Engelsk

FAGRAPPORT
FAG:
Engelsk
KODE:
KLASSE/GRUPPE:
10A og 10B
TALET PÅ ELEVAR: 38
SKULE:
Lye ungdomsskule
FAGLÆRER:
Asbjørn Nordås
Kate R. Sagland
[2015]
INFORMASJON OM
Læreverk
Cappelens "New Flight" og Cappelens "New Flight Extra"
Litteratur
Andre kjelder
Film Dickens, Charles, "David Copperfield", 1999
Eventuelle
merknader
Gjennom alle tre årene og alle periodene er det arbeidd kontinuerlig med alle
kunnskapsmålene.
Side 2 av 15
Tema 1:
Kompetansemål
"The World’s a Stage"
Språklæring
 Utnytte ulike situasjoner, arbeidsmåter og strategier for å lære seg engelsk
 Identifisere vesentlige språklige likheter og forskjeller mellom engelsk og eget morsmål og
utnytte dette i egen språklæring
 Bruke ulike hjelpemidler kritisk og selvstendig
 Bruke grunnleggende terminologi for å beskrive formverk og tekststrukturer
 Beskrive og vurdere eget arbeid med å lære engelsk
Kommunikasjon
 beherske et ordforråd som dekker en rekke ulike emner
 bruke språkets grunnleggende formverk og tekststrukturer muntlig og skriftlig
 forstå muntlige og skriftlige tekster om en rekke ulike emner
 uttrykke seg skriftlig og muntlig med en del presisjon, flyt og sammenheng
 tilpasse muntlig og skriftlig språkbruk til sjanger og situasjon
 presentere og samtale om aktuelle og tverrfaglige temaer
 lese og forstå tekster av ulik lengde og i flere sjangere
 bruke innhold fra ulike kilder på en selvstendig og kritisk måte
Kultur, samfunn og litteratur
 gjenkjenne noen regionale aksenter fra engelskspråklige land
 drøfte unge menneskers levesett, omgangsformer, livssyn og verdier i Storbritannia, USA, andre
engelskspråklige land og Norge
 lese og drøfte et representativt utvalg litterære tekster fra sjangrene dikt, novelle, roman og
skuespill fra den engelskspråklige verden
Side 3 av 15
Pensum:
New Flight 3
Kap.1, Tekst D, s. 27, «Romeo and Juliet»
Kap. 2, tekst D, s. 58, «The open window»
Kap. 4, tekst D, s. 114, «David Copperfield»
New Flight 2
Vurdering:
Kap. 6, «That’s entertainment»
Høgaste måloppnåing
Middels grad av
måloppnåing
Låg grad av måloppnåing
Medviten eiga språklæring.
Kan i nokon grad gjera greie for
eiga språklæring.
Kommuniserer ved å svare på
spørsmål.
Kommuniserer på høgt nivå.
Kommuniserer.
Har gode kunnskapar om
temaet.
Har noko kunnskap om temaet.
Kan svare på enkelte spørsmål
knytt til kjende tekstar om
tema.
Side 4 av 15
Tema 2:
Kompetansemål
"The British Isles"
Språklæring
 Utnytte ulike situasjoner, arbeidsmåter og strategier for å lære seg engelsk
 Identifisere vesentlige språklige likheter og forskjeller mellom engelsk og eget morsmål og
utnytte dette i egen språklæring
 Bruke ulike hjelpemidler kritisk og selvstendig
 Bruke grunnleggende terminologi for å beskrive formverk og tekststrukturer
 Beskrive og vurdere eget arbeid med å lære engelsk
Kommunikasjon
 beherske et ordforråd som dekker en rekke ulike emner
 bruke språkets grunnleggende formverk og tekststrukturer muntlig og skriftlig
 forstå muntlige og skriftlige tekster om en rekke ulike emner
 uttrykke seg skriftlig og muntlig med en del presisjon, flyt og sammenheng
 tilpasse muntlig og skriftlig språkbruk til sjanger og situasjon
 presentere og samtale om aktuelle og tverrfaglige temaer
 lese og forstå tekster av ulik lengde og i flere sjangere
 bruke innhold fra ulike kilder på en selvstendig og kritisk måte
Kultur, samfunn og litteratur
 drøfte unge menneskers levesett, omgangsformer, livssyn og verdier i Storbritannia, USA, andre
engelskspråklige land og Norge
 gjøre rede for trekk ved historie og geografi i Storbritannia
 gjenkjenne noen regionale aksenter fra engelskspråklige land
 lese og drøfte et representativt utvalg litterære tekster fra sjangrene dikt, novelle, roman og
skuespill fra den engelskspråklige verden
Side 5 av 15
Pensum:
New Flight 3
Kapittel 4, tekst A, «The British Isle»
New Flight 2
Kapittel 4, tekst D, «Jorvik, home of the Vikings»
New Flight 1
Kapittel 3, tekst A, «Toursts – watch out!»
tekst B, «Find your way in London»
Vurdering:
Høgaste måloppnåing
Middels grad av måloppnåing
Medviten eiga språklæring.
Kan i nokon grad gjera greie for
eiga språklæring.
Kommuniserer.
Kommuniserer på høgt nivå.
Har noko kunnskap om temaet.
Har gode kunnskapar om temaet.
Side 6 av 15
Låg grad av måloppnåing
Kommuniserer ved å svare på
spørsmål.
Kan svare på enkelte spørsmål
knytt til kjende tekstar om tema.
Tema 3:
Kompetansemål
"The British Empire"
Språklæring
 Utnytte ulike situasjoner, arbeidsmåter og strategier for å lære seg engelsk
 Identifisere vesentlige språklige likheter og forskjeller mellom engelsk og eget morsmål og
utnytte dette i egen språklæring
 Bruke ulike hjelpemidler kritisk og selvstendig
 Bruke grunnleggende terminologi for å beskrive formverk og tekststrukturer
 Beskrive og vurdere eget arbeid med å lære engelsk
Kommunikasjon
 beherske et ordforråd som dekker en rekke ulike emner
 bruke språkets grunnleggende formverk og tekststrukturer muntlig og skriftlig
 forstå muntlige og skriftlige tekster om en rekke ulike emner
 uttrykke seg skriftlig og muntlig med en del presisjon, flyt og sammenheng
 tilpasse muntlig og skriftlig språkbruk til sjanger og situasjon
 presentere og samtale om aktuelle og tverrfaglige temaer
 lese og forstå tekster av ulik lengde og i flere sjangere
 bruke innhold fra ulike kilder på en selvstendig og kritisk måte
Kultur, samfunn og litteratur
 drøfte unge menneskers levesett, omgangsformer, livssyn og verdier i Storbritannia, USA, andre
engelskspråklige land og Norge
 gjenkjenne noen regionale aksenter fra engelskspråklige land
 lese og drøfte et representativt utvalg litterære tekster fra sjangrene dikt, novelle, roman og
skuespill fra den engelskspråklige verden
 beskrive situasjonen til noen urfolk i engelskspråklige land
Side 7 av 15
Pensum:
New Flight 3
Kapittel 8,
tekst «English spoken here»
New Flight 2
Kapittel 8,
tekst A, «The perfect vacation"
tekst C, «Land of Hope and Glory»
tekst D, «The USA – land of fantastic names»
New Flight 1
Vurdering:
Kapittel 8,
tekst A, "The land of the long white cloud"
Høgaste måloppnåing
Middels grad av
måloppnåing
Låg grad av måloppnåing
Medviten eiga språklæring.
Kan i nokon grad gjera greie for
eiga språklæring.
Kommuniserer ved å svare på
spørsmål.
Kommuniserer på høgt nivå.
Kommuniserer.
Har gode kunnskapar om
temaet.
Har noko kunnskap om temaet.
Kan svare på enkelte spørsmål
knytt til kjende tekstar om
tema.
Side 8 av 15
Tema 4:
Kompetansemål
"Rights - for whom?"
Språklæring
 Utnytte ulike situasjoner, arbeidsmåter og strategier for å lære seg engelsk
 Identifisere vesentlige språklige likheter og forskjeller mellom engelsk og eget morsmål og
utnytte dette i egen språklæring
 Bruke ulike hjelpemidler kritisk og selvstendig
 Bruke grunnleggende terminologi for å beskrive formverk og tekststrukturer
 Beskrive og vurdere eget arbeid med å lære engelsk
Kommunikasjon
 beherske et ordforråd som dekker en rekke ulike emner
 bruke språkets grunnleggende formverk og tekststrukturer muntlig og skriftlig
 forstå muntlige og skriftlige tekster om en rekke ulike emner
 uttrykke seg skriftlig og muntlig med en del presisjon, flyt og sammenheng
 tilpasse muntlig og skriftlig språkbruk til sjanger og situasjon
 presentere og samtale om aktuelle og tverrfaglige temaer
 lese og forstå tekster av ulik lengde og i flere sjangere
 bruke innhold fra ulike kilder på en selvstendig og kritisk måte
Kultur, samfunn og litteratur
 drøfte unge menneskers levesett, omgangsformer, livssyn og verdier i Storbritannia, USA,
andre engelskspråklige land og Norge
 lese og drøfte et representativt utvalg litterære tekster fra sjangrene dikt, novelle, roman og
skuespill fra den engelskspråklige verden
 beskrive situasjonen til noen urfolk i engelskspråklige land
Side 9 av 15
Pensum:
New Flight 3
Kapittel 1 "Say you'll be there!"
New Flight 2
Kapittel 7 "Fight for your rigths"
New Flight 1
Kapittel 7 "Watch out", Text A s. 132-133 "Here is the news",
Text B s. 136-140 "The girls"
Vurdering:
Høgaste måloppnåing
Middels grad av
måloppnåing
Låg grad av måloppnåing
Medviten eiga språklæring.
Kan i nokon grad gjera greie
for eiga språklæring.
Kommuniserer ved å svare på
spørsmål.
Kommuniserer på høgt nivå.
Kommuniserer.
Har gode kunnskapar om
temaet.
Har noko kunnskap om
temaet.
Kan svare på enkelte
spørsmål knytt til kjende
tekstar om tema.
Side 10 av 15
Tema 5:
Kompetansemål
"Leisure"
Språklæring
 Utnytte ulike situasjoner, arbeidsmåter og strategier for å lære seg engelsk
 Identifisere vesentlige språklige likheter og forskjeller mellom engelsk og eget morsmål og
utnytte dette i egen språklæring
 Bruke ulike hjelpemidler kritisk og selvstendig
 Beskrive og vurdere eget arbeid med å lære engelsk
Kommunikasjon
 beherske et ordforråd som dekker en rekke ulike emner
 bruke språkets grunnleggende formverk og tekststrukturer muntlig og skriftlig
 forstå muntlige og skriftlige tekster om en rekke ulike emner
 uttrykke seg skriftlig og muntlig med en del presisjon, flyt og sammenheng
 tilpasse muntlig og skriftlig språkbruk til sjanger og situasjon
 presentere og samtale om aktuelle og tverrfaglige temaer
 lese og forstå tekster av ulik lengde og i flere sjangere
 bruke innhold fra ulike kilder på en selvstendig og kritisk måte
Kultur, samfunn og litteratur
 drøfte unge menneskers levesett, omgangsformer, livssyn og verdier i Storbritannia, USA,
andre engelskspråklige land og Norge
 lese og drøfte et representativt utvalg litterære tekster fra sjangrene dikt, novelle, roman og
skuespill fra den engelskspråklige verden
Side 11 av 15
Pensum:
New Flight 3
New Flight 2
Kapittel 1
tekst A, "What is friendship all about?"
Kapittel 3
tekst A, "King of the hill"
Kapittel 1
tekst A, "Dennis trades a stamp"
Tekst B "no mon', no fun?"
Tekst C, "Chatting with "Mr Valleyguy""
Kapittel 6
Vurdering:
tekst A, "The sugar and spice of your life"
Høgaste måloppnåing
Middels grad av
måloppnåing
Låg grad av måloppnåing
Medviten eiga språklæring.
Kan i nokon grad gjera greie
for eiga språklæring.
Kommuniserer ved å svare på
spørsmål.
Kommuniserer på høgt nivå.
Kommuniserer.
Har gode kunnskapar om
temaet.
Har noko kunnskap om
temaet.
Kan svare på enkelte
spørsmål knytt til kjende
tekstar om tema.
Side 12 av 15
Grunnleggende ferdigheter i faget
Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av
fagkompetansen. I engelsk forstås grunnleggende ferdigheter slik:
Å kunne uttrykke seg skriftlig og muntlig i engelsk er sentralt i utviklingen av engelsk språkkompetanse og går igjen i
kompetansemålene for alle trinn. Disse ferdighetene er viktige redskaper i arbeidet med å forstå og ta i bruk engelsk i
stadig mer varierte og krevende sammenhenger på tvers av kulturer og fagfelt. Muntlige ferdigheter innebærer både å
kunne lytte og å kunne tale.
Å kunne lese i engelsk er en del av den praktiske språkkompetansen og innebærer at en kan
lese med forståelse, utforske og reflektere over stadig mer krevende tekster og slik skaffe seg innsikt på tvers av
kulturer og fagfelt. Å utvikle leseferdighet på engelsk vil også bidra til å styrke leseferdigheten generelt.
Å kunne regne i engelsk innebærer at en kan supplere regnekompetansen på morsmålet med de nødvendige uttrykk på
engelsk. Å utnytte informasjon fra grafiske framstillinger, tabeller og statistikker er viktig for forståelse av engelske
tekster.
Å kunne bruke digitale verktøy i engelsk gir mulighet for autentisk bruk av språket og åpner for flere læringsarenaer for
faget. Engelskspråklig kompetanse er i mange tilfeller en forutsetning for å kunne ta i bruk digitale verktøy. Samtidig
kan bruk av digitale verktøy bidra til utvikling av engelsk språkkompetanse. Kildekritikk, opphavsrett og personvern er
sentrale områder i digitale sammenhenger som også inngår i engelskfaget.
Kompetansemål etter 10. årstrinn
Språklæring
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
utnytte ulike situasjoner, arbeidsmåter og strategier for å lære seg engelsk
identifisere vesentlige språklige likheter og forskjeller mellom engelsk og eget morsmål og utnytte dette i egen
språklæring
bruke ulike hjelpemidler kritisk og selvstendig
bruke grunnleggende terminologi for å beskrive formverk og tekststrukturer
Side 13 av 15
beskrive og vurdere eget arbeid med å lære engelsk
Kommunikasjon
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 beherske et ordforråd som dekker en rekke ulike emner
 bruke språkets grunnleggende formverk og tekststrukturer muntlig og skriftlig
 forstå muntlige og skriftlige tekster om en rekke ulike emner
 uttrykke seg skriftlig og muntlig med en del presisjon, flyt og sammenheng
 tilpasse muntlig og skriftlig språkbruk til sjanger og situasjon
 presentere og samtale om aktuelle og tverrfaglige temaer
 lese og forstå tekster av ulik lengde og i flere sjangere
 velge ulike lytte-, tale-, lese- og skrivestrategier tilpasset formål og situasjon
 skrive tekster som forteller, beskriver, argumenterer eller formidler beskjed, med passende grunnstruktur og
hensiktsmessig bruk av avsnitt
 bruke innhold fra ulike kilder på en selvstendig og kritisk måte
 vise evne til å skille mellom positivt og negativt ladede uttrykk som refererer til enkeltindivider og grupper av
mennesker
 kommunisere via digitale medier
 beskrive og tolke grafiske representasjoner av tall og andre data
Kultur, samfunn og litteratur
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 drøfte unge menneskers levesett, omgangsformer, livssyn og verdier i Storbritannia, USA, andre engelskspråklige
land og Norge
 gjøre rede for trekk ved historie og geografi i Storbritannia og USA
 beskrive situasjonen til noen urfolk i engelskspråklige land
 gjenkjenne noen regionale aksenter fra engelskspråklige land
 lese og drøfte et representativt utvalg litterære tekster fra sjangrene dikt, novelle, roman og skuespill fra den
engelskspråklige verden
 beskrive tema og komposisjon i tekster og visuelle uttrykk
 lage og samtale om egne muntlige eller skriftlige tekster inspirert av litteratur og kunst
Side 14 av 15
Side 15 av 15