Eli Karin Fosse - Stavanger kommune

Folkevalgtopplæring Kommunalstyret for Levekår
Levekår
04.11.2015
Eli Karin Fosse, levekårsjef
Organisasjonskart: Oppvekst og levekår
TJENESTEOMRÅDE
Oppvekst og levekår
Per Haarr
FAGAVDELING
VIRKSOMH
ET
FUNKSJON
Helse
Barn og unge
Levekår
Skole
Barnehage
Corinna Vossius
Mona Kopperstad
Eli Karin Fosse
Eli Gundersen
Monica Buvig Stenseth
Legetjeneste og
akuttjenesten.
Ungdom og fritid,
barnevern,
barnevernsinstitusjon for
enslige mindreårige
flyktninger, helsestasjonog skolehelsetjenesten.
Helse- og sosialkontor,
hjemmetjenester,
alders- og sykehjem,
dagsenter og avlastning,
helsehus, fysio/ergoterapi,
NAV-kontor,
arbeidstrening,
flyktningetjeneste
rustjeneste
krisesenter
Skoler, kulturskolen,
Lundsvågen, Lenden skole
og ressurssenter, PPT og
Johannes læringssenter .
Barnehager og
ressurssenter
for styrket
barnehagetilbud.
Samfunnsmedisin,
folkehelse, smittevern
og medisinskfaglig
rådgivning.
Tiltak rettet mot alle
barn og unge i alderen
0-23 år (25 år) og
voksne brukere av
bydelshus (inkludert
tiltak PUH) og
frivillighets- sentralene.
Opplæring barn og
voksne, SFO,
kulturskole,
spesialpedagogikk.
Ordinært
barnehagetilbud,
familiebarnehagetilbud.
Helse-, sosial og
omsorgstjenester til
innbyggere som
trenger det pga.
sykdom, skade eller
lidelse, rusmiddelproblem, sosiale
problemer eller
nedsatt funksjonsevne
Oppvekst- og
levekårsservice
Gro Tungland
Publikumstjenester:
Husbankens
virkemidler; startlån,
tilskudd og bostøtte
Gjeldsrådgiving
Legat, Barnehageopptak, egenbetaling
barnehage, SFO,
sykehjem mm.
STAVANGER KOMMUNE
Oppvekst og levekår
direktør Per Haarr
Helse- og sosialkontor
Hundvåg/Storhaug, Eiganes/Tasta,
Madla, Hillevåg/Hinna HSK
Hjemmebaserte tjenester, inkl.
55 bofellesskap psyk, ROP, UH
Hunvåg/Storhaug, Eiganes, Tasta,
Madla/Tjensvoll, Hillevåg, Hinna,
Fysio/Ergoterapi
Hjelpemiddellager
Fysio/ergoterapiseksjonen
Tekniske hjemmetjenester
Avlastningstjenester og
dagsenter UH
Dagsenter og avlastning
Alders- og sykehjem,
bofelleskap og dagsenter eldre
3 aldershjem
17 sykehjem
3 bofelleskap, 11 dagsentra
Frisklivsentral, sykepleieklinikk,
psykologtjeneste, velferdsteknologi, USHT
Helsehuset Stavanger
NAV-kontor og Arbeidstrening
NAV Hundvåg/Storhaug, Madla,
Eiganes/Tasta, Hillevåg/Hinna
Arbeidstreningsseksjonen
Flyktningetjenesten
Flyktningeseksjonen
Rustjenesten
Rehabiliteringsseksjonen
Krisesenter
Krisesenteret i Stavanger
Levekårsjef
Eli Karin Fosse
Levekårstab
Stavanger hjemmehjelp
STAVANGER KOMMUNE
Levekår – det store bildet
■ 34 virksomheter
■ 10 virksomhetsområder
■ 3500 ansatte
■ 2,2 milliarder i netto driftsramme (2015)
■ 1130 plasser i alders/sykehjem og bofellesskap eldre
■ 25 avlastningsplasser i kommunal regi
■ 55 bofellesskap for PUH, psykisk syke, ROP-lidelser
■ 220 boliger for mennesker med rusmiddelavhengighet
■ 21 dag- og aktivitetssentra for ulike målgrupper
■ 64 prosjekter, finansiert med 47 mill. i tilskudd
STAVANGER KOMMUNE
Hvem er brukerne?
Antall pr. medio oktober 2015
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
2227 brukere mottar hjemmesykepleie
1265 brukere mottar hjemmehjelp
888 brukere mottar fysioterapi i hjemmet
453 brukere mottar ergoterapi i hjemmet
2885 sosialhjelpsmottakere
276 deltagere i kvalifiseringsprogrammet
750 brukere med omfattende rusmiddelavhengighet
317 brukere bor i bofellesskap
877 brukere deltar på dagsenter
323 brukere får avlastning
Brukerne våre skal ha helse-, sosial- og omsorgstjenester av god kvalitet
- 24 timer i døgnet – 365 dager i året - samtidig som vi omstiller.
STAVANGER KOMMUNE
«Oppdraget»
■ Innbyggere som trenger det skal få
helse-, sosial- og omsorgstjenester av
god kvalitet
■ innenfor vedtatt budsjettramme
■ på en måte som gjør at ansatte opplever
arbeidsglede
STAVANGER KOMMUNE
Oppdraget - med andre ord
«Jobben er å sørge for at de får det bedre, de som
ikke har det bra, (…) de som trenger fellesskapets
hjelpende hånd.
Knappe ressurser skal fordeles etter beste skjønn
og lovens krav, og med politikkens skiftende vinder
pustende i nakken.»
(Line Noer Borrevik i Asfalt)
STAVANGER KOMMUNE
Formålet
■
forebygge, behandle og tilrettelegge for mestring av
sykdom, skade, lidelse og nedsatt funksjonsevne
■
■
■
bedre levevilkårene for vanskeligstilte
■
fremme overgang til arbeid, sosial inkludering og aktiv
deltakelse i samfunnet
■
bidra til at ressursene utnyttes best mulig.
bidra til sosial og økonomisk trygghet
sikre at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig
og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap
med andre
Kilde: helse- og omsorgstjenesteloven og sosialtjenestelovens formålsparagrafer
STAVANGER KOMMUNE
Lovgrunnlaget
■ Helse- og omsorgstjenesteloven
■ Sosialtjenesteloven i NAV
■ Pasient- og brukerrettighetsloven
■ Helsepersonelloven
■ Forvaltningsloven
■ Personopplysningsloven
■ Arbeidsmiljøloven
STAVANGER KOMMUNE
Juridiske prinsipper
■ Forsvarlighet
■ Kommunens organisasjonsfrihet vs. brukers rett til
■
■
■
medvirkning
Skjønnsutøvelse
Dokumentasjon
Viktige prinsipper i forvaltningsretten
■ Habilitet
■ Forsvarlig saksbehandling
■ Rett til å klage
■ Forbud mot usaklig forskjellsbehandling
STAVANGER KOMMUNE
Planer, strategier og styringsverktøy
STAVANGER KOMMUNE
Planstruktur Levekår
Kommuneplan
Demensplan
Omsorgsbygg
2030
Boligsosial
handlingsplan
Temaplan for helse- og
omsorgsområdet
Ruspolitisk
handlingsplan
Strategisk plan
velferdsteknologi
Plan for psykisk
helsearbeid
Handlingsplan
mot vold i nære
relasjoner
Overdoseplan
Plan for
personer med
utv.hemming
Tiltakplan barn i
fattige familier
STAVANGER KOMMUNE
Forvaltere og tjenesteytere
■
■
■
■
■
■
«Bestiller – utførermodell» for tildeling av helse- og
omsorgstjenester hjemlet i enkeltvedtak
Innebærer at roller og ansvar er fordelt mellom de som
forvalter lovverket og de som yter helse- og omsorgstjenester
Forvaltere: helse- og sosialkontorene
Tjenesteytere: øvrige virksomheter
Noen virksomheter (eks. NAV-kontorene og
Flyktningeseksjon) er både forvaltere og tjenesteytere
Innsatsstyrt finansiering – kan, men må ikke være en del av
en «bestiller-utfører»-modell.
STAVANGER KOMMUNE
Virksomheter og
virksomhetsområder
Helsehuset
Oppdrag
■
■
Støtte innbyggerne i å fremme egen helse slik at de kan
delta aktivt i samfunnet og bevare livskvaliteten
Bygge kompetanse og kunnskap for å utvikle framtidens
tjenester.
Funksjoner
 frisklivsentral,
 avdeling for velferdsteknologi,
 sykepleieklinikk,
 psykologtjeneste,
 forebyggende hjemmebesøk
 utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester.
STAVANGER KOMMUNE
Helse- og sosialkontor (4)
Oppdrag:
■ Forvalte hovedtyngden av kommunens helse- sosial og
omsorgsoppgaver.
■ Være koordinerende enhet for habilitering, rehabilitering og
individuell plan for brukere med langvarige og sammensatte
behov.
■
Funksjoner:






gi råd og veiledning
kartlegge brukernes behov
sørge for forsvarlig utredning av søknader
fatte vedtak (anslagsvis 21.000 pr. år)
koordinere tjenestene til den enkelte bruker
sørge for at brukere med rett på individuell plan får tilbud om det
STAVANGER KOMMUNE
Hjemmebaserte tjenester (6)
Oppdrag
■ Gi helse- og omsorgstjenester i hjemmet slik at brukerne
mestrer sin hverdag.
■ «Rett hjelp på rett plass til rett tid av rett person».
■
Funksjoner
 hjemmesykepleie, miljøterapeutisk enhet (4), bofellesskap (53)
 hjemmesykepleie, psykisk helsehjelp, og miljøterapeutisk bistand


i private hjem , omsorgsboliger og bofellesskap
hverdagsrehabilitering og hverdagsmestring
drifte aktivitetssentre for mennesker med psykiske lidelser,
demens og fysisk funksjonshemming.
STAVANGER KOMMUNE
Bofellesskap – antall, tilknytning
HBT
PUH
Psyk
ROP
Eldre
Fysisk
funk.h
Døve
SUM
25
(i 21 hus)
18
(i 12 hus)
4
4
(i 3 hus)
1
1
53
3
(i 2 hus)
1
Sykehjem
4
D&A
2
2
SUM
27
18
4
7
2
1
59
SUM
antall hus
23
12
4
5
2
1
47
STAVANGER KOMMUNE
Stavanger hjemmehjelp
Oppdrag
■ Praktisk bistand til husarbeid
■ Drift av Tante Emmas Hus og Bergeland bydelssenter
■
Funksjoner
 nødvendig renhold, vask av tøy, sengetøyskift og bestilling av
husholdningsvarer.
■
Fritt brukervalg gjelder for denne tjenesten. Stavanger
hjemmehjelp gir tjenester til ca 85% prosent av brukerne.
STAVANGER KOMMUNE
Fysio/Ergoterapitjenesten
Tekniske hjemmetjenester
Fysio/Ergoterapitjenesten – oppdrag og funksjon
■ utrede, behandle og veilede i hjem, helsestasjon, barnehage,
■
skole og sykehjem i grupper og individuelt
drive helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid
Tekniske hjemmetjenester – oppdrag og funksjon
■ Tilby tekniske hjelpemidler og løsninger for trygghet og mestring i
■
dagliglivet, i samarbeid med fysio- og ergoterapitjenesten, helseog sosialkontorene og hjemmebaserte tjenester.
Formidle hjelpemidler til/fra NAV Hjelpemiddelsentral og foreta
vedlikehold og enkle reparasjoner.
STAVANGER KOMMUNE
Dagsenter og avlastning
Oppdrag
■ Tilby avlastning til familier med særlig tyngende omsorgsoppgaver og dagtilbud, bolig- og institusjonstilbud til mennesker
med utviklingshemming og andre funksjonshemminger.
■ Funksjoner
 avlastning i bolig for barn og unge og skolefriavlastning for




elever i videregående skole
dag- og aktivitetstilbud til brukere med en utviklingshemming
boliger med heldøgnsomsorg
barnebolig (institusjon) for barn og unge med spesielle behov
Bydekkende veiledningsteam som gir opplæring og
veiledning til ansatte som yter tjenester til brukere med
utfordrende atferd
STAVANGER KOMMUNE
Alders- og sykehjem
Oppdrag
■ gi helhetlig pleie, medisinsk behandling og rehabilitering av
god kvalitet, i tråd med brukerens behov
■
Funksjoner
 langtidsopphold i aldershjem
 langtids-, korttids- og vekselopphold i sykehjem
 Spesialplasser:
-
avdeling for yngre demente
forsterket skjermet enhet for demente
lindrende enheter
avdeling for eldre rusmisbrukere
rehabilitering
overgangs- og etterbehandlingsplasser for utskrivningsklare
øyeblikkelig hjelp-plasser
STAVANGER KOMMUNE
Alders- og sykehjem
Aldershjem
Kommunale sykehjem
Private/ideelle
sykehjem
Priv./kommersielle
sykehjem
St. Petri aldershjem
K / 30 plasser
Bergåstjern (76)
Blidensol (58)
Boganes (64)
Haugåstunet (70)
Domkirkens (29)
Alders hvile
P / 44 plasser
Mosheim (40)
Sparekassens (16)
Ramsvigtunet (27)
St. Johannes (15)
Frue gamlehjem
P / 20 plasser
Rosendal (25)
Tasta (145)
Slåtthaug (54)
Øyane (58)
Stokka (126)
Sunde (54)
Vågedalen (54)
Vålandstunet (32+10)
CAN (Spania) 13 (6)
STAVANGER KOMMUNE
Antall plasser og ventelister pr. 31.08.2015
Antall plasser
Sykehjem langtid
Sykehjem korttid - ordinær
Sykehjem korttid – rehabilitering
Sykehjem korttid - palliasjon
Sykehjem korttid - demens
Sykehjem korttid – rehab Spania
Sykehjem korttid – Overgangsavd
Aldershjem og bofellesskap
Øyeblikkelig hjelp
SUM
31.12.2014
735
144
28
8
12
13
9
175
4 (+2)**
1130
30.04.2015
735
144*
28
8
12
13
7
177
6 (+ 2)**
1130
31.08.2015
735
144*
28
8
12
13
7
177
6 (+2) **
1130
Antall brukere som venter på
langtidsplass i sykehjem
31.12.2014
30.04.2015
31.08.2015
Har ikke heldøgnstilbud p.t.
12
13
17
Har heldøgnstilbud i sykehjem
44
45
60
Har heldøgnstilbud i annen
inst.
17
11
8
SUM
73
69
85
31.12.2015
31.12.2015
STAVANGER KOMMUNE
Dagtilbud for eldre
antall plasser og lokalisering
Øyane sykehjem
14
Tasta sykehjem
27
Domkirkens sykehjem
22
Vålandstunet sykehjem
22
Slåtthaug sykehjem
22
Ramsvigtunet sykehjem
33
Haugåstunet sykehjem
33
Bergåstjern sykehjem
22
Vågedalen sykehjem
22
Blidensol sykehjem
18
Sunde sykehjem
10
Sum
245
STAVANGER KOMMUNE
NAV-kontorene (4)
Oppdrag
■ Bidra til at flest mulig kommer i arbeid eller aktivitet
■ Ivareta kommunens oppgaver etter lov om sosiale tjenester
■ Forvalte statlige ytelser og tjenester lagt til NAV-kontorene
■
Funksjoner (kommunale)





opplysning, råd og veiledning
økonomisk stønad
kvalifiseringsprogram
midlertidig botilbud
individuell plan med hovedfokus på arbeid og aktivitet
Nav-kontorene drives i partnerskap mellom stat og kommune
Brukere som har behov for økonomisk eller sosialfaglig bistand fra
stat og kommune, skal få samordnet hjelp.
STAVANGER KOMMUNE
Midlertidig bolig
30.09. 2013
30.09.2014
30.09.2015
14,3 mill
9,2 mill
6,6 mill
285 brukere
244 brukere
205 brukere
Husstander med
barn
Uke 17:2013:
23 husstander
31.08.2015
4 husstander
STAVANGER KOMMUNE
Arbeidstreningsseksjonen
Oppdrag
■ Tilby arbeidstrening til deltakere i kvalifiseringsprogrammet
og arbeidsledige som har behov for tett oppfølging,
kvalifisering og/eller ytterligere avklaring for å komme i
arbeid.
■
Funksjoner
 jobbsøkerkurs for unge sosialhjelpsmottakere
 oppstart-, avklarings- og aktivitetstiltak (vilkår for sosialhjelp)
 arbeidstrening i grupper for ungdom, minoritetsspråklige og
langtidsmottakere av sosialhjelp
 individuell oppfølging av deltakere som er utplassert i
kommunale/private praksisplasser
 Praksisplasser for funksjonshemmede, et arbeidsrettet tiltak
for funksjonshemmede med uføretrygd
STAVANGER KOMMUNE
Flyktningeseksjonen
Oppdrag
■ Bosetting og oppfølging av nyankomne flyktninger i to til tre
år etter ankomst til kommunen.
■
Funksjoner
 praktisk bistand, veiledning og koordinering av tiltak mht.
økonomi, bolig, familieliv og deltagelse i arbeids- og
samfunnsliv.
 forvaltning av søknader om introduksjonsprogram,
kartlegging, utarbeiding av individuelle kvalifiseringsplaner og
annen oppfølging i introduksjonsordningen
 tett samarbeid med Johannes læringssenter som har ansvar
for introduksjonsprogrammet.
STAVANGER KOMMUNE
Rehabiliteringsseksjonen
Oppdrag
■ Bidra med tiltak som kan hjelpe den enkelte til å komme
bort fra eller redusere misbruket av rusmidler, og få en
mest mulig stabil livssituasjon.
■
Funksjoner
 Praktisk bistand og oppfølging i midlertidig bolig, boliger med




miljøarbeidertjeneste og boliger med stasjonær bemanning.
oppfølgingstjeneste for brukere som mottar LAR-behandling.
lavterskel helse- og omsorgstilbud («STASJONEN»)
lavterskel sysselsettingstilbud («LØA»)
aktivitetstilbud for brukere som har lagt rusmisbruk bak seg
(«HUSET»)
STAVANGER KOMMUNE
Krisesenteret
Oppdrag
■ Tilbud til kvinner, menn og deres barn som er utsatt for vold
eller trusler om vold i nære relasjoner herunder
tvangsekteskap eller menneskehandel.
■ Gratis lavterskeltilbud som er åpent hele døgnet.
■
Funksjoner
 råd og veiledning gjennom individuelle og/eller gruppesamtaler
 et trygt midlertidig bosted når dette er nødvendig
 bistand til å ordne praktiske utfordringer som økonomi og nytt
bosted
 foreldreveiledning og formidling av kontakt med andre deler av
hjelpeapparatet.
STAVANGER KOMMUNE
Forbedringsarbeid
Brukerperspektivet: tjenester av god kvalitet
STAVANGER KOMMUNE
Kvalitet i helse- og sosialtjenesten
■ Å møte behovene til de som trenger tjenesten mest,
til lavest mulig kostnader for organisasjonen, innen
de rammer og direktiver som er satt av
myndighetene og på en helhetlig måte.
■ Fully meeting the needs of those who need the service most, at
the lowest cost to the organisation, within limits and directives set
by higher authorities. ( Øvretveit 1990)
STAVANGER KOMMUNE
STAVANGER KOMMUNE
Organisering av kvalitetsarbeidet innen levekår
Kvalitetsutvalg 1 (direktør oppvekst og levekår)
Medlemmer: Levekårsjef (leder) rådgiver sosialtjenesten, helsesjef,
kommuneoverlege, personalsjef, jurist, systemansvarlig QLM,
kvalitetsrådgiver
Mål: å fremme sikkerhet og kvalitet på sosial – og helsetjenesten.
Oppgaver: Initierer og prioritere forbedringsarbeidet, styre
prosessforbedringsarbeidet, behandle avviksrapporter og klager, rapportere til
Helsetilsynet i Rogaland, godkjenne grunnlagsdokument, prosedyrer og
håndbøker som gjelder levekår.
Driftsgruppe
QLM
AUMP
Modelerings
grupper
Nettverk
kvalitet
Kvalitetsutvalg 2 (virksomhetsnivå)
Medlemmer: Virksomhetsleder (leder) , avdelingsledere, verneombud,
ressurspersoner, lege (i de virksomhetene der dette er aktuelt)
Mål: å fremme sikkerhet og kvalitet på helse og sosialtjenesten.
Oppgaver: Initierer og prioritere forbedringsarbeidet i virksomheten,
behandle avviksrapporter og klager, rapportere til direktør, utarbeidet
dokument som gjelder den enkelte virksomhet
Forbedrings
gruppe
Forbedrings
gruppe
Forbedrings
gruppe
Forbedrings
gruppe
STAVANGER KOMMUNE
Innovasjon og omstnilling
Fra omstilling 2010
til Leve HELE LIVET 2.0
2010
Ett av ti
omstillings
prosjekt 2010
«omsorgs
trappen»
2011
2012
2013
2014
2015
august
prosjektleder
november
statusrapport
desember
2012
Rapport
innhold i
senteret
STAVANGER KOMMUNE
STAVANGER KOMMUNE
Velferdsteknologi
Selvstendighetsteknologi
Trygghetsteknologi
Aktivitetsteknologi
■ Utvikling, utprøving og pilotering
■ Ta i bruk ferdig utprøvd teknologi
STAVANGER KOMMUNE
Andre omstillingstiltak
■ Nye finansieringsmodeller
■ 2015: sykehjem
■ 2016: bofellesskap
■ 2017:hjemmebaserte tjenester og avlastning
■ Omorganisering av bofellesskap
■ Endringer i tjenester til LAR-brukere
■ Organisatoriske endringer og nye arbeidsmåter på
NAV-kontorene
STAVANGER KOMMUNE
STAVANGER KOMMUNE
Verdikommunikasjon i praksis
«Jeg har en fantastisk jobb! Jeg er leder og jeg
arbeider med demente. Jeg kan ikke tenke meg noe
mer meningsfullt enn dette. Jeg brenner virkelig for
denne gruppen – det er en flott gruppe å arbeide
med. De utfordrer oss på alle områder. De er så
sårbare - kan ikke ta igjen og forsvare seg. Vi må
være der for dem, sørge for å ivareta verdigheten
deres. De kan være krevende og vanskelige, men de
gode stundene – når kontakten er der – det er
fantastisk. Du lever lenge på det!»
Avdelingsleder i bofellesskap
STAVANGER KOMMUNE