Byrådssak 1115 /15

Byrådssak 1115 /15
Hovedkomite for Hansadagene i Bergen i 2016
WRHA
ESARK-3332-201335739-34
Hva saken gjelder:
I 2016 er Bergen kommune vertskap for de internasjonale Hansadager. Det er ansatt prosjektleder og
gjennomføringen skal overføres til det nye kommunalt eide arrangementsselskapet Bergen
arrangementsselskap AS f.o.m. 1.8.2015.
Til å bistå arrangementet foreslås en hovedkomite i tråd med positivt evaluert praksis fra tilsvarende
tidligere hendelser, sist med Tall Ships Races i Bergen i 2015. Som tidligere vil hovedkomiteen bestå av
viktige samarbeidspartnere i offentlig sektor og blant allmennyttige aktører. Sekretær vil være
prosjektleder for Hansadagene. Mandatet og sammensetning fremgår av vedtaksforslaget.
Vedtakskompetanse:
§ 17.1 Byrådets generelle kompetanse: Byrådet er delegert en generell fullmakt til å forestå den løpende
drift av Bergen kommunens virksomhet. Med drift forstås kommunens forvaltningsfunksjoner og
tjenesteproduksjon. Fullmakten utøves innenfor de overordnete mål og retningslinjer som bystyret har
trukket opp.
Byråden for kultur, næring, idrett og kirke innstiller til byrådet å fatte følgende vedtak:
1. Byrådet i Bergen vedtar å etablere en hovedkomite for Hansadagene i Bergen i 2016, med mandat
som følgende:
«Hovedkomite skal bidra til å sikre at Hansadagene blir en folkefest for bergenserne, og en hendelse
som skaper økt bevissthet og kunnskap om den nord-europeiske Hansaregionens felles historie.
Hovedkomiteens oppgaver:
 Hovedkomiteen skal både i felleskap og som enkeltpersoner, fungere som et nettverk og
kontaktpunkt for Hansadagenes organisasjon overfor hele bysamfunnet.
 Hovedkomiteen skal bidra til at alle nødvendige samarbeidspartnere av praktisk og finansiell art
fungerer som gode medhjelpere for prosjektet.
 Hovedkomiteen er prosjektleders viktigste rådgiver i utviklingen av innholdet i Hansadagene, i
tråd med oppdraget.
Prosjektleder holder hovedkomiteen løpende orientert, og er budsjettansvarlig for prosjektet, og
ansvarlig for å ta endelige programbeslutninger.»
2. Byrådet i Bergen oppnevner følgende til Hovedkomiteen i Hansadagene i Bergen i 2016:
Leder:
a) Bergen kommune ved ordfører i Bergen Trude Drevland
Medlemmer:
b) Byråd for kulturnæring, idrett og kirke ved byråd Helge Stormoen
c) Byråd for skole og barnehage ved byråd Jana Midelfart Hoff
d) Hordaland fylkeskommune ved fylkesordfører Tom Christer Nilsen
1
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)
v)
w)
x)
y)
Hordaland fylkeskommune ved fylkeskultursjef Anna-Elisa Tryti
Kommandantskapet på Bergenhus Festning ved kommandant Åsmund Andersen
Haakonsvern orlogsstasjon ved sjef Per Kartvedt
Bergen politikammer – oppnevnes av byråd for kultur senere
Corps Consulaire ved leder Thorstein Selvik
Bergen Næringsråd ved administrerende direktør Marit Warncke
Amatørkulturrådet ved styreleder (til valg 16. mars)
Bergen reiselivslag ved direktør Ole Warberg
Bergen kirkelig fellesråd ved kirkeverge Kjell Bertil Nyland
Idrettsrådet ved styreleder Terje Valen
Bymuseet i Bergen ved direktør Marianne Nielsen
Museum Vest ved direktør Stig Stark Johansen
Stiftelsen Bryggen ved styreleder Kim Lingjærde
Torgdagen i Bergen ved styreleder Svein Tore Solsvik
Bergens ungdomsrepresentant fra styret i Youth Hansa
Byrådsavdeling for barnehage og skole ved kommunaldirektør Anne-Marit Presterud
Byrådsavdeling for kultur, idrett, næring og kirke ved kom. dir. Harm-Christian Tolden
Byrådsleders avdeling ved kommunaldirektør Robert Rastad
Byrådsleders avdeling ved informasjonsdirektør Eva Hille
Bergen brannvesen ved brannsjef Johnny Breivik
Bergen og omland havnevesen ved havnedirektør Inge Tangerås
3. Byrådet i Bergen delegerer til byråd for kultur å kunne supplere medlemmer til hovedkomiteen etter
behov innen de rammer for medlemskap som fremgår av vedtakets punkt 2.
Dato:
07. april 2015
Dette dokumentet er godkjent elektronisk.
Helge Stormoen
byråd for kultur, næring, idrett og kirke
2