Utmarkveien barnehage 2015

Oslo kommune
Bydel Østensjø
Utmarkveien barnehage
Utmarkveien
barnehage
[email protected]
Telefon: 23464330
Webside på kommunens portal:
ÅRSPLAN
progresjonsplan
og kalender
2015
Innhold
INNLEDNING .........................................................................................................................................3
KORT OM BARNEHAGEN ...................................................................................................................4
KOMMUNENS MÅL OG SATSINGER FOR OSLOBARNEHAGENE ..............................................4
BARNEHAGENS MÅL OG SATSINGER.............................................................................................5
DANNING GJENNOM OMSORG, LEK OG LÆRING ........................................................................6
BARNS MEDVIRKNING .......................................................................................................................6
SAMARBEID MED BARNAS HJEM ....................................................................................................7
FYSISK MILJØ SOM FREMMER ALLE BARNS UTVIKLING .........................................................8
INKLUDERENDE FELLESSKAP MED PLASS TIL DET ENKELTE BARN....................................8
SOSIAL KOMPETANSE ........................................................................................................................9
SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE......................................9
PLANLEGGING, DOKUMENTASJON OG VURDERING ...............................................................10
PROGRESJONSPLAN FOR DE SYV FAGOMRÅDENE ..................................................................11
KALENDER...........................................................................................................................................17
OM ÅRSPLANMALEN ........................................................................................................................18
Årsplan 2015
2
INNLEDNING
Barnehagen drives etter lov om barnehager med forskrifter. Årsplanen med progresjonsplan gir
informasjon om de overordnede målene i barnehageloven og barnehagens tiltak for å nå disse.
Ansatte i barnehagen skal benytte årsplanen med progresjonsplanen som et arbeidsdokument.
Barnehagen utarbeider detaljerte planer som beskriver hvordan barnehagen konkret arbeider med
tiltakene som er fastsatt i årsplanen.
Foreldre skal gjennom planene få et godt innblikk i barnehagens arbeid, og se en klar sammenheng
mellom de konkrete aktivitetene i barnehagen og de overordnede målene.
Barnehagens styrer har det faglige ansvaret for utarbeidelse av årsplan med progresjonsplan i
samarbeid med ansatte og foreldre.
Barnehagens årsplan med progresjonsplan, fastsettes av barnehagens samarbeidsutvalg.
Årsplan 2015
3
KORT OM BARNEHAGEN

Utmarkveien barnehage har til sammen 81 barn i alderen 0-6 år.

Barnehagen åpnet høsten 2009 og ligger sentralt på Bøler med butikksenter, skole, t-bane,
samt bussforbindelse i umiddelbar nærhet. I tillegg har vi gangavstand til den flotte naturen i
Østmarka med turveier, idrettsanlegg og fiskevann.

Barnehagen har åpningstid fra kl. 07.00 – 17.00.

Barnehagen har 4 planleggingsdager i året og holder sommerstengtstengt 3 uker i juli.

Barnehagen er en basebarnehage hvor vi har valgt å dele små og store barn i hver sin etasje.

Småbarna, 0-3 år, er plassert i andre etasje og er delt i tre grupper; Humlene, Sommerfuglen
og Marihøna. Hver småbarnsgruppe har 9 barn og 3 voksne.

Storebarna, 3 – 6 år, er plassert i første etasje og er delt i tre grupper; Sukkertoppen,
Blåveisen og Solsikken. Hver storebarnsgruppe har 18 barn og 3 voksne.

Vi har valgt å dele barn og voksne i hver sin gruppe, for at barn, foreldre og voksne lettere
skal føle tilhørighet og trygghet i en mindre gruppe. Denne gruppen skal være barnets og
foreldrenes identitet i fellesskapet.

Barnehagens struktur bygger på fellesskap og bruk av felles ressurser. Barn og voksne i hver
etasje blir godt kjent med hverandre og jobber sammen. Barna har muligheten til å leke og
møtes på tvers av gruppene og opplever et stort fellesskap. Alle barn og voksne møtes til
felles samlinger ved store arrangementer, som for eksempel nissefest, påskesamling, karneval
etc.

Barnehagen jobber målbevisst med å formidle grunnleggende verdier som likeverd, omsorg,
fellesskap og egenverdi. De voksne i barnehagen ønsker at barna skal ha det gøy i barnehagen
og oppleve humor og glede. De voksne skal bidra til at barna utvikler selvfølelse og identitet
parallelt med sosial kompetanse i et stort fellesskap. De voksne ønsker å gi barna mye
omsorg, trygghet, oppmuntring, støtte og god veiledning til å bli trygge og selvstendige
individer i et komplekst samfunn.

Barnehagen bruker forskjellige språkverktøy som pedagogiske redskap i arbeidet med språk
og kommunikasjon. Dette er praktiske verktøy som har tips og ideer til ulike aktiviteter og
arbeidsmetoder. De forskjellige språkverktøyene bidrar til språklig bevissthet hos de voksne,
og brukes både direkte og indirekte med barna.
KOMMUNENS MÅL OG SATSINGER FOR OSLOBARNEHAGENE



Oslos barnehagebarn skal få et likeverdig tilbud av høy kvalitet
Alle barn skal kunne norsk og være forberedt til skolestart
Alle ansatte i barnehagene skal kunne godt norsk og bidra til barnas språkutvikling.
Årsplan 2015
4
Våre tiltak for å oppnå dette i år:

Vi følger Oslo kommune sine "Oslostandarder for Oslo-barnehagen".

Vi skal gjennomføre, dokumentere og evaluere planer og tiltak fortløpende og være fleksible
i fht barns behov.

Vi gjennomfører førskolegrupper en gang i uken med fokus på skolestart.

Vi jobber aktivt med språkstimulering ved å bruke ulike språkverktøy, bøker, rim, regler,
sang, tekst, bilder, daglig kommunikasjon etc.

Ansatte med fremmed språklig bakgrunn og særskilte behov, får tilbud om språkopplæring
via Oslo kommune.
BARNEHAGENS MÅL OG SATSINGER

Bydel Østensjø sine mål:

* Barnehagens rom skal utformes slik at de ivaretar barnas behov for allsidig lek og læring.

* Alle barnehager skal bli trafikksikre

* Barnehagen skal sørge for at barn det knyttes bekymring rundt får hjelp og støtte til rett tid.

Utmarkveien sine mål:

* Barnehagens rom - det fysiske miljø skal gi barna gode og trygge lekeforhold
Våre tiltak for å oppnå dette i år:

Vi skal jevnlig ta barnas perspektiv, og observere og evaluere rommene ifht:

* innhold og plassering av materiell

* barnas lek og aktivitet

Vi skal øke kompetansen hos alle ansatte om rommets betydning for lek og læring

Vi har fokus på barnets beste, og følger lover og regler i fht bekymringssaker

Vi legger til rette for et tillitsfullt samarbeid mellom barnehagen og barnets hjem

Vi har et godt samarbeid med aktuelle tjenestesteder innad i bydelen ved bekymring rundt
enkelt barn.

Vi jobber aktivt med Trygg Trafikk sine kriterier som et verktøy for å sikre et godt og
helhetlig trafikksikerhetsarbeid.
Årsplan 2015
5
MÅL FRA LOV OM BARNEHAGER OG RAMMEPLAN
DANNING GJENNOM OMSORG, LEK OG LÆRING


Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og
lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.
Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon,
slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse,
likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn som er
forankret i menneskerettighetene.
Våre tiltak for å oppnå dette i år:

Vi skal gi barna gode og allsidige opplevelser både individuelt og i fellesskap. Vi skal gi dem
oppmuntring, oppmerksomhet, anerkjennelse og mestringsfølelse.

Vi gir rom for- og legger tilrette for et trygt, allsidig og mangfoldig lekemiljø som fremmer
lek og vennskap og skaper en felles tilhørighet.

I perioder jobber vi i aldersgrupper hvor barna får utfordringer og opplevelser på et
aldersadekvat nivå samtidig som vi også jobber på tvers av grupper/ baser for at barna skal få
erfaring og kunnskap om hverandre.

De voksne i barnehagen skal være gode rollemodeller for barna.

Vi markerer de norske høytidene og tradisjonene, samtidig som vi gir barn kjennskap til
aktuelle høytider og tradisjoner fra andre kulturer.

Vi skal fremme likeverd og respekt for hverandre og for ulike kulturer og religioner
BARNS MEDVIRKNING



Barna skal ha rett til medvirkning tilpasset barnas alder og forutsetninger.
Barn i barnehagen har rett til å gi utrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet.
Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens
virksomhet.
Årsplan 2015
6
Våre tiltak for å oppnå dette i år:

Personalet skal være lydhøre, dvs observere og anerkjenne, barns ønsker, tanker og behov.
Dette skal bevisst brukes til planlagte og spontane aktiviteter.

Personalet skal anerkjenne barnet som et enkelt individ.

Mange av våre daglige aktiviteter velger barna selv. Vi har store åpne arealer hvor barna i
perioder selv velger aktiviteter og lekekamerater.

Vi legger til rette for at barn har mulighet til å uttrykke sine egne tanker og meninger.

Vi oppfordrer og veileder barna til å uttrykke seg sammen med andre barn og voksne. Vi
oppmuntrer barna til å ta egne valg.

Vi fremmer det å være ulik og ikke alltid "tenke likt".
SAMARBEID MED BARNAS HJEM


Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og
lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.
For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et
samarbeidsutvalg.
Våre tiltak for å oppnå dette i år:

Vi skal ha et godt og profesjonelt samarbeid med barnas hjem og gode rutiner for
informasjon.

Ved tildelt plass i barnehagen får alle barn tilsendt et velkomstbrev og et informasjonsskriv. I
tillegg inviterer vi til en felles besøksdag for foresatte sammen med barna i juni.

Vi tilbyr oppstartssamtale når barnet begynner i barnehagen. Målet med samtalen er å bli
bedre kjent med hverandre og utveksle informasjon. Etterhvert tilbyr vi to foreldresamtaler i
året hvor vi sammen utveksler erfaringer rundt barnet.

Vi legger til rette for daglig kontakt og gjensidig dialog mellom foreldre og ansatte. I tillegg
gir vi mulighet til obligatorisk e-mailkontakt og store tilgjengelige oppslagstavler med
informasjon.

Foreldre velger selv representanter til foreldreutvalg/ samarbeidsutvalg ved høstens
foreldremøte. Disse er med i prosesser rundt barnehagen, blant annet utarbeidelse av årsplan
og deltar også aktivt på jevnlige Su-møter i barnehagen. Disse utvalgene er også viktige
arenaer for utveksling av informasjon, medvirkning og meningsutveksling mellom foreldre
og barnehage.

Vi har årlige arrangementer hvor foreldre og barnehage samarbeider og bidrar på forskjellige
måter, feks sommerfest, Luciamarkering, påskefrokost etc...
Årsplan 2015
7
FYSISK MILJØ SOM FREMMER ALLE BARNS UTVIKLING

Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og
aktiviteter.
Våre tiltak for å oppnå dette i år:

Voksne skal tilrettelegge og følge opp barnas bruk av rommene. Rommene skal invitere til
lek og læring.

Barnehagen skal ha leker og utstyr som oppfordrer til variert lek og aktivitet.

Leker skal ha faste plasser og være lett tilgjengelige for barna.

Vi bruker vår egen lekeplass til daglig i variert og aktiv lek. I tillegg bruker vi regelmessig
vårt øverig nærmiljø f eks Haraløkkas bilfrie idrettsanlegg og Østmarkas flotte natur.

Vi legger til rette for at barna skal få prøve aktiviteter som passer til årstidene.
INKLUDERENDE FELLESSKAP MED PLASS TIL DET ENKELTE BARN



Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi.
Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for
diskriminering.
Barnehagen skal ta hensyn til barnas alder, funksjonsnivå, kjønn, sosiale, etniske og
kulturelle bakgrunn, herunder samiske barns språk og kultur.
Våre tiltak for å oppnå dette i år:

I perioder deler vi inn barna i grupper på bakgrunn av alder.

Vi møter barna som enkelte individer i forhold til utviklingsnivå, funksjonsnivå, interesser,
kultur og bakgrunn. Det er et stort mangfold av ulike familieforhold, etnisiteter, religioner og
kulturer representert i barnehagen, og det vil være nødvendig for oss og ha et bevisst forhold
til dette.

Vi jobber med vennskap, relasjoner og inkludering mellom barna.

Vi markerer FN-dagen gjennom Foruts barneaksjon og setter søkelys på at vi er forskjellige
rundt omkring i verden.

Vi voksne skal være gode rollemodeller. Vi skal gi barna konkrete opplevelser og erfaringer i
forhold til egen og andres empati, anerkjennelse, omsorg, inkludering og grenser i samspill
med andre.

Vi skal være bevisste på hvordan vi møter gutter og jenter og tilstrebe en likverdig
behandling uavhengig av kjønn.
Årsplan 2015
8
SOSIAL KOMPETANSE


Barnehagen skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted
for fellesskap og vennskap.
Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til
at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap.
Våre tiltak for å oppnå dette i år:

Vi jobber aktivt direkte med barna i vår jobb med sosial kompetanse blant annet ved
konfliktløsing, empati, grensesetting, turtaking, inkludering og det å snakke om- og bekrefte
følelser. Vi bruker bevisst hverdagssituasjoner og lek for å lære/ trene på dette.

Vi lærer barna å inkludere hverandre i felleskapet og vise at alle har en viktig plass i gruppen.

Vi lærer barna at alle er like viktige til tross for forskjeller og ulikheter.

Vi møter barna med "hei" eller annen form for oppmerksomhet som gjør det naturlig for dem
selv og gjøre det samme - alle i barnehagen skal bli møtt med annerkjennelse.
SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE

Barnehagen skal i samarbeid med skolen, legge til rette for barns overgang fra barnehage til
skole og eventuelt aktivitetsskole.
Alle kommunale barnehager og skoler skal følger Oslostandard for samarbeid og sammenheng
mellom barnehage og skole. Et informasjonsskjema om barnetsendes skolen før skolestart gitt
foreldrenes samtykke.
Våre tiltak for å oppnå dette i år:

Vi følger Oslostandard for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole ved å

¤ gjennomføre førskolegrupper en gang i uken med fokus på skoleforberedende aktiviteter.

¤ gjennomføre foreldremøte til til foresatte til skolestartere der også skolen informerer om
skolestart

¤ samarbeide med skolene til skolebarna for å trygge og sikre en god overgang til skolen,
blant annet med barnesamtaler/ foreldresamtaler og skriftlig dokumentasjon til og fra skolen.

Generelt større fokus på selvstendighetstrening det siste året i barnehagen.
Årsplan 2015
9
PLANLEGGING, DOKUMENTASJON OG VURDERING



Barnehagens pedagogisk virksomhet skal planlegges, dokumenteres og vurderes.
Barnehagen skal tilrettelegges for medvirkning fra barn, foreldre, ansatte og eier.
Barnegruppens og det enkelte barns trivsel og utvikling skal observeres og vurderes
fortløpende.
Våre tiltak for å oppnå dette i år:

Vi skal ta i bruk en planlegging- og dokumentasjonsmodell som ivaretar vårt pedagogiske
verktøy "Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver"

Vi leverer jevnlige ukesrapporter eller månedsrapporter og evallueringer for hver gruppe som
utarbeides av samtlige på gruppen.

Planlegging og evaluering er temaer på gruppemøter/ planleggingsdager og personalmøter. I
tillegg tar vi med innspill og ideer fra foreldre og barn via daglig kommunikasjon,
foreldresamtaler og FAU/ SU- møter.

Observasjonsutveksling rundt enkeltbarn/ barnegruppe er tema på gruppemøter.

Vi skal bruke praksisfortellinger til å belyse samt reflektere over egen praksis.
Årsplan 2015
10
PROGRESJONSPLAN FOR DE SYV FAGOMRÅDENE
Progresjonsplanen beskriver hvordan barnehagen arbeider med de syv fagområdene som er beskrevet i rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver.
Fagområdene vil sjelden opptre isolert. Flere områder vil ofte være representert samtidig i temaopplegg og i forbindelse med hverdagsaktiviteter.



Barna skal utfolde skaperglede, undring og utforskertrang.
Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter.
Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser,kunnskaper og ferdigheter.
FAGOMRÅDENE
1-2 år


KOMMUNIKASJON

SPRÅK
TEKST
Bruker sangleker,
bevegelsessanger, rim og regler.
Benevner og bruker konkreter i
samlingsstunden og andre
samhandlingssituasjoner med
barna.

Bruker mye sang, rim, regler og
eventyr.

Barna gis tid og rom til å
fantasere og samtale om kjente og
ukjente temaer


Skolestartere

Skolestarter gruppe hvor vi jobber
med skoleforberedende oppgaver
som tilpassede oppgaveark, skrive
navnet sitt, ulike begreper, lek
med ord, vente på tur/rekke opp
hånda osv.
Utfordrer og oppfordrer barna til
å bruke språket sitt.

Høytlesning, gjerne av
fortsettelses bøker.
Vi voksne skal aktivt snakke,
spørre og undre oss sammen med
barna.

Barna oppfordres til å gjenfortelle
historier/ eventyr/ hendelser

Barna får ulike erfaringer med
bruk av digitale verktøy som pc
og nettbrett. De brukes til å søke
opp tema barna interesserer seg
for, få erfaring med bruk av
tastatur og spille pedagogisk
rettede spill. Dette med
veiledning/tilsyn av voksne.

Bruker drama i samlingsstunden.


Spiller spill og leser bøker, og har
dette tilgjengelig for barna.
Bruker ulike språkverktøy i
planlegging og gjennomføring av
aktiviteter med barna.

Følger opp barnas eget initiativ til
interesse rundt bokstaver.
Peke- og bildebøker er
tilgjengelige for barna

Tegner mye for å trene
finmotorikken i hånden som
forberedelse til prosessen å føre

Årsplan 2015
Bruker språket bevisst i alle
samhandlingssituasjoner med
barna f eks ved måltider,
stellesituasjoner, påkledning, lek
etc.
3-4 år
11
FAGOMRÅDENE
1-2 år
3-4 år
Skolestartere
en blyant.
Bruker ulike språkverktøy i
planlegging og gjennomføring av
aktiviteter med barna.

Lar barna bruke hele kroppen
aktivt f.eks. til å klatre opp på
stoler, løpe rundt når det er mulig,
krype under benker og bord etc

Vi bruker uteområdet i
barnehagen ,Østmarka og
Haraløkka idrettssanlegg aktivt i
forhold til de ulike årstidene.

Tilbyr turer med litt mer
kroppslig utfordring, lenger
avstand, tyngre sekk, mer ulendt
terreng etc….

Bruker nærmiljøet til å gå på tur
slik at barna kan gå mest mulig
selv.

Vi tilbyr barna litt lenger turer
hvor de går og bærer sekken sin
selv.

Regelstyrte leker f eks hoppe
strikk, tau, paradis, klappeleker
ol.

Bruker sanger om og med
kroppen.

Vi lar barna utfolde seg og prøve
kroppen sin i forskjellige
aktiviteter, for eksempel
hinderløyper (ute og inne), ulendt
terreng,bevegelsesleker og dans.

Snakker om værforhold og klær

Snakker med barna om hva som
er sunt for kroppen og hva som er
usunt (kosthold, bevegelse,
hygiene)
Barna får bruke saks og
oppfordres til å klippe selv

Barna tar del i innkjøp og
tilberedning av mat
Utfordrer og oppfordrer barna til
å kle på seg selv.

Arbeider i sterkere grad med
selvstendighet i forhold til
påkledning, måltider, hygiene og
dobesøk
KROPP
BEVEGELSE


HELSE

Vi serverer barna varierte
måltider med fisk, frukt og
grønnsaker.
Vi legger vekt på hygiene, og
særlig håndhygiene i forbindelse
med måltider og dobesøk.



Årsplan 2015
Serverer barna et variert kosthold
med fisk og mye frukt og
grønnsaker.
12
FAGOMRÅDENE
1-2 år

Vi lar barna få kjennskap til ulike
materialer i formingsaktiviteter.

Vi synliggjør barnas kunst i
barnehagen.

KUNST
KULTUR

Vi synger, leser og dramatiserer
eventyr sammen med barna.

Vi tar vare på vår barnekultur ved
å videreformidle tradisjonelle
leker, rim og regler.
KREATIVITET

Vi undrer oss sammen med barna
om hva som skjer i de ulike
årstidene.

Vi observerer og opplever
naturen, dyr og insekter i utelek
NATUR
MILJØ
TEKNIKK
Årsplan 2015
Vi er observante, nysgjerrige og
lydhøre voksne som inspirerer
barna til fantasi og spontanitet.
3-4 år

Vi er opptatt av hygiene, særlig
håndhygiene.

Vi lar barna aktivt bruke og bli
kjent med ulike materialer i
formingsaktiviteter både inne og
ute.

Vi legger til rette for at barna skal
kunne utvikle sin kreativitet ved å
selv skape egne uttrykk.

Vi oppsøker ulike kulturelle
tilbud.

Barna gis tilgang til kulturelle
materialer som bøker, musikk,
bilder, filmer ol.

Vi markerer barnets bursdag med
krone og sang i «bursdagstog»
rundt i barnehagen

Vi følger med på forandringer i
naturen gjennom året

Har kildesortering

Jobber med forståelsen for å
13
Skolestartere

Vi oppsøker ulike kunst og
kulturarenaer tilpasset
aldersgruppen.

Barna lager en egen ”historie” uti
fra bilder/ musikk og andre
sinnsinntrykk

Barna dramatiserer eventyr/
fantasihistorier/ sanger eller
lignende

Vi deltar på bydelsdagene.

Skolestarterne drar på
avsluttningstur til Norsk
folkemuseum.

Jobber aktivt med trafikksikkerhet
i forbindelse med turer i ulike
miljø.

Utfører enkle eksperiment og
undres sammen over resultater og
FAGOMRÅDENE
1-2 år
3-4 år
og på turer.


Vi utfører kildesortering for at
barna skal få en begynnende
forståelse for en bærekraftig
utvikling.
Vi eksperimenterer med ulike
materiell (vann, lys, frø etc)

Vi introduserer barna for våre
tradisjoner som jul, påske etc.

Vi snakker om og viser barna hva
som er "riktig og galt" i
forskjellige situasjoner.
verne om livet i naturen.
RELIGION
FILOSOFI
Årsplan 2015
Vi markerer FN-dagen ved å
snakke med barna om barn i andre
land. Prosjektet vi har valgt å
jobbe med heter FORUT.
utfall

Sår frø/ karse


Ser på sammenhengen mellom
årsak/virkning i dagligdagse
situasjoner.
Vi kildesorterer og noe av
"søppelet" gjenbruker vi som
formingsmateriell.

Lar barna få innsikt i hvor maten
vår kommer fra.

Setter ord på tanker, følelser og
handlinger.

Jobber med forståelsen av FN´s
barnekonvensjon

Samtaler om venner og vennskap

Vi finner informasjon om
hovedreligionene, ulike
religionssymboler, gudshus og
annet på internett og i bøker
sammen med barna.

Vi jobber med at barna skal få
gode opplevelser ved det å være
ute.

Vi er nysgjerrige og undrende
sammen med barna ute i naturen.

Gjennom året har vi fokus på
norske tradisjoner som jul, påske
etc.

Vi drar på julesamling i Bøler
kirke.

Vi markerer FN- dagen med å
snakke om barn i andre land.
Jobber for et prosjekt(FORUT)
hvor barn trenger hjelp av andre.
ETIKK

Skolestartere

Vi jobber med ”meg selv” og
”andre”, individ og fellesskap.

Vi snakker om ulike kulturer og
14
FAGOMRÅDENE
1-2 år
3-4 år
Skolestartere
religioner

NÆRMILJØ

SAMFUNN
ANTALL

Vi bruker nærmiljøet og dets
ressurser aktivt som biblioteket,
butikker, buss, t-bane, Kirken ol.

Vi snakker om familien vår, og
hvert barn får sitt eget hus med
bilder av sin egen familie.

Vi gjør oss kjent med politi,
brannsikkerhet og ambulanse
Vi besøker forskjellige plasser i
nærmiljøet som Haraløkka
idrettsanlegg,
Østensjøvannet,Østmarka etc

Vi besøker skolene i nærmiljøet

Jobber med at barna skal kunne
sin adresse

Vi drar på tur for at barna skal få
se/vite hvor rådhuset, Stortinget
og Slottet er

Snakker om forskjellige yrker

Vi fokuserer på trafikksikkerhet
Vi tilrettelegger for ulike
aktiviteter hvor barna får oppleve
ulike materialer og former.

Vi øver på å telle og benevne
farger sammen med barna i ulike
situasjoner

Vi gir barna erfaring med tid,
lengde, høyde, vekt og
temperatur.

Vi rydder og sorterer sammen
med barna.

Vi sammenligner størrelser,
høyder, lengder ol.

Barna blir kjent med de ulike
formene (trekant, sirkel, kvadrat,
rektangel osv)

Vi bruker aktivt tallrekken 1-9.

Blir kjent med likheter/ulikheter
og motsetninger

Barna blir kjent med tallene 0-9 i
skriftlig form

Årsplan 2015
Jobber med konfliktløsing

FORM
ROM
Vi bruker nærmiljøet og dets
ressurser aktivt, som Haraløkka,
skogen, biblioteket, buss, t-bane
etc.

Personalet er bevisst på å bruke
preposisjoner/ plasseringsord (på,
under, over, bak, foran, ved siden

Konstruksjonslek med duplo,
15
FAGOMRÅDENE
1-2 år
av osv.), og adjektiv (stor, liten,
lang, kort, osv.)når de
kommuniserer med barna.
Årsplan 2015
3-4 år
Skolestartere
klosser, lego ol.

Teller fra 1-10 på andre språk

Vi er tydelige ved bruk av
preposisjoner, de synliggjøres
med bruk konkreter for eksempel
i eventyr, bevegelsessanger etc

Spille diverse spill med litt høyere
vanskelighetsgrad

Bruker spill og puslespill tilpasset
aldersgruppen

Barna har tilgang på perlebrett
med ulike former, og perler i
mange farger.
16
KALENDER
Oversikt over viktige aktiviteter og kulturbegivenheter dette året.
NÅR
HVA
9 januar
Planleggingsdag (bhg er stengt)
27 januar
Vinteraktivitetsdag
12 februar
Karneval
10 mars
Barnehagedagen
25 mars
Påskefrokost/ Påskefest
? mai
17-mai feiring (nærmere informasjon kommer)
26 mai
Planleggingsdag (bhg er stengt)
3 juni
Sommerfest
12 juni
Sommeraktivitetsdag
16 juni
Besøksdag for nye barn og foresatte
6-24 juli
Barnehagen har sommerstengt
4 sep
Planleggingsdag (bhg er stengt)
22 sep/ 6 okt
Foreldermøte storebarn 22 september / Foreldremøte småbarn 6 oktober
21 okt
Foreldremøte for foreldre til de barna som begynner på skolen 2016
22 oktober
Markering av FN-dagen
2 november
Planleggingsdag (bhg er stengt)
14 desember
Lucia
16 desember
Nissefest
24 desember
Julaften (bhg er stengt)
31 desember
Nyttårsaften (bhg er stengt)
Faglig ansvarlig for årsplanen ved styrer: Patricia Galanoylis
Årsplanen ble fastsatt i barnehagens samarbeidsutvalg den: 14.01.15
Årsplan 2015
17
OM ÅRSPLANMALEN
Oslo kommunes mal for årsplan med progresjonsplan skal brukes av alle kommunale barnehager i
Oslo. Det anbefales også at ikke-kommunale barnehager bruker malen. Årsplan med progresjonsplan
skal utarbeides på grunnlag av barnehageloven, kommunale styringsdokumenter, brukerundersøkelsen
og evalueringen av forrige årsplan.
Styringsdokumenter:







Lov om barnehage
Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver
Oslo kommunes budsjett
Bydelens budsjett
Oslostandarden for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole
Barnehagens vedtekter
Veilederen ABC og 1,2,3
Årsplanmalen er utarbeidet av som en del av Oslo kommunes prosjekt Oslobarnehagen, som skal øke
kvaliteten i barnehagene og spesielt styrke barnehagen som læringsarena.
www.barnehager.oslo.kommune.no| [email protected]| tlf: 02180
Årsplan 2015
18