Fastsettelse av planprogram, del 3

Statens vegvesen sine kommentarer til høringsinnspill fra Lindland maskin, Alloc AS, Alleen
eiendom AS, Lyngdal kirkelige fellesråd, Lyngdal menighetsråd, Ribe Betong AS,
Arkivnummer 2014123933-36
Statens vegvesen tar innspillet til orientering. Statens vegvesen foreslår å redusere
planområdet.
Konklusjon:
Merknaden medfører ingen endring av Forslag til planprogram for E39 Vigeland - Lyngdal
vest - Kommunedelplan med konsekvensutredning
Fra:
Til:
Emne:
Dato:
Eide Frederik
Firmapost-Sør
Innspill til varsel om oppstart av KommunedelplanVigeland- Lyngdal. Lindesnes,Lyngdal og Kvinesdal
kommuner
5. februar 2015 13:27:14
Deresreferanse:2014/123933-006
Vår referanse:201407075-2
Innspill til varsel om oppstart av planarbeid og offentlig ettersyn av forslag til
planprogram E39 Vigeland-Lyngdal vest- Kommunedelplanmed konsekvensutredningLindesnes,Lyngdal og Kvinesdal kommuner
Vi visertil ovennevntevarselom igangsettingdatert10.12.2014.NVE er forvaltningsmyndighet
for vassdragog energianlegg,samtforebyggingav flom- og skredfare.NVE skalsom
høringspartbiståkommunenmedopplysninger,rådog veiledninginnenfordissetemaene,og
hvordandettekanvurderesog innarbeidesi planeretterplan-og bygningsloven.
I planprogrammetnevnesdetat detskalgjennomføresROS-analysefor planområdet.Delerav
detvarsledeplanområdetligger undermaringrense,og løsmassekart
fra NGU viserat deter
breelv-og elveavsetninger
i grunnen.Løsmassekartene
viserkun forholdenei overflaten,og det
kanværemarineavsetningeri områdeneundermaringrense.I disseløsmassene
kandetligge
kvikkleire eller andrematerialermedpotensieltanstrengtstabilitet.
Planområdetkrysserogsåflere vassdrag,og detkanværeflomfaretilknyttet disse.Vi forutsetter
at forhold til kvikkleire og flom avklaressenesti forbindelsemeddetaljreguleringsplan.
Dette
børværeomtalesi ROS-analysen,
og tasinn i kommunedelplanens
bestemmelser.
Påsenere
plannivåmåenviseat kravtil sikkerhetengitt avplan-ogbygningslovens
§ 28-1ogTEK10 § 7-2
imøtekommes
. Det er ogsåviktig å påseat eksisterende
bebyggelseikke utsettesfor størrefare
somfølgeav planlagtetiltak. For merinformasjonom hvordanå ta hensyntil flom- og skredfare
i planleggingenviservi til vår retningslinje2/2011,somer tilgjengeligvia
www.nve.no/arealplan
.
NVE berom at alle elver,bekkerog innsjøeridentifiseresog merkesav påplankartet.Vi
anbefalerat vassdragregulerestil bruk og vernav sjøog vassdrag,jf pbl §12-5nr. 6. Dersom
deter spesiellebruks-eller vernehensynlangsvassdragetbørformåletunderspesifiseres.
Elveos
og randsonerlangsvassdrager blantdemestartsrikeog bevaringsverdige
medhensyntil
landskapsøkologi
og biologiskmangfold.I tillegg er vassdragsnaturen
viktig i
friluftssammenheng.
I planenbørdetgjøresenkonkretvurderingav og begrunnelsefor
byggeavstand
mot vassdrag.Dersomdetplanleggestiltak somberørervassdragene,
må
konsekvensene
av dettebeskrives,somgrunnlagfor eventuellvurderingettervannressursloven
og vannforvaltningsforskriften.
Det gårregionalnettgjennomplanområdetog anleggseierAgderEnergiNett AS måinformeres
om planarbeidet.Det kanikke planleggestiltak somer i konflikt medeksisterendeeller
planlagteanleggfor energiforsyningog –overføring.Kraftledningeri regionalnettetskalvises
somhensynssone
i planen.
For å lettehøringsprosessen
bervi om at detkommertydelig frem av plandokumentene
hvilke
vurderingerog konklusjonersomer gjort. NVE skalhatilsendtplanbeskrivelse,plankartog
bestemmelser
samtalle relevantefagkyndigeutredningersomer gjennomførti forbindelsemed
planarbeidet.Vi berom at alle plandokumentersendeselektronisktil [email protected]
.
Ta gjernekontaktpåe-posteller telefondersomdeter spørsmålom ovennevntetemaundervegs
i planprosessen.
Med vennlighilsen,
Frederik Eide
Avdelingsingeniør
Skred- og vassdragsavdelingen
Region Midt-Norge
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Telefon: 09575 eller direkte: 22 95 99 43
epost: [email protected] eller direkte: [email protected]
web: www.nve.no
Statens vegvesen sine kommentarer til høringsinnspill fra Norges vassdrags-og
energidirektorat, Arkivnummer 2014123933-37
NVE ber om at: «alle elver, bekker og innsjøer identifiseres og merkes av på plankartet. Vi
anbefaler at vassdrag reguleres til bruk og vern av sjø og vassdrag, jf pbl §12-5 nr. 6.»
PBL §12-5 nr. 6 gjelder reguleringsplan, og vil bli hensyntatt i reguleringsplanen.
Statens vegvesen tar innspillet til etterretning. De faglige rådene tas med i videre
planlegging.
Konklusjon:
Merknaden medfører ingen endring av Forslag til planprogram for E39 Vigeland - Lyngdal
vest - Kommunedelplan med konsekvensutredning
DEN NORSKE KIRKE
Agder og Telemark biskop
Statens vegvesen Region Sør
Serviceboks 723
4808 ARENDAL
Dato: 02.02.2015
Vår ref: 14/3802 - 23 GMY (15/2998)
Deres ref:
Kommuneplan Vigeland - Lyngdal vest
Vi viser til varsel om oppstart av planarbeid. Agder og Telemark biskop og Agder og
Telemark bispedømmeråd uttaler seg som fagmyndighet i saker som vedrører kirkebygg
og deres omgivelser og kirkegårder og kirkegårdsareal jf. Kirkeloven § 21, Forskrift til
gravferdsloven § 2 samt T-3/2000 det såkalte Kirkerundskrivet.
Kommunedelplanen vil med det foreslåtte området for tilførselsveg i Lyngdal berøre
Lyngdal kirke, Lyngdal kirkegård og regulert tomt for planlagt kirkesenter. Området
sammenfaller også med reguleringsplaner for omlegging av veg forbi kirken.
I plan for Fv 43 (plan id 2011 07), er det vedtatt å flytte eksisterende vei forbi kirken,
slik at den trafikale situasjonen for brukere av kirken forbedres. En høyt trafikkert vei så
nær kirkedøren, skaper i dag trafikkfarlige situasjoner. En omlegging slik foreslått i
nåværende plan, vil gjøre forholdene sikrere. Her er også tomt for nytt menighetssenter
tegnet regulert. Vi ber derfor at det ikke nå reguleres for adkomstvei for E-39 i området
i konflikt med vedtatt regulerignsplan for fv 43.
Agder og Telemark Biskop og Agder og Telemark bispedømmerådet er opptatt av at ny
E39 med nye tilførselsveger ikke må bli til hinder eller ulempe for etablering av nytt
kirkesenter i Lyngdal. Dette gjelder både i forhold til selve bygget, parkeringsareal og
adkomst til bygget. Senteret vil være avgjørende for menighetens framtid. Det er
planlagt arkeologiske utgravninger i løpet av våren og byggestart høsten 2015. Det er av
vesentlig betydning for menighetene at nye planer ikke må forsinke progresjonen i
arbeidet.
Kommunen er pliktig til å ha gravkapasitet til minimum 3 pst av kommunens
befolkning, jf. Lov om gravplasser, kremasjon og gravferd § 2, og skal derfor i samråd
med kirkelig felelsråd regulere oråder for dette (Forskrift til gravferdsloven § 2).
For å opprettholde framtidig kapasiteten på gravplasser i Lyngdal er det nødvendig med
noe utvidelse i forhold til dagens areal. Det er regulert areal for utvidelse av
eksisterende kirkegård i nordlig retning, langs Fv 43. Det er nødvendig at disse arealene
forblir båndllagt slik at gravplassen kan utvides. Også til kirke og til gravplass er det
viktig at det er regulert tilstrekkelig parkeringsplasser, herunder nære parkeringsplasser
for bevegelseshemmede.
Med vennlig hilsen
PB 208
4662 KRISTIANSAND S
E-post: [email protected]
Web: www.kirken.no/agder
Org. nr.: 971 551 151
Telefon: 38 10 51 20
Telefaks: 38 07 03 50
Bankkontonr: 7694 05 00717
Saksbehandler
Geir Myre
38 10 51 30
Stein Reinertsen
Biskop
Geir Myre
rådgiver
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.
Kopi til:
Statens vegvesen - region sør
Lyngdal kirkelige fellesråd
Postboks 265
2
4576
LYNGDAL
Mottakere:
Statens vegvesen Region Sør
Serviceboks 723
3
4808
ARENDAL
Statens vegvesen sine kommentarer til høringsinnspill fra Den norske kirke, Agder og
Telemark biskop, Arkivnummer 2014123933-38
Statens vegvesen tar innspillet til etterretning. Statens vegvesen foreslår å redusere
planområdet.
Konklusjon:
Merknaden medfører ingen endring av Forslag til planprogram for E39 Vigeland - Lyngdal
vest - Kommunedelplan med konsekvensutredning
Fra:
Til:
Kopi:
Emne:
Dato:
Vedlegg:
Jan Kristensen
Firmapost-Sør
[email protected]
«KommunedelplanVigeland–Lyngdalvest»
6. februar 2015 11:58:26
image001.jpg
Innspill - Rom området.pdf
Politiskinnspill:
Lyngdalkommuneer i sterkvekstogvil bli det sentralevekstsenteretlangsE-39i fremtiden
mellomKristiansandogStavanger.
Lyngdalkommunehar satsetpåen sentraletableringlangsE-39,medoppstartavet viktig
handelssenter(i Handlesparken
påRom)ogvedregulertenæringsarealeriHerdal(østfor Rom).
Vedvalgavny trassefor ny firefeltsvei(E39)gjennomLyngdalkommuneer det derfor svært
avgjørendefor vårdel å få frem denviktigesatsingensomalleredeer etablert,oghvordet i dag
er en årsomsetningpånesten1,4milliarderNOK.
Deter derforsværtavgjørendeat nåværendetrassei østligretningvil bli brukt som
hovedatkomsttil på/ ogavkjørselfra E39til Lyngdalsentrumogviderei retningFarsund/
Hægebostad.
KommunenmenerLyngdalsomknutepunktfor trafikktil egetsentrum,til Hægebostadinord og
Farsundi sør,bør kunneliggetil rette for de to kryssløsningene
næropp til Lyngdal.
Hovedkryssi østbør derfor liggeomtrent vedOftedal,ellerpåtoppenlitt lengerøst,mens
avkjørseli vestbør leggeslitt vestavdagenstrassepåSkoland.
Vedå velgeå leggevestrekryssnedmot Lyngdal,økertrafikkenpåny firefeltsveienogvil derfor
innskrenkebehovetvedå byggelangeogkostbaretilførselsveier.
Dersomavkjørselvestfor LyngdalleggespåHandelandeller påTjomsland,vil avstandentil
Lyngdal(+Farsund/Hægebostad)
bli på10-14km ogtrafikkenvil måtte styresovergml.E39
trasse.
Vedat en får sålangavstandfra kryssi vesttil Lyngdal/Farsund/Hægebostad,
betyr at all
avkjørsel/påkjørselmuligensblir pådet østrekysset,ogdermedøkt intern trafikkgjennom
Lyngdal.
Detvedleggeset samleskrivfra Næringerpå Rom/Herdalområdet.
Håperpågoddialogi det viderearbeidet,ogat det blir en tett politiskinvolveringi prosjektet
fremover.
Med vennlighilsen
OrdførerJanKristensen
Presentasjon1
Statens vegvesen sine kommentarer til høringsinnspill fra Lyngdal kommune ved/ordfører
Arkivnummer 2014123933-39
Statens vegvesen tar innspillet til orientering. Statens vegvesen foreslår å redusere
planområdet.
Konklusjon:
Merknaden medfører ingen endring av Forslag til planprogram for E39 Vigeland - Lyngdal
vest - Kommunedelplan med konsekvensutredning
StatensVegvesenRegionSør
Serviceboks723Stoa
4808Arendal
Farsund,6. februar2015
INNSPILL
KOMMUNEDELPLAN
E39VIGELAND
– LYNGDAL
VEST
I St.meld. nr. 16 (2008–2009) Nasjonal transportplan 2010–2019 er mål og strategier for
transportpolitikkentrukket opp. Det overordnedemål for transportpolitikkener å tilby et effektivt,
tilgjengelig, sikkert og miljøvennligtransportsystemsom dekker samfunnetsbehov for transport og
fremmerregionalutvikling.
Forbedringav transportinfrastrukturener et sentraltvirkemiddeli regjeringensarbeidfor å ta helelandet
i bruk og styrkeden langsiktigeverdiskapingen.Samtidigvil regjeringenøketrafikksikkerheten,begrense
miljøskadeneog bedre befolkningenstilgjengelighet til transportsystemet.Ny firefelts E39 vil gi
ytterligereregionforstørringbådemot Kristiansandi østogStavangeri vest.
Farsundkommune har i dag flere industribedrifter med kompetansemiljøeri verdensklasseog som
konkurrerer i et internasjonalt marked. For næringsliveter det derfor særdelesviktig med en god
infrastrukturi form av veinett,sjørelatertadkomstog annenkommunikasjonsomkanstyrkekommunens
attraktivitet for næringsdrivende,besøkendeog fastboende.Næringsliveti Farsundstøtter helhjertetopp
om utbyggingenav ny firefelts E39 og gir nedenfor sine innspill til planprogrammetfor strekningen
Vigeland– LyngdalVest.
Uavhengigav endeligtrasévalger det av stor betydningfor Farsundat det etableresgodeog funksjonelle
kryssog tilførselsveiertil nye E39,bådeøst og vest for Rom/Lyngdal.Det skalsærligpåpekesat det årlig
alenegår opp mot 78.000 vogntogtil og fra AlcoaListaog bildelfabrikkenFAC.At dennetrafikkenskjer
bådesikkertog tids og kostnadseffektivter avstor betydningfor næringslivetog befolkningeni regionen.
Ogat de regionalevirkningenei plan og utredningsprogrammetkartleggesfor Farsundsombysentra.
Viderevil vi påpekeat Kystverketi nær framtid planleggerå utbedreinnseilingentil Farsund.Dette vil gi
økt framkommelighetog sikkerhettil sjøs,men ikke minst leggetil rette for at størrefartøy og offshore
installasjonerenn i dag kan anløpehavneterminalenei Lundevågenindustriområde(per i dager det en
begrensningpå 230 m på de fartøy som anløper).En må påregneat det over tid blir større fartøy som
anløperLundevågennår Kystverketer ferdigmedsinutbedring,og at økt næringsaktiviteti områdetogså
kan medføreøkt transportbelastningpå veinettet til og fra havne og industriområdet(både"tunge" og
"myke"trafikanter).
Utbyggingenav prosjektenei Listerpakkenhar bundet regionen bedre sammen.Reisetidenmellom
kommunesentreneFarsund,Lyngdal,Kvinesdalog Flekkefjorder reduserttil mindre enn 35 minutter og
dette forventespå sikt og ytterligerestyrkenæringsutvikling,arbeidsplasser,
skole,helseog bosettingslik
at ett bo og arbeidsmarkedutvikles. Vi understrekeri denne sammenhengbetydningenav at det i
tilknytning til ny E39 etableresgode kollektivknutepunkt,og gjerne med tilknytning til gode gang og
sykkelveier, som kan understøtte et bedre utbygd og mer effektivt kollektivtilbud mellom
kommunesentreneiframtiden.
Med vennlighilsen
PatriciaHartmann
Næringssjef/ LederFarsund365AS
Torvgaten2 – 4550Farsund
[email protected]
Mobil +4790083 555
Sentralbord:+4738 38 20 00
Statens vegvesen sine kommentarer til høringsinnspill fra Farsund kommune/Farsund365
Arkivnummer 2014123933-40
Statens vegvesen tar innspillet til orientering, og innspillet blir vurdert i videre planlegging.
Konklusjon:
Merknaden medfører ingen endring av Forslag til planprogram for E39 Vigeland - Lyngdal
vest - Kommunedelplan med konsekvensutredning
Fra:
Til:
Emne:
Dato:
Karina
Firmapost-Sør
KommunedelplanVigeland - Lyngdal Vest
6. februar 2015 15:25:44
Merknadertil planleggingav ny E39gjennomLyngdalkommune.
Områdetdetgjelderligger i densmalestedelenav nedslagsfeltetnordfor deneksisterendeE39 og Rom.
Høyland,Birkestøl,Jovannetog helt overtil Herdali øster et område
medflott natursommangeav Lyngdalsinnbyggerebrukertil rekreasjon- tur, løping, bading,ridning, nyte
dyrelivet og jakt. I mangeår harflere generasjonertrasketde
utallige oppgåtteturstienei områdetog benyttetsegav skogensfantastiskefasiliteter! Og slik vil vi gjerneat det
skal værei mangegenerasjonertil.
Flereharogsåsinefritidsboliger her- eldrehussomhargåtti arv fra denenetil denneste.
Områdetharet rikt dyreliv. Elg(dogmindreog mindrede sisteårene- blir vel heller ikke bedremedny vei),
myerådyr,hjort, rev, hauki reir og fisk i Jovannet.
I tillegg gårbådesauog ku på beite.
Vi forstårat veienmåbyggesog at utviklinga ikke kan stoppeopp,menvi mangesomhelstvil beholdedette
lett tilgjengeligeskogsområdetsomdeter. Kan veienleggesi tunell eller
er detmulighetfor å flytte veienlengrenord?
Lykke til medarbeidetsomligger foran dere!
Med envennlig hilsenfra ivrig brukerav området
Karina HerdalHobbeslandmedfamilie - i flere generasjoner!
Mob. 97760 535
Statens vegvesen sine kommentarer til høringsinnspill fra Karina Herdal Hobbesland
Arkivnummer 2014123933-41
Statens vegvesen tar innspillet til orientering, og innspillet blir vurdert i videre planlegging.
Konklusjon:
Merknaden medfører ingen endring av Forslag til planprogram for E39 Vigeland - Lyngdal
vest - Kommunedelplan med konsekvensutredning
Fylkesmannen i Vest-Agder
Saksbehandler: Jørgen Sæbø
Tlf.: 38 17 61 92
Deres ref.: 2014/123933-006
Vår ref.:
2014/6499
Vår dato: 06.02.2015
Arkivkode: 421.3
Statens vegvesen Region Sør
Postboks 723 Stoa
4808 Arendal
E39 Vigeland - Lyngdal vest - innspill til oppstart av planarbeid og forslag
til planprogram.
Vi viser til oversendelse fra Statens vegvesen Region Sør av 15.12.2014. Det er meldt
oppstart av planarbeid for kommunedelplan for ny E-39 Vigeland – Lyngdal vest. Det
er lagt fram forslag til planprogram.
Generelt:
Vi mener en har fått med de premissene som gjelder for planarbeidet, og satt disse opp på en
god måte. Målene er mener vi også er gode og i samsvar med overordna føringer. Vi mener
det er stort behov for ny vei på denne strekningen for å bedre trafikksikkerhet og
fremkommelighet. Dette er også satt opp som mål for prosjektet i planprogrammet. Når det
gjelder nasjonalt mål om å begrense klimautslipp, mener vi at en slik ny vei neppe vil bidra til
dette. Den vil høyst sannsynlig føre til økt trafikk. Selv om det blir kortere vei og mindre
stigninger vil drivstofforbruk antakelig øke på grunn av økt hastighet. Da det er mange andre
positive sider ved ny vei, mener vi det er viktig å planlegge slik det er lagt opp til. Vi mener
imidlertid at det burde vært satset like mye på tog som på vei på strekningen Kristiansand –
Stavanger.
Om prosessen:
Fylkesmannen har allerede blitt informert om planarbeidet på flere måter blant annet gjennom
møter i ekstern samarbeidsgruppe. Fylkesmannen mener det er gjort et godt arbeid med
planprogrammet. Vi mener det er lagt opp til en god prosess i videre planarbeid. Vi har
registrert at det har vært et konstruktivt folkemøte med god oppslutning i Lyngdal 14.1.2015.
Fylkesmannen mener som nevnt at dette er et viktig planarbeid og er innstilt på å bidra
konstruktivt i den videre prosessen.
Om utredning:
En større moderne vei slik det her planlegges vil være et stort inngrep i området den går
igjennom. Det er derfor av stor betydning at prosjektet blir grundig utredet, og at en utifra alle
de ulike interesser i området finner den beste trasèen.
Opplegg og tema for konsekvensutredning er også greit beskrevet. Dersom det utredes slik det
er lagt opp til, mener vi utredningen vil gi et godt beslutningsgrunnlag. Vi har noen få
kommentarer angående utredning.
Vi er opptatt av at naturmangfold blir grundig utredet, slik det er lagt opp til. Vi ser at aktuelle
verneområder allerede er nevnt i planprogrammet. Disse ligger i områder der det er registrert
verdifulle naturtyper også utenom verneområdene. I område like vest for Lygna og oppover
Besøksadr.
Tordenskjoldsgate 65
E-post
[email protected]
Fylkesmannen i Vest-Agder - vår ref: 2014/6499
E39 Vigeland - Lyngdal vest – innsp. planarbeid og planprogram.
Side 2 av 2
langs østsida av Møska dekker disse naturtypene så store områder at det vil være vanskelig å
få til en veitrasè som unngår disse. Det er også et arbeid på gang for å utvide verneområdene
her. Det vil derfor være viktig å se særlig nøye på naturmangfold i dette området. Alle elvene
som må krysses er verna vassdrag og det viktig å krysse disse på en mest mulig skånsom
måte.
Hva som berøres av jord- og skogarealer, og adkomst til disse, ser vi og som viktig.
I vår standardformulering til oppstart av planarbeid og i plan- og bygningslovens
formålsparagraf er barn- og unges interesser nevnt. Vi kan ikke se at dette er spesielt nevnt i
planprogrammet. Vi går ut fra at dette blir vurdert i planarbeidet. Det er kanskje særlig aktuelt
under nærmiljø og friluftsliv.
Risiko og sårbarhet:
Fylkesmannens beredskapsstab er tilfreds med at planprogrammet inneholder bestemmelser
om at ROS-analyse skal gjennomføres. Vi henviser i denne sammenhengen til forskrift om
konsekvensutredning, vedlegg III, og presiserer at analysen skal være en integrert del av
konsekvensutredningen på lik linje med de andre temaene som konsekvensutredes.
Når det gjelder temaene i ROS-analysen synes de å være dekkende. Vi minner om viktigheten
av også å utrede fareforhold i anleggsfasen. Vi oppfordrer Statens vegvesen til å være
oppmerksom på påvirkninger på bebyggelse, infrastruktur og fjell også utover selve
anleggsområdet som følge av sprengningsarbeider.
Når det gjelder samfunnsviktig infrastruktur er det viktig å kartlegge konsekvenser for drift av
f. eks. overvåkingssystemer for tunneler i tilfeller med svikt i kraft- og telenettet.
Med hilsen
Torfinn Vollan (e.f.)
seniorrådgiver
Jørgen Sæbø
senioringeniør
Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen underskrift.
Kopi til:
Lyngdal kommune
Lindesnes kommune
Vest-Agder fylkeskommune
Postboks 353
Postboks 183 - Vigeland
Postboks 517 Lund
4577
4524
4605
Lyngdal
Lindesnes
Kristiansand S
Statens vegvesen sine kommentarer til høringsinnspill fra Fylkesmannen i Vest-Agder,
Arkivnummer 2014123933-42
Statens vegvesen tar innspillet til etterretning og det vil bli vurdert og fulgt opp i det videre
planarbeidet.
Konklusjon:
Merknaden medfører ingen endring av Forslag til planprogram for E39 Vigeland - Lyngdal
vest - Kommunedelplan med konsekvensutredning
Kommunedelplan for E39 – Vigeland – Lyngdal vest.
Viser til informasjonsmøte i Lyngdal kommune 14.01og utsendt
kommunedelplan for E39.
På møtet ble det informert om området som for tiden er båndlagt for å
utrede fremtidig ny E39.
Vi er eiere av gnr. 190, bnr 1 og 2 i Lyngdal kommune.
Eiendommen ligger ca 1200 m opp fra Auglandsvannet, og strekker seg
mot Heia og Kinnungsland. Det meste av vår eiendom ligger altså i søndre
båndlagt område.
I området rundt er det mange kulturminner. Den gamle Kongeveien fra
slutten av 1700, som strekker seg fra Lenesfjorden til Lyngdal ligger i
området og blir flittig benyttet av både fastboende og hyttefolk. Dersom
den nye E-39 traseen legges over Lenesfjorden og Auglandområdet vil det
sannsynligvis store deler av veien «gå i dragsuget», eller ikke bli brukt i
det hele tatt pga trafikkstøy.
I tillegg er det flere kulturminner som ligger rundt området ved
Auglandsvannet/ Støle. På vår eiendom, Støle, er der flere hustufter fra
«svunnen tid». Om vei traseen legges her, vil selvfølgelig disse
kulturminnene bli direkte berørt, og med stor sannsynlighet forsvinne for
ettertiden.
Auglandsvannet, er en fredet plett som blir brukt av fastboende, såvel som
hyttefolk til bading/ fisking og andre fritidsformål. I dette området, og
langs Lenesfjorden ligger det rundt 50 - 60 fritidseiendommer. De blir
flittig benyttet til rekreasjon og avslapping i en travel og hektisk hverdag.
Alle disse eiendommene vil få mer trafikkstøy og eksos om den nye E39
legges i planområdets søndre del.
Vi anmoder om at ny trase for E39 legge i nordre del av planområdet.
Hafrsfjord 05.02.15
Olaug og Kjell Furnes.
Statens vegvesen sine kommentarer til høringsinnspill fra Kjell Furnes,
Arkivnummer 2014123933-43
Statens vegvesen tar innspillet til orientering. Statens vegvesen foreslår å redusere
planområdet, og innspillet faller utenfor nytt foreslått planområde.
Konklusjon:
Merknaden medfører ingen endring av Forslag til planprogram for E39 Vigeland - Lyngdal
vest - Kommunedelplan med konsekvensutredning
Fra:
Til:
Emne:
Dato:
Johansen,Ingrid
Firmapost-Sør
KommunedelplanE 39 - Lyngdal vest
6. februar 2015 16:54:51
Høring – kommunedelplan E39- Lyngdal vest
Jeg er eier av hytte i Lindlia mellom Auglandsvannet og Lenesfjorden, og vil gjerne få gi noen innspill
til trasévalget for ny E39 Lyngdal – vest.
Jeg er selvfølgelig ikke objektiv, da jeg har stor interesse av at veien blir bygget – men på østsiden av
fjorden – og ikke med bro over, og mulig rasering av området rundt Lindlia / Auglandsvannet.
Jeg ønsker å sette søkelys på et par punkter som kan være av interesse:
·
·
·
·
·
·
·
Kongeveien er verneverdig og går over fjorden fra Sandnes på Østsiden – opp langs
hyttefeltet, opp Lindlia og videre langs Augland og videre til Lyngdal.
I Auglandsvannet er det også en offentlig badeplass både hytteeiere og fastboende flittig
benytter
Det er et stort antall hytter i området (antagelig rundt 50 stk.) som vil bli berørt om E39 blir
lagt like i nærheten. – Disse hytteeierne gir handelsstanden og håndtverkerne i Lyngdal
store inntekter og vil muligens forsvinne helt ut av området om deres nærområde blir berørt.
Området rundt Auglandsvannet har flere verneverdige kulturminner, noe jeg vet dere er
informert om
I Lindlia – på «pynten» nedenfor den røde hytta som ligger litt for seg selv i Lindlia – helt
nede ved vannet, ligger det noen skyttergraver.
Fra hytta i Lindlia ser vi stadig et flertall ørner. Vi har sett opptil 6 stk, samtidig, noe som
tyder på flere reder i området ved «Ravnefjell» - det store fjellet på vestsiden av fjorden –
mellom nedre del av Osestadbakken og «odden»
Når det i tillegg er dyrere å lage broer og tuneller enn vanlig motorvei, håper jeg det blir
vurdert å la veien holde seg «på landjorda» på østsiden av fjorden – bak / på «fjellet». Der
det også – så vidt jeg kan se av kartet, både er færre vann og betydelig mindre bebyggelse.
_____________________________________________
Ingrid Johansen
Tulipanveien 2
1475 Finstadjordet
Mob: 48106817
E-post:[email protected]
This emailwith attachmentsmaybeconfidentialandintendedsolelyfor theuseof the
individual or entity to whomit is addressed.Theemailmaycontainlegally protected
information.If you havereceivedthis communicationin error,beawarethatmakinguse
of theinformation,forwardingit, copyingit, or disclosingits contentto otherpersons,is
strictly prohibitedandmaybepunishableby law. Pleaseinform thesenderabouttheerror
in transmissionimmediately.
Statens vegvesen sine kommentarer til høringsinnspill fra Ingrid Johansen,
Arkivnummer 2014123933-45
Statens vegvesen tar innspillet til orientering. Statens vegvesen foreslår å redusere
planområdet, og innspillet faller utenfor nytt foreslått planområde.
Konklusjon:
Merknaden medfører ingen endring av Forslag til planprogram for E39 Vigeland - Lyngdal
vest - Kommunedelplan med konsekvensutredning
Fra:
Til:
Emne:
Dato:
Olav Lehne
Firmapost-Sør
Høring E39 Vigeland-Lyngdal.
6. februar 2015 21:24:49
Hei!
Undertegnede,somharbolig og bor påRom i Lyngdal og harhytte i
Osestadstranda
ved Lenesfjorden
vil få uttaleen sterkanbefalingom at ny E39trasemellom Vigelandog
Lyngdal vestmå gåi tunnell og
på fjellhøydenenordøstfor Lenesfjordenog nordfor gårdenLene.
Lignendetrasevalgfor hovedveihar
værtframmefør. Veienbørsågå videretil Oftedalog sånord for
Herdalog Rom.
En bro overLenesfjordenvil ødeleggefor naturenog miljøet rundt
fjordenog kan ogsåødeleggemye
for fastboendeog hyttefolk langsfjorden.
Håperat dissetankerkan væremednårdereplanleggerny E39-trase.
Påforhåndtakk!
mvh Olav Lehne
Statens vegvesen sine kommentarer til høringsinnspill fra Olav Lehne,
Arkivnummer 2014123933-46
Statens vegvesen tar innspillet til orientering. Statens vegvesen foreslår å redusere
planområdet blant annet ved Lenefjorden.
Konklusjon:
Merknaden medfører ingen endring av Forslag til planprogram for E39 Vigeland - Lyngdal
vest - Kommunedelplan med konsekvensutredning
Borghild Løver [email protected]
Gisle Jøntvedt [email protected]
Terje Støle [email protected]
Sveinung Støle, Osestad, 4520 Lindesnes
Statens vegvesen Region Sør
Serviceboks 723 Stoa
4808 Arendal
[email protected]
Osestad 6. feb. 2015
Merknad/fråsegn til planprogrammet for E39 – Lyngdal vest
Viser til ovannemnde planprogram, og ynskjer å gje desse innspela så tidleg i prosessen at det er
mogleg å leggje dei til grunn i dei vidare vurderingane:
1. Å leggje den nye firefeltsvegen nord for E39 er det alternativet som gjer minst mogleg skade
for alle oss som lever her på Osestad. Me vil tru at dei fleste av dei som bur ved Lehnesfjorden
er av same meining.
2. Å få den nye vegen noko lenger bak/nord enn opprinneleg vegplan frå 1995 vil vere ei
endå betre løysing – heilt konkret vil det seie å nytte vegen opp rundkøyringa på Fardal som
tenkt – og så skjere svakt mot høgre (når du køyrer vestover) like før viltoverganga/vegen til
Albert Gundersen sitt hus. Då går ein vonleg klår av meir øydelegging av Udland og
Udlandsvatnet – og får samstundes lagt vegen endå lenger vekk frå Osestad og særleg
Stubakken (garden som vil vere nærast den nye vegen).
3. Det er viktig å ta vare på turvegen/den tidlegare postvegen frå noverande rundkøyring ved
Udland og til Osestad – og på skulehuset som står like bortanfor.
4. Gamle vestlandske hovudveg er eit kulturminne i nasjonal målestokk og bør slett ikkje
uroast (og vegen av den grunn altså gå nord for dagens E39).
5. Bjellandsvatnet er eit vatn med mykje fisk brukt til mat, og her må det sikrast at avrenning
frå bru/veg over vatnet ikkje hamnar i vatnet, men vert filtrert bort.
6. Det er ein badeplass ved den store steinen før Trevika og i tillegg like nedanfor
Stubakken (på det smalaste i vår ende av Bjellandsvatnet) – med vårt framlegg til veg, vil
desse badeplassane kunne oppretthaldast. (Det er badeplassar i andre enden av vatnet òg, men
dei ligg for langt unna den nye vegen).
7. Bru/veg over Bjellandsvegen må ha så stor høgd at tømmerbil kan køyre her.
8. For å tilretteleggje for viltet, må vegvesenet ha god dialog med jaktlaget i området tidleg i
prosessen, slik at vilthabitatet ikkje vert altfor forringa. Formann her er for tida Jan Stensland.
9. Når den nye vegen er ferdig, skal tilkomstvegen til noverande E39 førast attende til
tidlegare atkomst, dvs. at Statens vegvesen opnar opp rekkverket ved busstoppet og klårgjer
for utkøyring/innkøyring til det som då vert nedgradert frå dagens E39 til ein lokal/fylkeskommunal veg. Ved førre synfaring med Statens vegvesen vart dette ynsket vårt
imøtekome – som dermed vil gjere vinterkøyringa greiare for oss som bur nord for vegen, i
tillegg til at Stig Løver får mindre trafikk like ved huset sitt. Sjølv om Statens vegvesen har
gjort så god utbetring av tilkomstvegen som mogleg, merker me som bur her godt at det var
lettare før.
Me er klår over at ein veg av slike dimensjonar ikkje kan lagast utan kraftige inngrep i landskapet. Då
er det særskilt viktig for oss som bur langs vegen at det meste anna vert teken omsyn til i så stor grad
som mogleg (fritids- og friluftsliv, naturmiljø/naturressursar, bustad/nærmiljø, kulturminne mm).
Beste helsing
Borghild Løver /sign/
Gisle Jøntvedt /sign/
Sveinung Støle /sign/
Terje Støle /sign/
Statens vegvesen sine kommentarer til høringsinnspill fra Borghild Løver, Gisle Jøntvedt,
Terje Støle og Sveinung Støle, Arkivnummer 2014123933-47
Statens vegvesen tar innspillet til orientering. Statens vegvesen foreslår å redusere
planområdet blant annet ved Lenefjorden, slik at alle alternative traseer for E39 vil komme
nord for eksisterende E39 og Lenefjorden.
Konklusjon:
Merknaden medfører ingen endring av Forslag til planprogram for E39 Vigeland - Lyngdal
vest - Kommunedelplan med konsekvensutredning
Statens vegvesen sine kommentarer til høringsinnspill fra Jon Harald Rømteland på vegne av
grunneiere og rettighetshavere langs Storbekken og Reidar Støle,
Arkivnummer 2014123933-48
Statens vegvesen tar innspillet til orientering. Vegdirektoratet gjennomfører en
landsomfattende Innsjøundersøkelse. Tarvannet er med i den, og det vil bl.a. bli tatt prøver
av bunnsedimentene. I forbindelse med Kommunedelplanen med konsekvensutredning for
E39 Døle bru – Livold (som går over Tarvannet og fram til Fardal) blir det utarbeidet en egen
rapport/utredning i forhold til spørsmålene som Rømteland stiller.
Konklusjon:
Merknaden medfører ingen endring av Forslag til planprogram for E39 Vigeland - Lyngdal
vest - Kommunedelplan med konsekvensutredning
Fra:
Til:
Emne:
Dato:
Karl Audun Lehne
Firmapost-Sør
Uttalelse om ny E39 Vigeland - Lyngdal
6. februar 2015 22:48:02
Henvisertil planleggingenav ny E39 Vigeland- Lyngdalog harfølgendekommentartil trasevalgetved
Lenesfjorden.Tidligere traseforslagfor denneveienforbi Lenesfjordenharværtpå høydenrundt fjordensom
ogsåettervårt syn er denbestetrasen.En storbru over Lenesfjordenvil ødeleggenatureni indre delenav
fjorden pgastøyog forurensning,og detvil dessutenværestygt.Dettevil ødeleggefor bådefastboende,
hyttefolk og for fritidsinteresserte.Dennebruaover Lenesfjordenmå derforunngås.
Mvh
Karl AudunLehneog Liv Heldal Monssen
Hytteeiere,Osestadstrand
Statens vegvesen sine kommentarer til høringsinnspill fra Karl Audun Lehne og Liv Heldal
Monssen, Arkivnummer 2014123933-49
Statens vegvesen tar innspillet til orientering. Statens vegvesen foreslår å redusere
planområdet blant annet ved Lenefjorden, slik at alle alternative traseer for E39 vil komme
nord for eksisterende E39 og Lenefjorden.
Konklusjon:
Merknaden medfører ingen endring av Forslag til planprogram for E39 Vigeland - Lyngdal
vest - Kommunedelplan med konsekvensutredning
Fra:
Til:
Emne:
Dato:
aleksanderlimmesand
Firmapost-Sør
E39 Vigeland - Lyngdal vest
9. februar 2015 07:50:58
Hei!!
Jegvarpå ett flott møtei LyngdalKulturhusangåendeplanleggingaven ny E-39.
Tenktemeddette å gi ett lite innspilli fra min gård.
Vi er en familiesomer bosattpå Vintlandi Lyngdal(Vintlandsveien450| gnr 149bnr 1)
Vi kjøptedennegårdeni 2011,og har utviklet densidenda.Kanskiltemeden avde
størstegårdenei Lyngdalmedett stort griseproduksjonsbygg,
sauefjøsog kyr.
Vi er denenestegårdenpå heiaher som bådeer bosattog i fulldrift. Det har vært
investertstoresummeri nyeretid i form avutvidelseog modernisering.
Davi holderpå å utvidevårammekudrift(SkotskHøylandsfe)somer en rasesomkrever
myeutmark,såhåpervi at deretar hensyntil at vi trengerall inn og utmarkvi har pr. idag,
og ikkeleggerveiengjennomvår gård(da vi ønskervidereutviklingog drift avgården)og
håperat dereikketar fra osslevebrødet.
Kanog nevnesat elgog hjortestammenher oppehar vært og trolig er blandtde bestei
kommunen,og at en vei aven slikkaraktersomdet planleggestrolig villeendretdette
bildebetraktelig.
Ønskermeddette lykketil medprosjektetog håperat dereprioriterer innspilli fra de gå
gårdenesomendadriftes.
Mvh AleksanderLimmesand
Statens vegvesen sine kommentarer til høringsinnspill fra Aleksander Limmesand,
Arkivnummer 2014123933-50
Statens vegvesen tar innspillet til orientering. Gården/eiendommen gnr/bnr 149/1 ligger
utenfor planområdet.
Konklusjon:
Merknaden medfører ingen endring av Forslag til planprogram for E39 Vigeland - Lyngdal
vest - Kommunedelplan med konsekvensutredning
Statens vegvesen sine kommentarer til høringsinnspill fra Direktoratet for
mineralforvaltning, Arkivnummer 2014123933-51
Statens vegvesen tar innspillet til orientering. Statens vegvesen foreslår å redusere
planområdet, dvs. at de nevnte registrerte mineralske ressursene i høringsinnspillet ikke vil
være innenfor nytt planområde. De faglige rådene tas med i videre planlegging.
Konklusjon:
Merknaden medfører ingen endring av Forslag til planprogram for E39 Vigeland - Lyngdal
vest - Kommunedelplan med konsekvensutredning
Statens vegvesen sine kommentarer til høringsinnspill fra flere næringslivsbedrifter i Kvås,
Arkivnummer 2014123933-52
Statens vegvesen tar innspillet til orientering, og innspillet blir vurdert i videre planlegging.
Konklusjon:
Merknaden medfører ingen endring av Forslag til planprogram for E39 Vigeland - Lyngdal
vest - Kommunedelplan med konsekvensutredning
Statens vegvesen sine kommentarer til høringsinnspill fra Vest-Agder Fylkeskommune,
Arkivnummer 2014123933-59
Vest-Agder Fylkeskommune ber om at Regionale virkninger internt i Vest-Agder blir kartlagt
for de ulike alternativene, særlig med tanke på pendling og kollektivtrafikk.
I håndbok V712 Konsekvensanalyser kap. 8.3 Lokale og regionale virkninger står det
følgende: «Investeringer i transportinfrastruktur påvirker lokal og regional utvikling i
hovedsak gjennom å endre forutsetningene for transport- og trafikkmønster. Endringer i
transport- og trafikkmønsteret er derfor utgangspunktet for analyse av lokal og regional
utvikling». Tema som vil bli vurdert innen lokal og regional utvikling er:






Arbeidsmarked
Private og offentlige virksomheter
Endret struktur på fritids- og handlingsmønster for befolkningen
Kommunikasjonsknutepunkter
Endret transport- og arealbruk som konsekvens av tiltaket
Regiondannelse og senterstruktur
Ambisjonsnivået vil bli tilpasset til hva som er beslutningsrelevant.
Statens vegvesen ønsker et godt samarbeid med Vest-Agder Fylkeskommune og berørte
kommuner og nabokommuner, og vil ta initiativ til samarbeid om vurdering av disse
temaene underveis i planprosessen.
Statens vegvesen tar innspillet til orientering, og innspillet vil bli vurdert i videre planlegging.
Konklusjon:
Merknaden medfører ingen endring av Forslag til planprogram for E39 Vigeland - Lyngdal
vest - Kommunedelplan med konsekvensutredning
Statens vegvesen
Region sør
Prosjektavdelingen
Postboks 723 Stoa 4808 ARENDAL
Tlf: (+47 915) 02030
[email protected]
vegvesen.no
Trygt fram sammen