Foredrag (Gudleik Leir) (Praktisk Jus

Endringer i lovverk
Kristiania Advokat
Barn
Hver av foreldrene kan alene samtykke til
behandling
Kristiania Advokat
Vergemålsloven
Overførsel fra kommunalt overformynderi til
fylkesmennens vergemålskontor
Lege, heldøgns institusjon og pårørende kan be
om vergemål
Hjelpevergebegrepet bortfaller. Nytt begrep:
vergemål med og uten egen handleevne
Fremtidsfullmakt
Kristiania Advokat
Pasientrettighetsloven
Adgang til å bruke sporingsteknologi på pasienter
uten samtykkekompetanse
Klargjøring av pårørendes rettigheter i klagesaker
(partsrettigheter)
Avklaring av pårørende og helsepersonellets
rettigheter knyttet til medisinke beslutninger for
pasienter uten samtykkekompetanse
Kristiania Advokat
Pasientrettighetsloven
Lettere for personer under 67 år å få hjelpebehov
dekket ved brukerstyrt personlig assistenter
Vurdering av behov for spesialistkompetanse
reduseres fra 30 til 10 dager. Brytes fristen
henvises pasienten til private tjenester via
HELFO
Kristiania Advokat