V2 Kravspesifikasjon

1000003 Bekkestua bibliotek Kravspesifikasjon Versjon dato 07.07.2015 Bekkestua bibliotek Kravspesifikasjon og prisskjema Teknisk oppgradering i underetasje og oppussing av bibliotek Inndeling etter NS3451. Side 1 av 54 1000003 Bekkestua bibliotek 1 Kravspesifikasjon Versjon dato 07.07.2015 Rigg og fellesytelser 11 Rigg og drift Biblioteket vil ikke være i drift i perioden 1. september 2015 til 1. mars 2016. I denne perioden vil tilfluktsrom og garasje være de eneste arealene som ikke skal behandles og stilles til disposisjon. Tilfluktsrommet med tilhørende areal for garderober og toaletter anses som tilfredsstillende for midlertidig skifte/spise‐fasiliteter og kontor. Ca halve garasjen kan disponeres av entreprenørene til mellomlagring av materialer etc. BH foreslår at all parkering skjer på kommunal p‐plass tilknyttet biblioteket. Entreprenør må selv vurdere om arealene dekker behovet for den daglige driften og administrasjonen av byggeplassen. Følgende areal benyttes til mellomlagring av bøker/magasiner i byggeperioden(og må skånes mot støv):  Forsamlingssalen i 1 etg  Møterommene i 1 etg  Tilfluktsrom i u‐etg  Magasinet i u‐etg For takarbeidene må det settes opp sikker atkomst til tak. Entreprenør kan selv velge plassering av stillas/trappetårn men må gjøre vurdering for å unngå skader på dekker. Stillaset må sikres mot uvedkommende. Det vises til vedlegg kap 1 12 Rivingsarbeider All riving, sortering, bortkjøring og deponering av rivemasser skal utføres ihht gjeldende forskrifter og krav. Kostnader for levering av avfall skal medtas i prisen. Området må holdes ryddig mens arbeidene pågår. Entreprenøren må sikre gjenstående konstruksjoner og elementer med tilstrekkelig tildekking under rivearbeidene. 




Det skal rives 3 vegger i rom 011 for å etablere rømningsvei 120cm fra magasin. Alle metallhimlinger i korridor og kontorer rives og erstattes med systemhimling. Vegg i lesesal (uten nummer) vindfang til lesesal (uten nummer) samt rom nummer 129, 130 og 132 rives. Se vedlegg XX (arkitekttegning). Eksisterende pipe plomberes og peis i kaféområdet fjernes. Luftinntak til det nye ventilasjonsanlegget skal gå her. Det er utarbeidet en foreløpig miljøkartlegging hvor det som er kjent per i dag er oppsummert. Side 2 av 54 1000003 Bekkestua bibliotek Kravspesifikasjon Versjon dato 07.07.2015 Det vises til vedlegg kap 2 I magasinet i underetasjen skal bøker lagres i byggeperioden. Det må bygges en midlertidig skillevegg i magasin. Det skal før byggearbeider startes avsettes et areal på ca 200 m2 i magasinet for lagring av bøker som i dag er i magasinet. Oppgitt til ca 2000 hm (hyllemeter) bøker. Bør kunne lagres i hylle, eller på pall, avhengig av hva som gir høyest tetthet. Det må vises aktsomhet ved spesielt riving av himling og vegger. Rivingsarbeider område 1 RS à kr. ………… kr. ………………… område 2 RS à kr. ………… kr. ………………… område 3 RS à kr. ………… kr. ………………… Sum Kapittel 12 område 1 overføres prissammendraget kr. ………………… 13 Bygningsmessige hjelpearbeider VVS Alle arbeider skal være komplette inkludert komplette tekniske hjelpearbeider med tilhørende bygningsmessige arbeider, slik at BH får et komplett bygg klart til bruk. Alle følgearbeider som merking, koordinering mot andre entreprenører, opprydding, sortering, bortkjøring mm skal være inkludert. Før hugging, kjerneboring, slissing mm må entreprenør kontrollere at arbeider ikke skader konstruksjoner. Dekker berørte av VVS‐tekniske hjelpearbeider gjenopprettes som eksisterende dekker. Dekker støpes igjen med betong rundt nye gjennomføringer. Eventuelle brannisolasjons‐/dampsperresjikt gjenopprettes. Under er det listet opp konkrete eksempler på hva som faller under denne post, men listen må anses å være uttømmende. Den må sees på som et utgangspunkt for videre detaljering. 







Hulltakinger/ kjerneboring/ utsparinger i lette og tunge konstruksjoner Inspeksjonsluker Utsparinger i himlinger/ innkassinger for teknisk utstyr Pigging Branntetting Spikerslag Tetting av gjennomføringer og sårskader etter riving. Hvor gjenstøping er i vegg/ gulv med brannkrav skal den utøres ihht. Brann og byggeforskrifter. Etablering av sluk i nytt teknisk rom, inkludert pigging for avløp samt gjenoppretting av eksisterende dekke. Side 3 av 54 1000003 Bekkestua bibliotek Kravspesifikasjon Versjon dato 07.07.2015 Det vises til vedlegg kap 3. Hjelpearbeider VVS område 1 RS à kr. ………… kr. ………………… område 2 RS à kr. ………… kr. ………………… område 3 RS à kr. ………… kr. ………………… Sum Kapittel 13 område 1 overføres prissammendraget kr. ………………… 14 Rive‐ og demonteringsarbeider elektro Armaturer, nødlys, branndetektorer og ev. annet elektrisk og elektronisk utstyr som er i berørte arealer og som skal remonteres skal demonteres og lagres for eventuell senere bruk. Om det er skade på utstyr før demontering, skal dette dokumenteres for å unngå ev. diskusjoner om dette i ettertid. For lagringsmuligheter vises til Oppdragsbeskrivelsen og kap 1 i denne kravspesifikasjon. Alt kursopplegg til utstyr i område 1 skal demonteres og fjernes. Det skal kartlegges om det er noen anleggsdel som skal ha midlertidig i drift under rehabiliteringsarbeidet. Disse installasjonene må merkes og sikres mot beskadigelse. Det vises til vedlegg kap 4. Demontering av gammelt kursopplegg og utstyr til telefon område 1 28 stk à kr. ………… kr. ………………… område 2 0 stk à kr. ………… kr. ………………… område 3 27 stk à kr. ………… kr. ………………… Demontering av gammelt kursopplegg og utstyr til hustelefon (calling) område 1 28 stk à kr. ………… kr. ………………… område 2 0 stk à kr. ………… kr. ………………… område 3 27 stk à kr. ………… kr. ………………… Rivning som ikke er medtatt under andre poster Side 4 av 54 1000003 Bekkestua bibliotek Kravspesifikasjon Versjon dato 07.07.2015 område 1 RS à kr. ………… kr. ………………… område 2 RS à kr. ………… kr. ………………… område 3 RS à kr. ………… kr. ………………… Sum Kapittel 14 område 1 overføres prissammendraget kr. ………………… Sum Kapittel 14 område 2 overføres prissammendraget kr. ………………… Sum Kapittel 14 område 3 overføres prissammendraget kr. ………………… Sum Kapittel 11 overføres prissammendraget kr. ………………… Side 5 av 54 1000003 Bekkestua bibliotek 2 Kravspesifikasjon Versjon dato 07.07.2015 Bygning, generelt Alt arbeid skal planlegges og utføres etter god håndverksskikk og minimum tilfredsstille NS3420 normalklasse. Elementer som byttes ut skal ha samme funksjon som eksisterende (f.eks. åpningsbare vinduer) hvis ikke annet er nevnt. Overflatene skal fremstå med samme uttrykk, dog i bedre forfatning enn dagens. Utvendige overflater av treverk skal skrapes før ny overflatebehandling. Alle overflater som skal males skal rengjøres før maling. Det skal prises for to overflatebehandlinger utvendig og en overflatebehandling innvendig. Vinduer og dører skal ha samme overflatebehandling som i dag. Mengder er kun estimert. Entreprenøren er selv ansvarlig for oppmåling av mengder samt eksakt størrelse på elementene. Sum pr delkapittel overføres til tilbudssammendrag. Råteskadet materiale skiftes ut og faktureres etter oppmålte mengder. 
Vedlegg til denne kravspesifikasjon: 
Vedlegg 1A til 1G viser planlagte arbeider på plantegninger. 
Vedlegg 1H viser rombehandlingsskjema for planlagte byggetekniske arbeider uavhengig av planlagte arbeider med elektro og ventilasjon. 
Vedlegg 1I: Bilder av enkelte elementer 
Vedlegg 1J‐L: Gamle tegninger av vindusutforming og antall 
Vedlegg 1M: Gammel tegning tak 22 Bæresystemer 222 Søyler Søyler males i rom hvor det utføres andre oppussingsarbeider. Dette gjelder både for søyler som står midt i rommene samt søyler i vegg rom 103. Estimert mengde: 123 stk. Sum totalt: __________________ Enhetspris pr stk: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 23 Yttervegger Side 6 av 54 1000003 Bekkestua bibliotek 232 Kravspesifikasjon Versjon dato 07.07.2015 Ikke‐bærende yttervegger I yttervegg skal det etableres nytt avkast fra ventilasjonsanlegg. Utføres i samme type rist som eksisterende luft inntak. Det må prosjekteres en løsning om utkast plasseres over eller under terreng. Prosjektering arkitektur: avkast ventilasjon, det som påvirker fasadeuttrykk. Råteskadet materiale skal skiftes ut med tilsvarende materialkvalitet. Hjørnekasser i tre på takoppløftene skal males. Estimert mengde trevirke som skal byttes ut: 30 lm, bredde 12 cm. Estimert mengde som skal males: 60 lm Sum totalt: ____________________ Enhetspris utskifting av trevirke pr lm: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Enhetspris maling pr lm: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 233 Glassfasader Vinduer og glassfelt som byttes skal ha samme inndeling og farge på karm som eksisterende. Inngangsparti. Råteskadet materiale eller treverk som er defekt på andre måter, skiftes ut. Hele glassfasaden skal overflatebehandles. Estimert mengde som skal skiftes ut: 5 m2 Sum totalt: ____________________ Enhetspris pr m2: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 234 Vinduer, dører, porter Dører og porter som byttes skal ha samme inndeling og farge på dørblad og karm som eksisterende med mindre det spesifiseres særskilt. Vinduer: Råteskadede vinduer skal skiftes ut. 

På takoppløft over rom 102 skal alle vinduer som kan åpnes erstattes med nye. 2 stk vinduer skal ha motorisert åpningsbarhet. Resterende skal være vinduer i faste karmer. Estimert antall vinduer totalt som må skiftes ut: 50 stk. Side 7 av 54 1000003 Bekkestua bibliotek 




Kravspesifikasjon Versjon dato 07.07.2015 Alle vinduer (inkl. takoppløft) skal overflatebehandles tilstrekkelig avhengig av underlag. Råteskadet listverk rundt Estimert mengde listverk som må skiftes ut: 300 løpemeter. Fuger rundt alle vinduer skal kontrolleres for utettheter utvendig. Utbedringer utføres ved behov. Estimert antall vinduer som må refuges: 20 stk. (ikke inkl. vinduene som skiftes ut). Dører: Alle dører skal overflatebehandles. Eventuelt råteskadet materiale byttes ut. Tofløyet utgangsdør i underetasje skal byttes ut. Erstatte ytterdør i underetasjen. Ny dør skal ha sparkebeslag slik som i dag. Ny hoveddør skal ha bredde 1,2m og sidedør 0,5m. Resterende deler av dør skal ha så nært opptil dagens utseende som mulig. Fjernstyrt døråpnerknapp skal beholdes og kobles til ny dør. Sum totalt:_________________ Enhetspris ved utskifting av vindu inkl. overflatebehandling pr stk: _ _ _ _ _ _ _ _ Enhetspris refuging av vinduer pr stk: _ _ _ _ _ _ _ _ Enhetspris utskifting av råteskadet listverk inkl. overflatebehandling pr løpemeter: _ _ _ _ _ _ _ _ 236 Innvendig overflate Generelt: Det er utført et forarbeide av interiørarkitekt som gjenspeiler brukernes ønsker, se vedlegg kap 2. Vegger og gulv er definert og layout er bestemt. Utførelse er definert på tegning. Veggflater skal males. Se vedlegg 1A og 1B for mer informasjon samt IARK. Sum totalt:_________________ 237 Solavskjerming Solavskjerming i samme område på takoppløft som i dag. Tilbudt solavskjerming med vedlagt dokumentasjon av produktet. Pris for komplett ferdig leveranse. Sum totalt:_________________ Side 8 av 54 1000003 Bekkestua bibliotek Kravspesifikasjon Versjon dato 07.07.2015 24 Innervegger 241 Bærende innervegger Veggflater skal males. Se vedlegg 1A og 1B for mer informasjon samt IARKs tegninger. Sum totalt:_________________ 242 Ikke‐bærende innervegger kontorer Plan 1: Skillevegg som skiller lesesalen fra resten av publikumsarealene skal rives. Veggflater skal males. Se vedlegg 1A og 1B for mer informasjon samt IARK. Ny vegg skal bygges for å skjule sorteringsmaskinen (støybegrensning). Toaletter i publikumssone: rom 112, 115 og 118 oppgraderes og utføres tilsvarende toalettene i rom 116 og 117. Plan U: I overgang vegg/himling på kontorene skal overgangen tettes med akryl for å bedre lydisoleringen. Taklist må demonteres og remonteres ved dette arbeidet. Sum totalt:_________________ 244 Vinduer, dører, foldevegger Generelt: Dørkarmer males i samme farge som eksisterende. Nytt rom for sorteringsmaskin i biblioteket: 
Dør til rom med sorteringsmaskin i plan 1 utføres med spalte for overstrømning. Vinduer Omramming skal overflatebehandles. Se vedlegg 1A for mer informasjon. Dører Alle dørkarmer i de berørte områdene skal overflatebehandles. For enkelte dører skal følgende utføres: 
metallbeslag på karm og dørblad i utsatt områder. 
tette dører byttes til dører med glassvindu. Side 9 av 54 1000003 Bekkestua bibliotek Kravspesifikasjon Versjon dato 07.07.2015 
dør i vindfang rom 001 skal erstattes med tilsvarende dør som utgangsdør. 
dør skal hengsles om til motsatt side. 
Om mulig er det ønskelig å gjenbruke evt. overflødige dører. Se vedlegg 1C og 1D for mer informasjon. Sum totalt:_________________ 245 Skjørt (innkassing nye ventilasjonskanaler i kontorer) Nye skjørt ifm ventilasjonskanaler skal males i samme farge som himling. 246 Kledning og overflate i ansattgarderober Fliser på vegg i sanitærrom skal byttes ut med baderomsplater (høytrykkslaminat). Opsjon: Pris på annet egnet materiale på overflaten. Dokumentasjon av produkt skal foreligge med tilbudet. Sum totalt:_________________ Sum opsjon: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 25 Dekker 251 Frittbærende dekker Overflater i berørte rom skal males. Se Vedlegg kap 2. Sum totalt:_________________ 255 Gulvoverflater Nytt gulvbelegg skal avsluttes med kantlist mot betongsøyler. Plan 1: se interørarkitekts tegning. Plan U: Vinylgulv med oppbrett i garderober og ansatte‐toalett. 

Gulvbelegg i publikumsarealene skal erstattes med nytt. Gulvfliser i terrakotta samt fuger skal renses og overflatebehandles. Side 10 av 54 1000003 Bekkestua bibliotek 
Kravspesifikasjon Versjon dato 07.07.2015 Gulvfliser i sanitærrom skal erstattes med gulvbelegg tilsvarende rom 116 og 117 med oppbrett. Se vedlegg Vedlegg kap 2 for mer informasjon. Alle gulvlister i tre i berørte rom overflatebehandles. Sum totalt:_________________ 256 Faste himlinger og overflatebehandling Plan U: Det eksisterer 3 himlingstyper i dag: metallhimling (original) systemhimling i korridorer, og gipshimling i magasinet. All metallhimling, inkludert flåte i kantine i plan U, fjernes og erstattes med systemhimling. Innfelt belysning i mineralullplater, se kap 43. Gipshimling i magasin demonteres og remonteres etterpå. Som følge av nytt ventilasjonssystem etableres ca 1 meter bredt felt med systemhimling som avsluttes mot skjørt i kontorer, se tegninger. Plan 1: Himling i bibliotekets areal må behandles etter riving av diverse vegger. Himlingen skal males i tilsvarende farge som eksisterende. Sum totalt:_________________ 257 Systemhimlinger Metallhimling i korridorer rives og erstattes med systemhimling. Møterom 107‐108: behov for å redusere klang i disse rom – det må utarbeides en løsning for eksempel absorbenter i himling/flåte. Sum totalt:_________________ 26 Yttertak 262 Taktekning Eksisterende takpapp fjernes. Side 11 av 54 1000003 Bekkestua bibliotek Kravspesifikasjon Versjon dato 07.07.2015 Hovedtaket skal tekkes om med takpapp. Ca 2 000 m2. Sluk skal legges på laveste punkt. Se vedlegg 1G og 1M. Sum totalt:_________________ 265 Gesimer, takrenner og nedløp Nye gesimsbeslag. Disse skal ha samme størrelse om eksisterende. Utførelse skal være tilsvarende dagens. Evt. forslag til bedre løsninger kan diskuteres med byggherren. Overgangsbeslag kan beholdes. Sum totalt:_________________ 266 Himling og innvendig overflate Publikumsarealer i 1 etg, se kap 256. 27 Fast inventar 275 Skap/reoler All fast ny innredning i biblioteket skal leveres av annen leverandør. Tidspunkt for ferdigstillelse av oppussingsarbeider og ombygging i biblioteksdelen er derfor svært viktig å kommunisere med denne leverandør. Deltakelse i særmøter/planleggingsmøter vedrørende dette skal inngå i rigg/drift‐
kapittelet. 28 Trapper, balkonger m.m. 281 Innvendige trapper Hovedtrapp med terrakottafliser mellom 1. etg og u.etg, rom 001C, samt fuger rengjøres og overflatebehandles. Ved scene G2 i interiørarkitekts tegning skal det lages rekkverk på topp av brystning rundt trapperom. Dette skal utføres i rustfritt stål og glass med egnede egenskaper. Sum totalt:_________________ Side 12 av 54 1000003 Bekkestua bibliotek 3 Kravspesifikasjon Versjon dato 07.07.2015 VVS‐tekniske anlegg 30 Generelt Entreprenøren skal prosjektere og levere komplette VVS‐ anlegg i det omfang som er angitt i denne beskrivelsen samt Oppdragsbeskrivelsen. Spesifikasjonen beskriver grunnleggende funksjons‐ og kvalitetskrav, samt krav til utførelse av VVS‐ anlegg inkludert automatiseringsanlegg. For øvrig må entreprenøren gjøre seg kjent med samtlige deler av tilbudsgrunnlaget, og med de løsninger som velges for andre fagområder. VVS‐ anleggene er hovedsak fra byggeår, det ble gjort en delvis oppgradering på ventilasjonsanlegg samt el. kjel og varmtvannsbereder i 1997. Sanitæranlegget er i hovedsak fra byggeår med innstøpte rørledninger for både tappevann og spillvann. Varmeanlegget består av 2 elektrokjeler hvorav den ene er i fra byggeår og den andre fra 1997. Disse forsyner varmebatterier til luftbehandlingsaggregatene og ettervarmebatterier i kanalnettet. Bygget varmes opp med elektriske panelovner. Luftbehandlingsanlegget består av 7 systemer med batterigjenvinnere eller plateveklser, tre av aggregatene har mulighet for bruk av omluft. Anleggene styres ved hjelp av sentral driftskontroll, SD‐ anlegg. Det skal leveres VVS‐tekniske anlegg, basert på kvalitets‐ og funksjonskrav. Funksjonskrav er angitt i Oppdragsbeskrivelsen. Alle installasjoner skal være koordinert og integrert slik at de overordnede funksjonskrav alltid blir tilfredsstilt. Alle anlegg skal utformes slik at det kan drives vedlikehold/reparasjon på deler av anlegget uten at hele anlegget må settes ut av drift. Alle anlegg utstyres med lett tilgengelige målepunkter for kontroll og regulering. For styring og regulering henvises til kapittel 56. VVS‐ tekniske tilbudstegninger er veiledende og viser foreslåtte føringsveier, systemer og løsninger. Utstyr som kreves etter gjeldende forskrifter, eller er nødvendig for byggets normale bruk skal medtas selv om dette ikke er vist på tegning eller spesielt beskrevet. Oppdragsbeskrivelsen omfatter en rekke forhold og krav av overordnet karakter som berører alle fagdisipliner. Det settes derfor krav til at fagkapitlene alltid skal forstås i en direkte sammenheng med forhold som er definert og omtalt i Oppdragsbeskrivlesen. Side 13 av 54 1000003 Bekkestua bibliotek 301 Kravspesifikasjon Versjon dato 07.07.2015 Ytelser og omfang Alle ytelser skal tilfredsstille kravene gitt av gjeldende teknisk forskrift, TEK10. Det vedlagte underlaget viser overordnede krav til systemoppbygning som skal prises i sin helhet. 302 Dimensjoneringskriterier De VVS‐tekniske anleggene skal dimensjoneres for å tilfredsstille byggeprogrammets funksjonskrav, lover og forskrifter, samt relevante veiledere og standarder. Generelle temperatur‐ og lufthastighetskrav skal være i henhold til Arbeidstilsynets veiledning 444. Veiledningen skal brukes som forskrift og gjelder for alle arealer det er etableres ny ventilasjon. Tabell 1 under angir dimensjonerende krav til inneklima og internlaster i forskjellige typer rom. Det er en absolutt forutsetning at kravene i tabellen skal tilfredsstilles og kunne reguleres for hvert rom. De tekniske anlegg skal være integrerte systemer hvor klimatisering av bygget samtidig tilfredsstiller kravene til optimal energibruk. I tabell 1 defineres friskluftsmengde som m3/h. Forskriftenes krav til frisklufts‐ mengde skal alltid være ivaretatt. Dimensjonerende utetilstander Dimensjonerende utetilstand skal regnes med 3 påfølgende døgn (med skyfri himmel sommer) og følgende temperaturer: Sommer Maks. temperatur +27°C (kl. 15:00) Våtkuletemperatur +19°C Min. temperatur +13°C (kl. 03:00) Døgnmiddeltemperatur +20°C Vinter Temperatur ‐20°C Vind 3 m/s Operativ temperatur Sommer: Max‐verdi angir tillatt maksimal operativ temperatur i løpet av brukstiden. (v/dimensjonerende utetemperatur). Min‐verdi angir tillatt minimumstemperatur ved brukstidens begynnelse. Tillatte glidning av max‐temperatur, 0,5°C økning av innetemperatur for hver 1°C økning av utetemperatur, ved temperaturer høyere enn dimensjonerende utetilstand. Operativ temperatur Vinter: Verdi angir krav til minimumstemperatur som skal kunne holdes ved dimensjonerende utetemperatur og ingen internlast. Side 14 av 54 1000003 Bekkestua bibliotek Kravspesifikasjon Versjon dato 07.07.2015 Personbelastning: Personbelastning i tabellen skal benyttes ved prosjektering av de tekniske anleggene. Det kan være oppgitt andre personbelastninger i kapittel 1 Funksjonsbeskrivelse, dette er angitt av hensyn til møblering. Intern varmebelastning: Oppgitte verdier for intern belastning er orienterende og skal benyttes som grunnlag for romklimaberegninger, men skal tilpasses levert utstyr. Side 15 av 54 1000003 Bekkestua bibliotek Kravspesifikasjon Versjon dato 07.07.2015 Tabell 1 Parameter Operativ temperatur oC
Min. luftmengde m3/h Interne laster i rommene Romtype Vinter Sommer
Pr. m2
Min – Maks Normalt/ Utstyr
(maks) (Dimensjoneres for) ant. person 009 avd. leder øst 22 21 – 26
11
2
1 stasjonær pc per person 008 Vaktmester 22 21 – 26
10
1
1 stasjonær pc per person 007 Biblioteksjef 22 21 – 26
8
1
1 stasjonær pc per person 006B Adm. Personale 22 21 – 26
10
2
1 stasjonær pc per person 006A Ledig 22 21 – 26
9
1
1 stasjonær pc per person 005 Adm. Leder 22 21 – 26
11
2
1 stasjonær pc per person 004 Spesialkonsulent 22 21 – 26
9
1
1 stasjonær pc per person 003 Kursrom 22 21 – 26
17
10
1 stasjonær pc per person, 10 bærbare pc’er 017 Innkjøp 22 21 – 26
9
2
1 stasjonær pc per person 018 Katalogsjef 22 21 – 26
9
1
1 stasjonær pc per person 019 Katalogpersonale 22 21 – 26
10
3
1 stasjonær pc per person 020 Klargjøring 22 21 – 26
10
3
1 stasjonær pc per person 022 Skrankepersonale 22 21 – 26
12
8
1 stasjonær pc per person 023 Barneavd. 22 21 – 26
10
5
1 stasjonær pc per Side 16 av 54 1000003 Bekkestua bibliotek Kravspesifikasjon Versjon dato 07.07.2015 person
024 Voksenavd. 22 21 – 26
9
6
1 stasjonær pc per person 026/1 IT‐ kontor 22 21 – 26
10
1
1 stasjonær pc per person 026/2 Musikk 22 21 – 26
10
2
1 stasjonær pc per person Garderobe 22 21 – 26
9
Kontor generelt 22 21 – 26
10
1 stasjonær pc per person Møterom generelt 22 21 – 26
20
1 stasjonær pc per person Kantine 22 21 – 26
20
Kopi/print 22 21 – 26
10 (min. 100m3/h) Bøttekott 22 21 – 26
10 (min. 3
100m /h) Teknisk rom 22 15 – 30
7
Korridor/ vestibyle 22 21 – 26
7
Lager 22 21 – 26
7
WC 22 21 – 26
100m3/h pr. sete Dusj 22 21 – 26
100m3/h pr. hode 30
2 stk kopimaskiner Side 17 av 54 1000003 Bekkestua bibliotek 303 Kravspesifikasjon Versjon dato 07.07.2015 Føringsveier Alle hovedføringer og etasjefordelinger skal legges i full dimensjon i hele sin lengde. Dette pga. fleksibilitet ved senere utvidelser og kravet om lavt trykktap i alle rør‐ og kanalnett. Kanalnett og rørføringer som betjener arealer utover prosjektomfang skal opprettholdes. Det må påregnes tid og materiale mtp tilpasninger for nye rør og kanalføringer mot eksisterende som skal opprettholdes. 304 Isolasjon Generelt All rør‐ og kanalisolasjon skal utføres slik at det indre miljø ikke belastes (emisjoner, fiber,etc.). Nødvendig endelukking av isolasjon skal derfor medtas. Endelokk skal utføres slik at disse kan demonteres uten at isolasjonen ødelegges. 305 Utstyr For alle VVS‐anleggene skal det leveres og monteres utstyr med god standard og anerkjent kvalitet som er tilgjengelig på det norske marked, med god tilgang på reservedeler. 306 Innregulering Innregulering av luftmengder skal utføres med toleranskrav +/‐10% av beregnet verdi, inklusive målefeil. Målte luftmengder påføres tegninger i tillegg til måleprotokoll. Dette gjelder alle ventilasjonsanlegg, inkl. eksisterende. 307 Trykkprøving og tetthetsprøving Krav nedenfor til trykkprøving og tetthetsprøving gjelder nye installasjoner, ikke eksisterende. Rørnett Samtlige nye rørledninger skal trykk‐ og tetthetsprøves iht. NS 3420. Det skal forutsettes etappevis trykkprøving i henhold til arbeidenes framdrift. Før trykkprøvingen skal rørnettene renspyles med vann. Spylingen skal foregå før apparater og utstyr er tilknyttet. Små ventiler som termostatventiler, magnetventiler, automatiske lufteventiler m.m. skal ikke være tilknyttet ved renspylingen. Det skal utarbeides en avstengingsguide for røranlegget. Ventilasjonskanaler Nye kanaler i og på bygget skal tetthetsprøves i henhold til NS 3420, med 400 Pa prøvetrykk. Tetthetsklasse B både for rektangulære og sirkulære kanaler og utstyr. Kontrollen skal utføres ved stikkprøver av minst 20 % av kanalsystemet i bygningen. Kanalstrekk velges ut i samråd med byggherren. Alle målinger og resultater skal protokolleres og fremlegges byggherren. 308 Lydforhold/lydmålinger Anlegget skal minimum tilfredsstilee myndighetenes krav til ekstern og intern støy hvis ikke de spesifiserende tekster angir strengere krav. Entreprenøren skal tilby slikt utstyr og utforme installasjoenene slik at ovennevnte krav oppfylles. Side 18 av 54 1000003 Bekkestua bibliotek Kravspesifikasjon Versjon dato 07.07.2015 Lydtrykknivået i oppholdssone skal kontrolleres av entreprenør før overlevering. Det forutsettes at målingene gjennomføres og dokumenteres u hht. NS 4814 og NS 8172. 309 Merkesystem Alle nye komponenter merkes i tråd med Bærum kommune sine retningslinjer, entreprenøren er ansvarlig for å sette seg inn i disse. 310 Søknader Prosjekterende skal bistå med relevant dokumentasjon i nødvendige søknadsprosesser, som slik som Arbeidstilsynet, bl.a. 444‐skjema, energisimuleringer, luftmengdeskjema m.m. 31 Sanitæranlegg 310 Generelt Det skal leveres og monteres utstyr med god standard og anerkjent kvalitet, og med god tilgjengelighet på det norske marked. Omfang av utskiftninger på sanitæranlegget fremgår av romskjema. I hovedsak skal alt av sanitærutstyr med tilhørende rørføringer i rom der det skal utføres arbeider på vegger, tak, gulv skiftes ut. Gamle innstøpte rørføringer for forbruksvann fjernes. Det legges nye åpne rørføringer frem til nytt sanitærutstyr. Synlige spillvannsledninger til/ fra utstyr skiftes ut, innstøpte avløpsledninger opprettholdes. Sluk i dusjer skal skiftes ut, sluktyper og rister tilpasses beskrevet gulvkonstruksjon/overflate. Utover dette forsøkes eksisterende sanitæranlegg opprettholdt. Men i og med at skal legges nye føringer for ventilasjon vil det i enkelte arealer være behov for tilpasninger ifbm rørføringer. Alle rørføringer som må demonteres for montasje av nye ventilasjonskanaler skal reetableres slik at alt eksisterende sanitærutstyr opprettholder sin funksjon. 311 Bunnledninger Bunnledninger Det er nylig utført inspeksjon av eksisterende bunnledninger som viser behov for rens/ spyling av eksisterende bunnledninger. Det skal medtas komplett spyling/ rens av eksisterende ledningsnett. Ledningsnett består av både støpejern og plast. Dimensjoner opp til 125 mm. Omfang ledningsnett ca 70 m. Det skal leveres rapport på utførte arbeider. Nye sluk i garderobene tilknyttes eksisterende bunnledninger. Det skal etableres hjelpesluk i nytt teknisk rom. Avløp fra sluk føres til eksisterende teknisk rom og føres på gulv til eksisterende sluk. Side 19 av 54 1000003 Bekkestua bibliotek 312 Kravspesifikasjon Versjon dato 07.07.2015 Ledningsnett Avløpsledninger Innvendige vertikale og horisontale avløpsrør utføres av MA‐rør. Alle støpejern avløpsrør skal være innvendig epoxybelagt. Mindre dimensjoner kan legges i Cu‐rør eller plastrør. Synlige avløp fra servanter legges i plast. Synlige rørføringer fra utstyr skal være i forkrommet utførelse. Det må påregnes noe omlegging av eksisterende takavvanningsrør i forbindelse med etablering av nytt luftinntak. Kondensavløp fra aggregater og eventuelle kjøleenheter Kondensavløp med vannlås monteres fra evt. kjølebatterier i ventilasjonsaggregater samt inntak/avkast. Det skal benyttes vannlåser som sikrer at disse ikke blir tømt pga av trykkdifferanser; det vil si at de har tilstrekkelig lukningshøyde. Ledningsnett for kaldt vann og varmt vann Det legges nye åpne hovedrørføringer fra teknisk rom frem til og med tilknytning til sanitærutstyr i rom som er berørt av prosjektet. Synlige rørføringer i rom legges i forkrommet Cu. Dekkskiver, klammer og øvrig tilbehør skal være i forkrommet materiale. Alle koblinger skal være tilgjengelige for inspeksjon. Nytt hovedstrekk for varmtvann fra teknisk rom skal leveres med varmtvannssirkulasjon i lik utstrekning som pr i dag. Det skal medtas tilknytning av vanntilførsel for ny vanndispenser. Vanndispenser plaaeres i publikumsareal plan 1 og leveres av bruker. Legionellasikring Legionellasikring skal ivaretas. Samtlige rørledninger skal kunne gjennomspyles med hettvann for legionellasikring. Vannet skal kunne føres ublandet i bypass over termostat/blandeventil for legionellasikring. Varmtvannsbereder skal holde 70 °C, med mulighet for å øke til 80°C ved sjokkoppvarming av ledningsnett pga. legionellasikring. Nødvendige ventiler skal ha tydelig merket posisjon, og skal være utilgjengelig for uvedkommende. 314 Armaturer Generelt Alle armaturer skal leveres med skoldesperre. Det skal benyttes (dempede) mykstengende armaturer, slik at trykkslag ikke oppstår. Avstengningsventiler På alle hovedkurser og opplegg, samt fordelingskurser i etasjene, monteres avstengningsventiler. Side 20 av 54 1000003 Bekkestua bibliotek Kravspesifikasjon Versjon dato 07.07.2015 Foran hvert sanitærutstyr monteres avstengningsventiler. 315 Utstyr Sanitærutstyr Det skal benyttes gulvstående, vannbesparende toaletter. Alle gulvstående toaletter skal fuges mot gulv. Servanter monteres uten åpning til vegg. Det skal fuges mot vegg. Størrelser på servanter må tilpasses romstørrelser, størrelse og type skal godkjennes av RIV/ ARK før bestilling. Servanter skal ha forkrommet avløp mellom vannlås og vegg/gulv inkl. dekkskiver. Alle blandebatterier skal være av ettgrepstype med keramiske skiver og skoldesikring. Senking av tappevannstemperatur skal skje lokalt og ikke ved blandeventil ut fra bereder. Dusjarmaturer skal leveres komplett med tilhørende dusjgarnityr, hode, slange, såpeholder etc. for fullverdig funksjon. Utstyr skal være av god standard. Sluk skal tilpasses type gulvbelegg (fliser/ belegg). Sluk skal være utført i rustfritt stål og ha rist i samme materiale. Jording i henhold til forskriftskrav. HC‐WC skal være gulvstående med armstøtter festet til bakvegg. For HC‐WC skal servanter være av spesielt HC‐ tilpasset type mht størrelse og utforming. Annet utstyr Slukrister skal være i rustfritt stål av tykk plate. I lager som omgjøres til nytt teknisk rom for ventilasjon skal det etableres nytt sluk. Avløp fra sluk føres til eksisterende teknisk rom og legges som brutt avløp til eksisterende sluk. I forbindelse med at eksisterende takkledning skal skiftes ut skal alle berørte taksluk fjernes og erstattes med tilsvarende nye. Totalt antall 15 stk. 316 Isolasjon Samtlige ledninger, ventiler, koblinger, flenser og utstyr for kaldtvann, kjøleanlegg, taknedløp og spill/overvann, isoleres med diffusjonstett isolasjon, slik at kondens ikke oppstår. Varmtvannsledninger isoleres med minerallullskåler med glassfiberarmert aluminiumsoverflate. Isoleringen skal føres ubrutt gjennom alle veggjennomføringer. Synlige rørføringer som isoleres skal mantles med plastmantel. Gjelder også synlig rørføringer i tekniske rom. Åpne forlagte koblingsledninger i rom til utstyr (forkrommet) isoleres ikke. 319 Andre deler av sanitærinstallasjoner Eksisterende sanitæranlegg Demontering/ remontering Side 21 av 54 1000003 Bekkestua bibliotek Kravspesifikasjon Versjon dato 07.07.2015 Eksisterende servant i plan 1.etg ved rom 132 utlån skal demonteres og remonteres i samme område ved trappeløp, plassering avklares med bruker. Nye rørføringer, herunder kv/vv og spv til/fra servant skal medtas, vann og avløp tilknyttes ledningsnett i plan U.etg. Det skal etableres ny lufteledning i forbindelse med demontering/ remontering av servant. Ny lufteledning skal føres over tak, avsluttes med luftehatt, komplett. Eksisterende løsning med vakumventil fjernes. Riving sanitæranlegg Eksisterende hovedkurs for VV, KV og VVC i plan u.etg skal skiftes ut fra berederanlegg i teknisk rom frem til og med rom 050. Gamle kurser fjernes. Sanitærutstyr som skal rives/ fjernes fremgår av romskjema. Ledningsnett tilhørende sanitærutstyr som fjernes, herunder KV/VV skal fjernes. Innstøpte rørføringer fjernes i den grad det er mulig uten store bygningsmessige inngrep. Der fjerning av rør utløser unødige store bygningsmessige inngrep skal rør plugges hensiktsmessig. Ledningsnett tilhørende sanitærutstyr, herunder SPV skal fjernes der dette ligger åpent/synlig. Innstøpte spillvannsledninger skal opprettholdes og benyttes videre med nye tilknytninger. 32 Varmeanlegg 320 Generelt Varmeanlegget består av 2 elektrokjeler. Disse forsyner varmebatterier til luftbehandlingsaggregatene samt etter‐varmebatterier i kanalnettet. Bygget varmes for øvrig opp med elektriske ovner i form av panelovner, ribberør. Det skal legges frem ny vannbåren kurs til varmebatteri for nytt ventilasjonsaggregat, utover dette skal eksisterende varmeanlegg i hovedsak opprettholdes slik det er. Ny varmekurs utstyres med nødvendig antall stengeventiler, shuntventil, reguleringsventil, sirkulasjonspumpe, termometer og følere. Oppbygging tilpasset eksisterende systemløsning. Eksisterende hovedpumpe fjernes og erstattes med 2 stk nye frekvensstyrte pumper. 322 Ledningsnett Rørdimensjoner fra 12 til 54 mm skal legges av pressfittings rørsystem med toleranser og overflater etter DIN 2391 og 2394. Trykklasse 16 bar. Større dimensjoner legges av sømløse stålrør for sveising etter NS 582 og stålrørsdeler etter NS 989. 324 Armaturer Side 22 av 54 1000003 Bekkestua bibliotek Kravspesifikasjon Versjon dato 07.07.2015 Ventiler og kraner Ny kurs til varmebatteri forsynes med avstengningsventiler, nødvendige innreguleringsventiler og luftepotter med manuell ventil med plugg nedført til betjeningshøyde. Alle lavpunkter forsynes med uttak og stengeventil for avtapping. Samtlige stengeventiler leveres som kuleventiler t.o.m. DN50. Spjeldventiler benyttes for større dimensjoner. Alle ventiler monteres med unioner/ flenser for enkel utskifting. Innreguleringsventiler Alle innreguleringsventiler skal ha måleuttak for kontrollmåling av vannmengder. På hovedkurser skal det benyttes konstant differansetrykkregulator. Måleutstyr Kurs til nytt varmebatteri utstyres med termometer i tur‐ og returledningen på begge sider av komponentene. Termometre skal være montert i lommer i rørnettet. Termometrenes nøyaktighet, reaksjonstid og oppløsning skal være av høy kvalitet og tilpasset den enkelte måleoppgave. 325 Utstyr Pumper Alle nye pumper skal være frekvensstyrt. Dette inkluderer også pumper som skal gå med konstant mengde. Pumpene skal kommunisere med eksisterende SD‐anlegg og vise av/på og pådrag i prosent og vannmengde. 326 Isolasjon Samtlige rørledninger, koplinger, ventiler etc. til varmeanlegget skal varmeisoleres i sin helhet. Alle ventiler og komponenter ifm. varmeanlegget skal isoleres med avtakbare puter. Isoleringen skal føres ubrutt gjennom alle veggjennomføringer. Synlige rørføringer som isoleres skal mantles med plastmantel. Gjelder også synlig rørføringer i tekniske rom. 329 Andre deler av varmeinstallasjoner Eksisterende varmeanlegg Alle hoved varmebatterier samt ettervarmebatterier i eksisterende kanalnett skal innreguleres på nytt. Riving varmeanlegg Rørføring, batterier og ettervarmebatterier for varme og gjenvinning tilhørende system 360.05 skal fjernes komplett. Nedtapping/ oppfylling Nedtapping og oppfylling av anlegget i nødvendig omfang. Side 23 av 54 1000003 Bekkestua bibliotek Kravspesifikasjon Versjon dato 07.07.2015 33 Brannslokkingsanlegg 330 Generelt Installasjon for manuell brannslokking I nytt teknisk rom installeres det 6 kg godkjente skumhåndslokkeapparater. Eksisterende brannskap demontering/ remontering Rom 132 Utlån og rom 130 Sortering i plan 1 .etg skal avvikles. Eksisterende brannskap (1 stk) på vegg mot disse rommene skal demonteres og remonteres i område ved trapp/ heis. Ny vanntilførsel til brannskap må etableres fra etasjen under. Brannskap må plasseres slik at krav til dekningsgrad for utstrakt brannslange ivaretas. Eksisterende brannskap ved sjakt i akse C‐7 i plan 1.etg skal flyttes. Demontering og remontering samt tilpasninger av vanntilførsel ny plassering medtas. 36 Luftbehandlingsanlegg 360 Generelt Eksisterende ventilasjonsanlegg med tilhørende kanalnett som betjener kontorarealer i plan u.etg skal skiftes ut, system 360.05. Det skal etableres nytt ventilasjonsanlegg med vannbårent varmebatteri og roterende gjenvinner for disse arealene. Eksisterende kanalnett med tilhørende utstyr som tidligere har dekket disse arealene skal rives og fjernes. Det skal prosjekteres, leveres og monteres et komplett luftbehandlingsanlegg med filtrert og forvarmet tilluft. Anlegget skal være balansert mht. tilluft og avtrekk. I rom mot fasader legges det opp til innkassing av kanaler i bakkant av rom med tilførsel av luft via bakkantventiler montert i innkassing/ skjørt. Plassering av ventiler må tilpasses øvrige tekniske installasjoner, eksempelvis lysarmaturer og eventuelle lyddempende himlingsplater. Ventilasjonsanlegget skal behovsstyres. I utgangspunktet skal alle rom med personbelastning ventileres med variable luftmengder styrt etter temperaur og CO2 i sekvens med romklimatiseringsenheter( panelovner). Samtlige rom skal ventileres, inkludert tekniske rom, trapperom og korridorer. Det skal tas hensyn til persontetthet, aktivitetsnivå, materialbruk (emisjoner), overflatebehandling, glassarealer og solavskjerming for de enkelte rom når ventilasjonsluftmengder bestemmes. Det skal installeres instrumenter for måling av hovedluftmengde i hvert anlegg (både tilluft og avtrekk). Side 24 av 54 1000003 Bekkestua bibliotek Kravspesifikasjon Versjon dato 07.07.2015 Luftinntak for nytt ventilasjonsaggregat etableres på tak med prefab inntakshatt, avkast via rist(er) i fasade plan 1.etg. Størrelse på rister tilpasses. Avkastluft skal føres ut av bygget slik at det ikke fører til kortslutning av avkast/tilluft og det ikke skaper sjenanse for annen virksomhet. Eksisterende ventilering av filmsalen i plan 1 blir berørt av ny sjakt for inntak og avkast, berørte ventiler må erstattes med nye samt ny plassering slik at opprinnelig luftmengde i filmsalen blir opprettholdt. I plan 1 skal det etableres noen nye vegger, det må etableres overstrømningsventiler slik at ventilering av disse rommene blir ivaretatt. Sentralavtrekk for magasinet er i dag i eksisterende lager (nytt teknisk rom). Dette flyttes slik av sentralavtrekket kommer i magasinet. Det er i dag et eksisterende eksosavsug på tak, det må påses at det ikke blir kortslutning mellom dette og nytt luftinntak. For ventilasjonsanleggets funksjon under brann henvises det til branntegninger med notat i tillegg til at krav i TEK10/VTEK10 skal følges. 362 Kanalnett Kanalanleggene skal utstyres med renseluker slik at framtidig renhold kan utføres enkelt og rasjonelt. Alle kanaler skal kunne rengjøres i hele sin lengde. Det skal benyttes spiro‐kanaler for luftdistribusjon i bygget der dette er praktisk mulig. Planlegging og utførelse av kanalarbeider må samordnes nøye med elektriker og rørlegger, slik at kollisjoner unngås. Det skal monteres inn tilstrekkelig antall lydfeller slik at lydkravene som er angitt for de enkelte romkategorier overholdes. Alle synlige kanaler skal males. Farge avklares med ARK/BH. 364 Utstyr luftfordeling Luftfordelingsutstyr  Luftfordelingsutstyret skal tilpasses ventilasjonstekniske systemer og funksjonskrav.  Det lufttekniske utstyret dimensjoneres iht. de rom som ventilene plasseres i, dvs. at ventilenes kastelengder og lydnivå tilpasses rommets formål og bruk.  Alle ventiler skal utstyres med måleuttak for luftmengde. Ventiler skal kunne demonteres for renhold.  I rom med store luftmengder benyttes avtrekksventiler med bakenforliggende lydfeller og spjeld.  Reguleringsspjeld Reguleringsspjeld innmonteres i kanalnettet i den utstrekning det er nødvendig for å muliggjøre en riktig og god innregulering.  Alle rom og soner med variable luftmengder skal utstyres med trykkstyrt, trinnløst modulerende spjeld på tilluft og avtrekk. Side 25 av 54 1000003 Bekkestua bibliotek Kravspesifikasjon Versjon dato 07.07.2015 365 Utstyr luftbehandling Det skal installeres nytt ventilasjonsanlegg lokalisert i teknisk rom i underetasjen med gjenvinningsgrad og SFP‐ faktor i henhold til krav i dagens forskrift som et minimum. Det benyttes system med frekvensstyrte vifter og roterende gjenvinner for å minimere driftskostnader knyttet ventilasjon. Faktorer som SFP‐ og LCC vektlegges. Det tilstrebes å benyttet gjenvinner med høyest mulig gjenvinningsgrad. Luftmengde for nytt system for kontorarealer i u.etg er anslått til ca 10.000 m3/h. Aggregatet skal utstyres med vannbårent varmebatteri. Byggets spenningssystem 230 V. Alt utstyr skal leveres for dette spenningssystemet. Evt. behov for trafo skal inkluderes. Alle aggregater leveres med komplett påmontert automatikk. Integrert automatikk skal kunne kobles opp mot eksisterende SD anlegg og Bærum kommune sitt Toppsystem. For funksjonskrav til integrert automatikk, se kap. 56. 







Det monteres termometre i kanalnett på alle fire sider av aggregatet. Leverte aggregat skal være i galvanisert stål, av høy kvalitet med hensyn til tetthet, finish, listverk og festing av disse. Ferdig aggregat skal fremstå med mest mulig glatte overflater, og avrundede kanter, slik at utvendig renhold lett kan ivaretas. Eksternt trykkfall 250 Pa Største hastighet i tverrsnittareal 2,5 m/s SFP maks. 2,0 Det er entreprenørens ansvar at det tilbudte utstyr, uten pristillegg, utover det som er nevnt i beskrivelsen, kan inntransportereres i tekniske rom. Aggregatet skal kunne styres av 0‐10 V signal Tilførsel til vifter fremføres i felles kabel. Tilbehør inkludert i leveranse: 




Laminert plansje over aggregatets oppbygning, ytelse, systemnr. osv. for montering i vifterom. Sikring mot at vibrasjoner fra aggregater overføres til kanalnettet og bygningskonstruksjonen. Samtlige leverte aggregater skal være bygget opp på solide, primede og lakkerte stålrammer, både for heving over gulvnivå og for eventuell vibrasjonsisolering fra bygningskroppen. Ved rammens utforming og/eller oppbygging skal det korrigeres for fall til sluk i teknisk rom slik at aggregatene står i vater, samt være tilstrekkelig høyde for nødvendig drenering. Aggregat leveres med bunnramme, høyde 100 mm over gulv, i galvanisert stål Aggregat med ramme skal være vibrasjonsisolert mot bygningskroppen med f.eks. gummimatter/‐klosser med tilstrekkelig kjemisk motstandsdyktighet. Entreprenør er Side 26 av 54 1000003 Bekkestua bibliotek 






Kravspesifikasjon Versjon dato 07.07.2015 ansvarlig for ikke å få lydsmitte og vibrasjoner fra leverte aggregat til bygning og kanaler som er tilsluttet aggregatet. Vindu og innvendig lys ved alle bevegelige deler i aggregatet skal være inkludert. Kabel fra lysarmatur skal være ferdig koblet og ført frem til 2‐polet bryter montert utvendig på aggregat. Frekvensomformere for vifter og roterende gjenvinner skal inkluderes i aggregatprisen. Det skal være hengslede luker med god adkomst til alle komponenter for rengjøring. Aggregatene skal ha full inspeksjonsmulighet for alle komponenter. Nødvendige dreneringspunkter for aggregat og luftinntak/‐avkast med vannlås og avløpsrør, som legges til nærmeste sluk/oppstikk. Nødvendig antall skivetermometere for å kunne registrere temperaturer gjennom ventilasjonsaggregatet. Drifts‐ og vedlikeholdsinstruks med bl.a. rengjøringsmetoder. Livsløpskostnader (LCC)  Tekniske data for aggregater skal vedlegges tilbudet. 366 Isolasjon Ventilasjonskanaler skal ha isolasjon slik at utvendig eller innvendig kondensdannelse ikke kan forekomme. Innvendig isolering skal ikke benyttes. Rundt inspeksjonsluker skal isolasjon avsluttes med plateprofiler, eller tilsvarende. Brannisolering: Yttersjiktet for brannisoleringen skal ha en overflate som kan rengjøres. Alle gjennomføringer i brannskiller skal ha samme brannmotstand som konstruksjonen den går igjennom. 369 Annet utstyr for luftbehandling Eksisterende ventilasjonsanlegg Rengjøring/ kanalrens Det skal medtas rengjøring/ rens av kanalnett tilhørende alle eksisterende ventilasjonsanlegg som skal benyttes videre. Rapport med dokumentasjon på gjennomførte arbeider skal medtas, fremlegges for godkjenning og vedlegges FDV som sluttdokumentasjon. Innregulering Det skal medtas komplett innregulering av alle eksisterende ventilasjonsanlegg. Anleggene innreguleres etter de luftmengder som anleggene ble prosjektert etter den gangen de ble montert. Det må påregnes tid til registrering, kartlegging av eksisterende kanalnett med tilhørende spjeld. Eksisterende tegninger for VVS‐ anlegg som er vedlagt tilbudsdokumenter er til veiledende bruk. System 360.03 Side 27 av 54 1000003 Bekkestua bibliotek Kravspesifikasjon Versjon dato 07.07.2015 For system 360.03 (kap. ca 4.000 m3/h) som betjener filmsal skal det utføres tiltak for å redusere støynivå. Det skal medtas etablering av nye aggregatlydfeller for tilluft og avtrekk. Spesialtilpasninger, spesialmål på lydfeller og alle nødvendig kanalombygging/ tilpasning i teknisk rom skal være inkludert. Service Det skal utføres service med filterskift for alle eksisterende ventilasjonsaggregater. Riving ventilasjon Eksisterende kanalnett som betjener kontorarealer, system 360.05 skal rives/ fjernes. Omfang av rivearbeider fremgår av vedlagte skisser som viser berørt kanalnett og aggregat. Alt av kanaler og aggregater med tilhørende utstyr som betjener arealer som ikke er en del av prosjektomfang skal ikke røres. Utførende entreprenør må påregne tid til å gjøre seg kjent med og registrere eksisterende anlegg. Vedlagte tegninger over eksisterende tekniske anlegg er veiledende. Oversikt eksisterende systemer: System Luftmengde Betjener
Gjenvinner
Annet Tiltak 360.01 28.000 m3/h Bibliotek
Batteri
Omluft
Innreg./ Rengj. 360.02 3.500 m3/h Kafeteria
Plate/ Kryss
Omluft
Innreg./ Rengj. 360.03 4.000 m /h Filmsal
Batteri
Omluft
Innreg./ Rengj./ lydtiltak 360.04 1.700 m3/h Møterom
Batteri
Innreg./ Rengj. 360.05 4.000 m3/h Kontorer
Batteri
Skal erstattes 360.06 2.000 m3/h Teknisk rom
Ingen
Innreg./ Rengj. 360.07 5.500 m /h Tilflk./ Garasje Ingen
Innreg./ Rengj. 3
3
Side 28 av 54 1000003 Bekkestua bibliotek Kravspesifikasjon Versjon dato 07.07.2015 37 Luftkjøleanlegg 370 Generelt I utgangspunktet skal ikke bygget utstyres med kjøleanlegg for kjøling av ventilasjonsluft og romkjøling. Men temperaturer gitt i lover og forskrifter skal overholdes. Klimasimuleringer benyttes som grunnlag for eventuelle behov for tiltak. 375 Utstyr Det skal utføres klimasimuleringer for arealer som faller innunder krav fra arbeidstilsynet. Dersom resultater av simuleringer tilsier et kjølebehov for å kunne overholde arbeidstilsynets krav til temperaturer skal det gjøres tiltak for å kjøle tilluften. I den forbindelse er det ønsket pris på opsjon for etablering av et DX‐ system for nytt ventilasjonsaggregat. Opsjon: 


Komplett DX‐ kjølesystem for aggregat med luftmengde ca. 10.000 m3/h. Kjølebatteri til ventilasjonsaggregat inkl. rørføringer til/ fra. Isolering av alle tilluftskanaler Opsjonspris, føres ikke til sammendrag: ____________________________ Side 29 av 54 1000003 Bekkestua bibliotek Kravspesifikasjon Versjon dato 07.07.2015 Elkraft 4 40 Innledning 401 Generelt Denne beskrivelsen er en del av grunnlag for innhenting av pris for de beskrevne arbeider. I tillegg til beskrivelsen vedlegges tegninger og skjemaer for det bestående anlegget, da nytt anlegg i stor grad skal erstatte dette. For angivelse av berørt anlegg i forhold til nytt ventilasjonsanlegg vedlegges tegninger/skisser fra RIV. For angivelse av mengder legges også med en tabell for de forskjellige berørte delene av bygget. Kommunen påberoper seg retten til å velge å utføre alle, eller deler av rehabiliteringen. Elektroanleggene skal utføres i henhold til gjeldende regler og forskrifter for de berørte anlegg blant annet siste gjeldende versjon av FEL, NEK400 og NEK700 etc. Tilbudt utstyr skal være miljømessig gode produkter. Alt relevant utstyr skal være CE‐merket. Tilbudt utstyr er i enkelte poster bedt angitt med type, disse feltene skal fylles ut for alle poster der dette er angitt. Alt relevant utstyr skal tilfredsstille EMC‐direktivet med hensyn til elektromekanisk støy. Arbeidene skal utføres på en fagmessig god måte med anerkjente metoder, estetikk og utførelse. Utstyrsleverandørenes monterings‐ og bruksanvisning skal følges. For anleggsdeler som krever innregulering, programmering, parametrering etc. skal idriftsettelsesprotokoll oversendes før overtagelsesbefaring. Alle anlegg skal leveres ferdig i drift satt. Alt utstyr skal rengjøres før overlevering. Det legges stor vekt på merking av kurser og utstyr. Alle kurser merkes i begge ender og på begge sider av krysning av brannskiller/dekker. Orientering om el. arbeidene Arbeidene er delt i 3 aktuelle områder: 1. I arealer berørt av nytt ventilasjonsanlegg som angitt på vedlagt skisse skal alle elektriske anlegg skiftes ut. Lamper og branndetektorer demonteres og lagres for rengjøring for remontering på nytt kablingsanlegg. Resten erstattes av nytt anlegg. 2. Arbeider i tilstøtende arealer i u. et. bortsett fra tilfluktsrom. 3. Tilpasninger av installasjonene i 1 et. på grunn av ny innredning. Senere i beskrivelsen er prisene oppdelt i forhold til disse områdene. Generelt Det gjøres spesielt oppmerksom på at det i Oppdragsbeskrivelsen fremkommer krav som også gjelder elektro. All byggestrøm og byggeplasslys må ivaretas av entreprenør. Det er også viktig at byggeplassen/bygget er sikret i forhold til brannalarmanlegg og nødvendig rømningslys. Henvisning/liste over bilag Side 30 av 54 1000003 Bekkestua bibliotek Kravspesifikasjon Versjon dato 07.07.2015 Tegninger fra ing. Gunnar Eigil Støltun 127.E4.U.110 Plan underetg. Elkraft Dato: 31.07.96 127.E4.1.112 Plan 1 etg. Elkraft Dato: 31.07.96 127.E5.U.110 Plan underetg. Tele og automatisering Dato: 31.07.96 127.E5.1.112 Plan 1 etg. Tele og automatisering Dato: 31.07.96 Kursfortegnelse fra Sønnico Hovedtavle – 3 ark Underfordeling UV – 2 ark Fordeling 1‐N – 1 ark Fordeling 1 S – 2 ark Skisser fra arkitekt Tiltak plan U – ventilasjonskanaler Dato: 08.06.15 Tiltak plan U – himling Dato: 08.06.15 Tiltak plan 1 Dato: 08.06.15 Tegning fra RIBr ‐ Underetasje Dato: 20.06.15 41 Generelle anlegg 411 Systemer for kabelføring Det etableres nye føringsveier i tilstøtende arealer hvor det må koordineres mot VVS‐tekniske anlegg. Under montering må elektroentreprenøren koordinere sine arbeider med øvrige tekniske entreprenører slik at kollisjoner unngås Det skal legges vekt på funksjonalitet og muligheten for fremtidige utvidelser med min 30 % ledig reservekapasitet. Installasjonene utføres som åpent kabelanlegg på horisontale og vertikale føringsveier, og som skjult ledningsanlegg i lettvegger. I tekniske rom utføres alle installasjonene som åpent anlegg. Alle kabelbroer skal avsluttes 20 cm fra vegg og dekke. Kun kabel skal gå gjennom brannskillet. Lavspent kraftkabler og IT‐kabler skal ha mest mulig separate hovedføringsveier. Kabelbroer, kabelrenner og kabelkanaler skal leveres med adskilt plass og skilleplate mellom sterkstrøm og svakstrøm i de tilfeller det forlegges kraftkabler og IT‐kabler i samme føringsvei. Side 31 av 54 1000003 Bekkestua bibliotek Kravspesifikasjon Versjon dato 07.07.2015 Det skal benyttes kabelbroer over nedforet himling. Himlingen skal være slik at føringsveiene er tilgjengelig for eventuelle tilleggs‐installasjoner. Eksisterende skjult røranlegg benyttes der dette er hensiktsmessig. Alle gjennomføringer i vegger og dekker skal utføres på en slik måte at det ikke svekker kravet til vegger og dekker med hensyn på støy, brannbestandighet, tetthet osv. Der flere kabler skal føres samlet skal det benyttes kanaler som er skrudd fast og har varig feste. Ved bruk av vegg/matekanaler benyttes halogenfrie kanaler. Dersom annet spesifikt ikke oppgis skal kanaler være hvite og innfelt materiell skal ha samme farge som kanal. Der det benyttes veggkanaler skal disse monteres i underkant vindusbrett. Kabelbroer som demonteres og erstattes b=500 område 1 100m à kr. ………… kr. ………………… område 2 50 m à kr. ………… kr. ………………… område 3 50 m à kr. ………… kr. ………………… Kabelkanaler som demonteres og erstattes område 1 150 m à kr. ………… kr. ………………… område 2 50 m à kr. ………… kr. ………………… område 3 250 m à kr. ………… kr. ………………… Annet som entreprenør mener er nødvendig for en komplett leveranse område 1 RS à kr. ………… kr. ………………… område 2 RS à kr. ………… kr. ………………… område 3 RS à kr. ………… kr. ………………… 412 Jording Det etableres et system for jording som er tilpasset installasjonens nettsystem i forhold til så vel personsikkerhet som funksjonssikkerhet og driftssikkerhet for byggets elektrotekniske installasjoner i henhold til siste utgave av FEL og NEK 400. Det forutsettes at byggenes hoved‐jordelektroder har tilstrekkelig avledningsevne, slik at eksisterende jordingsanlegg for bygget benyttes videre. Det forutsettes at bestående anlegg‐ /hovedjord opprettholdes. Elektroentreprenøren skal foreta kontroll/målinger og eventuelle Side 32 av 54 1000003 Bekkestua bibliotek Kravspesifikasjon Versjon dato 07.07.2015 suppleringer av dagens jordingsanlegg. Jordelektrodenes overgangsmotstand til jord skal dokumenteres med måleresultater. Alle utsatte anleggsdeler og andre ledende deler skal jordes der det kan være en risiko for uønsket berøringsspenning. Det legges utjevningsforbindelser til alle berørte tekniske installasjoner og aluminium/stålkonstruksjoner. Alle jordskinner skal være isolert fra underlag. Jordledere skal fargemerkes gul/grønn. Fra fordeling skal det legges jordledning forlagt på kabelbro og i kabelkanal. Alle utsatte ledende deler skal tilkobles utjevningsforbindelse. Det skal medtas egen jordkabel for tele og automatiseringsanleggene. Denne skal fargemerkes gul/rød. Jordledninger skal merkes ved tilkobling til jordskinne/utjevningsskinne. Merkingen skal utføres med varige merker. Ved hoved‐jordskinne/utjevningsskinne skal det monteres opp en oversikt over tilkoblede kabler med endepunkt adresse. Oversikten skal settes i ramme og festes til vegg. Jordingsanlegg som bibeholdes og suppleres område 1 RS à kr. ………… kr. ………………… område 2 RS à kr. ………… kr. ………………… område 3 RS à kr. ………… kr. ………………… Annet som entreprenør mener er nødvendig for en komplett leveranse område 1 RS à kr. ………… kr. ………………… område 2 RS à kr. ………… kr. ………………… område 3 RS à kr. ………… kr. ………………… 413 Lynvernanlegg Det er ikke lynvernanlegg på bygget i dag. Sum Kapittel 41 område 1 ‐ overføres prissammendraget kr. ………………… Sum Kapittel 41 område 2 ‐ overføres prissammendraget kr. ………………… Sum Kapittel 41 område 3 ‐ overføres prissammendraget kr. ………………… Side 33 av 54 1000003 Bekkestua bibliotek Kravspesifikasjon Versjon dato 07.07.2015 42 Høyspent forsyning 421 Inntak – tilkobling til offentlig energinett Bygget forsynes i dag med et spenningsystem 230V IT som benyttes slik det er i dag slik at dette ikke medfører noen endringer. 43 Fordeling Alle fordelinger skal bygges i henhold til tavlenormen NEK 439. Fordelinger skal der det er mulig, bygges for usakkyndig betjening. Der hvor det ikke lar seg gjøre, skal kurssikringer plasseres i eget skap der usakkyndig betjening etter tavlenormen kan ha adgang. Følgende fordelinger skal rehabiliteres: 




Felt for kurssikringer i hovedfordeling – kursene samles i nytt skap som plasseres i svakstrømsrom i kjeller. Ikke benyttede kurser i hovedfordeling demonteres. Underfordeling i kjeller UV – byttes i sin helhet. Ev. styringer som er nye beholdes og monteres inn i ny tavle slik at styringen opprettholdes. Underfordelinger 1 N og 1 S i 1 etasje ‐ byttes i sin helhet. Ev. styringer som er nye beholdes og monteres inn i ny tavle slik at styringen opprettholdes. Alle kurser skal sikres med elementautomater med jordfeilbryter – kombivern. Styringer som er i anlegget i dag skal opprettholdes. 431 Inntaks‐ og stigeledninger Beholdes som det er. 432 Hovedfordeling Hovedfordelingen beholdes stort sett slik den er i dag. I forbindelse med rehabiliteringen skal inneklimaet forbedres og dermed skal det installeres et nytt ventilasjonsanlegg med et nytt aggregat. Denne trenger en ny tilførsel som hentes fra hovedfordelingen. I forbindelse med dette og rehabilitering av el. anlegget skal det egne feltet for kursopplegg erstattes av ny underfordeling plassert i svaksrømsrom i plan U rom 035B. Alt gammelt utstyr som da ikke vil være i bruk i hovedfordelingen skal demonteres og fjernes. Det vil frigjøre plass i hovedfordelingen og muligheten for utvidelse vil være mulig til en viss grad. Den store gevinsten er at man får en fordeling for usakkyndige betjening slik at man ikke er avhengig av sakkyndig betjening for å betjene sikringer. Dette er man avhengig av så lenge kurssikringene er plassert i et hovedfordelingsrom. Installasjon av grovvern/overspenningsvern. Side 34 av 54 1000003 Bekkestua bibliotek Kravspesifikasjon Versjon dato 07.07.2015 Hovedfordeling – kurssikringsfelt i fordeling som demonteres og erstattes område 1 RS à kr. ………… kr. ………………… Annet som entreprenør mener er nødvendig for en komplett leveranse område 1 RS à kr. ………… kr. ………………… område 2 RS à kr. ………… kr. ………………… område 3 RS à kr. ………… kr. ………………… 433 Underfordelinger Underfordelingene er pr. i dag plassert i plan brannsikker nisje. Underfordelingene er godt plassert i forhold til dekningsområde for maksimum kabellengde og plasseringen beholdes slik den er i dag. Underfordelingene skal demonteres i sin helhet og erstattes med en nye underfordelinger som skal kunne betjenes av usakkyndig personell i henhold til siste utgave av NEK 439 og NEK 400. For tilbudet benyttes vedlagte skjemaer for de eksisterende fordelingene og det medregnes viste styringer og kurser sikret med kombivern. Inngangene til fordelingene sikres slik at disse kan gjøres spenningsløse ved for eksempel arbeider i fordelingene. Fordelingene skal være utført på en slik måte at spenningsførende komponenter ikke er tilgjengelig for tilfeldig berøring. Underfordelinger skal bygges med 30 % fysisk og elektrisk utvidelsesmulighet. Forutsetninger som legges til grunn er at utstyret i bygningen skal ha den spenningen det er beregnet for. Karakteristikk for vern tilpasses det elektriske utstyrets egenskaper. Vern skal være selektive i forhold til overbelastning, kortslutning og jordfeil, slik at det vernet som er plassert nærmest feilstedet skal løse ut først. Frakopling skal være allpolig og skal oppnås med bryter som er godkjent for formålet. I alle underfordelinger skal det leveres lysrørarmatur og lysbryter, samt 1 stk. dobbel stikkontakt. Alle underfordelinger skal ha overspenningsvern klasse 2, og feil på overspenningsvern skal kunne overføres til SD anlegg. Underfordeling som demonteres og erstattes område 1 – Fordeling UV RS à kr. ………… kr. ………………… område 2 – ingen RS à kr. ………… kr. ………………… område 3 – Fordeling 1 N og 1 S RS à kr. ………… kr. ………………… Side 35 av 54 1000003 Bekkestua bibliotek Kravspesifikasjon Versjon dato 07.07.2015 Annet som entreprenør mener er nødvendig for en komplett leveranse område 1 RS à kr. ………… kr. ………………… område 2 RS à kr. ………… kr. ………………… område 3 RS à kr. ………… kr. ………………… Kursopplegg Eksisterende anlegg demonteres/fjernes i de berørte arealer og erstattes med nytt anlegg i henhold til siste utgave av FEL og NEK 400. For øvrige arealer beholdes dagens kursopplegg slik det er i dag og dette skal fremkomme klart og tydelig på kursfortegnelsen. Før demontering må dagens situasjon kartlegges og dokumenteres slik at brukere ikke mister funksjoner de har i dag som de har behov for å ha med seg videre. I de tilfeller kurser må skjøtes skal dette merkes godt og varig samt dokumenteres på en slik måte at ved en evt. feil skal feilsøking kunne gjøres på en oversiktlig, praktisk og hensiktsmessig måte. Skjøter unngås der dette er mulig. Eksisterende røranlegg kan benyttes der dette er hensiktsmessig. Det skal generelt kun benyttes stikk 2x2/16A+j på steder der det ikke er uttak for kontorplass. I korridorer, fellesarealer, fordelinger for sterk‐ og svakstrøm, sjakter med adkomst, trapper og tekniske rom etc. installeres stikk 2x2/16A+j, for bruk til f. eks. rengjøringsmaskiner. Det skal maksimalt være 10 meter til nærmeste stikkontakt og 20 meter mellom hver stikkontakt. Samtlige rom for øvrig skal ha uttaksgrupper/bestykning, kurser etc. tilpasset rommets bruk og funksjon. Det vises til vedlagte regneark for bestykning pr. rom. Nytt kursopplegg for belysning føres fram til og tilkoples belysningsutstyret. Det forutsettes at belysningsutstyret kan styres i henhold til angitt i Vedlegg kap 4. Stikk 2x2/16A+j skal monteres ved trådløse sendere, basestasjoner, elektroniske info‐tavler, kabel‐TV uttak og lignende i henhold til innredningsplan. Antall punkter er angitt i regneark. Erstatte eksisterende stikk med trippel stikkontakter for alminnelig forbruk område 1 43 stk à kr. ………… kr. ………………… område 2 1 stk à kr. ………… kr. ………………… område 3 0 stk à kr. ………… kr. ………………… Side 36 av 54 1000003 Bekkestua bibliotek Kravspesifikasjon Versjon dato 07.07.2015 Erstatte eksisterende stikk med trippel stikkontakter for data område 1 52 stk à kr. ………… kr. ………………… område 2 6 stk à kr. ………… kr. ………………… område 3 0 stk à kr. ………… kr. ………………… Nye trippel stikkontakter for alminnelig forbruk område 1 0 stk à kr. ………… kr. ………………… område 2 0 stk à kr. ………… kr. ………………… område 3 51 stk à kr. ………… kr. ………………… Nye trippel stikkontakter for data område 1 0 stk à kr. ………… kr. ………………… område 2 0 stk à kr. ………… kr. ………………… område 3 51 stk à kr. ………… kr. ………………… Erstatte enkle/doble stikkontakter for alminnelig forbruk område 1 192 stk à kr. ………… kr. ………………… område 2 1 stk à kr. ………… kr. ………………… område 3 318 stk à kr. ………… kr. ………………… Erstatte enkle/doble stikkontakter for spesielt forbruk område 1 0 stk à kr. ………… kr. ………………… område 2 0 stk à kr. ………… kr. ………………… område 3 1 stk à kr. ………… kr. ………………… 394 stk à kr. ………… kr. ………………… Nye punkter for fast tilkopling område 1 Side 37 av 54 1000003 Bekkestua bibliotek Kravspesifikasjon Versjon dato 07.07.2015 område 2 4 stk à kr. ………… kr. ………………… område 3 554 stk à kr. ………… kr. ………………… Demontering av gammelt og montering av nytt kursopplegg for belysningsanlegget i: område 1 394 stk à kr. ………… kr. ………………… område 2 4 stk à kr. ………… kr. ………………… område 3 554 stk à kr. ………… kr. ………………… Demontering av gammelt og montering av nytt kursopplegg for varmeanlegget i: område 1 27 stk à kr. ………… kr. ………………… område 2 0 stk à kr. ………… kr. ………………… område 3 0 stk à kr. ………… kr. ………………… annet som tilbyder må leveres for å få et komplett anlegg i område 1 RS à kr. ………… kr. ………………… område 2 RS à kr. ………… kr. ………………… område 3 RS à kr. ………… kr. ………………… Sum Kapittel 43 Område 1 overføres prissammendraget kr. ………………… Sum Kapittel 43 Område 2 overføres prissammendraget kr. ………………… Sum Kapittel 43 Område 3 overføres prissammendraget kr. ………………… 44 Lys 441 Belysning I berørte arealer skal belysning demonteres i sin helhet og remonteres når kursopplegget er skiftet. Belysningsutstyret som beholdes skal sikres og lagres for gjenbruk. Elektroentreprenøren er ansvarlig for at belysningsutstyret er rengjort og har samme tilstand ved overtakelse slik de var før demontering. Side 38 av 54 1000003 Bekkestua bibliotek Kravspesifikasjon Versjon dato 07.07.2015 Det er viktig at installasjoner i himling/tak blir nøye koordinert med VVS‐entreprenører slik at man unngår kollisjoner. Det er en forutsetning at el‐entreprenør samarbeider godt med VVS‐
entreprenørene gjennom hele byggeperioden. I rom med begrenset driftstid styres lyset med tilstedeværelsesdetektor. I WC, bøttekott, ol, skal det benyttes tilstedeværelse uten lysbryter. I tekniske rom skal det kun være lysbryter. I møterom og personalrom skal det benyttes tilstedeværelsesdetektor i tillegg til brytere, og belysningen skal være dim‐bar. I kontorfløy styres lyset i forhold til tilstedeværelsesdetektor. I arealer som korridorer med mye trafikk styres lyset med tilstedeværelsesdetektor med direkte tilkopling men tidsforsinket frakopling, gjerne slik at belysningen stegvis trappes ned og skrur seg av. For dimensjonering av belysningsanlegget der man ev. skal inn med ny belysning (i utgangspunktet skal all eksisterende belysning beholdes) skal følgende være retningsgivende: Publikasjon fra Lyskultur som omhandler belysningsstyrker (luxverdier) og blendingskrav (luminans). Det skal være utstrakt bruk av LED‐belysning i alle romtyper, med unntak av bøttekott, wc, tekniske rom og andre områder som er i mindre bruk. For spesielle områder i fellesarealer, kantine og lignende, tilpasses interiørarmaturer til bygningsmessige løsninger. Demontering og remontering av lysarmaturer i område 1 394 stk à kr. ………… kr. ………………… område 2 4 stk à kr. ………… kr. ………………… område 3 554 stk à kr. ………… kr. ………………… Styring av lys med av/på bryter område 1 8 stk à kr. ………… kr. ………………… område 2 19 stk à kr. ………… kr. ………………… område 3 1 stk à kr. ………… kr. ………………… IR styring av lysarmaturer i område 1 36 stk à kr. ………… kr. ………………… område 2 0 stk à kr. ………… kr. ………………… område 3 14 stk à kr. ………… kr. ………………… Side 39 av 54 1000003 Bekkestua bibliotek Kravspesifikasjon Versjon dato 07.07.2015 Dalis styring av lysarmaturer i rom/soner område 1 1 stk à kr. ………… kr. ………………… område 2 0 stk à kr. ………… kr. ………………… område 3 18 stk à kr. ………… kr. ………………… annet som tilbyder må leveres for å få et komplett anlegg i område 1 RS à kr. ………… kr. ………………… område 2 RS à kr. ………… kr. ………………… område 3 RS à kr. ………… kr. ………………… 443 Nødlys Nødlysanlegget består av markerings‐ og ledelys. Nødlysanlegget vil være tilsvarende belysningsanlegget og demonteres i sin helhet og erstattes med nytt kursopplegg. For premisser og krav til nødlys og ledesystemer henvises til branntekniske premisser fra RIBr og øvrige gjeldende krav. Markeringslys og ledelys monteres i alle rømningsveier i henhold til, NS‐EN 1838. Demontering og remontering av nødlysarmaturer (ML og LL) i område 1 19 stk à kr. ………… kr. ………………… område 2 2 stk à kr. ………… kr. ………………… område 3 41 stk à kr. ………… kr. ………………… Supplering av lysarmaturer i område 1 2 stk à kr. ………… kr. ………………… område 2 0 stk à kr. ………… kr. ………………… område 3 0 stk à kr. ………… kr. ………………… annet som tilbyder må leveres for å få et komplett anlegg i område 1 RS à kr. ………… kr. ………………… Side 40 av 54 1000003 Bekkestua bibliotek Kravspesifikasjon Versjon dato 07.07.2015 område 2 RS à kr. ………… kr. ………………… område 3 RS à kr. ………… kr. ………………… Sum Kapittel 44 Område 1 overføres prissammendraget kr. ………………… Sum Kapittel 44 Område 2 overføres prissammendraget kr. ………………… Sum Kapittel 44 Område 3 overføres prissammendraget kr. ………………… 45 El. varmeanlegg 451 Varmeovner I kontordelen skal de elektriske gjennomstrømningsovnene demonteres komplett med alt av styring, reguleringsbryter etc. Det skal erstattes med nye elektriske gjennomstrømningsovner som sammen med ventilasjonsanlegget skal styres over en felles rom termostat/romregulator. I kontordelen byttes varmeovnene til nye ovner. Disse styres over felles romregulator som også skal styre ventilasjonsanlegget til rommet. Reguleringsbryter etc. som er i dag skal bort. Demontering av gamle og remontering av nye varmeovner i område 1 27 stk à kr. ………… kr. ………………… område 2 0 stk à kr. ………… kr. ………………… område 3 0 stk à kr. ………… kr. ………………… montering av romstyring for ventilasjon og varmeovner område 1 16 stk à kr. ………… kr. ………………… område 2 0 stk à kr. ………… kr. ………………… område 3 0 stk à kr. ………… kr. ………………… annet som tilbyder må leveres for å få et komplett anlegg i område 1 RS à kr. ………… kr. ………………… område 2 RS à kr. ………… kr. ………………… område 3 RS à kr. ………… kr. ………………… Side 41 av 54 1000003 Bekkestua bibliotek 452 Kravspesifikasjon Versjon dato 07.07.2015 Varmekabler Varmekabler beholdes slik det er pr. i dag. Kun montert utvendig. Sum Kapittel 45 område 1 overføres prissammendraget kr. ………………… Sum Kapittel 45 område 2 overføres prissammendraget kr. ………………… Sum Kapittel 45 område 3 overføres prissammendraget kr. ………………… 46 Driftstekniske anlegg 461 Kursopplegg og utstyr for bygningsdrift Tekniske kurser, forsyning til BF/EF rom ol legges på egne kurser/stigere. Kursopplegg for ventilasjons‐ og røranlegg skal med her, og omfanget må avklares med de aktuelle entreprenørene. For takoppbygget i bibliotekets 1 etasje skal det leveres komplett solavskjerming medtatt av ark/bygg, og som skal tilkoples av el. entreprenør. Komplett kursopplegg for en ferdig i drift satt leveranse skal medtas og omfang av kabling avklares med aktuell leverandør. Motorstyring av 2 stk. vinduer – kabling til. Kursopplegg for bygningsdrift i: område 1 RS à kr. ………… kr. ………………… område 2 RS à kr. ………… kr. ………………… område 3 RS à kr. ………… kr. ………………… Kursopplegg for VVS anleggene i: område 1 RS à kr. ………… kr. ………………… område 2 RS à kr. ………… kr. ………………… område 3 RS à kr. ………… kr. ………………… Annet som tilbyder må leveres for å få et komplett anlegg i Side 42 av 54 1000003 Bekkestua bibliotek Kravspesifikasjon Versjon dato 07.07.2015 område 1 RS à kr. ………… kr. ………………… område 2 RS à kr. ………… kr. ………………… område 3 RS à kr. ………… kr. ………………… 462 Kursopplegg og utstyr for virksomhet Nødvendig strømtilførsel (kursopplegg og uttak) for virksomhetstilknyttet utstyr medtas. Kursopplegg for IKT‐anlegg etc. Kursopplegg for virksomhet i: område 1 RS à kr. ………… kr. ………………… område 2 RS à kr. ………… kr. ………………… område 3 RS à kr. ………… kr. ………………… annet som tilbyder må leveres for å få et komplett anlegg i område 1 RS à kr. ………… kr. ………………… område 2 RS à kr. ………… kr. ………………… område 3 RS à kr. ………… kr. ………………… Sum Kapittel 46 område 1 overføres prissammendraget kr. ………………… Sum Kapittel 46 område 2 overføres prissammendraget kr. ………………… Sum Kapittel 46 område 3 overføres prissammendraget kr. ………………… 49 Diverse 491 Merking I dette kapittel medtas all merking om dette ikke er inkludert i andre poster. Som prinsipp benyttes TFM men for IKT‐anleggene følges retningslinjer/oppsett fra Bærum kommune. Alt utstyr skal merkes. Alle kabler merkes i begge ender og på hver side av vegger/dekker. Side 43 av 54 1000003 Bekkestua bibliotek Kravspesifikasjon Versjon dato 07.07.2015 Merking som ikke er medtatt under andre poster område 1 RS à kr. ………… kr. ………………… område 2 RS à kr. ………… kr. ………………… område 3 RS à kr. ………… kr. ………………… Sum Kapittel 49 område 1 overføres prissammendraget kr. ………………… Sum Kapittel 49 område 2 overføres prissammendraget kr. ………………… Sum Kapittel 49 område 3 overføres prissammendraget kr. …………………
Side 44 av 54 1000003 Bekkestua bibliotek 5 Kravspesifikasjon Versjon dato 07.07.2015 Tele og automatisering Disse anlegg vil bli berørt tilsvarende elkraftanleggene i de samme områder og skal prises på samme måte. Installasjonen av teleteknisk utstyr, sammen med det materiell og utstyr som skal benyttes, skal tilfredsstille gjeldende krav og forskrifter fra Post‐ og teletilsynet (PT). Anleggene skal leveres ferdig montert, testet, i drifts satt og dokumentert. 51 Generelle anlegg 511 Bæresystemer Det skal ikke etableres spesielle føringsveier for IKT ut over det som er beskrevet under kapittel 41.1. Dette kapitlet omhandler systemer for kabelføring. Ved føring på felles føringsveier sammen med kraftkablingen skal nødvendig separasjon og avstand i henhold til NEK EN 700 ivaretas. Føringsveier for de elektriske anleggene utføres i hovedsak med kabelbroer montert horisontalt i tak, over nedforet himling. Kabler for IKT føres primært på egne føringsveier, alternativt sammen med elkraftkablingen med nødvendig separasjon og avstand i henhold til NEK EN 700. Det henvises til kapittel 41.1 der systemer for kabelføring er nærmere beskrevet. 512 Funksjonsjording EF rom og BF rom Dette er ikke på bygget i dag og skal ikke etableres. 513 Inntak – tilkobling til offentlige telenett mv Under denne post henvises til underlag fra Bærum kommune IT i Vedlegg kap 5. Sum Kapittel 51 område 1 overføres prissammendraget kr. ………………… Sum Kapittel 51 område 2 overføres prissammendraget kr. ………………… Sum Kapittel 51 område 3 overføres prissammendraget kr. ………………… Side 45 av 54 1000003 Bekkestua bibliotek Kravspesifikasjon Versjon dato 07.07.2015 52 Datakommunikasjon Bygningsfordeler (BF) og etasjefordelere (EF) Under denne post henvises til underlag fra Bærum kommune IT som ligger vedlagt. Vedlegg kap 5. Kursopplegg Kablingssystemet skal planlegges og utføres i henhold til NEK 700. For det horisontale spredenettet skal det benyttes Cat. 6A STP kabel. Spredenettet ut til arbeidsplassene bestykkes i stor grad med 1 stk. dobbel RJ45 datauttak. I møterom vil antall uttak bli basert på størrelse og funksjon av rommet. Fra patchpaneler i hver EF skal det etableres Cat. 6A STP strukturert kabling til gulv‐ eller vegguttak i tilknytning til arbeidsplasser, møterom, kopi‐/printerrom, basestasjoner for WLAN, tekniske rom osv. WLAN skal dimensjoneres med 1 stk. dobbel RJ45 datauttak med maksimalt 10 meters avstand mellom sendere. Alle byggets underfordelinger for elkraft skal også utstyres med 2 x RJ45 datauttak. Uttakene koples inn på patchpanel i nærmeste EF. Generelt skal det bestykkes godt med datauttak, vedlagt finnes skisser som viser typiske rom mht bestykning samt romliste. Standard i rom som ikke er med i listen skal ha samme nivå. I alle områder må uttak tilpasses bruk og funksjon. For øvrig henvises til underlag fra Bærum kommune IT som ligger vedlagt. Vedlegg kap 5. Nye dobbeltpunkter for fast datakommunikasjon område 1 58 stk à kr. ………… kr. ………………… område 2 5 stk à kr. ………… kr. ………………… område 3 0 stk à kr. ………… kr. ………………… Nye punkter for trådløs datakommunikasjon område 1 9 stk à kr. ………… kr. ………………… område 2 5 stk à kr. ………… kr. ………………… område 3 8 stk à kr. ………… kr. ………………… Annet utstyr for datakommunikasjon som entreprenør mener må med for å kunne levere et komplett anlegg område 1 RS à kr. ………… kr. ………………… område 2 RS à kr. ………… kr. ………………… Side 46 av 54 1000003 Bekkestua bibliotek område 3 RS à kr. ………… Kravspesifikasjon Versjon dato 07.07.2015 kr. ………………… Sum Kapittel 52 område 1 overføres prissammendraget kr. ………………… Sum Kapittel 52 område 2 overføres prissammendraget kr. ………………… Sum Kapittel 52 område 3 overføres prissammendraget kr. ………………… 53 Telefon 531 Sentral‐ og terminalutstyr for telefoni Under denne post henvises til underlag fra Bærum kommune IT i Vedlegg kap 5. Sum Kapittel 53 område 1 overføres prissammendraget kr. ………………… Sum Kapittel 53 område 2 overføres prissammendraget kr. ………………… Sum Kapittel 53 område 3 overføres prissammendraget kr. ………………… 54 Alarm og signal 541 Brannalarm (ABA) Brannalarmanlegget skal beholdes slik det er i dag. Anlegget tilpasses de nye installasjonene. Detektorer demonteres og remonteres etter behov. Alt utstyr som har vært demontert rengjøres etter lagring før montasje. Igangkjøring av anlegget før overtakelse medtas. Installasjon skal tilfredsstille krav i NS 3960 og prosjekteres i samsvar med ”Branntekniske premisser” utarbeidet av RIBr. Installasjon av brannalarmanlegg skal utføres av eller under ledelse av firma som er godkjent av Forsikringsselskapenes Godkjenningsnemd (FG). Alt utstyr skal være FG‐godkjent. Under planlegging/montering skal det legges vekt på plasseringer i forhold til annet utstyr etc. og valg av detektorer som reduserer uønskede alarmer. Demontere og remontere røkmeldere Side 47 av 54 1000003 Bekkestua bibliotek Kravspesifikasjon Versjon dato 07.07.2015 område 1 35 stk à kr. ………… kr. ………………… område 2 1 stk à kr. ………… kr. ………………… område 3 46 stk à kr. ………… kr. ………………… Demontere og remontere termomeldere område 1 48 stk à kr. ………… kr. ………………… område 2 1 stk à kr. ………… kr. ………………… område 3 5 stk à kr. ………… kr. ………………… Demontere og remontere manuelle meldere område 1 1 stk à kr. ………… kr. ………………… område 2 0 stk à kr. ………… kr. ………………… område 3 7 stk à kr. ………… kr. ………………… Demontere og remontere alarmklokker område 1 7 stk à kr. ………… kr. ………………… område 2 0 stk à kr. ………… kr. ………………… område 3 5 stk à kr. ………… kr. ………………… annet som tilbyder må leveres for å få et komplett anlegg i område 1 RS à kr. ………… kr. ………………… område 2 RS à kr. ………… kr. ………………… område 3 RS à kr. ………… kr. ………………… 542 Innbruddsalarm Anlegget beholdes slik det er i dag. 543 Varslingsanlegg Side 48 av 54 1000003 Bekkestua bibliotek Kravspesifikasjon Versjon dato 07.07.2015 Ikke aktuelt. 544 Tidregistrering Kun ev. justering av bestående anlegg 547 Intern TV‐overvåking (ITV) Det er ikke aktuelt med overvåkning pr. i dag. Sum Kapittel 54 område 1 overføres prissammendraget kr. ………………… Sum Kapittel 54 område 2 overføres prissammendraget kr. ………………… Sum Kapittel 54 område 3 overføres prissammendraget kr. ………………… 55 Lyd og bilde 551 Fellesantenne Anlegget beholdes slik det er i dag. 552 Utstyr for lydforsterkning, bilde, og AV‐utstyr Denne type anlegg anskaffes og ivaretas av bruker. 553 Teleslynge For teleslynge legges det opp røranlegg/føringsvei for antenne som omkranser aktuelt område, samt stikk for forsterker ev. mikser og antenne. I dette tilbudet tas med dekning av areal ved scene i 1 etasje (vestre hjørne av bygget). område 3 RS à kr. ………… kr. ………………… Sum Kapittel 55 område 1 overføres prissammendraget kr. ………………… Sum Kapittel 55 område 2 overføres prissammendraget kr. ………………… Sum Kapittel 55 område 3 overføres prissammendraget kr. ………………… Side 49 av 54 1000003 Bekkestua bibliotek Kravspesifikasjon Versjon dato 07.07.2015 56 Automatisering 560 Generelt Nytt aggregat leveres med integrert automatikk som skal kunne kobles opp mot eksisterende SD‐ anlegg og Bærum kommune sitt Toppsystem. Generell funksjonsbeskrivelse for luftbehandlingsaggregat Kalenderstyring Ventilasjon skal kunne tidsstyres av tidsprogram. Normal drift Anlegget skal ha uteompensert tilluftsregulering. Temperaturen i tilluft skal kompenseres med temperaturen fra felles uteføler (‐RT901) før oppstart. Settpunkt for temperatur i tilluft styres etter en kompenseringskurve med knekkpunkter på +18 °C og ‐3 °C. (Normalt i perioden oktober‐mai). Kompenseringskurven skal gi tilluften en temperatur fra +18 °C til +22 °C. Verdiene skal være justerbare fra SD. Grad av utekompensering beregnes fra felles uteføler (‐RT901). Ventilasjon tidsstyres av tidsprogram i SD‐anlegg. Aggregatets primære varmebidrag skal hentes fra gjenvinner. Gjenvinners pådrag reguleres på bakgrunn av temperaturgiver (–RT401). Behov for ytterligere varmepådrag tilføres fra varmebatteri. Gjenvinner skal gå så lenge overført bidrag fra avkast til tilluft utgjør et ”positivt” bidrag i forhold til reguleringsprosessen dvs overføring varme ved utetemperatur lavere enn settpunkt. Under drift skal pådrag for reguleringsventil (–SB401) til varmebatteri skje på bakgrunn av temperaturgiver (–RT401). Grunndriftsventilasjon Aggregatet skal kjøre med redusert hastighet på vifter utenom normal driftstid. Ved grunnventilasjon skal alle reguleringsspjeld regulere mot innstilt minimumsluftmengde (uavhengig av CO2/temp‐verdi). Nattkjølefunksjon Denne funksjonen har som oppgave å utnytte uteluften til å kjøle ned bygningen utenfor normal arbeidstid. Brannalarm Ved signal fra brannalarmanlegg om utløst brannalarm skal aggregatet fortsette å gå som ved utløst brannalam. Røykdetektor Røykdetektor, (RY401) i tiluftskanal stanser aktuelt aggregat ved deteksjon av røyk i kanalen. Side 50 av 54 1000003 Bekkestua bibliotek Kravspesifikasjon Versjon dato 07.07.2015 Trykkgivere Trykkgivere (‐RP401 og ‐RP501) skal benyttes til pådragsregulering. Luftmengdegiver Luftmengdegiver (‐RF401 og ‐RF501) skal benyttes til kontroll av luftmengder og viftefunksjonalitet Temperaturgiver Temperaturgiver (–RT401 og –RT501) skal monteres lengst mulig unna gjenvinneren og målingene skal være gjennomsnittsmålinger. Filtervakt Filter for tilluft og avkast skal utrustes med differansegivere (– RD401 og –RD501). Disse skal sende alarm til SD‐anlegg ved tett filter. Luftmengderegulering Hastigheten på avtrekksvifte (‐JV501) og tilluftsvifte (‐JV401) skal reguleres på trykk. Luftmengder skal være balansert. Trykkfølere (–RP401 og –RP501) måler trykk/ luftmengder. Behovsregulering Det skal benyttes trykkstyrt regulering for styring av VAV‐spjeld og vifter i aggregater. Aggregatet skal gå kontinuerlig på det trykk som er innstilt i trykkregulator tilluft. Luftmengde fraluft er lik luftmengde tilluft. Mosjonskjøring Ved stans av pumper (‐JP401) skal det ligge inne 5 min. mosjon pr. uke. Ved stans av aggregat skal spjeld (‐KA401 og –KA501) mosjonskjøres én syklus pr. uke. Virkningsgrad Temperaturgivere benyttes for å beregne varmegjenvinners virkningsgrad. Frostsikring Ved frostutslag, dvs. når temperatur ved temperaturvakt i luftstrøm (Frostvakt –QT401) er lavere enn 6°C eller ved temperatur i returvann varmebatteri (‐RT521) < 8°C (Settpunkt skal kunne stilles) skjer følgende: 




Aggregatet stopper viftene Gjenvinner fortsetter i drift Sirkulasjonspumpe for varmebatteri skal fortsette å gå Motorventil for varmebatteri åpner 100 % Spjeldmototer stenger inntaks‐og avkastspjeld Side 51 av 54 1000003 Bekkestua bibliotek Kravspesifikasjon Versjon dato 07.07.2015 Når aggregatet får frostalarme, regulerer motorventil mot returtemperatur på varmebatteriet ( i stedet for tilluftstemperatur). Settpunkt settes til 25°C. Dette fortsetter til alarmen er resatt. Utløst frostsikring ved temperaturvakt i luftstrøm skal ha manuell reset ved komponenten, eller i tavle. Returvannsføler skal ha spjeldmotorer med fjærtilbaketrekk. Forriglinger Forriglinger som ikke er tatt med noe annet sted: Ved utetemperatur < 12 °C må sirkulasjonspumpe for varmebatteri gå for at tilluftsvifte skal kunne gå. Tilluftsvifte (‐JV401) kan ikke gå uten at tilluftsspjeld (‐KA401) er åpent. Avtrekksvifte (‐JV501) kan ikke gå uten at avkastspjeld (‐KA501) er åpent. Romregulering Rom med VAV‐spjeld/aktive ventiler skjer vha , temperatur og CO2 regulering av varme (panelovner) og VAV i økonomisk sekvens. I normalsituasjon regulerer temperaturføler VAV og varme (panelovn) i økonomisk sekvens. Ved forhøyet PPM nivå på CO 2 føler reguleres VAV spjeld mot maksimum prosjektert luftmengde. Ved liten personbelastning og lite kjølebehov går VAV spjeld mot minimum prosjektert luftmengde og trykkfølere i aggregatet regulerer pådrag på frekvensomformere for å opprettholde ønsket trykk (dvs. reduserer pådrag ved reduserte luftmengder i rom). Eksisterende anlegg Omluft Omluftfunksjon for eksisterende anlegg er uønsket. Evt. omprogrammering i eksisterende SD‐anlegg og nødvendige tiltak medtas. Nattkjølefunksjon Eksisterende anlegg ønskes med nattkjølefunksjon. Evt. omprogrammering i eksisterende SD‐anlegg og nødvendige tiltak medtas. Røykdetektor Det ettermonteres røykdetektor, (RY401) i tiluftskanal i alle eksisterende anlegg. Ved deteksjon av røyk i kanalen skal aktuelt aggregat stanse. 562 Automatiske døråpnere Anlegget beholdes slik det er. 563 Andre automatiseringsanlegg Side 52 av 54 1000003 Bekkestua bibliotek Kravspesifikasjon Versjon dato 07.07.2015 Anlegget styres som tidligere Automatikk for ventilasjon leveres sammen med ventilasjonsaggregat. I de nye underfordelingene settes opp autonome undersentraler med buss‐kabel i mellom for tilknytning til SD‐anlegg. Hvilke signaler/styringer som skal tilkoples er ikke avklart, men hver av undersentralene må ha kapasitet for tilkopling av 20 stk. analoge og digitale I/O. Undersentraler sammenkoplet til SD‐anlegg plassert i underfordelinger område 1 RS à kr. ………… kr. ………………… område 2 RS à kr. ………… kr. ………………… område 3 RS à kr. ………… kr. ………………… Sum Kapittel 56 område 1 overføres prissammendraget kr. ………………… Sum Kapittel 56 område 2 overføres prissammendraget kr. ………………… Sum Kapittel 56 område 3 overføres prissammendraget kr. ………………… Side 53 av 54 1000003 Bekkestua bibliotek Kravspesifikasjon Versjon dato 07.07.2015 Vedlegg til kravspesifikasjon (V2x) V21 ‐ Kap 1 – Utvendig riggplan og innvendige disponible arealer. V22 ‐ Kap 2 – Notat om hulltaking i betongdekke, brannskisse og –notat, diverse tegninger som viser aktuelle arbeidsområder (vedlegg 1A – 1 G), romskjema (vedlegg 1H), bilder (vedlegg 1 I), tegninger i M=1:300 og detaljtegninger, interiørplaner fra INT‐ARK. V23 ‐ Kap 3 – tegningsliste, plan u VVS, plan 1 VVS, takplan VVS, rivingstegning ventilasjon, eksisterende plantegninger for u.etg, 1 etg og tak, luftmengdeskjema. V24‐ Kap 4 – Skjema for bestykning av elektro, belysning. V25 ‐ Kap 5 ‐ Skjema for bestykning av datapunkter. Side 54 av 54