
(540) Gjengivelse av merket
(546) Merket er et kombinert merke
(730) Innehaver:
Tryg A/S, Klausdalsbrovej 601, 2750 BALLERUP, DK
Innsiger:
Trygg-Hansa AB, Fleminggatan 18, 10626
STOCKHOLM, SE
Innsigers fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
NO
Annen avdelings avgjørelse:
Første avdelings avgjørelse stadfestes. Registreringen
opprettholdes.
(546) Merket er et kombinert merke
(730) Innehaver:
Tryg A/S, Klausdalsbrovej 601, 2750 BALLERUP, DK
(750) Innehavers fullmektig:
Zacco Norway AS , Postboks 2003 Vika,0125 OSLO,
NO
Innsiger:
Trygg Hansa Norge norsk avdeling av Trygg Hansa
Forsäkrings AB norsk avdeling av utenlandsk foretak,
Postboks 523 Skøyen, 0214 OSLO, NO
Innsigers fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
NO
Annen avdelings avgjørelse:
Første avdelings avgjørelse stadfestes. Registreringen
opprettholdes.
(111) Reg.nr.:
240112
(210) Søknadsnr.:
200503180
(450) Reg. kunngjort
2007.07.23
dato:
(540) Gjengivelse av merket
(111) Reg.nr.:
240112
(210) Søknadsnr.:
200503180
(450) Reg. kunngjort
2007.07.23
dato:
(540) Gjengivelse av merket
(546) Merket er et kombinert merke
(730) Innehaver:
Tryg A/S, Klausdalsbrovej 601, 2750 BALLERUP, DK
(750) Innehavers fullmektig:
Zacco Norway AS , Postboks 2003 Vika,0125 OSLO,
NO
Innsiger:
Repono Holding AB, Fleminggatan 18, 10626
STOCKHOLM, SE
Innsigers fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
NO
Annen avdelings avgjørelse:
Første avdelings avgjørelse stadfestes. Registreringen
opprettholdes.
(546) Merket er et kombinert merke
(730) Innehaver:
Tryg A/S, Klausdalsbrovej 601, 2750 BALLERUP, DK
(750) Innehavers fullmektig:
Zacco Norway AS , Postboks 2003 Vika,0125 OSLO,
NO
Innsiger:
Trygg-Hansa Försäkringsaktiebolag, Fleminggatan 18,
10626 STOCKHOLM, SE
Innsigers fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
NO
Annen avdelings avgjørelse:
Første avdelings avgjørelse stadfestes. Registreringen
opprettholdes.
98
innsigelser
(111) Reg.nr.:
253318
(210) Søknadsnr.:
200907285
(450) Reg. kunngjort
2009.11.09
dato:
(540) Gjengivelse av merket
PLAYDOM
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Playdom Inc, 100 West Evelyn Avenue, Suite 110,
CA94041 MOUNTAIN VIEW, US
(750) Innehavers fullmektig:
Bryn Aarflot AS , Postboks 449 Sentrum,0104 OSLO,
NO
Innsiger:
Play Ltd, 40 Esplanade St Helier, JE49RJ JERSEY, GB
Innsigers fullmektig:
Codex Advokat Oslo AS, Postboks 2743 Solli, 0204
OSLO, NO
Resultat:
Innsigelsen er trukket og saken er hevet.
99
2011.12.12 - 50/11
begrensing av varer og tjenester for int.merker
2011.12.12 - 50/11
Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer
Begrensing av liste over varer eller tjenester utført for internasjonale registreringer hvor Norge er
utpekt.
Reg.nr.:
0851673
Søknadsnr.:
200506617
Reg.dato:
2003.11.07
Registreringer 2013.11.07
utløper:
(220) Inndato:
2005.07.14
(540) Gjengivelse av merket:
(111)
(210)
(151)
(180)
Klasse:22
toya
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
TOYA Spólka Akcyjna, ul. Soltysowicka 13/15, 51-168
WROCLAW, PL
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse:
Klasse:6
Klasse:7
Klasse:8
Klasse:9
Klasse:11
Klasse:17
for tools, sealing materials, oakum, insulating
materials, non-metallic flexible tubes; adhesive
rubber gaskets to mend tubes.
Towing, flexible ropes, hammocks, belts, not of
metal, for handling luggages, tents, marking-off
cords, ropes, cords, nets, awnings, canvas
tarpaulins, textile bags and small textile bags, for
packaging; marking-off cords.
(450) Kunngjort dato: 2011.12.12
Reg.nr.:
0884535
Søknadsnr.:
200606354
Reg.dato:
2005.03.03
Registreringer 2015.03.03
utløper:
(220) Inndato:
2006.06.22
(540) Gjengivelse av merket:
(111)
(210)
(151)
(180)
Metallic vices, metallic woodwork clamps, pad locks,
metallic closures for vehicles, metallic tool boxes,
metallic clamps for tubes and cables, tow cables of
metal, metallic vehicle steering wheel locks, metallic
luggage belts, screws for wood and gypsum,
aluminium rivets, metallic locks, lock inserts, metal
caps for exhaust pipes, metallic building materials,
non-electric wire conductors of common metals,
small single metallic products.
V-belts, cutting disks, paint mixers, glas cutting tools
and instruments, greasers and oilers, drillers,
grinders, vehicle jacks, bearing and spring pullers,
sprayers, rubber disks for drillers, contour band
saws, pumps, actuators, chain winches, cable
winches, electric kitchen robots, polishing devices,
electric generators, cleaning devices; all the
aforementioned goods included in this class; rubber
disks for drillers.
Hand squeezers for sealing compounds, tubing
cutters, pliers, cutters, scissors for metal sheet and
wire, engineer's wrenches, screwdrivers, screwdriver
tips, screwdrivers for ruptured bolts, hand riveting
press, upholstery stitching machine, gluing guns,
wallpaper cutters, fitter's cutters, pocket knives,
pruning scissors, hand-operated angles of metal or
wood, drills, threaders, screw taps, threading dies,
files, chisels and setts, planes, saws for metal and
wood, hammers, axes, crow bars, shovels, handoperated tools of metal, metallic spatulas, metallic
plasterer's long floats, window pane scrapers, hand
scrapers, wire brushes, hand rubber tools, cutlery,
hand-controlled oil replacement pumps, foot pumps
for wheels, hand-conrolled tools, hand-controlled
accessories, cutlery products, glaze cutting tools and
instruments, glass cutting tools and instruments;
grinding stones, tool kits to mend tubes, rubber
tools; wedges for ceramic tiles.
Yachting devices and accessories, electric, optic,
weighing, measuring, signalling, controlling, life
rescuing, fire-extinguishing devices, shop cash
registers, computing machines, spare parts for horns
for loudspeakers, plastic parts excluded, accidentpreventing gloves, ear-protectors, protective
goggles, dust-proof masks, knee-pads for workers;
measuring strips, magnets for screwdrivers, plastic
ear-protectors; facing electrodes; protective paper
masks.
Appliances for illumination, heating, steam
generation, cooking, cooling, drying, ventilation,
water supply, for sanitary purposes.
Tape of polytetrafluoroethylene, shocks absorbing
buffers of rubber, dielectrics, insulators for electric
conductors, insulating felts, insulating tapes, cable
insulators, non-metallic hoses, adhesive tapes other
than for medical, paper or household use, insulating
protective gloves, gaskets, rubber bumpers, tile
spacing crosses, antistatic strips, rubber spare parts
(546) Merket er et kombinert merke
(730) Innehaver:
Federalnoe gosudarstvennoe unitarnoe predpriyatie
Gosudarstvenny Ryazansky priborny zavod, 32, ul.
Kalyaeva, 390000 RYAZAN, RU
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse:
Klasse:10
Medical apparatus, namely diagnostic apparatus for
medical purposes.
(450) Kunngjort dato: 2011.12.12
100
begrensing av varer og tjenester for int.merker
2011.12.12 - 50/11
Reg.nr.:
1000695
Søknadsnr.:
200905101
Reg.dato:
2009.02.17
Registreringer 2019.02.17
utløper:
(220) Inndato:
2009.05.21
(540) Gjengivelse av merket:
Reg.nr.:
0918424
Søknadsnr.:
200704698
Reg.dato:
2007.01.29
Registreringer 2017.01.29
utløper:
(220) Inndato:
2007.04.26
(540) Gjengivelse av merket:
(111)
(210)
(151)
(180)
(111)
(210)
(151)
(180)
SALSA
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Bäderwelt Sanitärhandel GmbH & Co KG,
Gutenbergstr. 21, 68167 MANNHEIM, DE
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse:
(546) Merket er et kombinert merke
(730) Innehaver:
Icap Plc, 2 Broadgate, EC2M7UR LONDON, GB
(740) Fullmektig:
Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130
OSLO, NO
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse:
Klasse:9
Klasse:36
Klasse:38
Klasse:20
Computer programs, computer software, magnetic
cards, disks and tapes; microfiche; films; videos;
electronic publications; not including any goods
relating to the development, sale, maintenance and
support of software for transmitting messages and/or
date on a communication network for voice and data
processing, namely software solutions, software
products and services for mobile network operators
with regard to all business areas.
Investment, financing, broking, credit, foreign
exchange, money transfer and exchange services;
financial guarantees; services relating to interest rate
swaps, interest rate options, equity derivatives and
commodity swaps, trading in financial instruments,
financial products and derivatives, debt trading
services, financial evaluations; fiscal assessments
and valuations; financial advisory services; on-line
banking services.
Transmission of data, messages and information by
computer electronic mail; computer communication
services; telecommunication of information
(including web pages), computer programs and data;
electronic mail services, provision of
telecommunications access links to computer
databases and the Internet; not including any
services relating to the development, sale,
maintenance and support of software for transmitting
messages and/or data on a communication network
for voice and data processing, namely software
solutions, software products and services for mobile
network operators with regard to all business areas.
Klasse:21
Bathroom furniture, mirrors, corner racks for
showers, not of metal; coat hooks, not of metal, for
baths, grab handles of plastic for walls; parts,
accessories and aids for bathroom furniture.
Hairdryer holders; household and bathroom utensils
and containers (not of precious metal); worked
glass; glassware; glass shelves; porcelain and
earthenware, included in class 21; toilet roll holders;
towel holders; hooks for wash cloths; mounts for
toothbrush mugs; towel rings, soap holders;
toothbrush holders; toilet brushes; parts, accessories
and aids for all the aforesaid goods, except towel
holders, hooks for wash cloths, mounts for
toothbrush mugs, towel rings, all being attachments
for radiators and/or heatable.
(450) Kunngjort dato: 2011.12.12
Reg.nr.:
1012020
Søknadsnr.:
200909789
Reg.dato:
2009.06.22
Registreringer 2019.06.22
utløper:
(220) Inndato:
2009.10.01
(540) Gjengivelse av merket:
(111)
(210)
(151)
(180)
(546) Merket er et kombinert merke
(730) Innehaver:
ProFeet GmbH, Alois-Türk-Straße 1, 97424
SCHWEINFURT, DE
(740) Fullmektig:
Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118
OSLO, NO
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse:
(450) Kunngjort dato: 2011.12.12
Klasse:25
Klasse:28
Multi-functional underwear, multi-functional collar
protectors, including scarves, multi-functional socks,
gloves, racing caps, warmth protectors for legs,
arms and knies, gamaches.
Games and toys; gymnastic and sporting articles not
included in other classes.
(450) Kunngjort dato: 2011.12.12
101
begrensing av varer og tjenester for int.merker
Reg.nr.:
1016390
Søknadsnr.:
200911325
Reg.dato:
2009.06.26
Registreringer 2019.06.26
utløper:
(220) Inndato:
2009.11.05
(540) Gjengivelse av merket:
(111)
(210)
(151)
(180)
Lattea
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Melitta Haushaltsprodukte GmbH & Co KG, Ringstrasse
99, 32427 MINDEN, DE
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse:
Klasse:11
Klasse:21
Klasse:29
Klasse:30
Klasse:12
Electric coffee, tea and espresso maker; coffee and
tea filters (percolators); hot plates; electrical water
heaters.
Small household and kitchen utensils, namely filter
bodies and holders for opened and closed filter
paper inserts for the filtering of liquids; goods for
household and kitchen purposes made of glass,
porcelain, earthenware, plastic and metal (all
included this in class), in particular coffee- and
teapots and services; drinking vessels, insulated
jugs and containers; glass jugs; non-electric tea and
coffee maker.
Products extracted from animal-based in the form of
powdered milk for food and vegetable-based
powdered milk for food, for use in coffee-based and
cacao-based beverages.
Coffee, coffee extracts, coffee substitutes, instant
coffee, coffee additives; cocoa, tea, tea extracts, tea
substitutes, instant tea, except tea beverages;
cookies, sugar.
Klasse:17
(450) Kunngjort dato: 2011.12.12
Reg.nr.:
1016445
Søknadsnr.:
200911330
Reg.dato:
2009.08.05
Registreringer 2019.08.05
utløper:
(220) Inndato:
2009.11.05
(540) Gjengivelse av merket:
(111)
(210)
(151)
(180)
(546) Merket er et kombinert merke
(730) Innehaver:
Contitech AG, Vahrenwalder Str. 9, 30165 HANNOVER,
DE
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
NO
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse:
Klasse:7
Machines for the chemical industry, machines for the
automobile industry; machines for the automobile
supplier industry; machines for the processing of
plastics, machines for the processing of rubber,
machines for metalworking, filling machines, printing
machines, conveyors (machines), moulding
machines, calendar (machines), compressors
(machines), packing machines, filling machines,
engines (excluding engines for land vehicles);
machine coupling and transmission components
(except for land vehicles); agricultural implements
other than hand-operated; incubators for eggs;
engine components for all types of engines;
pneumatic drives for machines and engines; drive
belts, straps; transportation straps, conveyors and
conveyor belts; parts and accessories for drive belts,
driving belts transportation straps, conveyors,
conveyor belts included in this class; transportation
belts for moving people included in this class; pulley
(machine parts); machine parts, namely springs,
pneumatic springs, shock absorber pistons, vibration
dampers, pressure cylinders, bellows cylinders;
shaped parts from rubber and rubber metal
compounds for oscillation damping and power
transmission included in this class; engine bearings,
hydraulic bearings, rotational vibration attenuators;
valves (machine parts); couplings other than for land
vehicles; clutches other than for land vehicles; shaft
couplings (machines); all the aforesaid goods with
the exception of welding machines and their parts,
feedwire apparatus for welding machines, included
in this class; all the aforementionned machines
except machine tools; except thereof again parts of
machines.
Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water, as well as parts and accessories therefor
included in this class; dampers and springs for
vehicles and parts therefor, air springs, pneumatic
springs, gas springs, air supply unities for pneumatic
spring systems, shock absorbers and suspension
struts for vehicles; shock absorbing springs for
vehicles; vehicle suspension springs; vibration
dampers and torsional vibration dampers (other than
being components of land vehicle engines) for
vehicles, vehicles engines, steering units, vehicle
cabs and driver seats; hydraulic bearings as
components of vehicles included in this class;
shaped rubber and rubber-metal parts for oscillation
dampers and power transmissions included in this
class; drive chains, driving belts, drive straps
included in this class; cooling, heating, braking, fuel,
charge air, oil and hydraulic hoses as components
and fittings for vehicles included in this class.
Natural rubber, gutta-percha, rubber, asbestos, mica
and articles made from these materials and not
included in other classes; plastic articles (semifinished); sealing, packing and insulating materials;
hoses (not of metal); hose connections (not of
metal); cable-reinforcing materials (not of metal);
rubber mixtures, rubber compounds; rubber
compensators (as semi-finished); pipe gaskets;
sealing gaiters, sealing rings, membranes (included
in this class); shock absorbing buffers of rubber,
valves of rubber and rubber substitutes; rubber
sheeting and rubber sleeves for protecting machine
parts; matting of rubber and rubber substitutes for
vibration and shock absorption in track laying; oil
absorption mats in rubber and rubber substitutes;
convertible hood, door, window and engine
compartment gaskets; upholstery material of rubber
and plastic; plastic films (other than for packaging),
including films for packing and insulating; roof and
pond films; bellows, passageway bellows of rubber
or plastic for airport passenger bridges; printers
blankets of rubber and plastic; parts and accessories
for all aforementioned goods included in this class;
sealing webs and sealing parts of rubber or plastic
for domestic roofing and buildings.
(450) Kunngjort dato: 2011.12.12
102
2011.12.12 - 50/11
begrensing av varer og tjenester for int.merker
2011.12.12 - 50/11
Reg.nr.:
1043346
Søknadsnr.:
201007661
Reg.dato:
2009.12.17
Registreringer 2019.12.17
utløper:
(220) Inndato:
2010.07.22
(540) Gjengivelse av merket:
Reg.nr.:
1031231
Søknadsnr.:
201003098
Reg.dato:
2009.12.22
Registreringer 2019.12.22
utløper:
(220) Inndato:
2010.03.25
(540) Gjengivelse av merket:
(111)
(210)
(151)
(180)
(111)
(210)
(151)
(180)
COBRA
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Phywe Systeme GmbH & Co KG, Robert-Bosch-Breite
10, 37079 GÖTTINGEN, DE
(740) Fullmektig:
Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum, 0104
OSLO, NO
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse:
Klasse:16
Klasse:41
Printed instruction manuals for computer-based
experimentation systems for training purposes for
teaching scientific subjects.
Providing of training, especially execution of training
courses for scientifically and school teaching staff,
also over Internet.
(546) Merket er et kombinert merke
(730) Innehaver:
TecPharma Licensing AG, Brunnmattstrasse 6, 3401
BURGDORF, CH
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
NO
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse:
(450) Kunngjort dato: 2011.12.12
Reg.nr.:
1040408
Søknadsnr.:
201006552
Reg.dato:
2010.03.03
Registreringer 2020.03.03
utløper:
(220) Inndato:
2010.06.24
(540) Gjengivelse av merket:
Klasse:5
(111)
(210)
(151)
(180)
RollMatic
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Hörmann KG Verkaufsgesellschaft, Upheider Weg 9498, 33803 STEINHAGEN, DE
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse:
Klasse:6
Klasse:7
Klasse:9
Garage roller doors of metal or mainly of metal;
motorised and manually operated garage roller
doors of metal or mainly of metal.
Drives for gates, in particular for garage doors and
garage roller doors.
(450) Kunngjort dato: 2011.12.12
Klasse:10
Klasse:42
103
Chemical, biochemical and biological products for
diabetes treatment, namely insulin, insulin derivates,
insulin analogs; sanitary preparations for medical
purposes; materials for dressing, namely bandages,
gauze for dressing, dressing material and plasters;
disinfectants for medical instruments, for sanitary
purposes; antimicrobic agents, germicides; hygiene
preparations for medicinal purposes, namely paper
towels, facial tissue and waste disposal containers;
glucose level measuring test strips; control fluids,
namely liquids for control purposes for medical
apparatuses in the form of standardized glucose
solutions.
Calculating machines, microprocessors and
controllers to control operation of insulin delivery
devices, store information about a patient's blood
glucose levels and/or insulin dosages and provide
health information; digital signal processing
apparatus, namely a programmed microprocessor
for installation in calculators, computer hardware,
data transfer, data storage, data processing,
evaluation, display, reading control, analysis,
diagnosis, monitoring, measuring, signaling,
checking and delivery apparatuses and instruments,
particularly infusion, perfusion, inhalation and
injection devices and accessories for same for
medical, diagnostic and medicinal purposes.
Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth;
orthopedic articles; suture materials; medical and
medicinal apparatus and instruments, particularly
administering apparatus, comprising infusion,
perfusion, inhalation and injection apparatus and
their accessories as far as included in this class;
needle devices, needles, infusion and perfusion
sets, infusion and perfusion tubes, lancet devices,
lancets, catheters, adapters, ampoules and
accessories therefor, as far as included in this class;
medical apparatus for diagnostic purposes,
particularly for use in the treatment of diabetes, or
medical apparatus for measuring and displaying of
measurement values obtained from body fluids,
particularly glucose values, and accessories
therefor, as far as included in this class; measuring,
signaling, and control apparatus and instruments,
analysis, diagnostic and monitoring apparatus for
medical, diagnostic and medicinal purposes.
Scientific and technological services, namely custom
design of medical devices for third parties; industrial
analysis in the field of medical devices; technical
begrensing av varer og tjenester for int.merker
Klasse:44
Reg.nr.:
1055843
Søknadsnr.:
201012166
Reg.dato:
2010.08.26
Registreringer 2020.08.26
utløper:
(220) Inndato:
2010.11.18
(540) Gjengivelse av merket:
(111)
(210)
(151)
(180)
project planning, namely project management
services in the field of medical devices; design and
development of medical and medicinal apparatus
and instruments.
Services of doctors; veterinary assistance; hygienic
and beauty care for human beings or animals;
agriculture, horticulture and forestry services; health
care; providing information in the medical sector,
including on the Internet, in the fields of health,
nutrition, fitness and/or lifestyle advice, in particular
for diabetics and their friends and family.
TNT Racers - Tracks'n'Tricks
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
dtp entertainment AG, Goldbekplatz 3-5, 22303
HAMBURG, DE
Keen Games GmbH & Co KG, Dreieichstr. 59, 60594
FRANKFURT AM MAIN, DE
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse:
Klasse:9
Computer software, namely, computer games
software; computer software for games on dedicated
gaming consoles; computer software for graphic
data processing equipment; computer graphic
software; virtual reality games software; virtual
reality software for computers, games consoles,
games, video games, or other magnetic and optical
data media containing electronic publications;
downloadable or recorded computer software for
computer games, for games on dedicated gaming
consoles, handheld computer games and games on
mobile phones; downloadable electronic publications
in the nature of books, magazines, comics, comic
books, comic magazines and manuals in the field of
children's and youth's education and entertainment;
video games cassettes; pre-recorded video tapes
featuring cinema or TV films; encoded integrated
circuits cards and smart cards containing
programming that integrates software in the
operating system of computers, games consoles,
video games devices and gaming machines; cinema
films, namely in the nature of cartoons and TV films,
namely in the nature of cartoons; recorded discs,
audio tapes, audio-video tapes, audio-video
cassettes, audio-video discs and DVDs with music,
comedies, plays and cartoons; electronically stored
manuals and play instructions for entertainment
software recorded on computer media.
Klasse:28 Games and toys, namely toy figures and
accessories, included in this class; balloons (toys);
dolls and corresponding accessories, included in this
class; dolls' clothes; board games; card games; play
cosmetics for children; masks for play costumes;
puzzles; marbles; soft toys; glove puppets; manual
consoles for playing electronic games; rubber balls;
rubber ball games; skill puzzles and toy construction
sets; mobiles for children (toys); playing cards.
Klasse:41 Organisation and presentation of sporting and
cultural events; providing an Internet website portal
featuring live cultural and sporting events, included
in this class; entertainment services, namely,
providing online multi-player computer game
services; entertainment services, namely, providing
on-line computer games, in particular assignment of
players in case of multi-player games; providing
online computer games featuring jousting, fantasy
sports leagues and games shows; organising online
computer game and video game competitions;
providing on-line publications (not available for
download) in the nature of books, magazines,
comics, comic books, comic magazines and
manuals in the field of children's and youth's
education and entertainment; entertainment
services, namely, providing online computer,
electronic and video games via mobile telephone
communication devices; production of film, television
and radio programmes; production of films and
television programs.
(450) Kunngjort dato: 2011.12.12
Reg.nr.:
1055346
Søknadsnr.:
201011904
Reg.dato:
2010.08.11
Registreringer 2020.08.11
utløper:
(220) Inndato:
2010.11.11
(540) Gjengivelse av merket:
(111)
(210)
(151)
(180)
(546) Merket er et kombinert merke
(730) Innehaver:
Bullard GmbH, Lilienthalstraße 12, 53424 REMAGEN,
DE
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse:
Klasse:11
Lighting devices.
Klasse:39
Transport facilities, namely rescue services for
recovering persons and property.
Personal and social services related to individual
needs; security services to protect property and
persons, namely fire-fighting to protect persons and
property, civilian protective services.
Klasse:45
2011.12.12 - 50/11
(450) Kunngjort dato: 2011.12.12
(450) Kunngjort dato: 42011.12.12
104
begrensing av varer og tjenester for int.merker
2011.12.12 - 50/11
Reg.nr.:
1068352
Søknadsnr.:
201103027
Reg.dato:
2011.01.10
Registreringer 2021.01.10
utløper:
(220) Inndato:
2011.03.17
(540) Gjengivelse av merket:
Reg.nr.:
1064585
Søknadsnr.:
201101452
Reg.dato:
2010.10.27
Registreringer 2020.10.27
utløper:
(220) Inndato:
2011.02.10
(540) Gjengivelse av merket:
(111)
(210)
(151)
(180)
(111)
(210)
(151)
(180)
FMS-WM
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
FMS Wertmanagement AöR, Freisinger Strasse 11,
85716 UNTERSCHLEISSHEIM, DE
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse:
Klasse:16
Klasse:35
Klasse:36
Printed matter; pamphlets, newspapers and
magazines; books.
Advertising, particularly advertising for banking and
financial services; marketing in the field of finance,
insurance and of the investment.
Insurance and financial affairs, banking services,
securities and securities trading (issuing
businesses), financial consultancy in connection with
services of credit and financial services institutions,
financial investment advisory services, financial
insolvency consultancy; debt counselling; insurance
consultancy; banking and financial transactions,
particularly industrial finance, trade finance,
factoring, credit transactions, asset management
and financial consulting, financial leasing, takeover
of securities guarantees, insurance brokerage;
investment transactions, cash transactions, real
estate.
(546) Merket er et kombinert merke
(730) Innehaver:
Köstritzer Schwarzbierbrauerei GmbH, Heinrich-SchützStraße 16, 07586 BAD KÖSTRITZ, DE
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse:
(450) Kunngjort dato: 2011.12.12
Klasse:32
Reg.nr.:
1065626
Søknadsnr.:
201101905
Reg.dato:
2010.11.09
Registreringer 2020.11.09
utløper:
(220) Inndato:
2011.02.17
(540) Gjengivelse av merket:
(111)
(210)
(151)
(180)
RetStar
(450) Kunngjort dato: 2011.12.12
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Applied Chemicals Handels GmbH, Wolfgang PauliGasse 3, 1140 WIEN, AT
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse:
Klasse:1
Klasse:4
Beers, beer mixed beverages, ale (beer), porter
(beer), (all aforementioned goods also in nonalcoholic, low-alcoholic or alcohol-reduced form);
fruit syrups and other bases for making nonalcoholic and alcoholic beverages; fruit juices, fruit
drinks, table waters, mineral and aerated waters and
other non-alcoholic drinks.
Chemicals used in industry, science and photography,
as well as in agriculture, horticulture and forestry,
namely to improve the retention and drainage of
paper and cardboard machines as well as to increase
the efficiency of pulp catchers
(sedimentation/flotation) thus for the solids reduction
in circulation waters.
Dust absorbing, wetting and binding compositions.
(450) Kunngjort dato: 2011.12.12
105
begrensing av varer og tjenester for int.merker
2011.12.12 - 50/11
Reg.nr.:
1082103
Søknadsnr.:
201108059
Reg.dato:
2011.05.10
Registreringer 2021.05.10
utløper:
(220) Inndato:
2011.07.14
(540) Gjengivelse av merket:
Reg.nr.:
1068648
Søknadsnr.:
201103084
Reg.dato:
2011.01.10
Registreringer 2021.01.10
utløper:
(220) Inndato:
2011.03.17
(540) Gjengivelse av merket:
(111)
(210)
(151)
(180)
(111)
(210)
(151)
(180)
PRO THARSIS
(541) Merket er et ordmerke
(730) Innehaver:
Shimano Europe BV, Industrieweg 24, 8071CT
NUNSPEET, NL
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse:
Klasse:9
Klasse:12
Klasse:25
Bicycle computers, bicycle ergometers; helmets;
spectacles, sports spectacles, sun glasses, eye
wear and eye wear accessories like spectacles
cords or spectacle cases; speed indicators, distance
indicators; heart rate monitors.
Bicycles, bicycle parts and bicycle accessories not
included in other classes, such as tyres, bar ends,
tube protectors, tube saddle bags, baskets adapted
for cycles, bicycle carriers, bicycle racks, frames,
chains, chain guards, hubs, luggage carriers,
extenders for luggage carriers, pedals, pumps, pump
hoses, brakes, speeds, carrier straps, spokes,
mudguards, mudflaps, rearview mirrors, handlebars,
bicycle stands, handlebar expanders, handlebar
ribbons, handlebar pins, tube holders, tubes, rims,
flaps, foot hooks, foot pumps, foot supports, forks
(also sprung), freewheels, wheels, bicycle carriers
for automobiles, saddle cushions, saddle pin bolts,
saddle pins, bolt sets, crank bolts, filling rings, chain
cleaners, saddles (also sprung), side wheels, brake
handles, handlebar adjusters, bells, child seats for
bicycle, chainstay protectors, chain deflectors, seat
pillars, seat pillar quick release, head parts for frame
fork assembly, suspension, handlebar stems, grips
for handlebars.
Clothing; rain suits, raincoats, rain ponchos, sports
clothing, nylon clothing, bicycle racing clothing,
bicycle clothing, coats, jackets, underwear, footwear;
overshoes, bicycle shoes, smocks, bicycle racing
shoes, walking shoes, shoe covers; headgear, caps;
gloves, bicycle (racing) gloves; suspenders, socks,
bicycle pants.
(546) Merket er et kombinert merke
(730) Innehaver:
Velocity Apparelz Co, Public Free Zone ISMAILIA, EG
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse:
Klasse:25
Clothing, headgear.
(450) Kunngjort dato: 2011.12.12
Reg.nr.:
1082104
Søknadsnr.:
201108060
Reg.dato:
2011.05.10
Registreringer 2021.05.10
utløper:
(220) Inndato:
2011.07.14
(540) Gjengivelse av merket:
(111)
(210)
(151)
(180)
(450) Kunngjort dato: 2011.12.12
(546) Merket er et kombinert merke
(730) Innehaver:
Velocity Apparelz Co, Public Free Zone ISMAILIA, EG
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse:
Klasse:25
Clothing, headgear.
(450) Kunngjort dato: 2011.12.12
106
endringer i varefortegnelse
2011.12.12 - 50/11
Endringer i varefortegnelsen for nasjonale og internasjonale
varemerkeregistreringer
Delvis slettelse av varefortegnelse tilhørende nasjonale varemerke- eller fellesmerkeregistreringer, eller
internasjonale vare- eller fellesmerker som er gyldige i Norge.
Reg.nr.:
Søknadsnr.:
Reg.dato:
Registreringer
utløper:
(220) Inndato:
(540) Gjengivelse
av merket:
(111)
(210)
(151)
(180)
147989
19900031
1991.12.12
2011.12.12
Reg.nr.:
Søknadsnr.:
Reg.dato:
Registreringer
utløper:
(220) Inndato:
(540) Gjengivelse
av merket:
(111)
(210)
(151)
(180)
1990.01.03
509
19112913
1911.12.02
2011.12.02
1911.12.02
(546) Merket er et
kombinert merke
(730) Fullmektig:
Royal Copenhagen A/S, Frederiksberg, DK
(740) Fullmektig:
Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118
OSLO, NO
(511) Vare-/tjenestefortegnelse:
Klasse:21 Husholdings- og kjøkkenredskaper samt
beholdere; kammer og svamper, børster (ikke
malerpensler); materialer for børstebinding;
gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass
eller halvfabrikata av glass (ikke glass til
bygningsbruk); glassvarer, porselen og
keramikk (ikke opptatt i andre klasser).
(450) Kunngjort dato: 2011.12.12
(546) Merket er et
kombinert merke
(730) Fullmektig:
Warner Bros.Entertainment Inc, 4000 Warner
Boulevard, Burbank. CA 91522, US
(740) Fullmektig:
Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118
OSLO, NO
(511) Vare-/tjenestefortegnelse:
Klasse:9
Vitenskapelige, nautiske, geodetiske,
fotografiske, kinematografiske og optiske
apparater og instrumenter samt apparater og
instrumenter til veiing, måling, signalering,
kontroll, livredning og undervisning; apparater
og instrumenter for styring, fordeling,
transformering, akkumulering, regulering eller
kontroll av elektrisitet; apparater for opptak,
overføring og gjengivelse av lyd og bilder;
magnetiske databærere, grammofonplater;
salgsautomater og mekanismer for myntstyrte
apparater; kassaapparater, regnemaskiner,
databehandlingsutstyr og datamaskiner;
brannslukningsapparater.
Klasse:16 Papir, papp og varer laget av disse materialer,
ikke opptatt i andre klasser, trykksaker,
materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker
og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for
husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere;
pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke
møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell
(ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i
andre klasser); trykktyper, klisjeer.
Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg.
Klasse:28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler,
ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt.
(450) Kunngjort dato: 2011.12.12
107
overdragelser og navne-/adresseendringer
2011.12.12 - 50/11
Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter
Endring av innehaver, eller av innehavers navn og/eller adresse, i spesifiserte varemerkerettigheter, jf.
varemerkeloven § 53 og varemerkeforskriften § 29.
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
102478
Dale Carnegie & Associates Inc, 290
Motor Parkway, NY HAUPPAUGE, US
Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes,
5817 BERGEN, NO
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
104240, 103159
T D Williamson Inc, 6120 South Yale,
Suite 1700, OK74136-4235 TULSA, US
Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes,
5817 BERGEN, NO
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
104687, 128796, 155866, 191913,
191914, 200399
Unilever Danmark A/S, Ørestads
Boulevard 73, 2300 KØBENHAVN S,
DK
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika,
0125 OSLO, NO
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
(740) Fullmektig:
(740) Fullmektig:
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
109994
Vertellus Specialties Inc, 201 N.Illinois
Street, Suite 1800, IN46204
INDIANAPOLIS, US
Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes,
5817 BERGEN, NO
(740) Fullmektig:
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
110109
Noratel Sweden AB, Södra
Vallviksvägen 6, 35103 VÄXSJÖ, SE
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum,
0104 OSLO, NO
(740) Fullmektig:
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
112231
Piper Aircraft Inc, 2926 Piper Drive,
FL32960 VERO BEACH, US
Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs
Plass, 0130 OSLO, NO
(740) Fullmektig:
120570
Winter Holding GmbH & Co KG,
Heidelberger Strasse 9-11, 69226
NUSSLOCH, DE
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum,
0104 OSLO, NO
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
135568
Biella Manifatture Tessili SpA, Via
Filippo Turati 16/18 MILANO, IT
Tandbergs Patentkontor AS, Postboks
1570 Vika, 0118 OSLO, NO
(740) Fullmektig:
108
148234
Bel Leerdammer BV, Steenovenweg 4,
4145KK SCHOONREWOERD, NL
Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes,
5817 BERGEN, NO
153392
bip GmbH, St. Peter-Straße 25, 4021
LINZ, AT
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika,
0125 OSLO, NO
156279
OY Sultrade Ltd, Niittyrinne 2 B, 02270
ESBO, FI
Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes,
5817 BERGEN, NO
168762, 212628
FSI Fontshop International GmbH,
Bergmannstrasse 102, 10961 BERLIN,
DE
Curo AS, Industriveien 53, 7080
HEIMDAL, NO
173779
Peruvian Connection LLC, 24535
McLouth Road, KS66086
TONGANOXIE, COUNTY OF
LEAVENWORTH, US
Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes,
5817 BERGEN, NO
182441, 202659, 238032
Meiji Seika Pharma Co Ltd, 4-16,
Kyobashi 2-Chome, Chuo-ku TOKYO,
JP
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika,
0125 OSLO, NO
190540
Capsugel Belgium BV, Rijksweg 11,
2880 BORNEM, BE
Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes,
5817 BERGEN, NO
197662
Claytone, 134 avenue de 14 juillet,
76300 SOTTEVILLE LES ROUEN, FR
Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171,
4302 SANDNES, NO
overdragelser og navne-/adresseendringer
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
(111) Reg.nr.:
210077
Mediq Norge AS, Postboks 113, 2041
KLØFTA, NO
Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes,
5817 BERGEN, NO
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
210283
Norges Informasjonsteknologiske
Høgskole AS, Schweigaards gate 14,
0185 OSLO, NO
Tandbergs Patentkontor AS, Postboks
1570 Vika, 0118 OSLO, NO
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
211958
ProfVet AS, Eikremsvingen 13, 6422
MOLDE, NO
Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs
Plass, 0130 OSLO, NO
(740) Fullmektig:
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
212003
Soremartec SA, Rue Joseph Netzer 5,
6700 ARLON, BE
Tandbergs Patentkontor AS, Postboks
1570 Vika, 0118 OSLO, NO
(740) Fullmektig:
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
212219
Energi Danmark A/S, Hedeager 5, 8200
ÅRHUS N., DK
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum,
0104 OSLO, NO
(740) Fullmektig:
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
212750, 242422
HGCapital LLP, 2 More London
Riverside, SE12AP LONDON, GB
Pretor Advokat AS, Postboks 1734
Sentrum, 7416 TRONDHEIM, NO
(740) Fullmektig:
213437
Sletten Norge AS, Kongshavnveien 28,
0193 OSLO, NO
Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204
Vika, 0110 OSLO, NO
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
214486
Capsugel Belgium NV, Rijksweg 11,
2880 BORNEM, BE
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum,
0104 OSLO, NO
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
214655
Harlem Food AS, Postboks 57
Smestad, 0309 OSLO, NO
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika,
0125 OSLO, NO
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
109
2011.12.12 - 50/11
220384, 230721, 230149, 230150,
227711, 228157, 228158, 228159,
228160, 241933, 235974
Kongsberg Oil & Gas Technologies AS,
Postboks 306, 1301 SANDVIKA, NO
Protector Intellectual Property
Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352
OSLO, NO
238062, 246727, 239531, 240656,
239966, 243518, 247449, 249127,
248762, 251751, 249977, 250034,
250058, 261008, 250724, 250879,
261010, 261012, 261013, 254792
Cisco Systems International SarL,
Avenue des Uttins, 1180 ROLLE, CH
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum,
0104 OSLO, NO
239131, 239111
Tine-Mollatt AS, Skovveien 11, 0257
OSLO, NO
Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007
Majorstua, 0306 OSLO, NO
240716, 248755
AB Dogman, Box 100, 26522 ÅSTORP,
SE
Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003
Sentrum, 0104 OSLO, NO
241385
Casa Vinicola Botter Carlo & C (C V B
C) SpA, Via Cadorna N. 17, 30020
FOSSALTA DI PIAVE, IT
EXCELLARS AS, Jacob Aalls gate 59,
0364 OSLO, NO
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika,
0125 OSLO, NO
242000, 242068, 242069
Bag & Beautiful AS, Eiganesveien 164,
4009 STAVANGER, NO
Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171,
4302 SANDNES, NO
253770
Soap & Glory Ltd, Eighth Floor, 6 New
Street Square, EC4A3AQ LONDON, GB
Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs
Plass, 0130 OSLO, NO
256689, 256691,
Noble Group Ltd, Clarendon House,
Church Street, HM11 HAMILTON, BM
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika,
0125 OSLO, NO
overdragelser og navne-/adresseendringer
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
260692
TelMax AS, Ulvenveien 92 A, Inngang
D, 0581 OSLO, NO
Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007
Majorstua, 0306 OSLO, NO
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
262568, 262569, 262570, 262571
Marathon Oil Co, 5555 San Felipe
Road, TX77056 HOUSTON, US
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum,
0104 OSLO, NO
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
(740) Fullmektig:
28092, 80618, 249883
Cisco Systems International SarL,
Avenue des Uttins, 1180 ROLLE, CH
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum,
0104 OSLO, NO
509
Royal Copenhagen A/S, Smedeland 17,
2600 GLOSTRUP, DK
Tandbergs Patentkontor AS, Postboks
1570 Vika, 0118 OSLO, NO
52534
Invista Technologies SarL,
Pestalozzistrasse 2, 9000 ST. GALLEN,
CH
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika,
0125 OSLO, NO
61720, 87031, 162537, 162538,
168816, 212599
Fazer Chocolates Ltd., Pl 4, 00941
HELSINKI, FI
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika,
0125 OSLO, NO
71049
Ringnes AS, Postboks 7152
Majorstuen, 0307 OSLO, NO
Curo AS, Industriveien 53, 7080
HEIMDAL, NO
71927, 108401, 146436, 249939
Unilever Danmark A/S, Ørestads
Boulevard 73, 2300 KØBENHAVN S,
DK
Protector Intellectual Property
Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352
OSLO, NO
74940
Dr Hönle AG, Lochhamer Schlag 1,
82166 GRÄFELFING, DE
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika,
0125 OSLO, NO
110
2011.12.12 - 50/11
81493
Ringnes AS, Postboks 7152
Majorstuen, 0307 OSLO, NO
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika,
0125 OSLO, NO
86067, 106058, 192318
Meda AB, Pipers Väg 2A, 17009
SOLNA, SE
Tandbergs Patentkontor AS, Postboks
1570 Vika, 0118 OSLO, NO
endringer i fullmaktsforhold
2011.12.12 - 50/11
Endringer i fullmaktsforhold
Endring av fullmaktsforhold, jf. varemerkeforskriften § 29.
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
148198
Champagne J Lemoine SA, Rilly la
Montagne, FR
Acumass, 3 rue Moncey, 75009
PARIS, FR
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
148234
Bel Leerdammer BV,
Steenovenweg 4, 4145KK
SCHOONREWOERD, NL
Zacco Norway AS, Postboks 2003
Vika, 0125 OSLO, NO
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
(740) Fullmektig:
148352
AGA AB, Agavägen 1, 18181
LIDINGÖ, SE
Curo AS, Industriveien 53, 7080
HEIMDAL, NO
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
149865
Body Map AS, Sorenskriver
Ellefsensvei 5, 1440 DRØBAK, NO
MB Norway AS, Fossumvn. 2,
3440 RØYKEN, NO
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
153392
bip GmbH, St. Peter-Straße 25,
4021 LINZ, AT
MAQS Law Firm
Advokataktieselskab, Pilestræde
58, 1112 KØBENHAVN K, DK
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
163523
Ferrer Internacional SA, Gran Vía
Carlos III, 94, 08028 BARCELONA,
ES
Oslo Patentkontor AS, Postboks
7007 Majorstua, 0306 OSLO, NO
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
182441, 202659, 238032
Meiji Seika Pharma Co Ltd, 4-16,
Kyobashi 2-Chome, Chuo-ku
TOKYO, JP
Bryn Aarflot AS, Postboks 449
Sentrum, 0104 OSLO, NO
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
111
190540
Capsugel Belgium BV, Rijksweg
11, 2880 BORNEM, BE
Bryn Aarflot AS, Postboks 449
Sentrum, 0104 OSLO, NO
197662
Claytone, 134 avenue de 14 juillet,
76300 SOTTEVILLE LES ROUEN,
FR
Tandbergs Patentkontor AS,
Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO,
NO
210356
Daisy's i Bromma AB, c/o Solna
Korv AB, Englundavägen 2, S-171
41 Solna, SE
Aktiebolagstjänst Leif Malmborg
AB, Box 45088, 10430
STOCKHOLM, SE
212228
Cryovac Inc, 200 Riverfront
Boulevard, NJ07407 ELMWOOD
PARK, US
Acapo AS, Postboks 1880
Nordnes, 5817 BERGEN, NO
212750, 242422
HGCapital LLP, 2 More London
Riverside, SE12AP LONDON, GB
Bryn Aarflot AS, Postboks 449
Sentrum, 0104 OSLO, NO
214462
SmithKline Beecham (Cork) Ltd,
Currabinny CARRIGALINE,
COUNTY CORK, IE
Zacco Norway AS, Postboks 2003
Vika, 0125 OSLO, NO
220384, 230721, 230149, 230150,
227711, 228157, 228158, 228159,
228160, 241933, 235974
Kongsberg Oil & Gas Technologies
AS, Postboks 306, 1301
SANDVIKA, NO
Advokatfirmaet Thommessen AS,
Postboks 1484 Vika, 0116 OSLO,
NO
endringer i fullmaktsforhold
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
220500, 258428
Kongsberg Oil & Gas Technologies
AS, Postboks 306, 1301
SANDVIKA, NO
Advokatfirmaet Thommessen AS,
Postboks 1484 Vika, 0116 OSLO,
NO
(740) Fullmektig:
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
(111) Reg.nr.:
(730) Innehaver:
(740) Fullmektig:
(740) Fullmektig:
226692, 242883
Umoe IKT AS, Postboks 103
Økern, 0509 OSLO, NO
Protector Intellectual Property
Consultants AS, Oscarsgate 20,
0352 OSLO, NO
239131, 239111
Tine-Mollatt AS, Skovveien 11,
0257 OSLO, NO
Advokatfirmaet Grette DA,
Postboks 1397 Vika, 0114 OSLO,
NO
240716, 248755
AB Dogman, Box 100, 26522
ÅSTORP, SE
Awapatent AB, Box 5117, 20071
MALMÖ, SE
52534
Invista Technologies SarL,
Pestalozzistrasse 2, 9000 ST.
GALLEN, CH
Advokatfirmaet Thommessen AS,
Postboks 1484 Vika, 0116 OSLO,
NO
71049
Ringnes AS, Postboks 7152
Majorstuen, 0307 OSLO, NO
Onsagers AS, Postboks 6963 St
Olavs Plass, 0130 OSLO, NO
71927, 108401, 146436, 249939
Unilever Danmark A/S, Ørestads
Boulevard 73, 2300 KØBENHAVN
S, DK
Zacco Norway AS, Postboks 2003
Vika, 0125 OSLO, NO
112
2011.12.12 - 50/11
81493
Ringnes AS, Postboks 7152
Majorstuen, 0307 OSLO, NO
Onsagers AS, Postboks 6963 St
Olavs Plass, 0130 OSLO, NO
86067, 106058, 192318
Meda AB, Pipers Väg 2A, 17009
SOLNA, SE
Oslo Patentkontor AS, Postboks
7007 Majorstua, 0306 OSLO, NO
fornyelser
2011.12.12 - 50/11
Fornyelser
(111) Reg.nr:
(180) Registreringen utløper:
(111) Reg.nr:
(180) Registreringen utløper:
109845
2021.11.19
148022
2021.12.12
110247
2021.12.23
148044
2021.12.12
110370
2022.01.14
148045
2021.12.12
110438
2022.01.21
148124
2021.12.19
110491
2022.01.28
148162
2021.12.19
110700
2022.02.25
148163
2021.12.19
110788
2022.03.04
148164
2021.12.19
111234
2022.05.27
148165
2021.12.19
111364
2022.06.10
148265
2021.12.27
111810
2022.08.19
148333
2022.01.02
12078
2021.11.30
148367
2022.01.02
146183
2021.07.25
148378
2022.01.02
147378
2021.10.31
148825
2022.01.23
147514
2021.11.07
148830
2022.01.23
147658
2021.11.21
148913
2022.01.30
147670
2021.11.21
148950
2022.01.30
147671
2021.11.21
148967
2022.01.30
147672
2021.11.21
148983
2022.01.30
147673
2021.11.21
149023
2022.01.30
147681
2021.11.21
150765
2022.05.27
147778
2021.11.28
150882
2022.06.04
147848
2021.12.05
151600
2022.07.23
147987
2021.12.12
208109
2021.12.13
113
fornyelser
2011.12.12 - 50/11
(111) Reg.nr:
(180) Registreringen utløper:
(111) Reg.nr:
(180) Registreringen utløper:
208588
2021.05.18
212966
2022.01.24
209572
2021.07.19
213009
2022.01.31
211443
2021.10.25
213046
2022.01.31
211860
2021.11.22
213051
2022.01.31
211866
2021.11.22
213052
2022.01.31
211978
2021.11.26
213068
2022.01.31
212057
2021.11.29
213228
2022.02.07
212228
2021.12.06
213436
2022.02.21
212234
2021.12.06
213622
2022.03.14
212235
2021.12.06
213819
2022.03.27
212236
2021.12.06
214014
2022.04.11
212250
2021.12.06
214160
2022.04.25
212251
2021.12.06
214284
2022.05.02
212260
2021.12.13
214293
2022.05.10
212292
2021.12.13
214418
2022.05.23
212356
2021.12.13
215207
2022.07.25
212403
2021.12.13
215296
2022.08.08
212428
2021.12.27
215297
2022.08.08
212467
2021.12.27
216019
2022.10.10
212537
2021.12.27
216075
2022.10.17
212665
2022.01.10
216605
2022.11.21
212705
2022.01.17
216606
2022.11.21
212756
2022.01.17
216607
2022.11.21
212940
2022.01.24
216608
2022.11.21
114
fornyelser
(111) Reg.nr:
(180) Registreringen utløper:
216609
2022.11.21
216610
2022.11.21
29492
2021.12.05
29565
2022.02.02
41118
2022.01.09
42983
2022.02.28
515
2021.11.21
520542
2022.04.15
58624
2022.01.18
59779
2022.07.05
59924
2022.08.02
83068
2021.11.26
83079
2021.11.26
83185
2021.12.03
83238
2021.12.03
83477
2022.01.07
83686
2022.01.21
83796
2022.01.28
83820
2022.01.28
84072
2022.02.18
84136
2022.02.25
84704
2022.04.21
86320
2022.11.16
9195
2021.11.21
115
2011.12.12 - 50/11
krav om administrativ overprøving
2011.12.12 - 50/11
Krav om administrativ overprøving av varemerkeregistreringer
I følgende varemerkeregistreringer er det innkommet krav om administrativ overprøving.
(111) Reg.nr.:
244985
(210) Søknadsnr.:
200800354
(450) Reg. kunngjort: 2008.03.31 - 14/08
Krav om
administrativ
overprøving
2011.09.26
innlevert:
(540) Gjengivelse av merket
(111) Reg.nr.:
249506
(210) Søknadsnr.:
200813258
(450) Reg. kunngjort: 2009.02.02 - 06/09
Krav om
administrativ
overprøving
2011.09.26
innlevert:
(540) Gjengivelse av merket
(546) Kombinert merke eller et rent figurmerke
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
36 Utleie av kontorer (fast eiendom);
eiendomsomsetning.
(730) Innehaver:
Stamsaas Eiendom AS, Lundsvei 9, 1710,
SARPSBORG, NO
Kravstiller:
Stamsaas AS, Postboks 1164 Valaskjold, 1705
SARPSBORG
Kravstillers fullmektig:
Advokatfirmaet Ytterbøl & Co AS, Postboks 404, 1703
SARPSBORG, NO
(546) Kombinert merke eller et rent figurmerke
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
12 Campingbiler, campingvogner, biler, automobiler,
chassiser for automobiler.
35 Import- og eksportagentur, on-line annonsering på
datanettverk, bistand for ledelse av handels- eller
industribedrifter, organisering av handels- og
reklameutstillinger, prokura [handel på andres vegne],
organisering av utstillinger for handels- og
reklameformål.
39 Bilutleie, utleie av biler, utleie av kjøretøyer, utleie av
lagerplass, utleie av parkeringsplasser, utleie av
vogner.
(730) Innehaver:
Stamsaas Eiendom AS, Lundsvei 9, 1710,
SARPSBORG, NO
Kravstiller:
Stamsaas AS, Postboks 1164 Valaskjold, 1705
SARPSBORG
Kravstillers fullmektig:
Advokatfirmaet Ytterbøl & Co AS, Postboks 404, 1703
SARPSBORG, NO
116
krav om administrativ overprøving
(111) Reg.nr.:
256751
(210) Søknadsnr.:
201004379
(450) Reg. kunngjort: 2010.09.27 - 39/10
Krav om
administrativ
overprøving
2011.11.29
innlevert:
(540) Gjengivelse av merket
(546) Kombinert merke eller et rent figurmerke
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
25 Jakker, klær, belter, hodebånd, hodeplagg, klær av
skinn, luer, regntøy, t-skjorter, yttertøy.
(730) Innehaver:
Arve Stallvik, Stockfleths gate 44, 0461 OSLO, NO
(740) Fullmektig:
Advokat Torstein Ekdahl, Fridtjof Nansens plass 5,
0160 OSLO, NO
Kravstiller:
Tempting Brands AG, Poststrasse 5, 8808
PFÄFFIKON, CH
Kravstillers fullmektig:
Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302
SANDNES, NO
(111) Reg.nr.:
0745960
(210) Søknadsnr.:
200100133
(450) Reg. kunngjort: 2001.11.26 - 48/01
Krav om
administrativ
overprøving
2011.10.24
innlevert:
(540) Gjengivelse av merket
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
5 Proprietary medicines.
(730) Innehaver:
Neurim Pharmaceuticals SA World Trade Center,
Avenue de Gratta Paille 2, LAUSANNE, CH
Kravstiller:
Ferring BV, Polarisavenue 144, 2132JX HOOFDDORP,
NL
117
2011.12.12 - 50/11
beskyttelse i henhold til Pariskonvensjonen art. 6 ter.
2011.12.12 - 50/11
Beskyttelse i henhold til Pariskonvensjonen art. 6 ter.
Norge har internasjonalt forpliktet seg til å nekte registrering av varemerker som inneholder ulike former
for statsemblemer, navn på internasjonale organisasjoner og slike organisasjoners emblemer mv. Se
nærmere varemerkeloven § 15 første ledd bokstav c og Pariskonvensjonen art 6 ter. Patentstyret
kunngjør merker som skal få beskyttelse i Norge etter denne bestemmelsen.
Innehaver: International Anti-Corruption Academy
Patentstyrets saksnummer: 2011/1795
6ter Number: QO1397
6ter Category: Emblem
Publication Date: 30.09.2011
Address: Muenchendorfer Strasse 2, Laxenburg, 2361, Austria
6ter Number: QO1398
6ter Category: Emblem
Publication Date: 30.09.2011
Address: Muenchendorfer Strasse 2, Laxenburg, 2361, Austria
International Anti-Corruption Academy
6ter Number: QO1399
6ter Category: Name
Publication Date: 30.09.2011
Address: Muenchendorfer Strasse 2, Laxenburg, 2361, Austria
IACA
6ter Number: QO1400
6ter Category: Abbreviation
Publication Date: 30.09.2011
Address: Muenchendorfer Strasse 2, Laxenburg, 2361, Austria
118
beskyttelse i henhold til Pariskonvensjonen art. 6 ter.
Innehaver: Chile
Patentstyrets saksnummer: 2011/1797
6ter Number: CL1
6ter Category: Armorial bearings
Publication Date: 30.09.2011
6ter Number: CL2
6ter Category: Flag
Publication Date: 30.09.2011
6ter Number: CL3
6ter Category: Flag
Publication Date: 30.09.2011
119
2011.12.12 - 50/11
beskyttelse i henhold til Pariskonvensjonen art. 6 ter.
6ter Number: CL4
6ter Category: Flag
Publication Date: 30.09.2011
120
2011.12.12 - 50/11
beskyttelse i henhold til Pariskonvensjonen art. 6 ter.
Innehaver: Det internasjonale byrået for fornybar energi
Patentstyrets saksnummer: 2011/1798
6ter Number: QO1401
6ter Category: Emblem
Publication Date: 30.09.2011
Address: P.O. Box 236, Abu Dhabi, United Arab Emirates
6ter Number: QO1402
6ter Category: Emblem
Publication Date: 30.09.2011
Address: P.O. Box 236, Abu Dhabi, United Arab Emirates
6ter Number: QO1403
6ter Category: Emblem
Publication Date: 30.09.2011
Address: P.O. Box 236, Abu Dhabi, United Arab Emirates
International Renewable Energy Agency
6ter Number: QO1404
6ter Category: Name
Publication Date: 30.09.2011
Address: P.O. Box 236, Abu Dhabi, United Arab Emirates
IRENA
6ter Number: QO1405
6ter Category: Abbreviation
Publication Date: 30.09.2011
Address: P.O. Box 236, Abu Dhabi, United Arab Emirates
121
2011.12.12 - 50/11
beskyttelse i henhold til Pariskonvensjonen art. 6 ter.
Innehaver: Arab Satellite Communications Organization
Patentstyrets saksnummer: 2011/1801
6ter Number: QO1391
6ter Category: Emblem
Publication Date: 30.09.2011
Address: P.O. Box # 1038 , Diplomatic Quarters, Riyadh, 11431, Saudi Arabia
122
2011.12.12 - 50/11
beskyttelse i henhold til Pariskonvensjonen art. 6 ter.
Innehaver: Global Crop Diversity Trust
Patentstyrets saksnummer: 2011/1806
6ter Number: QO1395
6ter Category: Emblem
Publication Date: 30.09.2011
Address: c/o FAO Viale delle Terme di Caracalla, Rome, 00153, Italy
Global Crop Diversity Trust
6ter Number: QO1396
6ter Category: Name
Publication Date: 30.09.2011
Address: c/o FAO Viale delle Terme di Caracalla, Rome, 00153, Italy
123
2011.12.12 - 50/11
beskyttelse i henhold til Pariskonvensjonen art. 6 ter.
Innehaver: Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD)
Patentstyrets saksnummer: 2011/1839
6ter Number: QO1418
6ter Category: Emblem
Publication Date: 30.09.2011
Address: 2, rue André Pascal, Paris Cedex 16, 75775, France
6ter Number: QO1419
6ter Category: Emblem
Publication Date: 30.09.2011
Address: 2, rue André Pascal, Paris Cedex 16, 75775, France
6ter Number: QO1420
6ter Category: Emblem
Publication Date: 30.09.2011
Address: 2, rue André Pascal, Paris Cedex 16, 75775, France
124
2011.12.12 - 50/11
beskyttelse i henhold til Pariskonvensjonen art. 6 ter.
Innehaver: Benelux Union
Patentstyrets saksnummer: 2011/1840
6ter Number: QO1392
6ter Category: Emblem
Publication Date: 30.09.2011
Address: Rue de la Régence 39, Bruxelles, 1000, Belgium
L'Union Benelux
6ter Number: QO1393
6ter Category: Name
Publication Date: 30.09.2011
Address: Rue de la Régence 39, Bruxelles, 1000, Belgium
De Benelux Unie
6ter Number: QO1394
6ter Category: Name
Publication Date: 30.09.2011
Address: Rue de la Régence 39, Bruxelles, 1000, Belgium
125
2011.12.12 - 50/11
beskyttelse i henhold til Pariskonvensjonen art. 6 ter.
Innehaver: FNs klimakonvensjon
Patentstyrets saksnummer: 2011/1841
6ter Number: QO1421
6ter Category: Emblem
Publication Date: 30.09.2011
Address: Martin-Luther-King-Strasse 8, Bonn, 53175, Germany
126
2011.12.12 - 50/11
beskyttelse i henhold til Pariskonvensjonen art. 6 ter.
Innehaver: Portugal
Patentstyrets saksnummer: 2011/1842
6ter Number: PT21
6ter Category: Armorial bearings
Publication Date: 30.09.2011
6ter Number: PT22
6ter Category: Armorial bearings
Publication Date: 30.09.2011
127
2011.12.12 - 50/11
beskyttelse i henhold til Pariskonvensjonen art. 6 ter.
6ter Number: PT23
6ter Category: Flag
Publication Date: 30.09.2011
6ter Number: PT24
6ter Category: Flag
Publication Date: 30.09.2011
6ter Number: PT25
6ter Category: Flag
Publication Date: 30.09.2011
128
2011.12.12 - 50/11
beskyttelse i henhold til Pariskonvensjonen art. 6 ter.
Innehaver: Bhutan
Patentstyrets saksnummer: 2011/1843
6ter Number: BT1
6ter Category: State emblem
Publication Date: 30.09.2011
6ter Number: BT2
6ter Category: Armorial bearings
Publication Date: 30.09.2011
6ter Number: BT3
6ter Category: Flag
Publication Date: 30.09.2011
129
2011.12.12 - 50/11
beskyttelse i henhold til Pariskonvensjonen art. 6 ter.
Innehaver: FNs utviklingsprogram
Patentstyrets saksnummer: 2011/1844
6ter Number: QO1406
6ter Category: Emblem
Publication Date: 30.09.2011
Address: Office of Communications, Products & Services Section 1 UN Plaza, 19th floor
New York, 10019, United States of America.
6ter Number: QO1407
6ter Category: Emblem
Publication Date: 30.09.2011
Address: Office of Communications, Products & Services Section 1 UN Plaza, 19th floor
New York, 10019, United States of America.
United Nations Development Program
6ter Number: QO1408
6ter Category: Name
130
2011.12.12 - 50/11
beskyttelse i henhold til Pariskonvensjonen art. 6 ter.
Publication Date: 30.09.2011
Address: Office of Communications, Products & Services Section 1 UN Plaza, 19th floor
New York, 10019, United States of America.
Programme des Nations Unies pour le développement
6ter Number: QO1409
6ter Category: Name
Publication Date: 30.09.2011
Address: Office of Communications, Products & Services Section 1 UN Plaza, 19th floor
New York, 10019, United States of America.
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
6ter Number: QO1410
6ter Category: Name
Publication Date: 30.09.2011
Address: Office of Communications, Products & Services Section 1 UN Plaza, 19th floor
New York, 10019, United States of America.
‫يئامنإلا ةدحتملا ممألا جمانرب‬
6ter Number: QO1411
6ter Category: Name
Publication Date: 30.09.2011
Address: Office of Communications, Products & Services Section 1 UN Plaza, 19th floor
New York, 10019, United States of America.
联合国发展计划署
6ter Number: QO1412
6ter Category: Name
Publication Date: 30.09.2011
Address: Office of Communications, Products & Services Section 1 UN Plaza, 19th floor
New York, 10019, United States of America.
ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ
6ter Number: QO1413
6ter Category: Name
Publication Date: 30.09.2011
Address: Office of Communications, Products & Services Section 1 UN Plaza, 19th floor
New York, 10019, United States of America.
UNDP
6ter Number: QO1414
6ter Category: Abbreviation
Publication Date: 30.09.2011
Address: Office of Communications, Products & Services Section 1 UN Plaza, 19th floor
New York, 10019, United States of America.
PNUD
6ter Number: QO1415
6ter Category: Abbreviation
Publication Date: 30.09.2011
Address: Office of Communications, Products & Services Section 1 UN Plaza, 19th floor
New York, 10019, United States of America.
PNUD
6ter Number: QO1416
6ter Category: Abbreviation
131
2011.12.12 - 50/11
beskyttelse i henhold til Pariskonvensjonen art. 6 ter.
Publication Date: 30.09.2011
Address: Office of Communications, Products & Services Section 1 UN Plaza, 19th floor
New York, 10019, United States of America.
ПРООН
6ter Number: QO1417
6ter Category: Abbreviation
Publication Date: 30.09.2011
Address: Office of Communications, Products & Services Section 1 UN Plaza, 19th floor
New York, 10019, United States of America.
132
2011.12.12 - 50/11
beskyttelse i henhold til Pariskonvensjonen art. 6 ter.
Innehaver: San Marino
Patentstyrets saksnummer: 2011/1845
6ter Number: SM1
6ter Category: Flag
Publication Date: 30.09.2011
6ter Number: SM2
6ter Category: Armorial bearings
Publication Date: 30.09.2011
133
2011.12.12 - 50/11
opphør av fullmektigverv
Opphør av fullmektigverv
I følgende varemerkeregistreringer er det ikke lenger oppnevnt fullmektig.
(111)
Reg.nr.: 214655
Melding innkom 2011.12.05
134
2011.12.12 - 50/11
fornyede internasjonale varemerkeregistreringer
2011.12.12 - 50/11
Fornyede internasjonale varemerkeregistreringer
0157319
0382216
0382558
0382617
0464753
0466860
0571392
0576896
0578774
0579141
0579291
0581266
0765502
0765780
0765797
0766837
0766838
0767208
0767228
0767230
0767355
0767362
0767989
0768218
0768348
0768580
0768825
0768840
0768852
0768919
0768922
0768929
0768981
0769094
0769186
0769224
0769429
0771010
0771147
0771158
0771163
0771167
0771203
0771221
0771222
0771259
0771290
0771295
0771298
0771368
0771480
0771491
0771492
0771545
0771626
0771671
0771793
0771794
0771800
0771809
0771826
0771936
0771986
0772027
0772057
0772089
0772130
0772315A
0772345
0772430
0772538
0772587
0772780
0772981
0769454
0769491
0769705
0769743
0769754
0769828
0769922
0769941
0769999
0770008
0770011
0770012
0770113
0770120
0770128
0770162
0770219
0770245
0770251
0770263
0770273
0770374
0770382
0770421
0770472
0770488
0770526
0770528
0770597
0770667
0770680
0770725
0770890
0770939
0770962
0770963
0770973
135
0773053
0773115
0773142
0773210
0773349
0773418
0773674
0773704
0773714
0774103
0774300
0774311
0774500
0774580
0774740
0775450
0775679
0775799
0775839
0776118
0776198
0776280
0776311
0776392
0776470
0776742
0777042
0777066
0777121
0777495
0778158
0778563
0778622
0781943
0784902
0785021
ikke fornyede internasjonale varemerkeregistreringer
2011.12.12 - 50/11
Ikke fornyede internasjonale varemerkeregistreringer
0756871
0757082
0757313
0757802
0757815
0757935
0758117
0758191
0758293
0758729
0758778
0758852
0759036
0759037
0759069
0759233
0759271
0759285
0759321
0759345
0759431
0759621
0759652
0759664
0759765
0759856
0759857
0759868
0759894
0759925
0759997
0759999
0760287
0760463
0760473
0760516
0760544
0760803
0761096
0762014
0763989
0764040
0764046
0764116
0764797
136
0765148
0769312
0774597
0774598
0571222
0757394
0757955
0758737
0759056
0759677
0760032
0760789
slettede internasjonale varemerkeregistreringer
Slettede internasjonale varemerkeregistreringer
0939654
0966758
0967609
0983269
0983270
1012393
1055778
1065416
1065417
137
2011.12.12 - 50/11
rettelse
Rettelse
I Varemerketidende nr. 49/11 ble reg.nr. 208285
(200011855) feilaktig kunngjort ikke fornyet.
Registeringen er fortsatt gjeldende.
138
2011.12.12 - 50/11