Høringsuttalelse fra Hole kommune

HOLE KOMMUNE
Kultur og fritid
Kulturdepartementet
Deres ref.:
Vår ref.: (oppgis ved henvendelse)
14/3544 - 3 - HAU
Dir. tlf.nr.: 32 16 12 02
Arkiv:
020, F08, &13
Dato:
16.02.2015
Høring Frivillighetserklæringen - vedtak Hole kommune
Kommunestyret i Hole kommune har fattet følgende vedtak i høring av
Frivillighetserklæringen;
K -VEDTAK- 003/15:
1. Hole kommune gir sin tilslutning til frivillighetserklæringen.
2. En lokal frivillighetspolitikk innarbeides som et eget tema i Kommuneplanens samfunnsdel
for 2015-2026.
3. Følgende punkter legges til Frivillighetserklæringen:
a. Tillegg til pkt 1. Grunnlag for samspillet:
Følgende setning legges til i slutten av andre avsnitt:
«Regjeringen vil derfor stimulere frivilligheten ved å legge til rette for at den får arbeide med
de oppgavene og for de formålene som frivilligheten selv prioriterer som viktige»
Følgende setning legges til i slutten av sjette avsnitt:
«Regjeringen anerkjenner at en mangfoldig frivillighet er en forutsetning for den høye
deltakelsen vi har i frivillig sektor i Norge, og at en mangfoldig frivillighet derfor er en verdi i
seg selv»
b. Tillegg til pkt. 2. Rammeverk for samspillet, avsnittet forenkling og samordning:
Følgende setning legges til i slutten av andre avsnitt, andre kulepunkt:
«Involvere de frivillige organisasjonene når nye tilskuddsordninger utvikles og eksisterende ordninger
revideres, for å sikre størst mulig grad av hensiktsmessighet, at de stimulerer til mangfold i
frivilligheten og at organisasjonenes uavhengighet ivaretas».
Med hilsen
Håvar Austgard
Tjenesteleder
Postadresse.:
Viksveien 30, 3530 RØYSE
Besøksadresse:
Alexandergården
Telefon: 32 16 11 00
Telefax: 32 15 90 03
E-post: [email protected]
Org.nr:
960 010 833
Bankgiro:
8150 16 11379
Side 2 av 2