Veilederen "Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning"

Veileder
Utgitt av: Kulturdepartementet
Offentlige institusjoner kan bestille flere
eksemplarer fra:
Departementenes sikkerhetsog serviceorganisasjon
Internett: www.publikasjoner.dep.no
E-post: [email protected]
Telefon: 22 24 20 00
Publikasjonskode: V-0985 B
Layout: Merkur Grafisk 09/2015 – opplag 800
Trykk: Departementenes sikkerhetsog serviceorganisasjon
Idrettsfunksjonell
forhåndsgodkjenning
Veileder for kommunale saksbehandlere
Oppdatert 09/2015
Innhold
INNLEDNING.................................................................................................................................... 5
SØKNADSPROSESSEN ...................................................................................................................... 7
Hvem kan søke om spillemidler til anlegg? ................................................................................ 7
Hvem kan ikke søke om tilskudd fra spillemidlene? ................................................................... 7
Søknadsfrist................................................................................................................................. 8
Kort om søknadsprosessen ......................................................................................................... 8
Anleggsnummer .......................................................................................................................... 9
Kommunal plan ........................................................................................................................... 9
Eiendomsforhold......................................................................................................................... 9
IDRETTSFUNKSJONELL FORHÅNDSGODKJENNING ....................................................................... 11
Hva er en idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning? ................................................................ 11
Vurdering om kommunen eller departementet skal gi idrettsfunksjonell
forhåndsgodkjenning ................................................................................................................ 11
Kommunens/saksbehandlers forpliktelser ............................................................................... 12
Generelle vedlegg ..................................................................................................................... 13
Spesielle vedlegg ....................................................................................................................... 15
Hva gjør du hvis vedleggene ikke er tilfredsstillende? ............................................................. 16
FORUTSETNINGER FOR VURDERING AV ULIKE TYPER ANLEGG ................................................... 17
Ordinære anlegg ....................................................................................................................... 17
Nærmiljøanlegg......................................................................................................................... 20
Friluftslivsanlegg ....................................................................................................................... 21
REHABILITERING............................................................................................................................ 23
UNIVERSELL UTFORMING ............................................................................................................. 24
KRAV TIL UTFORMING AV GODKJENNINGSBREV.......................................................................... 26
SJEKKLISTE ..................................................................................................................................... 29
3
4
INNLEDNING
Denne veilederen er utarbeidet for å være et hjelpemiddel til saksbehandlere i
kommunene som skal behandle søknader om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning og
søknader om spillemidler i kommunene.
Veilederen er et tillegg til "Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk
aktivitet – 2015" (bestemmelsene) og vil bli utgitt i revidert utgave årlig.
5
6
SØKNADSPROSESSEN
Det er krav til hvem søker kan være.
Dette kommer frem av bestemmelsene
pkt. 2.2.1. Andre enn de som er nevnt
her kan ikke søke om tilskudd.
2.2.1 Krav til søker
Søkere om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet
kan være
a) kommuner/fylkeskommuner
b) idrettslag/organisasjonsledd i Norges idrettsforbund
og olympiske og
paralympiske komité (NIF)
c) idrettslag organisert under Samenes IdrettsforbundNorge (Sámiid
Valáštallanlihttu-Norga) d) studentsamskipnader
e) sammenslutninger organisert under Norges Jeger- og
Fiskerforbund, Den Norske
Turistforening, Norges Bilsportforbund og Det Frivillige
Skyttervesen
Følgende sammenslutninger må søke departementet om
forhåndsgodkjenning av sine
vedtekter for å kunne søke om tilskudd til anlegg for
idrett og fysisk aktivitet:
f) aksjeselskaper/allmennaksjeselskaper
g) stiftelser
h) samvirkeforetak
i) andre sammenslutninger, f.eks. kommunale foretak
Følgende sammenslutninger kan søke om tilskudd til
særlige anlegg:
j) sammenslutninger organisert under Friluftsrådenes
Landsforbund, samt
Oslofjordens Friluftsråd, og Norsk Friluftsliv (gjelder
sammenslutninger som er
organisert under Norsk Friluftsliv per 15. juni 2015 for
søknad om spillemidler i
2016) kan søke om tilskudd til friluftslivsanlegg slik disse
er definert i pkt. 2.6.5
k) Samisk Reinkappkjørerforbund (Sámi Heargevuodjinlihttu), og
sammenslutninger organisert under forbundet, kan søke
om tilskudd til anlegg for
reinkappkjøring og lassokasting, jf. punkt 2.6.5
Det er kun eieren av anlegget som kan søke om tilskudd
fra spillemidlene. I helt
spesielle tilfeller kan departementet, etter forutgående
skriftlig søknad, gi dispensasjon
fra dette kravet.
Hvem kan søke om spillemidler til
anlegg?
For søknad om tilskudd til ordinære
anlegg og nærmiljøanlegg, se pkt.
2.2.1. (se faktaboks). For søknad om
tilskudd til løypetiltak i fjellet og
overnattingshytter i fjellet, ved kysten
og i lavlandet, se pkt. 4.2 i
bestemmelsene.
Det er kun eieren av anlegget som kan
søke om tilskudd fra spillemidlene. I
helt spesielle tilfeller kan
departementet, etter forutgående
skriftlig søknad, gi dispensasjon fra
dette kravet.
For en del sammenslutninger må det
sendes søknad om
forhåndsgodkjenning av vedtekter til
departementet (se faktaboks).
Godkjenningen skal følge
spillemiddelsøknaden.
Hvem kan ikke søke om tilskudd
fra spillemidlene?
Eksempler på søkere som ikke
tilfredsstiller bestemmelsens krav til
søkere er
• foreninger uten idrettslig formål
• privatpersoner
• private fortjenestbaserte selskaper
• FAU
• private skoler
7
Krav som må være oppfylt ved søknad om spillemidler
•
Søker må opprette kontakt med kommunen anlegget skal ligge i.
•
Før det kan søkes om tilskudd til anlegg må kommunen registrere anlegget i idrettsanleggsregisteret.
•
Anlegget det søkes midler til må være del av en vedtatt kommunal plan som omfatter idrett og fysisk aktivitet.
•
Planene for anlegget det søkes om tilskudd til, må på forhånd være idrettsfunksjonelt godkjent av departementet
eller den det bemyndiger (kommunen hvor anlegget skal ligge). Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning må
foreligge før byggearbeidene igangsettes. Se pkt. 2.5.1 og 2.5.2 for nærmere informasjon.
•
For søknader om tilskudd til bygging og rehabilitering av ordinære anlegg for idrett og fysisk aktivitet, gjelder
bestemmelsene i kap. 2 samt 5-7. Tilsvarende gjelder for nærmiljøanlegg der ikke annet er bestemt, se nærmere
kap. 3, og for anlegg for friluftsliv i fjellet og ved kysten, se nærmere kap. 4.For søknader fra sammenslutninger hvis
vedtekter skal søkes forhåndsgodkjent av departementet, er det et vilkår for godkjenning av søknaden om tilskudd
at vedtektene er forhåndsgodkjent.
Søknadsfrist
Kommunene må ha mottatt søknadene i god tid før fristen for oversendelse til fylket 15.
januar slik at de skal kunne behandle dem før denne fristen (se pkt. 1.3.1 i
bestemmelsene).
Kort om søknadsprosessen
1. Kommunen må registrere anlegget i anleggsregisteret, når søker ber om dette,
slik at det blir opprettet et anleggsnummer og navn på anlegget. Nummeret må
oppgis videre i søknader.
2. Før søker kan gå videre med søknaden om tilskudd fra spillemidlene, må det
foreligge en godkjent idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning som skal følge
søknaden om spillemidler. Søknad om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning
sendes til kommunen og behandles der (med noen få unntak, se pkt. 2.5.2 i
bestemmelsene). Departementet kan gi råd og veiledning i forbindelse med
behandling av søknadene. Kommunen kan også avtale med fylkeskommunen at
de kan oversende søknad om forhåndsgodkjenning for uttalelse. Hvis kommunen
selv ikke har kompetanse til å behandle søknaden, kan kommunen velge å
sende søknaden til departementet for behandling (se også eget kapittel om
idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning). Godkjenningen og tegninger skal følge
spillemiddelsøknaden.
3. For søkere som må søke departementet om forhåndsgodkjenning av sine
vedtekter, må dette gjøres før spillemiddelsøknaden kan sendes inn.
Godkjenningen skal følge som vedlegg til denne.
8
4. Søknad om spillemidler sendes av søker gjennom søknadsportalen på
www.idrettsanlegg.no. Kommunen gjennomgår alle søknadene og sjekker at alle
vedlegg er med og at søknaden er i formell orden.
5. Fylket mottar søknadene fra kommunene innen 15. januar og skal sende oversikt
over tildelingene til departementet innen 15. mars.
6. Departementet går igjennom innsendte søknadslister fra fylkene og tar
stikkprøvekontroll.
7. Departementet foretar fordelingen av de spillemidler som stilles til disposisjon for
bygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet (Hovedfordelingen).
Anleggsnummer
I idrettsanleggsregisteret får anlegget et unikt nummer. For å kunne søke om tilskudd
må det planlagte anlegget være registrert og ha fått tildelt anleggsnummer. Alle
saksbehandlere har tilgang til registeret og søknader gjennom saksbehandlersystemet.
Oversikten over anleggene og tildelinger kan også sees gjennom publikumsportalen
"Idrettsanleggsregisteret" på www.idrettsanlegg.no
Kommunal plan
For å kunne søke om tilskudd fra spillemidlene må anlegget være del av en vedtatt
kommunal plan. Det betyr at anlegget er vurdert og planlagt gjennom en prosess i
kommunen, og at planene er vedtatt i kommunestyret. Departementet har gitt ut en
veileder om dette temaet, "Kommunal planlegging for idrett og fysisk aktivitet" – revidert
utgave 2014.
Eiendomsforhold
Søker må ha rett til bruk av grunnen hvor anlegget ligger/skal ligge. Ved søknad om
spillemidler skal denne retten dokumenteres (se pkt. 2.2.5 i bestemmelsene).
Retten til grunn skal dokumenteres og ha hjemmel i ett av følgende forhold:
•
tinglyst eiendomsrett – dokumenteres med bekreftet utskrift av grunnboken
•
tinglyst feste-/leierett av minimum 30 års varighet – dokumenteres med
bekreftet kopi av avtalen
9
•
avtale om bruk av grunnen av minimum 30 års varighet med
kommune/fylkeskommune/staten (kommunal, fylkeskommunal eller statlig grunn)
– dokumenteres med kopi av avtale
For nærmiljøanlegg gjelder 20 års varighet.
10
IDRETTSFUNKSJONELL FORHÅNDSGODKJENNING
Hva er en idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning?
Forhåndsgodkjenning skal gjennomføres for å sikre behovsriktige og gode
idrettsfunksjonelle løsninger slik at anleggene oppfyller de krav som de ulike idrettene
setter til sine anlegg, som f.eks banestørrelser og sikkerhetssoner, og for å sikre at
estetiske og miljømessige forhold ivaretas på en god måte. Forhåndsgodkjenning må
ikke forveksles med den saksbehandlingen som foregår i kommunens
byggesaksavdeling eller tilsvarende i
forbindelse med behandling av byggesaken.
Det er en forutsetning for å kunne søke om
spillemidler at planene for anlegget har fått en
idrettsfunksjonell forhåndsgodkjennelse. Det vil
si at kommunen eller departementet har
gjennomgått de tekniske planene for anlegget
og etter dette gitt sin uttalelse/godkjenning i et
eget brev, samt at tegningene har fått et
godkjenningsstempel. Dette brevet, sammen
med de stemplede tegningene, skal vedlegges
søknaden om spillemidler.
Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning skal
være gitt før byggearbeidene startes. Hvis man
har igangsatt byggearbeidene, og etter det
søker om idrettsfunksjonell
forhåndsgodkjenning, skal denne ikke gis. Uten
idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning vil man
også få avslag på spillemiddelsøknaden og vil
miste sjansen til å få tildelt spillemidler fra
ordningen.
6.1.2 Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning av
planer
For idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning av planer
for idrettsanlegg, se pkt. 2.5. Kommunene er
bemyndiget til å forhåndsgodkjenne planer for de fleste
typer anlegg. Søknaden om idrettsfunksjonell
forhåndsgodkjenning må være helhetlig og med
fullstendig tegningsgrunnlag i tre sett. Planene skal
påføres dato, stempel og underskrift, og benyttes som
dokumentasjon på hva det søkes om tilskudd til. Ett sett
planer beholdes av kommunen, ett sett skal følge
søknad om spillemidler og ett sett beholdes av
anleggseier. Kommunen fastsetter frist for innsending
av søknader/planer som kommunen skal gi
idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning til.
Søknader/planer for anleggstyper som krever
forhåndsgodkjenning av departementet, skal
oversendes departementet for forhåndsgodkjenning.
Departementet har to måneders behandlingstid. Det vil
si at søknad om forhåndsgodkjenning bør være
oversendt departementet innen 15. november 2015.
Før det kan søkes om tilskudd til et anlegg, må
kommunen registrere anlegget i
idrettsanleggsregisteret.
Vurdering om kommunen eller departementet skal gi idrettsfunksjonell
forhåndsgodkjenning
Kommunene har fullmakt til å forhåndsgodkjenne planer for de fleste typer anlegg (se
pkt. 2.5.2 i bestemmelsene). Det betyr at de må ha tilgang til kompetanse i kommunen
for å gjøre denne jobben. Ikke alle idrettskonsulenter har slik teknisk kompetanse. Det
anbefales å trekke inn andre enheter (først og fremst teknisk avdeling som behandler
byggesaker) i kommunen for å gi vurderinger i forbindelse med forhåndsgodkjenning og
11
kostnadsoverslag. Plan- og byggesaksenheten kan gi informasjon om gjeldende
bestemmelser i kommune- og reguleringsplaner og hva disse innebærer for
byggeprosjektet. Disse kan også gi informasjon om kravene til universell utforming og
eventuelle andre bygningstekniske krav. Eiendomsenheten har gjerne oversikt over
kostnader i byggemarkedet. Kommunen kan avtale med fylkeskommunen at kommunen
sender søknad om forhåndsgodkjenning til fylkeskommunen til uttalelse.
Kommunens/saksbehandlers forpliktelser
Kommunen/saksbehandler skal
• sørge for å registrere nye anlegg i anleggsregisteret, samt vedlikeholde data i
systemet
• påse at søknadene er fullstendige og at nødvendige vedlegg foreligger
• godkjenne kostnadsoverslaget
• vurdere drifts- og likviditetsbudsjettet
• prioritere søknadene gjennom politisk fattede vedtak og i samsvar med
kommunens plan for idrett og fysisk aktivitet
Hva kan kommunen ikke gjøre?
•
•
•
Kommunen kan ikke gi dispensasjon. Søknader som krever dispensasjon må
derfor alltid sendes til departementet for behandling.
Kommunen kan ikke behandle søknader om godkjenning av vedtekter. Disse
skal alltid til departementet.
Kommunen kan ikke avslå søknader. Alle søknader skal oversendes
fylkeskommunen.
12
For noen anlegg skal søknaden om
idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning sendes til
departementet. Dette gjelder både for nybygg og
rehabilitering.
Det gjelder:
• svømmeanlegg
• kunstisanlegg, utendørs og innendørs
• anlegg som av departementet har fått status
som nasjonalanlegg
Kommunen kan også sende andre søknader om
idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning til
departementet hvis de ikke selv har nok
kompetanse til å behandle dem, eller de kan
henvende seg til departementet for veiledning og
råd i behandlingen.
2.5.3 Kommunal behandling av idrettsfunksjonell
forhåndsgodkjenning
Det anbefales at teknisk etat eller tilsvarende
avdeling i kommunen trekkes inn for å gi
vurderinger i forbindelse med idrettsfunksjonell
forhåndsgodkjenning og kostnadsoverslag. I de
fleste tilfeller må idrettsanleggsprosjektet fremmes
for ordinær byggesaksbehandling i kommunen, men
vurdering av idrettsfunksjonelle forhold vil normalt
ikke inngå i behandlingen av en byggesak. Det er
derfor et vilkår for å kunne søke om tilskudd at
idrettsfunksjonelle forhold vurderes spesielt, og at
det blir utstedt en egen godkjenning dokumentert
som angitt i pkt. 2.5.1.
Når det gjelder universell utforming vises det til
departementets veileder ”Universell utforming av
idretts- og nærmiljøanlegg” (V-0511) og ”Forskrift
om tekniske krav til byggverk TEK10 (Byggteknisk
forskrift), NS 11001-1:2009 Universell utforming av
byggverk – Del 1: Arbeids- og publikumsbygninger”.
Vedlegg til søknad om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning:
Generelle vedlegg
Søknaden om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning skal inneholde (dette gjelder alle
søknader uansett anleggstype, se pkt. 2.5.6 i bestemmelsene)
1. fullstendig tegningsgrunnlag – som viser hva som faktisk skal bygges (endringer i
prosjektet må ha oppdatert forhåndsgodkjenning)
Situasjonsplan som viser anleggets plassering på eiendommen og i forhold til andre
bygg eller anlegg. Eventuelle byggetrinn skal framkomme og muligheter for senere
utvidelser hvis dette er aktuelt/mulig. Her skal også evt. parkeringsplasser og
adkomstveier være inntegnet.
Plantegninger som viser alle etasjer, slagretning på alle dører, samt innredning i
garderober, plassering av dusjhoder, håndtak og klappseter, benker og annen
innredning i garderober. På WC skal det vises plassering av toalett og vask, samt
lignende utstyr.
Fasadetegninger som også viser byggets/anleggets tilpasning til nabobebyggelsen.
Snittegninger som viser fri høyde der det er spesielle krav til høyder, samt stigninger og
siktlinjer der dette er aktuelt (for eksempel tribuner og adkomstveier).
13
2. redegjørelse/beskrivelse av universell utforming
Det skal framgå hvordan man skal utstyre f.eks. garderober/dusjer (klappseter,
håndholdt dusj, håndtak, benker, plassering av knagger/speil etc.), beskrivelse av
løsninger for personer med synsnedsettelse (f.eks. ledelinjer, fargevalg/kontraster, skilt,
lys etc.), beskrivelse av løsninger for personer med hørselsnedsettelse (f.eks. akustikk,
teleslynge, alarmlys etc.)
3. beskrivelse/redegjørelse av/for arkitektur og estetikk og miljøforhold
Grunnlaget for hva som skal beskrives finnes i vedlegg 9 og 10 i bestemmelsene. Det
betyr at det skal følge med egne dokumenter der de ulike punktene i disse vedleggene
er beskrevet.
4. opplysninger om anleggets plass i kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet
Dette skal bekreftes skriftlig av kommunen med kopi av eller henvisning til planen.
Dersom et anlegg er planlagt å bli vedtatt i en kommende plan skal det i brevet om
idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning gis forbehold mot at anlegget kommer inn i
planen før søknad om spillemidler sendes inn. Det må da bekreftes/dokumenteres i
spillemiddelsøknaden at dette er vedtatt i kommunen.
5. behovsoppgave
Her skal det være redegjort for den kartleggingen av behov som er gjort og resultatet av
denne. Det skal særlig være redegjort for barn og ungdoms behov. Behovet skal være
vurdert mot eksisterende tilbud, og dette skal være grunnlaget for innhold og
dimensjonering av det nye planlagte anlegget.
6. enkelt kostnadsoverslag
Dette skal vise hva anlegget vil koste å bygge.
7. foreløpig plan for finansiering og drift
Her skal det vises hvordan man har tenkt å finansiere byggingen av anlegget og
hvordan man skal finansiere driften videre. Planen skal være reell.
14
Spesielle vedlegg
I tillegg til de generelle vedleggene i en søknad må det for noen anlegg følge med
vedlegg spesielt for denne typen anlegg. Dette gjelder:
•
Idrettshaller
o lysberegninger
o dokumentasjon på idrettsdekkets egenskaper
•
Garderobebygg/klubbhus
o viktig: dokumentasjon på universell utforming
•
Rideanlegg
o for staller skal det være med uttalelse fra mattilsynet
•
Skyteanlegg (utendørs/innendørs)
o godkjenning fra politiet (jf. Forskrift om anlegg av, kontroll med og godkjenning av
sivile skytebaner)
o krav i forhold til støy
•
Alpinanlegg – skiheis
o uttalelse fra Statens Jernbanetilsyn
•
Orienteringskart
o skjemaet "Anmelding av kartarbeid" fra Norges Orienteringsforbund
o terrengfordelingsbekreftelse fra O-kretsen kartet ligger i og oppnevnt kontrollør
o kart over området/avgrensing av kartet
•
Svømmehaller
o lysberegninger
o akkustikkberegninger
15
Hva gjør du hvis vedleggene ikke er tilfredsstillende?
•
•
•
•
Etterspør
Hvis det mangler noen vedlegg, eller vedleggene ikke er gode nok, må man
etterspørre disse før man kan behandle og eventuelt godkjenne søknaden.
Skriver merknader i godkjenningsbrevet
Hvis det er detaljer som i seg selv ikke vil gi avslagsgrunn, eller hvis man ønsker
å understreke noe, skriver man dette som merknader i brevet.
Skriver forutsetninger i godkjenningsbrevet
I godkjenningsbrevet kan man skrive inn forutsetninger for at godkjenningen er
gjeldende. Dette gjelder for eksempel hvis anlegget skal inn i kommunal plan og
vedtak om dette ikke ennå er fattet. Da vil det være en forutsetning for
godkjenningen at dokumentasjon på dette foreligger sammen med
spillemiddelsøknaden
Avslår
Hvis søknaden ikke oppfyller kravene for å bli godkjent skal kommunen gi avslag
på søknaden.
Hva hvis anlegget ikke er med i kommunal plan?
Man kan gi idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning med forutsetning om at
dokumentasjon på at anlegget er med i en kommunal plan foreligger før
spillemiddelsøknaden sendes inn. Hvis denne dokumentasjonen ikke følger med
spillemiddelsøknaden, vil ikke forhåndsgodkjenningen være gyldig, og man vil ikke
kunne få tilskudd fra spillemidlene.
16
FORUTSETNINGER FOR VURDERING AV ULIKE TYPER ANLEGG
Ordinære anlegg
Idrettshaller
•
•
•
•
•
•
For krav til idrettslige mål, konferer med ”Målbok for idrettsanlegg” V-0976 - 04/2015.
Der finner man
o krav til banestørrelser
o krav til sikkerhetssoner
o krav til fri takhøyde
Kommunen kan ikke gi dispensasjon fra disse kravene i forbindelse med
idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning. Konferer eventuelt med idrettsavdelingen i
Kulturdepartementet. Det gis normalt ikke dispensasjon fra disse kravene.
Krav til belysning
o Idrettsbelysning skal tilfredsstille krav i NS-EN 12193:2007 Idrettsbelysning,
minimum klasse 2. I tillegg til standarden bør man konferere med veilederen
Idrettsbelysning fra Lyskultur.
Idrettsdekke
o Idrettsdekker skal tilfredsstille krav som står nevnt i konkurransegrunnlag for
idrettsgulv (dette kan fåes ved henvendelse til departementet).
Universell utforming
o For nye idrettsanlegg kan det ikke gis idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning
hvis ikke hele idrettsanlegget er universelt utformet.
o Minimum ett sett med garderober og minimum én trener-/dommergarderobe
skal være universelt utformet. Det er ønskelig at alle garderobene er universelt
utformet.
o Alle idretts- og tilskuerarealer skal være tilgjengelig for alle.
Garderober
o I pkt. 2.6.5 i bestemmelsene står det nevnt hvor mange garderober det
forutsettes at en idrettshall skal ha. Blir anlegget bygd med færre garderober
enn forutsatt, vil dette medføre reduksjoner i tilskuddet fra spillemidlene.
Lager
For liten lagerplass i idrettshaller er en kjent problemstilling. Bestemmelsene har satt
opp minimumsstørrelse for lager for idrettsmateriell for en del hallstørrelser. Skulle
idrettshallen bli bygd med mindre lagerplass, vil dette medføre reduksjon av tilskuddet
fra spillemidlene.
17
•
•
Styrketreningsrom
Det er ikke krav om at en idrettshall skal ha styrketreningsrom, men hvis man bygger
hallen uten styrketreningsrom kan dette gi reduksjon i tilskuddet fra spillemidlene. Er
det planlagt å bygge styrketreningsrom >150m2 gir dette muligheter for å søke om
ytterligere tilskudd ( inntil 1/3 av godkjent kostnad begrenset oppad til 700 000 kroner).
Tilleggselementer til idrettshall
Tilskudd til disse anleggselementene skal baseres på kostnader knyttet til den enkelte
enhet.
o Klatrevegg
Klatreveggen må plasseres utenfor sikkerhetssone og kan ikke strekke seg inn
over aktivitetsflaten på en slik måte at det ikke tilfredsstiller krav til fri takhøyde.
Klatreveggen bør ha tilstrekkelig arealer rundt seg slik at klatring og ballaktiviter
kan foregå samtidig. Se ny veileder for klatreanlegg.
o Nedfelt hoppegrop
Årets bestemmelser gir muligheter for å søke tilskudd til hydrauliske
hoppegroper nedfelt i idrettsdekke eller som et anneks med tilløp i idrettshallen.
Det kan søkes om tilskudd på inntil 1/3 av godkjent kostnad begrenset oppad til
1 mill. kroner.
o Aktivitetssal
Med aktivitetssal menes aktivitetsrom for idretter som ikke trenger store
takhøyder. En aktivitetssal må ha et idrettsdekke som tilfredsstiller krav fra de
idrettene som skal bruke salen. Eksempel på idretter vil være kampsport,
bordtennis, dans, aerobic, fekting m.m. Det stilles også krav til idrettsbelysning
ref. standard NS-EN 12193:2007 Idrettsbelysning. Arealkrav til aktivitetssal er
>150m2. Det kan søkes om tilskudd på inntil 1/3 av godkjent kostnad begrenset
oppad til 700 000 kroner.
o Sosialt rom
Sosialt rom for idrettslig bruk skal være et eget avgrenset rom og kan ikke være
kafé eller gang- og myldrearealer. Krav til areal er minimum 100m2. Rommet kan
deles opp med skyve-/foldevegger. Det kan søkes om tilskudd på inntil 1/3 av
godkjent kostnad begrenset oppad til 0,5 mill. kroner.
o Klubbhus
En idrettshall kan kombineres med arealer avsatt for klubbdrift for en eller flere
klubber. Klubbhuset kan inneholde kontorer, lager, møterom som trengs for
klubbdrift og idrettsarrangementer. Det kan søkes om tilskudd på inntil 1/3 av
godkjent kostnad begrenset oppad til 1 mill. kroner.
18
Idrettshus
•
Idrettshus er bygg for en eller flere av følgende funksjoner:
o klubbhus
o garderobehus
o lager for vedlikeholds-, drifts- og idrettsmateriell
Kunstgressbane
•
•
•
Konferer ”Målbok for idrettsanlegg” V-0976 - 04/2015 (målboka) om krav til spilleflate
og sikkerhetssoner og "Kunstgressboka" V-0975 – 2015.
Utenfor sikkerhetssonen skal det avsettes plass for lagring av fotballmål som ikke er i
bruk (jf. målboka).
Det er krav om felttest av kunsgressdekkets målbare egenskaper. Testen utføres på
stedet etter legging av kunstgressdekket. Dette kravet bør nevnes i svarbrev på søknad
om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning
Fotballhall
•
•
•
•
•
•
•
Konferer ”Målbok for idrettsanlegg” V-0976 - 04/2015 (målboka)
Utenfor sikkerhetssonen skal det avsettes plass for lagring av fotballmål som ikke er i
bruk (jf. målboka).
Det forutsettes at fotballhallen er isolert, men den kan være uoppvarmet.
Det kan ikke gis idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning til overtrykkshaller for fotball.
Skulle hallen bygges uten garderober, vil det medføre at maksimal tilskuddssum blir
redusert med 1 mill. kroner til 2,7 mill. kroner.
Fotballhallen bør utstyres med toaletter.
Kunstgresset skal tilfredsstille gjeldende krav. Se "Kunstgressboka" V-0975 – 2015. Det
er krav om felttest av kunstgressdekkets målbare egenskaper. Testen utføres på stedet
etter legging av kunstgressdekket. Dette kravet bør nevnes i svarbrev på søknad om
idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning
Motorsport
•
•
•
•
Søknad om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning skal inneholde dokumentasjon i
form av kart og tegninger som gir dokumentasjon om anleggets størrelse, utforming og
oppbygging (profiler).
For motorsportanlegg bør man be om uttalelse fra aktuelt særforbund om anlegget
tilfredsstiller gjeldende krav til sikkerhet og utforming.
Motorsportanlegg kan kombineres med andre anleggselementer så som idrettshus og
lysanlegg, i tillegg til elementer nevnt under pkt. 2.6.5 i bestemmelsene.
For større motorsportsanlegg og visse anleggselementer må mulige søknadssummer
fastsettes særskilt av departementet.
19
Skyteanlegg
•
•
•
•
For skyteanlegg skal det vedlegges uttalelse fra politiet.
Be gjerne om uttalelse fra skytterforbundet og/eller Det frivillige skyttervesen.
Skytteranlegg kan kombineres med andre anleggselementer så som idrettshus i tillegg til
elementer nevnt under pkt. 2.6.5 i bestemmelsene.
På lik linje med andre idrettsanlegg skal skyteanlegg være universelt utformet.
Rideanlegg
•
•
•
•
For staller skal det vedlegges uttalelse fra mattilsynet.
Ridehaller kan kombineres med idrettshus med arealer for klubbdrift og arrangement.
Har idrettshuset flere etasjer, medfører dette krav om installasjon av heis eller
løfteplattform for å gi alle tilgang til hele anlegget.
Ridehaller skal utstyres med rampe for bevegelseshemmede.
Lysanlegg
•
•
Det kan søkes om tilskudd til alle utendørsanlegg
Søknad om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning skal inneholde dokumentasjon av
egenskaper og tilfredsstille krav i standard NS-EN 12193:2007 Idrettsbelysning
Nærmiljøanlegg
Nærmiljøanlegg skal alltid dokumenteres med generelle vedlegg (se s. 10) og tilfredsstille
kravene til universell utforming. Det er ikke krav til belysning for nærmiljøanlegg, men for å sikre
god brukskvalitet bør det være det.
Eksempler på dokumentasjon som skal følge søknader om tilskudd til nærmiljøanlegg:
Ballbinger, sandvolleyballbaner
• tegninger
• situasjonsplan
• dokumentasjon fra leverandør
Stativ for basketball, kurver til frisbeegolf, faste bordtennisbord, godkjente minimålbur
• dokumentasjon fra leverandør
• situasjonsplan eller kart med plassering
Flerbruksområder
• dokumentasjon på idrettsdekke
• situasjonsplan
• beskrivelse av området/anlegget
20
Anlegg for parkour, trimparker, utendørs klatrevegg/buldrevegg
• dokumentasjon på dekke
• dokumentasjon fra leverandør på de ulike elementene
• situasjonsplan
Skateboard-/rullebrettbane, inline hockey
• tegninger, dokumentasjon på utforming
Kunstisflate
• situasjonsplan
• fullstendig tegningsgrunnlag
• dokumentasjon fra leverandør
Tursti/turløype
• kart som viser trasé
• profiler
Mindre golfanlegg
• kart/situasjonsplan
• profiler
Lysanlegg for eldre anlegg
• situasjonsplan
• dokumentasjon på lys (NS-EN 12193:2007 Idrettsbelysning)
Mindre skibakker, skileikanlegg, mindre hoppbakker
• profiler/tegninger
• situasjonsplan
Nærmiljøkart
• oversikt over området for kartet
Friluftslivsanlegg
Se veileder "Tilrettelegging av turveier, løyper og stier" for mer informasjon
Eksempler på dokumentasjon som skal følge søknader om tilskudd til friluftslivsanlegg:
Turveier/-stier/-løyper
• kart med inntegnet trasé
• detaljtegninger av arbeidene som skal gjøres
21
Turkart og sjøsportkart
• kart/oversikt over området
Dagsturhytter
• kart og situasjonsplan
• fullstendig tegningsgrunnlag
Sanitæranlegg
• kart/situasjonsplan
• tegninger
• evt. godkjenning for anlegget
22
REHABILITERING
Følgende vilkår gjelder for å kunne søke om tilskudd av spillemidlene til rehabilitering av anlegg
for idrett og fysisk aktivitet:
• Rehabilitering av anlegget skal inngå i en vedtatt kommunal plan som omfatter idrett og
fysisk aktivitet.
• Det er en målsetting at anlegget som helhet skal være universelt utformet etter
rehabilitering.
• Planene for rehabilitering skal bygge på en faglig kvalifisert og helhetlig tilstandsrapport
som gjør rede for tekniske, økonomiske og funksjonelle forhold i hele anlegget.
Vurdering av tilstand og utarbeidelse av tilstandsrapport skal utføres av personer med
relevant fagkompetanse. Tilstandsanalysen kan uføres i henhold til
NS 3424. Tilstandsanalysen bør ikke være eldre enn ett år gammel.
• Det skal foreligge komplette planer og kostnadsberegninger for hele arbeidet. Imidlertid
kan arbeidene deles i hensiktsmessige etapper eller byggetrinn, og det kan søkes om
tilskudd til den enkelte etappe eller det enkelte byggetrinn.
• Grunnlag for å gi tilskudd til rehabilitering av et anlegg skal være utilfredsstillende
teknisk/økonomisk drift, utilfredsstillende bruksfunksjoner
og/eller stor bruksslitasje som ikke kan rettes opp ved normalt vedlikehold.
• Det gis ikke tilskudd til rehabilitering av anlegg som er yngre enn 20 år. Unntak gjelder
for idrettsgulv, idrettsdekker, snøproduksjonsanlegg og kart hvor det kan søkes om
tilskudd til rehabilitering etter 10 års bruk.
• Forhold som skyldes feil ved planlegging, utførelse eller manglende vedlikehold fra
anleggseiers side gir ikke grunnlag for tilskudd.
Søknad om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning av rehabiliteringsprosjekter skal inneholde
følgende vedlegg:
• helhetlig tilstandsanalyse utført av fagkyndige
• plan- og snittegninger
• redegjørelse om universell utforming med ev. tiltaksplan
• kostnadsoverslag
• foreløpig finansieringsplan
• dokumentasjon for anleggets plass i kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet
Se for øvrig veileder om "Rehabilitering/ombygging av eldre idrettsanlegg" V-0977 2015
23
UNIVERSELL UTFORMING
Når det gjelder universell utforming vises det til departementets veileder "Universell
utforming av idretts- og nærmiljøanlegg" (V-0511), "Forskrift om tekniske krav til byggverk
TEK10 (Byggteknisk forskrift) og NS 11001-1:2009 Universell utforming av byggverk – Del
1: Arbeids- og publikumsbygninger".
Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning forutsetter at anlegget oppfyller kravene til universell
utforming i plan- og bygningsloven og diskriminerings- og tilgjengelighetsloven.
Dokumentasjon på universell utforming skal foreligge som vedlegg til søknad om
idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning, både for nye anlegg og ved søknader om rehabilitering
av eksisterende anlegg.
De gjeldende kravene kan alltid finnes på Direktoratet for byggkvalitet sine nettsider:
www.dibk.no under veiledning til TEK10.
I bestemmelsene stilles det krav til at alle anlegg som tildeles spillemidler skal være universelt
utformet slik at de er tilgjengelige for personer med funksjonsnedsettelse. Dette gjelder både
som utøvere, publikum, trenere, dommere og arrangementsteknisk personell. I så stor
utstrekning som mulig skal tilgjengelighet oppnås gjennom anleggets hovedløsning, uten behov
for tilpasninger, særløsninger eller tilleggsløsninger.
Fra bestemmelsene:
2.2.2 Krav til universell utforming
2.5.5 Universell utforming
Det er et krav at idrettsanlegg skal være tilgjengelig for
personer med nedsatt funksjonsevne både som
utøvere, publikum, trenere, dommere og
arrangementsteknisk personell. Universell utforming
betyr at tilgjengelighet oppnås gjennom anleggets
hovedløsning, uten behov for tilpasninger, særløsninger
eller tilleggsløsninger.
Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning av planer forutsetter at anlegget oppfyller
kravene til universell utforming, slik disse krav er utformet i diskriminerings- og
tilgjengelighetsloven, og plan- og bygningsloven, jf. § 29-3. Dokumentasjon på at
anlegget tilfredsstiller kravene til universell utforming skal foreligge som vedlegg til
søknad om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning, både for nye anlegg og ved
søknader om rehabilitering av eksisterende anlegg. Det vises til departementets
veileder ”Universell utforming av idretts- og nærmiljøanlegg” (V-0511) og ”Forskrift
om tekniske krav til byggverk TEK10 (Byggteknisk forskrift), NS 11001-1:2009
Universell utforming av byggverk – Del 1: Arbeids- og publikumsbygninger”.
Se pkt. 2.5.5 om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning
av planer når det gjelder tilgjengelighet og universell
utforming.
Se pkt. 9.2 om aktuell lovgivning, herunder plan- og
bygningsloven og diskriminerings- og
tilgjengelighetsloven.
Se kap. 5 i veilederen ”Universell utforming av idretts- og nærmiljøanlegg” V-05112012 for temaer som skal dokumenteres/redegjøres for.
For anlegg som skal rehabiliteres skal det foreligge dokumentasjon/rapport for
endringene som skal gjøres sett opp mot nåværende situasjon.
24
Tenk på
 at alle i utgangspunktet ønsker å kunne klare seg selv
 at et idrettsanlegg skal kunne brukes av alle, inkludert utøvere, publikum, trenere og
personer i andre roller som f.eks speaker eller banepersonell
 at alle skal ha adgang til alle aktivitetsflater, klubblokaler, møterom, publikums- og
serviceområder
 at det er viktig å skape et oversiktlig idrettsanlegg som er lett å finne fram i
 at god planlegging gir lavere kostnader til universell utforming
 at evakuering og rømningsvei gjelder for alle brukere
 at et idrettsanlegg skal fungere like godt for alle både i trening og konkurranse, som
tilskuer eller utøver og som en møteplass før og etter trening
 at selv om det ikke er personer med nedsatt funksjonsevne blant brukerne i dag, så kan
det hende at det er det i morgen
25
KRAV TIL UTFORMING AV GODKJENNINGSBREV
- idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning
Alle søknader om spillemidler skal ha et vedlegg i form av en idrettsfunksjonell
forhåndsgodkjenning.
Alle idrettsfunksjonelle forhåndsgodkjenninger skal dokumenteres med brev fra den
som har godkjent planene.
Eksempel på brev (med kommentarer) (se brev neste side)
1.
Dato
2.
Hva blir det søkt om? Dato, søknad, anleggsnr.
3.
Merknader, forutsetninger
4.
Mulige søknadssummer nevnt i bestemmelsene. Andre elementer må
oversendes departementet for fastsettelse av mulig søknadssum.
5.
Elementer som ikke godkjennes
6.
Kontaktinformasjon
7.
Eventuelle særskilte tilskuddssatser nevnes her (se pkt. 2.6.2 i
bestemmelsene)
8.
Kopi av godkjente og stemplede planer vedlegges
9.
Gyldighet, byggestart
10.
Saksbehandler/ansvarlig
11.
Kopister: fylkeskommunen + eventuelle andre
26
EKSEMPEL MED KOMMENTARER
- IDRETTSFUNKSJONELL FORHÅNDSGODKJENNING-
NN kommune
Servicekontoret
54321 Dalen
Deres ref
Vår ref
Dato
DD.MM.ÅÅÅÅ
1
Oppilia flerbrukshall i NN kommune - idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning
Vi har mottatt brev datert 2. februar 2014, med søknad om idrettsfunksjonell
forhåndsgodkjenning av planene for innendørs skytebane, idretts- og svømmehall i
NN kommune.
Vi har vurdert planene og godkjenner disse med følgende merknader:
 Det forutsettes at det nye idrettsdekket tilfredsstiller funksjonskravene for gulv i
idrettsbygg og at det blir levert felttest av dekket etter overlevering.
 Det forutsettes at valgt belysning i idrettshallen tilfredsstiller krav i henhold til NS-EN
12193, klasse 2.
 Det forutsettes at anlegget er gjort tilgjengelig for brukere med nedsatt funksjonsevne
og at garderober, dusjrom og toaletter utformes og utstyres i samsvar med veileder
”Universell utforming av idretts- og nærmiljøanlegg” V-0511 (2012).
 Akustikkberegning for svømmehallen bes vedlagt søknad om spillemidler.
Det kan søkes om tilskudd på 1/3 av kostnadene inntil:
 4,5 mill. kroner til idrettshall (20x32m), med ett sett garderober, styrketreningsrom og
min. 40 m2 lager for idrettsmateriell.
 3,5 mill. kroner til opplæringsbasseng, 12,5x8,5 m, med 1 sett garderober.
 0,7 mill. kroner for hev- og senkbar bunn.
 0,7 mill. kroner for sikkerhets-/overvåkningsutstyr.
 0,7 mill. kroner for skytebane, >150 m2.
 1,0 mill. kroner for klubblokaler for skytebane inkl. rom for møter og arrangement.
(I tilskuddsum for basketballhall er det inkludert styrketreningsrom. Det gis derfor ikke eget
tilskudd til styrketreningsrommet)
Postadresse
Kontoradresse
Telefon
Org. nr.
27
Idrettsavdelingen
Saksbehandler
Kari Trestakk
2
3
4
5
6
I tillegg kommer den særskilte tilskuddssatsen for anlegg i Nordland og Namdalen på 20 % av
ordinært tilskudd.
7
Ett sett planer følger i retur påført departementets godkjenningsstempel. Ytterligere ett sett
planer vedlegges brevkopi til N-N fylkeskommune.
8
Skulle planene for anlegget bli endret, må nye oppdaterte planer for anlegget oversendes for
fornyet idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning. Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning
gjelder for 2 år. Det kan søkes om forlengelse.
9
Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning må foreligge før byggearbeidene igangsettes og gir
ikke garanti for tilskudd fra spillemidlene.
Med hilsen
Ole Nordmann
sjef
Kopi til:
N-N fylkeskommune
10
Kari Trestakk
seniorrådgiver
Postboks 2560
Side 2
28
98765
DER
11
Sjekkliste for kommunal idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning
Anleggsnr.:
Dato:
Anlegg:
Søker:
SJEKKLISTE – haller o.l.
Dato planlagt byggestart:
OK
Nødvendige vedlegg
1. Anleggets plass i kommunal plan.
2. Redegjørelse for universell utforming.
3. Situasjonsplan
4. Behovsoppgave.
5. Enkelt kostnadsoverslag.
6. Foreløpig plan for finansiering og drift av
anlegget.
7. Dokumentasjon av anleggets tilpasning til
nabobebyggelsen.
8. Plantegninger av alle etasjer,
9. Snittegninger som viser takhøyde, stigning på
eventuelle tribuner o.l.
10. Fasadetegninger.
11. Redegjørelse vedrørende arkitektur og miljø.
( V-0914 B og V-0915 B).
12. Spesifikasjon av type gulvbelegg i hallen
13. Lysberegning i hallen (luxverdi, jevnhet o.l.)
14. Andre vedlegg i.h.t. bestemmelser (V-0732,
vedlegg 12) - for eksempel uttalelse fra
politi(skyteanlegg), mattilsyn (stall)og konsesjon
fra Fylkesmannen for skiheis/skitrekk.
15. Tilstandsanalyse (ved alle rehabiliteringer)
utført av fagkyndige.
Er anlegget en del av en vedtatt kommunal plan
som omfatter idrett og fysisk aktivitet?
-Ref. 2.2.8. Kommunal plan
Tilfredsstiller søkeren kravene til søkere?
- Ref. kap. 2.2.1. Krav til søker
Eiendomsrett eller feste-/leierett til grunn:
- Ref. kap. 2.2.5. Krav til eiendomsrett eller feste-/leierett
til grunn
Krav til idrettslige mål og sikkerhet
16. Tilfredsstiller anlegget gjeldende krav til
idrettslige mål og krav til sikkerhet?
17. Er sikkerhetssonene fri for hindringer og
installasjoner. Det kan ikke gis dispensasjon fra
sikkerhetskrav.
18. Tilfredsstiller idrettsdekket gjeldende krav?
19. Tilfredsstiller belysningen i hallen krav i standard
NE-EN 12193?
20. Tilfredsstiller fri takhøyde i hallen/salen de
idrettslige krav, så som minimum 7 m for
idrettshaller? Foreligger det andre særkrav om
større takhøyde?
Ref. veileder ”Flerbrukshaller”, ”Universell utforming av
idretts- og nærmiljøanlegg” – V-0511(2012), ”Veileder om
idrettsbelysning (Lyskultur)”, osv
29
Avklaring gjenstår / merknader
Sjekkliste for kommunal idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning
Universell utforming
21. Tilfredsstiller idrettsanlegget krav til
tilgjengelighet for personer med nedsatt
funksjonsevne både som utøver, publikum, trener,
dommer og arrangementsteknisk personell?
22. Er minimum et sett med garderober universell
utformet?
23. Er minimum en trener/dommergarderobe
universelt utformet?
24. Er det avsatt plasser for bevegelseshemmede på
tribune eller galleri? Disse plassene skal være
sentralt plassert og være i tilknytning til de
ordinære tilskuerplassene.
25. Er det avsatt tilstrekkelig med HC parkeringsplasser nær inngangen til anlegget?
Ref. veileder ”Universell utforming av idretts- og
nærmiljøanlegg” – V-0511
Er anlegget egnet til formålet og er det
funksjonelt?
26. Adkomst til aktivitetsflate og mellom nødvendige
rom som garderober, toalett, klubbrom,
styrketreningsrom osv
27. Tilskuerplasser – behov, plassering, siktlinjer og
tilgjengelighet
28. Har lager for idrettsmateriell og rengjøringssentral
direkte utgang til hallen og har de en
tilfredsstillende størrelse i forhold til arealkrav?
29. Vil de valgte løsningene fungere like godt til
trening og konkurranse?
Ref. veileder ”Flerbrukshaller”, ”Universell utforming av
idretts- og nærmiljøanlegg” – V-0511
Planen er:
□
FORHÅNDSGODKJENT
□
IKKE FORHÅNDSGODKJENT
Dato - Sign:
Godkjenningen gjelder for 2 år. Er ikke byggearbeidene
igangsatt ved dette tidspunkt må forhåndsgodkjenningen
fornyes.
Merknader:
30
Veileder
Utgitt av: Kulturdepartementet
Offentlige institusjoner kan bestille flere
eksemplarer fra:
Departementenes sikkerhetsog serviceorganisasjon
Internett: www.publikasjoner.dep.no
E-post: [email protected]
Telefon: 22 24 20 00
Publikasjonskode: V-0985 B
Layout: Merkur Grafisk 09/2015 – opplag 800
Trykk: Departementenes sikkerhetsog serviceorganisasjon
Idrettsfunksjonell
forhåndsgodkjenning
Veileder for kommunale saksbehandlere
Oppdatert 09/2015