Presentasjon - Minskole.no

Sjøstrand skole
26. mai 2015
Informasjon denne kvelden






Hvem er vi – presentasjon av deler av
koordineringsteamet og ledelsen
Presentasjon av lærere og assistent
SFO, sosiallærer og ledelsen leder tar ordet
Deres møte med ny kontaktlærer
Dere får en egen lapp med hjem med noen
praktiske opplysninger ( i gruppa)
Presentasjonen legge ut på skolens
hjemmeside.
Sjøstrand skole – nå




Nå 301 – høst 2015. 300 elever.
1. klasse fra høsten – 42 elever – 17 jenter og
25 gutter.
Har selv vært ansatt som lærer fra 1994 –
rektor fra 2002. ( elev 1972-1979)
Lederteam : rektor Øystein – inspektører Erik
Støen og Åse Sandvikmoen
Smått & godt – hva er skolen
opptatt av
Skolens visjon «Vi ser deg», følger den
enkelte elev gjennom hele skoleløpet –
systemer på skolen
 Stiller forventinger til dere, og dere kan stille
forventinger til oss.
- åpenhet , lav terskel, spiller på lag , elevene
møter forberedt til skoledagen.
 Aktivt elevråd , få på plass elevdemokrati
 Aktive skolebarn – skolevei og skolegård.
 Satser på matematikk, IKT og FlIK

Åse Sandvikmoen –
undervisningsinspektør
Leder skolens koordineringsteam
 Pedagogisk ledergruppe
 Elever med spesielle behov
 Klasselister

Erik – undervisningsinspektør
Trinnansvar mellomtrinnet (5-7)
 Med i skolens lederguppe - pedagogikk
 Skolemelk : Tine.no
 Ansvar for oppfølging av ulike
brukerundersøkelser
 Skolens FAU kontakt
 Grønt Flagg – jobber MYE med skolens
miljøprofil

Hanne – SFO leder
Åpningstid fra 0730-1630
 Rutiner fra skoletid, avmelding, SFO tid
 Aktiviteter på SFO – ute og inne

Åse Sandvikmoen
Leder av skolens koordineringsteam.
 Elever med spesielle behov

Mette Høy
Skolens sosial lærer
 Skolens Politimester Bastian
 «Jeg bryr meg kampanjen»

Helsesøster
Tonje Tveito Andersen
 2 dager i uken
 Deltar også i skolens koordineringsteam
 Henviser til eget skriv – deles ut til
høsten

Skolens hjemmeside – Øystein forklarer
Klassens hjemmeside
Abonnere på tjenester
Gode tips til foreldre som følger barna til skolen
Lag følgeordninger og gå flere barn sammen med en
voksen.
 Snakk med barnet om trafikken.
 Forklar barnet at korteste veien ikke alltid er den
tryggeste.
 Se trafikken med barnets øyne. Barn har et annet
perspektiv og synsfelt.
 Vær et godt eksempel i trafikken. Du er barnets første,
og viktigste, rollemodell.
 Bor barnet mer enn 2000 meter fra skolen gir rett til
skoleskyss. Den oversikten har vi ikke enda. Agder
Kollektivtrafikk har ansvaret her….

Trafikk . Øystein tar ordet
Åse

Litt om morgendagen – praktisk, hva
skjer. Hva forventer vi av dere voksne i
morgen ?
Kveldens høydepunkt !!
Assistent på trinnet : Åse Richardsen
og Tove Røed
 Lærer på trinnet : May Berit Torjesen
 Kontaktlærer 1 A : Brit Jorun Byremo
 Kontaktlærer 1 B : Solveig V. Skaaland
 Minoritetslærer – Gudveig Vik
 X - lærer kommer i tillegg.
