Utdanningsdirektoratets innledning og avslutning 11

UNGDOMSTRINN I UTVIKLING
ANDRE SAMLING FOR RESSURSLÆRERE , PULJE 3
SEPTEMBER 2015
MÅL FOR SATSINGEN
Utvikle skolens praksis på områdene klasseledelse,
regning, lesing og skriving på ungdomstrinnet
Opplæringen skal bli mer praktisk, variert, lærerik og
motiverende i alle fag
Videreutvikle skolen som lærende organisasjon
SKOLEBASERT KOMPETANSEUTVIKLING
Skolebasert
kompetanseutvikling
innebærer at skolen, med
ledelsen og alle ansatte, deltar
i en utviklingsprosess på egen
arbeidsplass.
Hensikten er å utvikle skolens
samlede kunnskap, holdninger
og ferdigheter når det gjelder
læring, undervisning og
samarbeid.
UNGDOMSTRINN I UTVIKLING
Klasseledelse,
regning, lesing,
skriving
Kollektivt
orienterte
skoler
Vurdering for
læring
Organisasjonslæring
Universitet
Høgskole
Utviklingsveileder
MANGE BIDRAR…
FORMÅL MED RESSURSLÆRERSAMLINGENE
Formålet med ressurslærersamlingene er at de skal:
• bidra til at dere som ressurslærere kan støtte og veilede kolleger i
arbeidet med klasseledelse og med å utvikle elevenes grunnleggende
ferdigheter i lesing, regning og skriving
• bidra til at dere som ressurslærerne kan støtte og veilede kolleger i å
gjøre opplæringen mer praktisk og variert
Samlingene skal legge til rette for kompetanseutvikling som gir dere:
• en teoretisk og praksisrelevant kunnskap om satsingsområdene, om
vurdering for læring, om lærende nettverk og om veiledning
• en arena hvor dere bruker denne kunnskapen til å stille spørsmål ved
og reflektere over eksisterende praksis
INNHOLD I DENNE SAMLINGEN
• ressurslærers rolle
• arbeid med klasseledelse
• grunnleggende ferdigheter og språkets betydning for læring i alle fag
• faglig påfyll og arbeid med valgte satsingsområder
• nettressurser dere kan bruke
RESSURSLÆRERROLLEN I UNGDOMSTRINN I UTVIKLING
Hvilken rolle og hvilke
ansvarsområder ser du for
deg at du skal ha som
ressurslærer i disse tre
semestrene?
RESSURSLÆRERROLLEN I UNGDOMSTRINN I UTVIKLING
Erfaringer fra pulje 1 og 2 – eksempler på oppgaver en
ressurslærer kan ha:
- klasseromsobservasjon
- kollegaveiledning
- delta i planleggingsmøter på ulike nivå
- møteledelse
- samarbeid med andre støttefunksjoner i satsingen
- arbeid i lærende nettverk (delta/lede)
- analysearbeid knyttet til satsingsområder
RESSURSLÆRERROLLEN I UNGDOMSTRINN I UTVIKLING
Størrelsen på og innholdet i
ressurslærerstillingen vil være forskjellig fra
skole til skole og fra kommune til kommune…
RESSURSLÆRERROLLEN I UNGDOMSTRINN I UTVIKLING
• Ressurslærere skal støtte lærere i arbeidet med å gjøre
undervisningen mer praktisk, variert og relevant
• Ressurslærere skal støtte lærere i arbeidet med ett eller flere av
satsingsområdene
• Ressurslærere skal delta i lærende nettverk, eventuelt organisere
nettverk mellom skoler dersom skoleeier har delegert ansvaret
Jf. Plan for skolebasert kompetanseutvikling
RESSURSLÆRERENS MULIGE UTFORDRINGER
1. Primæroppgaven er å støtte
lærere
1. Hvordan veilede og motivere
egne kolleger?
2. Innholdet i stillingen matcher
ikke ressursen
2. Samarbeid godt med skoleleder
slik at ressursen blir brukt på
primæroppgaven
3. Noen opplever å være ansvarlige
for utviklingsarbeidet på skolen
3. Utviklingsarbeidet er skoleleders
ansvar
4. Det er mange aktører dere er
forventet å samarbeide med
4. Dette samarbeidet må være
knyttet til primæroppgaven
deres.
RESSURSLÆRERENS MULIGE UTFORDRINGER
5. Det er utfordrende å få med alle
lærerne
5. Dette er skoleleders ansvar
6. Det oppleves vanskelig å være
«profet i eget land»
6. Samlingene har som mål å ruste
dere til arbeidet
7. Det er ikke lagt til rette for
lærende nettverk for
ressurslærere
7. Dette er skoleeiers ansvar
PROGRAM
09.30-10.00
Registrering og kaffe
10.00-10.20
Ungdomstrinn i utvikling
- roller og ansvar
ved Utdanningsdirektoratet
10.20-10.50
Praksisfortelling
- Ungdomstrinn i utvikling i Sola kommune
ved Mariann Straume, ressurslærer i
Randaberg kommune
10.50-11.05
Pause
11.05-13.00
Relasjonsbasert klasseledelse
- faktorer i læringsmiljøet som bidrar til et godt
læringsutbytte
13.00-14.00
Lunsj
14.00-17.00
Parallellsesjoner
- satsingsområde 1
ved Thomas Nordahl, Høgskolen i
Hedmark
ved de nasjonale sentrene
PROGRAM
08.30-09.30
Parallellsesjoner
- satsingsområde 1
09.30-09.45
Pause
09.45-11.30
Parallellsesjon
- satsingsområde 2
Lunsj
ved de nasjonale sentrene
12.30-13.45
Parallellsesjoner
- satsingsområde 2
ved de nasjonale sentrene
13.45-14.00
Pause
14.00-15.00
Hvordan skape praktisk og variert
undervisning?
- språkets betydning for læring
Ved Trygve Kvithyld, Høgskolen i SørTrøndelag
15.00-15.15
Avslutning
ved Utdanningsdirektoratet
11.30-12.30
ved de nasjonale sentrene
LENKER
http://www.udir.no/Utvikling/Ungdomstrinnet/
http://www.udir.no/Vurdering-for-laring/
https://www.facebook.com/ungdomstrinnet
ROLLER OG ANSVAR – EN OPPSUMMERING
• Ressurslærere – støtter primært lærere i arbeidet med
satsingsområdene, og arbeidet med å tilrettelegge for praktisk og
variert undervisning
• Skoleeier – eier utviklingsarbeidet
• Skoleleder – leder utviklingsarbeidet
• UH – bidrar med faglig støtte direkte til skolen i tråd med
utviklingsbehovet på skolen
• Utviklingsveiledere – støtter primært skoleeier og skoleleder
HVA VIL VÆRE VIKTIG FOR MEG I MIN ROLLE SOM RESSURSLÆRER?
• praksisfortellingen
• relasjonell klasseledelse
• de ulike parallellsesjonene
• språkets betydning for læring
SAMLINGENE FRAMOVER
For ressurslærere fra
Nord-Trøndelag, SørTrøndelag, Møre og
Romsdal, Nordland,
Troms, Finnmark,
Buskerud og Vestfold.
Ressurslærersamling 3
• 19. og 20. januar
Ressurslærersamling 4
• 5. og 6. april
SAMLINGENE FRAMOVER
For ressurslærere fra
Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland, Aust-Agder, Vest-Agder,
Hedmark, Oppland, Telemark, Østfold, Akershus og Oslo.
Ressurslærersamling 3
12. og 13. januar
Ressurslærersamling 4
14. Og 15. mars