Endelig rapport fra tilsyn med kommunens ansvar for å sikre

Sosial- og familieavdelingen
Tordenskioldsgate 12
Postboks 8111 Dep 0032
Telefon 22 00 35 00
Nannestad kommune v/rådmann
Teiealleen 31
2030 Nannestad
www.fmoa.no
Organisasjonsnummer NO 974 761 319
Deres ref.:
Deres dato:
Vår ref.: 2015/3064-7 S-SOS
Saksbehandler: Agnethe Lurén
Direktetelefon: 22003776
Dato: 03.06.2015
Endelig rapport fra tilsyn med kommunens ansvar for å sikre forsvarlig
tildeling og gjennomføring av kvalifiseringsprogram – Nannestad kommune
Fylkesmannen i Oslo og Akershus oversender herved endelig rapport fra tilsyn i perioden
09.02.15 – 03.06.15.
Rapporten er offentlig, og blir lagt ut på www.helsetilsynet.no samt Fylkesmannens egne
nettsider.
Det vises til foreløpig rapport fra tilsynet datert 07.05.15 med frist for tilbakemelding den
27.05.15. Nav-leder informerte per telefon og e-post den 03.06.15 at den foreløpige rapporten er
gjennomgått. De har ikke kommentarer til rapporten. Den foreløpige rapporten legges dermed til
grunn for endelig tilsynsrapport.
Det ble avdekket to avvik under tilsynet.
Avvik 1:
Nav Nannestad sikrer ikke, ved styringsaktiviteter med tilstrekkelig innhold og omfang, at
tjenesten KVP gjøres tilgjengelig.
Avvik 2:
Nav Nannestad sikrer ikke, ved styringsaktiviteter med tilstrekkelig innhold og omfang, at
deltakerne i KVP får et tilpasset program, og at det foretas en forsvarlig oppfølging.
Vi ber Nannestad kommune igangsette arbeidet for å rette opp avvikene.
Det vises til følgende avtalte datoer knyttet til kommunens arbeid med å lukke avvikene:


19.06.15 – Virksomhetens plan for å rette lovbruddene sendes til Fylkesmannens i Oslo
og Akershus
30.09.15 – Endelig dato for lukking av avvik. Rapport sendes til Fylkesmannen i Oslo og
Akershus
Side 2 av 2
Planen skal inneholde følgende:
1. Tiltak som settes i verk for å rette lovbruddene
2. Hvordan ledelsen vil følge med på og kontrollere at tiltakene er iverksatt
3. Hvordan ledelsen vil gjennomgå om tiltakene har virket som planlagt etter at de har fått
virke en stund
4. Virksomhetens egne frister for å sikre fremdrift
Endelig lukking:
Nannestad kommune skal i egen rapportering bekrefte at tiltakene i planen er iverksatt.
Fylkesmannen takker for hyggelig kontakt og samarbeid i forbindelse med gjennomføring av
tilsynet.
Med hilsen
Bente Rygg
avdelingsdirektør
Grete Finstad
seksjonssjef
Dokumentet er elektronisk godkjent.
Vedlegg:
1 Endelig rapport - kommunens ansvar for å sikre forsvarlig tildeling og gjennomføring
av kvalifiseringsprogram
Kopi til:
NAV Nannestad v/Nav-leder
Postboks 34
2030
NANNESTAD
[email protected]
Statens helsetilsyn
Postboks 8182 Dep
0032
OSLO