Årets Frisørkonsern

KONKURRANSEREGLER
Kategori: Årets Frisørkonsern
Med «konsern» menes:

Foretak/holdingselskap/morselskap med tilhørende hel– og/eller deleide datterselskap.
Enkeltstående foretak med fire-4 eller flere avdelinger/filialer, og minst 30 ansatte.
I konsernet medregnes kun frisør– og velværebedrifter, og ikke skoler og opplæringskontor.


1.
Man velger selv om man vil delta med alle virksomheter i konsernet (heleide, deleide og/
eller franchise foretak), eller med kun heleide selskaper/avdelinger.
2.
Konsernet må ha fire-4 eller flere enheter (datterselskap/filialer/franchisetakere) og minst
30 ansatte.
3.
Enkeltstående virksomheter (selvstendig eide foretak) som er tilsluttet et franchisekonsept,
eller bedrifter som er en kombinasjon av franchise og datterselskap, og enkeltbedrifter i et
konsern, kan delta i kategorien «Årets Frisørbedrift».
4.
Konsernet må være tilsluttet Norske frisør– og velværebedrifter. Kontingent for
inneværende år må være betalt, og medlemskapet kan ikke være i oppsigelse.
5.
Alle avdelinger/datterselskaper i konsernet må være innmeldt i NFVB. Innmelding må være
foretatt før påmeldingsfristens utløp.
Ved nyinnmelding gjelder NHO/NFVBs regler for innmelding.
6.
Bidrag med ufullstendig dokumentasjon, feil format, eller som kommer inn etter fristen, vil
ikke bli vurdert av juryen.
NB! Hvis det i ettertid viser seg at vinneren av en priskategori har
oppgitt feil opplysninger, vil vinneren kunne bli fratatt prisen.
REGISTRERING



Registrering av deltakelsen kan gjøres fra 1. oktober.
Gå inn på www.nfvb.no. Trykk på banneret for Årets Frisør, så kommer du til elektronisk
registrering.
Når registreringen er gjennomført vil du motta en bekreftelse på e-post.
INNSENDING

Fra 1. oktober kan du levere det ferdige materiellet elektronisk gjennom NFVBs nettsider
(sendes IKKE i post).
Der finner du nærmere instruksjoner for opplasting.
Bedriftens logo lastes også opp her. Denne benyttes til presentasjon ved en eventuell
nominering.

Dokumentasjonen leveres etter følgende mal:

Regnskap, balanse og skjema 1 og 2 leveres som separate dokumenter

Resterende materiell settes sammen til ett dokument (en fil), i A4– portrett format
(«stående») som PDF-dokument

Frist for innsending 31. oktober 2015
NOMINERING




Det nomineres inntil fire-4 konsern, og kåres en-1 vinner.
De nominerte blir tilskrevet innen 15. desember 2015.
De nominerte blir presentert på NFVBs nettsider, Facebook—profil og i Frisør nr. 1-2016.
Billettsalget til prisfesten 6. februar 2016, starter 1. november 2015, i nettbutikken på
www.nfvb.no. Alle må selv bestille billett til prisfesten.
KRAV TIL DOKUMENTASJON FOR
ÅRETS FRISØRKONSERN 2016
1. Forretningsplan (Maks én A4 side med følgende punkter)
Stikkord:
1.1 Konseptbeskrivelse
> Salongens visjon og overordnede mål
1.2 Ledelsesfilosofi
> Ledelsens arbeidsmål og -metoder
1.3 Personalvalg
> Teamsammensetting, fagkunnskap, mennesketyper
1.4 Bedriftskultur
> Salongkjennetegn, arbeidsmetoder, kommunikasjon
1.5 Vekstmål
> Har bedriften uttalt vekst (flere filialer/avdelinger, tilbud av andre
tjenester mm)
2. Personalplan (Maks én A4 side med følgende punkter)
Stikkord:
2.1 Opplæring
> Tilbud av kurs/skolering og annen videreutvikling
2.2 Oppfølging
> Systematisk kontakt/kvalitetssikring
2.3 Lærlinger
> Beskrivelse av bedriftens strategi og opplæringsmål
2.4 Goder
> Velferd, bedriftstjenester, sosiale tiltak
2.5 HMS
> IA-avtale, bedriftshelsetjeneste, sunne arbeidsforhold
2.6 Vekstmål
> Har bedriften uttalt vekst i antall ansatte
3. Markedsplan (Maks én side med følgende punkter)
Stikkord:
3.1 Image
> Hva slags image ønsker man/hvem er forbilder?
3.2 Målgruppedefinisjon > Hvem er kundene?
3.3 Markedsføring
> Hvordan treffer man kundene?
3.4 Lojalitetsprogram
> Hvordan sikrer man gjenbesøk?: Antall gjenbesøk, antall nye
kunder
3.5 Kundeservice
> Hva tilbys utover kjernetjenestene? Reklamasjonsbehandling
4. Økonomi—resultater/utvikling (med vekt på siste års resultat)
Økonomi dokumenteres på skjema nr. 1—Økonomiske opplysninger, som skal fylles ut og undertegnes. Regnskap, balanse og revisorberetning for 2012, 2013 og 2014, og regnskap og balanse
for 1. halvår 2015 legges ved.
Skjema nr. 1 Økonomiske opplysninger, fylles ut samlet for hele konsernet. Er det enkelte avdelinger i konsernet som skiller seg ut, velger man selv om man vil fylle ut egne skjemaer for denne
avdelingen/de avdelingene.
Skjema nr. 2—Personalopplysninger skal fylles ut med tall. Rubrikker som ikke er fylt ut, kan gi
trekk i juryens poeng.
All økonomisk informasjon sjekkes mot offentlige registre/regnskapsfører.
5. Hvorfor mener du at din bedrift er årets vinnerkandidat?
En kort beskrivelse av aktiviteter/tiltak man har gjort det siste året (maks én A4 side)

Fagopplæring

Personal

HMS

Kundeservice/salg

Bedriftens samfunnsansvar
(integrasjon av sosial og miljømessige hensyn i den daglige driften utover å overholde eksisterende lover
og regler)

Eksempler på markedskommunikasjon (maks 6 A4 sider med dokumentasjon)
(annonser, skilting, profilering foto, Web-sider, salonginteriør mm)
Dokumentasjonsskjema nr. 1 – Økonomiske opplysninger
2.d
2.c
2.b
2.a
1.f
1.e
1.d
1.c
1.b
1.a
Sum personalkostnader
Øvrige personalkostnader
Lønn (post 111-A) i % av omsetning
Totale personalkostnader i % av omsetning
Gjennomsnittslønn pr time for svenner
Total omsetning pr årsverk
Behandling pr årsverk
Varesalg pr årsverk
Sum omsetning
Omsetning behandling
Omsetning varesalg
1. halvår 2015
2014
2012
Årets Frisørkonsern 2016
2013
Organisasjons nr.:_____________________________
2.e
Kostnader til markedsføring
Bedrift: ___________________________________________
3.
Andre drifts– og finanskostnader
Kontaktinfo: _________________________________
4.a
Resultat før skatt
Regnskapsfører: ____________________________________
4.b
Resultatgrad (resultat i % av omsetning)
Kontaktinfo: _________________________________
4.c
Nye investeringer (aktiverte i regnskapet)
Revisor: ___________________________________________
4.d
NB! All økonomisk informasjon sjekkes mot offentlige registre/regnskapsfører.
Eventuelle kommentarer til punktene skrives på eget ark.
______________________________________
Signatur og stempel fra regnskapsfører/revisor
3.a
2.f
2.e
2.d
2.c
2.b
2.a
1.f
1.e
1.d
1.c
1.b
1.a
Legemeldt sykefravær i prosent
Egenmeldt sykefravær i prosent
Antall svenneprøver med stryk
Antall beståtte svenneprøver
Antall meldt opp til svenneprøve
Antall utløpte lærekontrakter
Antall løpende lærekontrakter
Antall nye lærekontrakter
Gjennomsnitt ansiennitet for utlærte frisører
Gjennomsnittsalder for frisører (ikke lærlinger)
Antall sluttet
Antall nyansatte
Antall årsverk
Antall ansatte
Frisør
Lærlinger
1. halvår 2015
Dokumentasjonsskjema nr. 2 – Personalopplysninger
3.b
Totalt sykefravær i prosent
Bedrift: _______________________________________
3.c
Eventuelle kommentarer til punktene skrives på eget ark.
______________________________________
Dato/signatur
Andre
Frisør
Andre
Frisør
2013
Lærlinger
Andre
Årets Frisørkonsern 2016
2014
Lærlinger