Norsk 9. høst-15

HALVÅRSPLAN HAVLIMYRA SKOLE
Skoleåret 2015/2016 9ABC HØST
UKE Tema og kompetansemål
34-35
Fag: Norsk
Faglærere: Kåre, Mona og Geir
TEMA/OPPLEGG Kap. I læreboka
VURDERING
Skriftlige tekster
- Skrive ulike typer tekster etter mønster av eksempeltekster og andre kilder
Kurs 3.3: Tekstbinding og godt språk
Innlevert
tekst.
- Gjenkjenne virkemidlene humor, ironi, kontraster og sammenligninger, symboler og
språklige bilder og bruke noen av dem i egne tekster
- Planlegge, utforme og bearbeide egne tekster manuelt og digitalt, og vurdere dem
.Carlsten leseprøve
underveis i prosessen ved hjelp av kunnskap om språk og tekst
- Uttrykke seg med et variert ordforråd og mestre formverk, ortografi og tekstbinding
- Skrive kreative, informative, reflekterende og argumenterende tekster på hovedmål
og sidemål med begrunnede synspunkter og tilpasset mottaker, formål og medium
36
-
Lese og analysere et bredt utvalg av tekster i ulike sjangre og medier på bokmål
Forberedelse til Najonale prøve
og nynorsk og formidle mulige tolkninger
37-41
Saktekster:
-
Presentere norskfaglige og tverrfaglige emner med relevant terminologi og
formålstjenlig bruk av digitale verktøy og medier
-
Skrive ulike typer tekster etter mønster frå eksempeltekster og andre kilder
-
Planlegge, utforme og bearbeide egne tekster manuelt og digitalt, og vurdere dem
Kurs 3.3: Tekstbinding og godt språk
Kurs 4.3: Virkemidler og tekstbinding i saktekster
Kurs 4.5: Debattartikler og leserinnlegg – tekster
som argumenterer og påvirker.
Halv
skrivedag
leveres på
It`s
underveis i prosessen ved hjelp av kunnskap om språk og tekst
-
Skrive (…) reflekterende og argumenterende tekster på hovedmål og sidemål med
begrunnede synspunkter og tilpasset mottaker, formål og medium
40
Høstferie
42-44
:Lytting og muntlig kommunikasjon
-Vurdere egne og andres muntlige framføringer ut fra faglige kriterier
Repetisjon fra 8.trinn
Kurs 9.3: Analyse og tolkning av tekst
Muntlig
presentasjon
med karakter.
Elevvurdering
45-47
SIDEMÅL
Kurs 5.5: Spenning, tempo og kronologi
Kurs 5.6: Noveller og korttekster introduseres
Innlevering
nynorsk fortelling
Tverrfaglig oppgave
Presentasjon og
- Uttrykke seg med et variert ordforråd og mestre formverk, ortografi og tekstbinding
- Skrive kreative, informative, reflekterende og argumenterende tekster på hovedmål
og sidemål med begrunnede synspunkter og tilpasset mottaker, formål og medium.
-
Bruke grammatiske begreper til å sammenligne nynorsk og bokmål.
- Skrive ulike typer tekster etter mønster av eksempeltekster og andre kilder
- Gjenkjenne virkemidlene humor, ironi, kontraster og sammenligninger, symboler og
språklige bilder og bruke noen av dem i egne tekster
- Planlegge, utforme og bearbeide egne tekster manuelt og digitalt, og vurdere dem
underveis i prosessen ved hjelp av kunnskap om språk og tekst
48
49
Tentamensuke
Prøvemuntlig
samtale
50
JULEFERIE
Muntlige ferdigheter:
Å kunne skrive:
Å kunne lese:
Å kunne regne:
Digitale ferdigheter:
Norskfaget har et særlig ansvar
Å kunne skrive i norsk er å
Å kunne lese innebærer å skape
Elevene skal kunne tolke og
Å bruke digitale verktøy, medier
for å utvikle elevenes evne til å
uttrykke seg i norskfaglige
mening fra tekster fra nåtid og
forstå informasjon i tekster som
og ressurser for å innhente og
mestre ulike muntlige
sjangere på en hensiktsmessig
fortid i et bredt utvalg av sjangere.
inneholder tall, størrelser eller
behandle informasjon, skape og
kommunikasjonsformer og kunne
måte. Det vil si å kunne skrive
Elevene får opplæring i ulike
geometriske figurer. Det vil si å
redigere ulike typer tekster og
planlegge og framføre muntlige
teksttyper som er relevante for
lesemåter og strategier for lesing
kunne vurdere, reflektere over og
kommunisere med andre.
presentasjoner av ulik art. Dette
faget, og å kunne ta i bruk
og læring. De trener på å hente ut
kommunisere om sammensatte
forutsetter systemeatisk arbeid
norskfaglige begreper. Å skrive i
viktig informasjon fra tekster, og
tekster som inneholder grafiske
Elevene skal lære å bruke ulike
med muntlige sjangere og
norskfaget er en måte å
de øver seg i å strukturere
framstillinger, tabeller og
typer kilder, vurdere disse og de
strategier (…)
strukturere tanker på og en
lærestoffet på en hensiktsmessig
statistikk.
får opplæring i regler for
Vi bruker parmodellen aktivt i
metode for å lære.
måte. De skal til enhver tid ha en
opphavsrett og personvern. De
undervisningen. Dermed får
Elevene gjør hyppige
hyllebok å lese i, og vi legger opp
elevene øvelse i å sette ord på det
skriveøvelser både som
til at de skal dele
de leser, ser og hører. Jevnlige
refleksjon og når de skal øve på
leseopplevelsene sine med
bokpresentasjoner og andre
spesifikke skrivehandliger. De får
klassekamerater.
framlegg for klassen gir elevene
god trening i å skrive både
Elevene lærer å punktlese
tabeller, hente ut informasjon fra
grafiske framstillinger og
bearbeide dette., og det å kunne
se helheten og beregne lengden
på egne tekster i form av antall
ord, avsnitt, sidetall osv er også
en ferdighet vi jobber med å
utvikle hos elevene.
anledning til å utvikle god
informerende, argumenterende,
stemmebruk, tydelig og godt
reflekterende og kreative tekster.
kroppsspråk og formidlingsevne.
Retorikk tas inn som et eget
emne, og elevene skal ikke bare
kjenne igjen men også bruke
retoriske apellformer både
muntlig og skriftlig. Vi legger også
opp til økt bruk av fagsamtale
som vurderingsform, og elevene
må da bruke sin muntlige
ferdigheter til å få fram kunnskap
og refleksjoner omkring
fagstoffet.
skal kunne orientere seg i enorme
mengder tekst og lære seg
verktøy for å finne fram til,
bearbeide og tilegne seg
kunnskap.