The Barents Sea Exploration Collaboration (BaSEC)

The Barents Sea Exploration Collaboration (BaSEC)
Hva betyr samarbeid for sikkerheten?
Arctic Safety Summit – 30.10.2015
Åshild Tandberg Skjærseth
Leder Sikkerhet og Bærekraft, Statoil og Styreleder BaSEC
BaSEC – en felles operatørtilnærming
Ptil: “Samarbeid er
essensielt for forsvarlige
operasjoner i
nordområdene”
Planlegging av
operasjoner i
Barentshavet basert på
god risikoforståelse og
kostnadseffektive
løsninger
BaSEC medlemmer
Samarbeid for en god operasjonell standard
Metocean og is
Logistikk og beredskap
Miljø og
oljevernberedskap
Mobile boreenheter
Helse og arbeidsmiljø
Metocean og is
• God forståelse av det fysiske
miljøet gir grunnlag for sikre
og effektive operasjoner
- Metocean Design Basis
Barents sørøst
- Fellesarena for
fagdiskusjoner
• Felles datainnsamling og
analyse gir bedre kvalitet på
værvarsling
- Barents Sea Metocean &
Ice Network JIP
Miljø og oljevernberedskap
• Felles tilnærming til miljørisikoanalyser gir konsistent
vurderingsgrunnlag og beredskapsnivå
– Miljø- og beredskapsanalyse for Barents sørøst
• Erfaringsdeling og testing av oljevernutstyr
– Test av eksisterende mekanisk NOFO utstyr i isfylt
farvann
Logistikk og beredskap
• Felles forståelse av utfordringene
gjør at vi sammen kan finne de
beste løsningene
- Site Specific Emergency
Preparedness Analysis for
Barents sørøst
• Deling av logistikk- og
beredskapsressurser vil kunne gi
både kostnadseffektivitet og
miljøgevinster
Mobile boreenheter
• Kartlegging av riggspesifikke behov
for ulike områder i Barentshavet
som grunnlag for sikre helårlige
boreoperasjoner
- Vinterisering
• Erfaringsdeling og samarbeid om
tekniske løsninger
- Satellittkommunikasjon
• Ser på muligheten for eventuelt
riggsamarbeid
Helse og arbeidsmiljø
• Erfaringsoverføring gir
konsistente løsninger
- Medisinsk beredskap og
utstyr
• Grundig evaluering av risiko i
nye områder og anbefalte tiltak
- Fysisk og psykososialt
arbeidsmiljø
Veien videre
• Oppsummering av arbeid 2015 og program 2016
• Deling av løsninger og data