TILSYNSRAPPORT - Bergen kommune

TILSYNSRAPPORT
Skolens arbeid med elevenes utbytte
av opplæringen
og
Skolebasert vurdering
Bergen kommune – Ny Krohnborg skole
1
Innholdsfortegnelse
2. Om tilsynet med Bergen kommune – Ny Krohnborg skole ....................................... 3
2.1 Fylkesmannen fører tilsyn med offentlige skoler ................................................ 3
2.2 Om gjennomføringen av tilsynet .................................................................... 4
3. Skolens arbeid med opplæringen i fag .................................................................. 5
3.1 Rettslige krav ............................................................................................... 5
3.2 Fylkesmannens undersøkelser – funn og vurderinger ......................................... 6
3.3 Fylkesmannens konklusjon ............................................................................. 7
4. Underveisvurdering for å øke elevens læringsutbytte ............................................. 8
4.1 Rettslige krav ............................................................................................... 8
4.2 Fylkesmannens undersøkelser – funn og vurderinger ......................................... 9
4.3 Fylkesmannens konklusjon ............................................................................10
5. Underveisvurdering som grunnlag for tilpasset opplæring og spesialundervisning .....11
5.1 Rettslige krav ..............................................................................................11
5.2 Fylkesmannens undersøkelser – funn og vurderinger ........................................12
5.3 Fylkesmannens konklusjon ............................................................................12
6. Vurdering av behov for særskilt språkopplæring ...................................................13
6.1 Rettslige krav ..............................................................................................13
6.2 Fylkesmannens undersøkelser – funn og vurderinger ........................................13
6.3 Fylkesmannens konklusjon ............................................................................14
1.1 Tema for tilsynet..........................................................................................15
2. Om gjennomføringen av tilsynet ......................................................................15
3. Skolebasert vurdering .......................................................................................15
3.1 Rettslig krav ................................................................................................15
3.2 Fylkesmannens funn og vurderinger ...............................................................17
3.3 Fylkesmannens konklusjon del 2 - Skolebasert vurdering ..................................18
Lovkrav om skolebasert vurdering er oppfylt. ...........................................................18
Hanne Melander
Tilsynsleder
Grethe Fjeld
Jannicke Haaland Haarr .........................................20
seniorrådgiver seniorrådgiver .......................................................20
Dokumentunderlag- Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen ..................21
Dokumentunderlag skolebasert vurdering
23
2
1. Innledning
Fylkesmannen åpnet 07.05.2015 tilsyn med Ny Krohnborg skole i Bergen kommune.
Felles nasjonalt tilsyn 2014-17 handler om skolens arbeid med elevenes utbytte av
opplæringen og består av tre områder: Skolens arbeid med elevenes utbytte av
opplæringen, skolebasert vurdering og forvaltningskompetanse. Utdanningsdirektoratet
har utarbeidet veiledningsmateriell1 knyttet til tilsynet, og Fylkesmannen har gjennomført
informasjons- og veiledningssamlinger.
Denne rapporten omhandler to av områdene: Elevenes utbytte av opplæringen
og skolebasert vurdering.
Det er kommunen som har det overordnede ansvaret for at kravene i opplæringsloven
blir overholdt, jf. opplæringsloven § 13-10 første ledd. Kommunen er derfor adressat for
denne tilsynsrapporten.
I brev 07.05.2015 fra Fylkesmannen til Bergen kommune, ble det også varslet om at
tilsynet kunne bli utvidet med tema om Bergen kommune har et forsvarlige system for
vurdering av om kravene i opplæringsloven og forskriftene til loven blir oppfylt på
tilsynsområdene. Fylkesmannen har omtalt dette i tilsynsrapporten del III.
Fylkesmannen avholdt formøte 02.06.2015. Representant for skoleeier og skolen deltok
på møtet. Kommunens frist for innsending av dokumentasjon var 01.10.2015, og
Fylkesmannen gjennomførte intervju på skolen 21.10.2015. Det ble avholdt sluttmøte
13.11.2015.
2. Om tilsynet med Bergen kommune – Ny Krohnborg skole
2.1 Fylkesmannen fører tilsyn med offentlige skoler
Fylkesmannen fører tilsyn med offentlige skoler jf. opplæringsloven § 14-1 første ledd, jf.
kommuneloven kap. 10 A. Fylkesmannens tilsyn på opplæringsområdet er lovlighetstilsyn
jf. kommuneloven § 60 b. Fylkesmannens tilsyn med offentlige skoler er
myndighetsutøvelse og skjer i samsvar med forvaltningsrettens regler for dette.
I de tilfeller Fylkesmannen konkluderer med at et rettslig krav ikke er oppfylt, betegnes
dette som lovbrudd, uavhengig av om det er opplæringsloven eller forskrifter fastsatt i
medhold av denne, som er brutt.
http://www.udir.no/Regelverk/Tilsyn/_Tilsyn/Rettleiingsmateriell-for-felles-nasjonalttilsyn-2014-2017/
1
3
2.2 Om gjennomføringen av tilsynet
Fylkesmannens vurderinger og konklusjoner er basert på skriftlig dokumentasjon fra
egenvurderingssystemet RefLex, opplysninger fra intervju med rektor, avdelingsleder på
ungdomstrinnet og lærere, og en spørreundersøkelse som ble besvart av elever på 9.
trinn og 10.trinn i uke 40, se vedlegg. Egenvurderingen er gjort av skolens ledelse og
utvalgte lærergrupper. Skolens egenvurdering skal gi informasjon til Fylkesmannen om
tilstanden på tilsynsområdet. I tillegg har egenvurderingen til hensikt å sette i gang
prosesser på skolen og i fylkeskommunen knyttet til arbeidet med elevenes utbytte av
opplæringen. I egenvurderingsskjemaene er det vist til skriftlig dokumentasjon som skal
underbygge svarene. Denne dokumentasjonen er gjennomgått av Fylkesmannen.
Ut fra føringer for tilsynet fra Utdanningsdirektoratet, har tilsynet omfattet tre fag i
Kunnskapsløftet. Fylkesmannen har valgt fagene matematikk, norsk og mat og helse. Det
har vært opp til skolen å vurdere hvilke tilleggsdokumenter som er lagt ved
egenvurderingen som begrunnelse for skolen praksis.
Del 1: Skolens arbeid med elevenes utbytte av
opplæringen
Temaet for tilsynet er rettet mot skolens kjernevirksomhet: skolens arbeid med elevenes
utbytte av opplæringen. Det overordnede formålet med tilsynet er å bidra til at alle
elever får et godt utbytte av opplæringen.
Hovedpunkter i tilsynet vil være:




Skolens arbeid med opplæringen i fag
Underveisvurdering for å øke elevenes læringsutbytte
Underveisvurdering som grunnlag for tilpasset opplæring og spesialundervisning
Vurdering av behov for særskilt språkopplæring
Tilsynet skal bidra til at kommunen som skoleeier sørger for at elevene:

får kjennskap til og opplæring i målene som gjelder for opplæringen

får tilbakemeldinger og involveres i eget læringsarbeid for å øke sitt utbytte av
opplæringen

får vurdert kontinuerlig hvilket utbytte de har av opplæringen

blir fulgt opp og får nødvendig tilrettelegging når utbytte av opplæringen ikke er
tilfredsstillende
Manglende etterlevelse av regelverket kan medføre at elevene ikke får realisert sine
muligheter eller får lite utbytte av opplæringen.
4
3. Skolens arbeid med opplæringen i fag
3.1 Rettslige krav
Nedenfor har vi oppgitt de rettslige kravene for tilsynet med skolens arbeid med
opplæringen i fag. Vi viser også til hvilke bestemmelser i opplæringsloven og forskrift til
opplæringsloven kravene er knyttet til.
Rektor skal sikre at opplæringens innhold er knyttet til kompetansemål i faget
Undervisningspersonalet skal tilrettelegge og gjennomføre opplæringen etter
Læreplanverket for Kunnskapsløftet (LK06), jf. opplæringsloven § 2-3 og forskrift til
opplæringsloven § 1-1. Det betyr at opplæringen skal ha et innhold som bygger på
kompetansemålene i læreplanen og bidrar til at disse blir nådd. Rektor må organisere
skolen slik at dette blir ivaretatt, jf. opplæringsloven § 2-3.
Rektor skal sikre at undervisningspersonalet ivaretar elevens rett til å kjenne til mål for
opplæring og hva som blir vektlagt i vurdering av elevens kompetanse.
Underveisvurdering skal brukes som et redskap i læreprosessen og bidra til å forbedre
opplæringen, jf. forskrift til opplæringsloven § 3-2. Eleven skal kjenne til hva som er
målene for opplæringen og hva som vektlegges i vurderingen av hans eller hennes
kompetanse, jf. forskrift til opplæringsloven § 3-1. Det betyr at elevene må kjenne til
kompetansemålene i læreplanene for fagene, og at de er grunnlaget for vurderingen av
elevens kompetanse. De skal også kjenne til hva læreren vektlegger når læreren
vurderer en prestasjon. Fra og med 8. trinn skal elevene kjenne til hva som skal til for å
oppnå de ulike karakterene. Kravet til at dette skal være kjent, innebærer noe mer enn
at informasjonen er tilgjengelig for elevene. Rektor må organisere skolen for å sikre at
undervisningspersonalet formidler dette til elevene.
Rektor skal sikre at opplæringen dekker alle kompetansemålene på hovedtrinnet / i faget
og de individuelle opplæringsmålene i IOP.
Undervisningspersonalet skal tilrettelegge og gjennomføre opplæringen etter LK06, jf.
opplæringsloven § 2-3 og forskrift til opplæringsloven § 1-1. For de fleste fag i
grunnskolen og for noen fag i videregående skole er kompetansemålene satt per
hovedtrinn eller etter flere års opplæring. I slike tilfeller må rektor sikre at elevene får
opplæring i alle kompetansemålene i faget / på hovedtrinnet gjennom opplæringsløpet.
Opplæringsloven § 5-5 hjemler at en elev som får spesialundervisning, kan ha unntak fra
kompetansemålene i de ordinære læreplanene. Gjeldende opplæringsmål for eleven skal
da fremgå av en individuell opplæringsplan (IOP). I slike tilfeller må skolen sikre at
elevens opplæring dekker de individuelle målene.
Alle elever som har vedtak om spesialundervisning, skal ha IOP.
Skolen skal utarbeide en individuell opplæringsplan (IOP) for alle elever som får
spesialundervisning, jf. opplæringsloven § 5-5. Det må fremgå av IOP-en hvilket
tidsintervall den gjelder for.
Innholdet i IOP-en skal samsvare med enkeltvedtaket når det gjelder innholdet i
opplæringen og synliggjøre eventuelle avvik fra LK06.
5
IOP-en skal vise mål for og innholdet i opplæringen og hvordan opplæringen skal
gjennomføres, jf. opplæringsloven § 5-5. Reglene for innhold i opplæringen gjelder så
langt de passer for spesialundervisningen. Det kan medføre at målene for opplæringen
avviker fra kompetansemålene i læreplanene i LK06.
Før skolen/kommunen gjør et enkeltvedtak om spesialundervisning, skal PPT utarbeide
en sakkyndig vurdering. Den sakkyndige vurderingen skal gi tilrådning om innholdet i
opplæringen, blant annet realistiske opplæringsmål for eleven og hvilken opplæring som
gir eleven et forsvarlig opplæringstilbud. Vedtaket om spesialundervisning skal bygge på
den sakkyndige vurderingen, og eventuelle avvik må begrunnes. Vedtaket om
spesialundervisning fastsetter rammene for opplæringen og dermed innholdet i IOP-en.
IOP-en kan først tas i bruk etter at det er fattet enkeltvedtaket om spesialundervisning.
IOP-en må ha egne mål for opplæringen når elevens opplæring avviker fra ordinære
læreplaner, og skolen må ha en innarbeidet fremgangsmåte for å sikre at IOP-en er
samordnet med den ordinære opplæringens (klassens) planer.
Reglene om innhold i opplæringen (kompetansemålene i læreplanene) gjelder for
spesialundervisning så langt de passer, jf. § 5-5 i opplæringsloven. Skolen skal legge
vekt på utviklingsmulighetene for eleven og de opplæringsmålene som er realistiske
innenfor det samme totale undervisningstimetallet som for andre elever, jf.
opplæringsloven § 5-1. Den individuelle opplæringsplanen skal vise målene for
opplæringen, jf. opplæringsloven § 5-5. Dersom vedtaket om spesialundervisning
inneholder avvik fra LK06, eller bare angir færre kompetansemål i et fag enn i den
ordinære læreplanen, må dette også komme klart frem i IOP-en. Det må også komme
klart frem i hvilke fag eller deler av fag eleven eventuelt skal følge ordinær opplæring (i
klassen). Skolen må ha en fremgangsmåte som angir hvordan spesialundervisningen og
den ordinære opplæringen skal ses i sammenheng / arbeide sammen i slike tilfeller.
Fremgangsmåten må være kjent og innarbeidet av de som har ansvaret for å utvikle
IOP-en og for å gjennomføre opplæringen.
3.2 Fylkesmannens undersøkelser – funn og vurderinger
Rektors ansvar for det lokale arbeidet med læreplaner
Skolen har utarbeidet en mal for årsplaner. Årsplanen skal inneholde emner,
kompetansemål, arbeidsmåter/læremidler og vurderingsform. Årsplanene blir utarbeidet i
fellesskap av faglærerne på trinnet. Rektor sikrer at undervisningspersonalet knytter
opplæringens innhold til kompetansemål i fag via avdelingslederne, som deltar på møter
med lærerne på trinnene. Frister for arbeidet med å utarbeide årsplaner kommer frem i
Aktivitets-årshjul 2015-16. Det er lagt ved eksempler på årsplaner i flere fag, og disse er
samsvarer med malen.
Skolen har også utarbeidet en mal for ukeplanene. Ukeplanene inneholder tema og
læringsmål til fag, i tillegg til lesemål og sosiale mål. Ukeplanene blir gjennomgått med
elevene, publisert på It’s learning og også sendt til hjemmene i papirformat.
Det ble bekreftet gjennom intervju at årsplaner blir lest, kommentert og etterspurt av
avdelingsleder og rektor. På denne måten sikrer også rektor at opplæringen dekker alle
kompetansemålene på hovedtrinnet, slik de går fram av læreplanen for Kunnskapsløftet.
Det ble bekreftet både gjennom egenvurdering og intervju at mål for faget, hva som blir
vektlagt i vurderingen og grunnlaget for vurderingen kommer frem i det daglige arbeidet
på trinnet, muntlig i timene og gjennom bruk av skjema for egenvurdering. Ledelsen,
6
både rektor og avdelingsledere, har hatt tydeliggjøring av mål for timen som tema når
ledelsen har gjennomført skolevandring. Det kommer også frem av lærernes
egenvurdering og intervju at det er en tydelig forventning fra skolens ledelse at elevene
skal gjøres kjent med disse. Skolen bruker også målark/vurderingsark med
vurderingskriterier knyttet til kompetansemål ved prøver, innleveringer og fremføringer.
Det går videre frem av egenvurderinger og intervju at kontaktlærer skal arrangere en
planlagt og strukturert samtale med elev og hjem minst to ganger årlig. Samtalen skal
inneholde elevens daglige arbeid, kompetanse og veien videre i alle fag. Det er lagt ved
en mal for rapport fra faglærer til kontaktlærer som skal utarbeides i forkant av
utviklingssamtalene og det er også lagt ved en mal for selve utviklingssamtalen.
Skolen har lagt fram en plan for bruk av fellestid der det er avsatt tid til pedagogisk
utviklingsarbeid, som innen lesing, grunnleggende norsk og sosial kompetanse.
Individuelle opplæringsplaner
Det er dokumentert i årshjul, rutiner for etablering av tiltak for elever med spesielle
behov, egenvurderinger og gjennom intervju at skolen har rutine for å utarbeide
individuell opplæringsplan (IOP) for alle elever som har enkeltvedtak om
spesialundervisning. Både i egenvurderinger og intervju vises det til at rektor og
avdelingsleder leser alle individuelle opplæringsplaner ved skolen. Kontaktlærer har i
samarbeid med spesialpedagog/støttelærer, ansvar for at IOP og rapport skrives. IOP blir
også drøftet i samarbeidsmøter med foresatte og PPT. Ny-Krohnborg skole bruker
malene som Bergen kommune har utarbeidet for IOP og årsrapport. Disse finnes i Bergen
kommunes spesialpedagogiske håndbok,som er lagt ved som dokumentasjon til tilsynet.
Rapport om gitt spesialundervisning skrives i juni og rapportene blir lest av rektor.
Det er samsvar mellom enkeltvedtak og IOP når det gjelder innholdet i opplæringen i
enkeltvedtak og IOP for fem elever på 10. trinn, som inngikk i
dokumentasjonsgrunnlaget.
Begrepet avvik fra læreplanen er ikke brukt verken i innsendt sakkyndig vurdering,
enkeltvedtak, IOP eller i mal for IOP eller mal for rapport om gitt spesialundervisning.
IOP skal vise mål for opplæringen og innholdet i opplæringen i tillegg til hvordan
opplæringen skal gjennomføres. De innsendte IOP inneholder lite konkrete
målformuleringer, og det fremstår som uklart om målene for opplæringen avviker fra
kompetansemålene i læreplanene i LK06. Det går heller ikke tydelig frem av malen for
IOP hvordan avvik fra læreplanen skal tydeliggjøres.
IOP samordnes med den ordinære opplæringen så langt det er mulig gjennom
trinnsamarbeid og samarbeidsmøter mellom lærere og assistenter som har eleven. Dette
kom frem både i egenvurderingene og gjennom intervju.
3.3 Fylkesmannens konklusjon
Fylkesmannen finner at det er dokumentert at rektor på Ny Krohnborg skole sikrer at
undervisningspersonalet knytter innholdet i opplæringen til kompetansemål i fagene.
Rektor sikrer at undervisningspersonalet ivaretar elevenes rett til å kjenne mål for
opplæringen og hva som blir vektlagt i vurdering av kompetanse. Rektor sikrer at
7
opplæringen dekker alle kompetansemålene på hovedtrinnet og de individuelle
opplæringsmålene i IOP.
Skolen utarbeider IOP hvert år for alle elever med enkeltvedtak. Innholdet i IOP
samsvarer med enkeltvedtaket når det gjelder innholdet i opplæringen.
Ny Krohnborg skole har en innarbeidet fremgangsmåte for å sikre at IOP-en er
samordnet med den ordinære opplæringens planer.
Lovkrav om skolens arbeid med opplæringen i fag er oppfylt.
4. Underveisvurdering for å øke elevens læringsutbytte
4.1 Rettslige krav
Nedenfor har vi oppgitt de rettslige kravene for tilsynet med skolens arbeid med
underveisvurdering for å øke elevens læringsutbytte av opplæringen. Vi viser også til
hvilke bestemmelser i opplæringsloven og/eller i forskrift til opplæringsloven kravene er
knyttet til.
Elevene skal få veiledning i hvilke kompetansemål fra LK06 eller mål i IOP-en som
opplæringen er knyttet til.
Elevene skal gjøres kjent med målene for opplæringen, jf. forskrift til opplæringsloven §
3-1. Dette gjelder for alle årstrinn og gjelder også for elever med individuelle mål i en
IOP. Elevene skal gjøres i stand til å forstå hva de skal lære, og hva som er formålet med
opplæringen. Lærerne gjennomfører opplæringen og må kommunisere dette til elevene.
Elevene skal få veiledning i hva det legges vekt på i vurderingen i faget.
Eleven skal kjenne til hva som vektlegges i vurderingen av hans eller hennes
kompetanse, jf. forskrift til opplæringsloven § 3-1. Det betyr at elevene skal kjenne til
hva som kjennetegner ulik grad av kompetanse, og hva det legges vekt på i vurderingen
av en prestasjon. Kravet til at det skal være kjent for eleven, innebærer at det ikke
holder at informasjonen ligger på Internett eller kan fås ved å spørre læreren. Lærerne
må kommunisere grunnlaget for vurderingen til elevene.
Elevene skal få tilbakemeldinger på hva de mestrer, og veiledning i hva de må gjøre for å
øke sin kompetanse.
Vurderingen underveis i opplæringen skal gi god tilbakemelding og rettledning til eleven
og være et redskap i læreprosessen, jf. forskrift til opplæringsloven § 3-2.
Underveisvurdering skal bidra til at eleven øker sin kompetanse i fag, jf. forskriften § 311. Underveisvurderingen skal gis løpende og systematisk, den kan både være skriftlig
og muntlig, skal inneholde begrunnet informasjon om kompetansen til eleven og skal gis
med sikte på faglig utvikling.
Elevene skal involveres i vurderingen av eget læringsarbeid.
Elevene skal delta aktivt i vurderingen av eget arbeid, egen kompetanse og egen faglig
utvikling, jf. forskrift til opplæringsloven § 3-12. Lærerne må sørge for at elevene
involveres i dette. Elevens egenvurdering skal være en del av underveisvurderingen.
8
Elevene skal fra og med 8. årstrinn få halvårsvurdering midt i opplæringsperioden i alle
fag og på slutten av opplæringsåret i fag som ikke er avsluttet. Skolen må ha en
innarbeidet fremgangsmåte som sikrer at lærerne i halvårsvurderingen gir informasjon
om elevenes kompetanse i fagene og veiledning om hvordan elevene kan øke
kompetansen sin.
Halvårsvurdering i fag er en del av underveisvurderingen og skal uttrykke elevens
kompetanse knyttet til kompetansemålene i læreplanverket, jf. forskrift til
opplæringsloven § 3-13. Halvårsvurdering skal også gi veiledning i hvordan eleven kan
øke kompetansen sin i faget.
Halvårsvurdering uten karakter skal elevene få gjennom hele grunnopplæringen og
gjelder alle elever uavhengig av vedtak og type opplæring. Det er ikke satt krav til
hvilken form vurderingen skal ha. Vurderingen kan derfor både være skriftlig og muntlig.
Fra og med 8. årstrinn og i videregående opplæring skal elevene få vurderingen uten
karakter midt i opplæringsperioden og på slutten av opplæringsåret dersom faget ikke
blir avsluttet.
Fra 8. årstrinn og i videregående skole skal elevene i tillegg ha halvårsvurdering med
karakter midt i opplæringsperioden, og på slutten av året dersom faget ikke blir
avsluttet.
Skolen må gjennomføre halvårsvurdering uten karakter på riktig tidspunkt og ha en
innarbeidet fremgangsmåte som sikrer at lærernes vurdering har et innhold i samsvar
med forskriften.
Skolen må ha en innarbeidet fremgangsmåte som sikrer at årsrapporten inneholder en
vurdering av elevens utvikling ut fra målene i IOP-en.
For elever med spesialundervisning skal skolen, i tillegg til halvårsvurdering med og uten
karakter, en gang i året utarbeide en skriftlig rapport. Rapporten skal blant annet gi
vurdering av elevens utvikling i forhold til målene i IOP, jf. opplæringsloven § 5-5.
Skolen må ha en innarbeidet fremgangsmåte som sikrer at årsrapporter gis på riktige
tidspunkt og har et innhold i samsvar med forskriften.
4.2 Fylkesmannens undersøkelser – funn og vurderinger
Det går frem av egenvurderingene at lærerne veileder elevene om hvilke kompetansemål
fra LK06 eller mål i IOP-en som opplæringen er knyttet til. Dette skjer muntlig i starten
av timene, med læringsmål på ukeplanen og årsplanen, gjennom utviklingssamtalene og
ellers gjennom det daglige arbeidet i klassen. Innsendte dokumenter, resultater fra
fylkesmannens spørreundersøkelse til elevene og intervju bekrefter også denne
praksisen. Ny Krohnborg skole har i tillegg utarbeidet et dokument som vedlegg til
årsplanene. I dette dokumentet utdypes viktige prinsipper i arbeidet med vurdering for
elever og foresatte.
Årsplaner- og halvårsplaner som ble lagt fram i tilsynet gir hovedsakelig informasjon om
vurderingsform. Det ble i tillegg lagt frem flere ulike eksempler fra både fagene norsk,
matematikk og mat og helse, på hvordan elevene blir veiledet i hva det legges vekt på i
vurderingen i det enkelte faget. Det ble bekreftet gjennom intervju at elevene blir gjort
kjent med hva som kjennetegner ulik grad av kompetanse, og hva det legges vekt på i
9
vurderingen av en prestasjon. Flere av lærerne viste i intervju til at de har jobbet mye
med å formulere tydelige og positive vurderingskriterier.
Lærerne skriver i sine egenvurderinger at de gir tilbakemelding til elevene om hva de
mestrer i fagene. Dette skjer i det kontinuerlig arbeidet i klassen, tilbakemelding til
enkeltelever både muntlig og skriftlig, gjennom klargjøring av mål og utviklingssamtaler.
Dette blir også bekreftet av elevene.
Lærerne veileder elevene om hva de må gjøre for å øke sin kompetanse i det enkelte
faget. Det skjer gjennom det kontinuerlig arbeidet i klassen, tilbakemelding til
enkeltelever både muntlig og skriftlig, og i utviklingssamtaler. Dette går fram av mal for
utviklingssamtalen, egenvurderingene og intervju.
Alle lærerne svarer i sine egenvurderinger at de sørger for å involvere elevene i
vurderingen av eget læringsarbeid. Det ble lagt frem flere ulike eksempler på
egenvurdering i ulike fag. Lærerne viste også i intervju til flere metoder som ble brukt i
klasserommet: sjekklister som elevene er med å utarbeide før prøver, tommel opp/ned
og exit-lapper. Elevene bekrefter denne praksisen.
Ny Krohnborg skole har en innarbeidet fremgangsmåte som sikrer at det i
halvårsvurderingen gis informasjon om elevenes kompetanse i fagene og veiledning om
hvordan elevene kan øke kompetansen sin. Det blir gjort når lærerne gir i
halvårsvurderingen informasjon om elevens kompetanse i fagene og veiledning om
hvordan eleven kan øke kompetansen sin. Dette ble dokumentert gjennom maler til
elevsamtalen og utviklingssamtalen, og bekreftet i intervju. I årshjulet er der fastsatt
frister for elevsamtale, utviklingssamtale og karakterfastsetting.
Frist for å utarbeide årsrapport for elever med vedtak om spesialundervisning går frem
av årshjulet. I Rutiner for etablering av tiltak for elever med spesielle behov står det at
spesialundervisningen evalueres og at rapporten skrives hvert år i juni. Kontaktlærer er
ansvarlig for at årsrapport utarbeides, i samarbeid med spesialpedagog. Tilsynet har ikke
sett på utarbeidet rapport, men har fått tilsendt mal for individuell rapport for gitt
spesialundervisning. I malen står det at det skal gjøres en vurdering av elevens faglige
utvikling i forhold til mål. Rektor skriver i sin egenvurdering at ledelsen ved Ny
Krohnborg skole leser igjennom rapportene før de sendes ut for å kvalitetssikre at de
ulike elementene er tilstede - og at vurderingene som skal gjøres er gjort. Dette ble også
bekreftet i intervju med lærerne.
4.3 Fylkesmannens konklusjon
Ny Krohnborg skole sikrer at elevene får veiledning i hvilke kompetansemål fra LK06 eller
mål i IOP-en som opplæringen er knyttet til.
Det er også dokumentert at lærerne sørger for at elevene kjenner til hva som
kjennetegner ulik grad av kompetanse, og hva det legges vekt på i vurderingen.
Fylkesmannen finner det dokumentert at elevene er involvert i vurderingen av eget
læringsarbeid og at elevene får informasjon om sin egen kompetanse i fagene og
veiledning om hvordan de kan øke kompetansen sin.
10
Fylkesmannen finner at skolen har en innarbeidet fremgangsmåte som sikrer at det i
halvårsvurderingen gis informasjon om elevenes kompetanse i fagene og veiledning om
hvordan elevene kan øke kompetansen sin.
Fylkesmannen finner at skolen også har innarbeidet fremgangsmåte som sikrer at
årsrapporten inneholder en vurdering av elevens utvikling ut fra målene i IOP-en.
Lovkrav om underveisvurdering for å øke elevenes læringsutbytte er oppfylt.
5. Underveisvurdering som grunnlag for tilpasset opplæring og
spesialundervisning
5.1 Rettslige krav
Nedenfor har vi oppgitt de rettslige kravene for tilsynet med skolens arbeid med
underveisvurdering som grunnlag for tilpasset opplæring og spesialundervisning. Vi viser
også til hvilke bestemmelser i opplæringsloven og i forskrift til opplæringsloven kravene
er knyttet til.
Skolen må ha en innarbeidet fremgangsmåte som sikrer at lærerne systematisk og
løpende vurderer om alle elever har tilfredsstillende utbytte av opplæringen.
Læreren skal, som en del av underveisvurderingen, vurdere om den enkelte eleven har
tilfredsstillende utbytte av opplæringen, jf. forskrift til opplæringsloven § 3-11. Skolen
må ha en kjent og innarbeidet fremgangsmåte slik at lærerne vurderer systematisk og
løpende om elevene har tilfredsstillende utbytte av opplæringen.
Skolen må ha en innarbeidet fremgangsmåte som sikrer at arbeidsmåter,
vurderingspraksis og læringsmiljø blir vurdert for elever som ikke har tilfredsstillende
utbytte av opplæringen, og basert på vurderingen må skolen eventuelt gjennomføre
tiltak innenfor tilpasset opplæring.
Alle elever har krav på tilpasset opplæring, jf. opplæringsloven § 1-3. Dersom en elev
ikke har tilfredsstillende utbytte av opplæringen, skal skolen først vurdere og eventuelt
prøve ut tiltak innenfor det ordinære opplæringstilbudet, jf. opplæringsloven § 5-4.
Skolen må se på om tiltak knyttet til arbeidsmåter, vurderingspraksis og arbeidsmiljø kan
bidra til at eleven får tilfredsstillende utbytte av opplæringen. Fremgangsmåten for dette
må være kjent og innarbeidet. Dette skal skolen gjøre før eleven eventuelt blir henvist til
PPT for en sakkyndig vurdering med tanke på spesialundervisning.
Skolen må ha en innarbeidet fremgangsmåte for å vurdere om elevene har behov for
spesialundervisning og sikre at lærerne melder behov for spesialundervisning til rektor.
I noen tilfeller vil skolens vurdering og eventuelle utprøving av tiltak etter
opplæringsloven § 5-4 konkludere med at eleven ikke kan få tilfredsstillende utbytte av
opplæringen innenfor det ordinære opplæringstilbudet. Eleven har da krav på
spesialundervisning, jf. opplæringsloven § 5-1. Det er viktig at prosessen for å kunne gi
spesialundervisning blir startet så snart som mulig etter at behovet for dette er avdekket.
Undervisningspersonalet har derfor både plikt til å vurdere om en elev trenger
spesialundervisning og å melde fra til rektor når det er behov for det, jf. opplæringsloven
§ 5-4. Skolen må ha en fremgangsmåte som er kjent og innarbeidet blant lærerne slik at
de vurderer og melder behov for spesialundervisning.
11
5.2 Fylkesmannens undersøkelser – funn og vurderinger
I dokumentet Rutiner ved prøver er det en oversikt over nasjonale prøver og
kartleggingstester som skal brukes fra 1. til 10.trinn, og i Aktivitetsårshjul 2015-16 er
det tidfestet når disse prøvene og testene skal holdes. Det er dokumentert i
egenvurdering og interju at fremgangsmåten følges.
Lærerne svarer videre i egenvurderingene at de fortløpende vurderer elevenes
måloppnåelse på ulike måter i de ulike fagene. Elevenes læringsutbytte vurderes og
diskuteres i avdelingsmøter og teammøter ukentlig. Dersom det kommer frem at elever
har manglende utbytte av opplæringen, gjøres det tiltak for å tilpasse opplæringen
bedre. Det ble vist til flere ulike eksempler på tilpasning, som lesekurs, tilpasning av
fagstoff, omorganisering av grupper og bruk av assistent. Det ble vist til i intervju at
læringsmiljøet i klassene blir vurdert. Et eksempel på det er at klasser ble omorganisert
for å sikre at eleven fikk tilpasset opplæring i forhold til forutsetninger.
I intervjuene viste lærerne også til samarbeid på team og spesialpedagogisk team (SPU).
I egenvurderingene til lærerne viser de til Rutiner for etablering av tiltak for elever med
spesielle behov og oppmeldingsskjema til SPU team når de redegjør for innarbeidet
fremgangsmåte for å vurdere om eleven har behov for spesialundervisning. Det ble også
bekreftet i intervjuene at fremgangsmåten var kjent av alle.
Rektor er leder av spesialpedagogisk team. Teamet tar imot meldinger fra lærere om
elever som trenger spesialundervisning. I intervju viste lærerne til at avdelingsleder var
tilstede på avdelingsmøtene der elevenes læringsutbytte i forhold til tilfredsstillende
utbytte jevnlig blir diskutert.
5.3 Fylkesmannens konklusjon
Fylkesmannen finner at Ny Krohnborg skole har en innarbeidet fremgangsmåte for å
sikre at lærerne systematisk og løpende vurderer om alle elevene har tilfredsstillende
utbytte av opplæringen.
Skolen har en innarbeidet fremgangsmåte for å sikre at det for elever som ikke får
tilfredsstillende utbytte av opplæringen:
 Gjennomføres vurdering av:
 arbeidsmåter
 vurderingspraksis
 læringsmiljøet
 Gjennomføres tiltak der det avdekkes at elevene ikke har tilfredsstillende utbytte
av opplæringen.
Skolen har videre en innarbeidet fremgangsmåte for å vurdere om elever har behov for
spesialundervisning og for at lærerne melder behov for spesialundervisning til
rektor/avdelingsleder.
Lovkrav om underveisvurdering som grunnlag for tilpasset opplæring og
spesialunderevisning er oppfylt.
12
6. Vurdering av behov for særskilt språkopplæring
6.1 Rettslige krav
Nedenfor har vi oppgitt de rettslige kravene for tilsynet med skolens arbeid med å
vurdere behov for særskilt språkopplæring. Vi viser også til hvilke bestemmelser i
opplæringsloven og i forskrift til opplæringsloven kravene er knyttet til.
Skolen må ha en innarbeidet fremgangsmåte for å kartlegge elevenes ferdigheter i norsk.
For elever med behov for særskilt norskopplæring må en innarbeidet fremgangsmåte
sikre at det blir vurdert om eleven også har behov for morsmålsopplæring og tospråklig
fagopplæring.
Elever i grunnopplæringen med annet morsmål enn norsk og samisk, har rett til særskilt
norskopplæring til de har tilstrekkelige ferdigheter i norsk til å følge den ordinære
opplæringen på skolen, jf. opplæringsloven § 2-8. Om nødvendig har elevene også rett til
morsmålsopplæring, tospråklig fagopplæring eller begge deler. Kommunen har ansvaret
for at kartleggingen av elevens norskferdigheter blir gjort før vedtaket om særskilt
språkopplæring. I de fleste tilfeller er det skolen som gjennomfører kartleggingen. Skolen
må også vurdere om eleven eventuelt har behov for morsmålsopplæring, tospråklig
fagopplæring eller begge deler. Skolen må ha en kjent og innarbeidet fremgangsmåte
som sikrer dette.
Elever med vedtak om særskilt språkopplæring skal få kartlagt sine norskferdigheter
underveis i opplæringen.
Skolen skal også kartlegge eleven underveis i opplæringen når eleven får særskilt
språkopplæring, jf. opplæringsloven § 2-8. Dette for å vurdere om eleven har
tilstrekkelige ferdigheter i norsk til å følge den vanlige opplæringen på skolen. Skolen må
foreta en individuell vurdering av tidspunktet for dette.
6.2 Fylkesmannens undersøkelser – funn og vurderinger
Skolens rutiner knyttet til særskilt språkopplæring er beskrevet Aktivitets årshjulet 201516 og i heftet Undervisning i grunnleggende norsk Ny Krohnborg skole. Skolen kartlegger
elevenes norsk ferdigheter og registrerer dette i VOKAL. Kartleggingen er en prosess som
er løpende, og registreres i systemet minst en gang i året.
Ved Ny Krohnborg er det lærer i grunnleggende norsk som kartlegger elevene. Dersom
skolen etter kartlegging vurderer at eleven har behov for særskilt opplæring i norsk,
fatter rektor et enkeltvedtak om dette. Det utarbeides også en egen plan for disse
elevene, individuell tilpasset plan (ITP). Det gikk frem av egenvurdering og intervju at
retten til morsmålsopplæring og tospråklig fagopplæring også blir vurdert.
Rektor viser til at skolen følger Bergen kommunes retningslinjer for opplæring av
minoritetsspråklige elever. Bergen kommune har besluttet at alle elever som har rett til
særskilt språkopplæring skal følge læreplan i grunnleggende norsk til elevene har
oppnådd nivå 2 i læreplanen. Morsmålsopplæringen følger læreplan i morsmål for elever
fra språklige minoriteter. I Bergen kommune skal alle skolene bruke
Utdanningsdirektoratet sitt kartleggingsverktøy.
13
Skolens rutiner slik de er omtalt i dokumentene og egenvurderingene blir bekreftet
gjennom intervju.
6.3 Fylkesmannens konklusjon
Ny Krohnborgskole sikrer at elever som ikke har norsk eller samisk som morsmål, får
vurdert sitt behov for særskilt språkopplæring, herunder også morsmålsopplæring og
tospråklig fagopplæring.
Fylkesmannen finner at Ny Krohnborg skole har dokumentert at elever med vedtak om
særskilt språkopplæring får kartlagt sine norskferdigheter underveis i opplæringen.
Lovkrav om vurdering av behov for særskilt språkopplæring er oppfylt.
7. Konklusjon del 1 – Skolens arbeid med elevenes utbytte av
opplæringen
Fylkesmannen har ført tilsyn med skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen
ved Ny Krohnborg skole i Bergen kommune. Fylkesmannen finner at
skolens praksis på temaområdet er i samsvar med lov og regelverk.
14
Del 2: Skolebasert vurdering
1.1 Tema for tilsynet
Temaet for tilsynet er skolebasert vurdering. Skolebasert vurdering er skolens jevnlige
vurdering av egen virksomhet og måloppnåelse. Vurdering av egen virksomhet betyr at
skolen skal vurdere organiseringen, tilretteleggingen og gjennomføringen av
opplæringen.
Elevvurdering, skolebasert vurdering og nasjonal vurdering skal ses i sammenheng. De
ulike formene for vurdering skal samlet sett utfylle hverandre og medvirke til at den
enkelte eleven blir motivert til å ta i bruk sine evner og anlegg, og at de nasjonale
målene for opplæringen styrer arbeidet i skolen (Stortingsmelding 47 1995-1996). Det
overordnede formålet med tilsynet er at skolebasert vurdering på denne måten
medvirker til at elevene får et godt utbytte av opplæringen.
Tilsynet skal bidra til at kommunen som skoleeier sørger for at skolen ved skolebasert
vurdering

har gode kilder og relevant informasjon om elevenes måloppnåelse

avdekker årsaken til manglende måloppnåelse og gjennomfører endringer

sikrer en bred medvirkning i gjennomføringen

gjennomfører vurderingen jevnlig
Manglende eller mangelfull gjennomføring av skolebasert vurdering kan føre til at skolen
ikke har god kunnskap om måloppnåelse, og om hva som eventuelt forårsaker at målene
ikke nås. Dette kan igjen medføre at skolen ikke gjør noe med lite tilfredsstillende
organisering, tilrettelegging eller gjennomføring av opplæringen. Elevene får dermed ikke
det utbyttet av opplæringen som de ellers kunne fått.
2. Om gjennomføringen av tilsynet
Fylkesmannens vurderinger og konklusjoner er basert på skriftlig dokumentasjon, se
vedlegg, og opplysninger fra intervju gjennomført 21.10.2015. Den skriftlige
dokumentasjonen baserer seg på egenvurdering hvor skolen har benyttet
Utdanningsdirektoratets elektroniske program RefLex, som er knyttet til de utvalgte tema
i dette tilsynet. Svarene skal gis som JA eller NEI og ha begrunnelse og
kildehenvisninger. Kildene det vises til, er en del av dokumentasjonen som
Fylkesmannen vurderer i tilsynet (se vedlegg).
3. Skolebasert vurdering
3.1 Rettslig krav
Nedenfor har Utdanningsdirektoratet oppgitt og utdypet de rettslige kravene for tilsynet
med skolebasert vurdering. Alle de rettslige kravene bygger på forskrift til
opplæringsloven § 2-1:
”Skolen skal jamleg vurdere i kva grad organiseringa, tilrettelegginga og gjennomføringa
av opplæringa medverkar til å nå dei måla som er fastsette i Læreplanverket for
15
Kunnskapsløftet. Skoleeigaren har ansvar for å sjå til at vurderinga blir gjennomført etter
føresetnadene.”
Skolen skal vurdere hvilket kunnskapsgrunnlag som kreves for å vite om alle elevgrupper
når målene i læreplanverket, og bruke grunnlaget til å vurdere om de når målene.
Skolen skal jevnlig vurdere om organisering, tilrettelegging og gjennomføring av
opplæringen bidrar til at elevene når målene i læreplanverket for Kunnskapsløftet, jf.
forskrift til opplæringsloven § 2-1. For at skolen skal kunne vurdere om elevene når
målene, må de etablere et kunnskapsgrunnlag. Skolen må vurdere hvilket grunnlag som
gir et godt bilde av om alle elevgrupper når målene. I tillegg til egne kilder og
undersøkelser er Elevundersøkelsen, nasjonale prøver og eksamensresultater aktuelle
kilder. Når skolen har fått et kunnskapsgrunnlag, må de bruke dette til å vurdere i
hvilken grad elevene når målene for opplæringen. Skolen kan for eksempel sammenligne
måloppnåelsen med tidligere målinger for skolen, andre skoler og gjennomsnittlig nivå
kommunalt og nasjonalt. Dette kan gi skolen et grunnlag til å reflektere over i hvor stor
grad elevene har nådd målene, og om det er behov for endringer.
Skolen skal vurdere organiseringen, tilretteleggingen og gjennomføringen av opplæringen
basert på konklusjonen om elevenes måloppnåelse fra relevante kilder.
Den skolebaserte vurderingen skal gi skolen informasjon om deres arbeid og organisering
bidrar til at elevene når målene i læreplanverket. Hvis skolen konkluderer med at
måloppnåelsen ikke er god nok, må skolen vurdere organiseringen, tilretteleggingen og
gjennomføringen av opplæringen. Vurderingen skal identifisere hvilke endringer som best
kan øke måloppnåelsen for elevene. Det er derfor viktig at kunnskapsgrunnlaget er
relevant.
Skolen skal iverksette endring dersom den skolebaserte vurderingen viser behov for
dette.
Hensikten med den skolebaserte vurderingen er å øke måloppnåelsen på skolen. Når
skolen gjennom vurderingen avdekker mangler og forbedringsområder, må den sørge for
å iverksette endringer på de områdene som effektivt kan øke måloppnåelsen.
Skolen skal ha en bred og representativ medvirkning i arbeidet med skolebasert
vurdering.
Skolen må involvere alle berørte parter på skolen i både analysen og arbeidet med
konklusjonen. Det er særlig viktig å involvere lærerne. Lærere gjennomfører opplæringen
og er de som har best kunnskap om opplæringen som gis. For å kunne vurdere årsaken
til en eventuelt utilstrekkelig måloppnåelse, er synspunkter fra lærerne nødvendig.
Skolen kan også involvere elevene i arbeidet med skolebasert vurdering. Skolen vurderer
for øvrig hvem som skal delta ut fra temaene som berøres.
Skolen skal gjennomføre skolebasert vurdering jevnlig.
Den skolebaserte vurderingen må planlegges og utføres systematisk i samsvar med
forutsetningen, jf. de foregående kravene til gjennomføringen av vurderingen. Skolen må
gjennomføre skolebasert vurdering jevnlig, jf. forskrift til opplæringsloven § 2-1. I
utgangspunktet skal vurderingen gjennomføres årlig, men det må anvendes skjønn hvor
tidsbruk vurderes opp mot forsvarlighet.
16
3.2 Fylkesmannens funn og vurderinger
Har skolen vurdert hvilket kunnskapsgrunnlag som gir informasjon om alle elevgrupper
når målene i læreplanverket?
I egenvurderingen har alle har svart ja på dette spørsmålet. Det vises til at
kunnskapsgrunnlaget omfatter:
 nasjonale prøver
 kartleggingsprøver
 resultat fra tentamener
 eksamensresultater
 elevundersøkelse
 kommunens årlig kvalitetsoppfølging av skolen
 resultater og oppfølging av programmene Leselos og Språkdigg
 kartlegging av elever – særkilt språkopplæring - i Vokal
 matrise på måloppnåelse ut i fra kompetansemålene i læreplanen
Det ble vist til i egenvurdering og i intervju at skolen i tillegg får informasjon gjennom
foreldreundersøkelsen i regi av Bergen kommune. Både lærere og rektor vurderer
kunnskapsgrunnlaget til å være relevant for å vurdere elevenes måloppnåelse.
Fylkesmannen er enig i dette.
Brukes grunnlaget til å vurdere om de når målene?
Det gikk frem av alle intervjuene at skolen kontinuerlig vurderer elevens utbytte av
opplæringen. Kunnskapsgrunnlaget, se over, og nasjonale data i Skoleporten viser at
skolen scorer under gjennomsnittet både nasjonalt og for Bergen kommune. Kommunen
og skolen har derfor satt inn ulike tiltak.
Skolen har et eget dokument med rutinebeskrivelse av arbeid før, under og etter
gjennomføring av kartleggingsprøver og nasjonale prøver. Det gikk frem av intervju at
praksis samsvarer med rutinebeskrivelsene. Det blir vist til at informasjonen fra
kunnskapsgrunnlaget fortløpende blir brukt for å vurdere måloppnåelse. Det skjer på
hvert trinn, og på avdelingsnivå (1-4, 5-7, 8-10 trinn). Det ble opplyst i intervju at
måloppnåelse også er diskutert og drøftet i fellestiden for hele det pedagogiske
personalet, jf. også vedlegg 4.
Skolen har også en årlig kvalitetsoppfølging fra skoleeiernivået, utført av
kvalitetsoppfølgere fra fagavdeling barnehage og skole. Her blir skolens ståsted vurdert
og utviklingsbehov avklart, i forhold til resultater og satsingsområder. Konklusjon fra den
årlige kvalitetsoppfølgingen foreligger skriftlig.
Vurderer skolen organiseringen, tilretteleggingen og gjennomføringen av opplæringen
basert på konklusjonene om måloppnåelse?
Det går frem av egenvurderingen til både rektor og lærere at skolen vurderer de
oppnådde resultatene i samsvar med det som rutinen for kartleggingsprøver og nasjonale
prøver viser. Dette er også dokumentert i skolens årlige tiltaksplan, vedlegg 7. På Ny
Krohnborg skole har halvparten av elevene minoritetsspråklig bakgrunn og skolen bruker
derfor Leselos og Språk-digg for å sikre systematisk lese- og skriveopplæring og bedre
elevenes grunnleggende ferdigheter på disse områdene.
17
Skolen skal iverksette endring dersom den skolebaserte vurderingen viser behov for
dette.
Det er dokumentert skriftlig og i intervju at skolens praksis er at det iversettes endringer
etter evaluering, for å øke elevenes måloppnåelse. Det går fram av skriftlig
oppsummering etter skoleeiers kvalitetsvurdering at skolen har utarbeidet en egen
standard som gjelder norsk 2 undervisning (grunnleggende norsk for språklige
minoriteter). Det gikk også frem av intervju at skolen har gjort endringer i organisering
av undervisningen i grunnleggende norsk for språklige minoriteter for å bedre elevenes
måloppnåelse i faget.
Skolen skal ha en bred og representativ medvirkning i arbeidet med skolebasert
vurdering.
Det går frem av vurderingskonklusjon etter skoleeiers kvalitetsoppfølging at
representanter for både elevråd og FAU (foreldrerådets arbeidsutvalg) medvirket på
kvalitetsoppfølgingen, i tillegg til skolen personale. Elevene og foreldrene er informanter i
brukerundersøkelser, Bergen kommune har for eksempel egen foreldreundersøkelse.
Det går også fram av intervju og av ulike planer, for eksempel tiltaksplanen, at det
pedagogiske personalet medvirker i å evaluere tiltakene og drøfte veien videre.
Skolen skal gjennomføre skolebasert vurdering jevnlig.
Det går frem av egenvurderingene at skolen foretok en ståstedsanalyse i 2014. Det ble
opplyst i intevju at skolen vil gjøre slik analyse neste gang våren 2016. Den årlige
kvalitetsoppfølgingen fra skoleeier fordrer vurdering av skolens virksomhet i forkant, noe
som går frem av den skriftlige oppsummeringen, vedlegg 10.
Plan over fellestid, vedlegg 14, viser at vedtatte satsinger drøftes og evalueres jevnlig.
Dette ble også bekreftet i intervju. Det går frem av rektors egenvurdering, intervju med
rektor og skolens tiltaksplan (oversikt fellestid) at det avsettes tid til evaluering av
læringsarbeidet på slutten av skoleåret.
3.3 Fylkesmannens konklusjon del 2 - Skolebasert vurdering
Ny Krohnborg skole vurderer jevnlig i hvilken grad organiseringen, tilretteleggingen og
gjennomføringen av opplæringen medvirker til å nå de målene som er fastsatt i
Læreplanverket for Kunnskapsløftet, jf. forskrift til opplæringsloven § 2-1.
Lovkrav om skolebasert vurdering er oppfylt.
18
Del 3: Forsvarlig system - skoleeierperspektivet
1. Bakgrunn og hensikt:
Skoleeier er ansvarlig for at lov og forskrift blir fulgt, jf. opplæringsloven § 13-10 første
ledd. Derfor er konsekvensen av lovbrudd som Fylkesmannen finner i tilsyn, at skoleeier
skal sørge for at lovbrudd rettes slik at regelverket etterleves.
Innretningen av felles nasjonalt tilsyn i dag peker ikke direkte på at en medvirkende
årsak til brudd på regelverket kan være at skoleeier ikke har et godt nok system til å
følge opp skolene, jf. opplæringsloven § 13-10 andre ledd. Utdanningsdirektoratet har
derfor ønsket en pilotering som innebærer en endring av tilsynet, ved at Fylkesmannen
kan utvide tilsynet dersom funn på den aktuelle skolen tilsier at det er behov for en
kontroll med kommunens forsvarlige system, jf. opplæringsloven § 13-10 andre ledd.
Utdanningsdirektoratet legger til grunn at målet for en utvidelse av tilsynet er å bidra til
at skoleeier har et forsvarlig system som følger opp at alle skolene arbeider i samsvar
med regelverket for bedre læring og øket læringsutbytte for den enkelte elev.
Utdanningsdirektoratet vil begrense omfanget av undersøkelser på skoleeiernivå, slik at
det bare skjer når Fylkesmannen vurderer at risiko for mangler i systemet er høy.
2. Tilsyn med Bergen kommune, Ny Krohnborg skole
Fylkesmannen i Hordaland varslet Bergen kommune, Ny Krohnborg skole om felles
nasjonalt tilsyn i brev av 7.05.2015, med tema: Skolens arbeid med elevens utbytte av
opplæring og Skolebasert vurdering. I varselet skrev Fylkesmannen:
«Det er kommunen som har det overordnede ansvaret for at kravene i opplæringsloven
blir fulgt, jf. opplæringsloven § 13-10 første ledd. Fylkesmannen varsler med dette
om at tilsynet kan bli utvidet med et tilsyn med Bergen kommunes forsvarlige
system for vurdering av om kravene i opplæringsloven og forskriftene til loven
blir oppfylt, jf. opplæringsloven § 13-10 andre ledd.» Og videre:
«Fylkesmannen vil føre tilsyn med Bergen kommune i egenskap av skoleeier på Ny
Krohnborg skole. Tilsynet skal utføres ved en gjennomgang av innhentet dokumentasjon
og intervju av ansatte på skolene og egenvurdering fra kommunenivået. På bakgrunn av
denne undersøkelsen vil Fylkesmannen vurdere om det er behov for å utvide tilsynet til å
omfatte også en nærmere undersøkelse av kommunens forsvarlige system, jf.
opplæringsloven § 13-10 andre ledd. Hvis Fylkesmannen vurderer at det er grunn til å
utvide tilsynet med kommuneleddet, vil vi gjennomføre intervju med ansvarlige på
kommunenivået.»
Ut fra vanlig tilsynsmetodikk innhentet Fylkesmannen først skriftlig dokumentasjon fra
Ny Krohnborg skole via skoleeiernivå. Egenvurderingssystemet RefLex ble benyttet til
dette. I tillegg besvarte rektor og skoleeiernivå, ved fagavdeling barnehage og skole,
egne spørsmål knyttet til kommunens forsvarlige system. Hensikten ved spørsmålene var
en egenvurdering fra rektor og skoleeier, spørsmålene skulle besvares med ja/nei og
svaret skulle begrunnes.
19
Fylkesmannens undersøkelser av Bergen kommunes forsvarlige system med
utgangspunkt i tilsyn med Ny Krohnborg skole
Informasjonen som kom frem i intervjuene 21.10.2015, ble sammenhold med
informasjon gitt i skriftlig egenvurdering fra lærere og rektor, og vurdert sammen med
egenvurdering fra skoleeiernivå.
Rektor legger vekt på at skoleeier innhenter informasjon fra skolen gjennom
kvalitetsoppfølgingen. Skoleeier utarbeider en skriftlig vurderingskonklusjon etter
kvalitetsoppfølgingsmøtene. Kvalitetsoppfølging er skoleeiers årlige gjennomgang av
skolens og kommunens satsingsområder, og inngår i kvalitetsmeldingen som byrådet
legger frem for bystyret. Kvalitetsmeldingen er en tilstandsrapport som viser status og
utfordringer i bergensskolen og legger grunnlaget for bystyrets årlige debatt om innhold
og kvalitet i skolen.
Rektor følges opp av områdeleder, som er i linje under kommunaldirektøren for
barnehage og skole. Områdeleder gjennomfører ledersamtaler og utarbeider lederavtaler
med rektor. Rektor viser i egenvurderingen til at det også gis tettere oppfølgning av
enkeltskoler som ikke har gode nok resultater over tid. Videre er det en løpende dialog
og tilbakemeldinger fra fagavdelingen – spesielt i forhold til lesing, regning og skriving –
utfra skolens resultater og progresjon. Fagpersoner følger tett opp enkeltskoler på deres
premisser for å få endret praksis der det er nødvendig. Det følges også opp gjennom
lederavtaler og områdeleders møter med både rektor, lederteam og eventuelt hele
personalet.
Skoleeier følger opp at skolen har endret sin praksis, blant annet gjennom lederavtaler,
BMS (balansert målstyring), handlingsplan, ledersamtaler og delvis gjennom skolens
strategiske årsplan og utviklingsplan for året. Det er også tema på
kvalitetsoppfølgningen.
På bakgrunn av konklusjonene i tilsynet og rektor og skoleeiers redegjørelse,
finner Fylkesmannen ikke å utvide tilsynet.
Bergen 13.11.2015
Hanne Melander
Tilsynsleder
Grethe Fjeld
seniorrådgiver
20
Jannicke Haaland Haarr
seniorrådgiver
Dokumentunderlag- Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen
21
22
Dokumentunderlag skolebasert vurdering
23
Fylkesmannen i Hordaland – felles nasjonalt tilsyn
SPØRRESKJEMA FOR ELEVER
Spørsmålene handler om forhold som er viktig for din læring. Det er ingen
rette eller feile svar, vi vil bare vite hvordan du opplever situasjonen på
din skole. Det er frivillig å delta i spørreundersøkelsen. Ingen skal vite
hvem som svarer hva, og derfor skal du ikke skrive navnet ditt på
skjemaet, men:


Kryss av for den klassen/gruppen du tilhører
Kryss av for enten ja eller nei på spørsmålene
9. trinn
10. trinn
SPØRSMÅL
1. Forklarer læreren hva som er målene i faget, slik at du forstår
hva du skal lære?
a) Matematikk
b) Norsk
c) Mat og helse
2. Får du vite hva læreren legger vekt på når arbeidet ditt i faget
blir vurdert?
a) Matematikk
b) Norsk
c) Mat og helse
3. Forteller læreren deg underveis i opplæringen hva du får til i
faget?
a) Matematikk
b) Norsk
c) Mat og helse
4. Snakker læreren med deg underveis i opplæringen om hva du
bør gjøre for å bli bedre i faget?
a)
Matematikk
b)
Norsk
c)
Mat og helse
24
JA
NEI
5. Får du være med og vurdere arbeidet ditt i faget, for eksempel
hvordan du har gjort det i en oppgave, en framføring eller et
prosjekt?
a)
Matematikk
b)
Norsk
c)
Mat og helse
6. Får du være med og vurdere hvordan du utvikler deg i faget
gjennom skoleåret?
a)
Matematikk
b)
Norsk
c)
Mat og helse
7. Tenk på samtalen du har med læreren/kontaktlæreren din hvert
halvår:
Forteller læreren deg i denne samtalen hva du får til i faget?
a)
Matematikk
b)
Norsk
c)
Mat og helse
8. Tenk på samtalen du har med læreren/kontaktlæreren din hvert
halvår:
Snakker læreren med deg i denne samtalen om hva du bør gjøre
for å bli bedre i faget?
a)
Matematikk
b)
Norsk
c)
Mat og helse
25
26