/konkurransetilsynet @ktilsynet

Fra:
Sendt:
Til:
Kopi:
Emne:
Tukun Even [[email protected]]
10. april 2015 10:31
!Postmottak OED
Lundberg Heidi
Svar på høring - endring av avtale om et felles marked for elsertifikater - ingen
merknader
Deres ref: 15/566
Det vises til brev datert 13. mars 2015 vedrørende høring om endring av avtale om et felles marked for
elsertifikater.
Konkurransetilsynet har vurdert høringsforslaget, og har ikke funnet grunnlag for å kunne prioritere
ressurser til en grundigere gjennomgang. På denne bakgrunn har tilsynet ingen kommentarer til
høringen
Vennlig hilsen
Even Tukun
Seniorrådgiver/Avdeling for bygg, industri og energi
Konkurransetilsynet
Postboks 439 Sentrum
5805 BERGEN
Telefonnummer: +47 55 59 75 00
Direkte: +47 55 59 76 51
Mobil: +47 934 17 735
[email protected]
www.konkurransetilsynet.no
/konkurransetilsynet
@ktilsynet
*** Sikkerhetsmelding ***
Denne meldingen er fra Konkurransetilsynet, og kan inneholde konfidensiell
informasjon. Dersom du ikke er rette mottaker, eller autorisert til å
motta på vegne av rette mottaker, kan du ikke bruke, kopiere eller
videresende denne meldingen eller eventuelle vedlegg i meldingen uten
tillatelse. Dersom du har mottatt denne meldingen ved en feiltakelse, ber
vi deg informere avsender ved å svare på denne e-posten, og deretter
slette denne meldingen. Takk.
*** Confidentiality notice ***
This e-mail has been sent from the Norwegian Competition Authority, and
may contain confidential information. Its content is intended only for the
person(s) to whom it is addressed. If you are not such a person, you are
hereby notified that reading, copying, or in any way disseminating the
content or any attachment of this e-mail to another person is strictly
prohibited. If you have received this message in error, please notify the
sender immediately by responding to this e-mail, and delete the material
from any computer. Thank you.
**************************************************************************************
PROTECTED; PERSONAL AND CONFIDENTIAL: This email message and all attachments are for the sole use of the
intended recipient(s) and may contain confidential and privileged information. Any unauthorized review, use, disclosure or
distribution is prohibited. If you are not the intended recipient, please contact the sender by reply email and delete all copies
of the original message.
**************************************************************************************