HANDLINGSPLAN 2015-2017 - Universitetet i Stavanger

HANDLINGSPLAN
2015-2017
- med visjoner og strategiske føringer mot
2025
Vedtatt i Instituttstyret for IMD 24. februar 2015
gjennom følgende prosess:
IS-IMD sak 16/14: Vedtatt arbeidsprosess; nedsetting av arbeidsgruppe
Fagseksjonenes første innspill v/fagavdelingsledere
IS-IMD sak 23/14: vurdering av utkast for høring og videre arbeid i faggruppene
Plenumsmøte IMD 29. januar 2015: presentasjon og diskusjon med mulighet for innspill
IS-IMD 17. februar 2015: styrets arbeidsseminar
IS-IMD 03/15: Vedtak
Forord
Institutt for musikk og dans (IMD) har en sammenhengende historie som
musikkutdanningsinstitusjon fra 1945, først i privat drift som Stavanger
musikkonservatorium og seinere som en del av det offentlige utdanningssystemet fra
1971 under navnet Rogaland musikkonservatorium. Etter høgskolereformen i 1994 ble
enheten til Avdeling for kunstfag ved Høgskolen i Stavanger, og i overgangen til
universitetsstatus i 2004 ble det tidligere musikkonservatoriet til Institutt for musikk og
dans under det Humanistiske fakultet. Instituttet er strategisk lokalisert i forhold til sine
kompetanse- og fagmiljø, praksisfelt og regionale kontaktnett i Bjergsted kulturpark,
Stavanger sentrum.
IMD har i dag ca. 220 studieplasser fordelt på fagseksjoner innen klassisk musikk,
jazz/improvisert musikk, dans, direksjon, pedagogikk og kunstfagdidaktikk, og en enhet
innen musikkproduksjon og opptaksteknikk. Instituttet utdanner utøvende musikere og
dansere, instrumental/-dansepedagoger og kulturarbeidere både til et regionalt,
nasjonalt og internasjonalt marked. Dette skjer gjennom utøvende bachelor- og
masterprogram, samt årsenheter og videreutdanninger i henhold til nasjonale og
internasjonale kvalifikasjonskrav og rammeverk som gjelder for denne type
utdanningsinstitusjoner. Instituttet har også regionalt ansvar for
talentutviklingsprogrammet Unge Musikere i Rogaland.
I dette dokumentet fremmes først Institutt for musikk og dans formål og visjoner i et
langtidsperspektiv frem mot 2025, med en nærmere konkretisering av mål og tiltak i
Handlingsplan for perioden 2015-17. Gjennom å realisere disse målene ønsker IMD å
tydeliggjøre sin profil som utøvende musikk- og danseutdanningsinstitusjon ved
Universitetet i Stavanger, og videre utvikle sin posisjon i utdanningslandskapet.
Dag Jostein Nordaker
Instituttleder
2
Institutt for musikk og dans i et langtidsperspektiv
2015-2025
Institutt for musikk og dans tar utgangspunkt i UiS sin visjon i strategidokument 20132020, og vil på vegne av de utøvende og skapende kunstfagene ved UiS supplere og
utdype denne:
Universitetet i Stavanger skal være en drivkraft i regionens kunnskapsutvikling og et
internasjonalt forskningsuniversitet med vekt på nyskaping og innovasjon
IMDs formål
Som en del av Universitetet i Stavanger er Institutt for musikk og dans (IMD) sitt
hovedformål å bidra til høyere kunnskaps- og kompetanseutvikling innenfor utøvende
og skapende kunstdisipliner i regionen. Det er et mål at arbeidet holder kvalitative
standarder på et internasjonalt nivå, og slik bidra til at regionen verdsetter et sterkt og
velutdannet kunstfaglig miljø som en viktig del av sine samlede ressurser. IMD er en
høyere kunstfaglig utdannings- og forskningsinstitusjon med utdanningstilbud rettet
både mot den utøvende kunst- og kulturarenaen og tilhørende spesialiserte
undervisningsoppgaver. Ved en høy frekvens av konserter, forestillinger og
formidlingsaktiviteter på flere utøverarenaer og i nærhet til regionens kunst- og
kulturmiljø, profileres IMD også som en aktiv kulturinstitusjon.
I arbeidet for kunnskaps- og kompetanseutvikling skal IMD på vegne av regionen
markere seg positivt i nasjonal musikk- og danseutdanning og -forskning, gjennom
dyktige studenter og et høyt kompetent fagpersonale. Aktivitetene skjer i nær
tilknytning til Bjergsted kulturpark som et nasjonalt kraftsenter for musikk og kunst, og
til andre arenaer der musikk og dans inngår. Enhetens arbeid skjer gjennom følgende
hovedområder:
Utdanning
De utøvende og skapende kunstneriske ferdigheter står i sentrum for våre utdanninger,
enten studentene velger yrkesvei i retning av utøvende og/eller pedagogiske virke. Våre
kandidater skal gjennom sin kunstneriske utøverkompetanse være i stand til å formidle
kunst på et profesjonelt anerkjennende nivå. I pedagogisk sammenheng skal
kandidatene være rustet til å stimulere og gi barn og unge som ønsker å utøve musikk og
dans en grundig og systematisk opplæring, og samtidig være i stand til å oppdage og ta
vare på talentene med spesielle forutsetninger og ønsker om å satse på utøvende kunst
som sin levevei. Utdanningene skal gjøre kandidatene rustet til å vurdere kunstfeltets og
kunstnerens rolle og funksjon i samfunnet.
Forskning- og kunstnerisk utviklingsarbeid
IMDs forskningsarbeid er primært konsentrert om det utøvende kunstfeltet, der
Utøverkunnskap utgjør programområdet for instituttets forsknings- og utviklingsarbeid.
Den profesjonelle utøverens egne erfaringer og innsikt fra kunstutøving står i fokus.
Fagmiljøets forsknings- og kunstneriske utviklingsarbeid relateres til et nasjonalt og
3
internasjonalt forskningsmiljø, og legges bl.a. til grunn for faglig innhold i utvikling av
studieplaner og som basis for vår forskningsbaserte undervisning. Studenter på de
høyeste studienivåene trenes i refleksjon og kunstnerisk utviklingsarbeid i retning av 3.
syklus og doktorgradsnivå i hh til nasjonale stipendprogram innen kunstnerisk
utviklingsarbeid.
Kulturaktør og formidling
Gjennom en omfattende utadrettet virksomhet av konserter, forestillinger og annet
formidlingsarbeid, er IMD en betydelig aktør på den regionale kunst- og kulturarenaen,
og en verdiformidler og premissleverandør innen våre fagfelt. Instituttet er lydhør for
varierende målgrupper, uten å gå på akkord med profesjonelle idealer for kunstnerisk
virke. IMDs årlige konsert- og forestillingskalendere skal gjenspeile et bredt spekter av
musikk- og danseuttrykk på flere av regionens scener, og i møte med ulike
publikumsgrupper. Som en sentral institusjon i Bjergstedsamarbeidet, bidrar IMD
kontinuerlig til realiseringen av visjonen om å gjøre Bjergsted kulturpark til et nasjonalt
kraftsenter for musikk og kunst.
Nasjonalt og internasjonalt nettverk for robuste fagmiljø
IMDs fagpersonale besitter spesialkunnskap innen utøvende musikk og dans,
komposisjon, improvisasjon, musikkteknologi, musikkteori, musikkpedagogikk,
dansepedagogikk, danseteori og koreografi. Fagmiljøets styrke og robusthet defineres i
tilknytning til den profesjonelle arenaen, og institusjonelt til nasjonale- og
internasjonale samarbeidsnettverk; eksempelvis
• RUM (Rådet for utøvende musikkutdanning i Norge/UH-råd)
• NFM (Nasjonalt fagråd for musikk/ UH-råd)
• NaFaD (Nasjonalt fagråd for dans/ UH-råd)
• NRPKU (Nasjonalt råd for kunstnerisk utviklingsarbeid/ UH-råd)
• CEMPE (Senter for fremragende utdanning i musikkutøving v/NMH)
• ANMA (Nordisk konservatorieråd)
• AEC (Europeisk konservatorieråd)
• ELIA / dans (European League of Institutes of the Arts)
• SPARS (Society of prefessional Audio Recording Services)
• AES (Audio Engineering Society)
og tilsvarende nettverk innen andre støttedisipliner. I samarbeidet ligger det en
lydhørhet for samordning og tilpassing i henhold til endringer i samfunnet som berører
et samlet musikk- og kunstfelt.
Verdigrunnlag
Kunstens egenverdi er grunnlaget for IMDs faglige virksomhet, og herav en bevisst
refleksjon om kunst- og kunnskapsformidling som meningsdanning i en
samfunnsmessig kontekst. Forståelse av samfunnsrelevans for kunstfagene utgjør slik
en verdirasjonell motvekt til en ensidig instrumentell nyttetenkning fundert på en
teknisk- økonomisk formålsrasjonalitet.
Kvalitative standarder som avspeiler kunstens egenverdi er både tradisjonsbasert og i
stadig utvikling. På den ene side relateres kvalitetsforståelse til håndverksmessige
4
standarder, på den annen side til estetisk gyldighet, overbevisende fremstilling og
uttrykk. Det handler om kompetent gjengivelse og medskapning, men også om noe
grensesprengende og nyskapende. Kvalitative kriterier defineres og justeres i dynamisk
samspill med kunstutdanningsinstitusjoner og det profesjonelle kunstliv på de arenaer
der kunst utøves. I alle IMDs aktiviteter fra undervisning, øvinger, samspill-/prosjekter,
konserter og forestillinger skjer en konstant evaluering i forhold til profesjonelle
normer, som bidrar til bevisstgjøring for videre kunstnerisk utvikling og identitet. Med
en slik verdimessig forankring forstås kunstfaglig kvalitet som noe unikt og
fremragende.
På dette grunnlaget definerer IMD sin rolle som premissleverandør med sine bidrag til
samfunnets behov for kunnskap og kompetent arbeidskraft innen sine fagområ der.
I vå r forstå else av utdanningenes relevans i samfunnet vektes betydningen av
profesjonell kunstfaglig kompetanse til et mangfoldig og sammensatt kunstnerisk virke.
Som et supplement og videre utdypning av UiS’ verdigrunnlag for 2013-2020
spesifiseres verdigrunnlaget i tråd med IMDs faglige ansvarsområde som følger:
Verdiskaping:
Utøvende kunstfag befatter seg med det unike, særegne og sansbare som ikke primært
kommer til sin rett gjennom kvantifiserbare resultatmål. Gjennom sine virksomheter
skal IMD være med å flytte grenser for kunnskap og ferdigheter og bidra til å skape
verdier som bidrar til livskvalitet og gode levekår. Utøvende kunstutdanning, forskning
og kunstnerisk utviklingsarbeid står i en humanistisk fagtradisjon med oppdragelse til
oppfinnsomhet, kreativitet og undersøkende, kritisk tenkning og innlevelse i mange
typer menneskelige erfaringer i forståelse av kompleksiteten i den verden vi lever i. IMD
er bevisst betydningen av en humanistisk dannelse i møte med studenter og i sin
utadrettede virksomhet, for slik å bidra til å styrke verdier som fremmer demokratisk
medborgerskap.
Offensivitet:
IMD skal være en aktiv samfunnsdeltaker innen sine ansvarsområ der i trå d med UiS’
misjon og offensive tankesett; ”Vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente”. På
grunnlag av en kvalitativ forstå else av kunstfaglig virke skal IMD være en aktiv
premissleverandør for kunst- og kulturfeltet. Vi skal være med å sette dagsorden for
viktige saker og posisjonering av de utøvende kunstfagene som en viktig og nødvendig
del av samfunnet, og som en verdirasjonell motvekt til en ensidig instrumentell
nyttetenkning.
Kunnskap og kunstnerisk utviklingsarbeid:
Studenter og ansatte skal finne innsikt og vinne visdom gjennom studier og fordypning,
forskning, kunstnerisk utviklingsarbeid og formidling til gode for den enkelte og
samfunnet. Studietiden skal være en dannelsesreise hvor studentene utvikler
kunstnerisk profesjonalitet og evne til kritisk tenkning, med en forståelse av kunst- og
kulturfagenes posisjon og betydning i samfunnet. De skal rustes til å ta gode
beslutninger i og utenfor arbeidslivet, og motiveres for livslang læring og en nyansert
verditenkning.
5
Samarbeid:
Samarbeid mellom faglig ansatte, studenter og administrasjon internt ved IMD og videre
med UiS, skal bidra til kontinuerlig organisasjonsutvikling og kvalitetsheving i studier,
forskning- og kunstnerisk utviklingsarbeid. Vi skal ivareta og utvikle vårt sterke
kontaktnett og samhandling med våre praksisfelt og arbeidslivet. Tilsvarende er IMDs
kunstfaglige robusthet avhengig av tilsvarende utdanningsinstitusjoner og kunstfaglige
forskningsmiljøer regionalt, nasjonalt og internasjonalt for gjensidig
kunnskapsutvikling.
Energi:
Dedikasjon, engasjement, og glød hos studenter og ansatte både internt ved IMD og
ellers i UiS skal være drivkraften for å oppnå gode faglige resultater og godt arbeids- og
studiemiljø. Også vår sterke regionale tilknytning og tette samarbeid illustreres ved
dette stikkordet, som et viktig fundament for IMDs virksomhet. Stavangerregionen har
de seneste årene investert milliardbeløp i utvikling av Bjergsted kulturpark til et
nasjonalt kraftsenter for musikk og kunst. På vegne av UiS ser IMD det som sitt ansvar
følge opp dette initiativet, og å bidra videre til realisering av Bjergstedvisjonen. IMDs
faglige robusthet ivaretas og utvikles i samarbeid med våre nasjonale og internasjonale
kunstfaglige nettverk, som er en forutsetning for å lykkes med IMDs visjoner og
målsetninger.
IMDs visjon for 2015 – 2025:
Det interdisiplinære utøvende kunstutdanningsmiljøet ved
Universitetet i Stavanger fremstår nasjonalt og internasjonalt
blant de mest attraktive og nyskapende innen
utøvende musikk- og danseutdanning og kunstnerisk utviklingsarbeid.
Eksternt skal vi samstemme oss med de beste av andre høyere studier innen utøvende
musikk og dans, og utfordre studentene til å delta på arenaer og i miljøer som er
ekvivalente med de mest krevende i Norge og internasjonalt.
Internt tilstrebes dette målet nådd ved å arbeide med å utvikle solide og faglig relevante
studieprogram på grunnivå, samt å spisse/fokusere studiene på høyere nivå med hensyn
til både faglig innhold og krav.
IMDs hovedmål for 2015 – 2025:
IMD skal med Bjergstedvisjonen være et tyngdepunkt for høyere
utøvende musikk- og danseutdanning i Norge,
og videreutvikle sin autonomi og status som høyere utøvende
kunstutdanningsinstitusjon under arbeidstittelen
«Musikk- og dansehøgskolen ved Universitetet i Stavanger».
Med dette menes:
6
1) IMD skal arbeide for å gjøre Bjergsted kulturpark bedre kjent nasjonalt og
internasjonal med sitt unike og attraktive kunstfaglige miljø, og slik fremme rekruttering
til våre utøvende musikk- og danseutdanninger. Bjergsted skal tydeligere fremstå som
egen campus også i UiS.
2) Med autonomi menes hensiktsmessig organisatorisk plassering av IMD i universitetet,
mht fagenes grunnleggende behov for tilrettelagte løsninger i forhold til administrasjon
og støttefunksjoner, koordinering og gjennomføring av enhetens ulike aktiviteter.
Organisatorisk nærhet og samarbeid mellom studenter, lærere, instituttledelse og administrasjon er avgjørende for kvalitativt gode - og samtidig effektive prosesser. Det
arbeides for representasjon og deltakelse i universitetets beslutningsprosesser, samt
større nærhet til UiS’ styre og ledelse. IMD’s nåværende og fremtidige virksomhet må
presiseres i forhold nært forestående fusjon og ventet omorganisering i den anledning.
3) For at IMD skal utvikle sin status i utdannings- og forskningsfeltet kreves videre
styrking av IMDs faglige eksterne nettverk. Internt ved UiS arbeides for en økt forståelse
og mer kunnskap om kunstnerisk utviklingsarbeid og utøvende kunstfag. Det er
likeledes et mål at IMDs fagpersonale orienterer seg i forhold til andre fagmiljø i UiS for
mulig samarbeid, faglige synergier og videre kompetanseutvikling. Spesialisert
kompetanse i alle ledd ved IMD, både faglig og administrativt, er en forutsetning for å
lykkes.
4) Institutt for musikk og dans har behov for å finne tilbake et eget navn som markerer
enhetens «merkevare» som en høyere utøvende musikk- og danseutdanningsinstitusjon.
Arbeidstittelen: «Musikk- og dansehøgskolen ved Universitetet i Stavanger» er foreløpig,
og fremmes her etter mønster av andre enheter i UiS som har definert eget navn fri fra
en standardisert instituttbenevnelse. Ved IMD forberedes en egen prosess der
navneendringen skal ha til hensikt å fremheve fagmiljøet, utdanningene og enheten i
forhold til våre profesjonelle omgivelser, og samtidig vise UiS som en aktuell og
fremragende utdannings- og forskningsinstitusjon også på det kunstfaglige feltet.
Institutt for musikk og dans sin profil
IMD utgjør det utøvende kunstfaglige miljøet ved UiS med 3 kunstfaglige hovedsøyler
innen henholdsvis klassisk musikk, jazz/-improvisasjonsmusikk og dans, og ivaretar i
tillegg pedagogiske- og didaktiske utdanninger rettet mot det utøvende feltet.
Bjergsted kulturpark som et nasjonalt kraftsenter for musikk og kunst utgjør en viktig del
av IMDs profilering som høyere kunstutdanningsinstitusjon.
Et solid kunstfaglig miljø underbygges av sterke forbindelser til det profesjonelle
kunstlivet, og styrkes videre av IMDs nasjonale og internasjonale faglige nettverk. IMD
som institusjon har en organisasjonshistorie og faglige tradisjoner som strekker seg
langt tilbake i tid, og har medvirket i formingen av regionens kunst- og kulturprofil. Som
Rogaland musikkonservatorium var IMD en av de institusjonene som ble fusjonert til det
tidligere Høgskolen i Stavanger, og nåværende Universitetet i Stavanger. Det er viktig at
IMD også profileres tilsvarende innad i UiS; at høyere utøvende kunst- og kulturfag
respekteres som selvstendige disipliner og ansees som en viktig del av universitetets
fagportefølje.
7
Som en del av et universitet med nytenkende og innovativt fokus, er IMD tilsvarende
unik i nasjonal sammenheng med sitt nære samarbeid med regionens profesjonelle
kunst- og kulturliv, og fremfor alt samordning i Bjergsted kulturpark. IMD er en
foregangsinstitusjon på noen områder, med nyskapninger b.a. innen IKT og
korpsdireksjon, en egen øvingsskole innen jazzmetodikk og tilsvarende innen dans.
Innen klassisk musikk er IMD med strykerensemblet 1B1 et knutepunkt for samarbeidet
om strykeopplæring sør- og vestlandet. Jazzmiljøet har gjennom sitt nære samarbeid
med Jazzforum konsertprosjekter og workshops under navnet bIå:trå. Både 1B1 og
bIå:trå -arbeidet er blitt tildelt universitetets læringsmiljøpris for sitt unike og sterke
studiekvalitative arbeid. Innenfor deler av messingblåsmiljøet er IMD et nasjonalt
tyngdepunkt. IMD har dessuten lange tradisjoner for årlige større fullsceniske
produksjoner /operaoppsetninger, som IMD er alene om i landet. Disse elementene
utgjør samlet og hver for seg en helt sentral del av IMDs nasjonale betydning, og bidrar
til å profilerer institusjonen i nasjonal og internasjonal sammenheng som noe unikt og
fremragende.
IMD er det eneste utdannings- og forskningsmiljø i Norge som samler musikk- og dans
under samme tak på den måten som forekommer i Bjergsted. I dette ligger et potensial
som kan videreutvikles og bidra til å profilere IMD ytterligere som et nyskapende og
innovativt kunstfaglig studiested. Det kan på sikt være aktuelt å invitere med andre
høyere kunstfaglige utdanningsmiljøer som kan tilslutte seg enhetens videre utvikling,
eksempelvis innen film, teater, visuell kunst, eller andre kunstformer som finnes spredt i
UiS eller i frittstående enheter og fagmiljøer i regionen.
Det vil også være ønskelig å supplere det utøvende kunstutdanningsmiljøet i Bjergsted
med kunst- og kulturfaglige studier og fagmiljø som studerer kunstens posisjon og rolle i
et utvidet kunnskapsperspektiv. Dette kan eksempelvis være studier innen
kunsthistorie, kulturadministrasjon- og ledelse, medieutdanning, etc.
Strategiske føringer og handlingsplan IMD 2015 - 2017
Arbeidet med IMDs handlingsplan har tatt utgangspunkt i strategiske føringer fra
universitetet:
-
Vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente
Vi skal være kjent for å være innovative
Integritet og engasjement, mangfold og fellesskap, kvalitet og relevans, nytenkning
og bærekraftig utvikling, samarbeid og internasjonal orientering
Mål og tiltak er organisert innenfor fire hovedområder;
(1) Utdanning og læringsmiljø
(2) Forskning og faglig kunstnerisk utviklingsarbeid og innovasjon
(3) Formidling og samfunnskontakt
(4) Organisasjon og ressurser
8
1. Utdanning og læringsmiljø 2015-17:
Hovedmål
1. IMD skal være et attraktivt studiested nasjonalt og internasjonalt, gjennom
faglige satsingsområder og fremragende og dedikert lærerkompetanse.
2. IMD skal videreutvikle og etablere flere inspirerende og velfungerende
læringsarenaer.
3. IMD skal vektlegge et aktivt utviklings- og læringsmiljø; undervisning og
veiledning gis av et levende kunstfaglig institutt med vekt på utøvende disipliner.
4. Gjennom vår studieportefølje, undervisning og veiledning skal IMD bidra til at
studentene utvikler sine utøvende og pedagogiske ferdigheter for fremtidens
allsidige arbeidsmarked.
5. Utdanningene skal legge til rette for at våre kandidater kan bli utøvere og
pedagoger på et høyt nivå, med en reflektert holdning overfor så vel tradisjon
som nyskaping.
Resultatmål
1. IMD og Bjergsted fremstår som et nasjonalt tyngdepunkt innenfor utvalgte
satsingsområder, slik at enheten tiltrekker seg de beste studentene /
førstevalgssøkere
2. IMD skal kommunisere og samarbeide med andre relevante fagmiljø nasjonalt og
internasjonalt for å sikre opprettholdelse av profesjonelle kunstfaglige kvalitative
standarder.
3. Videreutvikle gode undervisningsformer, og samtidig bevare en-til-enundervisning og tett oppfølging av studentene som en sentral del av
studiekvaliteten
4. Undervisningen skal være basert på forskning og faglig kunstnerisk
utviklingsarbeid ved IMD, og andre nasjonale og internasjonale miljøer
Tiltak – målene skal oppnås ved:
1. Videreutvikle spennende og utbytterike prosjekter med interne og eksterne
krefter i samarbeid. Eksempelvis:
a. Nasjonal dirigentuke
b. Brass Week og messingprosjekter
c. 1B1 og videre strykeopplæring med SSO og andre innbyggere i Bjergstedparken
d. blå:trå – samarbeid med Stavanger jazzforum
e. Bjergsted jazzensemble
f. Jazz-skolen: øvingsskolen i jazzpedagogikk
g. Tverrfaglige prosjekter mellom dans og musikk
h. Sommerskolen i dans
i. Sceniske prosjekter/ operaprosjekter
I tillegg skal det stimuleres til bærekraftige miljøer på høyt nivå innen treblås,
klaver, slagverk og vokal og tilrettelegges for høykvalitets teoriopplæring.
2. Utvikle en organisasjonskultur av godt, stabilt og samarbeidende personalmiljø,
primært ved bedret kommunikasjon og økt tilstedeværelse
3. Utvikling av studieplaner, især med sikte på etableringen av en fireårig bachelor i
musikk
9
4. Arbeide aktivt og målrettet med rekruttering, ved personlige møter, nettsider,
ulike markedsføringstiltak og produksjon av særskilt materiell (eks brosjyrer,
CD’er, videoer. etc).
5. Videreutvikle internasjonaliseringsarbeidet med initiering av flere
institusjonskontakter og utvekslingsavtaler for student- og lærermobilitet
6. Fortsette dels å utvikle og dels å konsolidere ordninger med supplerende
gjestelærere, mesterklasser og seminarer
7. Sikre et romslig driftsbudsjett for både nyinnkjøp og vedlikehold
8. Sikre opptak til musikkstudiene iht en balansert besetning for et allsidig tilbud av
ensembler og kammermusikk.
9. Instituttet skal videreføre aktiv deltakelse i nasjonale og internasjonale
samarbeidsnettverk
10. Ivareta og utvikle relevante praksisarenaer for studenter.
Risikovurdering
Suksessfaktorer:
a. Tverrfaglighet og relevante arenaer for samarbeid og diskusjon gir økt mulighet
for utveksling av kompetanse mellom fagpersonalet
b. Balanserte måltall og opptak vil sikre og bedre undervisnings- og
studiekvaliteten på tvers av studieprogrammene
c. UiS’ budsjettfordelingsmodell tar høyde for kunstnerisk utviklingsarbeid som vår
FoU
d. NIFUs kandidatundersøkelse (2014) viser at studiene har høy yrkesmessig
relevans, som bekreftelse på IMDs lydhørhet for bevegelser og kompetansebehov
Risiko:
a. Misforhold mellom forventninger til IMDs produksjon og tildelte rammevilkår
kan true studiekvaliteten
b. Måltall og opptak: Fragmentering av måltallstenking til årskull eller
enkeltprogram er ikke hensiktsmessig. Instituttet må vurdere opptak som helhet
med utgangspunkt i balanserte og velfungerende instrumentalbesetninger
c. For stort press på den enkelte lærer og administrasjon reduserer studiekvaliteten
d. Ujevn tilstedeværelse og varierende forståelse av den enkelte lærers tilhørighet
og tilpasning til IMD som helhetlig institusjon
2) Forskning, kunstnerisk utviklingsarbeid og innovasjon 2015-17
Hovedmål
1. IMD skal fremstå som en spennende samarbeidspartner især innen artistic
research (utøverkunnskap, historiske og samtidige oppføringspraksiser)
2. Videreutvikle eksisterende programområde «Utøverkunnskap i musikk og dans»,
og vurdere etablering av nye programområder
10
3. FoU-arbeidet skal utvikle ny kunnskap som bidrar til relevante og
fremtidsrettede studier
4. FoU-arbeid skal være relevant for utdanningen og IMDs utøvende virksomhet.
Resultatmål
1. Et definert/rimelig/håndterbart antall stipendiater tilknyttet studiestedet
(kunnskapsutvikling på det kunstfaglige feltet) stipendiatprogrammet
2. Digitalisert undervisning i utvalgte emner
3. Konsolidere nasjonalt etablerte nyskapninger som kurser, events og konferanser
(brass, direksjon, stryk, teori etc.)
4. Sende minimum 1-2 søknader pr år til Nasjonalt program for kunstnerisk
utviklingsarbeid - prosjektprogrammet
Tiltak – målene skal oppnås ved:
1. Utvikle produktive, relevante, nyskapende og fremtidsrettede
forskningsprosjekter
2. Høyne og utvide veiledningskompetansen ved IMD
3. Videreutvikle et godt støtteapparat /veiledning til utarbeidelse av FoU søknader
4. Oppfordre ansatte til å søke eksterne FoU midler
5. Utnytte eksisterende kompetanse i UiS-systemet i arbeidet med å søke om
forskningsmidler (eksempelvis NFR og EU)
Risikovurdering
Suksessfaktorer:
a.
Økte publiseringspoeng som følge av nye kriterier, alternativt tildeling av
midler til kunstnerisk utviklingsarbeid pr. hode.
b.
Flere kandidater innen det nasjonale stipendiatprogrammet for kunstnerisk
utviklingsarbeid
c.
Tildeling av midler fra det nasjonale prosjektprogrammet for kunstnerisk
utviklingsarbeid
d.
Generell kompetanseheving
Risiko:
a. For lav FoU-andel kan komme til å hemme fremdrift for resultatmålene
b. For mange og detaljerte undervisningsoppgaver begrenser muligheten til FoUarbeid.
3) Formidling og samfunnskontakt
Hovedmål
1. Styrke IMDs rolle som aktør på den regionale kulturarenaen, som verdiformidler
og premissleverandør innen våre fagfelt
2. Utvikle Bjergstedvisjonen, og Bjergsted som egen campus i UiS
3. Bjergstedvisjonen med kunst- og kulturfagene gjøres mer synlige i UiS’ strategi
11
Resultatmål
1. Å kunne tilby et bredt og sammensatt konsert- og forestillingssortiment – for
egne studenter i samspill med profesjonelle arenaer og arbeidsmarkedet utenfor
skolen
2. Ha et godt, integrert, gjennomtenkt og spesifisert samarbeid med eksterne
formidlingsinstitusjoner
3. Å ha etablert en stabilt fungerende, offentlig tverrfaglig arena á la Kunstfaglig
forum
4. Utadrettet kommunikasjonsplan og økt synlighet og omtale i interne og eksterne
medier
5. Oppnå økt tilfang av eksterne midler/utstyr gjennom sponsorer og mesener
6. Opprettholde og utvikle samarbeid på ulike nivå, som NRUM/RUM, NaFaD,
ANMA, AEC, Musikknett Vest.
7. Opprette og vedlikeholde gode internasjonale samarbeidsavtaler og bygge opp
solide og langvarige samarbeidsforhold med utenlandske institusjoner innen
kvoteprogrammet, Erasmus (AEC-nettverk) og Nordplusnettverk i henhold til
definerte prioriteringer av IMD’s fagseksjoner.
Tiltak – målene skal oppnås ved:
1. Dyktiggjøre oss som arrangører og markedsførere, herunder sikre utgivelsen av
en begivenhetskalender og kommunikasjon i aktuelle medier
2. Pleie og inngå samarbeid med eksterne formidlingsinstitusjoner
3. Videreutvikle og operasjonalisere nye, dels tradisjonelle og dels utradisjonelle,
men relevante arenaer for IMDs virksomhet
4. Undervise studenter systematisk i entreprenørskap, prosjekt/
forretningsutvikling og selv-iscenesettelse
5. Opprette og vedlikeholde kontakt med nasjonal og lokal media, bl.a. i forhold til
forhåndsomtale, konsertannonsering og anmeldelser
6. Vurdere kunstneriske aktiviteter spesielt rettet mot næringslivet for å øke tilfang
av private midler gjennom sponsing.
7. Samarbeid med SKA/UiS for oppretting av gode nettsider for profilering av IMD,
både gjennom UiS og Bjergstedparken
8. Gjennomgå den internasjonale samarbeidsporteføljen i forhold til evt.
nedleggelser eller ny-opprettelser av avtaler.
9. Prioritere faglige satsingsområder for internasjonalisering.
Risikovurderinger
Suksessfaktorer:
a. Studentene får delta i profesjonelle sammenhenger i løpet av studiet (for
eksempel SSO, Rikskonsertene, Maijazz).
b. Synlighet og positiv medieomtale
c. Solide og langsiktige sponsoravtaler
d. IMDs studieportefølje sikres med faglige internasjonale standarder
e. IMD’s omfattende nettverk åpner for muligheter både for studenter og lærere til
å reise ut
12
Risiko
a. Utadrettet virksomhet nedprioriteres framfor den daglige interne driften.
b. IMD sin interne virksomhet går på bekostning av utadrettet nettverksbygging.
c. Manglende kjennskap til nivå og program kan svekke kvaliteten ved
utvekslingsopphold.
d. Kortere utvekslingsopphold er ressurskrevende og ekstra belastende for
administrasjonen
e. Generelt for stort ambisjonsnivå i forhold til det administrative apparatet ved
Instituttet.
4) Organisasjon og ressurser
Hovedmål
1. Arbeide for en autonomisering av instituttet og en styrking av de administrative
og tekniske ressurser for å kunne opprettholde profesjonelle kvalitetsstandarder
for utøvende utdanninger
2. Hensiktsmessige rutiner, samarbeidsformer og organisasjonsstruktur
3. Ytterlig profesjonalisering av interne tiltak, underorganisasjoner og assosierte
prosjekter
4. Utvikle en sterkere organisasjonskultur med bedre internt samarbeid, ansvarsog helhetstenking blant ansatte ved IMD
Resultatmål
1. Et eget navn på IMD som kan lanseres i forbindelse med 70-årsmarkering i
august 2015
2. En friere stilling for instituttet i forhold til fakultetet, med akademi- eller
senterstatus
3. En mer stabil og tilstedeværende personalgruppe
4. Bedre kommunikasjon og samarbeid mellom lærere-studenter-administrasjon i
forhold til institusjonens prosedyrer og beslutninger
5. Styrking av fagpersonalets forståelse av institusjonen og nødvendig engasjement
i organisatoriske prosesser
6. Utredning av styrings- og organisasjonsmodell for IMD i forhold til fakultet og UiS
Tiltak – målene skal oppnås ved:
1. Arbeide innad i UiS for en annen hensiktsmessig organisatorisk posisjon, og/eller
få knyttet til oss de administrative ressursene som trengs for å kunne drifte IMD
effektivt, hensiktsmessig og på våre premisser
2. Implementere og håndheve nye retningslinjer for tilstedeværelseskrav overfor
lærere jf IS-IMDs vedtak 05/15.
3. Tydeliggjøre og informere om/insistere på felles normer og reguleringer
(profesjonalisering i forhold til institusjonstilknytning og -forståelse)
4. Kvalitetssikring i alle ledd av ansettelsesprosessene til IMDs stillinger
5. Etablere retningslinjer for IMDs tilknytning til semi-eksterne ensembler som
eksempelvis 1B1 og et fremtidig Bjergsted jazzensemble
6. Fortsette jevnlige styringsdialoger med fakultetets ledelse, og UiS’ ledelse
13
7. Øke administrasjon til minimum landsgjennomsnitt for tilsvarende utdanninger
evt vurdere overføring av arbeid til fellesadministrative enheter
8. Arbeide for oppretting av faglig /teknisk stillinger på henholdsvis lyd/lys,
produsent, kommunikasjon m/media og markedsføring
9. Etablere et relevant produksjonsapparat knyttet opp mot prosjekter,
konsertproduksjoner og forestillinger
10. Sikre god implementering av nye tekniske hjelpesystemer til daglig drift, og mer
effektiv IT-hjelp
11. Opprettholde kvalitet og omfang av individuell instrumentalundervisning
12. Oppgradering og vedlikehold av instrumentpark (pianostemmer/-tekniker)
13. IMD vil arbeide for å opprettholde eksisterende bidragsytere, og knytte til seg
nye eksterne samarbeidspartnere
Risikovurdering
Suksessfaktorer:
Større autonomi innebærer også større ansvar, men
a. En annen organisatorisk posisjon vil kunne og IMD bedre påvirkningsmulighet og
medvirkning i prosesser som vedgår IMD i UiS
b. Kortere og mer effektiv saksbehandling direkte relatert til fagfeltet
c. Besparelser og økt effektivitet gjennom bedre organisatorisk tilrettelegging
d. Større grad av eierskap, ansvar og tilhørighet blant ansatte og studenter
(organisasjonskultur)
e. Økt studiekvalitet gjennom modernisering og bedre organisatorisk tilrettelegging
for kunstfaglige utdanninger
Risiko:
a. Økt (relevant) studiekvalitet vil kreve økt ressurstilfang
b. Autonomi krever økt kompetanse på flere områder (administrasjon, økonomi,
osv)
c. Autonomi krever større engasjement og ansvarlig deltakelse i organisatoriske
prosesser
14