PROGRAM 2015 – 2019 #VÅRRESSTEINKJER

PROGRAM 2015 – 2019 #VÅRRESSTEINKJER
Vi ønsker et raust og varmt Steinkjer som tar vare på de som trenger det og
som samtidig gir oss muligheter til å utvikle og utfolde oss. Vi ønsker en
kommune med levende, gode grendesamfunn og et urbant pulserende
sentrum. Det er de byer som greier å kombinere nærhet til friluftsliv og
rekreasjonsmuligheter, med urbanitet og gode kulturtilbud som vil oppleve
vekst i framtida. Steinkjer skal være et trygt samfunn der barn og unge
uavhengig av bakgrunn og funksjonsnivå har mulighet til å oppfylle sine
drømmer. Steinkjer skal også være en god kommune å bli gammel i, der du
skal ha trygghet for at du får hjelp den dagen du trenger det. Steinkjer
Arbeiderpartis ordfører vil praktisere en trygg og god økonomisk styring av
kommunen.
Vi skal løse de viktigste oppgavene sammen og i fellesskap. Vi er sosialdemokrater
fordi vi tror på et samfunn hvor folk ikke bare strever etter å oppnå sine egne
individuelle mål, men hvor vi har mange av målene felles, og arbeider sammen for å nå dem.
Arbeiderpartiet tror på sterke fellesskapsløsninger, fordi vi får til mer sammen enn hver for
oss. Steinkjer skal være et kraftsentrum i Nord-Trøndelag og skal samarbeide godt med
sine nabokommuner og Trondheim.
Steinkjer Arbeiderparti er opptatt av vekst og utvikling i hele kommunen. Dette innebærer
at Steinkjer må være en god kommune å bo i og en attraktiv kommune å etablere
arbeidsplasser i. En interessant og urban småby må satse aktivt i alle deler av kommunen.
En satsing på et mer levende sentrum og robuste grender er en viktig brikke i denne
sammenheng. Steinkjer Arbeiderparti vil støtte opp om tiltak som er med på å gjøre Steinkjer
sentrum mer attraktivt for innbyggere og næringsliv. Sammen med et arbeid for å trekke
mer kulturaktiviteter til sentrumskjernen, vil dette vitalisere Steinkjer sentrum. For Steinkjer
Arbeiderparti vil en god utnyttelse av Samfunnshuset ha høyest prioritet. Vi vil også bidra
positivt for å få på plass et nytt kulturhus i nærheten av torget, så fremt det er mulig
innenfor framtidige økonomiske rammer. For at sentrum skal være attraktivt må det også
satses på møteplasser, både utendørs og innendørs. Rismelen skal utvikles til et
aktivitetsområde både for barn og voksne.
For å tiltrekke oss nye innbyggere er enklere og raskere kommunikasjon viktig. Planene om
utbygging av jernbane og E6 mellom Steinkjer og Trondheim, er planer Steinkjer
Arbeiderparti arbeider med å få realisert. I denne sammenheng er det viktigst med
elektrifisering og modernisering av Trønderbanen, slik at reisetiden til Trondheim reduseres
betydelig. I en framtid med knapphet på arbeidskraft vil en kommune som er attraktiv for
innbyggerne også være attraktiv for næringsetablering. En utbygging av infrastruktur som
gjør at kompetansemiljøene i Trondheim, som NTNU og SINTEF, blir lettere tilgjengelig for
næringslivet i Steinkjer, vil være et betydelig løft for hele kommunen.
AKTIVISERE – PLEIE - VARME
God helse er en forutsetning for et godt liv. Helsetilbudet til Steinkjers befolkning skal være
godt og tilgjengelig for alle. Med økt velstand til de fleste av oss, vil det være ekstra viktig å
ta vare på dem som ikke får tatt del i denne velstandsutviklingen. Helsetilbudet skal bidra til
å utjevne sosiale forskjeller. Helse- og omsorgstjenestene i Steinkjer skal bli enda bedre. Vi
skal forebygge mer både blant unge og eldre, samt levere høy kvalitet i hjemmetjenestene,
på institusjonene og i skolehelsetjenesten.
Steinkjer Arbeiderparti skal sikre en trygg, aktiv og god alderdom for kommunens
innbyggere. I årene framover vil behovet for sykehjemsplasser øke, så vi skal bygge flere
plasser. Eldre som ønsker å bo hjemme skal få tilbud om gode hjemmetjenester i
kombinasjon med avlastning og rehabilitering. Det er viktig at vi har omsorgsboliger og
bomuligheter for eldre også i grendene våre. Arbeiderpartiet mener oppgavene løses best i
fellesskap og vi tror på en sterk offentlig sektor, som skal sikre innbyggerne trygghet og
muligheten til å lykkes. Vi vil ikke privatisere eldreomsorgen i Steinkjer.
Mange mennesker vil gjennom livet oppleve å bli psykisk syke. Vi må satse mer på
forebygging og godt samarbeid mellom kommuner og sykehus. Steinkjer Arbeiderparti vil
styrke skolehelsetjenesten med bedre tilgjengelighet av helsesøstre, psykologer og annet
relevant helsepersonell i skolen. For å sikre best mulig oppfølging av barn og unge som
trenger det, må alle instanser som er i berøring med barnet samarbeide tett. Steinkjer skal ha
et trygt og faglig sterkt barnevern som sikrer barnets rettigheter.
Rus forårsaker ikke bare problemer for den enkelte, men det rammer også barn, pårørende
og venner. Arbeiderpartiet vil satse på en politikk som forebygger rusmisbruk og sikrer
kapasitet og kvalitet i behandlingstilbudene lokalt. Også her er samarbeid med brukeren og
dennes familie nøkkelen. Det er avgjørende å sikre brukerne et helhetlig og individuelt
behandlingstilbud der helse, bolig, og aktivitet samordnes. Bo-oppfølging er viktig for
denne gruppen, og vi mener at dette arbeidet må styrkes.
Steinkjer Arbeiderparti vil:









sørge for full sykehjemsdekning, og se til at ingen bor ufrivillig på dobbeltrom på
sykehjem
få mer aktivitet i hverdagen på sykehjem og institusjoner, bl.a gjennom å støtte opp
aktivitører og løfte fram frivilligheten som ønsker å bidra
ha fokus på at flere eldre skal bo hjemme lengre, gjennom bl.a å bygge ut
velferdsteknologiske tjenester i helse- og omsorgstjenesten
gjøre hverdagen tryggere for eldre og pårørende gjennom å gi gratis trygghetsalarm til
de som trenger det
jobbe for å bevare kreftkoordinatoren og demenskoordinatoren
trygge og videreutvikle dagens rehabiliteringstilbud
lage utviklingsplaner som viser behovet for rehabilitering og bygging av heldøgns boog omsorgsplasser
styrke rusomsorgen og fokuset på psykisk helse
prioritere flere boveiledere til de som trenger det
ARBEIDE – TRYGGE - VOKSE
Steinkjer skal være en attraktiv kommune med stor arbeidsdeltagelse hvor alle har
mulighet til å realisere sin kapasitet. Arbeid er nøkkelen til økonomisk trygghet, inkludering
og god folkehelse. Steinkjer Arbeiderparti skal jobbe for et etnisk likestilt, rettferdig
samfunn uten diskriminering, vold og fordommer. Alle mennesker har lik verdi, og skal
derfor ha like rettigheter. Alle skal ha mulighet til aktiv deltagelse i arbeids- og samfunnslivet.
Både privat og offentlig sektor må ta et ansvar for å sysselsette minoritetsbefolkningen.
Det er også viktig å få ungdom i arbeid. Å falle utenfor arbeidsmarkedet innebærer en stor
risiko for langvarig arbeidsledighet og dårlig psykisk helse. Det er et stort behov for
lærlingplasser i Steinkjer, derfor bør kommunen utarbeide en lærlingklausul, som gjør at
ved kontrakter og anbud vil firma med lærlinger prioriteres. Steinkjer kommune skal gå foran
som et godt med eksempel med en høy andel lærlinger.
Steinkjer Arbeiderparti vil sørge for stabile og forutsigbare rammebetingelser for et aktivt
næringsliv. Dette gir grunnlag for langsiktige investeringer og lokalisering av virksomheter i
kommunen. Kommunen skal være en pådriver for økt innovasjonskraft for å opprettholde
verdiskapningen, og ha et tett samarbeid med eksisterende næringsliv. For å stimulere til
vekst og innovasjon, må nystartede bedrifter og gründere møte hensiktsmessige krav og
velvillighet i kommunen. Mye spennende utviklingsarbeid foregår i vårt næringsliv. Gjennom
kommunens samarbeid med SINTEF og HINT løftes innovasjon og forskning, noe som vil
være avgjørende for næringslivet og sysselsettingen framover.
Steinkjerlandbruket produserer trygg og variert mat av god kvalitet. Naturressursene
tilhører fellesskapet og er grunnlag for vår felles verdiskaping. Det er nødvendig med et
sterkt jordvern for å sikre matjorda vår. I landbruket må rammevilkårene må være slik at
alle sikres en lønnsutvikling og sosiale vilkår på linje med andre grupper. De ressursbaserte
næringene har stort potensiale for videre vekst. Det er viktig å sikre næringsmiddelindustrien stabil tilgang på gode norske råvarer. Forskning og innovasjonsaktivitet er
også viktig for å sikre næringsmiddelindustriens konkurransekraft i framtida. Dette gir store
positive ringvirkninger for hele Steinkjer.
Steinkjer Arbeiderparti vil:
 ha fokus på arbeid til alle
 etablere flere lærlingeplasser og utarbeide en lærlingklausul i Steinkjer kommune
 arbeide aktivt mot diskriminering og trakassering på bakgrunn av etnisitet, kjønn og
funksjonsevne på arbeidsplassene
 få flere minoritetskvinner inn i arbeidslivet
 stille krav om arbeidstakeres rettigheter og bruk av lærlinger i offentlige anskaffelser
 arbeide for gode rammevilkår i landbruket, både for primærnæring og for
næringsmiddelindustrien. Fremme et sterkt jordvern
 styrke det landbruksfaglige miljøet gjennom å bidra til videreutvikling av Mære
landbruksskole og HiNT
 styrke samarbeidet mellom kommune og eksisterende næringsliv
 fremme forskning og innovasjonsaktivitet for landbruk og næringsliv
 arbeide mot arbeidskriminalitet
LEKE – LÆRE – LEVE
Steinkjer Arbeiderparti vil ha et samfunn hvor alle barn og unge gis de samme muligheter til
å oppleve mestring og utvikling, uavhengig av foreldrenes økonomi. Vi er opptatt av kvalitet i
skole, SFO og barnehage, med opplæring som er tilpasset den enkeltes behov og
forutsetninger. Det er viktig med godt forebyggende arbeid, for å sikre at barn og unge får
utnyttet sitt potensiale, og at vi hindrer utenforskap.
Utdanning er avgjørende for å realisere sin kompetanse og få brukt sine evner. Det er viktig
å ha en tidlig innsats i barnehage og grunnskole for å sette inn gode tiltak, og for å
forebygge frafall i videregående skole. Steinkjer Arbeiderparti skal arbeide for å bevare
dagens grunnskoler som offentlige, og være pådriver for at Steinkjer videregående skole skal
opprettholde et godt og bredt tilbud.
Det er viktig å utvikle hverdagsbarnevernet i Steinkjer for å sikre trygghet og felleskap for
alle unger. Hverdagsbarnevernet utfordrer alle voksne til å aktivt bidra til å oppdage og hjelpe
utsatte barn og unge. Det er viktig med et tett og godt samarbeid mellom barneverntjenesten
og barnehager, skoler og helsestasjoner.
Mennesket trenger ikke bare noe å leve av, men også noe å leve for. Steinkjer Arbeiderparti
har tro på hverdagsheltene, og forskjellen hver og en utgjør i samfunnet. Steinkjer har et godt
kulturliv hvor mye er drevet av frivillige lag og foreninger. Gjennom frivillig arbeid skaper vi
møteplasser for folk fra alle lag av samfunnet, vi utvikler fellesskap og lærer av hverandre.
Lokalt kulturliv, lokale idrettslag og organisasjoner bidrar i tillegg til integrering og utjevning
av sosiale forskjeller. Gode kultur- og aktivitetstilbud gir folk gode opplevelser og
utviklingsmuligheter i kommunen. Vi vil prioritere støtte til tilbud for eldre, og andre som har
utfordringer med å delta på aktiviteter og kulturopplevelser.
Steinkjer Arbeiderparti vil:













sørge for at de elever som trenger det, får tilpasset opplæring
jobbe for tidlig språkopplæring i barnehage
sørge for lav leie på idrettsanlegg for barn og unge under 16 år og gratis utlån av
sport- og fritidsutstyr
arbeide mot mobbing i skolen med spesielt fokus på nettbruk og mobiltelefon
innføre 60 min fysisk aktivitet hver dag for alle elever i grunnskolen
ha sterkere oppmerksomhet på forebyggende helsetiltak for elever, også mental
helse og rusforebyggende tiltak, gjennom å styrke skolehelsetjenesten
jobbe for et levende kulturhus, som gir rom for alle
innføre søskenmoderasjon i SFO
gjeninnføre frukt og grønt på ungdomsskolene
legge forholdene til rette for at pensjonister og andre ressurspersoner deltar i det
frivillige arbeidet i barnehage, skole og fritidsaktiviteter for barn og unge
sikre at natur og idrettsanlegg er tilgjengelige for alle
innføre søskenmoderasjon i Kulturskolen
stimulere frivillig arbeid og tilbud til eldre og særlig utsatte grupper
SAMARBEIDE – DELTA - INKLUDERE
En aktiv og deltakende befolkning er grunnlaget for et godt folkestyre og et levende
lokaldemokrati. Deltakelse i politiske partier, idrettslag, velforeninger eller frivillige lag og
organisasjoner er grunnlaget for at Steinkjer skal vokse. Alle innbyggere skal ha like
muligheter til demokratisk deltakelse og til å forme Steinkjer. Barn og unge skal gis mulighet
til reell politisk innflytelse gjennom ungdomsrådet, og skolene skal ta et større ansvar for
demokratiopplæring. Elevrådsarbeidet må styrkes og elevrådene må få en sterkere
innflytelse i grunnskolen.
Steinkjer Arbeiderparti ønsker å ha en åpen inngang til Kommunesammenslåingsprosessen. Kunnskapsinnhenting om hvordan vi best møter fremtidens utfordringer er ufarlig.
En viktig forutsetning er at innbyggerne involveres i prosessen på en god måte. Å bygge en ny
kommune er ikke å fjerne identiteten til innbyggerne, det er å ta vare på den. Steinkjer må
være raus overfor andre kommuner som ønsker å slå seg sammen med oss, uten at dette
går på bekostning av våre tjenester og vår identitet. Steinkjer kommune skal være en attraktiv
arbeidsplass, hvor ansatte har god innflytelse og muligheten til faglig påfyll og etterutdanning.
Steinkjer Ap ønsker å styrke trepartssamarbeidet i kommunen, og gjennom det være en
garantist for sykelønnsordningen, arbeidsmiljøloven og for arbeidet mot sosial dumping.
Kvinners deltakelse i arbeidslivet er en av suksessfaktorene i vårt velferdssamfunn. Til
tross for dette har vi et kjønnsdelt arbeidsliv, og mange kvinner jobber ufrivillig deltid.
Steinkjer Arbeiderparti ønsker å ha en bred kartlegging i kommunen for å se hvor mange
som ønsker en høyere stillingsandel. Mulighet til utvidet arbeidstid for deltidsansatte må
gjøres reel. Steinkjer kommune må utvikle en god heltidskultur som bygger på
arbeidstidsordninger som ivaretar de ansattes helse, verne- og velferdsmessige behov, og
som muliggjør full deltakelse i arbeidslivet fram til pensjonsalder.
Steinkjer skal ta samfunnsansvar og bosette flyktninger og mennesker som er i nød.
Kvalifisering i norsk er det viktigste enkelttiltaket for god og rask integrering, og mange av de
som innvandrer til Norge har svak eller ingen skolebakgrunn. Steinkjer voksenopplæring skal
gjennom introduksjonsprogrammet for nyankomne innvandrere, kvalifisere den enkelte til
arbeid. Dette må gjennomføres med en kompetansekartlegging, utdanning og en utvidet
bruk av praksisplasser og yrkeskvalifiserende opplæring.
Steinkjer Arbeiderparti vil:








sikre deltakelse og inkludering av lokalbefolkningen i politisk og frivillig arbeid
gi barn og unge innflytelse og påvirkningskraft gjennom mer demokratiopplæring i
skolen, en styrkning av elevrådene og mer makt til Ungdomsrådet
inkludere innbyggerne i Steinkjer med å lage en ny byplan som bidrar til økt urbanitet
og flere møteplasser i Steinkjer sentrum
kartlegge uønsket deltid, for å øke stillingsprosenter og øke antallet fulltidsstillinger
arbeide sammen med arbeidstakerorganisasjonene for at Steinkjer kommune utvikler en
god heltidskultur der hele faste stillinger skal være hovedregelen
ha en tidlig kartlegging av medbragt kompetanse for flyktninger, med mål om å
kvalifisere til arbeid i Steinkjer
styrke arbeidet med å integrere innvandrere i lokaldemokratiet, arbeidslivet,
bofellesskap, fritidsaktiviteter og i aktiviteter for barn og unge
styrke og videreutvikle trepartssamarbeidet i kommunen
BEVARE - PLANLEGGE - FORNYE
Steinkjer Arbeiderparti mener at Norge skal være et foregangsland i klima- og miljøarbeidet
og at Steinkjer kommune skal være en bidragsyter i dette arbeidet. Det trengs en felles
internasjonal innsats for å redusere utslippet av klimagasser tilstrekkelig. Samtidig kan en
tredjedel av de nasjonale utslippene Norge skal kutte tas gjennom virkemidler kommunene
rår over. Vi vil tenke globalt og handle lokalt.
Klimaperspektivet må være del av all kommunal planlegging, klimahensyn må være til stede i
kommunens tjenesteyting. De ansatte i kommunen må ha god kunnskap om klima og
miljøhensyn. FNs klimapanel sine anbefalinger bør være ledende i klimaarbeidet i Steinkjer
kommune. Kommunen må gjennom sin rolle som innkjøper stille miljøkrav. Det må arbeides
aktivt med avfallshåndtering for ytterligere å sikre effektivitet og unødvendig transport av
avfall.
For å møte utfordringer både i vekstområder og på mindre steder, er det avgjørende at
Steinkjer kommune tenker helhetlig og miljøvennlig i sin arealplanlegging. Særlig i
planleggingen av nye bo- og næringsområder må vi sørge for tilrettelegging for kollektive
transportløsninger, miljøvennlige bygg og god energiutnyttelse. Offentlige bygg og
infrastruktur har lang levetid og må planlegges, dimensjoneres og bygges for å tåle framtidas
klima. Vi vil stille krav om energieffektive nybygg, og samtidig legge til rette for at flere
fullfører klimatiltak på eksisterende bygg.
Steinkjer Arbeiderparti vil at det i større grad fortettes i Steinkjer sentrum framfor å utvide
sentrumsområdet. Fortetting må også være det bærende ved utbygging i grendene våre, og
i hytteområder.
Steinkjer skal ha et samferdselstilbud som gjør det enkelt for alle å bo - og arbeide i
kommunen. Det betyr at veier, jernbane, kaianlegg, mobil og bredbånd skal gjøres så
moderne og miljømessig bærekraftig som mulig innenfor de økonomiske rammene vi har.
Veksten i persontransporten innen sentrumsområdet i Steinkjer må tas med kollektivtrafikk,
sykkel og gange. Vi vil fortsette jobbingen med elektrifisering av Trønderbanen. Dette vil
føre til kortere reisetid mellom Steinkjer og Trondheim, noe som gir oss en større bo- og
arbeidsmarkedsregion. Det vil også knytte Innherred mer sammen med vekstområdet rundt
Trondheim.
Steinkjer Arbeiderparti vil:








fremme bygging av gang- og sykkelveier i Steinkjer
stille krav om energieffektive nybygg og fremme tiltak slik at flere utfører klimatiltak på
eksisterende bygg
initiere arbeid for å gå gjennom kommunens innkjøpsordninger, med tanke på å stille
strengere klima- og miljøkrav
arbeide for elektrifisering og modernisering av Trønderbanen, og for en utbygging
av E6 mellom Steinkjer og Trondheim
arbeide for at alle innbyggerne får fiber/høyhastighets internett
sikre en avgjørelse om å bygge en ringvei på sørsiden av sentrum
prioritere prosjekter som sikrer alle innbyggerne tilgang på kommunalt vann
videreutvikle Steinkjer havn for å kunne frakte mer gods sjøveien