{lJØGNETS RUNER l

Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014
{lJØGNETS RUNER
l
, dag
Ute i verden har de flotte bygg og byggverk.
Vi har naturen.
Sigvart Dag,land
Oppgjøret med landssvikerne
landssvikoppgjøret i Norge omfattet alle typer og
grader av landssvik. Det ble ilagt straffer fra dØdsstraff
til bøter eller rettighetstap.
I alt ble over 90 000 saker etterforsket, og nesten 53 000
tiltalte ble funnet skyldige. Av disse fikk 5000
påtaleunnlatelse, 23 000 fikk frihetsstraff, 25000 bot, og
30 personer ble dømt til dØden, men fire ble benådet, og
en avgikk ved døden i fengsel.
25 dØdsdommer ble fUllbyrdet, den sist så sent som 28.
august 1948. Dessuten ble 12 tyske krigsforbrytere
henrettet.
SN
O
Il]
'
De siste livstidsfangene ble løslatt i november 1957. Det
rettslige grunnlaget for Oppgjøret er blitt diskutert,
særlig om landssvikanordningen av 15. desember 1944 i
realiteten hadde tilbakevirkende kraft.