Referat 03.06.15 filetype pdf

Oslo kommune
Utdanningsetaten
Tveita skole - Driftsstyret
Referat - driftsstyremøte 03.06.2015.
Tilstede:
Driftsstyremedlemmer:
Ansattes repr:
Nils André Kragholm, lærer
Katrine Jørgensen, lærer
Foresattes repr:
Erik Olsson, FAU-leder
Trine Chrillesen og FAU nestleder
Politisk repr:
Astrid Veivåg, V
Tore Syvertsen, A
Skolens ledelse:
Jan Wang Engedahl, rektor
Fravær:
Odd Nordstrand, H
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Innledning:
DS-leder Erik Olsson ledet møtet, og han ønsket velkommen.
Sak 1. Godkjenning av saksliste.
Sakslisten ble godkjent.
Sak 2. Godkjenning av referat fra driftsstyremøtet 04.03.2015.
Referatet ble godkjent med én korrigering. I nytt fra bydel Alna, strekpunkt 2 skal det stå: "-¨Bydel
Alna vurderer om den skal gå inn for at det bygges flere boliger på Haugerudområdet.
Sak 3. Nytt fra skolen, aktivitetsskolen, FAU og bydelen.
Skolen:
- Vi skal ha førskoledag 5. juni. 40 elever født i 2009 er invitert. Samtidig skal vi ha foreldremøte.
- Forventet elevtall høsten 2015 er ca 250. Det utgjør en økning på 15 elever fra våren
- 4 nye lærere ved skolestart i august. 3 lærere (2,5 årsverk) slutter.
- Tveita skole skal de neste årene delta i et leseutviklingsprogram i regi av Utdanningsetaten.
40 andre barneskoler deltar alle allerede.
- Oslostandarden for Skole - hjem samarbeid må være tema på foreldremøter på alle trinn høsten 2015.
- Stor IKT-omlegging i Osloskolen. Tveita er med fra skolestart i august. Bl.a. ny læringsplattform.
Nytt fra Aktivitetsskolen (AKS):
- Færre elever i AKS denne våren enn høsten 2014. Naturlig at 4. klassinger slutter.
Side 1
Side 2
Nytt fra FAU:
- FAU-møte avholdt 27.05.2015. Se referat på skolens nettside.
- KFU (kommunalt foreldreutvalg) i område C hadde møte på Tveita i april. Både rektor og
områdedirektør deltok.
- Ettermiddagsarrangementet 17. mai ble evaluert..
Nytt fra bydel Alna:
- OBOS planlegges en ny stor utbygging av Tveitasenteret. Byggestart tidligst i 2017.
- Tveita FAU bør vurdere å søke om frivillighetsmidler fra bydelen. Det er behov for nytt kjøkken i
skolens matsal.
Sak 4. Driftsregnskap pr. 1. mai 2015 – Tveita skole og AKS.
Skolen: Et foreløpig mindreforbruk på ca 369.000 kroner pr 1. mai. Skyldes periodiske avvik.
Aktivitetsskolen: Et foreløpig merforbruk på ca 37.400 kroner pr 1. mai. Skyldes periodiske avvik.
Sak 5. Resultater fra vårens kartleggingsprøver.
Rektor redegjorde kun for noen av resultatene, men dette vil bli gjort mer fullstendig på neste DS-møte
(september 2015). Årsaken er at de fleste resultatene kommer senere.
Sak 6. Lærersituasjonen 2015/16.
- 4 nye lærere tilsettes før nytt skoleår.
- 1 lærer kommer tilbake fra permisjon.
- 1 lærer skal ha permisjon i 30 % for å ta videreutdanning (statlig).
- 2,5 lærere slutter.
- Netto økning i lærerbemanningen neste skoleår på 1, 5 lærer.
Sak 7. Aktuelle saker.
a) Fag- og timefordeling 2015/16. Rektors forslag vedtatt.
b) Ny skolebehovsplan for Oslo 2016 – 2026. Tveita ikke foreslått med utvidelse. DS mener dette ikke
er godt nok. DS vedtok en høringsuttalelse som DS-leder og rektor signerte og som rektor skal
sende til Oslo kommune, Utdanningsetaten.
c) Sykling til skolen. DS valgte å delta i en høring om foreldres rett til selv å bestemme om eget barn
skal få sykle til skolen. DS er i prinsippet for en slik bestemmelse, men skolen og FAU må kunne
komme med råd (eller fraråding) til foreldre og foresatte. Rektor sender DS' svar på høringen
elektronisk.
8. Eventuelt.
Ingen saker.
Første møte neste skoleår: onsdag 23. september kl 18.00.
Tveita skole, 15.06.2015,
Jan Wang Engedahl
rektor og referent