Vesentlige endringer i studieplanen 2010/2011

Vesentlige endringer i studieplanen for studieåret 2016 /2017
Fak: IVT
Nye emner
Emnetittel
TBA4204 BM3 Transportinfrastruktur
TBA4260 Islaster på Arktiske konstruksjoner
St.poeng
7,5
7,5
Semester
høst
høst
TEP Miljø, sikkerhet, helse og komfort i bygninger
7,5
og ind.
TMM Produktutvikling og materialer,
7.5
fordypningsprosjekt
TMM Produkt- og materialtesting
7.5
TMM Produktutvikling og materialer,
15
masteroppgave
Høst
TPG Petroleumsteknologi, fordypningsprosjekt
TPG Petroleumsteknologi, fordypningsemne
TPG Petroleumsgeofag, fordypningsprosjekt
TPG Petroleumsgeofag, fordypningsemne
15
7,5
15
7,5
Høst
Høst
Høst
Høst
TPK5150 Applied RAMS Modelling
TVM Behandling av avløpsvann
TVM Behandling av drikkevann
7,5
7,5
7,5
Vår
VÅR
HØST
Evt. komm.
Høst 16
TMM4500
Høst 16
Vår 17
TMM4151
TMM4900
Emner som skifter semester
Emnekode
Emnetittel
Fra sem.
Til sem.
TBA4157
TEP4222
TGB5110
TVM4125
TVM4110
TVM5132
TVM5135
Prosjektbasert produksjon
Kryssl handel miljø
Engineering Geology and Tunneling, Basic Course
Vannforsynings- og avløpsteknikk, grunnkurs
Vannkjemi
Prefeasability Study in Hydropower Development
Planning of Hydropower
Vår16
Høst/vår
Vår
VÅR
HØST
Vår
HØST
Høst16
Høst
Høst
HØST
VÅR
Høst
VÅR
Emner som ikke vil bli undervist
Emnekode
Emnetittel
TMM4270
TMM4275
TPG4255
Automatisering i ingeniørarbeid, introduksjon
Automatisering i ingeniørarbeid, prosjekt
CO2 lagring: Operasjoner knyttet til lagring av CO2 (undervises hvert andre år)
Emner som utgår
Emnekode
Emnetittel
EP0100
TBA4292
TMM4165
TMM4230
TMM4235
TMM4260
TMM4501
TMM4511
Energi fremtider og miljøvisjoner
Marin byggteknikk VK
Sammenføyningsteknologi
Teknologi for integrerte operasjoner og semantisk web
Avansert komposittmaterialer og testing
Offshore materialer
Produktutvikling, beregning og bearbeiding, fordypningsprosjekt
Materialer, fordypningsprosjekt
TMM4901
TMM4911
TPD5100
TPG4165
TPG4510/15
TPG4520/25
TPG4530/35
TPG4540/45
TPG4550/55
TPG5100
TPG4905
TPG4910
TPG4915
TPG4930
TPG4935
TVM4145
Produktutvikling, beregning og bearbeiding, masteroppgave
Materialer, Masteroppgave
Design for bærekraftig adferd
Geofysiske analysemetoder
Petroleumsproduksjon, fordypningsprosjekt/fordypningsemne
Boreteknologi, fordypningsprosjekt/fordypningsemne
Reservoarteknologi og petrofysikk, fordypningsprosjekt/fordypningsemne
Petroleumsgeofysikk, fordypningsprosjekt/fordypningsemne
Integrerte operasjoner i petroleumsindustrien, fordypningsprosjekt/fordypningsemne
Anvendt matematikk og datateknikk i petroleumsfag
Petroleumsteknologi – Petroleumsproduksjon, masteroppgave
Petroleumsteknologi – Boreteknologi, masteroppgave
Petroleumsteknologi – Reservoarteknologi og petrofysikk, masteroppgave
Petroleumsgeofysikk, masteroppgave
Integrerte operasjoner i petroleumsindustrien, masteroppgave
Vannrenseprosesser
Evt. kommentarer
Skjemaet sendes [email protected] innen 15. november