Mer om kalkulasjon

Tjenesteytende bedrifter
Ofte er timer kostnadsbærer
Lønnet tid
- ferier
- bevegelige helligdager
Brutto arbeidstid
Lønnet fravær:
- kurs/etterutdannelse
- kortidssykefravær/ korte velferdspermisjoner
52 uker
4 uker
2 uker
46 uker
Salgbar tid
43 uker
2 uker
1 uke
43 • 5 arbeidsdager = 215 arbeidsdager årlig.
Utnyttelse
Daglig salgbar tid
Årlig salgbar tid
100%
80%
60%
7,5 timer
6,0 timer
6,5 timer
1 612,5 timer
1 290 timer
967,5 timer
© Ingebrigt Aasbø
1
Eksempel:
En bedrifts konsulenter har hver følgende lønnsbetingelser:
Totalt betalt for utført arbeid
Kr 400 000
Feriepenger
11,1 %
Arbeidsgiveravgift
14,1 %
Andre sosiale kostnader
+
20,0 % på årsgasje
(tilleggspensjon., etc.)
1. Hva blir bedriftens årskostnad for konsulenten?
2. Hvilken timepris må bedriften bruke overfor sine klienter for å få kostnadsdekning
dersom fakturerbar tid utgjør 80% av salgbar tid?
3. Timeprisen må også dekke bedriftens indirekte kostnader (forsikringer,
opplæringskostnader, kontorhold, finanskostnader, støttefunksjoner i
bedriften inkl. avdelingsleder, evt. reise- og diettkostnader, o.l.)
De indirekte kostnader forventes å bli kr 3 354 000 for året.
Antall konsulenter er 10 og alle forventes å kunne utfakturere
80% av den salgbare tiden. Bedriften benytter tilleggskalkulasjon og
fordelingsgrunnlaget er salgbare timer.
4. Hva blir bedriftens timepris for utleie av konsulenter dersom bedriften
i tillegg budsjetterer med en fortjeneste på 20% for hver salgbar time?
5. Hva er den minste timeprisen man kan ta på en ”ekstraordre”?
2
© Ingebrigt Aasbø
Eks. Advokatgjengen AS
Budsjett:
Minimumskrav til resultat:
Kostnader:
Lønn og sosiale utgifter
Husleie
Administrasjon
Diverse
Krav til inntekter
100% kapasitet
Budsjettert
Timepriskrav:
(Gjennomsnittssats)
400 000
1 450 000
140 000
100 000
160 000
5 400
4 500
500,00
1 850 000
2 250 000
timer
timer
(Hvordan?)
3
© Ingebrigt Aasbø
Eks. Advokatgjengen AS
Utvidelse, eksempel
Forskjellige satser avhengig av personkvalifikasjoner,
saksområder og kundekategori:
- 30% av timene, 1 350 timer à 1 000,- 20% av timene, 900 timer à 700,- 50% av timene, 2 250 timer à 400,Gjennomsnittspris per time:
Sum inntekter
Samme kostnader
Resultatet
640,00
2 880 000
1 850 000
1 030 000
Er det naturlig med samme kostnader?
4
© Ingebrigt Aasbø
Eks. Advokatgjengen AS
For å styre virksomheten følger en først og fremst opp
antall utfakturerte timer, gjennomsnittsprisen per time
og utviklingen i kostnadene.
Budsjett
Salg antall timer
timer
à 1 Salg
000 antall
kr
à 1 000 kr
à 700 kr
à 700 kr
à 400 kr
à 400 kr
Honorarinntekt
Honorarinntekt
Kostnader:
Kostnader:
Lønn
Lønn
Husleie
Husleie
Administarsjon
Administarsjon
Diverse
Diverse
Sum
Sum
Resultat
Resultat
Budsjett
1. kvartal
1. kvartal
Regnskap
Regnskap
400
400
250
250
520
520
783 000
773
Avvik
Avvik
783 000
385
385
275
275
490
490
500
773 500
-15
-15
25
25
-30
-30
-9 500
360
000
000
360
3535
000
000
2525
000
000
5050
000
000
470
000
000
470
313
000
000
313
410
000
410000
35
000
35000
28
000
28000
95
000
95000
568
000
568000
205
500
205500
-50
000
-50 000
--3
000
-3 000
-45
000
-45 000
-98
000
-98 000
107
500
107 500
© Ingebrigt Aasbø
-9 500
5
Kalkulasjonsmetoder i handelsbedriften

Viktige styringsparametre i handelsbedriften
– bruttofortjenesten (salgspris - varekostnad)
– lagerstørrelser
– varenes omsetningshastighet
– salgsinntekt per lønnskrone
– salgsinntekt per m2

Normalt ett tillegg som plusses på inntakskosten
(kalkulasjonsgrunnlaget)
– forskjellig for ulike varegrupper
6
© Ingebrigt Aasbø
Kalkulasjonsmetoder i handelsbedriften

Hørt:
Jeg kjøpte varen for 1 krone og solgte den
for 3 kroner. 2% fortjeneste er nok for meg
Avansen:
– Det kronebeløp eller prosentsats som plusses
på varens inntakskost for å få kalkulert
salgspris, ekskl. mva.

Bruttofortjenesten :
– Differansen mellom salgspris ekskl. mva og
inntakskost i kroner eller prosent
7
© Ingebrigt Aasbø
Kalkulasjon i handelsbedrifter
Eksempel på kalkyle for et håndverktøy
i jernvarebransjen:
Pris fra produsent til grossist (grossistens kalkulasjonsgr.lag)
Grossistens avanse + 35%
Pris til detaljist, ekskl. mva (detaljistens kalkulasjonsgr.lag)
Detaljistens avanse, ekskl. mva. + 45%
Utsalgspris, ekskl. mva.
+ 25% mva.
Utsalgspris, inkl. mva.
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
80,00
28,00
108,00
48,60
156,60
39,15
195,75
8
© Ingebrigt Aasbø
Bruttofortjeneste og dekningsbidrag
Salgsinntekter
- Varekostnader
(VK)
= Bruttofortjeneste
- Andre variable kostnader (VK)
= Dekningsbidrag
- Faste kostnader
(FK)
= Resultat
Når vil bruttofortjeneste være lik
dekningsbidrag?
9
© Ingebrigt Aasbø