saksdokumenter - Karmøy kommune

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:
Elin Davidsen
15/178
Arkiv: 033
Sign:
Dato:
Utvalg:
Hovedutvalg oppvekst og kultur
28.01.2015
REFERATSAKER - HOVEDUTVALG OPPVEKST OG KULTUR 28.01.2015
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Skriv fra klima- og miljødepartementet – Krigens kulturminner
2. Tilsyn med barnehager i Karmøy 2014
Sammenmed Riksantikvaren,
invitererderforKlima-og miljødepartementet
kommunenetil
et samarbeidom å registrere,formidleog markerekrigenskulturminner
i 2015. Denne
henvendelsenermentsom innledendeinformasjonomprosjektet
Prosjektetsmål erå innhentekunnskapom denandreverdenskrigenslik denharmanifestert
seg i fysiske spor.Det vil bli lagttil retteforatkrigsnfinnenei deenkeltekommunenekan
registreresi kulturminnedatabasen
Askeladden.Ved å registrereslikekulturminner,
sikrer
manbådeatdenmateriellehistorienblirdokumentert,og atfortellingeneom krigenkan
knyttestil de konkreteobjektene.Dennedokumentasjonen
kanværeetutgangspunktfor å
formidlekrigshistorienog vil ogsåbidratil atkrigsminnenekanbli en ressursi detlokale
utviklingsarbeidet.
Kulturminnene
vil kunneinngåi kommuneneskulturminneplaner.
Registeretvil ogsåkunne
væreutgangspunktforet formeltvernav laigsminner,ikkeminstgjennombrukav
kommunensegnevirkemidler,somkommuneplanog reguleringsplan.
Hva er et krigsminne?
Det erikkealltidlike opplagthva som skalforståsmedet kulturminnefradenandre
verdenskrigen.Okkupasionsmaktens
militæreanlegg,samferdselsanlegg,
fangeleireog
adnfinistrasjonssteder
ersynligeobjekter.Åstederforsabotasje,annenmotstandskamp
og
krigshandlinger
trengerderimotofte en forklaringforatvi skalbli i standtil å forståhvilken
betrining de hadde. Kulturminner
knyttettil de deleneav okkupasjonshistorien
somharvært
underkommunisert,
ellersom erlite dokumentertgjennomfysiskespor,vil ha en sentralplass
i kartleggingsarbeidet
Bredt engasjement
Den andreverdenskrigenengasjererfortsatt.Flerefylkeskommuner
og kommunerarbeider
alleredesystematiskmedkrigenskulturminner.
Feltetengasjererogsåmuseumssektoren,
kunnskapsmiljøene
og, fickeminst,frivilligelag og foreninger.Enrekkenasjonale
institusjonerharansvaretfor å forskepå og formidledeleravkrigshistorien(se listaover
kopiadressater
under).
Det erønskeligatkommuneneinvitererdisse til et samarbeid,og atkunnskapenom
krigsminnenei bredforstandblirsamlet.Krigsgenerasjonen
eri ferdmed å falle fra,og deter
viktigatde ufortaltehistorieneblirdokumentert.Arbeidetmedkrigenskulturminner
kan
påvirkebådedenlokaleog dennasjonaleidentiteten.Kultunninneforvaltningen
skalvære
bevisstsinrolle somen aktørsom aktivtgriperinni de langsommeendrings-og
forsoningsprosessene.
Arbeidetskalutføresmedforståelseog respektforofrene,de etterlatte
og lokalsamfunnene.
Side2
Veienvidere
Klima- og miljødepartementetog Riksantikvarenønsker en bred deltakelse i
krigsminneprosjekteti 2015, og ser frem til samarbeideti åretsom kommer. Vi vil sende
utfyllende informasjontil alle kommunene og fylkeskommunenei februar2015.
1mellomtiden ber vi dere rette oppmerksomhetenmot krigsminnenei deres egen kommune kanskje kjennerdere allerede til kulturminnerdere ønsker å løfte fram i 2015?
Med hilsen
____----",i A{
Tine Stind
Klima- og miljøminister
Side 3
Oppvekst- og kulturetaten
Notat til orientering
Til:
Fra
Hovedutvalg oppvekst og kultur
: Ørjan Røed
Arkivkode
Arkivsaknr./løpenr.
A10 &58
12/2112 53514/14
Dato
16.12.2014
TILSYN MED BARNEHAGER I KARMØY 2014
Det vises til plan for tilsyn i barnehagene 2012 – 2014.
http://www.karmoybarnehagene.no/:/karmoybarnehage/:/Tilsyn_Av_Aarsplan.html
Alle 34 barnehagene leverte skriftlig tilsynsrapport innen 1.11.14, der det ble svart på
37 spørsmål for å bekrefte at barnehageloven blir fulgt.
Disse rapportene var grunnlaget for tilsynsbesøkene.
I henhold til plan for tilsyn ble det gjennomført tilsynsbesøk ved 8 barnehager:
29.10 Hakkebakkeskogen barnehage
30.10 Kyrkjebakken barnehage
05.11 Rusvik Naturbarnehage
12.11 Ryvingen barnehage
11.11 Slågstemmen barnehage
13.11 Espira Østrem barnehage
20.11 Espira Karmsund barnehage
26.11 Fladaberg FUS barnehage
Tilsynet var meldt i plan for tilsyn i barnehagene, der også hjemler for tilsyn ift
barnehageloven er informert om.
Tilsynsbesøkene ble varslet i e-post 3. september 2014
Følgende tema ble tatt opp på møtene:
Rapportene, pedagogtetthet, årsplan, Vigilo og kompetanse.
Ingen avvik ble registrert.
Tilsynsmyndigheten konstaterer at barnehagene i Karmøy, innenfor de nevnte
områdene, drives etter barnehageloven med forskrifter.
Med vennlig hilsen
Ørjan Røed
Etatssjef oppvekst og kultur
Ragnhild Hovden
konsulent
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever derfor ingen signatur
SAKSPROTOKOLL - REFERATSAKER - HOVEDUTVALG OPPVEKST
OG KULTUR 28.01.2015
Hovedutvalg oppvekst og kultur behandlet saken den 28.01.2015, saksnr. 5/15
Behandling:
Vedtak:
1. Skriv fra klima- og miljødepartementet – Krigens kulturminner
Til etterretning.
2. Tilsyn med barnehager i Karmøy 2014
Til etterretning.