OBOS Prosjekt

SAMEIET CORT ADELERS GATE 25
Selskapsnr. 7079
Vedlikeholdsnøkkelen
OBOS Prosjekt
Utskriftsdato: 14. august 2015
SAMEIET CORT ADELERS GATE 25 Selskapsnummer 7079
Oppdragsbeskrivelse
2
RAPPORTEN ER BESTILT AV
Sameiet Cort Adelers Gate 25
Org.nr 994 358 472
POSTADRESSE
STYRELEDER
FORRETNINGSFØRER
CORT ADELERS GATE 23
CORT ADELERS GATE 25
HANSTEENS GATE 16
HANSTEENS GATE 18
HANSTEENS GATE 20
Knut Aga
Hansteens Gate 18
0253 Oslo
OBOS Eiendomsforvaltning AS
T 908 56 601
E [email protected]
RAPPORTEN ER UTFØRT AV
OBOS Prosjekt AS - Oslo
Pb. 6666 St. Olavs Plass
0129 Oslo
SAKSBEHANDLER
Jørgen Espen
T 22 86 58 14
E [email protected]
Befaring
Det er avholdt en befaring: 08.04.2015. Befaringen er visuell og bygningsdeler over terreng er i hovedsak befart
fra bakkeplan. Eventuelle unntak er beskrevet direkte inn i den enkelte bygningsdel. Et representativt utvalg av
bygningsmassen er befart og vurdert: 2. stk garasjeplan, bodrom, tekniske rom, 3 stk. oppganger, 2 stk.
leiligheter, 1 stk. tak, fellesarealer og bakgård. Tilstede under befaringen:
Knut Aga
Styreleder
Rolf Zapffe
Styremedlem
Jørgen Espen
Hovedansvarlig
OBOS Prosjekt AS
Ragnar Englund
Elektro
OBOS Prosjekt AS
Tommy Asp
VVS
OBOS Prosjekt AS
Kontroll og godkjenning
PROSJEKTNR 150310
KONTROLLERT AV
GODKJENT AV
Glenn Arvesen
Tron Høglund
SAMEIET CORT ADELERS GATE 25 Selskapsnummer 7079
Om rapporten
3
Formålet med rapporten er å gi en generell oversikt over økonomi, miljø og teknisk tilstand. Konstruksjoner,
tilstand og aktuelle tiltak for fellesarealer og –anlegg beskrives, og alle forhold som normalt må vurderes før det
tas beslutninger om valg av tiltak for gjennomføring omhandles. Rapporten vil danne grunnlag for videre detaljert
planlegging og gjennomføring av spesifikke tiltak.
Vurderingene er basert på registreringer og visuelle observasjoner i forbindelse med gjennomførte befaringer,
samt på lover og forskrifter, håndverksmessig utførelse og aktuelle bransjestandarder fra bygningene ble
oppført. Ut fra en totalvurdering av de forhold som er registrert er det foretatt en prioritering av anbefalte tiltak.
I alle kostnadsestimater er det lagt inn antatt kostnad for prosjektledelse (7,5%), entreprenørens rigg og drift av
byggeplass (15%), samt 25% merverdiavgift. For tiltak som er planlagt utført de neste årene er det beregnet en
prisstigning på 4% pr. år.
TILSTANDSGRAD
TG 0 Ingen symptomer
— Tilnærmet nytt og uten symptomer på slitasje
TG 1 Svake symptomer
— Bygningsdel/element har kun normal bruksslitasje
TG 2 Middels kraftige symptomer
— Bygningsdel/element har behov for vedlikehold
TG 3 Kraftige symptomer
— Forhold som må påregnes utbedret umiddelbart
TG IU Ikke undersøkt
— Tilstanden er ikke undersøkt
KONSEKVENSGRAD OG KONSEKVENSER
Bygningsdelenes tilstand blir beskrevet med en konsekvensgrad (KG) med tilhørende konsekvens
KONSEKVENSGRAD
KG 0
Ingen konsekvenser
KG 1
Små og middels konsekvenser
KG 2
Vesentlige konsekvenser
KG 3
Store og alvorlige konsekvenser
KONSEKVENSER
Sikkerhet (prioriteres høyest)
Brudd på lover og forskrifter
Mulige helseskader
Belastning på ytre miljø
Økonomi
Energiforbruk
Konsekvens for virksomheten
Tap av kulturminner
Utseende, estetikk
PRIORITERING AV TILTAK
Beskrivelse av prioriteringsgrader og femårsplaner
Høy
Middels
Lav
Ikke relevant
— Tiltaket anbefales utført umiddelbart
— Tiltaket anbefales utført
— Tiltaket kan utsettes
— Tiltaket er ikke relevant i dette tilfellet
SAMEIET CORT ADELERS GATE 25 Selskapsnummer 7079
Konklusjon
Byggene er oppført 1997 i konstruksjoner typiske for byggetiden. Det er tidligere utført noe vedlikeholdsarbeid
ytterligere spesifisert/utdypet under "Tidligere utført vedlikehold" og under den enkelte bygningsdel. Der det i
vedlikeholdsplanen er henvist til levetider/brukstid er tallene hentet fra relevante fagblader, SINTEF
Byggforskserie og erfaringstall hos OBOS. På generelt grunnlag anbefales det at periodisk vedlikehold utføres
som større prosjekter. Dette for enhetlig utførelse/standard. Erfaringsmessig oppnås det bedre enhetspriser ved
større prosjekter, gjerne ved at flere vedlikeholdsoppgaver slås sammen.
Boligselskapet har ikke fast rutine for tilstandsregistrering og utarbeidelse av vedlikeholdsplan for
bygningsmassen. Styret forestår løpende vedlikeholdsoppgaver. Bygget bærer preg av etterslep av periodisk
vedlikehold og har behov for større påkostninger.
Gjennomføring av større vedlikeholdsoppgaver er en krevende og ofte kostbar prosess. For å få en best mulig
utnyttelse av ressursene, anbefales boligselskapet å benytte profesjonell hjelp i gjennomføringen.
OBOS Prosjekt A/S har lang erfaring med slike prosjekter og kan bistå boligselskapet med blant annet lage
beskrivelser, anbudsinnhenting, kontraktsinngåelse og kontroll med gjennomføringen av tiltakene.
BYGG:
- Rengjøring av fasade
- Lokal utbedring av fasade
- Vedlikehold/reparasjon av garasjeanlegget
- Overflatebehandling av vinduer og balkongdører
- Planlegge omlegging av tak
VVS:
Vannledningene er fra byggeåret og man bør allerede nå planlegge og avsette midler til fremtidige
oppgraderinger/utskiftinger.
- Intern gjennomgang av vannrør
- Utføre ventilasjonsrens av alle ventilasjonskanaler.
- Informere om bruk av ventilasjon samt registrere faktiske forhold i boliger.
- Komplettere isolasjon på vannrør
- Serviceavtale på fjernvarmeanlegg
ELEKTRO:
Boligselskapet virker å ha god kontroll og er bevisste på vedlikehold av det elektrotekniske anlegget. Styrets
representanter rapporterer om et driftssikkert anlegg med få eller ingen driftsproblemer. Det vil likevel anbefales
tiltak for oppgraderinger og energiøkonomiske anbefalinger i nær fremtid.
Av anbefalte tiltak nevnes:
- Kontrollmåling av jordingsanlegg
- Termografering av hovedtavle
- Oppgradering av belysningsanlegg i de
arealer som fortsatt har gammel belysning
- Oppgradering av personsikkerheten ved å installere flere nødlys, spesielt trapp ned til kjeller fra gårdsrom samt
etablere service og vedlikeholdsavtale med autorisert entreprenør.
UNIVERSELL UTFORMING:
Universell utforming betyr at produkter, byggverk og uteområder skal utformes slik at alle mennesker skal kunne
bruke dem på en likestilt måte så langt det er mulig, uten spesielle tilpasninger eller hjelpemidler. Dette kan
være vanskelig å oppfylle i en eksisterende bolig, men det bør i størst mulig grad tilstrebes en tilnærming til
universell utforming.
SE Cort Adelers gate 25 har en planløsning der tilrettelegging for bevegelseshemmede er vurdert vanskelig uten
en større ombygning. Eksempler på utfordringer vil være; å åpne gitterporten, stor terskelhøyde på dører/spesielt
4
SAMEIET CORT ADELERS GATE 25 Selskapsnummer 7079
ved bad som vil være en utfordring for personer i rullestol. Videre er heisstolene små og kan ikke bygges om på
en enkel måte. Universell utforming omfatter også tilrettelegging for synshemmede. Ved senere oppgraderinger
av heiser, ringetablå, nummerskilt, osv. bør det legges vekt på produkter og plassering tilrettelagt for
synshemmede. Trappene i bygget har en enhetlig farge i opptrinn og inntrinn og kan være vanskelig å se. Det
anbefales å montere automatiske døråpnere ved inngangsporten og inngangsdørene.
Det er sannsynlig at boligselskaper, som kan dokumentere en best mulig tilnærming til kriteriene i universell
utforming, vil være mer attraktive for en del kjøpergrupper. Attraktiviteten vil igjen gjenspeiles i verdien på
eiendommen og en tilpasning vil kunne være en god investering. ENERGI- OG MILJØTILTAK:
- Radonmåling for å kartlegge radonforekomst i byggene
- Utbedring/kartlegging av ventilasjon for å bedre inneklima
5
SAMEIET CORT ADELERS GATE 25 Selskapsnummer 7079
Tilstandsprofil
6
Tilstand defineres som et objekts eller en bygningsdels status vedrørende beskaffenhet og forfatning på
befaringstidspunktet.
En tilstandssvekkelse for konstruksjonen tilsier at det er symptom på eller at det allerede er oppstått en
svekkelse eller en skade. Alder er også et symptom.
TG 3
For bygningsmassen er
det ikke registret noen
tilstander for
bygningsdeler med TG 3.
TG 2
For bygningsmassen er
det registrert 66 stk.
tilstand for
bygningsdeler med TG
2. Dette er forhold der
det er behov for
vedlikehold.
TG 1
For bygningsmassen er
det registrert 51 stk.
tilstand for
bygningsdeler med TG 1.
Dette er forhold der det
kun er registret normal
bruksslitasje.
TG1
40%
TG2
60%
TG 0
For bygningsmassen er
det ikke registret noen
tilstander for
bygningsdeler med TG
0.
SAMEIET CORT ADELERS GATE 25 Selskapsnummer 7079
Anbefalte prioriteringer
7
Bør utbedres snarlig
TG 2 MIDDELS KRAFTIGE SYMPTOMER
SIDE
DEL
BYGNINGSDEL
PLASSERING
TILSTAND
ANBEFALTE TILTAK
KONSEKVENS
43
2.5.2C
Folietekking
Bygg
Uheldig tilstand
Fjerning av løse
gjenstander - tak
KG 3
Sikkerhet
46
2.6.1B
Innvendige trapper
Oppganger
Utidsmessig
tilstand
Sikring av rekkverk
KG 3
Sikkerhet
30
2.3.1A
Entredører
Boenheter
God stand
Ingen tiltak
KG 2
Sikkerhet
31
2.3.2A
Dører
Kjeller
Varierende stand
Overflatebehandling
av dører - kjeller
KG 2
Sikkerhet
45
2.6.1A
Innvendige trapper
Oppganger
Generelt god
stand
Boning av trapper kjeller
KG 2
Sikkerhet
67
2.13.1A
Belysningsutstyr
Fellesarealer
Normal
aldersslitasje
Delvis oppgradering
- belysning
KG 2
Sikkerhet
60
2.9.1A
Utstyr for vann
Bygg
Generelt god
stand
Årlig
kontroll/vedlikehold
av brannslanger
KG 2
Sikkerhet
73
2.17.1A
Gårdsrom
Tomt
Generelt god
stand
Vedlikehold uteområde
KG 1
Sikkerhet
47
2.6.2A
Balkonger
Fasader
Generelt god
stand
Infoskriv rekkverkshøyder
KG 1
Sikkerhet
75
2.17.2B
Gårdsrom
Tomt
Utidsmessig
Overgang til
nedgravd
søppelsystem
KG 2
Helse
61
2.10.1A
Kanalnett over
grunn
Blokker
Generelt god
stand
Kanalrens
KG 2
Helse
39
2.4.5A
Plassbygde
himlinger
Garasjer
Varierende stand
Utskiftning av
himlingsplater garasjeanlegg
KG 1
Helse
57
2.8.1A
Varmeanlegg
Teknisk rom
Generelt god
stand
Serviceavtale fyringsanlegg
KG 2
Energiforbruk
54
2.7.5B
Ventiler og kraner
Kjeller
Uheldig tilstand
Tilgjengeligjøre
stengerkraner bodrom
KG 3
Konsekvens for
virksomheten
26
2.2.1B
Yttervegger
generelt
Fasader
Kritisk tilstand
Reparasjon av
fasade
KG 3
Økonomi
33
2.4.1A
Dekker
Bygg
Varierende stand
Reparasjon av
garasjeanlegg
KG 3
Økonomi
SAMEIET CORT ADELERS GATE 25 Selskapsnummer 7079
25
2.2.1A
Yttervegger
generelt
Fasader
Generelt god
stand
Fasadevask
KG 2
Økonomi
27
2.2.2A
Vinduer og
balkongdører
Fasader
Varierende stand
Overflatebehandling
av vinduer og
balkongdører
KG 2
Økonomi
29
2.2.4A
Porter
Kjeller
Tilsynelatende
god stand
Vedlikehold av
garasjeport
KG 2
Økonomi
34
2.4.1B
Dekker
Bygg
Holde armeringen
i god stand
Serviceavtale katodisk beskyttelse
KG 2
Økonomi
36
2.4.2A
Betonggulv
Bygg
Generelt god
stand
Vedlikehold av
garasjeanlegg
KG 2
Økonomi
40
2.5.1A
Flatt tak
Bygg
Generelt god
stand
Ingen tiltak
KG 2
Økonomi
42
2.5.2A
Folietekking
Bygg
Tilsynelatende
god stand
Rengjøring av sluk tak
KG 2
Økonomi
43
2.5.2B
Folietekking
Bygg
Lav gjenværende
brukstid
Utskiftning av tak
KG 2
Økonomi
44
2.5.3A
Overlys
Bygg
Generelt god
stand
Rengjøring av
overlyskupler
KG 2
Økonomi
51
2.7.3A
Ledningsnett
Blokker
Varierende stand
Intern gjennomgang
av vannrør
KG 2
Økonomi
48
2.6.2B
Balkonger
Fasader
Lav gjenværende
brukstid
Omlegging av
membran - øvre
balkonger
KG 2
Økonomi
56
2.7.7A
Isolasjon
Kjeller
Varierende stand
Utbedre isolasjon
rundt ventiler/rør
KG 2
Økonomi
28
2.2.3A
Ytterdører
Fasader
Generelt god
stand
Vedlikehold av dører
KG 1
Økonomi
37
2.4.3A
Fliser
oppganger
Generelt god
stand
Løpende vedlikehold
av fliser
KG 1
Økonomi
55
2.7.6B
Hovedstoppekran
Utekran
Ukjent tilstand
Merke
hovedstoppekran
KG 2
Andre brudd på
lover og
forskrifter
8
SAMEIET CORT ADELERS GATE 25 Selskapsnummer 7079
Samlet tiltaksplan 2015-2019
9
Tiltak 2015
Løpende vedlikehold
kr
6 726 300
Tiltak 2015
Periodisk vedlikehold
kr
1 135 300
Tiltak 2015
Oppgradering
kr
229 700
Tiltak 2015
Undersøkes nærmere
kr
55 100
Totalt for 2015 kr
8 146 400
Tiltak 2016
Løpende vedlikehold
kr
18 300
Tiltak 2016
Periodisk vedlikehold
kr
169 700
Totalt for 2016 kr
188 000
Tiltak 2017
Løpende vedlikehold
kr
19 100
Tiltak 2017
Periodisk vedlikehold
kr
193 000
Totalt for 2017 kr
212 100
Tiltak 2018
Løpende vedlikehold
kr
19 800
Tiltak 2018
Periodisk vedlikehold
kr
166 100
Totalt for 2018 kr
185 900
Tiltak 2019
Løpende vedlikehold
kr
36 800
Tiltak 2019
Periodisk vedlikehold
kr
246 500
Tiltak 2019
Utskifting
kr
1 618 700
Totalt for 2019 kr
1 902 000
Totalt for 2015-2019 kr
10 634 400
SAMEIET CORT ADELERS GATE 25 Selskapsnummer 7079
Årlig tiltaksplan 2015
10
Periodisk vedlikehold
SIDE
ID
ANBEFALT TILTAK
UTFØRES AV
PRIORITET
KOSTNAD
22
2.1.1A
Infoskriv - radonmåling
Styret
Middels
kr
1 500
24
2.1.3A
Vedlikehold i drenskum
Entreprenør
Middels
kr
15 300
25
2.2.1A
Fasadevask
Entreprenør
Middels
kr
68 900
27
2.2.2A
Overflatebehandling av vinduer og
balkongdører
Entreprenør
Høy
kr
722 000
28
2.2.3A
Vedlikehold av dører
Vaktmester
Middels
kr
2 300
29
2.2.4A
Vedlikehold av garasjeport
Entreprenør
Middels
kr
4 600
32
2.3.3A
Flekkmaling - oppganger
Entreprenør
Middels
kr
7 700
42
2.5.2A
Rengjøring av sluk - tak
Vaktmester
Middels
kr
4 600
44
2.5.3A
Rengjøring av overlyskupler
Entreprenør
Middels
kr
9 200
45
2.6.1A
Boning av trapper - kjeller
Entreprenør
Middels
kr
15 300
73
2.17.1A
Vedlikehold - uteområde
Entreprenør
Middels
kr
23 000
74
2.17.2A
Vedlikehold av søppelskur
Entreprenør
Middels
kr
15 300
52
2.7.4A
Rengjøring av sluk
Beboer
Middels
kr
1 500
53
2.7.5A
Funksjonsteste stengekraner
Vaktmester
Middels
kr
3 100
61
2.10.1A
Kanalrens
Entreprenør
Middels
kr
136 800
62
2.11.1A
Kontrollmåling jording
Entreprenør
Høy
kr
12 200
65
2.12.3A
Termografering hovedtavle
Entreprenør
Høy
kr
15 300
68
2.13.2A
Kontroll nødlys
Entreprenør
Høy
kr
15 300
70
2.15.1A
Årlig service brannalarmanlegg
Entreprenør
Høy
kr
23 000
71
2.15.2A
Serviceavtale - adgangskontroll
Entreprenør
Middels
kr
4 600
72
2.16.1A
Kontroll utendørs varmekabelanlegg
Styret
Høy
kr
0
55
2.7.6A
Funksjonsteste hovedstoppekran
Vaktmester
Middels
kr
7 700
57
2.8.1A
Serviceavtale - fyringsanlegg
Entreprenør
Høy
kr
23 000
60
2.9.1A
Årlig kontroll/vedlikehold av
brannslanger
Entreprenør
Høy
kr
3 100
Totalt for periodisk vedlikehold kr
1 135 300
SAMEIET CORT ADELERS GATE 25 Selskapsnummer 7079
Løpende vedlikehold
SIDE
ID
ANBEFALT TILTAK
UTFØRES AV
PRIORITET
KOSTNAD
26
2.2.1B
Reparasjon av fasade
Entreprenør
Høy
kr
38 300
33
2.4.1A
Reparasjon av garasjeanlegg
Entreprenør
Høy
kr
6 590 000
36
2.4.2A
Vedlikehold av garasjeanlegg
Vaktmester
Middels
kr
15 300
39
2.4.5A
Utskiftning av himlingsplater garasjeanlegg
Entreprenør
Middels
kr
6 100
43
2.5.2C
Fjerning av løse gjenstander - tak
Vaktmester
Høy
kr
2 300
46
2.6.1B
Sikring av rekkverk
Entreprenør
Middels
kr
23 000
54
2.7.5B
Tilgjengeligjøre stengerkraner bodrom
Entreprenør
Middels
kr
15 300
56
2.7.7A
Utbedre isolasjon rundt ventiler/rør
Entreprenør
Middels
kr
18 400
55
2.7.6B
Merke hovedstoppekran
Entreprenør
Middels
kr
15 300
58
2.8.2A
Løpende vedlihold - drypplekkasjer
Vaktmester
Middels
kr
2 300
Totalt for løpende vedlikehold kr
6 726 300
11
Undersøkes nærmere
SIDE
ID
ANBEFALT TILTAK
UTFØRES AV
PRIORITET
KOSTNAD
51
2.7.3A
Intern gjennomgang av vannrør
OBOS Prosjekt AS
- Oslo
Høy
kr
53 600
47
2.6.2A
Infoskriv - rekkverkshøyder
Styret
Middels
kr
1 500
Totalt for undersøkes nærmere kr
55 100
Oppgradering
SIDE
67
ID
ANBEFALT TILTAK
UTFØRES AV
PRIORITET
KOSTNAD
2.13.1A
Delvis oppgradering - belysning
Entreprenør
Middels
kr
229 700
Totalt for oppgradering kr
229 700
Totalt for 2015 kr
8 146 400
SAMEIET CORT ADELERS GATE 25 Selskapsnummer 7079
Årlig tiltaksplan 2016
12
Periodisk vedlikehold
SIDE
ID
ANBEFALT TILTAK
UTFØRES AV
PRIORITET
KOSTNAD
28
2.2.3A
Vedlikehold av dører
Vaktmester
Middels
kr
2 400
29
2.2.4A
Vedlikehold av garasjeport
Entreprenør
Middels
kr
4 800
31
2.3.2A
Overflatebehandling av dører - kjeller
Entreprenør
Middels
kr
15 900
32
2.3.3A
Flekkmaling - oppganger
Entreprenør
Middels
kr
8 000
34
2.4.1B
Serviceavtale - katodisk beskyttelse
Entreprenør
Middels
kr
35 000
42
2.5.2A
Rengjøring av sluk - tak
Vaktmester
Middels
kr
4 800
73
2.17.1A
Vedlikehold - uteområde
Entreprenør
Middels
kr
23 900
53
2.7.5A
Funksjonsteste stengekraner
Vaktmester
Middels
kr
3 200
68
2.13.2A
Kontroll nødlys
Entreprenør
Høy
kr
15 900
70
2.15.1A
Årlig service brannalarmanlegg
Entreprenør
Høy
kr
23 900
71
2.15.2A
Serviceavtale - adgangskontroll
Entreprenør
Middels
kr
4 800
72
2.16.1A
Kontroll utendørs varmekabelanlegg
Styret
Høy
kr
0
57
2.8.1A
Serviceavtale - fyringsanlegg
Entreprenør
Høy
kr
23 900
60
2.9.1A
Årlig kontroll/vedlikehold av
brannslanger
Entreprenør
Høy
kr
3 200
Totalt for periodisk vedlikehold kr
169 700
Løpende vedlikehold
SIDE
ID
ANBEFALT TILTAK
UTFØRES AV
PRIORITET
KOSTNAD
36
2.4.2A
Vedlikehold av garasjeanlegg
Vaktmester
Middels
kr
15 900
58
2.8.2A
Løpende vedlihold - drypplekkasjer
Vaktmester
Middels
kr
2 400
Totalt for løpende vedlikehold kr
18 300
Totalt for 2016 kr
188 000
SAMEIET CORT ADELERS GATE 25 Selskapsnummer 7079
Årlig tiltaksplan 2017
13
Periodisk vedlikehold
SIDE
ID
ANBEFALT TILTAK
UTFØRES AV
PRIORITET
KOSTNAD
28
2.2.3A
Vedlikehold av dører
Vaktmester
Middels
kr
2 500
29
2.2.4A
Vedlikehold av garasjeport
Entreprenør
Middels
kr
5 000
32
2.3.3A
Flekkmaling - oppganger
Entreprenør
Middels
kr
8 300
34
2.4.1B
Serviceavtale - katodisk beskyttelse
Entreprenør
Middels
kr
36 400
42
2.5.2A
Rengjøring av sluk - tak
Vaktmester
Middels
kr
5 000
45
2.6.1A
Boning av trapper - kjeller
Entreprenør
Middels
kr
16 600
73
2.17.1A
Vedlikehold - uteområde
Entreprenør
Middels
kr
24 800
53
2.7.5A
Funksjonsteste stengekraner
Vaktmester
Middels
kr
3 300
65
2.12.3A
Termografering hovedtavle
Entreprenør
Høy
kr
16 600
68
2.13.2A
Kontroll nødlys
Entreprenør
Høy
kr
16 600
70
2.15.1A
Årlig service brannalarmanlegg
Entreprenør
Høy
kr
24 800
71
2.15.2A
Serviceavtale - adgangskontroll
Entreprenør
Middels
kr
5 000
72
2.16.1A
Kontroll utendørs varmekabelanlegg
Styret
Høy
kr
0
57
2.8.1A
Serviceavtale - fyringsanlegg
Entreprenør
Høy
kr
24 800
60
2.9.1A
Årlig kontroll/vedlikehold av
brannslanger
Entreprenør
Høy
kr
3 300
Totalt for periodisk vedlikehold kr
193 000
Løpende vedlikehold
SIDE
ID
ANBEFALT TILTAK
UTFØRES AV
PRIORITET
KOSTNAD
36
2.4.2A
Vedlikehold av garasjeanlegg
Vaktmester
Middels
kr
16 600
58
2.8.2A
Løpende vedlihold - drypplekkasjer
Vaktmester
Middels
kr
2 500
Totalt for løpende vedlikehold kr
19 100
Totalt for 2017 kr
212 100
SAMEIET CORT ADELERS GATE 25 Selskapsnummer 7079
Årlig tiltaksplan 2018
14
Periodisk vedlikehold
SIDE
ID
ANBEFALT TILTAK
UTFØRES AV
PRIORITET
KOSTNAD
28
2.2.3A
Vedlikehold av dører
Vaktmester
Middels
kr
2 600
29
2.2.4A
Vedlikehold av garasjeport
Entreprenør
Middels
kr
5 200
32
2.3.3A
Flekkmaling - oppganger
Entreprenør
Middels
kr
8 600
34
2.4.1B
Serviceavtale - katodisk beskyttelse
Entreprenør
Middels
kr
37 900
42
2.5.2A
Rengjøring av sluk - tak
Vaktmester
Middels
kr
5 200
73
2.17.1A
Vedlikehold - uteområde
Entreprenør
Middels
kr
25 800
53
2.7.5A
Funksjonsteste stengekraner
Vaktmester
Middels
kr
3 400
68
2.13.2A
Kontroll nødlys
Entreprenør
Høy
kr
17 200
70
2.15.1A
Årlig service brannalarmanlegg
Entreprenør
Høy
kr
25 800
71
2.15.2A
Serviceavtale - adgangskontroll
Entreprenør
Middels
kr
5 200
72
2.16.1A
Kontroll utendørs varmekabelanlegg
Styret
Høy
kr
0
57
2.8.1A
Serviceavtale - fyringsanlegg
Entreprenør
Høy
kr
25 800
60
2.9.1A
Årlig kontroll/vedlikehold av
brannslanger
Entreprenør
Høy
kr
3 400
Totalt for periodisk vedlikehold kr
166 100
Løpende vedlikehold
SIDE
ID
ANBEFALT TILTAK
UTFØRES AV
PRIORITET
KOSTNAD
36
2.4.2A
Vedlikehold av garasjeanlegg
Vaktmester
Middels
kr
17 200
58
2.8.2A
Løpende vedlihold - drypplekkasjer
Vaktmester
Middels
kr
2 600
Totalt for løpende vedlikehold kr
19 800
Totalt for 2018 kr
185 900
SAMEIET CORT ADELERS GATE 25 Selskapsnummer 7079
Årlig tiltaksplan 2019
15
Periodisk vedlikehold
SIDE
ID
ANBEFALT TILTAK
UTFØRES AV
PRIORITET
KOSTNAD
28
2.2.3A
Vedlikehold av dører
Vaktmester
Middels
kr
2 700
29
2.2.4A
Vedlikehold av garasjeport
Entreprenør
Middels
kr
5 400
32
2.3.3A
Flekkmaling - oppganger
Entreprenør
Middels
kr
9 000
34
2.4.1B
Serviceavtale - katodisk beskyttelse
Entreprenør
Middels
kr
39 400
42
2.5.2A
Rengjøring av sluk - tak
Vaktmester
Middels
kr
5 400
44
2.5.3A
Rengjøring av overlyskupler
Entreprenør
Middels
kr
10 700
45
2.6.1A
Boning av trapper - kjeller
Entreprenør
Middels
kr
17 900
73
2.17.1A
Vedlikehold - uteområde
Entreprenør
Middels
kr
26 900
49
2.7.1A
Videokontroll av uttrekksledninger
Entreprenør
Lav
kr
26 900
53
2.7.5A
Funksjonsteste stengekraner
Vaktmester
Middels
kr
3 600
65
2.12.3A
Termografering hovedtavle
Entreprenør
Høy
kr
17 900
68
2.13.2A
Kontroll nødlys
Entreprenør
Høy
kr
17 900
70
2.15.1A
Årlig service brannalarmanlegg
Entreprenør
Høy
kr
26 900
71
2.15.2A
Serviceavtale - adgangskontroll
Entreprenør
Middels
kr
5 400
72
2.16.1A
Kontroll utendørs varmekabelanlegg
Styret
Høy
kr
0
57
2.8.1A
Serviceavtale - fyringsanlegg
Entreprenør
Høy
kr
26 900
60
2.9.1A
Årlig kontroll/vedlikehold av
brannslanger
Entreprenør
Høy
kr
3 600
Totalt for periodisk vedlikehold kr
246 500
Løpende vedlikehold
SIDE
ID
ANBEFALT TILTAK
UTFØRES AV
PRIORITET
KOSTNAD
36
2.4.2A
Vedlikehold av garasjeanlegg
Vaktmester
Middels
kr
17 900
37
2.4.3A
Løpende vedlikehold av fliser
Entreprenør
Lav
kr
9 000
39
2.4.5A
Utskiftning av himlingsplater garasjeanlegg
Entreprenør
Middels
kr
7 200
58
2.8.2A
Løpende vedlihold - drypplekkasjer
Vaktmester
Middels
kr
2 700
Totalt for løpende vedlikehold kr
36 800
SAMEIET CORT ADELERS GATE 25 Selskapsnummer 7079
Utskifting
SIDE
ID
ANBEFALT TILTAK
UTFØRES AV
PRIORITET
KOSTNAD
43
2.5.2B
Utskiftning av tak
Entreprenør
Middels
kr
1 350 000
48
2.6.2B
Omlegging av membran - øvre
balkonger
Entreprenør
Middels
kr
268 700
Totalt for utskifting kr
1 618 700
Totalt for 2019 kr
16
1 902 000
SAMEIET CORT ADELERS GATE 25 Selskapsnummer 7079
Innhold
1
17
Oppdragsbeskrivelse
2
Om rapporten
3
Konklusjon
4
Tilstandsprofil
6
Anbefalte prioriteringer
7
Samlet tiltaksplan 2015-2019
9
Årlig tiltaksplan 2015
10
Årlig tiltaksplan 2016
12
Årlig tiltaksplan 2017
13
Årlig tiltaksplan 2018
14
Årlig tiltaksplan 2019
15
Om boligselskapet
18
2 Tilstandsvurdering Høyblokk
21
3 Vedlegg
3.1 Definisjoner og begreper
76
3.2 Analysenivå
77
3.3 Generelt om vedlikehold
78
3.4 Energivurderinger
79
3.5 Universell utforming
80
3.6 Kostnadsoverslag
82
3.7 Vedlikehold av vinduer
83
3.8 Informasjon om betongskader
84
3.9 Fakta om radon
85
3.10 VVS faguttrykk
86
3.11 Energi og energiøkonomisering
87
3.12 Info om Internkontrollforskriften
88
3.13 Ventilasjonsforhold i boliger
90
3.14 Informasjon - sikkerhet el-anlegg
93
3.15 Informasjon om avfallshåndtering
95
SAMEIET CORT ADELERS GATE 25 Selskapsnummer 7079
1
Om boligselskapet
Adresse
CORT ADELERS GATE 23
CORT ADELERS GATE 25
HANSTEENS GATE 16
HANSTEENS GATE 18
HANSTEENS GATE 20
Tidligere utført vedlikehold
ANTALL BOENHETER 110
ANTALL BYGNINGER 1
ANTALL ETASJER 2
Sameie Cort Adelers gate 25 består av en
boligblokk oppført i 6 etasjer samt to plan med
kjeller. Totalt er det 112 seksjoner i sameiet,
benyttet til boligformål og 1.stk næringvirksomhet.
Beliggende i populært område på Russeløkka i
bydel Frogner i Oslo kommune. Gangavstand til
en rekke av byens fasiliteter og servicetilbud,
samt kollektivtransport i form av buss, trikk og
tog. Direkte adkomst fra offentlig vei inn på
sameiets tomt. Eiet tomt bestående av Gnr: 209
Bnr: 17. Sameiet utgjør ca 1/3 av et lukket kvartal
og deler bakgård med flere boligselskaper.
Bakgården er fullt opparbeidet med
belegningstein, sykkelparkering, plen, trær,
busker og beplantning. Det er garasjeanlegg over
to plan med 84 stk. biloppstillingsplasser. Det er
totalt 4.oppganger For øvrig parkering i gate etter
gjeldende regler for området. Området preges av
bygårds- og blokkbebyggelse.
Borettslaget har de senere år utført
oppgraderinger/vedlikeholdsarbeid på
bygningsmassen/tomten. Årstallene er å anse som
omtrentlige og baserer seg på opplysninger gitt under
befaring og fra OBOS Eiendomsforvaltning AS. Kun
arbeid av større omfang nevnes:
2013 - Nytt brannvarslinganlegg til alle leiligheter
2012 - Nytt låsesystem til inngangsdører og garasjer
18
SAMEIET CORT ADELERS GATE 25 Selskapsnummer 7079
Oversiktskart
Kilde: www.seeiendom.no
19
SAMEIET CORT ADELERS GATE 25 Selskapsnummer 7079
BYGNINGSTYPE
Boligblokk
Høyblokk
Boligblokk sammenbygget med nabogårder.
Bygget er oppført i 6 etasjer samt kjelleretasje.
Øvre plan er inntrukket slik at deler av planet
utgjør takterrasser. Bærende konstruksjoner samt
etasjeskillere i betong. Flat takkonstruksjon i
betong, isolert og tekket med papp. Utkragede
balkonger i betong med rekkverk i smijern.
Fasade med moderat utsmykning med pussystem.
Ingen større ombygninger er registrert siden
byggeåret. Det er personheis i bygget.
20
SAMEIET CORT ADELERS GATE 25 Selskapsnummer 7079
2
Tilstandsvurdering Høyblokk
21
SAMEIET CORT ADELERS GATE 25 Selskapsnummer 7079
2.1 Grunn og fundamenter
Radon er en naturlig radioaktiv edelgass uten farge, lukt
eller smak. Radon dannes fra radioaktiv nedbrytning av
radium (Ra-226), et grunnstoff som forekommer i små
mengder i de fleste bergarter og jord. I Oslo og omegn
kan den særlig finnes i alunskifer og enkelte granitter.
Radongass i inneluften øker risikoen for lungekreft.
Risikoøkningen bestemmes av hvor lang tid man
utsettes for radon og av hvor høyt radonnivået er. Krav til
radonnivået i boliger er omtalt i flere forskrifter.
Strålevernforskriften stiller krav til radonnivået i
utleieboliger. Kravene gjelder fra 1. januar 2014.
Årsmiddelverdien skal være under 200 Bq/m3
(becquerel per kubikkmeter) i oppholdsrom. Dette
nivået kalles grenseverdi i strålevernforskriften. I tillegg
skal tiltak for å redusere radonnivået alltid gjennomføres
dersom nivået overstiger 100 Bq/m3. Dette nivået kalles
tiltaksgrense i strålevernforskriften. §13-5 i teknisk
forskrift omtaler radon med samme grensenivåer.
2.1.1 Byggegrop
Rundt bygninger, radon
2.1.1A Radon ikke målt
TG IU Ikke undersøkt
KG 3
Store og alvorlige konsekvenser
ANBEFALT TILTAK
Infoskriv - radonmåling
KOSTNAD
—
ANTALL
—
ÅR 2015
SUM KOSTNAD
kr 1 500
Periodisk vedlikehold utføres av styret
Middels — Tiltaket anbefales utført
Boligselskapet har ikke gjennomført organisert
radonmåling og radonnivået i bygningsmassen er derfor
ukjent. I henhold til radonoversikt fra www.NGU.no er
forekomsten av radon i området moderat. Høy
konsentrasjon av radon i boliger kan utgjøre en stor
helsemessig risiko. KG er satt av denne grunn.
Det anbefales at styret lager et inforskriv der man
orienterer om gjeldende regelverk for radon. Statens
strålevern anbefaler at alle leiligheter som har kontakt
med bakken måles. Videre oppover i etasjene bør et
representativt utvalg av leilighetene måles. Se
måleskisse fra www.nrpa.no. Det er viktig at det
orienteres om at radonmåling er lovpålagt ved
utleie/bruksoverlating. Tiltaket reflekterer kostnaden
for etablering av infoskriv samt distribusjon.
www.nrpa.no
Kilde: www.ngu.no
22
SAMEIET CORT ADELERS GATE 25 Selskapsnummer 7079
2.1 Grunn og fundamenter
Boligblokk med fundament i betong. Fundamenteringen
er hovedsaklig utført med pæler. Tverrgående vegger er
støpt rett på pælehodene. Byggegrunn antas å være
fjell. Jf. løsmassekart skrevet ut fra www.NGU.no preges
området av tykk havavsetning. Det er ikke foretatt
grunnundersøkelse.
2.1.2 Fundamentering
Under bygninger
2.1.2A Generelt god stand
Det er ikke registrert tegn til nedsatt/sviktende funksjon
som setninger, skjevheter, skråriss eller andre
symptomer av større art. Fundamenteringen synes å
være tilfredsstillende og opprettholde sin opprinnelige
funksjon, dog er det registrert mindre riss i gulv på grunn.
TG 1 Svake symptomer
KG 1
Små og middels konsekvenser
ANBEFALT TILTAK
Ingen tiltak anbefales på nåværende tidspunkt.
Ingen tiltak
KOSTNAD
kr 0
ÅR
ANTALL
0
SUM KOSTNAD
kr 0
Ikke relevant utføres av ikke relevant
Ikke relevant — Tiltaket er ikke relevant i dette
tilfellet
Kilde: www.ngu.no
23
SAMEIET CORT ADELERS GATE 25 Selskapsnummer 7079
2.1 Grunn og fundamenter
Dreneringen er fra byggeår. Normal utførelse ved
tidspunktet var drensledninger i plast samt utvendig
drensplate på grunnmur. Ledningene antas tilkoblet
offentlig overvannsledninger. Det er drenskummer på
tomten. Ingen påkostninger registrert.
2.1.3 Drenering
Rundt bygninger
2.1.3A God stand
TG 1 Svake symptomer
KG 1
Små og middels konsekvenser
ANBEFALT TILTAK
Vedlikehold i drenskum
KOSTNAD
—
ANTALL
—
ÅR 2015
SUM KOSTNAD
kr 15 300
Periodisk vedlikehold utføres av entreprenør
Middels — Tiltaket anbefales utført
Kjelleren fremstod på befaringen som tørr uten
symptomer på funksjonssvikt. Drenering og fuktsikring
synes å fungere tilfredsstillende. Det antas at det er
utvendig fuktsikring på byggets fasader da dette ikke
ble observert.
Det anbefales å innhente kartgrunnlag, og at det
etableres en oversikt over drenssystemet rundt
bygningsmassen. Tiltaket gjelder også eventuelle
kummer/ledningsnett for takvann. Det foretas kontroll
av kummer. Drensledninger og kummer rengjøres og
spyles ved behov. Det avsettes rundsum til tiltaket da
omfanget er usikkert.
Normal intervall for utskiftning av drenssystem er 2060 år.
Normal intervall for vedlikehold i form av spyling av
drensledningen og kontroll i drenskummen er 1- 5 år.
24
SAMEIET CORT ADELERS GATE 25 Selskapsnummer 7079
2.2 Yttervegger
25
Bærende konstruksjoner i betong. Fasaden er utført
med pussede flater med pussystem. Systemet er ofte
benyttet ved etterisolering av fasader og har følgende
oppbygning: Isolasjon forankret med plugger inn i
eksisterende veggkonstruksjonen. Grunnpuss med
armeringsnett. Systemet avsluttes normalt med en farget
sluttpuss. Sluttpussen kommer i en rekke varianter med
ulike farger/kornstørrelser slik at man kan oppnå ønsket
overflate/utseende. Det er moderat utsmykning i
fasaden mellom vinduene. Det er en trekning mellom
kjeller i 1. etasje og mellom 5.etasje. Ingen påkostninger
registrert siden byggeår.
2.2.1 Yttervegger generelt
Fasader, betong
2.2.1A Generelt god stand
TG 2 Middels kraftige symptomer
KG 2
Vesentlige konsekvenser
ANBEFALT TILTAK
Fasadevask
KOSTNAD
—
ÅR 2015
ANTALL
—
SUM KOSTNAD
kr 68 900
Periodisk vedlikehold utføres av entreprenør
Middels — Tiltaket anbefales utført
Fasader i generelt god stand
Fasaden fremstod i generelt god stand. Det ble stedvis
registrert tilsmussede overflater, spesielt i nedre del av
fasaden og på forkanten på balkonger.
Overflatebehandlingen fremstod som tilfredsstillende.
TG settes med bakgrunn i alder og registrerte
symptomer.
Det anbefales fasadevask som er en viktig del av
renholdet for å kunne på best mulig måte ivareta
bygget og fasadens materiale. Forurensing, veistøv,
pollen og smuss legger seg som et belegg på byggets
kledning og kan over tid være skadelig for fasaden.
Boligselskapet bør vurdere å overflatebehandle
bygget iløpet av kommende 10-årsperiode.
Nedre del av vegg er noe tilsmusset
SAMEIET CORT ADELERS GATE 25 Selskapsnummer 7079
2.2 Yttervegger
2.2.1 Yttervegger generelt ― Fasader, betong
26
2.2.1B Kritisk tilstand
TG 2 Middels kraftige symptomer
KG 3
Store og alvorlige konsekvenser
ANBEFALT TILTAK
Reparasjon av fasade
KOSTNAD
—
ANTALL
—
ÅR 2015
SUM KOSTNAD
kr 38 300
Løpende vedlikehold utføres av entreprenør
Høy — Tiltaket anbefales utført umiddelbart
Riss
Det har over tid vist seg at fasader utført med pussystem
ofte har skader av større eller mindre omfang. Fasader
med denne utførelsen bør derfor holdes under oppsyn
slik at eventuelle skader oppdages på et tidlig
tidspunkt. Mindre skader utbedres lokalt og man unngår
utvikling og forverring av skaden. Typiske skadeområder
er skjøter, avslutning mot vinduer/beslag og ved
bunnavslutning. Ved rengjøring må dette utføres særskilt
og på en skånsom måte slik at fasadene ikke påføres
skader ved rengjøringsarbeidet. Kontrollerte fasader
fremstod i generelt god stand, dog er det registrert
stedvise skader. I øvre plan ble det registrert avskallet
puss mot bakgård. Fasaden utsettes for direkte
nedfuktig ved nedbør. Det ble registrert enkelte riss i
nedre del av vegglivet. TG settes med bakgrunn i
registrerte symptomer.
Det anbefales at avskallet puss utbedres med egnet
produkt og metode slik at skaden ikke utarter seg
videre. Til orientering vil flekkmaling kunne gi
fargeforskjeller. Rissene bør holdes under oppsyn.
Aktuelt tiltak for å se om rissene er i utvikling, er å
legge en gipsplombe eller en gipsklump over risset og
la den være der over tid. Hvis gipsen sprekker opp,
kan det være en indikasjon på betongen/pussen er i
bevegelse.
Avskallet puss på fasade
SAMEIET CORT ADELERS GATE 25 Selskapsnummer 7079
2.2 Yttervegger
2.2.2 Vinduer og balkongdører
Fasader, tre
Vinduer og balkongdører med ramme og karm i trevirke
fra Nordan. Innvendig er det komplettert med malte
utforinger og gerikter. Utvendig overflatebehandling i
form av dekkende maling. Kontrollerte
vinduer/balkongdører var utført med energiglass merket
produksjonsår 1996. Det er spalteventil i vinduene.
Ingen påkostninger registrert siden byggeår.
2.2.2A Varierende stand
TG 2 Middels kraftige symptomer
KG 2
Vesentlige konsekvenser
ANBEFALT TILTAK
Overflatebehandling av vinduer og
ÅR 2015
balkongdører
KOSTNAD
—
ANTALL
—
SUM KOSTNAD
Det har ikke blitt foretatt vedlikehold av vinduer og
balkongdører siden byggeår. Vinduer og balkongdører
fremstod i varierende stand. Det ble registrert avflasset
maling på vinduer og beslag. Vinduer og balkongdører i
dårligst forfatning i partier som typisk gjelder fasader
eksponert for slagregn og sol. TG settes med bakgrunn i
alder og registrerte symptomer.
Det anbefales periodisk overflatebehandling av
vinduer og balkongdører. Skadede vinduer og
balkongdører utbedres lokalt og overflatebehandles
med egnet produkt og metode. Vedlikehold av
mekanisme forestås av den enkelte eier.
kr 722 000
Periodisk vedlikehold utføres av entreprenør
Høy — Tiltaket anbefales utført umiddelbart
Normal intervall for kontroll og justering av vinduer er
2-8 år.
Normal intervall for overflatebehandling av malt vindu i
tre 6-12 år.
Avflasset maling på beslag og noe på vindu
Bildet viser balkongdør med avflasset maling
27
SAMEIET CORT ADELERS GATE 25 Selskapsnummer 7079
2.2 Yttervegger
Inngangsparti konstruert med ramme og karm i eloksert
aluminium partier med trådglassvinduer. Midtre felt er
utført som utadslående dør. Låskasse tilkoblet
callinganlegg. Døren er fra byggeåret.
2.2.3 Ytterdører
Fasader, aluminium
2.2.3A Generelt god stand
TG 2 Middels kraftige symptomer
KG 1
Små og middels konsekvenser
ANBEFALT TILTAK
Vedlikehold av dører
KOSTNAD
—
ANTALL
—
ÅR 2015
SUM KOSTNAD
kr 2 300
ÅR 2016
KOSTNAD
—
ANTALL
—
SUM KOSTNAD
kr 2 400
ÅR 2017
KOSTNAD
—
ANTALL
—
SUM KOSTNAD
kr 2 500
ÅR 2018
KOSTNAD
—
ANTALL
—
SUM KOSTNAD
kr 2 600
ÅR 2019
KOSTNAD
—
ANTALL
—
SUM KOSTNAD
kr 2 700
Periodisk vedlikehold utføres av vaktmester
Middels — Tiltaket anbefales utført
Ytterdør i eloksert aluminium
Ytterdørene fremstod i god stand med normal alder- og
brukslitasje. Hengsler og mekanisme var på
funksjonstestede ytterdører i relativt godt stand. TG
settes med bakgrunn i alder.
Ingen tiltak anbefales på nåværende tidspunkt foruten
løpende vedlikehold i form av smøring, justering, m.m.
Det avsettes rundsum til vedlikehold av dører.
Normal kontroll og justering av dører er 2-8 år.
28
SAMEIET CORT ADELERS GATE 25 Selskapsnummer 7079
2.2 Yttervegger
Garasjeport utført som leddport konstruert i
aluminum/stål i grå utførelse, med gangdør. Skinner og
beslag i stål. Porten er elektrisk og fjernstyres. Porten er
trolig fra byggeår, ingen påkostninger registrert.
2.2.4 Porter
Kjeller
2.2.4A Tilsynelatende god stand
TG 2 Middels kraftige symptomer
KG 2
Vesentlige konsekvenser
ANBEFALT TILTAK
Vedlikehold av garasjeport
ÅR 2015
KOSTNAD
—
ANTALL
—
SUM KOSTNAD
kr 4 600
ÅR 2016
KOSTNAD
—
ANTALL
—
SUM KOSTNAD
kr 4 800
ÅR 2017
KOSTNAD
—
ANTALL
—
SUM KOSTNAD
kr 5 000
ÅR 2018
KOSTNAD
—
ANTALL
—
SUM KOSTNAD
kr 5 200
ÅR 2019
KOSTNAD
—
ANTALL
—
SUM KOSTNAD
kr 5 400
Periodisk vedlikehold utføres av entreprenør
Middels — Tiltaket anbefales utført
Porten fremstod på befaringsdagen i relativt god stand
med normal alders- og bruksslitasje. Porten ble ikke
funksjonstestet og det er ikke meldt om driftsproblemer
med porter, automatikk eller mekanismer. TG settes
med bakgrunn i alder.
For brukerne av fellesgarasjen er det viktig at portene
til en hver tid fungerer slik at man kommer seg inn og
ut og at garasjen ikke står "ulåst". Det anbefales fast
serviceavtale med egnet selskap for å sikre
kontinuerlig drift av portene. Det er estimert kostnad
på serviceavtale og drift av porter.
29
SAMEIET CORT ADELERS GATE 25 Selskapsnummer 7079
2.3 Innervegger
30
Befarte leiligheter har opprinnelig leilighetsdør. Dørene
er produsert i 1996 i malt glatt utførelse merket med
brannklasse. Dørblad med hovedlås, sikkerhetslås og
selvlukker. Malte foringer og gerikter.
2.3.1 Entredører
Boenheter, tre
2.3.1A God stand
Dørene fremstod i god stand med normal alder og
bruksslitasje. Det ble ikke registrert slagskader eller
bruksmerker av større art. Det ble registrert dør i 1.etasje
som var innadslående. Dette kan være pga. tilgang til
bodrom. TG settes med bakgrunn i alder.
TG 2 Middels kraftige symptomer
KG 2
Vesentlige konsekvenser
ANBEFALT TILTAK
Ingen tiltak
KOSTNAD
kr 0
ÅR
ANTALL
0
SUM KOSTNAD
kr 0
Ingen tiltak anbefales på nåværende tidspunkt.
Vedlikehold av dør gjøres av den enkelte
seksjonseier. Innadslående dører bør undersøkes om
det er gitt dispensasjon jf. rømningsveier.
Ikke relevant utføres av ikke relevant
Ikke relevant — Tiltaket er ikke relevant i dette
tilfellet
Innadslående leilighetsdør
Leilighetsdør
SAMEIET CORT ADELERS GATE 25 Selskapsnummer 7079
2.3 Innervegger
Brannklassifiserte kjellerdører i stål merket med
produksjonsår 2010. Det er påmontert selvlukker på
dørene.
2.3.2 Dører
Kjeller
2.3.2A Varierende stand
TG 2 Middels kraftige symptomer
KG 2
Vesentlige konsekvenser
ANBEFALT TILTAK
Overflatebehandling av dører ÅR 2016
kjeller
KOSTNAD
—
ANTALL
—
Kjellerdører/dører til brannceller fremstod i varierende
stand. Noen med normal alder- og bruksslitasje og andre
med bruks- og slagskader. Hengsler, lås/lukkemekanisme er vurdert i orden. Det ble registrert
slag og bruksmerker på flere dører. TG settes med
bakgrunn i alder og registrerte symptomer.
Det anbefales periodisk overflatebehandling av
kjellerdørene og løpende vedlikehold i form av
smøring, justering, m.m. Det avsettes rundsum til
vedlikehold av dører.
SUM KOSTNAD
kr 15 900
Periodisk vedlikehold utføres av entreprenør
Middels — Tiltaket anbefales utført
Dør til bodrom med bruks- og slagskader
Normal vedlikehold i form av overflatebehandling av
malt ståldør er 4-12 år.
Kjellerdør
31
SAMEIET CORT ADELERS GATE 25 Selskapsnummer 7079
2.3 Innervegger
Trapperom og inngangspartier med glattsparklede flater
malt i lyse farger. Enkelte vegger i oppganger malt i
kontrast. Underlag i betong. Overflatebehandling fra
byggeår.
2.3.3 Malte overflater
Oppganger
2.3.3A Generelt god stand
TG 1 Svake symptomer
KG 1
Små og middels konsekvenser
ANBEFALT TILTAK
Flekkmaling - oppganger
KOSTNAD
—
ANTALL
—
ÅR 2015
SUM KOSTNAD
kr 7 700
ÅR 2016
KOSTNAD
—
ANTALL
—
SUM KOSTNAD
kr 8 000
ÅR 2017
KOSTNAD
—
ANTALL
—
SUM KOSTNAD
kr 8 300
ÅR 2018
KOSTNAD
—
ANTALL
—
SUM KOSTNAD
kr 8 600
ÅR 2019
KOSTNAD
—
ANTALL
—
SUM KOSTNAD
kr 9 000
Periodisk vedlikehold utføres av entreprenør
Middels — Tiltaket anbefales utført
Vegger fremstod på befaringsdagen i god stand med
normal alders- og bruksslitasje. Det ble registrert
stedvise slagskader. TG settes med bakgrunn i alder
samt de registrerte forhold.
Ingen tiltak anbefales foruten løpende vedlikehold i
form av flekkmaling. Det estimeres årlig beløp for
flekkmaling av vegger. Tiltaket gjelder også flekking
av himling og trapper.
Normal intervall for vedlikehold i form av
overflatebehandling av malt mur/betong er 12-20 år.
32
SAMEIET CORT ADELERS GATE 25 Selskapsnummer 7079
2.4 Dekker
33
Dekket mellom garasjene er utført med etterspente
kabler konstruert i betong. Ingen påkostninger registrert.
Det ble utført en betonganalyse av Ødegaard & Lund AS
i 2013.
2.4.1 Dekker
Bygg, betong
2.4.1A Varierende stand
TG 2 Middels kraftige symptomer
KG 3
Store og alvorlige konsekvenser
ANBEFALT TILTAK
Reparasjon av garasjeanlegg
ÅR 2015
KOSTNAD
—
ANTALL
—
SUM KOSTNAD
kr 6 590 000
Løpende vedlikehold utføres av entreprenør
Høy — Tiltaket anbefales utført umiddelbart
Riss
Etasjeskillet fremstod i varierende stand. Det ble
registrert en del uregelmessige riss i betongdekket. I tak
i nedre plan er det spor etter riss med fuktgjennomgang i
nesten alle biloppstillingsplasser. I henhold til
betongundersøkelse har rissene transportert klorider
gjennom dekket fra ovenliggende gulv. For noen
lokaliteter viser resultatene svært høye kloridinnhold i
betongen, men også at det er variasjoner. TG settes av
denne grunn.
Med bakgrunn i visuell befaring og
betongundersøkelse anbefales det at
vedlikehold/reparasjon av garasjeanlegget prioriteres.
Resultatet av betongundersøkelen viser at det er
funnet skader i betongen og det er registrert høye
nivåer av klorider. Det er lønnsomt å foreta preventive
tiltak før skader oppstår. Kostnader til vedlikehold kan
mangedobles om skader utvikler seg. Det avsettes
rundsum til reparasjon/vedlikehold. Kostnaden vil
variere ut fra valgt løsning og omfang. Priset tiltak
reflekterer katodisk beskyttelse over hele planet.
Riss
SAMEIET CORT ADELERS GATE 25 Selskapsnummer 7079
2.4 Dekker
2.4.1 Dekker ― Bygg, betong
34
2.4.1B Holde armeringen i god stand
TG 2 Middels kraftige symptomer
KG 2
Vesentlige konsekvenser
ANBEFALT TILTAK
Serviceavtale - katodisk beskyttelse
ÅR 2016
KOSTNAD
—
ANTALL
—
SUM KOSTNAD
kr 35 000
ÅR 2017
KOSTNAD
—
ANTALL
—
SUM KOSTNAD
kr 36 400
ÅR 2018
KOSTNAD
—
ANTALL
—
SUM KOSTNAD
kr 37 900
ÅR 2019
KOSTNAD
—
ANTALL
—
SUM KOSTNAD
kr 39 400
Periodisk vedlikehold utføres av entreprenør
Middels — Tiltaket anbefales utført
Ved katodisk beskyttelse bruker man påtrykt strøm for å
tvinge armeringen inn i en tilstand der den ikke kan
ruste. Synlige skader må repareres, og det må etableres
kontinuitet i armeringen. Deretter påføres en spesiell
elektrisk ledende maling som koples til en svak
strømkilde. Strømmen bidrar til å tvinge betongen inn i
en tilstand hvor korrosjonen opphører. Da katodisk
beskyttelse er avhengig av å være tilkoplet strøm i flere
år etter montering, må systemet overvåkes.
Det anbefales videre serviceavtale etter katodisk
beskyttelse er montert.
SAMEIET CORT ADELERS GATE 25 Selskapsnummer 7079
35
SAMEIET CORT ADELERS GATE 25 Selskapsnummer 7079
2.4 Dekker
Hele underetasjen er utført med gulv på grunn/plate på
mark i armert betong. Det er montert vannrenne. Ingen
påkostninger registrert siden byggeår.
2.4.2 Betonggulv
Bygg
2.4.2A Generelt god stand
TG 2 Middels kraftige symptomer
KG 2
Vesentlige konsekvenser
ANBEFALT TILTAK
Vedlikehold av garasjeanlegg
ÅR 2015
KOSTNAD
—
ANTALL
—
SUM KOSTNAD
kr 15 300
ÅR 2016
KOSTNAD
—
ANTALL
—
SUM KOSTNAD
kr 15 900
ÅR 2017
KOSTNAD
—
ANTALL
—
SUM KOSTNAD
kr 16 600
ÅR 2018
KOSTNAD
—
ANTALL
—
SUM KOSTNAD
kr 17 200
ÅR 2019
KOSTNAD
—
ANTALL
—
SUM KOSTNAD
kr 17 900
Løpende vedlikehold utføres av vaktmester
Middels — Tiltaket anbefales utført
Det ble registrert lokale skjevheter og riss. Garasjegulv
er utsatt for tilførsel av fuktighet med stort innhold av
veisalt, dog er det varierende hvor mye det saltes fra
område til område. Smeltevann fra biler vil over tid
kunne gi et høyt kloridinnhold som bryter ned det
passiviserende sjiktet rundt armeringen, spesielt ved
søyler/vegger. Konsekvensen kan være skjult
armeringskorrosjon. TG settes med bakgrunn i
registrerte symptomer.
Ingen tiltak anbefales foruten årlig rengjøring/feiing.
Estimert beløp gjelder kostnader til fjerning av avfall
og forbruksmateriell.
36
SAMEIET CORT ADELERS GATE 25 Selskapsnummer 7079
2.4 Dekker
I alle oppganger er gulvene og veggene delvis flisbelagt
med fliser i flerfarget utførelse. Flisene er fra byggeår.
2.4.3 Fliser
oppganger
2.4.3A Generelt god stand
TG 2 Middels kraftige symptomer
KG 1
Små og middels konsekvenser
ANBEFALT TILTAK
Løpende vedlikehold av fliser
Flisene fremstod i generelt god stand med normal alderog bruksslitasje. Erfaringsmessig kan enkelte fliser
løsne fra underlaget over tid. Forholdet kan oddages ved
hul lyd under flisene. TG settes med bakgrunn i alder.
Ingen tiltak foruten løpende vedlikehold av fliser ved
behov. Estimert beløp satt av til vedlikehold.
ÅR 2019
KOSTNAD
—
ANTALL
—
SUM KOSTNAD
kr 9 000
Løpende vedlikehold utføres av entreprenør
Lav — Tiltaket kan utsettes
Fliser i god stand
Normal intervall for reparasjon av keramiske fliser er
5-15 år.
Normal intervall for utskiftning av linoleumsbelegg er
15-25 år
37
SAMEIET CORT ADELERS GATE 25 Selskapsnummer 7079
2.4 Dekker
I alle fellesarealer fra 2.etasje til 6.etasje er belagt med
teppegulv i svart utførelse.
2.4.4 Belegg
Bygg, Fellesarealer
2.4.4A God stand
Teppegulvet fremstod i god stand med normal alder- og
brukslitasje.
TG 1 Svake symptomer
KG 1
Små og middels konsekvenser
ANBEFALT TILTAK
Ingen tiltak anbefales foruten ukentlig rengjøring.
Ingen tiltak
KOSTNAD
—
ÅR
ANTALL
—
SUM KOSTNAD
kr 0
Ikke relevant utføres av ikke relevant
Ikke relevant — Tiltaket er ikke relevant i dette
tilfellet
Teppegulv og rekkverk
38
SAMEIET CORT ADELERS GATE 25 Selskapsnummer 7079
2.4 Dekker
I øvre plan i garasjeanlegget er det nedsenkede
systemhimlinger med bæreskinner i stål og
himlingsplater i mineralull. Platene har ensfarget og glatt
overflate. Det er mulighet for å inspisere ovenliggende
konstruksjoner. Himlinger er fra byggeår.
2.4.5 Plassbygde himlinger
Garasjer
2.4.5A Varierende stand
TG 2 Middels kraftige symptomer
KG 1
Små og middels konsekvenser
ANBEFALT TILTAK
Utskiftning av himlingsplater ÅR 2015
garasjeanlegg
KOSTNAD
—
ANTALL
—
SUM KOSTNAD
kr 6 100
Himlingene fremstod i varierende stand. Det er partier
med svært tilsmussede overflater og partier som er
demontert grunnet vannlekkasjer. De fleste områdene
er i generelt god stand. TG settes med bakgrunn i alder
og dårlige partier.
Ingen tiltak anbefales på nåværende tidspunkt foruten
løpende utskiftning av himlingsplater ved behov.
Tiltaket gjelder rundsum for løpende utskiftning og
remontering av systemhimling. Ved utskiftning av
himlingsplater bør også ovenliggende konstruksjoner
inspiseres.
ÅR 2019
KOSTNAD
—
ANTALL
—
SUM KOSTNAD
kr 7 200
Løpende vedlikehold utføres av entreprenør
Middels — Tiltaket anbefales utført
Møkkete overflater
Demontert systemhimling
39
SAMEIET CORT ADELERS GATE 25 Selskapsnummer 7079
2.5 Yttertak
40
Flat takkonstruksjon med bærende konstruksjoner i
betong. Over betong er det fallskjert isolasjon i ukjent
tykkelse. Avrenning til 2 stk. taksluk tilkoblet innvendige
takvannsledninger. Ingen større påkostninger registrert
på takets primærkonstruksjoner.
2.5.1 Flatt tak
Bygg
2.5.1A Generelt god stand
Takkonstruksjonen er vurdert i generelt god stand uten
tegn til funksjonssvikt eller andre symptomer. Fallforhold
er vurdert tilstrekkelig, dog er dette ikke målt. Taket
tilfredsstiller ikke dagens krav til varmegjennomgang og
tetthet. Ved en senere omtekking bør etterisolering
vurderes. TG settes med bakgrunn i alder og
utidsmessighet.
TG 2 Middels kraftige symptomer
KG 2
Vesentlige konsekvenser
ANBEFALT TILTAK
Ingen tiltak
KOSTNAD
kr 0
ÅR
ANTALL
0
SUM KOSTNAD
kr 0
Ikke relevant utføres av ikke relevant
Ikke relevant — Tiltaket er ikke relevant i dette
tilfellet
Ingen tiltak anbefales foruten etterisolering ved
senere omtekking.
SAMEIET CORT ADELERS GATE 25 Selskapsnummer 7079
41
SAMEIET CORT ADELERS GATE 25 Selskapsnummer 7079
2.5 Yttertak
Taket er tekket med PVC folie belagt med elvestein.
Folien er ikke mekanisk festet og det er kun elvesteinen
som holder folien på plass. Ingen påkostninger
registrert.
2.5.2 Folietekking
Bygg
2.5.2A Tilsynelatende god stand
TG 2 Middels kraftige symptomer
KG 2
Vesentlige konsekvenser
ANBEFALT TILTAK
Rengjøring av sluk - tak
KOSTNAD
—
ANTALL
—
ÅR 2015
SUM KOSTNAD
kr 4 600
Taket fremstod i tilsynelatende god stand. Det som var
synlig av tekkingen fremstod med normal alder- og
værslitasje. Det er ikke opplyst om vannlekkasjer siden
byggeår og tekking er således tilfredsstillende. PVCfolier kan over tid krympe når den blir eksponert for sol.
Når folien begynner å stramme, spesielt synlig ved
synlige flater (bilde 1 fra venstre) er dette et tegn på
krymp. Elvesteinen ligger jevnt fordelt på taket. TG
settes med bakgrunn i alder og registrerte symptomer.
Det anbefales årlig tilsyn og rens av taksluk. Sluk
renses ved behov for å unngå vannansamling på taket,
minimum en gang pr. år. Ved tilsyn vektlegges spesielt
løse partikler som kan falle ned samt overganger
mellom takfolien og gjennomføringer.
ÅR 2016
KOSTNAD
—
ANTALL
—
SUM KOSTNAD
kr 4 800
ÅR 2017
KOSTNAD
—
ANTALL
—
Normal intervall før omlegging av takfolie med singelballast er 15-25 år. Taket har således begrenset
gjenværende brukstid rent statistisk. Styret bør sette
av midler til omlegging av tak som normalt bør utføres
iløpet av neste 5-års periode.
SUM KOSTNAD
kr 5 000
ÅR 2018
KOSTNAD
—
ANTALL
—
SUM KOSTNAD
kr 5 200
ÅR 2019
KOSTNAD
—
ANTALL
—
SUM KOSTNAD
kr 5 400
Periodisk vedlikehold utføres av vaktmester
Middels — Tiltaket anbefales utført
Taket er tekket med pvc-folie
Taket er tilsynelatende i god stand
42
SAMEIET CORT ADELERS GATE 25 Selskapsnummer 7079
2.5 Yttertak
2.5.2 Folietekking ― Bygg
43
2.5.2B Lav gjenværende brukstid
TG 2 Middels kraftige symptomer
KG 2
Vesentlige konsekvenser
ANBEFALT TILTAK
Utskiftning av tak
KOSTNAD
ANTALL
—
—
ÅR 2019
SUM KOSTNAD
kr 1 350 000
Med bakgrunn i lav gjenværende brukstid og registrerte
symptomer bør taket vurderes omtekket iløpet av neste
5-års periode. Det bør foretas en ytterligere
undersøkelse om ca. 5 år. Når folien ligger tildekket av
singel, kan det være vanskelig å anslå restlevetiden.
Det bør foretas en ytterligere undersøkelse ved
slutten av 5-års perioden. For å synliggjøre kostnaden
som kommer legges det inn et grovestimat på
utskiftning av tak i 2019.
Utskifting utføres av entreprenør
Middels — Tiltaket anbefales utført
2.5 Yttertak
2.5.2 Folietekking ― Bygg
2.5.2C Uheldig tilstand
TG 2 Middels kraftige symptomer
KG 3
Store og alvorlige konsekvenser
ANBEFALT TILTAK
Det ble registrert løse gjenstander på taket.
Gjenstandene kan blåse ned ved kraftig vindforhold.
Forøvrig poengteres at det er kun arbeid med
tilstrekkelig sikring som kan ferdes på takene.
Løse gjenstander på tak fjernes omgående.
Fjerning av løse gjenstander - tak
ÅR 2015
KOSTNAD
—
ANTALL
—
SUM KOSTNAD
kr 2 300
Løpende vedlikehold utføres av vaktmester
Høy — Tiltaket anbefales utført umiddelbart
Løse gjenstander på tak
Løse gjenstander på tak
SAMEIET CORT ADELERS GATE 25 Selskapsnummer 7079
2.5 Yttertak
Det er en overlyskuppel på hvert tak med kuppel i PVC
påmontert kantbeslag. Ingen påkostninger registrert.
2.5.3 Overlys
Bygg, Overlyskupler
2.5.3A Generelt god stand
TG 2 Middels kraftige symptomer
KG 2
Vesentlige konsekvenser
ANBEFALT TILTAK
Overlysene fremstod på befaringsdagen i god stand
med normal alders- og værslitasje. TG settes av denne
grunn.
Det anbefales periodisk rengjøring av overlyskuplene.
Rengjøring av overlyskupler
ÅR 2015
KOSTNAD
—
ANTALL
—
SUM KOSTNAD
kr 9 200
ÅR 2019
KOSTNAD
—
ANTALL
—
SUM KOSTNAD
kr 10 700
Periodisk vedlikehold utføres av entreprenør
Middels — Tiltaket anbefales utført
Overlyskuppel bør rengjøres
Normal utskiftning av overlyskupler er 20-40 år.
44
SAMEIET CORT ADELERS GATE 25 Selskapsnummer 7079
2.6 Trapper, balkonger, m.m.
45
180-graders repostrapp i betong. Fra U2 til 1. etasje er
inntrinn belagt med belegg med trappenese og fra 2 til 6
etasje er inntrinn teppebelagt med alumniniumsbeslag i
forkant. Rekkverk i malt stål med stående spiler. I U1-U2
er det rekkverk i trekonstruksjoner med liggende spiler.
2.6.1 Innvendige trapper
Oppganger
2.6.1A Generelt god stand
TG 2 Middels kraftige symptomer
KG 2
Vesentlige konsekvenser
ANBEFALT TILTAK
Boning av trapper - kjeller
KOSTNAD
ANTALL
—
—
ÅR 2015
SUM KOSTNAD
kr 15 300
ÅR 2017
KOSTNAD
ANTALL
—
—
SUM KOSTNAD
kr 16 600
Trappene fremstod i god stand. Det ble ikke registrert
svekket/nedsatt funksjon utover normal bruksslitasje.
Rekkverk i stål er vurdert i orden jf. sikkerhet i bruk. Det
ble registert noe slitasje på belegg i inntrinn. TG settes
med bakgrunn i alder og registrerte forhold.
Det anbefales at trapper med belegg bones/poleres
som preventivt vedlikehold. Boning vil være en
oppgradering rent estetisk og vil i tillegg bidra til å
lette rengjøringsarbeidet.
Normal intervall for vedlikehold i form av boning av
linoleumsbelegg er 0,5 – 2 år.
Normal intervall for utskiftning av belegg i trapper av
betong er 15-25 år.
ÅR 2019
KOSTNAD
ANTALL
—
—
SUM KOSTNAD
kr 17 900
Periodisk vedlikehold utføres av entreprenør
Middels — Tiltaket anbefales utført
Trapp er teppebelagt
Trapp med belegg
SAMEIET CORT ADELERS GATE 25 Selskapsnummer 7079
2.6 Trapper, balkonger, m.m.
2.6.1 Innvendige trapper ― Oppganger
46
2.6.1B Utidsmessig tilstand
TG 2 Middels kraftige symptomer
KG 3
Store og alvorlige konsekvenser
ANBEFALT TILTAK
Sikring av rekkverk
KOSTNAD
—
ANTALL
—
ÅR 2015
SUM KOSTNAD
I U1 og U2 har trappeløpene og repos større åpninger i
rekkverk enn dagens krav/anbefalinger. Rekkverkene er
utformet med liggende spiler med stort mellomrom. Det
er fare for klatring og fallskader. Krav om maksimal
åpning i trappeløp og rekkverk og utforming av rekkverk
er over tid blitt strengere med bakgrunn i sikkerhet i
bruk, spesielt med tanke på klem-/fallskader samt
klatring. Det anbefales at sikring i trapperom bør
prioriteres.
Det anbefales sikring og utbedring av rekkverk. Det
avsettes rundsum til sikring. Aktuell sikring kan være
f.eks med plexiglass fra innsiden.
kr 23 000
Løpende vedlikehold utføres av entreprenør
Middels — Tiltaket anbefales utført
Rekkverk med liggende spiler.
Eks. sikring av rekkverk
SAMEIET CORT ADELERS GATE 25 Selskapsnummer 7079
2.6 Trapper, balkonger, m.m.
Utkragede balkonger med dekker og skillevegger i
betong. Skillevegger og underkant av balkonger i malt
utførelse. Rekkverk i stål med stående spiler og rund
håndløper. Naturlig avrenning via forkanten på
balkongdekket. På øvre plan er balkongen intrukket og
belagt med PVC-folie og steinheller. Enkelte beboere
har ettermontert tremmegulv/fliser på balkongene.
Ingen større påkostninger registrert.
2.6.2 Balkonger
Fasader, betong
2.6.2A Generelt god stand
TG 2 Middels kraftige symptomer
KG 1
Små og middels konsekvenser
ANBEFALT TILTAK
Infoskriv - rekkverkshøyder
ÅR 2015
KOSTNAD
—
ANTALL
—
SUM KOSTNAD
kr 1 500
Undersøkes nærmere utføres av styret
Middels — Tiltaket anbefales utført
Forkanten på balkongene er tilsmusset
Balkongene fremstod i god stand med normal alder- og
værslitasje. Forkanten på balkongene er tilsmusset og
har ikke blitt rengjort siden byggeår. I forbindelse med
ettermontering av tregulv/tremmegulv på balkonger er
det viktig at dette ikke gjøres på bekostning av
rekkverkshøyden.
På generelt grunnlag anbefales det at styret orienterer
seksjonsseier om at rekkverkshøyde må vurderes ved
ettermontering av gulv. Tiltaket gjøres som del av
internkontrollen. Hver enkelt seksjonseier fjerner
tremmegulv om rekkverkshøyden ikke er tilstrekkelig.
Det er kravene på oppføringstidspunktet som er
gjeldende for vurdering av rekkverkshøyde. Tiltaket
gjelder distribusjon av infoskriv . Rengjøring av
forkanten av balkongene utføres i sammenheng med
fasadevask.
Tilsmusset
47
SAMEIET CORT ADELERS GATE 25 Selskapsnummer 7079
2.6 Trapper, balkonger, m.m.
2.6.2 Balkonger ― Fasader, betong
48
2.6.2B Lav gjenværende brukstid
TG 2 Middels kraftige symptomer
KG 2
Vesentlige konsekvenser
ANBEFALT TILTAK
Omlegging av membran - øvre
ÅR 2019
balkonger
KOSTNAD
—
Normal intervall før omlegging av foliemembran på
balkonger er 15-25 år.
ANTALL
—
SUM KOSTNAD
kr 268 700
Utskifting utføres av entreprenør
Middels — Tiltaket anbefales utført
Bildet viser PVC-folie på balkong
Med bakgrunn i lav gjenværende brukstid anbefales
det omlegging av membranduk på de øvre
balkongene. Dette anses som preventiv vedlikehold
slik at eventuelle skader/lekkasjer unngås. Anbefalt
tiltak bør utføres samtidig som omtekking av taket.
SAMEIET CORT ADELERS GATE 25 Selskapsnummer 7079
2.7 Sanitær
49
Her menes bunn- og uttrekksledninger og vanninnlegg.
Bunnledninger er rørene som ligger under kjellergulv og
uttrekksledningen er forlengelsen av bunnledningen fra
grunnmur til offentlig ledning. Vanninnlegg er vannrørene
fra offentlig hovedvannsledning frem til oppstikk i
kjellergulv. Bunn- og uttrekksledninger utført som
støpejernsrør. Som vanninnlegg er det benyttet
kobberrør i dimensjon 1 1/4". Ingen større påkostninger
registrert siden byggeår.
2.7.1 Bunnledninger
Blokker
2.7.1A Tilsynelatende god stand
TG 1 Svake symptomer
KG 1
Små og middels konsekvenser
ANBEFALT TILTAK
Videokontroll av uttrekksledninger
ÅR 2019
KOSTNAD
—
ANTALL
—
SUM KOSTNAD
kr 26 900
Periodisk vedlikehold utføres av entreprenør
Lav — Tiltaket kan utsettes
Rørene ligger skjult i bakken og kan ikke kontrolleres
visuelt uten spesialutstyr. Det er ikke opplyst om
symptomer på funksjonssvikt som
tilstopninger/tilbakeslag, og rørenes funksjon er med
bakgrunn i dette vurdert tilfredsstillende.
Det anbefales i første omgang å utføre en innvendig
rørinspeksjon / TV-kontroll med tilstandsrapport av
alle bunn- og uttrekksledninger. Når en slik
tilstandsvurdering er utført samles alle data og
nødvendige tiltak kan beskrives.
SAMEIET CORT ADELERS GATE 25 Selskapsnummer 7079
2.7 Sanitær
50
Her menes alle avløpsledninger fra kjellergulv og opp
over tak. Avløpsledningene i bygningsmassen er av
typen PVC og er i fra byggeår.
2.7.2 Ledningsnett
Blokker, avløpsrør
2.7.2A Generelt god stand
Vann- og avløpsledninger er fra byggeår. Avløpsrørene
har en teknisk levetid på 25-75 år og en anbefalt
brukstid på 30 år. Det er ikke meldt om driftsproblemer
eller lekkasjer.
TG 1 Svake symptomer
KG 2
Vesentlige konsekvenser
ANBEFALT TILTAK
Ingen tiltak anbefales på nåværende tidspunkt.
Ingen tiltak
KOSTNAD
kr 0
ÅR
ANTALL
0
SUM KOSTNAD
kr 0
Ikke relevant utføres av ikke relevant
Ikke relevant — Tiltaket er ikke relevant i dette
tilfellet
SAMEIET CORT ADELERS GATE 25 Selskapsnummer 7079
2.7 Sanitær
51
Vannrørene (kjellerstrekk, stigeledninger og
fordelingsledninger) er primært de opprinnelige og er av
typen kobberrør. Ingen større påkostninger registrert.
2.7.3 Ledningsnett
Blokker, vannrør
2.7.3A Varierende stand
TG 2 Middels kraftige symptomer
KG 2
Vesentlige konsekvenser
ANBEFALT TILTAK
Intern gjennomgang av vannrør
ÅR 2015
KOSTNAD
—
ANTALL
—
SUM KOSTNAD
kr 53 600
Undersøkes nærmere utføres av OBOS Prosjekt
AS - Oslo
Høy — Tiltaket anbefales utført umiddelbart
Vannledninger fremstod i varierende stand. Det er
opplyst om lekkasjer, spesielt mellom 5 og 6 etasje. Rør
og Kjøkken AS opplyser om at det har forekommet flere
lekkasjer på kort tid. Vannlekkasjene har oppstått i
betongdekket med uisolerte varmtvannsrør uten
mulighet for ekspansjon. Vannledninger av den aktuelle
typen har en anbefalt brukstid på 50 år. Kobberrørenes
korrosjonshastighet varierer mye avhengig av
vannkvalitet, vanntemperatur og monteringsutførelse. Av
erfaring vet vi at kobberør fra denne tidsperioden har
svakheter.
I første omgang anbefales det en intern gjennomgang
av vannrørene. Eventuelle tiltak/utskiftninger blir
vurdert etter gjennomgangen.
SAMEIET CORT ADELERS GATE 25 Selskapsnummer 7079
2.7 Sanitær
52
Normal utførelse på oppføringstidpunktet var plastsluk
med klemring. Det er ukjent om seksjonseierne har
"pusset opp" badet og om det er foretatt slukbytte på
disse badene.
2.7.4 Sluk
Våtrom
2.7.4A Generelt god stand
Kontrollerte sluk fremstod i god stand. Den aktuelle
sluktypen har en anbefalt brukstid på 50 år og det er
lang gjenværende brukstid.
TG 1 Svake symptomer
KG 2
Vesentlige konsekvenser
ANBEFALT TILTAK
Rengjøring av sluk
KOSTNAD
—
ANTALL
—
ÅR 2015
SUM KOSTNAD
kr 1 500
Periodisk vedlikehold utføres av beboer
Middels — Tiltaket anbefales utført
Det anbefales på generelt grunnlag at seksjonseier
rengjør sluk jevnlig og ved behov, minst 2 ganger pr år.
Dette for å unngå opphopninger av vann i slukområdet
da dette medfører vanntrykk som ofte fører til
lekkasjer. Estimert tiltak gjelder utarbeidelse og
distribusjon av infoskriv om rengjøring og rett bruk.
SAMEIET CORT ADELERS GATE 25 Selskapsnummer 7079
2.7 Sanitær
53
Herunder stengekraner for hvert enkelt opplegg.
Stengekranene i sameiet er av typen kuleventil med
hendel og er merket med skilt.
2.7.5 Ventiler og kraner
Kjeller
2.7.5A Generelt god stand
Stengekraner er vurdert i god stand. På befaring ble det
observert merkede ventiler som beskriver ventilens
tilhørighet. Stengekraner som er benyttet har en
anbefalt brukstid på 30 år.
TG 1 Svake symptomer
KG 2
Vesentlige konsekvenser
ANBEFALT TILTAK
Funksjonsteste stengekraner
ÅR 2015
KOSTNAD
—
ANTALL
—
SUM KOSTNAD
kr 3 100
ÅR 2016
KOSTNAD
—
ANTALL
—
SUM KOSTNAD
kr 3 200
ÅR 2017
KOSTNAD
—
ANTALL
—
SUM KOSTNAD
kr 3 300
ÅR 2018
KOSTNAD
—
ANTALL
—
SUM KOSTNAD
kr 3 400
ÅR 2019
KOSTNAD
—
ANTALL
—
SUM KOSTNAD
kr 3 600
Periodisk vedlikehold utføres av vaktmester
Middels — Tiltaket anbefales utført
Ved en eventuell plutselig og uforutsett
vannutstrømming er det vesentlig at stengekraner
fungerer som de skal. Det bør derfor innarbeides i
vaktmesterrutinene at stengeventiler funksjonstestes
årlig.
SAMEIET CORT ADELERS GATE 25 Selskapsnummer 7079
2.7 Sanitær
2.7.5 Ventiler og kraner ― Kjeller
54
2.7.5B Uheldig tilstand
TG 2 Middels kraftige symptomer
KG 3
Store og alvorlige konsekvenser
ANBEFALT TILTAK
Tilgjengeligjøre stengerkraner ÅR 2015
bodrom
KOSTNAD
—
ANTALL
—
SUM KOSTNAD
kr 15 300
Løpende vedlikehold utføres av entreprenør
Middels — Tiltaket anbefales utført
Bildet viser inspeksjonsluke montert i vegg.
Stengekraner er ikke tilgjengelig
Stengekraner er ikke tilgjengelig i bodrom.
Stengekranene er plassert i himling i låst bod. Det er
montert en inspeksjonsluke i vegg utenfor bod, dog er
inspeksjonsluken i himlingen ikke innen rekkevidde.
Ved en eventuell plutselig og uforutsett
vannutstrømming er det vesentlig at stengekraner er
tilgjengelige. Det anbefales at adkomst til
stengerkraner tilgjengeliggjøres. Priset tiltak gjelder
rundsum.
SAMEIET CORT ADELERS GATE 25 Selskapsnummer 7079
2.7 Sanitær
Her menes utvendige stoppekraner for vanninnlegg.
Kranene benyttes f.eks. ved akutte lekkasjer eller
vedlikeholdsarbeid der man trenger å stenge vannet for
hele bygningen/det aktuelle vanninnlegget. Utvendige
stoppekraner er plassert utenfor bygningskroppen,
normalt i kummer i gate eller på tomteområdet.
Stoppekranens plassering skal være merket med
anviserskilt på fasade slik at man ved behov finner frem
til kranen. Ingen kjente påkostninger.
2.7.6 Hovedstoppekran
Utekran
2.7.6A Tilsynelatende god stand
Utvendige stoppekraner er ikke funksjonstestet eller
kontrollert og kommenteres på et overordnet nivå.
Tilstand settes med bakgrunn i alder. Teknisk levetid på
utvendige stoppekraner er 25-75 år med en anbefalt
brukstid på 40 år
TG 1 Svake symptomer
KG 2
Vesentlige konsekvenser
ANBEFALT TILTAK
Funksjonsteste hovedstoppekran
ÅR 2015
KOSTNAD
—
ANTALL
—
SUM KOSTNAD
kr 7 700
Periodisk vedlikehold utføres av vaktmester
Middels — Tiltaket anbefales utført
Det anbefales at det minimum en gang i løpet av
perioden foretas funksjonstesting av alle utvendige
stoppekraner. Utvendige stoppekraner byttes normalt
grunnet funksjonssvikt, dvs. når spindelen ikke er
vridbar. Funksjonssvikt medfører ikke nødvendigvis
økt lekkasjerisiko, men eventuelle defekte
stoppekraner bør skiftes. Det avsettes rundsum til
funksjonstesting.
2.7 Sanitær
2.7.6 Hovedstoppekran ― Utekran
2.7.6B Ukjent tilstand
TG 2 Middels kraftige symptomer
KG 2
Vesentlige konsekvenser
ANBEFALT TILTAK
Merke hovedstoppekran
KOSTNAD
—
ANTALL
—
ÅR 2015
SUM KOSTNAD
kr 15 300
Løpende vedlikehold utføres av entreprenør
Middels — Tiltaket anbefales utført
Det ble foretatt stikkprøvekontroll på merking av
utvendige stoppekraner. Det ble registrert manglende
merking av utvendige stoppekraner og tilstand settes av
denne grunn.
Det anbefales at det foretas gjennomgang av
merkingen på alle utvendige stoppekraner. Det
monteres nye skilt der merkingen er mangelfull. Det
avsettes rundsum til gjennomgang og merking.
55
SAMEIET CORT ADELERS GATE 25 Selskapsnummer 7079
2.7 Sanitær
56
Kaldtvannsrør isoleres for å hindre kondens.
Kondensering oppstår når det tappes kaldt vann
gjennom oppvarmede rom. Ved mangelfull isolering
medfører dette kondensering og utvendig korrosjon noe
som forringer rørenes levetid. Varmtvannsrør isoleres for
å unngå unødvendig varmetap og dermed også
energitap. Vannledningene er isolert med steinull med
folie og cellegummi.
2.7.7 Isolasjon
Kjeller, cellegummi
2.7.7A Varierende stand
TG 2 Middels kraftige symptomer
KG 2
Vesentlige konsekvenser
ANBEFALT TILTAK
Utbedre isolasjon rundt ventiler/rør
ÅR 2015
KOSTNAD
—
ANTALL
—
Isolering av kaldt- og varmtvannledninger er vurdert i
generell god stand, dog ble det stedvis registrert
sprukket og manglende isolasjon og mangelfull isolering
av ventiler. TG settes med bakgrunn partier i med
mangelfull isolasjon.
Det anbefales å utbedre/komplettere isolasjon der
denne er mangelfull. Spesielt i forbindelse med
ventiler. Det avsettes rundsum til tiltaket.
SUM KOSTNAD
kr 18 400
Løpende vedlikehold utføres av entreprenør
Middels — Tiltaket anbefales utført
Mangelfull isolering
Uisolerte vannrør
SAMEIET CORT ADELERS GATE 25 Selskapsnummer 7079
2.8 Varme
57
Boligene forskynes med varmt forbruksvann og
vannbåren varme fra boligselskapets varmeanlegg.
2.8.1 Varmeanlegg
Teknisk rom
2.8.1A Generelt god stand
TG 2 Middels kraftige symptomer
KG 2
Vesentlige konsekvenser
ANBEFALT TILTAK
Serviceavtale - fyringsanlegg
ÅR 2015
KOSTNAD
—
ANTALL
—
SUM KOSTNAD
kr 23 000
ÅR 2016
KOSTNAD
—
ANTALL
—
SUM KOSTNAD
kr 23 900
ÅR 2017
KOSTNAD
—
ANTALL
—
SUM KOSTNAD
kr 24 800
ÅR 2018
KOSTNAD
—
ANTALL
—
SUM KOSTNAD
kr 25 800
ÅR 2019
KOSTNAD
—
ANTALL
—
SUM KOSTNAD
kr 26 900
Periodisk vedlikehold utføres av entreprenør
Høy — Tiltaket anbefales utført umiddelbart
Varmeanlegg
Anlegget var på befaringsdagene i drift og det er ikke
opplyst om driftsproblemer. Anlegget er i generelt god
stand og synes å være godt ivaretatt. TG settes med
bakgrunn i alder.
Det anbefales at det opprettes/videreføres
serviceavtale med egnet foretak. Fyringsanlegget
forskyner boligene med varme og varmt forbruksvann
og derfor bør sikker/kontinuerlig drift prioriteres. Det
estimeres rundsum til årlig serviceavtale.
SAMEIET CORT ADELERS GATE 25 Selskapsnummer 7079
2.8 Varme
Ledningsnettet fra varmeanlegget ut til hver enkelt
leilighet/radiator er konstruert i stål (sort adusert stål).
Ingen større påkostninger registrert.
2.8.2 Ledningsnett
Bygg
2.8.2A Tilsynelatende god stand
Befarte varmerør fremstod med normal alders- og
bruksslitasje. Den aktuelle rørtypen har normalt sett lang
levetid og vi antar at disse vil kunne benyttes i
kommende 5 års periode uten vesentlige problemer. TG
settes med bakgrunn i alder.
TG 1 Svake symptomer
KG 2
Vesentlige konsekvenser
ANBEFALT TILTAK
Løpende vedlihold - drypplekkasjer
ÅR 2015
KOSTNAD
—
ANTALL
—
SUM KOSTNAD
kr 2 300
ÅR 2016
KOSTNAD
—
ANTALL
—
SUM KOSTNAD
kr 2 400
ÅR 2017
KOSTNAD
—
ANTALL
—
SUM KOSTNAD
kr 2 500
ÅR 2018
KOSTNAD
—
ANTALL
—
SUM KOSTNAD
kr 2 600
ÅR 2019
KOSTNAD
—
ANTALL
—
SUM KOSTNAD
kr 2 700
Løpende vedlikehold utføres av vaktmester
Middels — Tiltaket anbefales utført
Varmerør
Ingen umiddelbare tiltak anbefales, dog anbefales det
at eventuelle drypplekkasjer som oppstår utbedres
omgående da små lekkasjer kan ha store
konsekvenser for hele anlegget.
58
SAMEIET CORT ADELERS GATE 25 Selskapsnummer 7079
59
SAMEIET CORT ADELERS GATE 25 Selskapsnummer 7079
2.9 Brannslokking
Det er tilrettelagt for manuell brannslokking på
fellesområdene i form av at det er montert brannslange
på trommel i kjeller. Tromlene er plassert i låsbare skap.
2.9.1 Utstyr for vann
Bygg, Brannskap
2.9.1A Generelt god stand
TG 2 Middels kraftige symptomer
KG 2
Vesentlige konsekvenser
ANBEFALT TILTAK
Årlig kontroll/vedlikehold av
ÅR 2015
brannslanger
KOSTNAD
—
ANTALL
—
SUM KOSTNAD
kr 3 100
ÅR 2016
KOSTNAD
—
ANTALL
—
SUM KOSTNAD
kr 3 200
ÅR 2017
KOSTNAD
—
ANTALL
—
SUM KOSTNAD
kr 3 300
ÅR 2018
KOSTNAD
—
ANTALL
—
SUM KOSTNAD
kr 3 400
ÅR 2019
KOSTNAD
—
ANTALL
—
SUM KOSTNAD
kr 3 600
Periodisk vedlikehold utføres av entreprenør
Høy — Tiltaket anbefales utført umiddelbart
Brannskap
Brann- og eksplosjonsvernloven pålegger eier/bruker
av bygninger, områder o.l. å holde slokkeutstyr i
forsvarlig stand. Forskrift om brannforebyggende tiltak
og tilsyn har generelle krav om vedlikehold av
slokkeutstyret for å forhindre forfall som kan redusere
brannsikkerheten. Forskriften stiller også krav om
regelmessig kontroll og vedlikehold av manuelt
slokkeutstyr i alle bygninger. Det ble på befaringsdagen
manglende årlig kontrollering. TG settes av denne grunn.
Det anbefales at kontroll av brannslanger utføres årlig.
Felles for alt slikt utstyr som er levert i nyere tid er at
leverandøren/produsenten vedlegger dokumentasjon
som definerer hvordan utstyret skal testes og
vedlikeholdes. Denne dokumentasjonen bør inngå i
boligselskapets interkontrollsystem, og eventuelle
anvisninger fra leverandøren/produsenten bør inngå i
boligselskapets rutiner for internkontroll. Det avsettes
årlig rundsum til kontroll og vedlikehold av
brannslanger.
60
SAMEIET CORT ADELERS GATE 25 Selskapsnummer 7079
2.10 Luftbehandling
61
Boligene og fellesarealer i boligblokken er opprinnelig
bygget med mekanisk avtrekksventilasjon med
vifteenhet plassert på loft. Leilighetene har avtrekk på
kjøkken og på våtrom. Tilluft via spalteventiler i vinduer.
Ingen større påkostninger registrert de senere år.
2.10.1 Kanalnett over grunn
Blokker
2.10.1A Generelt god stand
TG 2 Middels kraftige symptomer
KG 2
Vesentlige konsekvenser
ANBEFALT TILTAK
Kanalrens
KOSTNAD
kr 1 200
ÅR 2015
ANTALL
114 Stk.
SUM KOSTNAD
kr 136 800
Periodisk vedlikehold utføres av entreprenør
Middels — Tiltaket anbefales utført
Det er ikke registrert større påkostninger eller rens av
kanaler de senere år. TG settes med bakgrunn i alder og
de registrerte forhold. Normalt intervall for rengjøring av
fettfilter og veggventiler er 2-4 ganger pr år. Normal
intervall for rens av kanaler er 5-10 år.
Det anbefales rens av alle ventilasjonskanaler.
Tiltaket utføres for å oppnå maksimal utnyttelse av
eksisterende ventilasjonsanlegg.
SAMEIET CORT ADELERS GATE 25 Selskapsnummer 7079
2.11 Basisinstallasjon for elkraft
62
Som hovedjordingsanlegg i bygningene er byggenes
hovedvannrør benyttet i tillegg til egen fundamentjord.
Det er trukket PN jordledning fra hovedvanninntak og
frem til hovedjordskinne i hovedtavle. Jording av
fordelinger til leiligheter og øvrige fordelinger for drift er
ført i stigekabler frem til fordelingene.
2.11.1 Hovedjordningsanlegg
Generelt for bygning
2.11.1A Normal aldersslitasje
TG 1 Svake symptomer
KG 3
Store og alvorlige konsekvenser
ANBEFALT TILTAK
Kontrollmåling jording
KOSTNAD
—
ANTALL
—
ÅR 2015
SUM KOSTNAD
kr 12 200
Periodisk vedlikehold utføres av entreprenør
Høy — Tiltaket anbefales utført umiddelbart
Nærbilde av hovedjord.
Jordingsanlegget i bygningen ser ut til å være i god
stand. Det var ingen synlige tegn på skade på jordledere
eller jordingsutstyr i tavler. Jordingsanlegget er
oppgradert i senere tid. Dersom anbefalt tiltak ikke
gjennomføres og det er mangelfull jording, kan det få
store konsekvenser fordi det kan være fare for
potensialforskjell mellom ledende metalliske deler, dvs
tilfeldig berøringsfare (strømgjennomgang). KG settes av
denne grunn.
Som et sikkerhetstiltak og for å kontrollere jordingens
tekniske tilstand anbefales det å måle
overgangsmotstand mot jord og jordleders kontinuitet i
fellesarealer. Måleresultater protokollføres og
arkiveres i hovedfordelinger og i styrets arkiv.
Eventuelle tiltak etter utførte målinger vurderes
fortløpende.
Hovedjord av vanninntak.
SAMEIET CORT ADELERS GATE 25 Selskapsnummer 7079
2.12 Lavspent forsyning
63
Fra E-verkets trafo plassert utvendig er inntakskabel ført
frem gjennom gulv/vegg og tilkoblet hovedsikring i
hovedtavle plassert i kjeller.
2.12.1 Inntakskabler
Kjeller
2.12.1A Normal aldersslitasje
Inntakskabel er fra byggeåret. Det som er synlig av
inntakskabel ser ut til å være i god stand. Det var ingen
synlige tegn på skader eller overbelastning på kablene.
TG 1 Svake symptomer
KG 1
Små og middels konsekvenser
ANBEFALT TILTAK
Ingen tiltak anbefales.
Ingen tiltak
KOSTNAD
kr 0
ÅR
ANTALL
0
SUM KOSTNAD
kr 0
Ikke relevant utføres av ikke relevant
Ikke relevant — Tiltaket er ikke relevant i dette
tilfellet
Bildet viser 2 stk grønne inntakskabler i bunn av
hovedtavle.
SAMEIET CORT ADELERS GATE 25 Selskapsnummer 7079
2.12 Lavspent forsyning
Stigekabler til leiligheter og øvrige stigekabler for
bygningsdrift er av typen PFSP/PN forlagt åpent på
vegg, kabelbru og i rør.
2.12.2 Stigeledninger
Fellesarealer
2.12.2A Normal aldersslitasje
Stigeledninger er fra byggeåret. Det som er synlig av
stigeledninger ser ut til å være i god stand. Det var ingen
synlige tegn på skader eller overbelastning på kablene.
TG 1 Svake symptomer
KG 1
Små og middels konsekvenser
ANBEFALT TILTAK
Ingen tiltak anbefales.
Ingen tiltak
KOSTNAD
kr 0
ÅR
ANTALL
0
SUM KOSTNAD
kr 0
Ikke relevant utføres av ikke relevant
Ikke relevant — Tiltaket er ikke relevant i dette
tilfellet
Stigeledninger skimtes bak avdekning i
hovedtavlens midterste felt.
64
SAMEIET CORT ADELERS GATE 25 Selskapsnummer 7079
2.12 Lavspent forsyning
Hovedtavler for bygningen er bygget som
stålplatekapslet skap plassert i eget låst rom i kjeller.
Fordelingen er utstyrt med hovedsikring, stigesikringer til
underfordelinger og leiligheter, måleranlegg og
kurssikringer til gårdsanlegg.
2.12.3 Hovedtavler
Kjeller, Stålplatekapslet skap
2.12.3A Normal aldersslitasje
TG 1 Svake symptomer
KG 3
Store og alvorlige konsekvenser
ANBEFALT TILTAK
Termografering hovedtavle
ÅR 2015
KOSTNAD
—
ANTALL
—
Hovedtavle er fra byggeåret. Hovedtavlen ser ut til å
være i god stand uten synlige tegn på skader eller
overbelastning. Dersom anbefalt tiltak ikke
gjennomføres, kan det få store konsekvenser, da det
kan være fare for varmegang i tilkoblinger og utstyr som
kan føre til kortslutning og brann. KG settes av denne
grunn.
Som et sikkerhetstiltak, anbefales det at hovedtavle
termograferes periodisk for å avdekke eventuell
varmegang i utstyr og tilkoblinger.
SUM KOSTNAD
kr 15 300
ÅR 2017
KOSTNAD
—
ANTALL
—
SUM KOSTNAD
kr 16 600
ÅR 2019
KOSTNAD
—
ANTALL
—
SUM KOSTNAD
kr 17 900
Periodisk vedlikehold utføres av entreprenør
Høy — Tiltaket anbefales utført umiddelbart
Bildet viser utstyr i hovedtavle.
Bildet viser hovedtavle.
65
SAMEIET CORT ADELERS GATE 25 Selskapsnummer 7079
2.12 Lavspent forsyning
Leilighetsfordelinger er utført som stålplatekapslet skap
plassert innfelt i vegg i trapperom. Fordelingene er
bestykket med hovedsikringer, kurssikringer og
måleranlegg.
2.12.4 Underfordelinger
Trapperom
2.12.4A Normal aldersslitasje
Utstyr i leilighetsfordelingene er i hovedsak fra
byggeåret, men sporadiske oppgraderinger er utført i
senere tid. Utstyret ser ut til å være i relativt god stand
alder tatt i betraktning. Det var ingen synlige tegn på
skade eller overbelastning på utstyr. Fordelingene har
rikelig med kurssikringer og god kapasitet på
hovedsikringer i hht dagens nivå. Fordelingene var godt
merket og har gode avdekningsløsninger mot tilfeldig
berøring.
TG 1 Svake symptomer
KG 1
Små og middels konsekvenser
ANBEFALT TILTAK
Ingen tiltak anbefales.
Ingen tiltak
KOSTNAD
kr 0
ÅR
ANTALL
0
SUM KOSTNAD
kr 0
Ikke relevant utføres av ikke relevant
Ikke relevant — Tiltaket er ikke relevant i dette
tilfellet
Bildet viser kursmerking for sikringsskap
boenheter.
Bildet viser sikringsskap for boenheter.
66
SAMEIET CORT ADELERS GATE 25 Selskapsnummer 7079
2.13 Lys
67
Belysningsutstyr i fellesarealer er i varierende utførelse
og alder. Det er montert en kombinasjon av runde nyere
kompaktlysrørarmaturer og veggmonter
halogenbelysning med opp/nedlys i trapperom, enkle
takholdere i boder og lysrørarmaturer i garasje og
tekniske rom.
2.13.1 Belysningsutstyr
Fellesarealer
2.13.1A Normal aldersslitasje
TG 2 Middels kraftige symptomer
KG 2
Vesentlige konsekvenser
ANBEFALT TILTAK
Delvis oppgradering - belysning
ÅR 2015
KOSTNAD
—
ANTALL
—
SUM KOSTNAD
kr 229 700
Oppgradering utføres av entreprenør
Middels — Tiltaket anbefales utført
Bildet viser armaturer oppgradert i senere tid.
Belysningsutstyret er i varierende alder, men i hovedsak
i god stand. Det ble ikke observert vesentlige feil og
mangler. Belysning i garasjeanlegg styres av tidsbrytere,
øvrig belysning styres av manuelle av/på lysbrytere.
Trapperomsbelysningen er oppgradert i senere tid, øvrig
belysning er fra byggeåret.
Trapperomsbelysningen er oppgradert i senere tid,
men det er fortsatt noen arealer som gjenstår, blant
annet tekniske rom, garasjer og bodarealer. Her
anbefales oppgradering, slik at belysning i nevnte rom
bringes opp på samme nivå som trappebelysning. Vi
har ikke utført opptelling av antall, beløp ført til
sammendrag er et anslag av hva kostnaden kan bli
basert på erfaring fra lignende prosjekter.
Her ser vi gammel takholder i kjeller som anbefales
byttet.
SAMEIET CORT ADELERS GATE 25 Selskapsnummer 7079
2.13 Lys
Det er montert nødlysanlegg for markering av
rømningsveier i bygningen. Det er benyttet
utgangsmarkeringslys (grønn markering) og ledelys.
Nødlys har innebygget batteribackup.
2.13.2 Nødlysutstyr
Fellesrom
2.13.2A Normal aldersslitasje
Nødlysanlegg ser ut til å være i god stand uten synlige
tegn på ytre skader og feil, men det var noe mangelfullt i
trapperom fra gårdsrom.
TG 1 Svake symptomer
KG 2
Vesentlige konsekvenser
ANBEFALT TILTAK
Kontroll nødlys
KOSTNAD
—
ANTALL
—
ÅR 2015
SUM KOSTNAD
Det anbefales at autorisert firma kontrollerer
nødlysanlegg årlig og at det suppleres med nødlys i
trapperom fra gårdsrom.
kr 15 300
ÅR 2016
KOSTNAD
—
ANTALL
—
SUM KOSTNAD
kr 15 900
ÅR 2017
KOSTNAD
—
ANTALL
—
SUM KOSTNAD
kr 16 600
ÅR 2018
KOSTNAD
—
ANTALL
—
SUM KOSTNAD
kr 17 200
ÅR 2019
KOSTNAD
—
ANTALL
—
SUM KOSTNAD
kr 17 900
Periodisk vedlikehold utføres av entreprenør
Høy — Tiltaket anbefales utført umiddelbart
Bildet viser nødlys som tenner automatisk ved
strømbrudd.
Bildet viser nødlysarmatur for markering av
rømningsvei.
68
SAMEIET CORT ADELERS GATE 25 Selskapsnummer 7079
2.14 Telefoni og personsøkning
69
Det er montert porttelefonanlegg med to-veis
kommunikasjon og styring av elektrisk sluttstykke i
hovedinngangsdør. Ringetablå er montert på vegg
utenfor hovedinngang, svarapparat er plassert innvendig
ved inngangsdør til hver leilighet. Det er i tillegg montert
lokalt ringeanlegg ved entredør til hver leilighet.
2.14.1 Porttelefoner
Boenheter
2.14.1A Normal aldersslitasje
Porttelefonanlegg er oppgradert i senere tid og ser ut til
å være i god stand uten synlige feil og mangler. det var
ingen meldinger fra styrets representanter om
driftsproblemer.
TG 1 Svake symptomer
KG 1
Små og middels konsekvenser
ANBEFALT TILTAK
Ingen tiltak anbefales.
Ingen tiltak
KOSTNAD
kr 0
ÅR
ANTALL
0
SUM KOSTNAD
kr 0
Ikke relevant utføres av ikke relevant
Ikke relevant — Tiltaket er ikke relevant i dette
tilfellet
Bildet viser svarapparat for porttelefonanlegg i
boenhet.
Bildet viser ringetablå for porttelefonanlegg.
SAMEIET CORT ADELERS GATE 25 Selskapsnummer 7079
2.15 Alarm- og signalsystemer
70
Det er montert automatisk brannvarslingsanlegg i
bygningen. Betjeningspanel er montert utvendig i
gårdsrom og hovedsentral i hovedtavlerom i kjeller.
2.15.1 Brannalarmanlegg
Fellesarealer og boenheter
2.15.1A Normal aldersslitasje
TG 1 Svake symptomer
KG 1
Små og middels konsekvenser
ANBEFALT TILTAK
Årlig service brannalarmanlegg
Utstyr for brannvarslingsanlegg ser ut til å være i god
stand uten synlige tegn på feil eller skader.
Boligselskapet har lovpålagt service og
vedlikeholdsavtale med autorisert entreprenør.
Ingen tiltak anbefales ut over lovpålagt årlig service og
vedlikehold.
ÅR 2015
KOSTNAD
—
ANTALL
—
SUM KOSTNAD
kr 23 000
ÅR 2016
KOSTNAD
—
ANTALL
—
SUM KOSTNAD
kr 23 900
ÅR 2017
KOSTNAD
—
ANTALL
—
SUM KOSTNAD
kr 24 800
ÅR 2018
KOSTNAD
—
ANTALL
—
SUM KOSTNAD
kr 25 800
ÅR 2019
KOSTNAD
—
ANTALL
—
SUM KOSTNAD
kr 26 900
Periodisk vedlikehold utføres av entreprenør
Høy — Tiltaket anbefales utført umiddelbart
Bildet viser hovedsentral for brannvarsling plassert i
hovedtavlerom.
Bildet viser orienteringsplan og betjeningspanel for
brannvarsling.
SAMEIET CORT ADELERS GATE 25 Selskapsnummer 7079
2.15 Alarm- og signalsystemer
Det er meldt om at det stedvis foregår
utleie/bruksoverlating i boligselskapet og at det over tid
har blitt mange nøkler på avveie. Forholdet kan føre til at
uønskede personer har tilgang til bygningsmassen som
øker faren for innbrudd, uønsket aktivitet, m.m. Det er
derfor installert elektronisk låssystem der det benyttes
både nøkkel og kodetastatur for åpning av ytterdører
samt kameraovervåkingsanlegg.
2.15.2 Adgangskontroll
Fellesarealer
2.15.2A Normal alders og bruksslitasje
TG 1 Svake symptomer
KG 1
Små og middels konsekvenser
ANBEFALT TILTAK
Serviceavtale - adgangskontroll
ÅR 2015
KOSTNAD
—
ANTALL
—
Adgangskontrollsystemet og kameraovervåkingsanlegg
ser ut til å være i god stand. Det var ingen synlige tegn
på ytre skader eller feil. Det var heller ingen meldinger
fra styrets representanter om driftsproblemer.
Det anbefales serviceavtale med egnet foretak. Ved
en uforutsett hendelse er det viktig at f.eks kameraer
er intakt.
SUM KOSTNAD
kr 4 600
ÅR 2016
KOSTNAD
—
ANTALL
—
SUM KOSTNAD
kr 4 800
ÅR 2017
KOSTNAD
—
ANTALL
—
SUM KOSTNAD
kr 5 000
ÅR 2018
KOSTNAD
—
ANTALL
—
SUM KOSTNAD
kr 5 200
ÅR 2019
KOSTNAD
—
ANTALL
—
SUM KOSTNAD
kr 5 400
Periodisk vedlikehold utføres av entreprenør
Middels — Tiltaket anbefales utført
Bildet viser kodetastatur for adkangskontrollanlegg.
Bildet vier øverst til høyre kamera for overvåking.
71
SAMEIET CORT ADELERS GATE 25 Selskapsnummer 7079
2.16 Utendørs elkraft
72
Det er montert elektriske varmekabler utvendig i
gårdsrom. Kablene styres av eget snesmelteanlegg type
Isfri 100 med kombinert temperatur og nedbørsføler.
2.16.1 Utendørs elvarme
Uteområde
2.16.1A Tidsriktig
TG 1 Svake symptomer
KG 1
Små og middels konsekvenser
ANBEFALT TILTAK
Kontroll utendørs varmekabelanlegg
Utendørs varmekabler var, etter styrets informasjon, i
god stand uten driftsproblemer. Det var ingen synlige feil
på styringer i hovedtavle.
Ingen tiltak anbefales med unntak av kontroll av
funksjon når varmekabler slås på for sesong.
ÅR 2015
KOSTNAD
—
ANTALL
—
SUM KOSTNAD
kr 0
ÅR 2016
KOSTNAD
—
ANTALL
—
SUM KOSTNAD
kr 0
ÅR 2017
KOSTNAD
—
ANTALL
—
SUM KOSTNAD
kr 0
ÅR 2018
KOSTNAD
—
ANTALL
—
SUM KOSTNAD
kr 0
ÅR 2019
KOSTNAD
—
ANTALL
—
SUM KOSTNAD
kr 0
Periodisk vedlikehold utføres av styret
Høy — Tiltaket anbefales utført umiddelbart
Bildet viser styringsenhet for utendørs
varmekabelanlegg.
Bildet viser koblingsskap for utendørs varmekabler
plassert i U1 garasjeanlegg.
SAMEIET CORT ADELERS GATE 25 Selskapsnummer 7079
2.17 Veier og plasser
73
Bakgården er fullt opparbeidet med gangvei i
belegningstein/heller, sykkelparkering, plen, trær,
busker og beplantning.
2.17.1 Gårdsrom
Tomt
2.17.1A Generelt god stand
TG 2 Middels kraftige symptomer
KG 1
Små og middels konsekvenser
ANBEFALT TILTAK
Vedlikehold - uteområde
KOSTNAD
—
ANTALL
—
ÅR 2015
SUM KOSTNAD
Uteområdet fremstod i generelt god stand. Det ble
bemerket enkelte løse heller/belegningsstein foran
inngansparti. TG settes med bakgrunn i alder.
Løse heller skiftes, ellers anbefales det normalt
vedlikehold av uteområdet. Estimerte kostnader er
satt ut fra erfaringspriser ved lignende vedlikehold.
kr 23 000
ÅR 2016
KOSTNAD
—
ANTALL
—
SUM KOSTNAD
kr 23 900
ÅR 2017
KOSTNAD
—
ANTALL
—
SUM KOSTNAD
kr 24 800
ÅR 2018
KOSTNAD
—
ANTALL
—
SUM KOSTNAD
kr 25 800
ÅR 2019
KOSTNAD
—
ANTALL
—
SUM KOSTNAD
kr 26 900
Periodisk vedlikehold utføres av entreprenør
Middels — Tiltaket anbefales utført
Gangvei av belagt med belegningsstein
Heller foran inngangsparti
SAMEIET CORT ADELERS GATE 25 Selskapsnummer 7079
2.17 Veier og plasser
Sameiet har i dag 1 stk. oppsamlingspunkt for
renovasjon/avfall. Det benyttes plastbeholdere for papir
og restavfall som er plassert i skur. Søppelskuret er fra
byggeåret. Ingen større påkostninger registrert de
senere år.
2.17.2 Gårdsrom
Tomt, Avfallshåndtering
2.17.2A Generelt god stand
TG 1 Svake symptomer
KG 1
Små og middels konsekvenser
ANBEFALT TILTAK
Det avsettes rundsum til
vedlikehold/overflatebehandling av søppelcontainere.
Vedlikehold av søppelskur
ÅR 2015
KOSTNAD
—
ANTALL
—
SUM KOSTNAD
kr 15 300
Periodisk vedlikehold utføres av entreprenør
Middels — Tiltaket anbefales utført
Avfallshåndtering
Søppelcontainere i generelt god stand med normal
alder- og værslitasje. Det ble registrert noe bruks- og
slagmerker. Det gis en samlet tilstandsgrad basert på de
registrerte forhold. Avfallscontainere er vurdert å kunne
benyttes i neste 5 års periode.
74
SAMEIET CORT ADELERS GATE 25 Selskapsnummer 7079
2.17 Veier og plasser
2.17.2 Gårdsrom ― Tomt, Avfallshåndtering
75
2.17.2B Utidsmessig
På sikt bør det vurderes overgang til nedgravd
søppelsystem noe som vil gi uteområdet et estetisk løft.
Et slikt tiltak er omfattende/kostbart og bør prosjekteres
slik at plassering og størrelse utføres opp mot
bevegelsesmønster og nødvendig kapasitet.
TG 2 Middels kraftige symptomer
KG 2
Vesentlige konsekvenser
ANBEFALT TILTAK
Overgang til nedgravd søppelsystem
ÅR
KOSTNAD
—
ANTALL
—
SUM KOSTNAD
kr 612 500
Oppgradering utføres av entreprenør
Middels — Tiltaket anbefales utført
Det anbefales overgang til nedgravd søppelsystem.
Estimert tiltak omfatter prosjektering, riving/fjerning av
eksisterende søppelskur/søppelsystem, samt
etablering av nedgravde avfallscontainere, fordelt på 1
stk. oppsamlingspunkt. Overgang til nedgravd
søppelsystem gir en rekke fordeler; estetikk, hygiene
og sikkerhet nevnes. Ytterligere beskrivelser om
nedgravd søppelsystem kommer senere i rapporten, i
vedlegg "Avfallsbrønner".
Eksempel negravd søppelsystem
Eksempel negravd søppelsystem
SAMEIET CORT ADELERS GATE 25 Selskapsnummer 7079
3.1 Definisjoner og begreper
Tilstand
Byggverkets eller byggverksdelens tekniske, funksjonelle eller estetiske status på et gitt tidspunkt. I dette
tilfellet tidspunkt for befaring. Tilstanden er ofte et resultat av en rekke forhold som blant annet utførelse,
slitasje, nedbrytning og utførelse.
Tilstandsgrad (TG)
Uttrykk for tilstanden et byggverk eller en del/komponent har i forhold til et nytt produkt med riktig standard (altså
i forhold til referansenivået). Tilstandsgrad angis som TG 0 (ingen avvik), TG 1 (mindre eller moderate avvik), TG 2
(vesentlig avvik) eller TG 3 (stort eller alvorlig avvik) avhengig av graden av avvik på byggverket. TGIU brukes for
deler av byggverk som ikke er undersøkt.
Konsekvensgrad (KG)
Uttrykk for hvor alvorlige eller omfattende konsekvenser en observert tilstand vil kunne medføre. Konsevensgrad
andis som KG 0 (Ingen konsekvenser), KG 1 (Små eller middels konsekvenser), KG 2 (Vesentlige konsekvenser)
eller KG 3 (Store og alvorlige konsekveneser).
Symptom
Observerbart forhold som gir indikasjon på hvilken tilstand et byggverk eller en byggverksdel befinner seg i.
Avvik
Benyttesnår tilstanden på en bygningsdel er dårligere enn et nytt produkt med riktig stander (dårligere enn
referansenivået).
Referansenivå
Forhåndsdefinerte krav til stand som gjelder for byggverket eller bygningsdelen. Sagt på en annen måte; Den
tilstanden som tilsvarer et nytt produkt med riktig standard (TG 0).
Forventet gjenværende brukstid
Uttrykk for anslått tid et byggverk eller en del av et byggverk fortsatt vil være tjenelig for sitt formål. Denne
brukstiden vil kunne avhenge av tilstand, egenskaper, design, utførelse, gjennomført vedlikehold, alder, miljø
(bruk og ytre påkjenninger), forventet framtidig slitasje og konsekvens ved brudd.
76
SAMEIET CORT ADELERS GATE 25 Selskapsnummer 7079
3.2 Analysenivå
Rapporten er utarbeidet på bakgrunn av:
Norsk Standard, NS 3424 Tilstandsanalyse av byggverk
Norsk Standard, NS 3451 Bygningsdelstabell
Norsk Standard, NS 3454 Årskostnader for bygninger
Relevante byggdetaljblader
Befaring utføres etter NS 3424 nivå 1, som innebærer tilstandsanalyse av generell art basert på visuelle
observasjoner, eventuelt kombinert med målinger som kan styrke informasjonen om tilstanden. Til orientering
omfagger nivå 2 gjennomgang av underlagsdata og med omfattende registereringer eller målinger for å kartlegge
oppbygning og stand av konstruksjoner. Nivå 3 innebærer nøyaktige målinger og eventuelt fysiske inngrep for
tilsvarende kartlegging.
Det er lagt til grunn at tiltak kan foreslås etter nivå 1-registrering. Dersom nivå 1 ikke til tilstrekkelig informasjon for
å kunne vurdere tilstand og foreslå tiltak, vil videre anbefaling være å undersøke nærmere. I tilstandsanalysens
rapport settes da karakater "TGIU" (tilstandsgra ikke undersøkt) i stedet for spesifisert tilstandsgrad. I enkelte
tilfeller kan det være praktisk å gjennomføre undersøkelser i nivå 2 eller 3 på stedet ved første befaring. Da
avklares dette med oppdragsgiver, og utføres som et separat oppdrag i tillegg til opprinnelig oppdrag. Det kan
også være tilfeller hvor det kreves spesialkompetanse i den videre utredningen. Det vil i så tilfelle fremkomme av
teksten hvorfor "TGIU" benyttes.
Rapporten er utarbeidet etter Norsk Standard, NS 3424 Tilstandsanalyse av byggverk, Nivå 1. Dette inneæberer
en tilstandsanalyse av generell art basert på visuelle observarsjoner, eventuelt kombinert med målinger som kan
styrke informasjonen om tilstanden.
77
SAMEIET CORT ADELERS GATE 25 Selskapsnummer 7079
3.3 Generelt om vedlikehold
Uten vedlikehold vil en bygning etter hvert forfalle, og selv med et jevnt vedlikehold vil en bygning brytes
langsomt ned. Etter en tid må nedbrytningen utbedres for å løfte bygningen tilbake til opprinnnelig standard.
Dersom bygningen skal løftes yttereligere opp til en standard over den opprinnelige for å tilfredsstille dagens
økende komfortkrav, kreves ombygging. Fra dette tidspunktet starter "syklusen" igjen med jevnt vedlikehold,
sakte nedbrytning, utbedring og eventuell ombygging.
Figuren over viser skjematisk fremstilling av bygningens livsløp fra nybygg, gjennom bruksfasen til riving
Det er viktig at de som forvalter bygningsmassen ser disse mekanismene og planlegger deretter. Boligselskapet
ved styret må således planlegge alle vedlikeholdsaktiviteter og ha nødvendig budsjettmessig kontroll over de
tiltak som må utføres.
Det bør derfor være et mål å utføre mest mulig planlagt vedlikehold framfor forløpende "brannslukking". Riktig
planlegging av vedlikeholdet vil totalt sett gi lavere vedlikeholdskostnader. Denne rapporten er et nyttig
hjelpemiddel som skal sette boligselskapet i stand til å utføre løpende og periodisk vedlikehold, samt kunne
budsjettere disse vedlikeholdsutgiftene fra år til år.
78
SAMEIET CORT ADELERS GATE 25 Selskapsnummer 7079
3.4 Energivurderinger
Energipriser og miljø tilsier at styret bør være bevisst i forhold til aktuelle energireduserende tiltak. Ved
gjennomføring av større vedlikeholdsarbeider bør det derfor også foretas en energiteksniks vurdering. Det vil for
eksempel ved en rehabilitering av en fasade, være naturelig å se på kost/nytte-effekten av tilleggsisolering.
Likeledes vil det være naturlig å vurdere energireduserende tiltak og alternative energikilder ved gjennomføring
av arbeider berederanlegg, fyranlegg og andre energikrevende installasjoner.
Både boligsskaper og næringsbygg har i dag mulighet til å søke tilskudd for gjennomføring av energireduserende
tiltak. I hovedsak kan det søkes om tilskudd fra det statlige energiselskapet Enova, men i for eksempel Oslo
kommune kan det også gis tilskudd fra en lokal ordning for energiøkonomisering (ENØK). OBOS Prosjekt AS kan
bistå med å søke tilskuddsmidler, utarbeide ENØK-analyser for bygningsmassen, samt gjennomføre aktuelle
energireduserende tiltak.
Et godt hjelpemiddel i energiarbeidet vil også være årlige tilbakemelding om erergiforbruk gjennom et
energiregnskap. Energiregnskapet gir oversikt over boligselskapets totale energiforbruk, fordelingen mellom de
enkete energikildene, og hovrdan fordelingen er mellom de forskjellige bruksformål. Et slikt energiregnskap kan
bestilles av OBOS Prosjekt AS.
79
SAMEIET CORT ADELERS GATE 25 Selskapsnummer 7079
3.5 Universell utforming
Generelt:
Både ved planlegging av nye boligområder og ved rehabilitering av eksisterende områder, er det de senere år
lagt stadig større ved på at området skal få en universell utforming med universell utforming menes en utforming
som er bra for alle og nødvendig for noen. I praksis vil det si en tilpassing av alle fellesarealer slik at
funksjonaliteten blir best mulig for flest mulig.
Følgende prinsipper bør legges til grunn for universell utforming:
I det etterfølgende er det listet opp aktuelle kriterier for de enkelte bygningsdeler:
Adkomstforhold:
God og oversiktlig merking av inngangspartier er viktig, spesielt for synshemmede. Lyssetting, beplantning og
bruk av kontrastfarger i inngangspartier bidrar til økt funksjonalitet og bedre synbarhet. likeledes er det viktig at
husnummerskilt og ringetablåer er lett leselige og oversiktlige.
For flere grupper bevegelseshemmede er det problematisk å forsere trapper, selv om disse kun er på ett trinn.
Bruk av ramper og ekstra håndløpere vil bidra til større tilgjengelighet. Imidlertid vil ramper ofte få en uønsket
estetisk effekt og andre terrengmessige tiltak kan være å foretrekke. Montering av automatisk døråpner og
trappeheiser kan ogås være aktuelt.
Dersom det benyttes beplantning for å markere inngangpartiene bør man være klar over at en del prydplanter
kan forårsake allergiske reaksjoner.
I fleretasjesbygninger vil ettermontering av heis kunne bedre tilgjengeligheten for mange grupper mennesker.
80
SAMEIET CORT ADELERS GATE 25 Selskapsnummer 7079
Tiltaket medfører ofte store bygningsmessige inngrep, noe som kan sette sterke begrensninger for
gjennomføring.
Terrengtilpasning av uteområder:
Det bør tilstrebes en tilpasning av uteområdene slik at flest mulig får glede av arealene, det være seg rene
grøntarealer, lekeplasser eller områder med sittegrupper.
Uteområder bør i størst mulig grad være trappefrie, og heller ramper enn trapper. Dersom trapper må benyttes,
må disse merkes slik at svaksynte gis mulighet til å oppfatte trappen.
Ved valg av ny beplantning, bør det tas hensyn til at noen typer trær og busker er med problematiske med
hensyn til allergi enn andre.
Innvendige forhold:
Ved rehabilitering eller ombygging av eksisterende boligselskaper, vil nåværende boligmasse gi begrensninger
med hensyn til muligheten for tilpasning til universell utforming. Tiltak somkan vurderes i oppganger og
trapperom er for eksempel ettermontering av heis. Dette medfører normalt store bygningsmessige inngrep og
kan være utfordrende å få til.
Andre tiltak er bedret belysning, bruk av kontrastfarger, merking av trappeneser, sklisikre overflater i
gangarealer, håndløper på begge sider av trapper, og tiltak for å bedre akustikken i trapperommet.
Norsk Standard NS 1101-2 omhandler universell utforming av byggverk, og da spesielt boliger. Standarden
fokuserer på 5 viktige faktorer som er avgjørende for gode løsninger;
Det er sannsynlig at boligselskaper, som kan dokumentere en best mulig tilnærming ti kriteriene i universell
utforming, vil være mer attraktive for en del kjøpergrupper. Attaraktiviteten vil igjen gjenspeiles i verdien på
eiendommen og en tilpasning vil kunne være en god investering.
Universell utforming - en utforming som er bra for alle og nødvendig for noen !
81
SAMEIET CORT ADELERS GATE 25 Selskapsnummer 7079
3.6 Kostnadsoverslag
Kostnadsoverslagene i vedlikeholdsnøkkelen er basert på erfaringstall fra tilsvarende oppgaver og prosjekter.
Vår erfaring er at tilbud på byggearbeider kan variere mye mellom høyeste og laveste tilbyder, avhengig av
markedssituasjonen i byggebransjen. Kostnadsoverslagene i denne rapporten er ment å gi en indikasjon på hva
en kan forvente av kostnader basert på gitte forutsetninger. En viktig forutsetning for kostnadsoverslaget er
mengdeberegningene. Mengdene i rapporten må sees på som omtrentlige og gir ikke tilstrekkelig grunnlag som
beskrivelse for innhenting av tilbud fra entreprenører.
82
83
OVERFLATEBEHANDLING AV VINDUER MED RAMME OG
KARM I TRE, SAMT UTVENDIG TREKLEDNING.
Normal levetid for vinduer er ca. 30 - 40 år under forutsetning at det foretas jevnlig
vedlikehold.
Overflatebehandling
Vinduer hører med til de mest utsatte bygningsdelene når det gjelder påkjenninger fra
vær og vind, og boligselskapets beboere bør gjøres kjent med at overflatebehandling av
rammer og karmer er meget viktig for vinduenes levetid. Normalt vedlikeholdsintervall
for maling av vinduer er ca. 6 år avhengig av påvirkning fra vær og vind.
Vedlikeholdsarbeid er nødvendig når eksisterende overflatebehandling ikke lenger
beskytter trevirket mot fuktighet. En kan spare mye arbeid om en behandler vinduene
på nytt før malingen begynner å sprekke. Man unngår dermed skraping og grunning.
Sol- og slagregnutsatte fasader krever langt hyppigere vedlikehold enn mer beskyttede
vegger og bygningsdeler. Dette gjelder særlig beisede overflater. Under normale
forhold bør man på utvendig kledning kunne regne med følgende
vedlikeholdsfrekvenser:
- beis (2 strøk)
2 - 4 år
- dekkbeis (grunning + 2 strøk)
4 - 8 år
- maling (grunning + 2 strøk)
6 - 12 år
Innvendig skal overflaten hindre at luftfuktighet og kondensvann trenger inn i treverket.
Fuktighet vil p.g.a. forskjell i damptrykket forsøke å vandre fra vinduets varme side til
den kalde. Innvendig overflatebehandling skal derfor være så damptett som mulig, mens
utvendig behandling bør være dampåpen slik at eventuell fuktighet i treverket kan tørke
ut. NB! Glem ikke overflatebehandling på over- og undersiden av vindus- og
dørrammene.
Ved vedlikehold bør overflatene rengjøres med salmiakkvann (og skylles godt), eller et
spesialvaskemiddel. Eventuell overflatesopp fjernes med stålbørste og soppvask,
eventuelt et klorvaskemiddel med etterfølgende grundig skylling med rent vann.
Løstsittende maling slipes bort eller fjernes med stålbørste og skraping.
Sålbenk/sidelister og avdekningsbord
Generelt skal sidelister og avdekningsbord avsluttes i god avstand over sålbenkbeslag
slik at fukt ikke suges opp gjennom belistningens endeved. Oppsug av fukt vil i lengden
kunne føre til råteskader.
Tettelister
På vinduer og dører uten tettelister, bør dette monteres. Tettelistene må alltid plasseres i
indre anslag og så langt inn mot den varme siden som mulig. Tettelistene skal hindre at
den varme, fuktige inneluften trenger ut i mellomrommet mellom glassene og danner
kondens. I tillegg skal de motvirke trekk utenfra. Listene må ikke stramme rundt
hjørnene, men legges i en ekstra bøy. Tettelistene må ikke males.
T83-050 Vedlikehold av vinduer
Sist revidert: 03.06.2002
84
INFORMASJON OM BETONGSKADER
Betongskader er et økende problem for mange boligselskaper. Tildels omfattende skader på
balkonger, fasader og parkeringsanlegg viser at en rehabilitering mange steder er påkrevet.
Kunnskapen i forbindelse med reparasjon av betongskader blir stadig bedre, spesielt med hensyn
til skader forårsaket av ”salter”. Tidligere teknisk viten forutså ikke de problemene man nå
avdekker. Betongskadene skyldes som oftest armeringskorrosjon (dvs. at armeringen ruster).
Hovedårsakene er klorider (salt) i betongen, karbonatisering, eller en kombinasjon av disse.
Klorider:
Selv når pH verdien i betongen er høy, kan det oppstå armeringskorrosjon. Dette kan skyldes
salter tilført under utstøping av betongen, eller tilført senere i bruksfasen. Flere boligblokker i
Østlandsområdet har ”innstøpte” klorider hvor skadene er omfattende. Hva angår garasjeanlegg,
er det bilene som drar med seg salt inn på vinteren. Skader som følge av klorider er den mest
økende skadeårsaken i dag og det er grunn til å anta at mange garasjeanlegg trenger en omfattende
utbedring. Parkeringsanlegg over flere etasjer er mest utsatt for skader og for enkelte
parkeringsanlegg kan skadeomfanget innebære en sikkerhetsrisiko. Reparasjon av kloridinitierte
skader er svært kostbare og det er pr. i dag kun katodisk beskyttelse som gir en effektivt
beskyttelse.
Ved katodisk beskyttelse bruker man påtrykt strøm for å tvinge armeringen inn i en tilstand der
den ikke kan ruste. Metoden betinger tilkobling til strøm og systemet må overvåkes.
Hva er karbonatisering:
Karbonatisering er en kjemisk prosess som oppstår fordi CO2 (kulldioksyd) i luften trenger inn og
reduserer pH-verdien til betongen. Inntregningshastigheten varier fra konstruksjon til
konstruksjeon.. Når prosessen har kommet så dypt i betongen at den når armeringen, vil denne
kunne begynne å ruste. Når armeringen ruster, utvider den seg, og rusten vil kunne sprenge løs
betongen som dekker armeringen. All betong som ikke er beskyttet er utsatt for denne prosessen.
Skader initiert av karbonatisering repareres som ofte ved hjelp av mekanisk reparasjon og i noen
tilfeller av elektrokjemiske metoder.
Kontroller i tide – spar reparasjonskostnader
En av farene ved betongskader, er at de blir synlige i form av avskalling først når skadene er
omfattende. Derfor er det viktig å foreta en tilstandskontroll for å kartlegge skadeomfang og
skadeårsaker så tidlig som mulig. Dette gjelder særlig kloridinitiert korrosjon.
Vedlikehold.
Det er alltid lønnsomt og foreta et preventivt vedlikehold, før skader oppstår.
Et vedlikehold / reparasjon bør normalt planlegges og baseres på en tilstandsvurdering/
undersøkelse.
T83-051 Info om betongskader
Sist revidert: 24.01.2007
85
FAKTA OM RADON
Radon er en naturlig radioaktiv edelgass uten farge, lukt eller smak. Radon dannes fra
radioaktiv nedbrytning av radium (Ra-226), et grunnstoff som forekommer i små mengder i de
fleste bergarter og jord. Radon selv brytes ned til en rekke metalliske grunnstoffer som også er
radioaktive. Enkelte bergarter, slik som alunskifer og noen typer granitter, har høyere innhold av
radium og derfor avgir mer radongass. Hvor mye radon når jordoverflaten avhenger imidlertid
ikke bare av type bergarter men også av løsmassenes gjennomtrengelighet (permeabilitet). For
eksempel, morenegrunn har høy permeabilitet og kan derfor lett transportere radon, mens det
motsatte er tilfelle med leiregrunn.
Radon har liten evne til å binde seg til andre stoffer og
kan derfor lett trenge inn overalt. Selv små sprekker og
utettheter i gulv kan være tilstrekkelig til at radon siver
inn i boliger og andre bygg fra grunnen. Dette skjer fordi
lufttrykket inne ofte er noe lavere enn trykket ute. I
mange bygninger vil radon samles opp til en
konsentrasjon langt over konsentrasjonen i uteluften. Det
er da radon blir et helseproblem. I de nordiske land er
forekomsten av radon innendørs betydelig på grunn av
bestemte typer bergarter og kaldt klima.
Innånding av luft med høyt innhold av radon er helsefarlig. Radongassen og de datterproduktene
som oppstår ved radioaktiv nedbrytning sender ut stråling. Noe av denne strålingen består av
såkalte alfastråler. Alfastråling har kort rekkevidde (noen få cm i luft). Alfastråler er allikevel
gjennomtrengelig nok til å forårsake skader i cellene i lungevevet. Dette kan føre til utvikling av
kreft.
Årlig dør nesten like mange mennesker av radon som i trafikken i Norge. Ifølge Verdens
helseorganisasjon (WHO), er radon den nest viktigste årsaken til lungekreft. Bare røyking
representerer en større lungekreftrisiko. Det oppstår årlig 1700 - 1800 nye tilfeller av lungekreft
i Norge. Mellom 100 og 300 av disse tilfellene kan skyldes radoneksponering i inneluft.
Risikoen øker med konsentrasjonen av radon og oppholdstiden inne. Hvis man f.eks. bor i et hus
med en radonkonsentrasjon på 1000 Bq/m³, vil risikoen for lungekreft være den samme som for
en gjennomsnittlig røyker.
Heldigvis er måling av radonkonsentrasjon og tiltak mot radon i de fleste tilfeller enkle og
rimelige. Radonmålinger med sporfilm bør skje i vinterhalvåret over en periode på minst to
måneder. For å begrense hvor mye folk utsetter seg for radon har Statens strålevern anbefalt et
tiltaksnivå på 200 Bq/m³ for radon i inneluft. Dette gjelder for arbeidsplasser så vel som for
boliger. Beregningene som er basert på de siste måledata viser at opp til 150 000 norske boliger
kan ha radonkonsentrasjoner som er høyere enn det anbefalte tiltaksnivået.
Nye bygninger bør bygges slik at gjennomsnittlig radonnivå over året ikke skal overstige
tiltaksgrensen. Der radonkonsentrasjonen over året (årsmiddelverdi) i soverom eller andre
oppholdsrom overstiger 200 Bq/m³, anbefales det å gjennomføre tiltak for å redusere
konsentrasjonen.
En tilskuddsordning for tekniske tiltak mot radon
administreres av Husbanken. I bygg med radonnivåer på
over 400 Bq/m³ kan bygningseier få dekket 50% av
utgiftene, uansett om bygget fra før er finansiert av Husbanken eller ikke.
T83-057 Fakta om radon
Sist revidert: 02.09.2003
86
VANLIGE VVS FAGUTTRYKK I TRINN I RAPPORTER.
AVLØPSVANN:
Spillvann
Avløpsvann fra dusj, toalett, servanter m.m.
Overvann
Vann fra tak og terreng
Drensvann
Vann fra grunnen under terreng
RØRSYSTEM:
Vannledning
Vanninnlegg
Opplegg / stamme
Fordelingsledninger/
koblingsledninger
Fra opplegg til det enkelte tappested
Avløpsledning
Uttrekk-/stikkledning
Bunnledning
Nedløp / stamme
Ledning fra offentlig ledning til grunnmur
Ledning under såle/kjellergulv
Vertikal ledning gjennom husets etasjer
Ledning fra offentlig ledning til innenfor grunnmur
Vertikale ledninger opp til husets etasjer
Kummer
Overvannskum, gårdskum
eller sandfangskum
Kum som mottar overvann fra terreng
Drenskum
”Samlekum” for drensledninger med overløp til
uttrekksledning
Fordrøyningsmagasin
Fordrøyningsmagasin
VENTILER:
Oppleggskraner
Shuntventil
Magasin ”steinfylling” for oppsamling/forsinking eller
fordrøyning av overvann i terreng på egen eiendom
Stengeventiler i kjeller til hvert opplegg
3-veis blandeventil
T83-058 VVS faguttrykk i trinn 1-rapporter
Sist revidert: 23.06.2003
87
ENERGI OG ENERGIØKONOMISERING
Vi har i Norge lenge vært heldig stillet med rikelig tilgang av energi i form av elektrisitet til
lave priser. Dette har medført at vi har gjort oss svært avhengig av denne energikilden. Vinteren
2002/2003 viste hvor sårbare vi er for variasjoner i nedbørsmengdene. Mye tyder på at
energiprisene i fremtiden kommer til å stabilisere seg på et høyere nivå enn vi tidligere har vært
vant til.
Det er i de fleste bygninger et stort potensial for reduksjon av energiforbruket, uten at det
reduserer vår bokomfort. Reduksjonen i energiforbruket kan erfaringsmessig hentes inn ved
enkle og rimelige tiltak. Eksempler på enkle tiltak som kan bidra til energireduksjon er:
innføring av systematisk energioppfølging i bygninger med felles varmeforsyning.
etablering av energiregnskap som gir oversikt over både det totale energiforbruket fordelt på
ulike energibærere og fordelt på de ulike formål energien benyttes til.
montering av sparedusjarmaturer
montering av lavenergi lyskilder
tetting av luftlekkasjer
Man kan også oppnå betydelige besparelser ved å rette fokus
mot energiøkonomiske tiltak i forbindelse med planleggingen
av større vedlikeholdstiltak og rehabiliteringsprosjekter.
Eksempler på slike tiltak kan være:
etterisolering av fasader
utskifting av dører og vinduer
etterisolering av etasjeskillere
fyrtekniske tiltak på felles varmeforsyning
Ved en modernisering av fyranlegg og beredersystemer, bør alternative energikilder vurderes.
Kostnadene til varme og varmt forbruksvann kan med andre energikilder reduseres betydelig.
Det har de senere årene kommet mange alternative løsninger på markedet:
biobrensel i form av pellets, flis eller briketter kan erstatte olje eller elektrisk kraft som
hovedenergikilde i varmesentraler / fyrhus
pelletskaminer kan tas i bruk i leiligheter med pipe. Pellets kan være et rimelig og
miljøvennlig alternativ til strøm eller ved.
utskifting av eldre ildsteder kan gi store besparelser samtidig som det er et svært effektivt
tiltak for å forbedre luftkvaliteten i nærmiljøet.
gass blir stadig mer aktuell som energikilde, for eksempel til bruk i gasskaminer.
Solfangere plassert på tak kan benyttes som et verdifullt energitilskudd til beredning av
varmt tappevann, og kan benyttes til lavtemperatur vannbåren varme vår og høst. Investering
i solfangere er spesielt interessant for bygninger som foretar rehabilitering av tak, og som
allerede har felles forsyning av varmt tappevann og eventuelt også felles varmeforsyning.
I Oslo er det etablert et eget fond (Enøkfondet) som gir støtte til enøkanalyser og iverksettelse
av enøktiltak. OBOS Prosjekt AS et ett av de godkjente konsulentfirmaene som skal benyttes
ved utarbeidelse av enøkanalyser. Vi bistår også gjerne med andre former for energirådgivning
tilpasset den enkelte kundes behov.
Enøkfondet ble bygget opp av Oslo’s befolkning over en
periode på 10 år fra 1982 til 1992 og er i dag på ca. 600 mill.
kroner.
Det presiseres at støtteordningen gjennom Enøkfondet, kun
gjelder for eiendommer i Oslo.
T83-059 Energi og energiøkonomisering
Sist revidert: 02.09.2003
88
FORSKRIFT OM HELSE-, MILJØ OG
SIKKERHETSARBEID I VIRKSOMHETER.
(Internkontrollforskriften)
Dette er kun en kort orientering om "Forskrift om helse-, miljø og sikkerhetsarbeid i
virksomheter" og hvilke konsekvenser denne forskriften kan få for det enkelte
boligselskap. Definisjonen av begrepet internkontroll er: Systematiske tiltak som skal
sikre at virksomhetens aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i
samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø og sikkerhetslovgivningen.
Virkeområde
Et boligselskap er definert som en virksomhet og omfattes av de lover som nevnes i
Internkontrollforskriften. For ordens skyld nevnes kort hvilke lover dette gjelder:
•
•
•
•
•
•
•
•
Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr.
Sivilforsvarsloven § 48.
Brannfarlighetsloven.
Lov om eksplosive varer.
Produktkontrolloven.
Arbeidsmiljøloven, dersom virksomheten sysselsetter arbeidstakere.
Forurensningsloven.
Brannvernloven.
Med bakgrunn i forskriftens store/brede virkeområdet, må det presiseres at boligselskapets forholdsvis begrensede virksomhetsområde naturlig nok vil begrense
forskriftens krav ovenfor boligselskapet. Områder og virksomheter som står sentralt for et
boligselskap er brannsikring, rømningsveier, brannalarm, el-anlegget (både felles- og
leilighetsanlegg), tilfluktsrom, heiser, fyrhus, generelt vedlikehold, lekeplasser og
maskinelt utstyr. Blant flere områder/virksomheter må disse fanges opp av den omtalte
Internkontrollforskriften.
Ansvar for igangsetting og drift av boligselskapets internkontrollsystem.
Ansvaret for å innføre og utøve internkontroll påhviler den som er ansvarlig for
virksomheten - i dette tilfelle boligselskapets styre ved styreleder. Videre er det viktig at
internkontrollen integreres i selskapets overordnede styring og daglige drift.
Et fungerende internkontrollsystem.
Et fungerende internkontrollsystem setter krav til systemet så vel som til brukerne. Som
navnet tilsier er dette et internkontrollsystem. Hovedaktørene i både etablerings- og
driftsfase må med andre ord være boligselskapet selv. Intern kunnskap om eget
boligselskap er viktig når et godt og fungerende internkontrollsystem skal lages.
Nøkkelordene her er kartlegging, planlegging/prioritering og oppfølging - alt styrt av en
målsetting der selskapets virke skjer i samsvar med fastsatte krav i
Internkontrollforskriften.
T83-061 Informasjon om Internkontrollforskriften
Sist revidert: 06.05.2003
89
Videre følger en stikkordsmessig huskeliste over elementer som boligselskapet selv må
ta tak i når arbeidet skal igangsettes:
1) Igangsetting
• ta initiativ til arbeidet
• informere og motivere
• sette mål og beskrive ansvar og myndighet
• organisere og planlegge innføringen
2) Kartlegge
• skaffe oversikt over aktuelle lover og forskrifter
• kartlegge eksisterende rutiner for helse-, miljø og sikkerhet.
• systematisere og oppbevare dokumenter.
3) Planlegge og prioritere tiltak
• planlegge og prioritere tiltak
• lage handlingsplan for gjennomføring
4) Følge opp
• gjennomføre tiltak
• rette opp feil og mangler
• gjøre forbedringsarbeider til en naturlig del av den daglige driften
• foreta jevnlig gjennomgang
• kartlegge problemområder
OBOS Prosjekt AS bistår gjerne styret med utdypende informasjon om forskriften og
tilhørende lovverk, eller bistand til implementering av et fungerende internkontrollsystem i boligselskapet.
T83-061 Informasjon om Internkontrollforskriften
Sist revidert: 06.05.2003
90
VENTILASJONSFORHOLD I BOLIGER
Alle boliger, uansett type og alder, må ha et luftskifte som tilfredsstiller lovens
minimumskrav.
Med et tilstrekkelig luftskifte menes at boligen kontinuerlig må tilføres en mengde
friskluft som er tilstrekkelig til å fortrenge den brukte luftens innhold av fuktighet,
lukter og andre forurensninger.
Luften som fortrenges evakueres som regel over tak via kanaler/sjakter. Det skal være
balanse mellom den mengden luft som tilføres og den mengde som trekkes ut av
boligen.
Det finnes i prinsippet 3 ventilasjonsmetoder for boliger.
Metode 1: Naturlig oppdrift
Metode 2: Mekanisk avtrekk
Metode 3: Balansert ventilasjon
Metode 1 er den mest vanlige i eneboliger, rekkehus og bygårder/blokker fra før 1970. Kort
fortalt fungerer metoden slik:
• Luft tilføres boligen via ventiler i yttervegg/lyrer over eller under vindu.
• Luft trekkes ut av boligen via rister/klaffventiler i bad, WC og kjøkken gjennom
murte sjakter/piper til avslutning over tak. Det kan være felles sjakt fra alle
leiligheter beliggende over hverandre i samme oppgang, eller det kan være en
sjakt/kanal fra hver leilighet som føres parallelt over tak.
• Det er ingen mekaniske innretninger som påvirker luftstrømmen og
ventilasjonsstrømmen er ofte sterkt avhengig av rådende værforhold
(barometertrykk)
Metode 2 er nesten enerådende i bygårder og boligblokker bygget fra ca. 1970 og
fram til d.d. Kort fortalt fungerer metoden slik:
• Luft tilføres boligen via ventiler i yttervegg/lyrer over eller under vindu.
• Luft trekkes ut av boligen via kontrollventiler (runde regulerbare ventiler) i bad,
WC, vaskerom og kjøkken, gjennom sjakter/kanaler over loft/tak eller ned i
garasje/kjeller.
• Anleggene har enten større vifter felles for flere leiligheter plassert på loft, på tak
eller i garasje, eller individuelle vifter plassert i hver leilighet (eksempelvis over
kjøkkenhette eller i bod)
• Ved felles vifte kan det være felles eller separate kanaler fra hver leilighet. Ved
vifte i hver leilighet er det kun separate kanaler.
• Felles vifter styres vanligvis av et ur som sørger for at ulik hastighet på viften til
ulike tider av døgnet. D.v.s. at det største luftskiftet som regel finnes om morgenen
og på ettermiddagen. Luftmengden kan til en viss grad reguleres i hver leilighet
ved å regulere avtrekksventilen ut og inn.
Dersom viften har trykkstyring vil hastigheten på
viften, og derved luftmengden i kanalene, bli
redusert eller økt i forhold til hvor åpne ventilene i
leilighetene er.
• Individuelle vifter betjenes av beboer og kan i de
fleste tilfeller skrus helt av.
T83-065 Ventilasjonsforhold i boliger
Sist revidert: .14.06.2004
91
Metode 3 er så godt som enerådende i alle kontor-/næringsbygg som er bygget etter
1970. Metoden er sporadisk benyttet i nyere eneboliger og er som følge av økt fokus
på innemiljø i de senere år, også tatt i bruk til boligventilasjon i bygårder og blokker.
Kort fortalt fungerer metoden slik:
• Luft blåses inn i boligen ved hjelp av vifte. Frisk luft suges inn fra rist i yttervegg
eller på tak, passerer et filter, varmes opp over varmegjenvinner og varmebatteri til
ønsket temperatur, og tilføres boligen via ventiler ved tak eller i vegg.
• Luft trekkes ut av boligen via vifte, passerer et filter, avgir varmen til
varmegjenvinner, før den kastes ut via kanaler over tak.
• All mekanisk utrustning samles på et sted og kalles for et ventilasjonsaggregat. Fra
dette aggregatet kontrolleres tilført og avtrukket luftmengde og aktuelle
temperaturer.
• I boliger er det normalt plassert et ventilasjonsaggregat i hver leilighet, men det
kan også være felles aggregat plassert på loft eller i kjeller.
Den største delen av eldre boligbebyggelse er ventilert etter metode 1 eller 2.
Hvis det i ditt borettslag/sameie til stadighet forekommer problemer av type som
nedenfor skissert, bør både styret og den enkelte beboer vurdere å foreta seg noe i
forhold til ventilering av leiligheten.
•
•
•
•
Det er mye og ofte dugg på vinduer og vann i vinduskarmer.
Våtromsvegger er fuktige lenge etter bruk av vann (dusj etc.).
Det er tung luft inne. Luften virker stinn og innestengt når man kommer utenfra.
Naboens matlukt o.a. kommer inn i leiligheten via intern lekkasje.
De vanligste årsakene til ovennevnte problemer er:
1. Beboer har stengt (tettet, malt over, kledd inn etc.) en eller flere avtrekksventiler og
eller lyrer/ventiler i yttervegg.
2. Beboer har koblet avtrekksapparater (f.eks. kjøkkenvifte) til avtrekksventilen.
3. Boligen har for tette fasader med for få og/eller for små tilluftsåpninger
4. Kapasitet på avtrekksvifte er for dårlig (feildimensjonert eller nedslitt).
5. Avtrekkskanaler og -ventiler er tilstoppet av lo og skitt etter mange års drift og har
ikke lengre dimensjonert kapasitet.
6. Ildesteder i leiligheten trenger store mengder luft og kan ved bruk ødelegge det
naturlige avtrekket og i stedet snu luftstrømmen i avtrekkssjaktene.
Pkt. 1 og 2 er som regel godt kjente fenomener for de fleste styrer. Det bør jevnlig
deles ut informasjon om slike problemer og det må presiseres at slike forhold er
ødeleggende for ventilasjonen og i strid med retningslinjer og regelverk i borettslag/
sameier.
• Avtrekksventiler på kjøkken og bad skal være åpne året rundt
• Tilluftsventiler i fasader/vinduer skal være åpne året rundt, men åpningen kan
reguleres etter utetemperaturen.
• Kjøkkenhetter skal aldri være tilkoblet avtrekkssystemet med mindre hver bolig
har sin egen vifte betjent i egen leilighet.
• Spalteventiler (som regel i terskel under dør) som
sikrer luftforflytning i leiligheten må ikke tettes
eller fjernes. (Særlig viktig for baderomsdør)
• Alle ventiler (tilluft og avtrekk) må rengjøres med
jevne mellomrom. Støvsuger, børster og såpevann
og klut blir nødvendig.
T83-065 Ventilasjonsforhold i boliger
Sist revidert: .14.06.2004
92
Pkt. 3 kommer ofte som følge av uheldige løsning utført ved vindusskifte og/eller
fasaderehabilitering og må løses av en entreprenør i oppdrag fra styret. Nye
ytterveggsventiler må etableres.
Pkt. 4 behøver ikke være noen ”stor sak”, men kan medføre en del ombygging både av
bygn.teknisk og elektrisk karakter. Det er viktig at man ikke går i gang med skifte av
vifte dersom det i virkeligheten er tilstoppede kanaler som er årsaken til at viften ikke har
tilstrekkelig kapasitet.
Pkt. 5 kan vise seg å være en ”større sak” enn man skulle tro. Allerede ved en begrenset
groing i kanalene vil luftmengden i kanalen bli kraftig redusert. Erfaring vi har viser at
kanalanlegg har vært så tette at bare noe få prosent av opprinnelig luftmengde er tilbake.
For å rette på slike forhold må kanalene renses innvendig. Rensing av kanaler kan være
en nokså kostbar, men ofte helt nødvendig operasjon. Slik rensing må utføres av et firma
som har spesialisert seg på slike oppgaver og har det nødvendige utstyr. Det finnes
imidlertid mange useriøse aktører på markedet og styret bør skaffe seg bistand til
kontrahering og kontroll når et slikt arbeide bestilles.
Videofilm av utvalgte kanalstrekk etter rengjøring gir god dokumentasjon.
Pkt. 6 er bare aktuelt for boliger med peis/vedovn. Det bør være et ekstra luftinntak i
rommet hvor ildestedet befinner seg. Dette inntaket kan være stengt så lenge ildestedet
ikke er i bruk. Dersom ikke ildestedet får nok luft utenfra vil det hente luft inne, bl.a. fra
avtrekkskanalene. Balansen blir ødelagt og man risikerer å trekke inn naboens mat- og
røyklukt for eksempel.
⇒
God ventilasjon er viktig for trivsel og helse, og for forebygging av
astma- og allergisykdommer.
⇒
God ventilasjon er videre viktig for å unngå bygningsskader som følge
av mugg, sopp og råte.
T83-065 Ventilasjonsforhold i boliger
Sist revidert: .14.06.2004
93
INFORMASJON OM EL-SIKKERHET I BOLIGER
Undersøkelser utført av brannvernforeningen forteller
at over 50 prosent av brannårsaker i boliger i Norge
har elektrisk årsak. Dette skyldes svikt i utstyret,
mangelfullt vedlikehold, feil bruk av elektrisk utstyr,
jordfeil m.m. Over en femårs periode, fra 2001-2006,
var det 17 653 bygningsbranner i Norge, hvorav 9 810
var i private boliger. 25,2 prosent av branner med
dødelig utfall, kunne relateres til elektriske apparater.
Norske forsikringsselskaper hevder at skadeutbetalingen de relatert til brann har de siste
årene vært over 5 mrd. kroner årlig. Det er boligeier som har ansvaret for at det elektriske
anlegget i boligen til enhver tid tilfredsstiller sikkerhetskravene gitt i forskrift om elektriske
lavspenningsanlegg.
DSB, direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, forvalter forskriftene om elektriske
lavspenningsanlegg. Undersøkelser DSB har gjennomført viser at en svært stor andel av
norske boligeiere er ikke er klar over at ansvaret for det elektriske anlegget er pålagt dem. At
denne andelen er så stor kan resultere i at feil og mangler ved det elektriske anlegget kan
utvikle seg til potensielle brannbomber i norske hjem.
Boligeiers ansvar
Boligeier er eier det elektriske anlegget, og skal sørge for nødvendig ettersyn og vedlikehold
blir ivaretatt, slik at anlegget til enhver tid tilfredsstiller sikkerhetskravene i forskriften.
Boligeier er også ansvarlig for bruken av anlegget slik at det ikke tilkobles utstyr som kan
skade liv og helse.
Ansvaret innebærer:
 Å være oppmerksom på faresignaler som oppstår slik som brent lukt, merker på ledninger
eller annet utstyr, lysbuer og gnister, unaturlige varme ledninger/ stikkontakter.
 Å få undersøkt anlegget på bakgrunn av slike faresignaler.
 Å få utbedret de eventuelle mangler som avdekkes/påpekes.
Personer som kan arbeide på elektriske anlegg er regulert i forskriftene. Det er boligeiers
ansvar å påse at arbeider på anlegget utføres av elektrofagfolk. Det anbefales å engasjere
elektrofagfolk for regelmessig ettersyn av eldre anlegg.
Ansvar i borettslag og boligsameier
Borettslag og sameier er å anse som virksomheter, og omfattes av forskrift om systematisk
helse, miljø, og sikkerhetsarbeid i virksomheter. (Internkontrollforskriften) Borettslag og
sameier er imidlertid organisert slik at det er naturlig å skille mellom privat område og
fellesområde. Dette betyr: 1) I borettslag og sameier har styret plikt til å arbeide systematisk
med helse, miljø, og sikkerhet i fellesarealer. 2) i forhold til den enkelte leilighet har styret
plikt til å gjøre andelseier/sameieren oppmerksom på det ansvar som denne har etter lov og
forskrift.
Dette betyr at en andelseier/sameier har det samme ansvaret for det elektriske anlegget som
en eier av en bolig.
T83-066 Informasjon - sikkerhet el-anlegg.DOC
Sist revidert: 07.08.2013
94
Samsvarserklæring
Elektroentreprenøren/installatøren er lovpålagt å utstede en samsvarserklæring til eiere av
elektriske anlegg. Dette gjelder for enhver endring utført på anlegget. Samsvarserklæring er et
verdipapir som forteller at anlegget er utført etter gjeldene lover og forskrifter, og er generelt en
erklæring på godt utført arbeid.
Som eier av elektrisk anlegg skal du oppbevare samsvarserklæringen slik at den til enhver tid
kan fremvises. Dette dokumentet skal følge eiendommen. Med denne dokumentasjonen gis det
ofte rabatter hos forsikringsselskaper (brann, innbo, bygning osv) og kan benyttes for eventuelle
reklamasjoner.
Kravet om samsvarserklæring er gjeldende fra 1.januar 1999 og har ikke tilbakevirkende kraft.
El-anlegget i nye bygg
Utover eiers generelle ansvar, er enhver som foretar prosjektering, utførelse, vedlikehold,
utbygging av et anlegg ansvarlig for at arbeidet tilfredsstiller gjeldende sikkerhetskrav. I
prosjekterings- og utførelsesfasen anses byggherre som eier av anlegget. Som eier av en ny
bolig må det påses at det foreligger en samsvarserklæring ved overtagelse.
Mer informasjon
Mer informasjon om elektriske anlegg, forpliktelser, og ansvarsfordeling kan studeres på
hjemmesidene til Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap. www.dsb.no
 Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg med veiledning finnes på www.dsb.no eller i
trykket utgave på hjemmesidene til Norsk Elektroteknisk komité www.nek.no
 Forskrift om systematisk Helse, Miljø, og Sikkerhetsarbeid i virksomheter
(Internkontrollforskriften) finnes på www.dsb.no eller bestilles i trykket utgave på
www.arbeidstilsynet.no eventuelt www.lovdata.no
 En oversikt over hva ikke-faglærte kan utføre på elektriske anlegg finnes på hjemmesidene
til Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap:
www.dsb.no/no/Ansvarsomrader/EL-sikkerhet/Lavspenningsanlegg1/Hva-kanprivatpersoner-gjore-selv-pa-det-elektriske-anlegget
T83-066 Informasjon - sikkerhet el-anlegg.DOC
Sist revidert: 07.08.2013
95
Avfallsbrønner
En god måte å løse avfallshåndteringen
I de senere år er etableringen av avfallsbrønner blitt mer og mer vanlig. Avfallsbrønner
er en meget bra måte å samle avfallet på, spesielt med tanke på hygiene. Med
avfallsbrønner bruker en naturens egne krefter; kulde og tyngdekraften lagrer avfallet
kaldt og komprimert under bakken. Temperaturen nede i bakken er relativt konstant på
6-8 grader, noe som hindrer/reduserer bakteriedannelse og vond lukt. Den relativt
konstante temperaturen sørger samtidig for at avfallet ikke fryser til om vinteren.
Den store kapasiteten kan redusere antall tømminger og en slipper overfylte
containere. Resultatet blir en mer hygienisk avfallsinnsamling.
Avfallbrønnene er anvendelige og robuste. Den store kapasiteten gjør at
avfallsbrønnen har mindre risiko for å bli overfylte enn andre typer containere og
problemet med skadedyr og fugler elimineres. Vil en unngå at uvedkommende
benytter seg av brønnene, kan disse avfallsbrønnene utstyres med lås. Det finnes
låsesystemer med nøkkel og med kodebrikke som automatisk låser opp luken.
Eksempel på forskjellig utforming av avfallscontainere
Ved plassering av avfallsbrønner må det tas hensyn til kabler og rør i grunnen, samt at
plasseringen skal godkjennes av Renovasjonsetaten.
Krav til sortering av husholdningsavfallet i husstanden innføres nå gradvis i Oslo.
Avfallet skal sorteres med at plast skal i blå pose, matavfall skal i grønn post og resten
av avfallet skal i en vanlig plastpose som skal vrenges før bruk (hvit). Alle posene
kastes i restavfallsbrønnen , og dette vil bli optisk sortert på deponiet til kommunen.
Glass og metall skal sorteres som i dag og kastes i egen brønn som er satt ut av
kommunen. Boligselskap kan også etablere egene brønner for glass og papir dersom
dette er ønskelig.
Avfallsbrønner kan også være brannhemmende da enkelte brønnleverandører leverer
et system som ivaretar dette.
T83-070 Informasjon om avfallshåndtering
Sist revidert: 01.03.2010
96
I tillegg til å være mer hygenisk, vil en brønnløsning også være en klart bedre estetisk
løsning enn dagens avfallscontainere. Overfylte containere med søppel rundt, er både
utrivelige og de ødelegger utemiljøet. En brønnløsning er en langt bedre løsning.
Mange boligselskaper har i dag arealer enten ute eller inne som kan frigjøres til andre
formål hvis det etableres avfallsbrønner. Det kan være søppelrom som kan pusses opp
og benyttes til andre formål, eller utearealer som i dag er ubenyttet fordi det er
luktplage fra eksisterende containere. Dette er som oftest verdifulle kvadratmetere for
boligselskapene.
Det finnes mange varianter av avfallsbrønner på markedet med forskjellig kvalitet og
pris. OBOS Prosjekt AS bistår gjerne med innhenting av tilbud og oppfølging i
etableringen.
T83-070 Informasjon om avfallshåndtering
Sist revidert: 01.03.2010