(SV) til KMBY 050215 vedr. avgifter i Bergen havn

BERGEN KOMMUNE
Bystyrets kontor
Intern korrespondanse
Saksnr.:
Saksbehandler:
Emnekode:
Til:
Fra:
Byrådsavdeling for byutvikling, klima og
miljø
Bystyrets kontor
Dato:
30. januar 2015
201124915-617
NEST
ESARK-0238
Oversendelse av skriftlig spørsmål nr. 4 fra Tina Åsgård (SV) til KMBY 050215 vedr.
avgifter i Bergen havn.
Representanten Tina Åsgård (SV) fremsetter følgende spørsmål:
Vedr. avgifter i Bergen Havn
Supplybåter som ligger til havn i Bergen, er en ikke uvesentlig kilde til lokal luftforurensning.
Det jobbes nå med miljødifferensierte havneavgifter som et avbøtende verktøy på problemet.
SV har likevel fått høre at det er billigere å ligge til kai i Bergen indre havn enn ved andre
havner i Bergensområdet, f.eks. på Ågotnes. Om dette er tilfelle, er det ikke så rart at
supplybåtene foretrekker å ligge til kai i Bergen sentrum.
Spørsmål:
1) Er det riktig at det er billigere å ligge til kai i Bergen sentrum enn i de ytre
havneområdene rundt Bergen?
2) Hva vil i så fall byrådet gjøre med dette?
Nina E. Steimler - saksbehandler
Dette dokumentet er godkjent elektronisk.