Debatthefte om fremtidens skole

Hva skal elevene
lære i fremtidens skole?
Debatthefte om fremtidens skole
www.utdanningsforbundet.no
Innhold
Innledning..............................................................................................….………side 3
Kontaktpersoner.........................................................................................side 3
Leders innledning......................... .............................................................side 4
Hva er Ludvigsen-utvalget?.....................................................................................side 6
A. Hva skal elevene lære i fremtidens skole?.....................................................side 8
Til debatt.............................................................................................................side 9
B. Sosiale og emosjonelle kompetanser i fremtidens skole....................... side 10
Til debatt............................................................................................................side 11
B. Dybdelæring - et premiss for framtidens skole?................................ side 12
Til debatt...........................................................................................................side 13
D. Hvordan skal skolefagene fornyes i fremtidens skole? ...................side 14
Til debatt...........................................................................................................side 15
E. Hvordan skal læreplanene utvikles i fremtidens skole?.....................side 16
Til debatt............................................................................................................side 17
F. Undervisningen og vurdering i fremtidens skole...................................side 18
Til debatt...........................................................................................................side 19
G. Hvilket bilde tegnes av læreren i fremtidens skole?..............................side 20
Til debatt...........................................................................................................side 21
H. Implementering – mer dialog og bedre forankring?..............................side 22
Til debatt...........................................................................................................side 23
Utvalgets forslag til tiltak..................................................................................... side 24
Foto: Corbis, BanabaStock, Ingram, iStockPhoto, Luth-kjøpebilder, ImageState,
Tore Brøyn, Ole Walter Jacobsen og Marianne Aagedal. Illustrasjoner hentet
fra NOU 2015:8 og 2014:7. Heftet er utarbeidet av Sund, Minken, Guneriussen,
Skulberg, Nordvik og Halkjelsvik. Uforming ved Marianne Aagedal.
2
Utdanningsforbundet
Innledning
Det er to år siden den forrige regjeringen nedsatte et utvalg, det såkalte Ludvigsen-utvalget, som fikk i
oppdrag å vurdere innholdet i grunnopplæringen opp mot krav til kompetanse i et fremtidig samfunnsog arbeidsliv. Den første delutredningen NOU 2014:7 Elevenes læring i fremtidens skole ble lagt fram i
september 2014.
Nå foreligger hovedinnstillingen NOU 2015: 8 Fremtidens skole - Fornyelse av fag og kompetanser- med
en rekke forslag til tiltak som utvalget mener vil ruste skolen til å møte kravene fra samfunnet. Utvalget
peker ut retningen i skoledebatten framover, uten å foreslå detaljerte tiltak eller en konkret reform. Likevel
anbefaler utvalget noen endringer som vil prege fremtidens skole dersom de blir gjennomført.
Utvalget tar utgangspunkt i hva elevene bør lære i fremtiden og har et perspektiv på 20-30 år. Det
legges til grunn en videreføring av kompetansemåltenkningen slik vi kjenner den fra Kunnskapsløftet.
Utvalget ser for seg færre og mer overordnede mål, noe man mener vil legge til rette for at elevene skal
kunne fordype seg i fagstoffet.
Når læreplanverket skal fornyes, anbefaler utvalget at man tar utgangspunkt i fagområder, og ikke i
skolefagene slik man har gjort tidligere. Når de nye fagene skal etableres, foreslås de grunnleggende
ferdighetene inn i læreplanmålene for fagene. Utvalget ser for seg en bred forståelse av kompetansebegrepet hvor blant annet sosiale og emosjonelle kompetanser inngår.
Utvalget erkjenner at utfordringene i skolen er komplekse. Det anbefales at nasjonale myndigheter lager
en overordnet, kunnskapsbasert strategi for prosessen med å fornye innholdet i skolen. Dette skal skje i
nært samarbeid med sektoren.
NOUen ble overlevert statsråden 15. juni 2015. I den forbindelse ble det avholdt et fagseminar med
innlegg knyttet til innstillingen som belyser både lærerrollen, elevrollen og konsekvenser av utvalgets
forslag. Ragnhild Lied var invitert til å gi en første refleksjon med vekt på lærerrollen på fagseminaret.
Hennes innledning på seminaret er forordet i dette heftet.
Vi har utviklet dette debattheftet for å stimulere til debatt blant lærere og skoleledere, på klubbmøter, i
lokallag så vel som i fylkeslag – Hvilken retning ønsker vi for norsk skole? Heftet er ment som et bidrag til
å skape debatt, det er ikke uttømmende i forhold til utvalgets vurderinger og må sees i sammenheng med
den offentlige utredningen.
Hovedkilden til utvalgets arbeid har vært forskning, både internasjonal og nasjonal. Den omfatter også
evalueringen av Kunnskapsløftet. Det er mye solid forskning på skolen, men det er i møtet med lærernes
erfaringsbaserte kunnskap at skolen utvikler seg. Er det en ny skole vi ser konturene av, eller er det en
naturlig videreutvikling av dagens skole? I hvilken retning mener lærerne, rektorene, PP-tjenesten og
andre viktige aktører, at skolen bør utvikle seg?
Mange har hørt om Ludvigsen-utvalget, men hvem er det som har kommet frem til de vurderingene og
tiltakene som rapporten presenterer? Innledningsvis presenterer vi derfor kort mandatet, litt om arbeidsmetoder utvalget har brukt og vi har med en presentasjon av alle medlemmene i utvalget.
Debattheftet gir deretter en kort innledning til utvalgets tenkning på de viktigste områdene i utredningen,
og det er utarbeidet problemstillinger under vært tema som vi håper kan bidra til debatt rundt om i hele
skole-Norge. Vi har deretter samlet alle tiltakene i rapporten som et vedlegg.
Utdanningsforbundet
3
Leder i Utdanningsforbundet, Ragnhild Lieds innlegg på
fagseminaret om Fremtidens skole 15. juni 2015
Takk for at eg får lov til å halde eit innlegg på denne viktige dagen.
Eg vil gratulere utvalet med å ha sluttført eit stort og viktig arbeid. Utdanningsforbundet håper og trur at utgreiinga de nå har levert, vil peike ut retning for norsk
utdanningsdebatt i lang tid framover.
kompetanse
formidling
samarbeid
kreativitet
Sjølve arbeidsprosessen har vore open og inkluderande og eit eksempel til etterfølging.
Eg vil seie at utvalet har vist prov på god samarbeidskompetanse, noko som har
vore viktig for å kome i mål med eit krevjande mandat. For det kan ikkje vere tvil om
at oppgåva utvalet fekk, var krevjande. Regjeringa bad dei sjå inn i framtida.
Det er aldri enkelt.
Når vi freistar å sjå inn i framtida, gjer vi det gjennom brilleglas farga av vår eiga tid.
Dette er sjølvsagt uunngåeleg. Men likevel: Når vi skal planlegge for framtida, må vi
vere opne for at dei premissane som gjeld her og no, ikkje nødvendigvis vil gjelde i
morgon. Ei av fellene utvalet kunne gått i, er å dra med seg for mange av problemstillingane frå den dagsaktuelle utdanningsdebatten inn i utreiinga. Om dei hadde
gjort det, kunne vi fått ein rapport som skisserte konkrete løysingsforslag på ulike
område, og den politiske dragkampen om enkelttiltak ville vore i gang.
I staden meiner eg utvalet har evna å løfte blikket.
Eitt av dei overordna vala utvalet har gjort, og som eg – av heile mitt lærarhjarte –
sluttar meg til, er å ta utgangspunkt i ein brei definisjon av omgrepet «kompetanse».
Kompetansen som skal utviklast i skulen, omfattar både tradisjonell fagkompetanse,
formidling, samarbeid, kreativitet og kompetanse i å lære. Enda viktigare er vektlegginga av samanhengen mellom desse ulike formene for kompetanse. Dei er
avhengig av kvarandre. Utvalet viser korleis tradisjonell læring i faga er avhengig av
sosial og emosjonell kompetanse. Samtidig er den sosiale og emosjonelle utviklinga
vår sjølvsagt også avhengig av at vi lærer på andre område. Slik dokumenterer
utvalet, på grundig og systematisk vis, at skulen må ha ei heilskapleg og brei
tilnærming til læring. Skal vi lukkast med å førebu barn og unge på samfunnet i
framtida, må vi ha ein skule som ser og utviklar det heile mennesket.
Ei slik tilnærming er ambisiøs. Og hovudinnstillinga er omfattande og kompleks. Men
det må ho òg vere, rett og slett fordi ho skildrar eit særs komplekst fagfelt. Her finn
vi ingen talfesta indikatorar, ingen enkle løysingar, ingen “quick fixes”. I staden finn
vi ein strategi for utviklinga av norsk skule som er i tråd med eitt av dei viktigaste
omgrepa i rapporten; nemleg djupnelæring. Dette er eit omgrep som handlar om
grundige læringsprosessar der elevane set kunnskap i samanheng med det dei kan
frå før. Men omgrepet kunne like gjerne vore brukt om endringsprosessane som utvalet skisserer. Slik eg forstår utvalet, må vi utvikle norsk skule vidare gjennom langsiktige prosessar som først og fremst har som mål å styrke praksis på grunnplanet.
Utforming av styringsdokument er sjølvsagt viktig, men implementeringa av dei i
praksisfeltet er heilt avgjerande. Og i den prosessen må lærarane vere sentrale.
Då delutgreiinga frå Ludvigsenutvalet vart presentert sist haust, tok eg til orde for
at lærarrolla måtte omtalast i hovudutgreiinga. Læraren speler ei nøkkelrolle om vi
skal lukkast med djupnelæring og med å ta det breie kompetanseomgrepet på
alvor. Derfor er det med stor glede eg konstaterer at utvalet i denne utgreiinga skisserer
4
Utdanningsforbundet
ei lærarrolle som er ytterlegare profesjonalisert og med store krav til progresjon og
systematikk i yrkesutøvinga. Ei slik lærarrolle er avhengig av ei rekke faktorar.
For det første trengst det ei solid grunnutdanning. For det andre må lærarar ha
oppdatert kunnskap om relevant forsking. Samtidig må vi ikkje gløyme at
erfaringar hausta gjennom yrkespraksis, er sentrale for å tolke og tilpasse forsking til
den konkrete konteksten. Denne omsettinga av forsking til praksis er like mykje eit
kollektivt ansvar for lærarprofesjonen som det er for den enkelte lærar. Derfor må
vi lærarar styrke den faglege fellesskapen både i profesjonen og på arbeidsplassen.
Utvalet nemner omgrepa metodefridom og metodeansvar. Det er omgrep som
kan tolkast ulikt og skape diskusjon. Den karikerte forståinga av metodefridom er
enkeltlæraren med suveren rett til å velje kva som helst av framgangsmåtar. Eg
skal tilstå at vi i Utdanningsforbundet av og til har argumentert på eit vis som ikkje
gjorde det tydeleg nok, at det ikkje er dit vi vil.
Læraren vel ikkje metode i eit vakum. Val av metode skjer i eit fagleg, pedagogisk
og etisk handlingsrom definert av lærarkollegiet, forsking, offentlege styresmakter,
elevar, føresette og andre aktørar. Det er her vi finn metodeansvaret. For meg vil
metodeansvar seie at læraren må kunne grunngje framgangsmåten sin i forsking,
praksiserfaring og kjennskap til den aktuelle konteksten.
Ein god lærar må altså kjenne elevane og det sosiale miljøet i klassa. Utvalet presiserer at ein lærar må ha handlingsrom til å tilpasse undervisninga etter elevane.
Å lukkast som lærar handlar om legge opp undervisninga etter kva elevane kan og
korleis dei best kan utvikle seg vidare.
Derfor er vi ikkje tente med at resultata frå store, overordna synteserapportar blir
brukte som allmenngyldige postulat om korleis lærarar skal gå fram i praksis. Ein
slik framgangsmåte låser handlingsalternativa til læraren og gjer meir skade enn
gagn. Vi kan samanlikne det med å fortelje Martin Johnsrud Sundbye at han må
ligge bak i feltet og satse på spurten fordi erfaring frå meisterskap viser at det er
det som skal til for å bli verdsmeister. Ein slik taktikk fungerer for ein spurtsterk
Petter Northug, men ikkje for ein løpar som Sundby. Vi må med andre ord ta omsyn
til individuelle føresetnader. Det gjeld i pedagogikken som i idretten.
Forsking kan vise veg og styrke grunnlaget for den profesjonelle vurderinga til
læraren. Men det kan ikkje gje oss alle svara. Eit oversiktskart over Noreg gir oss
mykje informasjon, men det er ikkje til hjelp om du lurer på vegen mellom Folkets
hus og Sinsenkrysset. Då treng du kunnskap på mikronivå. Slik er det òg i skulen.
Og apropos oversiktskart og konkrete køyreruter: Utgreiinga frå Ludvigsenutvalet
er det førstnemnde. Arbeidet utvalet har lagt ned, kan fungere som eit kompass
som peikar ut ei retning, men i det konkrete arbeidet med å implementere dette i
praksis er det mykje som står igjen av vanskelege vegval og viktige diskusjonar. No
har utvalet gjort sitt, og aktørane i utdanningssektoren tek over. Eg ser fram til den
vidare debatten om framtidas skule.
metodefrihet
metodeansvar
Utdanningsforbundet
5
fagfornyelse
kompetanser
læreplanmodell
Hva er Ludvigsen-utvalget?
Ludvigsen-utvalget ble oppnevnt av regjeringen Stoltenberg II i juni 2013, med
mandat til å vurdere innholdet i grunnopplæringen opp mot krav til kompetanse i
et fremtidig samfunns- og arbeidsliv. 3. september 2014 la utvalgsleder, professor
Sten Ludvigsen, fram delutredningen NOU 2014:7 Elevenes læring i fremtidens
skole. Denne rapporten er kunnskapsgrunnlaget for hovedutredningen som ble
overlevert statsråden 15. juni 2015.
Utvalget ble bedt om å utrede følgende problemstillinger:
• I hvilken grad dekker dagens faglige innhold i skolen de kompetansene og
grunnleggende ferdighetene som utvalget vurderer at elevene vil trenge i et framtidig samfunns- og arbeidsliv?
• Hvilke endringer bør gjøres dersom disse kompetansene og ferdighetene i
større grad bør prege innholdet i skolen?
• Bør dagens fagstruktur fortsatt ligge til grunn, eller bør innholdet i skolen
struktureres på andre måter?
• Reflekteres innholdet i formålsparagrafen for grunnopplæringen i tilstrekkelig
grad i opplæringens innhold?
Utvalgets arbeidsområde har vært fagene i grunnskolen og fellesfagene i
videregående opplæring: norsk, matematikk, naturfag, engelsk, samfunnsfag og
kroppsøving.
En forutsetning for utvalgets arbeid har vært at gjeldende formålsparagraf legges
til grunn. Utvalget ble ikke bedt om å foreslå ny fag- og timefordeling.
Hovedutredningen er delt inn i følgende hovedkapitler, og utredningen hviler i all
hovedsak på forskning, eller forskningsoppsummeringer.
• Kapittel 1 Fagfornyelse og kompetanser for fremtiden er en introduksjon til
rapporten, med sammendrag av kapitlene.
• Kapittel 2 Kompetanser i fremtidens skole handler om hvilke kompetanser
elevene bør utvikle i skolen i fremtiden.
• Kapittel 3 Fornyelse av skolefagene tar for seg hvordan fagene kan videreutvikles.
• Kapittel 4 Læreplanmodell der det anbefales rammer for utforming av nasjonale
læreplaner og nasjonalt støtte- og veiledningsmateriell.
• Kapittel 5 Undervisning og vurdering handler om hvordan anbefalingene om
innholdet i fremtidens skole endrer kravene til undervisnings- og vurderingspraksis.
• Kapittel 6 Implementering med anbefalinger om en strategi for implementering
med ulike faser og parallelle prosesser.
• Kapittel 7 tar for seg økonomiske og administrative konsekvenser.
Utvalget understreker gjennomgående i rapporten at valg av innhold i skolen må
foregå på en systematisk og kunnskapsbasert måte. Forskning, deriblant læringspsykologi har fått en sentral plass. Utvalget har hatt stor åpenhet i prosessen,
det har vært avholdt en rekke møter med sentrale parter og utvalget har mottatt
innspill til utkast underveis som del av kunnskapsinnhentingen.
Utvalget ble ledet av Sten Ludvigsen. Ludvigsen er professor ved UiO, med
læring og teknologi som sitt spesialfelt, herunder hvordan og hva elever lærer
6
Utdanningsforbundet
i ulike fag. Han har blant annet vært leder av programstyret for evalueringen av
Kunnskapsløftet og leder av nasjonal forskerskole i utdanningsvitenskap. Han har i
tillegg skrevet en rekke artikler og bøker.
Jens Rasmussen er professor ved Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU),
Aarhus Universitet. Han forsker især på grunnskole- og lærerutdanning i et internasjonal, komparativt perspektiv. Han har skrevet til en lang rekke artikler og bøker
om undervisning, læring, lærerutdanning og utdanningsforskning.
Daniel Sundberg er forsker og lærer ved Linnéuniversitetet i Sverige. Hans forskning
omhandler utdanningsreformer, læreplaner og undervisning. Sentralt i forskningen
står forandringer i tid og rom av hva som regnes som kunnskap i skolen. Han forsker
blant annet på de nye læreplanene i Sverige, deres etablering, gjennomføring og
effekt.
Eli Gundersen er Cand. Polit. med hovedfag i pedagogikk fra Universitetet i Oslo.
Hun er skolesjef i Stavanger kommune, har erfaring som lærer. Hun har vært
medlem i styringsgruppa for «Nyutdanna læreres mestring av yrket» i regi av
Høgskolen i Oslo og sitter i styret for forskningsprosjektet.
Tormod Korpås er rektor ved St. Olav videregående skole i Sarpsborg. Han har
lang erfaring som lærer og skoleleder i videregående skole. Med bakgrunn fra
ressursgeografi og samfunnsgeografi er han spesielt opptatt av skoleledelse og
skoleutvikling i et samfunnsperspektiv. Han har vært hovedtillitsvalgt i Østfold
fylkeskommune og har holdt flere foredrag om skole- og arbeidsliv.
Kjersti Kleven er medeier og styreleder i skipsbyggingskonsernet Kleven. Hun
har bred erfaring fra næringslivet, blant annet som styreleder i Norsk Industri og
Rolls-Royce Marine AS. Gjennom disse foraene er hun engasjert i næringslivets
kompetansebehov og næringslivet som læringsarena. Hun er utdannet sosiolog fra
Universitetet i Oslo.
Mari Rege er professor i samfunnsøkonomi ved Handelshøgskolen ved Universitetet i
Stavanger og ESOP ved Universitetet i Oslo. Hun har doktorgrad i samfunnsøkonomi
fra Universitetet i Oslo, og hunarbeider innenfor fagfeltene arbeidsmarkedsøkonomi,
utdanningsøkonomi og adferdsøkonomi.
Sigve Indregard er journalist og debattansvarlig i Morgenbladet. Han har skrevet
om og arbeidet med utdanningsspørsmål som leder av Elevorganisasjonen, og
som elev- og lærlingombud i Oslo kommune.
Helge Øye er prosjektleder for Musikkregionen Gjøvik. Han er faglærer i musikk,
med master i musikkpedagogikk fra Norges Musikkhøgskole. Har arbeidet i kultursektoren, de senere årene i Oppland fylkeskommune.
Sunniva Rose er doktorgradsstipendiat i kjernefysikk ved Universitetet i Oslo. Hun
er opptatt av forskningsformidling og har en egen blogg. Hun har holdt en rekke
populærvitenskapelige foredrag, er stadig å høre på Abels Tårn på P2.
Utvalgetsblogg:
blogg.
regjeringen.no/
fremtidensskole
Bushra Ishaq er utdannet lege og har bakgrunn innen medisinsk forskning fra
Universitet i Oslo. Hun har en rekke verv med et engasjement for dialog mellom
ulike religioner og kulturer. Hun har vært en stemme til forsvar for en flerkulturell og
fler-religiøs identitet med primær forankring i norsk kultur og språk.
Utdanningsforbundet
7
A. Hva skal elevene lære i fremtidens skole?
Hvilke kompetanser vil elevene trenge i fremtidens samfunns- og arbeidslivog for å leve gode liv? Det er dette kompetansebehovet som vil danne
utgangspunktet for hvordan skolens innhold bør fornyes. Hva mener
Ludvigsen-utvalget blir viktige kompetanser om 20-30 år? Hva skal elevene
lære i fremtidens skole?
fagkompetanse
læringskompetanse
samhandlings
kompetanse
utforskningskompetanse
Utvalgets vurderinger
I likhet med internasjonale organisasjoner og ulike forsknings- og utredningsprosjekter, viser Ludvigsen-utvalget til viktige kompetanser de mener er sentrale
i det 21. århundre. En samfunnsutvikling med økt tilgang på informasjon gjør at vi
i mindre grad har behov for å huske og gjengi kunnskap, og at vi i større grad har
behov for å utvikle kompetanser for å sammenstille, forandre og anvende kunnskap
og læring i hverdagssituasjoner, tenke kreativt, samarbeide med andre, kommunisere
effektivt og tilpasse oss til raskt skriftende miljøer. Med dette følger nye krav og
andre forventninger til hva elever og studenter skal lære. Flere land har i dag endret
sine læreplaner fra å være kunnskaps- og ferdighetsbaserte til å få sterkere kompetanseorientering, blant
annet gjennom vektlegging av hva elever kan gjøre fremfor hva de kan beskrive at
de kan.
Utvalget anbefaler at følgende kompetanseområder vektlegges i de neste 20-30 årene:
1. Fagspesifikk kompetanse
2. Kompetanse i å lære
3. Kompetanse i å kommunisere, samhandle og delta
4. Kompetanse i å utforske og skape
I Kunnskapsløftet er det definert fem ferdigheter som utgjør grunnleggende forutsetninger for læring og utvikling i skole, arbeid og samfunnsliv. Disse grunnleggende
ferdighetene er avgjørende redskaper for læring i alle fag og samtidig en forutsetning
for at eleven skal kunne vise sin kompetanse i fagene. I hver læreplan for fag er
det en beskrivelse av hvordan de fem grunnleggende ferdighetene skal bidra til å
utvikle elevenes kompetanse i faget, og hvordan disse ferdighetene er en del av
denne kompetansen.
Ludvigsen-utvalget anbefaler å endre denne måten å organisere læreplanene på.
De anbefaler å endre begrepet grunnleggende ferdigheter for å understreke at
lesing, skriving og muntlig kommunikasjon er kompetanser som utvikles kontinuerlig
gjennom opplæringsløpet. Ettersom fagene er den viktigste arenaen for læring
i skolen, skal de grunnleggende ferdighetene integreres i læreplanmålene for
fagene. Utvalget ønsker at fremtidige læreplaner i større grad enn i dag skal være
gode arbeidsredskaper for lærerkollegiene.
Det legges til grunn at kompetanser som er viktige på tvers av fag, arbeides med
som integrerte deler av skolefagene. I stedet for grunnleggende ferdigheter
innføres begrepet «fagovergripende kompetanse». Dette begrepet brukes om
kompetanse som anvendes på tvers av fag, kunnskapsdomener eller arbeids- og
livskontekster. Eksempel på fagovergripende kompetanser er problemløsning,
kreativitet og samarbeidsevne.
8
Utdanningsforbundet
KOMPETANSEN I ET SKOLEFAG
Fagspesifikk
kompetanse
1. Fagspesifikk
kompetanse i et
et skolefag
Fagovergripende kompetanse
2. Kompetanse i å
lære
3. Kompetanse i å
kommunisere,
samhandle og
delta
4. Kompetanse i å
utforske og skape
- metakognisjon
og selvregulert
læring
- lese- og
skrivekompetanse
og muntlig
kompetanse
- kreativitet og
innovasjon
- samhandling
- kritisk tenkning og
problemløsning
Kompetanse i et skolefag: Utvalget legger til grunn at både fagspesifikke og fagovergripende
kompetanser bør være integrert i skolefagene, og at elevenes læring og utvikling skjer gjennom
arbeid med fagene.
Til debatt
Vil et bredt kompetansebegrep kunne synliggjøre fagovergripende kompetanse –
på fagenes premisser?
Vil et bredt kompetansebegrep føre til en utvidet forståelse for hva innholdet i
skolen skal være?
Hvordan skal det brede kompetansebegrepet komme til uttrykk i ulike styringsdokumenter på en måte som gjør at det får størst mulig fotfeste i skolen?
På hvilken måte kan måten vi definerer kompetanse på, støtte opp under lærernes
arbeid med å realisere det brede samfunnsmandatet?
Hvilke konsekvenser kan det få dersom man velger å integrere de grunnleggende
ferdighetene inn i læreplanmålene for fagene?
Hvilket ansvar og hvilke oppgaver bør rådgiverne ha i fremtidens skole?
Utdanningsforbundet
9
B. Sosiale og emosjonelle kompetanser i fremtidens skole
Sosiale og emosjonelle kompetanser vil være viktig for hvordan elevene
lykkes senere i livet, og Ludvigsen-utvalget mener derfor at disse
kompetansene bør få større oppmerksomhet i skolen. Forskning viser at
elever med svake skoleprestasjoner har spesielt utbytte av at skolen støtter
utviklingen av sosiale og emosjonelle kompetanser. Hvilke dilemmaer står vi
overfor når sosiale og emosjonelle kompetanser skal synliggjøres i målene i
fagene?
21.
century
skills
Utvalgets vurderinger
Ludvigsen-utvalget står i «21. century skills»-tenkningen og opererer med et bredt
kompetansebegrep. Det vil si at elevene ikke bare skal tilegne seg fakta- og fagkunnskap innen ulike fagområder, de skal også lære å kommunisere, samarbeide
og delta. Elevene skal lære seg å bli kreative, nysgjerrige og utforskende. De skal
utvikle respekt for andres synspunkter og de skal lære seg å reflektere rundt egen
læring. At elevene i samarbeid med lærere og medelever lærer å ta initiativer og
arbeide målrettet for å lære, og lærer å regulere egen tenkning og egne handlinger
og følelser, kalles selvregulering. Utvalget anbefaler at det legges vekt på
metakognisjon og selvregulert læring i alle fag.
Økt vekt på sosiale og emosjonelle kompetanser stiller høye krav til læreren som
skal gi elevene tilbakemeldinger på sin sosiale og emosjonelle utvikling. Utvalget
understreker at det er viktig at vurdering av elevenes sosiale og emosjonelle
kompetanse baseres på tydelige mål og kriterier, slik at elevene ikke opplever at
deres personlige egenskaper påvirker den vurderingen de får. Sosiale og emosjonelle
kompetanser handler om situasjonsbestemte forhold og sammensatte egenskaper
hos elevene. Derfor vil flere sosiale og emosjonelle kompetanser ikke enkelt kunne
vurderes med utgangspunkt i en forhåndsdefinert progresjons- eller karakterskala.
Utvalget poengterer at det trengs det mer forskning og kunnskap på dette feltet.
Utvalget understreker at et prinsipp bør være at mål for elevenes sosiale og
emosjonelle kompetanse ikke tillegges vekt i seg selv i den samlede sluttvurderingen,
men at de ses som forutsetninger for den kompetansen som eleven viser i faget.
Elevenes sosiale og emosjonelle utvikling
skjer i høy grad i samspill med medelever
og lærere, og ikke alle sider ved elevers
læring på dette området er relevant å
formulere som, eller vurdere som, mål i
fagene. For en del sosiale sider ved læring
mener utvalget at det derfor kan være
gode grunner for å formulere noen prosessmål for skolens arbeid med det sosiale
miljøet, der vurderingen av måloppnåelse
skjer på systemnivå, heller enn å formulere
målene som individuelle mål for enkelteleven. Disse målene kan formuleres i ny
Generell del eller Opplæringsloven.
10
Utdanningsforbundet
Metakognisjon: Begrep som
brukes om læring hvor hensikten
er at elevene reflekterer over
det de lærer, det de har lært og
hvordan de faktisk lærer.
Selvregulering: Begrep som
brukes om læring hvor elevene i
samarbeid med lærere og
medelever lærer å ta initiativer og
arbeide målrettet for å lære, og
lærer å regulere egen
tenkning og egne handlinger og
følelser.
Til debatt
Hvor går grensene mellom hva som kan beskrives som sosial og
emosjonell kompetanse som alle elever forventes å utvikle, og hva som dreier
seg om elevenes personlighet?
Hvilke etiske aspekter er knyttet til vurderingen av sosiale og emosjonelle
kompetanser?
Hvordan skal sosiale og emosjonelle kompetanser integreres systematisk i
målene for læreplanen?
TIL
T
T
A
B
E
D
Hvordan skal vurdering, vurderingspraksis og ikke minst resultatrapportering
tenkes anvendt i forhold til sosiale og emosjonelle kompetanser?
Hvordan kan man jobbe systematisk- og på en god måte -med sosiale og
emosjonelle kompetanser innenfor kompetansemålslogikken i læreplanene?
Hvilke oppgaver bør helsetjenesten ha i fremtidens skole?
personlighet
sosial
kompetanse
emosjonell
kompetanse
Utdanningsforbundet
11
C. Dybdelæring - et premiss for fremtidens skole?
Ludvigsen- utvalget foreslår endringer som skal legge bedre til rette for
forståelse og varig læring hos elevene. Vil sterkere fokus på dybdelæring
være positivt for fremtidens skole? Skal dybdelæring være et premiss for
fremtidens skole?
faglig
bredde
faglig
dybde
Utvalgets vurderinger
Dybdelæring er ikke noe nytt i norsk skole, og mange lærere vil kjenne seg igjen i
dette synet på læring. Dybdelæring handler om å utvikle varig forståelse innenfor
et fag eller på tvers av fag, og beskrives ofte i kontrast til overflatelæring som legger
vekt på innlæring av faktakunnskap uten at eleven setter kunnskapen i en sammenheng. Dybdelæring krever at elevene tilegner seg kunnskaper og ferdigheter, og at
de reflekterer over det de lærer og setter det i sammenheng med det de kan fra før.
Denne formen for læring forutsetter at elevene er aktive i læringsprosessen, bruker
læringsstrategier og vurderer sine læringsforløp.
Dagens læreplaner har et omfattende breddekrav i form av mange
kompetansemål. Noen kompetansemål er omfangsrike, mens noen mål inneholder
færre elementer. Læreplanene skiller heller ikke mellom mål som krever avansert
anvendelse av kunnskaper og ferdigheter, og mål som er enklere å nå. For å legge
til rette for mer dybdelæring i skolen, anbefaler utvalget å redusere antall mål og
forenkle målformuleringene ved at de formuleres på et enda mer overordnet nivå.
Utvalget understreker at det å skulle lære noe grundig og ikke overfladisk krever
en aktiv involvering fra elevens side, samtidig som det er skolens ansvar å legge
til rette for god læring. Tilstrekkelig tid til fordypning, utfordringer tilpasset den
enkelte eleven og elevgruppens nivå, samt støtte og veiledning, er stikkord for
lærernes arbeid. Utvalget mener at mer dybdelæring i skolen vil bidra til at elevene
behersker sentrale elementer i fagene bedre og lettere kan overføre læring fra ett
fag til et annet. Forståelse av det eleven har lært, er en forutsetning for og en
konsekvens av dybdelæring.
Dybdelæring
Dybdelæring dreier seg om elevenes
gradvise utvikling av forståelse av
begreper, begrepssystemer, metoder
og sammenhenger innenfor et fagområde. Det handler også om å
forstå temaer og problemstillinger
som går på tvers av fag- eller
kunnskapsområder. Dybdelæring
innebærer at elevene bruker sine
evner til å analysere, løse problemer
og reflektere over egen læring og
konstruere en varig forståelse.
12
Utdanningsforbundet
Progresjon
Progresjon handler om utvikling
av elevenes læring. Progresjon har
en læringspsykologisk side som er
knyttet til hvordan elevers forståelse
utvikler seg over tid. Den didaktiske
siden ved progresjon handler om
hvordan byggesteinene i faget kan
beskrives med en progresjon fra
ett trinn med målbeskrivelser til det
neste. Læringsprogresjon handler da
om å knytte utviklings- og læringspsykologi til de sentrale begrepene,
metodene og sammenhengene i et
fag.
Til debatt
Hvilke betingelser må være til stede for at skoleledere og lærere kan legge til
rette for mer dybdelæring?
Gir lederrollen i skolen i dag nok rom for faglig ledelse?
Vil det å kutte ned antall kompetansemål og tema i flere fag være tilstrekkelig
for å få til dybdelæring?
TIL
T
DEBAT
Hva er motsetninger og forutsetninger i forholdet mellom faglig bredde og
faglig dybde?
Hva kan gjøres for å få forståelse for at det er i klasserommet det må skaffes
tid og rom til å utvikle og praktisere metodene som fører til dybdelæring?
Hvordan kan fagovergripende kompetanse integreres i fagene uten at dette
går på bekostning av læreres tid og rom for å legge til rette for dybdelæring?
Hvordan kan skolen ivareta kravet om tilpasset opplæring og samtidig i sterkere
grad vektlegge dybdelæring?
Hvordan kan sterkere målorientering kombinert med hyppig testing slå ut for
forholdet mellom dybdelæring og breddelæring?
TPO
og
dybdelæring
Utdanningsforbundet
13
D. Hvordan skal skolefagene fornyes i fremtidens skole?
Skolefagene trenger fornyelse for å kunne møte samfunnets og arbeidslivets
fremtidige kompetansebehov. Hvordan skal fagfornyelse skje, og hvordan kan
det legges til rette for forståelse og læring som elevene kan bruke senere i livet?
Utvalgets vurderinger
Ludvigsen-utvalget stiller spørsmål ved hvor mange fagområder det er realistisk
at skolefagene skal bestå av for at elevene skal få muligheter til å utvikle varig
forståelse i løpet av et gitt opplæringsløp. For at læreplanene skal være gode
styringsdokumenter og arbeidsredskaper for lærerkollegiene, bør innholdet være
knyttet til sentrale byggesteiner i fagene, det vil si de sentrale metodene, tenkemåtene, begrepene og sammenhengene i faget som elevene trenger å lære for å
utvikle en kompetanse som gjør at de får til å bruke det de har lært.
Utvalget foreslår at følgende prinsipper legges til grunn når skolefag skal fornyes
og læreplaner utarbeides:
•
•
•
•
•
•
Forutsetninger for læring
Sentrale utviklingstrekk ved samfunns- og arbeidsliv
Pedagogiske, didaktiske og fagdidaktiske argumenter
Horisontal og vertikal sammenheng i læreplanverket
Utviklingen i fagene og deres relevans for skolen
Bredden i skolens formålsparagraf
Utvalget anbefaler at fagfornyelsen begynner i fagområdene i skolen, og ikke i det
enkelte fag. Det innebærer at de ulike fagene i hvert fagområde ses i sammenheng
når kompetansene skal synliggjøres. En skjerpet vekt på sentrale byggesteiner i
fagene i hvert fagområde vil kunne løse opp noe av stofftrengselen i skolen.
flerfaglighet
Utvalget opererer med fire fagområder:
-
Språkfag
Samfunnsfag og etikkfag
Praktiske og estetiske fag
Matematikk, naturfag og teknologi
Utvalget anbefaler at disse fire fagområdene gir retning for prioriteringer av innhold i
fagene. De ulike fagene innenfor hvert fagområde må sees i sammenheng. Det betyr
for eksempel at hvis språklæring og kommunikasjon skal styrkes i språkfagene, må
utviklingen av læreplanene i norsk, engelsk og fremmedspråk skje samtidig og være
tett forbundet med hverandre.
Matematisk kompetanse mener utvalget bør tydeliggjøres i fag der det å kunne
anvende matematikk er en viktig del av kompetansen i faget. Utvalget foreslår å
styrke matematisk kompetanse spesielt i naturfagene og samfunnsfagene.
Når elevene arbeider med problemstillinger eller temaer som krever kompetanse fra
ulike fag, kalles det flerfaglighet. Fagfornyelsen inkluderer at flerfaglige temaer som
det flerkulturelle samfunnet, folkehelse og livsmestring, samt utfordringer knyttet til
bærekraftig utvikling, tas opp i læreplaner for flere fag på en systematisk måte.
Andre fremmedspråk tilbys i dag fra 8. trinn. Utvalget anbefaler at andre fremmedspråk introduseres tidligere i opplæringsløpet og begrunner dette med at en
14
Utdanningsforbundet
tidligere start vil styrke dybdelæringen. Et tettere samvirke mellom språkfagene kan
innebære at det samlede timetallet på språkområdet vil kunne justeres noe ned.
Når det gjelder fellesfagene i videregående skole foreslår Ludvigsen-utvalget en
fagfornyelse som tar hensyn til samspillet mellom fellesfag og programfag, der
fellesfagene i større grad enn i dag støtter opp under opplæringen i programfagene både på yrkesfaglig og på studieforberedende utdanningsprogram. Dette
mener man vil styrke elevenes motivasjon for læring på alle fagområdene. Når
fellesfagene får en slik funksjon, vil læreplanene måtte åpne for en viss ulikhet
avhengig av hvilket utdanningsprogram de er ment for. Det betyr ikke at ambisjonsnivået skal differensieres, for planene skal gi likeverdig kompetanse selv om læreplanene ikke nødvendigvis blir helt identiske. Utvalgets forslag om fagfornyelse
kan altså føre til behov for en vurdering av innholdet i programfagene.
Byggesteinene i fagene:
De sentrale metodene,
tenkemåtene, begrepene og
sammenhengene i faget som
elevene trenger å lære for å
utvikle en kompetanse som gjør
at de får til å bruke det de har
lært.
Demokratisk kompetanse
handler om å kunne leve sammen og håndtere utfordringer
i fellesskap. Elevene skal bl.a.
tilegne seg kunnskap om det
politiske systemet, menneskerettigher og andre demokratiske
beslutningsprosesser.
Til debatt
Er det hensiktsmessig at fagfornyelsen begynner i fagområder, og ikke i det
enkelte fag? Denne måten å fornye fagene på, vil være knyttet til å
prioritere. Hvilke fordeler og ulemper vil en slik framgangsmåte ha?
Utvalget bruker begrepet «byggesteiner» for å beskrive de mest sentrale
begrepene, prinsippene, metodene og tenkemåtene i et fag eller et fagområde.
Er begrepet «byggesteiner» hensiktsmessig til dette formålet?
Hvordan kan progresjonsbeskrivelsene støtte opp under lærernes profesjonelle
skjønn uten å erstatte dette skjønnet?
TIL
T
DEBAT
Hvordan kan pedagogiske som didaktiske og fagdidaktiske argumenter best
ivaretas når man skal velge innhold og planlegge progresjon i fagene?
En helhetlig tilnærming til læreplanutviklingen fordrer et langsiktig utviklings- og
endringsarbeid. Hva bør man vektlegge i denne prosessen?
Hvordan kan demokratisk kompetanse og sosialt ansvar styrkes i læreplanverket?
Er det hensiktsmessig å introdusere andre fremmedspråk på barnetrinnet?
Bør man ta hensyn til samspillet mellom fellesfag og programfag når man skal
fornye fellesfagene i videregående skole?
Praktiske og estetiske fag rommer mange fag som ikke nødvendigvis har en fellesnevner, hvordan sikrer man de enkelte fagenes egenart i et felles fagområde?
Utdanningsforbundet
15
E. Hvordan skal læreplanene utvikles i fremtidens skole?
Utvalget legger til grunn at vi beholder kompetanseorienterte læreplaner,
men at fornyelsen av læreplanene skal foregå på en mer kunnskapsbasert
og systematisk måte. Hvordan skal dette skal foregå, hvor omfattende skal
læreplanene være og hva skal være skolens rolle i utformingen av planene?
Utvalgets vurderinger
Utvalget ønsker å beholde og videreutvikle kompetanseorienterte læreplaner som
styringsdokumenter for norsk skole. De foreslår at læreplanutviklingen skal
bygger på et utvidet læreplanbegrep som inkluderer både nasjonale forskriftsfestede
læreplaner, nasjonale utformede veiledningsressurser og annet støttemateriell.
Samspillet mellom dokumentene må være systematisk gjennomtenkt og didaktisk
begrunnet, slik at det fremgår tydelig hvordan de kan brukes sammen.
En slik tenkning vil etter utvalgets vurdering gi ledere, lærere og annet pedagogisk
personale handlingsrom til å foreta profesjonelle vurderinger.
kunnskapsbasert
og
systematisk
Utvalget anbefaler å se på læreplanutvikling som åpne og dialogbaserte prosesser,
der aktørene i systemet påvirker hverandre. Motsatsen ville være å se på læreplanutvikling som en ovenfra-og-ned-bevegelse der myndighetene presenterer
ferdige løsninger.
Læreplaner med færre og mer overordnede kompetansemål mener utvalget vil
kunne bidra til å løse stofftrengselen i skolen. Stofftrengselen, i form av mange og
omfattende mål, er en utfordring for skolene når det kommer til å prioritere: velge
det vesentlige og velge noe bort. Mindre stofftrengsel vil legge bedre til rette for
læring og forståelse for elevene.
For at læreplanverket som helhet skal utvikles med god sammenheng, anbefaler
utvalget at arbeidet med å fornye Generell del av læreplanen ses i sammenheng
med utvalgets forslag. En ny Generell del bør utgjøre en overgang mellom formålsparagrafen og læreplanene for fag, og bør uttrykke et syn på læring og fagspesifikk
og fagovergripende kompetanse som er i overensstemmelse med læreplanene.
Ny Generell del bør beskrive mål for læringsmiljøet på skolene som er felles for alle
i skolefelleskapet.
16
Utdanningsforbundet
Til debatt
Utvalget går inn for sterkere kompetanseorientering, færre og mer overordnede
kompetansemål samt detaljerte progresjonsbeskrivelser. Hvordan kan de ulike
elementene i forslagene til utvalget spille sammen og påvirke opplæringen?
Vil detaljerte progresjonsbeskrivelser støtte opp under lærernes profesjonelle
skjønn, eller kan de bidra til å svekke dette skjønnet?
TIL
T
DEBAT
Hvordan kan vi sikre lærernes og skoleledernes medbestemmelse i utviklingen av
nye nasjonale læreplaner?
Færre og mer overordnede mål vil si større profesjonelt handlingsrom og mer
arbeid med å konkretisere læreplanmålene. Hvilke fordeler og ulemper vil dette
kunne medføre?
Hvilke typer nasjonalt utformede veiledningsressurser er det behov for som støtte
til læreplanene?
Hvilken rolle bør den generelle delen av læreplanen spille i fremtidens skole?
På hvilken måte kan en ny Generell del utgjøre en overgang mellom formålsparagrafen og læreplanene for fag? Hvordan kan Generell del best utformes slik
at den uttrykker et syn på læring og fagspesifikk og fagovergripende kompetanse
som er i overensstemmelse med læreplanene?
medbestemmelse
og utvikling av
nasjonale
læreplaner
Utdanningsforbundet
17
F. Undervisning og vurdering i fremtidens skole
Et utvidet kompetansebegrep vil føre til nye krav og andre forventninger til
hva elever skal lære i fremtidens skole. Hvordan kan undervisningspraksisen
videreutvikles for å realisere målene utvalget har satt for fremtidens skole?
Utvalgets vurderinger
I fremtidens skole har elevene en aktiv rolle i undervisningen. Skolen skal være et
sted der elevene skal få øve seg i å mestre utfordringer i et trygt og samarbeidsorientert læringsmiljø. Lærerne legger til rette for dybdelæring i fagene ved at
elevene får tilstrekkelig tid til fordypning og får utfordringer, veiledning og
tilbakemeldinger som er tilpasset deres faglige nivå.
hva
skal
elevene
lære?
Fornyede fag, inkludert bredden i kompetansebegrepet vil forutsette at lærerne
videreutvikler det metode- og handlingsrepertoaret de bruker i undervisningen.
Dette vil kreve en langsiktig satsing på utvikling av lærernes kompetanse og styrking
av profesjonsfelleskapet på skolene.
Utvalget anbefaler å videreutvikle vurderingspraksisen slik vi kjenner den fra
Kunnskapsløftet og fra den nasjonale satsningen Vurdering for læring. Prinsippene
for underveisvurdering eller formativ vurdering, er en integrert del av undervisningen i
fremtidens skole. Lærerne avgjør hvordan de skal bruke underveisvurdering for å få
kunnskap om elevenes progresjon og for å gi tilbakemeldinger som hjelper elevene
videre i læringen. Både egenvurdering og felles diskusjoner om hva som kjennetegner godt arbeid i fagene, kan bidra til å utvikle elevenes evne til metakognisjon
og selvregulert læring.
Standpunktvurderingen foreslås styrket gjennom ulike tiltak. For eksempel foreslår
utvalget å utvikle læreplaner og støttemateriell som tydeligere enn i dag viser hva
som kjennetegner de samlede kompetansemålene og hvordan det ”ser ut” når
elevene viser måloppnåelse på ulike nivåer. Dersom sosiale og emosjonelle
kompetanser inkluderes i standpunktvurderingen, kreves det at prosesser for tolkningsfellesskap på skolene etableres for å sikre likeverdig og rettferdig vurdering for
elevene. Utvalget mener også at arbeidet med å utvikle god orden og oppførsel må
bygge på langt mer enn bare en sanksjonsmulighet i form av ordens- og oppførselskarakter. Her foreslås det å vurdere om det er hensiktsmessig å gi halvårsvurdering
med karakter og standpunktkarakterer i orden og oppførsel.
Dagens forskrift om vurdering har i liten grad krav til kvaliteten på standpunktvurderingen eller til hvordan skolene skal organisere prosessene. Utvalget mener
derfor at det kan være behov for å presisere krav til kvaliteten på sluttvurderingen
og krav til skoleledernes ansvar for at vurderingen kvalitetssikres gjennom kollektive
prosesser i lærerkollegiet.
Utvalget foreslår å videreutvikle dagens eksamenssystem. Det foreslås å nedsette
et ekspertutvalg som skal vurdere på hvilke måter dagens eksamenssystem kan
videreutvikles, og hvordan standpunktvurdering og eksamen samlet kan gi pålitelig
og relevant informasjon om elevenes kompetanse. Vurdering av elevenes kompetanse
på tvers av fag bør inngå i ekspertutvalgets mandat.
Det er en relativt utbredt praksis at skoleeiere og skoler sammenlikner skolenes
standpunktkarakterer med eksamenskarakterer i fagene for å vurdere om det
er systematisk avvik mellom dem over tid. Det vil si at eksamen brukes som en
18
Utdanningsforbundet
kvalitetssikring av skolens standpunktvurderingspraksis. Et slikt formål med
eksamen er imidlertid ikke uttrykt i regelverket eller i andre styringsdokumenter.
Utvalget mener imidlertid at standpunkt og eksamen bør ses som to ulike uttrykk
for elevens kompetanse, og at dette bør understrekes ytterligere dersom fagene
omfatter et bredere kompetansebegrep enn i dag.
Til debatt
Hvordan skal man finne en god balansegang mellom behovet for profesjonelt
handlingsrom og behovet for faglig støtte i form av skriftlig veiledningsmateriell?
TIL
T
T
A
B
E
D
Hvor detaljerte kan progresjonsbeskrivelser og kjennetegn på måloppnåelse bli
før de virker hemmende snarere enn utviklende for kompetanse og kan føre til en
innsnevring og instrumentalisering som er uheldig?
Hvordan kan progresjonsbeskrivelser og kjennetegn på sluttkompetanse
utarbeides sånn at de støtter opp under det profesjonelle skjønnet heller enn å
forsøke å erstatte det profesjonelle skjønnet ved å gi “vanntette” beskrivelser av
kompetanse?
Er det en motsetning mellom å skape tillit mellom lærer og elev og å ha karakter i
orden og oppførsel?
Hva slags eksamensformer vil være ønskelig i fremtidens skole og hvordan bør
lærerprofesjonen være involvert i prosessene?
Hvem skal avgjøre om bestemte kompetanser nås bedre gjennom bruk av noen
arbeidsformer enn andre?
Hvordan kan læreplanene legge opp til bruk av allsidige undervisningsmetoder
for å møte hver enkel elev på best mulig måte?
profesjonelt
handlingsrom
faglig støtte
Utdanningsforbundet
19
G. Hvilket bilde tegnes av læreren i fremtidens skole?
Når idealet om dybdelæring og det brede kompetansebegrep skal realiseres,
er lærernes kompetanse og profesjonalitet avgjørende. Selv om utvalget legger
vekt på at Norge allerede har godt kvalifiserte lærere, sier de at en videreutvikling av kompetansen til lærerprofesjonen er nødvendig for å lykkes med
fremtidens skole.
Utvalgets vurderinger
Utredningen beskriver en aktiv elevrolle, der elevene er engasjert i egen læring og
forstår egne læringsprosesser. Det er også viktig at undervisningen er tilpasset
elevenes ulike forutsetninger. Dette krever tett systematisk oppfølging av profesjonelle
lærere.
Utvalget anbefaler flere tiltak som de mener vil styrke lærernes didaktiske og
fagdidaktiske kompetanse, og for å videreutvikle metoder for undervisning. For det
første mener utvalget at kollegialt samarbeid om elevenes læring er viktig for å
sikre at undervisningen er kunnskapsbasert og er tilpasset den aktuelle elevgruppens
kunnskaper og erfaringer. Utvalget understreker at lærerutdanningene og etterog videreutdanning må gi lærerne støtte i utviklingen av et relevant metode- og
handlingsrepertoar. I tillegg vil det være behov for at lærerkollegiene prøver ut og
videreutvikler nye tilnærminger og metoder til undervisning og vurdering.
Å jobbe kunnskapsbasert og med elevenes læring i sentrum krever at lærerkollegiene
samarbeider om å finne løsninger og videreutvikle metoder som er tilpasset elevgrupper og enkeltelever. Lærerne må kunne tolke progresjonen i læreplanene,
relatere det til hvor elevene er i sine læringsforløp, og tilpasse undervisningen til
elevenes læringsbehov. Læreplanene og veiledende beskrivelser av læringsforløp
er ment å støtte lærernes arbeid med å tilrettelegge god progresjon i elevenes
læring.
I fremtidens skole må lærerne holde seg oppdatert på ny forskning om læring og
undervisning. Utvalget anbefaler at nasjonale myndigheter skal legge til rette for
at skolene får tilgang på oppdatert forskning på feltet. Her foreslår utvalget at det i
samarbeid med høyskoler og universiteter opprettes forskningsbaserte
oppsummeringer knyttet til undervisningsmetodene i fagene. Disse oppsummeringene
skal gjøres lett tilgjengelig for skoler og skoleeiere.
Utvalget beskriver lærerens kompetanse i fremtidens skole som sammensatt og
kompleks. Utvalget mener at god profesjonskompetanse utvikles i samarbeid mellom
skoleledere og lærerkollegier. Profesjonsutøvelse som er basert på relevant forskning,
faglige refleksjoner og kompetente valg av metode i kollegiale samarbeid vil øke
kapasiteten i skolen og kan føre til økt læringsutbytte for elevene.
skolelederrollen
utfordres
20
Utdanningsforbundet
Endringene som foreslås av utvalget vil få store konsekvenser for profesjonsfellesskapet i skolen. Skolelederrollen vil bli utfordret, og det settes store krav til
samarbeid og en helhetlig tankegang knyttet til pedagogisk ledelse. Endringene vil
også få implikasjoner for lærerutdanningene, etter- og videreutdanning av lærere
og mastergrad på alle nivåer.
Til debatt
Offentlige styringsdokumenter legger rammene for praksis i skolen, men det er
lærernes praksis som utformer fremtidens skole. Dermed er selve lærerrollen og
måten lærerne utøver rollen sin, helt avgjørende for hva slags skole vi vil skape.
Hva slags lærerrolle trenger vi dersom vi skal nå visjonen vi har om fremtiden skole?
På hvilken måte må lærerrollen endres? Hva bør myndighetene gjøre for å legge til
rette for en slik endring?
Hvordan bør endingene i grunnopplæringen påvirke innholdet i lærerutdanningene?
Hva slags etter- og videreutdanning vil lærerne få behov for?
Hvordan bør lærernes arbeidsformer endre seg for å møte kravene i framtidas
skole? Dette gjelder arbeidsmetoder både ute blant elevene i undervisningen og
arbeidsformer internt i lærerkollegiene?
Det er mye fokus på IKT og læring. Hvordan kan vi tenke oss skolen i fremtiden i
forbindelse med teknologiske nyvinninger.
Gir lærerrollen i skolen i dag nok rom for å gjennomføre fleksibel undervisning, slik
utvalget skisserer?
Hvordan skal lærerens kunnskap, ervervet gjennom praksis og forskning komme til
uttrykk i fremtidens skole?
Hvordan skal vi reagere når det snakkes om metoder som “har effekt” og “ikke har
effekt”?
Hvordan skal det faglige og adminstrative støttesystemet se ut i fremtidens skole?
hva
slags
skole
vil vi
skape?
Utdanningsforbundet
21
H. Implementering – mer dialog og bedre forankring?
Utvalget har lagt frem en utredning som foreslår en rekke tiltak de mener
må henge sammen for at man skal nå visjonene for norsk skole. Hvordan ser
utvalget for seg at implementeringen av anbefalinger skal skje nasjonalt, og
hvordan tenker de at endingene skal realiseres i skolen?
Utvalgets vurderinger
Utvalget anbefaler at det utvikles en overordnet, kunnskapsbasert strategi for å
skape et fornyet innhold i skolen. I strategien vil dialog og forankring, samordning
av virkemidler, kapasitetsbygging og kompetanseutvikling, styrking av det lokale
læreplanarbeidet, endringer i kvalitetsvurderingssystemet og en forskningsbasert
evaluering være helt sentrale og nødvendige elementer.
dialog
og
forankring
Implementering lykkes best når det er tydelig sammenheng mellom mål og tiltak
for fornyelse. Disse prosessene legger til rette for god dialog på tvers av nivåer
og aktører. Implementeringen tar tid, og det må strategi og prosess ta høyde
for. Strategien må legge til rette for prosesser på skoleeiernivå, skoleledernivå, i
lærerkollegier og i lærerteam, og den må være knyttet til målene og begrunnelsene
for ending.
Utvalget skisserer fire faser i implementeringsarbeidet:
1. Initiering – forankring og dialog som viktige prinsipper for fornyingsarbeidet
2. Implementering av endringer – med rom for innovasjon og justering gjennom
dialog med relevante aktører.
3. Justering – på bakgrunn av nytt kunnskapsgrunnlag hvor også virkemidler som
kompetanseutvikling og støttestrukturer kan spisses mot opplevd behov i sektoren.
4. Fornyede læreplaner er et felles grunnlag for undervisningspraksis, nye ansvarsmønstre og roller er forankret, og utviklingsarbeidet skjer i en etablert struktur.
En viktig del av implementeringen er kompetansebygging og kompetanseutvikling.
Sentrale virkemiddel som skisseres er blant annet gjennom etter- og videreutdanning,
styrking av skolenes og skoleeiers kapasitet. Utvalget understreker at kompetanseutviklingstiltakene må rettes inn mot kompetanser for fremtiden, fornyede fag og
undervisnings- og vurderingspraksis må knyttes til disse. Utvalget har derfor fokus
både på endinger i læreres praksis, i lærerutdanningene, etter- og videreutdanning og til ordninger som lærerspesialister.
Vesentlige endringer i skolens innhold må gjenspeiles i kvalitetsvurderingssystemet.
Utvalget ønsker en gjennomgang av systemet for å finne ut hvilke områder det er
behov for å videreutvikle og hvilke konkrete endringer som bør gjøres.
Utvalget anbefaler at nasjonale utdanningsmyndigheter legger til rette for et målrettet og systematisk arbeid som strekker seg over tid, og at det etableres struturer
for møteplasser og dialog undervis. For å sikre en kunnskapsbasert videreutvikling,
anbefaler utvalget at de tiltakene følges av forskning og evaluering med utgangspunkt i lokalt utviklingsarbeid og elevenes læring.
22
Utdanningsforbundet
Til debatt
Utvalget legger vekt på samarbeid mellom alle aktørene i sektoren for å få til
endring. Hva bør et slikt samarbeid bestå av?
Evalueringen av Kunnskapsløftet pekte på store ulikheter når det gjelder
implementering av reformen, mye på grunn av ulik kompetanse på lokalt nivå.
Hvordan unngå dette i oppfølgingen av utvalgets forslag?
Utvalget foreslår at myndighetene i større grad støtter prosessen med å utvikle
lokale læreplaner gjennom veiledningsmateriell og tiltak for skoleutvikling, nettverk
og partnerskap. Har dere erfaringer fra lokalt læreplanarbeid som vi kan bygge på?
Hva mener dere en overordnet, nasjonal plan for kompetanseutvikling bør inneholde?
Hva kan gjøres for at pedagogiske diskusjoner får større plass ved den enkelte
skole?
Hvordan bør det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet videreutvikles?
hva
bør
Utdanningsforbundet
mene?
Kontaktpersoner i Utdanningsforbundet
Astrid Moen Sund, [email protected], tlf.: 24 14 20 78
Martin Minken, [email protected], tlf.: 24 14 22 33
Liv Guneriussen, [email protected], tlf.: 24 14 20 00
Harald Skulberg, [email protected], tlf:: 24 14 20 97
Nina Nordvik, [email protected], tlf.: 24 14 22 21
Berit Anne Halkjelsvik, [email protected], tlf.: 24 14 22 23
Utdanningsforbundet
23
Utvalgets forslag til tiltak
Kapittel 2. Utvalget anbefaler følgende:
KAP. 2 r
tanse
e
p
m
o
K
dens
i fremti
skole
Det legges et bredt kompetansebegrep til grunn for fremtidens skolefag.
Kompetanse betyr at elevene skal kunne mestre utfordringer og løse oppgaver
i ulike sammenhenger, og omfatter både kognitiv, praktisk, sosial og emosjonell
læring og utvikling, inkludert holdninger, verdier og etiske vurderinger. Sosiale og
emosjonelle kompetanser integreres i fagene som del av de anbefalte
kompetanseområdene.
Følgende kompetanseområder legges til grunn for en fremtidig fornyelse av
fagene i skolen:
– fagspesifikk kompetanse
– kompetanse i å lære
– kompetanse i å kommunisere, samhandle og delta
– kompetanse i å utforske og skape
– kompetanse utvikles gjennom arbeid i fagene
I en fremtidig fagfornyelsesprosess synliggjøres de fire kompetanseområdene i
alle fagområdene i skolen.
Følgende kompetanser knyttes til kompetanseområdene:
– fagspesifikk kompetanse i matematikk, naturfag og teknologi, språk,
samfunnsfag og etikkfag og praktiske og estetiske fag,
– metakognisjon og selvregulert læring
– lese-, skrive- og muntlig kompetanse, samhandling, deltakelse og demokratisk
kompetanse (å kunne kommunisere, samhandle og delta)
– kreativitet, innovasjon, kritisk tenkning og problemløsning (å kunne utforske
og skape)
Dagens grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving og muntlighet reformuleres
som kompetanser. Regning betegnes som matematisk kompetanse. Digitale
ferdigheter knyttes i sterkere grad enn i dag til fagspesifikk kompetanse i fagene, i
tillegg til at digital kompetanse integreres i andre fagovergripende kompetanser.
Kapittel 3. Utvalget anbefaler følgende:
KAP. 3 v
lse a
Fornye ene
g
skolefa
Fremtidig fornyelse av fagene i skolen følger prinsippene
– forutsetninger for læring
– pedagogisk, didaktisk og fagdidaktisk forskning
– relevante fag og kompetanser for fremtiden
– horisontal og vertikal sammenheng i læreplanverket
– bredden i skolens formålsparagraf
De fire kompetanseområdene er retningsgivende for prioriteringer i fagfornyelsen
og synliggjøres i alle fagområdene: fagspesifikk kompetanse, kompetanse i å lære,
kompetanse i å kommunisere, samhandle og delta og kompetanse i å utforske og
skape.
24
Utdanningsforbundet
• Fagfornyelsen begynner i fagområdene i skolen, og ikke i det enkelte fag.
•
Fagfornyelsen skal legge vekt på et tett samvirke mellom læringspsykologien
og fagdidaktikken, og legge til rette for dybdelæring i fagene.
• Det utarbeides prinsipper for å styrke de vertikale og de horisontale sammenhengene i læreplaner for fag, blant annet for å tydeliggjøre forventet
progresjon i elevenes faglige læring.
• Matematisk kompetanse tydeliggjøres i fag der det å kunne anvende matematikk
er en viktig del av kompetansen i faget, og matematisk kompetanse styrkes
spesielt i naturfagene og samfunnsfagene.
• Andre fremmedspråk introduseres på barnetrinnet.
• Fagfornyelsen inkluderer at flerfaglige temaer som det flerkulturelle samfunnet,
folkehelse og livsmestring, samt utfordringer knyttet til bærekraftig utvikling,
tas opp i læreplaner for flere fag på en systematisk måte.
• Fellesfagene i videregående opplæring fornyes etter samme prinsipper som
fagene i grunnskolen og bygger videre på elevenes oppnådde kompetanse fra
grunnskolen. For å oppnå en sterkere relevans i fellesfagene, særlig på yrkesfaglige utdanningsprogrammer, anbefales i tillegg at det utarbeides læreplaner
i fellesfagene som er innrettet mot de ulike utdanningsprogrammene, og som
kan virke sammen med programfagene for bedre læring for elevene.
Kapittel 4. Utvalget anbefaler følgende:
• Kompetanseorienteringen videreutvikles i læreplaner for fag, med færre og mer
likt utformede mål for elevenes læring enn i dag, og strukturert i kompetanseområder i fagene.
Samspillet mellom fag innenfor fagområder tydeliggjøres i læreplanene.
• Læreplanmodellen videreutvikles med et tettere samspill mellom læreplanene
og veiledningsressursene til læreplanene. Samspillet mellom dokumentene må
være gjennomtenkt og begrunnet, slik at det er tydelig hvordan de kan brukes
sammen. Veiledningsressursene utvikles parallelt med læreplanene for fag.
• Det utvikles et rammeverk for fagovergripende kompetanser som verktøy i
læreplanutviklingenfor å sikre en felles forståelse og systematikk i integreringen
av disse kompetansene. Rammeverket kan senere videreutvikles til veiledningsressurser for sektoren.
• Progresjon i kompetansemålene mellom hovedtrinn beskrives bedre enn i dag.
Progresjonen i læreplanene tydeliggjøres gjennom at det utvikles veiledende
beskrivelser av elevenes læringsforløp i fagene.
KAP. 4
lanLærep
l
model
• Progresjonsbeskrivelsene i veiledningene skal gi støtte til lærerens arbeid med
å tilpasse undervisningen til enkeltelever og grupper av elever. Utviklingen av
beskrivelsene må skje parallelt med læreplanutviklingen.
Utdanningsforbundet
25
Kapittel 4 fortsetter.
• Det vurderes hvordan kompetansemål i læreplanene på trinn med sluttvurdering kan angi et tydeligere nivå eller suppleres med kjennetegn på ulik
grad av måloppnåelse. Det er en viktig avveining om standarder for sluttvurdering skal tydeliggjøres som en del av de forskriftsfestede læreplanene
eller i veiledende dokumenter.
• Timefordelingen mellom fagene innenfor fagområdene matematikk, naturfag og teknologi, språkfag, samfunns- og etikkfag og praktiske og estetiske
fag gjøres mer fleksibel for å legge bedre til rette for arbeid på tvers av
fagene.
• Læreplanfaglige hensyn må vektlegges i fastsettingsprosessen.
Samtlige nasjonale læreplaner i grunnopplæringen skal fastsettes av samme
myndighetsinstans som organiserer og leder arbeidet med å utvikle læreplanene.
• Arbeidet med å fornye Generell del av læreplanverket ses i sammenheng
med utvalgets forslag. Ny Generell del bør utgjøre en overgang mellom
formålsparagrafen og læreplanene for fag, og bør uttrykke et syn på læring
og fagspesifikk og fagovergripende kompetanse som er konsistent med
læreplanene
Kapittel 5. Utvalget anbefaler følgende:
• Undervisnings- og vurderingspraksis må videreutvikles for å ivareta det
fornyede innholdet i fagene, inkludert bredden i kompetansebegrepet.
Dette krever en langsiktig satsing på utvikling av lærernes kompetanse og
styrking av profesjonsfellesskapet på skolene.
• Skoleeiere, skoleledere og lærere har behov for god tilgang på oppdatert
forskning om læring og undervisning. Det bør blant annet utvikles forskningsbaserte oppsummeringer om god undervisnings- og vurderingspraksis i
fagene for å støtte lærernes profesjonsutvikling.
KAP. 5 g
visnin
Under ring
de
og vur
• Standpunktvurderingen styrkes gjennom flere tiltak. Tiltakene omfatter
tydeligere felles krav til vurdering av elevenes nivå, veilednings- og støtteressurser og nasjonale tiltak rettet mot å heve kompetanse og etablere
kvalitetssikringsprosesser lokalt. Det foreslås også en presisering i regelverket
av krav til prosesser og kvaliteten ved standpunktvurderingen.
• Dagens eksamenssystem videreutvikles for å ivareta skolens fornyede innhold.
Det nedsettes et ekspertutvalg som skal vurdere på hvilke måter dagens
eksamenssystem kan videreutvikles, og hvordan standpunktvurdering
og eksamen samlet kan gi pålitelig og relevant informasjon om elevenes
kompetanse. Vurdering av elevenes kompetanse på tvers av fag bør inngå i
ekspertutvalgets mandat.
• Det utvikles læringsstøttende prøver knyttet til fagovergripende
kompetanser eller andre områder som er felles for flere fag.
26
Utdanningsforbundet
Kapittel 6. Utvalget anbefaler følgende:
• Det utvikles en overordnet strategi for innføring av fornyet innhold i skolen som
beskriver aktørene på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå, og hva som forventes av
dem, samt en fremdriftsplan som viser de ulike fasene i implementeringsarbeidet.
• Det utvikles en plan for kompetanseutvikling som legger vekt på de fire
kompetanseområdene og fornyede læreplaner.
• Kompetanseutviklingstiltakene utformes som skolebasert kompetanseutvikling
og etter- og videreutdanning, og initieres og følges opp av nasjonalt nivå.
KAP. 6 ring
ente
Implem
• Forskningsbasert undervisningspraksis i fagene blir et prioritert område innenfor
kompetanseutvikling for lærere, inkludert vurderingspraksis knyttet til underveisvurdering og sluttvurdering.
• Det utformes en presisering i regelverket av skoleeiernes ansvar for å tilrettelegge for kvalitet og prosesser i det lokale læreplanarbeidet.
• Det gjøres en gjennomgang av kvalitetsvurderingssystemet for å vurdere
hvilke områder det er behov for å videreutvikle, herunder verktøy for å vurdere
elevenes læring og støtte til skolebaserte vurderingsprosesser.
• Endringer i skolens innhold følges opp av forskningsbasert evaluering.
Utdanningsforbundet
27
Utdanningsforbundet
Postboks 9191 Grønland, 0134 Oslo
tel +47 24 14 20 00
[email protected]
www.utdanningsforbundet.no