Generalforsamling 2015 ÅBYFARET SAMEIE

Generalforsamling
2015
ÅBYFARET
SAMEIE
Torsdag 9.4. 2015
Vettre skole,
Aktivitetsrommet
Kl 18.00
Åbyfaret sameie – Generalforsamling 2015
Dagsorden:
Sak 1 Konstituering
a) Godkjenning av dagsorden.
b) Valg av møteleder og 2 protokollunderskrivere.
c) Åpning og opptelling av møtende sameiere og antall fullmakter.
Sak 2 Styrets årsberetning.
Sak 3 Godkjenning av regnskapet.
Sak 4 Driftsbudsjett med fastsettelse av fellesutgifter.
Sak 5 Valg av nye styremedlemmer.
Sak 6 Fastsettelse av godtgjøring til styrets medlemmer.
Sak 7 Valg av revisor og fastsettelse av godtgjørelsen.
Sak 8 Valg av valgkomité.
Sak 9 Styrets saker
A) Vedlikehold av grøntanlegg
B) Nye garasjerekker.
C) Endring av vedtekter.
Sak 10 Innkomne saker
Vedlegg 1
Vedlegg 2
Vedlegg 3
Vedlegg 4
Regnskapet for 2014.
Sak 9A. Vedlikehold av grøntanlegg.
Sak 9B. Tilbud på nye garasjerekker.
Fullmaktsskjema
.
Åbyfaret Sameie
Postboks 19, 1381 Vettre / [email protected], Orgnr.: 987 821 361
mars 2015
2
Åbyfaret sameie – Generalforsamling 2015
1. Konstituering
a) Godkjenning av dagsorden.
b) Valg av møteleder og 2 protokollunderskrivere.
c) Åpning og opptelling av møtende sameiere og antall fullmakter.
2. Styrets beretning av 2014
Styret har bestått av:
Nebojsa Rijic
Andreas Hoberg
Zett A. Ervik
Hans Ottar Hekneby
Pål. Bjelland
Tom Erik Høimyr Barlindhaug
nr. 91
nr. 125
nr. 147
nr. 102
nr. 65
Styreformann
Kasserer
Sekretær
Styremedlem
Styremedlem
nr 80
varamedlem
Valgkomité:
Ingen har meldt sin interesse for å sitte i valgkomité.
Revisor:
Gerd Helgheim Slemdal,
Bjerkåsveien 29, 1391 Vollen
Møtevirksomhet.
Styret har møte ca en gang pr måned. Styret behandler post, både e-post og brevpost, på hvert
styremøte. Åbyfarets Facebook side blir ikke overvåket daglig og man kan ikke forvente at
styret reagerer raskt på ting som blir lagt inn her. Er det noe som haster, er viktig og må reageres
på innen kort tid bør man kontakte et av styremedlemmene direkte.
Vår- og høst dugnad.
Det har vært utført vår- og høstdugnad. Oppmøtet har vært godt nok til å få gjennomført de
viktigste oppgavene. Vi oppfordrer imidlertid alle om å møte.
Vedlikehold av parkeringsområder, indre vei og tømming av kummer.
Vedlikeholdet er utført av entreprenør Martin Rønning. Sist sommers oppsamling av grus og
feiing av området ble ikke godt ivaretatt og vil bli fulgt opp spesielt kommende periode. Etter
misnøye med feiing tidligere år, ba styret om en grundigere utførelse våren 2014. Det
ble derfor utført en kombinasjon av maskinell og manuell feiing. Styret var godt
fornøyd med resultatet og tenker å videreføre denne praksisen..
Utredning vedrørende tilslutning til Sameie – borettslag.
På slutten av 2014 ble styret kontaktet av Sameie – borettslag felleskap fra Drammen og fikk
tilbud om å være medlem. Styret vil vurdere om det er noe hensikt for oss å bli medlem.
Asfaltering.
Åbyfaret Sameie
Postboks 19, 1381 Vettre / [email protected], Orgnr.: 987 821 361
mars 2015
3
Åbyfaret sameie – Generalforsamling 2015
Det er utført asfaltering på Forretningstomten i forbindelse med utbedring utført i 2014. I tillegg
er det utført asfaltlapping på diverse områder hvor behovet for reparasjon har vært nødvendig.
Oppgradering av forretningstomten
Arbeidet som ble vedtatt på Generalforsamlingen er ferdigstilt. Det innebar asfaltering
(beskrevet over), oppgradering av grøntareal og ny belysning. Å få arbeidet ferdigstilt har vært
krevende for å holde prisen innenfor det som ble vedtatt.
Grøntareal: Etter en tøff vinter døde flere av buskene det ikke var planlagt å fjerne. Skaaret
sendte derfor et nytt tilbud der de justerte antall busker. Pristilbudet ble derimot vesentlig
høyere. Årsaken viste seg å være en feil i summerinsfeltet i det opprinnelige tilbudet. Styret
jobbet derfor aktivt med å redusere prisen hos Skaaret samtidig som det ble hentet inn nye
tilbud hos andre leverandører. Prisen for arbeidet ble 1300 kroner lavere enn hva summen av
opprinnelig tilbud skulle vært hvis summeringsfeltet hadde vært korrekt (inkludert bytting av
døde busker). Kostnaden ble 39 895 høyere enn det som ble besluttet på Generalforsamlingen.
Styret valgte å benytte sin handlefrihet for å få ferdigstilt arbeidet da ingen andre leverandører
kunne tilby en lavere pris. Vedtak om vedlikehold av grøntarealet til en kostnad på 42 000 kr
ble ikke gjennomført da arbeidet ble utsatt til over sommeren. Som en del av oppgraderingen
utførte Skaaret det nødvendige vedlikeholdsarbeidet av grøntarealet ut sesongen.
Belysning av forretningstomten: Hafslund har utført arbeid med tilknytning av nytt
strømanlegg i henhold til tilbudet som ble presentert på Generalforsamlingen i 2014. Det er
satt opp 3 stk pullert for belysning av trapper, en lyktestolpe og skap med stikkontakt for
belysning av juletreet. Totalpris for vedtaket fra Generalforsamlingen var basert på et estimat.
Det har vært utfordrende å klare å holde prisen innenfor disse rammene. Det har vært hentet
inn tilbud fra flere leverandører, deriblant bekjente av beboere i sameiet, uten at prisen har
vært innenfor vedtatt beløp. Gjennom dugnadsinnsats i Styret, kjøp av utstyr til innkjøpspris
via en beboer i sameiet og mye pruting fikk Styret presset prisen tilstrekkelig til at det ble
besluttet å gjennomføre tiltaket. Kostnadsoverskridelsen på 32 825 kroner er dekket gjennom
styrets handlefrihet.
Rottebokser.
Avtalen med Skadedyrkontrollen som drifter rotteboksene løper inntil videre, for å forsikre oss
mot rotter. Ifølge rapporter er åten spist.
EL-bil ladelag.
Det har blitt satt opp et ladepunkt ved enden av garasjerekke 3 som ladelaget benytter. De har
dekket etablering av strømuttak og dekker kostnadene tilknyttet strøm og vedlikehold.
Vedlikehold av garasjer.
Det er utført diverse vedlikehold av garasjer. Noen planlagte reparasjoner er ikke utført da
håndverkeren manglet tilgang (låst port). Dette arbeidet vil fortsette i 2015 etter behov.
Takpapp og takrenner er byttet på garasjerekke mot Vabråten i henhold til vedtak på
generalforsamlingen.
Vedlikeholdsplan 2014-2017.
Videre fremdriftsplan som Styret jobber med:
• Takbelegget på garasjene bør/må byttes innen 5 år.
• Garasjedører bør males, eventuelt byttes innen 2017 (dugnad)
Åbyfaret Sameie
Postboks 19, 1381 Vettre / [email protected], Orgnr.: 987 821 361
mars 2015
4
Åbyfaret sameie – Generalforsamling 2015
Lekeplasser.
Vi hadde tilsyn av lekeplassene på vårparten. Rapporten viste ingen mangler som
kunne gi alvorlige skader ved bruk, men noe måtte utbedres.
Vi hadde et møte med lekeplass komiteen og de sa seg villige til å utbedre manglene
på eksisterende lekeplasser i tråd med rapporten fra Lekeplasskontrollen.
Vi besluttet å kjøpe inn og sette opp to nye apparater i henhold til vedtaket på siste
generalforsamling.
Oversikt forbruk mot vedtatte saker på Generalforsamling i 2014
Sak 9A)
Sak 9B)
Sak 9C)
Fornying av takbelegg på garasjene
Budsjett
A. Ekkert Tak
Differanse
250.000,00
195.292,50
54.707,50
Fornying/utbedring av lekeutstyr
Budsjett
Trigonor AS
Dugnad
Lekeplasskontrollen
Differanse
250.000,00
214.837,50
11.670,82
7.294,00
16.197,68
Oppgradering forretningstomten – beplantning
Budsjett
100.000,00
Skaaret Landskap AS
139.895,00
Differanse
Sak 9D
Sak 9E)
Vedlikehold av grøntområdet
Budsjett
Ikke gjennomført
Differanse
Benyttet 39 895 kr av styrets
-39.895,00 handlefrihet
42.000,00
0
42.000,00
Belysning av trapper ved forretningstomten
Budsjett
120.000,00
Hafslund
61.514,00
G4 Elektro
73.241,00
Pullert
18.070,00
Differanse
Benyttet 32 825 kr av styrets
-32.825,00 handlefrihet
Åbyfaret Sameie
Postboks 19, 1381 Vettre / [email protected], Orgnr.: 987 821 361
mars 2015
5
Åbyfaret sameie – Generalforsamling 2015
Sak 9F)
Asfaltering ved forretningstomten
Budsjett
HS Anlegg AS
Differanse
100.000,00
105.000,00
-5.000,00
Totalt
Budsjett
Totalt forbruk
Sum differanse
862.000,00
826.814,82
35.185,18
Oversikten over viser hvor mye penger Sameiet har brukt opp mot hva som ble satt av for alle
sakene som ble vedtatt på Generalforsamlingen i 2014.
Vi endte totalt med å bruke 35 000 kr mindre enn det som ble satt av, men dette er uten
gjennomføring av sak 9D "Vedlikehold av grøntområdet". Dette var fordi beplantning ble
gjennomført tidlig på høsten.
I tillegg legges det til at i den summen er det gjennomført vedlikeholds-asfaltering på
fellesområder.
Styret er fornøyd med gjennomføringsevnen for aktivitetene som ble utført i 2014 og at vi har
klart å holde oss under det totale budsjettet. Vi har jobbet mye med å prute i kombinasjon
med egeninnsats på forretningstomten og på lekeplassene for å holde oss til budsjettet.
Styret ønsker å takke lekeplasskomiteen for god innsats, samt all dugnadsarbeid som ble lagt
ned for å ferdigstille lekeplassene
Stemmerett og fullmaktsskjema.
Eierne av de enkelte parseller utskilt fra g.nr. 60, b.nr. 64 har én stemme på
generalforsamlingen. Det er tillatt å gi andre eiere av parseller i Åbyfaret Sameie fullmakt til å
stemme for seg på generalforsamling. Stemmeretten forutsetter at parsellen har gjort opp sine
økonomiske forpliktelser ovenfor sameiet før generalforsamlingens start. ref. § 11 Åbyfaret
Sameie vedtekter.
Styret ønsker at sameiere møter opp på generalforsamlingen og deltar aktivt, men har man
ikke mulighet for det, så er det viktig at man utøver sine meninger via fullmakt.
Generalforsamlingen er kun beslutningsdyktig når minst 1/3 av eierne er representert
(oppmøtte + fullmakter =38). Vedtektsendringer krever flertall av den totale medlemsmasse
(oppmøtte + fullmakter > 57), ref. § 15. Åbyfaret Sameie vedtekter.
Åbyfaret Sameie
Postboks 19, 1381 Vettre / [email protected], Orgnr.: 987 821 361
mars 2015
6
Åbyfaret sameie – Generalforsamling 2015
Sak 3 Regnskap for 2014
Resultatet for 2014 viser et underskudd på kr. 404 332, 04
Regnskapsoversikt, se vedlegg 1.
Kasserer vil bemerke følgende avvik:
• Underskuddet skyldes oppgradering av forretningstomten,
fornying av takbelegg på garasjerekkene og fornying/utbedring
av lekeutstyr (totalkost kr 826 814, 82)
• Regning fra revisor kommer på 2015 regnskapet
• En sameier skylder sameieavgift for 2014, kravet er sendt til
inkasso
• En sameier har betalt 300 kr for mye i 2014, og dette vil bli
avregnet mot neste sameieavgiftinnbetaling
Revisjonsberetning 2014.
Revisjonsberetning for 2014 vil bli distribuert før Generalforsamlingen
da den ikke er klar ved utsendelse av denne innkallingen
Styret ber med dette at regnskapet godkjennes og styret innrømmes
ansvarsfrihet.
Sak 4 Driftsbudsjett med fastsettelse av fellesutgifter
Driftsbudsjett 2015
Inntekter
3100 Sameieavgift Åbyfaret
3600 Leieinntekter biloppstillingsplasser
8050 Renteinntekter – Finans inntekter
Totale inntekter
Utgifter
Lønnsutgifter
5000 Styrehonorar
5410 Arbeidsgiveravgift
Sum lønnsbudsjett
Driftsutgifter
6260 Vann
6340 Lys, varme
6550 Driftsomkostninger
6600 vedlikehold garasjeanlegg
6610 vedlikehold lekeplass
6615 vedlikehold fellesområder
6620 Snørydding
6621 Strøing
6622 Feiing av fellesområder
6623 Containerleie
6624 Dugnadsutgifter
743 400
3 900
9 000
756 300
70 000
9 900
79 900
1 000
19 000
15 000
10 000
10 000
10 000
80 000
20 000
18 000
40 000
8 000
Åbyfaret Sameie
Postboks 19, 1381 Vettre / [email protected], Orgnr.: 987 821 361
mars 2015
7
Åbyfaret sameie – Generalforsamling 2015
6625 Skadedyrs bekjempning
6626 Julegrantenning
6630 Styrets handlefrihet
6700 Revisjons- og regnskapshonorar
6702 Inkasso
6710 Mamut økonomi system
6715 Huseiernes Landsforbund, medlemsavgift
6800 Kontorrekvisita/ Trykksaker
7500 Forsikringspremier
7770 Bank og kortgebyrer
Driftskostnader
Driftsresultat
25 000
8 000
80 000
2 000
1 200
6 500
1 400
7 000
31 000
1500
394 600
281 800
Sameieavgift 2015
Styret forslår følgende: Sameieavgiften for 2015 settes lik sameieavgift for 2014 til kr. 6.300,fordelt på to innbetalinger, 15. mai 2015 og 15. september 2015.
Styret ber om godkjenning av driftsbudsjettet med de eventuelle endringer som senere
flertallsvedtak vil medføre.
Sak 5 Valg av nye styremedlemmer
Det er behov for tre nye styremedlemmer og et varamedlem, pr. dato har ingen meldt
sin interesse.
Dersom noen ønsker å stille til valg (styremedlem/vara), ta kontakt med Styret.
Sak 6 Fastsettelse av godtgjøring til styrets medlemmer
Styret forslår følgende: Godtgjøring til styrets medlemmer settes til det samme som i 2014.
Sak 7 Valg av revisor og fastsettelse av godtgjørelsen.
Styret forslår følgende: Gerd Helgheim ivaretar revisoroppgaven for 2015 og mottar kr.
2.000.- i honorar.
Sak 8 Valg av valgkomité
Ingen forslag er mottatt Styret pr. dato.
Sak 9 Styrets saker til avstemming.
A) Vedlikeholdsplan av grøntområdet.
Styret har mottatt anbud fra Skaaret på skjøtsel rundt forretningstomten for sesongen 2015.
Styret ønsker å gå videre med dette uten post 4 – Renhold fast dekke.
Styret foreslår følgende: Det bevilges kr. 45.000 til dette arbeidet.
Vedlegg:
Vedlegg 2 Tilbud fra Skaaret.
Åbyfaret Sameie
Postboks 19, 1381 Vettre / [email protected], Orgnr.: 987 821 361
mars 2015
8
Åbyfaret sameie – Generalforsamling 2015
B) Tilbud på nye garasjerekker.
Styret har på bakgrunn av ønske på fjorårets Generalforsamling undersøkt hva det vil koste å
bygge nytt garasjeanlegg. Det er mange firmaer som har kontaktet oss i forbindelse med
prisforespørsel på nye garasjer.
Basert på tilbudene estimeres kostnadene til rundt 12 – 15 mill. kroner inkludert rivning og
grunnarbeid.
Det dreier seg stort sett om ferdig lagde importerte garasjer.
Reelt kan det bli litt høyere kostnader enn det som er framlagt da leverandører gjerne presser
prisen ned for å vinne tilbudet.
Grov kalkulasjon av kostnader:
Lån
15.000.000
Tid
10 År, med ca. 4% rente
Årlig pr. husstand for garasjer
15.450 kr
Framtidig sameieavgift
6.300 + 15.450,-
21.750,- pr. år
Styret foreslår følgende: Det stemmes nei til dette forslaget på grunn av liten gevinst målt
opp mot økte kostnader som vil påløpe den enkelte beboer.
Hvis man ønsker å gå videre med dette prosjektet ønsker styret at det etableres en egen
prosjektgruppe.
Vedlegg:
Vedlegg 3a – Beskrivelse/tilbudsforespørsel
Vedlegg 3b - Tegning/nytt garasjemål
Vedlegg 3c - Tegning/gulv mål
G) Endring av vedtekter
Styret opplever vedtektene som noe rotete og at varsel om generalforsamling er satt med for lang
frist. Vedtektene har i dag ingen frist for innkallelse av ekstraordinær generalforsamling. Styret
ønsker å endre § 11,13 14, 15, 16 17 og 18. Punktene hører inn under det som har med
generalforsamlingen å gjøre og det er derfor mer naturlig å ha de i en bestemmelse, ny § 12.
Styret har tatt utgangspunkt i huseierforeningens standardvedtekter for boligsameiere.
§ 12. (Fremleie/utleie) Eventuell fremleie/utleie er Sameiet uvedkommende. Eieren av
parsellen må selv sørge for at leietager opptrer i henhold til Sameiets vedtekter.
Denne får ny §, § 11
Dagens vedtekter, hvor alle slås sammen til ny § 12
§ 11. (Stemmerett) Eierne av de enkelte parseller utskilt fra g. nr. 60, b. nr. 64 har én stemme på
Åbyfaret Sameie
Postboks 19, 1381 Vettre / [email protected], Orgnr.: 987 821 361
mars 2015
9
Åbyfaret sameie – Generalforsamling 2015
generalforsamlingen. Det er tillatt å gi andre eiere av parseller i Åbyfaret Sameie fullmakt til å
stemme for seg på generalforsamling. Stemmeretten forutsetter at parsellen har gjort opp sine
økonomiske forpliktelser ovenfor sameiet før generalforsamlingens start.
§ 13. (Valgkomitè) Generalforsamlingen velger en valgkomité bestående av 3 medlemmer
som skal legge frem innstilling til valg av nytt styre med varamenn på neste års
generalforsamling.
§ 14. (Generalforsamling) Det skal avholdes ordinær generalforsamling hvert år innen
30. april. Innkallelse til generalforsamlingen skal sendes skriftlig med minst 6 ukers varsel.
Generalforsamlingen skal minst behandle følgende punkter:
1. Godkjennelse av dagsorden.
2. Årsberetning
3. Regnskap og budsjett m/fastsettelsen av fellesutgifter
4. Valg: a. Styrets medlemmer m/varamedlemmer
b. Revisor
c. Valgkomité
1. Eventuelt Saker som eierne ønsker å ta opp på generalforsamlingen under pkt. 5. Eventuelt, må
være styret i hende minst 4 uker før generalforsamlingen. Dette gjelder også forslag til
vedtektsendringer.
§ 15. Generalforsamlingen er beslutningsdyktig når minst 1/3 av eierne er representert.
Vedtektsendringer krever flertall av den totale medlemsmasse.
§ 16. (Fellesmøter) Dersom styret, eller minst 1/3 av Sameiets stemmeberettigede ønsker det, skal det
innkalles til fellesmøte eller ekstraordinær generalforsamling. Ved avstemming på slike møter gjelder
samme regler som for ordinær generalforsamling (se § 15).
§ 17. (Årsberetning, regnskap og budsjett) Styret skal sende ut årsberetning, revidert regnskap,
budsjett og innkomne forslag til samtlige eiere senest 2 uker før generalforsamlingen.
Styret foreslår å endre vedtektene til følgende:
Generalforsamling
§12 a). Den øverste myndighet i sameiet utøves av generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling
holdes hvert år innen 30.april. Ekstraordinær generalforsamling skal holdes når styret finner det
nødvendig, eller når minst 1/3 av sameiets stemmeberettigede ønsker det og samtidig oppgir hvilke
saker de ønsker behandlet.
Alle sameiere har rett til å delta på generalforsamlingen, med forslags-, tale-, og stemmerett. Den
enkelte sameier har en stemme. Styreleder plikter å være tilstede på generalforsamlingen, med
mindre det er åpenbart unødvendig eller det foreligger gyldig forfall.
Sameiere har rett til å møte med fullmektig. Fullmektigen skal legge frem skriftlig og datert
fullmakt. Fullmakten anses å gjelde førstkommende generalforsamling, med mindre annet fremgår.
Fullmakten kan når som helst kalles tilbake.
§12 b). Innkalling til generalforsamling. Innkalling til generalforsamling skal skje skriftlig til
Åbyfaret Sameie
Postboks 19, 1381 Vettre / [email protected], Orgnr.: 987 821 361
mars 2015
10
Åbyfaret sameie – Generalforsamling 2015
sameierne med varsel på 21 dager. Ekstraordinær generalforsamling innkalles med samme frist.
Styret skal på forhånd varsle sameierne om dato for generalforsamling, og om siste frist for
innlevering av saker som ønskes behandlet.
Senest to uker før ordinær generalforsamling skal styrets årsberetning, regnskap og saker det skal
stemmes over sendes ut til alle sameiere med kjent adresse. Dokumentene skal også være tilgjengelig
på generalforsamlingen.
§12c) Saker som skal behandles på ordinær generalforsamling.
På ordinær generalforsamling skal disse saker behandles:
- Konstituering.
a) Godkjennelse av dagsorden.
b) Valg av møteleder
c) Valg av en til å undertegne protokollen
- Styrets årsberetning.
- Regnskap for det foregående år og budsjett med fastsettelse av fellesutgifter
- Valg av styremedlemmer
- Valg av revisor og fastsettelse av godtgjørelsen
- Valg av valgkomité
- Andre saker som er nevnt i innkallingen.
§12d) Møteledelse, flertallskrav og protokoll Generalforsamlingen skal ledes av styrelederen med
mindre generalforsamlingen velger en annen møteleder, som ikke behøver være eier.
Generalforsamlingen er beslutningsdyktig når minst 1/3 av eierne er til stede.
Vedtektsendring krever flertall av den totale medlemsmasse.
Med de unntak som følger av vedtektene avgjøres alle saker med alminnelig flertall av de avgitte
stemmer. Hver eier har en stemme. Blanke stemmer anses som ikke avgitt. Ved stemmelikhet foretas
loddtrekning.
Det skal under møteleders ansvar føres protokoll over alle saker som behandles og alle vedtak som
gjøres av generalforsamlingen. Protokollen skal underskrives av møtelederen og minst én sameier som
utpekes av generalforsamlingen blant de som er tilstede. Protokollen skal til enhver tid holdes
tilgjengelig for sameierne.
§ 12 flyttes til § 11.
Sak 10 Innkomne saker.
Åbyfaret Sameie
Postboks 19, 1381 Vettre / [email protected], Orgnr.: 987 821 361
mars 2015
11
Vedlegg 1
Resultatregnskap 1 detaljert
Åbyfaret Sameie
Postboks 19
1392 VETTRE
Regnskapsår 2014 (01.01.2014-31.12.2014), F.o.m. periode 1 t.o.m. periode 13.,
Avdeling (Ingen), Budsjett 2014, Valuta NOK, Kilde Hovedbok
Periodeutvalg Periodeutvalg i
fjor
Budsjett denne
periode
Driftsresultat
Driftsinntekter
Salgsinntekter
3100 Sameieavgift Åbyfaret
Salgsinntekter
Annen driftsinntekt
3600 Leieinntekter biloppstillingsplasser
Annen driftsinntekt
Driftsinntekter
Driftskostnader
Lønnskostnad
5000 Styrehonorar
5001 Vaktmester honorar
5410 Arbeidsgiveravgift
Lønnskostnad
Annen driftskostnad
6260 Vann
6340 Lys, varme
6550 Driftsomkostninger
6600 vedlikehold garasjeanlegg
6601 Fornye takbelegg på garsjer
6610 vedlikehold lekeplass
6611 Oppgradering av lekeplasser
6615 vedlikehold fellesområder
6616 Oppgradering forretningstomt
6620 Snørydding
6621 Strøing
6622 Feiing av fellesområder
6623 Containerleie
6624 Dugnadsutgifter
6625 Skadedyrs bekjempning
6626 Julegrantenning
6630 Styrets handlefrihet
6700 Revisjons- og regnskapshonorar
6702 Inkasso
6710 Mamut økonomi system
6715 Huseiernes Landsforbund, medlemsavgift
6800 Kontorrekvisita/ Trykksaker
7500 Forsikringspremier
7770 Bank gebyrer
Annen driftskostnad
Driftskostnader
Driftsresultat
-743 400,00
-708 000,00
-743 400,00
-743 400,00
-708 000,00
-743 400,00
-3 700,00
-4 050,00
-3 900,00
-3 700,00
-4 050,00
-3 900,00
-747 100,00
-712 050,00
-747 300,00
70 000,00
0,00
9 870,00
70 000,00
5 200,00
9 870,00
70 000,00
5 000,00
9 900,00
79 870,00
85 070,00
84 900,00
413,00
12 087,84
10 478,80
7 830,56
195 292,50
2 242,00
233 802,32
7 893,80
325 939,00
83 003,00
0,00
16 988,00
24 802,00
15 870,05
20 858,00
6 843,14
72 720,00
1 000,00
1 200,00
6 285,00
1 400,00
12 495,00
30 194,00
1 455,00
410,00
11 511,73
7 547,20
10 005,28
0,00
0,00
0,00
568 444,00
0,00
71 322,00
20 199,00
10 291,00
37 239,00
0,00
20 312,00
8 373,70
114 372,20
1 000,00
1 075,00
7 406,25
1 400,00
5 167,80
29 494,00
1 311,00
1 000,00
15 000,00
8 000,00
10 000,00
0,00
10 000,00
0,00
10 000,00
0,00
75 000,00
20 000,00
10 000,00
45 000,00
5 000,00
25 000,00
8 000,00
80 000,00
2 000,00
1 100,00
6 000,00
1 400,00
6 000,00
30 000,00
1 200,00
1 091 093,01
926 881,16
369 700,00
1 170 963,01
1 011 951,16
454 600,00
423 863,01
299 901,16
-292 700,00
-18 480,97
-34 097,15
-18 000,00
-18 480,97
-34 097,15
-18 000,00
Finansinntekter og finanskostnader
Finansinntekter
Annen renteinntekt
8050 Renteinntekter
Annen renteinntekt
Annen finansinntekt
8060 Purregebyr, kunder
Annen finansinntekt
Finansinntekter
Finanskostnader
Annen finanskostnad
8160 Purregebyr. leverandør
Utskrevet av Andreas Hoberg 04.03.2015 23:28:48.
-1 050,00
-1 225,00
0,00
-1 050,00
-1 225,00
0,00
-19 530,97
-35 322,15
-18 000,00
0,00
50,00
0,00
Side 1
Resultatregnskap 1 detaljert
Åbyfaret Sameie
Postboks 19
1392 VETTRE
Regnskapsår 2014 (01.01.2014-31.12.2014), F.o.m. periode 1 t.o.m. periode 13.,
Avdeling (Ingen), Budsjett 2014, Valuta NOK, Kilde Hovedbok
Periodeutvalg Periodeutvalg i
fjor
Budsjett denne
periode
Finansinntekter og finanskostnader
Finanskostnader
Annen finanskostnad
Annen finanskostnad
0,00
50,00
0,00
Finanskostnader
0,00
50,00
0,00
Finansinntekter og finanskostnader
-19 530,97
-35 272,15
-18 000,00
Resultat før ekstraordinære inntekter og kostnader
404 332,04
264 629,01
-310 700,00
404 332,04
264 629,01
-310 700,00
404 332,04
264 629,01
-310 700,00
-404 332,04
-264 629,01
0,00
-404 332,04
-264 629,01
0,00
-404 332,04
-264 629,01
0,00
-404 332,04
-264 629,01
0,00
Resultat før skattekostnad
Årsoverskudd / Underskudd
8990
Udekket tap
Annen egenkapital
Oppskrivninger og overføringer (Aksjeselskap)
Disponeringer
Utskrevet av Andreas Hoberg 04.03.2015 23:28:48.
Side 2
Balanse detaljert
Åbyfaret Sameie
Postboks 19
1392 VETTRE
Regnskapsår 2014 (01.01.2014-31.12.2014), F.o.m. periode 1 t.o.m.
periode 13., Avdeling (Ingen), Valuta NOK, Kilde Hovedbok
Periodeutvalg
Hittil i år
Periodeutvalg i
fjor
Hittil i fjor
Eiendeler
Omløpsmidler
Fordringer
Kundefordringer
1510
Kundefordringer
Sum Kundefordringer
Sum Fordringer
3 300,01
3 300,01
3 300,01
3 300,01
0,00
0,00
3 300,01
3 300,01
0,00
0,00
485 960,71
485 960,71
868 096,85
868 096,85
6 732,88
6 732,88
20 396,79
20 396,79
492 693,59
492 693,59
888 493,64
888 493,64
492 693,59
492 693,59
888 493,64
888 493,64
495 993,60
495 993,60
888 493,64
888 493,64
495 993,60
495 993,60
888 493,64
888 493,64
-1 155 084,15
-1 155 084,15
-1 155 084,15
-1 155 084,15
668 961,05
668 961,05
264 629,01
264 629,01
-486 123,10
-486 123,10
-890 455,14
-890 455,14
-486 123,10
-486 123,10
-890 455,14
-890 455,14
-486 123,10
-486 123,10
-890 455,14
-890 455,14
1 962,00
1 962,00
Bankinnskudd, kontanter o.l.
Bankinnskudd, kontanter o.l.
1920
Vedlikehold/ Garasjefond 15032797447 DNB
1930
Driftskonto 16443038454 DNB
Sum Bankinnskudd, kontanter o.l.
Sum Bankinnskudd, kontanter o.l.
Sum Omløpsmidler
Sum Eiendeler
Egenkapital og gjeld
Egenkapital
Opptj. egenkapital
Annen egenkapital
2050
Annen egenkapital
2090
Udekket tap
Sum Annen egenkapital
Sum Opptj. egenkapital
Sum Egenkapital
Gjeld
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
2410
Leverandørgjeld
Sum Leverandørgjeld
0,00
0,00
1 962,00
1 962,00
-9 870,50
-9 870,50
-0,50
-0,50
-9 870,50
-9 870,50
-0,50
-0,50
Skyldig offentlige avgifter
2780
Skyldig arbeidsgiveravgift
Sum Skyldig offentlige avgifter
Annen kortsiktig gjeld
Sum Annen kortsiktig gjeld
Sum Kortsiktig gjeld
Sum Gjeld
Sum Egenkapital og gjeld
Utskrevet av Andreas Hoberg 04.03.2015 23:30:28.
0,00
0,00
0,00
0,00
-9 870,50
-9 870,50
1 961,50
1 961,50
-9 870,50
-9 870,50
1 961,50
1 961,50
-495 993,60
-495 993,60
-888 493,64
-888 493,64
Side 1
Vedlegg 2
Vedlegg 3a
Kort beskrivelse av prosjektet
Rive/bygge 118 st. garasjer
Det er 118 stk boenheter i Åbyfaret sameie og det samme antall garasjer.
Garasjene er bygget ca. 1981 og ligger på asfalten.
Grunnen under består hovedsakelig av leire slik at hele massen synker om
vinteren og heves om sommeren.
Garasjene er i tillegg blitt smale i forhold til dagens biler.
Det er lagt inn strøm i garasjene med stikkontakt 10A + lys.
Tilbud/pris overslag vil bli presentert til generalforsamlingen som vil ta stilling
om videre framgang i prosessen. Det betyr at selve byggeprosessen vil ikke
starte før neste sommer- høst. (2015)
Vi ønsker tilbud/pris overslag på:
-Rivning av eksisterende garasjer
-Legge nytt underlag (grave minst 50 cm) med duk, masse, isopor, søle av
armert betong…
-Oppføring av nye garasjer med ca. dimensjoner som på bildene (det er max.
dimensjoner grunnet plassmangel)
-Garasjer skal ha lett skilleveg (panel eller lignende)
-Er usikker om branntekniske krav men det er ønskelig med brannvegg mellom
hver 5. eller 10. garasje
-Porter skal ikke vare elektriske
--Tak - papp.
-Takrenner i metal
-Strøm. Dobbel stikkontakt 16A + lyspunkt
- Utvendig lys mellom hver 5. garasje.
[email protected]
Vedlegg 3b
Vedlegg 3c
Vedlegg 4 Fullmakt
Åbyfaret sameie – Generalforsamling 2015
Fullmakt
Undertegnede gir herved ……………………………………………………..
i husnr. ………………
fullmakt til å møte/stemme for meg på ordinær generalforsamling 9. april 2015 i
Åbyfaret Sameie.
……………………………………..
Dato
Underskrift
…………………………
Husnr.
Fullmakten kan trekkes tilbake når som helst.
Åbyfaret Sameie
Postboks 19, 1381 Vettre / [email protected], Orgnr.: 987 821 361