ÅRSPLAN I MUSIKK FOR 8

EMNEPLAN I MUSIKK FOR 8. KLASSE 14/15
ANTALL EMNE
UKER
Sang
Gitar
Notelære
ARBEIDSMÅTE
KOMPETANSEMÅL
GRUNNLEGGENDE
FERDIGHETER
LÆRINGSVURDERING
STRATEGIER
Undervisning.
Praktisk spill på gitar.
Bruke musikkens grunnelementer
(puls, rytme, tempo, klang, melodi,
dynamikk, harmoni og form),
symboler for besifring og
akkordprogresjon i spill på
instrumenter.
Øve inn og framføre et repertoar
av musikk og dans fra ulike
sjangere med vekt på rytmisk
musikk.
Notere egenprodusert musikk ved
hjelp av grafisk eller tradisjonell
notasjon.
Regne:

Musikkens grunnelementer
(puls, rytme, tempo, klang,
melodi, dynamikk, harmoni
og form).

Ulike musikalske mønstre.

Tid.

Akkorder, skalaer.
Uttrykke seg muntlig:

Delta i samspill.

Framføring.
Digitale verktøy:

Lytting.

”It´s learning”.
Uttrykke seg skriftlig:

Støtte til musikalske forløp.

Reflektere over kunnskap i
faget.
Lese:

Lytting, musisering og
tolkning av musikalske
uttrykk og symboler krever
konsentrasjon over tid, noe
som er en viktig forutsetning
for lesing.
Fagstoffet presenteres
i ulike former,
tankekart,
kolonnenotat,
venndiagram,
styrkenotat…
Underveisvurdering
Praktisk prøve i gitar
og sang.
Egenvurdering.
Teoriprøve i notelære.
Dans: polonese,
jenka, polka, swing
Julesanger
Sangprosjekt:
”Norsk på norsk”
Øve inn og framføre et repertoar
av musikk og dans fra ulike
sjangere med vekt på rytmisk
musikk.
Fellessang
Gruppeprosjekt: Øve inn og
fremføre en sang.
Nedtegne dans ved
Regne:
hjelp av ord og

Musikkens grunnelementer
symboler.
(puls, rytme, tempo, klang,
melodi, dynamikk, harmoni
og form).

Ulike musikalske mønstre.

Tid.
Uttrykke seg muntlig:

Dansefremføringer.
Uttrykke seg skriftlig:

Nedtegne egenkomponert
dans.

Reflektere over kunnskap i
faget.
Digitale verktøy:

”It´s learning”.
Øve inn og framføre et repertoar
Regne:
av musikk og dans fra ulike

Musikkens grunnelementer
sjangere med vekt på rytmisk
(puls, rytme, tempo, klang,
musikk.
melodi, dynamikk, harmoni
Velge uttrykk og formidlingsform i
og form).
egen musisering og grunngi

Ulike musikalske mønstre.
valgene.

Tid.
Uttrykke seg muntlig:

Delta i samspill.

Vokal framføring.
Digitale verktøy:

Lytting.

”It´s learning”.
Uttrykke seg skriftlig:

Støtte til musikalske forløp.

Reflektere over kunnskap i
faget.
Lese:

Lytting, musisering og
tolkning av musikalske
uttrykk og symboler krever
konsentrasjon over tid, noe
som er en viktig forutsetning
for lesing.
Underveisvurdering.
Underveisvurdering.
Avsluttende vurdering i
sang.
Egenvurdering.
Avsluttende
frivillig prosjekt.
”Vis hva du kan”.
Velge uttrykk og formidlingsform i Uttrykke seg muntlig:
egen musisering og grunngi

Synge, komponere ved å
valgene.
eksperimentere med
Bruke musikkens grunnelementer
stemmen og delte i samspill
(puls, rytme, tempo, klang, melodi,
og vokal framføring.
dynamikk, harmoni og form),
symboler for besifring og
akkordprogresjon i spill på
instrumenter.
Improvisere over et eksisterende
musikalsk materiale som
inspirasjon for egne
komposisjoner