powerpiont frå foreldremøte

VELKOMMEN TIL
FORELDREMØTE
3.KLASSE
VAKSNE I KLASSEN:
• Renate Furenes: Kontaktlærar
Norsk, matematikk, engelsk,
Andreas Mikalsen: Gym
Anne Molla: Musikk
Gunn Hetland :Kunst og handverk
Bente Ims Akersveen: Naturfag, samfunnsfag og
norsk
• Elin Paulsen: KRLE
• Gudrun Bertelsen : støtte
•
•
•
•
ARBEIDSFORHOLD I KLASSEN:
• Arbeidsro
• Arbeidslyd
• Læringsvenn
DEI 5 GRUNNLEGGANDE FERDIGHETER:
•
•
•
•
•
Å kunne uttrykke seg muntleg
Å kunne uttrykke seg skriftleg
Å kunne lese
Å kunne rekne
Å kunne bruke digitale verktøy
LESING
• For å bli god å lese, må vi lese
• All forskning viser at det må trenes på
• Når forskning snakker om leksefri skule, er det ikkje
snakk om lesing (Hetti).
• Viktig og å lese for barna.
• Leselekse: forventer lesing i 20 min. kvar dag.
LESING
Å KUNNE LESE
Å KUNNE REKNE
• Å kunne rekne i 3 klasse:
• Tal:
•
•
•
•
•
•
•
•
Forståing er det viktigaste!!!!!!
Plassverdisystemet
Hovudrekning
Utvikle ulike reknemetoder i hovudet og på papiret
Vurdere svar, er det sansynleg?
Geometri: former og symmetri
Måling
Statestikk: lage tabeller og diagram
LEKSER
• Prøve å gje minst muleg lekser
• Følg med på kompetansemåla.
• Lesing:
• viktig at foreldre sit med elevene når dei les i leseboka/ Lesehefte. Dette er teknisk
lesetrening. Viktig å gjere dei merksame på at orda må lesast riktig: Døme: forskjell på
gut og gutar. Er det vanskeleg, er det lurt å ta små avsnitt om gongen. Skal lesast 3
gonger. Snakk med dei om kva dei har lest om.
• Lesing i småboka: Detteskal utvikleleseglede og mengdelesing. Foreldre sit med
eleven og hører. Viktig at eleven ser på bilete før dei les. Treng ikkje rette på små
lesefeil. Den treng bare lesast ein gong. Snakk med eleven om kva dei har lest.
•
•
•
•
•
Gloser og fraser i engelsk: skal kunne dei munnleg.
Matematikk: repetisjon og drilling på det dei skal lære
Øveord i norsk: viktig å kunne for rettskriving.
Lurt å abonnere på skulen si heimeside.
www.minskole.no/sviland
FORVENTNINGER TIL FORELDRE:
Forberede elevene best muleg på skulen
At de i får nok søvn og har spist frukost
Elevene skal ha mat med på skulen
Følgje med på vekeplan
Følgje opp elevene med lekser og sende med
bøkene til skulen
• Foreldre skal gje beskjed på morgonen når barnet
er sjuk. Skulen ringjer heim om ikkje eleven er komen
til 2. time.
• Elever som ikkje skal på SFO, må gje beskjed direkte
til SFO.
•
•
•
•
•
HUGS INNESKO/SKIFTETØY
• Innesko
Skiftetøy
ÅRSHJUL
VAL AV FAU OG KLASSEKONTATKT
SAKER FRÅ FORELDRA