SØKNADSSKJEMA REDUSERT BARNEHAGEBETALING Barnets

SØKNADSSKJEMA REDUSERT BARNEHAGEBETALING
Barnets navn
Søsken det også
søkes for
Barnehage
Foresatte
Foresatte/samboer
Adresse
Telefon/e-mail
Vedlegg:
Ligningsattest
Husholdninger med samla kapital og personinntekt under 473.000 gis rett til reduksjon i
foreldrebetaling for barnehage.
Barnehageutgiftene skal ikke overstige 6 % av husholdets inntekter.
Det kreves dokumentasjon i form av ligningsattest.
Tabell:
Kapital- og
personinntekt
500 000
450 000
400 000
350 000
300 000
200 000
100 000
50 000
Foreldrebetaling
første barn
Foreldrebetaling
andre barn
Foreldrebetaling
tredje barn
2 580
1 290
1 290
2 455
2 182
1 909
1 636
1 091
545
273
1 227
1 091
995
818
545
273
136
1 227
1 091
955
818
545
273
136
Søknaden med kopi av ligningsattest sendes barnehagekontoret. Innvilget redusert betaling vil tre i
kraft fra 1. i måneden etter søknad er mottatt.