Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019

Stjørdal Venstres Program
for perioden 2015-2019
Skoler
Skolen skal gi våre unge det beste utgangspunktet i livet. Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å satse på barn og unge. Skolen er samfunnets viktigste
redskap for å skape tilhørighet, samhold og et godt fellesskap. Venstre vil at
Stjørdal skal ha den beste skolen i Nord-Trøndelag og være blant de beste i
landet. For å oppnå dette må vi satse aktivt på skolen og på en annen og
bedre måte enn i dag. Lærerne er skolens viktigste ressurs. Venstre vil
samarbeide med lærerne og PPT-tjenesten i både utforming og drift av skolen.
 Venstre er skolepartiet – Vi vil heve kvaliteten i skolen. For å få mer ut av
ressursene må vi også se på skolestrukturen.
 Venstre er skolepartiet – Vi vil ha ambulerende team for å hjelpe elever
med sosiale og faglige utfordringer så tidlig som mulig.
 Venstre er skolepartiet – Vi vil ha mer PPT-tjeneste inn i skolehverdagen.
Skoler – Venstre vil:










sikre gode overganger mellom barnehage-barneskole-ungdomsskole
sørge for nye skoler ved Halsen og Hegra
redusere byråkratisering, rapportering og skjemakrav – Vi har tillit til lærerne!
øke helsesøstertjenesten til minimum 3 dager tilstedeværelse i uken pr. skole
styrke videreutdanning av lærere og øke lærernes kompetanse på
gruppeledelse
at lærere og PPT-tjeneste skal ha avgjørende innflytelse på hvordan skolene
praktisk utformes
bruke skolen/næringsliv for å skape en felles Stjørdals-identitet.
ta i bruk teknologifaget inn i barne- og ungdomsskolen
bruke næringslivets kompetanse inn i skolen
ha mer bruk av Kulturskolen i barne- og ungdomsskolene
Barnehager
Grunnlaget for god læring og mestring i skolen legges i barnehagen.
Barnehagen er ikke bare et sted å oppbevare ungene, men stedet der gode
samfunnsborgere skapes. Venstre vil satse på barnehagene. Vi ønsker
barnehager med et godt pedagogisk tilbud hvor barnas behov og utvikling står
i fokus.
 Venstre er barnehagepartiet – vi vil ha mer fokus på fysisk utvikling i
barnehagene. Mer lek skal foregå utendørs.
 Venstre er barnehagepartiet – Spesialpedagogiske ressurser må mer inn
i barnehagene for å avdekke sosiale utfordringer tidlig.
 Venstre er barnehagepartiet – Vi vil ha en pendlerbarnehage i sentrum
og på sikt en barnehage for de som jobber turnus.
Barnehager – Venstre vil:
 at minst 50 prosent av de
ansatte i barnehagene skal ha
relevant utdanning
 innføre gratis kjernetid til barn
som har behov for ekstra
norskopplæring
 ha en bemanningsnorm på 3.0
i barnehagene
Omsorg og velferd
Venstre vil skape en trygg og verdig eldreomsorg. Eldre må i langt større grad
få mulighet til å ha innflytelse på egen hverdag og innholdet i tjenestene de får
fra kommunen. Det trengs et mer fleksibelt tilbud som fanger opp ulike ønsker
og behov. En god eldreomsorg er et aktivum for kommunen og gjør oss til et
attraktivt sted å bo i alle livets faser.
 Venstre er partiet for eldre – Vi vil ha en egen demensby, og en
videreføring/økning av dagens tilbud i Fosslia.
 Venstre er partiet for eldre – Velferdsteknologi og hverdagsrehabilitering
skal brukes slik at eldre kan gjenvinne verdighet.
 Venstre er partiet for eldre – Vi vil satse på kultur og aktivitetstilbud til
eldre.
Omsorg og velferd – Venstre vil




innføre tilsynslegeordning ved bosentrene
utrede bofelleskap for psykisk syke
opprette flere lærlingplasser ved sykehjem og institusjoner
Videreutvikle «prosjektet Servicegrupper» ved Stjørdal Bosenter til også å
innbefatte sykehjemmene
 Egen prosjektkoordinator i hele kommunen
 Prioritere tiltak for unge med psykiske utfordringer
Nærmiljø og friluftsliv
Venstre er Stjørdals miljøparti. For oss har det å ta vare på naturen og
naturmangfoldet en verdi i seg selv. Natur og friluftsmuligheter er viktig for
innbyggernes trivsel og helse, og det vil vi legge vekt på i møte med
næringsinteresser og i andre saker hvor nedbygging av naturområder er
aktuelt.
 Venstre er sykkelpartiet – vi vil arbeide aktivt for å gjøre Stjørdal til en
drømmeby for syklister.
 Venstre er et elbil-partiet – vi skal sørge for at det kommunale
tjenestetilbudet utføres med el-bil og at kommunen og næringsdrivende
legger til rette for lading av elbiler.
 Venstre er laksepartiet – kommunen skal ha et aktivt forhold til
ivaretakelsen av Stjørdalselva og de verdiene den representerer.
Nærmiljø og friluftsliv – Venstre vil:
 opprettholde, vedlikeholde og etablere friluftsområder i nærheten av der folk
bor. Nedbygging av verdifulle grøntområder må begrenses.
 at Stjørdals forpliktelser gjennom EUs vanndirektiv om rene og bærekraftige
vannressurser følges opp
 ha en restriktiv forvaltning av strandsonen. Langøra skal skjermes fra
ytterligere menneskelig aktivitet.
 kartlegge gjenværende lokaliteter av stor salamander og arbeide for at disse
gis et spesielt vern
 ta initiativ til og bidra til finansiering av fiskebrygger for barn, familier og
funksjonshemmede
 ferdigstille sykkelveg langs E14 fra Hegra til sentrum samt strekningen
Dullum(Feltspatveien) - Remyrveien
 gå i dialog med lag og foreninger om hvordan kommunen kan bidra til bedre
tilrettelegging for friluftsliv i nærheten av der folk bor
Kultur
Stjørdal har et rikt og mangfoldig kulturliv og Venstre ser betydningen av dette.
Forskning viser nemlig at mennesker som er engasjert i kulturlivet opplever økt
velferd og får positive helsegevinster. Venstre vil derfor at Stjørdal skal satse på
kultur og frivillig aktivitet. Alle, uavhengig av bakgrunn, skal finne sin egen arena
enten det er innen idrett, musikk, teater eller annet.
 Venstre er kulturpartiet – Vi vil senke prisene i kulturskolen og legge til
rette for at flere barn og unge får en plass i kulturskolen, samt sikre
rammevilkårene for tilbud som for eksempel Fosseduren.
 Venstre er kulturpartiet – Vi vil ha gratis halleie fram til kl 20.00: en time
lenger enn i dag.
 Venstre er kulturpartiet – Vi vil jobbe for mer bruk av kunst i det offentlige
rom og mer bruk av lokal kunst i kommunal sammenheng.
Kultur - Kimen kulturhus
Venstre har siden åttitallet vært pådrivere for å etablere et kulturhus i Stjørdal.
Endelig er dette en realitet! Kimen kulturhus vil bli en stor berikelse for kommunens
innbyggere, næringsliv og foreninger. Venstre vil jobbe for at det nye kulturhuset blir
et åpent hus for alle hvor det myldrer av aktivitet alle dager. Bibliotek, scener,
øvingsrom og kino skal brukes. Kimen blir et trøndersk møtested uten like og et
samlingssted for hele Stjørdal.
Venstre vil:
 bidra til lave leiepriser
 sørge for at huset skal være enkelt å leie, også for den uorganiserte delen av
kulturlivet
 aktivt legge til rette for et godt samarbeid mellom skolene, frivilligheten i
kommunen og kulturskolen
 sørge for at kommunen aktivt bruker Kimen i sin markedsføring av byen Stjørdal
og at det jobbes for at huset blir et regionalt kultursenter
Næring
Venstre vil også ha fokus på en aktiv næringsutvikling i både kortsiktig
og langsiktig perspektiv. På kort sikt vil Venstre arbeide for en kommune
som oppleves serviceinnstilt, forutsigbar, og attraktiv for alle
næringsdrivende. Venstre vil legge til rette for næringsområder for
handel i størst mulig grad i og rundt eksisterende sentrum.
 Venstre er næringspartiet – Vi vil arbeide for et pent og hyggelig sentrum
med trivelig miljø gjennom kunst, grønne områder og et pulserende liv.
Spesielt viktig med miljøgate i aksen Torget- Gågata og Kimen kulturhus.
 Venstre er næringspartiet – Vi vil legge til rette for utvikling som ivaretar
«Gamlebyen» i Kirkeveien.
 Venstre er næringspartiet – Vi vil bidra til etablering av et selskap hvor
samarbeid næring/huseiere/kommune i fellesskap jobber for gode vilkår både
for eksisterende og nyetablerte næringsdrivende. Spesielt vil Venstre legge til
rette for grundere.
Næring - Venstre vil:
 at Stjørdal kommune i neste periode også legger vekt på at det tilrettelegges
for grønne næringer og at dyrka mark skjermes i størst mulig grad
 spesielt legge til rette for næring knyttet til grønn energi som for eksempel
bio drivstoff
 ha grønt fokus i kommunens næringsfond
 utvikle kompetansebyen Stjørdal ved å tilrettelegge arealer for sør for E-14
og i området mellom Innherredsveien og E-6
 sørge for at vi får et felles og overordna parkeringssystem for hele sentrum
 bidra til å utvikle Hell Forest Arena som trekkplaster for større arrangement
 ikke ha eiendomsskatt, heller ikke på verker og bruk
 ønske velkommen en etablering av ny storkommune bestående av
kommuner fra dagens Værnes region samarbeid
Byen Stjørdal mot 2030
Venstre er opptatt av å skape framtida for Stjørdal kommune, og vil jobbe i et
lengre perspektiv enn kun neste kommunestyreperiode. Venstre vil bidra aktivt
for å skape en god byutvikling med hensiktsmessig infrastruktur. Alt i godt
samspill med levende bygder.
Stjørdal skal være et godt sted å bo og leve for alle. Venstre vil arbeide for en
fortettet byutvikling med økt byggehøyde i sentrum. Alt dette innebærer at vi
løfter blikket lengre fremover og jobber med visjonen Stjørdal 2030.
Tilrettelegging for rammene i 2030 må vedtas i årene som kommer.
Stjørdals framtid skaper vi nå!
Byen Stjørdal mot 2030 – Venstre vil:
 at Stjørdal er en godt tilrettelagt sykkelby med sykkeltraseer i mange
retninger. Det skal være mulig å sykle langs sjøen fra Muruvik til Langstein.
 at Stjørdal er et kompakt handelssentrum hvor E-14 er fjernet fra bybildet og
at Ringveien er knyttet sammen med ny E-14 på sørsiden av Stjørdalselva
 at det er etablert en handelspark for store kjedeaktører i nærheten av
sentrum
 at områdene på Sandfærhus er utviklet til flyplass og reiserelatert næring
 at Tangen-området er videreutviklet til småby med blanding av boligområder
og etablerte småbedrifter
 at Stjørdal skal ha utviklet den beste skolen i Nord Trøndelag og være blant
de beste i landet
 at Stjørdal skal ha fine og tiltalende områder rundt alle innfartsveier