FAU, Bjørndalsskogen skole

Møtereferat – FAU, Bjørndalsskogen skole
FAU, Bjørndalsskogen skole
Referent: Eli Heldaas Seland
Referat FAU møte nr. 04 – 2015
Møtedato:
20.04.2015
Møtedeltakere
Klasse
Rolle
Fornavn
1A
Representant
1A
Vararepresentant
1B
Representant
1B
Vararepresentant
2A
Representant
2A
Vararepresentant
2B
Representant
2B
Vararepresentant
3A
Representant
3A
Vararepresentant
3B
Representant
3B
Vararepresentant
4A
Representant
4A
Vararepresentant
4B
Representant
4B
Vararepresentant
5A
Representant
5A
Vararepresentant
5B
Representant
5B
Vararepresentant
6A
Representant
6A
Vararepresentant
6B
Representant
6B
Vararepresentant
7A
Representant
7A
Vararepresentant
7B
Representant
7B
Vararepresentant
Skolen Rektor
Skolen SFO-leder
FAU-roller
Leder
Kasserer
Sekretær
Fadderbarnansv.
Fadderbarnansv.
Webansvarlig
:
:
:
:
:
:
Tidsrom
Kl. 19:00-21:00
Til stede
Irene Furuberg
Renate Johannessen
Heidi Sevel
Elin Strand
Agnethe S. Seljenes
Benedicte Strømstad
Therese Seim
Miriam Seim
Marita Larsen
Christin Skogstad
Gunn K. Heskestad
Mona Berg Larsen
Birgitte Mehl
Carita Johansen
Ørjan L. Bratland
Delicia Sherington
Eli Heldaas Seland
Odd Sverre Oma
Liv Marit Magnussen
Anne-Britt Fredriksen
Fredrik Grøvan
Tor Olav Langeland
Thomas Titland
Dan Tonheim
Nina Frøkedal
Forfall
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Anita Haugland Skre
Camilla Moen
Vigleik Stoveland + Yngve Jørgensen
Cecilie Halland
Møtekalender
Fredrik Grøvan
Irene Furuberg
Eli Heldaas Seland
Benedicte Strømstad
x
XX
Mandager fra kl. 19:00 til 21:00, lærerværelset
10.september 2014
(Årsmøte)
29. september 2014
03. november 2014
01. desember 2014
05.
02.
02.
20.
04.
01.
januar 2015
februar 2015
mars 2015
april 2015
mai 2015
juni 2015
Side 1 av 4.
Møtereferat – FAU, Bjørndalsskogen skole
Nr.
4.00
Tekst
Innkalling og saksliste
Frister
Ansvarlig
Innkalling med saksliste ble sendt ut med epost 16. april.
Saksliste:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
4.01
Godkjenning av innkalling og referat fra
forrige møte
Rektors hjørne
17.mai-lotteriet: opptelling og trekning av
3 vinnere samt trekning av 4 loddselgere
som får kinobilletter til premie
17.mai-håndboken – her må vi fordele de
siste gjenstående oppgavene mellom oss
Orientering om kommunens
trafikksikringsplan 2014-2017 (ved Eli)
Eventuelt
Referat og innkalling godkjent. Fordi ikke alle
skulle være tilstede hele møtet ble dagsorden
endret, slik at sak 3 ble tatt til slutt.
REKTORS HJØRNE
Vigleik delte ut og presenterte resultater fra
elevundersøkelsen. Skolen er stort sett fornøyd
– ligger nær snittet for kommunen, fylket og
landet på de fleste spørsmålene.
Vigleik og Yngve orienterte om at skolen har
valgt å ikke være med i noe antimobbe- eller
trivselsleder-program, men at det jobbes mye
med skolemiljøet for å forebygging mobbing og
annen uønsket atferd. Det er mest fokus på
positiv grensesetting, heller enn kjefting og
pekefinger.
Yngve fortalte at det jevnt over er godt miljø på
skolen for tiden, men at det til enhver tid er noe
det må jobbes med. Han orienterte om at det
har vært et par utfordrende saker for
skoleledelsen i det siste og delte noen tanker
om det.
Foreldre i 3. klasse har savnet og etterlyst fokus
på sosiale regler – ting som har vært jobbet
med, stått på ukeplan etc. tidligere. Yngve er
opptatt av at skolen/lærerne må gi en respons
og holde dialogen med foreldrene om disse
tingene i gang.
Side 2 av 4.
Møtereferat – FAU, Bjørndalsskogen skole
Nr.
4.02
4.03
4.04
Tekst
17. MAI-lotteri
Følgende vinnere ble trukket ut:
1. premie: Sindre Dåvøy Tøsdahl
2.premie: Fredrik Pletten
3.premie: Fam Bertelsen
4 flinke elever som har solgt lodd vant to
kinobilletter hver:
Eirik Langeland 2B
Kaja C. Bersaas 2B
Sindre Titland 6B
Kristina 7A
17.mai-håndboken
Fredrik: FAU-repr. må sjekke at
klassekontaktene har sendt ut innkallinger til
møtet 4.5.
Frister
Ansvarlig
Fredrik kontakter dem
Skolen deler ut billettene
til elevene.
Snarest
FAU-repr. i 1. og 4.klasse
Skolen v/Lene-Maria må bes om å sende ut
påminnelse til alle foreldre i 1. og 4. klasse om
møtet 4.mai via Mobilskole
29.4.
Eli
100 plakater med 17.mai-programmet må
trykkes opp
Til møtet
4. mai
Anita. Fredrik sender
teksten
Prisliste må sjekkes – står den i noenlunde
rimelig forhold til det som er brukt på innkjøp?
Fredrik og Therese
Anita har ordnet fine FAU-buttons.
Irene må betale for dem
17.mai-håndboken må gjennomgås en gang til
for å sjekke at alt er plass, og at vi har en helt
oppdatert utgave tilgjengelig før neste møte.
Fredrik og Eli
Orientering om kommunens
trafikksikringsplan 2014-2017
Eli orienterte om hva som har vært gjort fra
FAUs side og om status på de tiltakene som
gjelder vår skole i planen. Utvidet
avsettingslomme er vurdert for dyrt i forhold til
sikkerhetsgevinst og ikke prioritert. Bedre
belysning og skilting om enveiskjøring er i
sekkeposter som enda ikke er fordelt. Kort
diskusjon: Kanskje er det en ide å forsøke å
pushe litt mer på for de tiltakene som enda ikke
er vurdert/prioritert. Det går alltid an å ta
kontakt med kommunen - da man fikk
gjennomført bedre sikring av Bjørgeveien, var
det som viste seg mest effektivt å få
saksbehandlere med på befaring.
Nina forsøker å etablere
kontakt med rette
vedkommende i
kommunen, og invitere
vedkommende til
befaring ved skolen
Side 3 av 4.
Møtereferat – FAU, Bjørndalsskogen skole
Nr.
4.05
Tekst
Eventuelt
Det er kommet en henvendelse fra FUG, hvor vi
oppfordres til å komme med innspill til saker
som kan tas opp / spørsmål man kan stille til
lokalpolitikere i forbindelse med høstens valg.
Frister
Ansvarlig
Fredrik sender rundt.
Neste FAU-møte blir mandag 4. mai.
Det presiseres at FAU-representanter som er forhindret fra å stille, selv har ansvar
for å varsle sin vararepresentant
Side 4 av 4.