Elev

Velkommen til Lye
ungdomsskule!
Visjon
• Time kommune skal gi barn og unge ein
trygg og god oppvekst som gir dei lyst på
livet og evne til å meistra det
• Lye ungdomsskule er ein skule der alle har
det godt, og ein skule der alle lærer så
mykje som mogeleg.
• Engasjerte elevar!
Kort om Lye ungdomsskule
•
•
•
•
•
•
Alle ha det godt – alle læra mest mogleg
Olweus-antimobbeprogram og §9a
Trivsel
Fokus på lærarsamarbeid og felles reglar
Tilpassa opplæring og karakterar
vfl (vurdering for læring)
Reglar og ordningar
•
•
•
•
•
•
www.minskule.no/lyeung
ikkje ringeklokke
utafor skuleområdet
Fleksitid? Ikkje avklart om blir.
Orden og åtferd
Karakterar – konkurrera mot seg sjølv
Foreldresamarbeid
• Ta kontakt med skulen dersom det er noko!
• Involver deg i lærearbeidet – viktig for jenta
og guten – men og for lærarane
• Stor læregevinst: Samarbeid og arbeid med
foreldre som dei viktigaste! Gje jenta/guten
støtte og oppfølging i skulearbeidet.
• Kontaktlærar (fast tid – men alltid)
• Mobilskole.no
• Tenåring – og kva så?
– Kva erfaringar har skulen med utfordringar i
denne spennande epoken?
– Råd?
•
•
•
•
Nettvett
Mobil, nettbrett, pc…(pc-lys) – ut av soverom
Søvn
www.barnevakten.no
Kva når skulen eller foreldre
treng råd?
• Ressursteamet
–
–
–
–
–
–
–
Helsesyster, Elin Remme
PPT, Angelika Kittel
Barnevern, Aina Ree
SLT (Samordning av Lokale kriminalitetsforebyggjande Tiltak), Tom Olsen
Sosiallærar, Møyfrid Stokka
Rektor, Sigurd Ravndal
andre ved behov (t.d. lege)
Val vidare
•
•
•
•
•
Rådgjevar Rita Rosseland Johansen
Val av 2. framandspråk
Vidaregåande!
Fråvere
Valfag: Fysisk aktivitet og helse
Design og redesign
Natur og miljø
Kva skjer fram til sommaren?
•
•
•
•
Klassedeling
Besøk på skulen
Godt samarbeid med Lye skule
Individuelle møter om ønskeleg
• Sjekk ut vår heimeside for meir info,
særleg under Om skulen
Vel heim!