Last Ned PDF - Oslo Barnehagen

Oslo kommune
Bydel Ullern
Kvernkallen barnehage
Kvernkallen
barnehage
Styrer Unn-Sissel Lundlie:[email protected]
Telefon: 95291132
Webside på kommunens portal:
http://www.barnehager.oslo.kommune.no/kvernkallen-barnehage/
ÅRSPLAN
progresjonsplan
og kalender
2015
Innhold
INNLEDNING .........................................................................................................................................3
KORT OM BARNEHAGEN ...................................................................................................................3
KOMMUNENS MÅL OG SATSINGER FOR OSLOBARNEHAGENE ..............................................3
BARNEHAGENS MÅL OG SATSINGER.............................................................................................4
DANNING GJENNOM OMSORG, LEK OG LÆRING ........................................................................5
BARNS MEDVIRKNING .......................................................................................................................5
SAMARBEID MED BARNAS HJEM ....................................................................................................6
FYSISK MILJØ SOM FREMMER ALLE BARNS UTVIKLING .........................................................6
INKLUDERENDE FELLESSKAP MED PLASS TIL DET ENKELTE BARN....................................6
SOSIAL KOMPETANSE ........................................................................................................................7
SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE......................................7
PLANLEGGING, DOKUMENTASJON OG VURDERING .................................................................8
PROGRESJONSPLAN FOR DE SYV FAGOMRÅDENE ....................................................................9
KALENDER...........................................................................................................................................14
OM ÅRSPLANMALEN ........................................................................................................................15
Årsplan 2015
2
INNLEDNING
Barnehagen drives etter lov om barnehager med forskrifter. Årsplanen med progresjonsplan gir
informasjon om de overordnede målene i barnehageloven og barnehagens tiltak for å nå disse.
Ansatte i barnehagen skal benytte årsplanen med progresjonsplanen som et arbeidsdokument.
Barnehagen utarbeider detaljerte planer som beskriver hvordan barnehagen konkret arbeider med
tiltakene som er fastsatt i årsplanen.
Foreldre skal gjennom planene få et godt innblikk i barnehagens arbeid, og se en klar sammenheng
mellom de konkrete aktivitetene i barnehagen og de overordnede målene.
Barnehagens styrer har det faglige ansvaret for utarbeidelse av årsplan med progresjonsplan i
samarbeid med ansatte og foreldre.
Barnehagens årsplan med progresjonsplan, fastsettes av barnehagens samarbeidsutvalg.
KORT OM BARNEHAGEN

Kvernkallen barnehage åpnet i nåværende nybygde lokaler i august 2010.Barnehagen er
kommunalt drevet og har 6 baser med barn fra 1- 5 år. Løveunge, Neshorn og Giraff er baser
med 18 barn i alderen 2,5 - 5 åringer med 18 barn. Zebra, Krokodille og Apekatt er baser med
9 barn i alderen 1 – 3 år.Alle basene har en pedagogisk leder og to assistenter/ barne- og
ungdomsarbeidere.

Vår visjon er: ”VI SKAL GI BARNA EN LEKENDE OG TRYGG BARNDOM ”

Vi tilbyr et allsidig og variert aktivitetstilbud tilpasset barnas behov og alder.Barnehagene
ligger rett ved Ullern kunstgressbane, i tillegg er det flotte turområder i umiddelbar nærhet.

Kvernkallen hører til Barnehageteam 3 sammen med Ullernkollen og Møllefaret barnehage i
bydel Ullern og har felles ledelse av en styrer og en assisterende styrer – fagleder.

Åpningstiden er fra 07.30 – 17.00

For øvrig så følger vi Oslo kommunale forskrifter.
KOMMUNENS MÅL OG SATSINGER FOR OSLOBARNEHAGENE



Oslos barnehagebarn skal få et likeverdig tilbud av høy kvalitet
Alle barn skal kunne norsk og være forberedt til skolestart
Alle ansatte i barnehagene skal kunne godt norsk og bidra til barnas språkutvikling.
Årsplan 2015
3
Våre tiltak for å oppnå dette i år:

Vi planlegger våre aktiviteter og evaluerer gjennomføringen ut fra Bydel Ullerns visjon og
kvalitetskriterier for bydelens barnehager.

Vi bruker Oslobarnehagens standard for blant annet systematisk oppfølging av barns
språkutvikling, samarbeid om overgang barnehage-skole og samarbeidsrutiner med
barnevernet.

Vi vektlegger arbeidet med barnas lek og sosiale utvikling for å sikre god skolestart.

Vi krever Norskprøve 3 ved ansettelser og har kompetansehevende tiltak for hvordan hele
personalgruppen kan bidra til barnas språkutvikling.
BARNEHAGENS MÅL OG SATSINGER

I Kvernkallen barnehage skal barna daglig møte et miljø som stimulerer til utvikling av et
godt språk.

Barnehagen skal arbeide kontinuerlig med å støtte og fremme enkeltbarns og barnegruppens
sosiale ferdigheter.

Barnehagen skal bidra til at barn som trenger det, får riktig hjelp til riktig tid.
Våre tiltak for å oppnå dette i år:

Personalet skal bruke hverdagssituasjonene til språklig stimulering og dialog.

Personalet skal være gode rollemodeller og skal støtte og tilrettelegge for positivt samspill og
god lek.

Vi leser bøker, bruker sanger, rim og regler.

Vi lærer barn å løse konflikter med ord, finne kompromisser, dele, lytte og se andres behov.

Vi samarbeider med Fagsenteret og andre samarbeidspartnere ved bekymring for et barns
utvikling og setter inn hensiktsmessig tiltak i samarbeid med foreldrene.

Vi veileder foreldre i de hjelpetiltak som bydelen kan tilby.
Årsplan 2015
4
MÅL FRA LOV OM BARNEHAGER OG RAMMEPLAN
DANNING GJENNOM OMSORG, LEK OG LÆRING


Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og
lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.
Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon,
slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse,
likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn som er
forankret i menneskerettighetene.
Våre tiltak for å oppnå dette i år:

Kompetanseutvikling i personalgruppen med fokus på ” den tilstedeværende voksne”; Dvs en
voksen som er nærværende og engasjert i det enkelte barns trivsel og utvikling.

Formidle respekt for ulikheter og likeverd ved å undre seg sammen.

Vi formidler og reflekterer sammen med barna over hva som er god mellommenneskelig
adferd og hvilke sosiale normer som gjelder i samfunnet.

Vi har lekegrupper, aldersinndelte grupper og grupper på tvers av avdelingene.

I perioder fordyper vi oss i et tema – arbeid.

Vi markerer høytider som jul, påske og 17. mai
BARNS MEDVIRKNING



Barna skal ha rett til medvirkning tilpasset barnas alder og forutsetninger.
Barn i barnehagen har rett til å gi utrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet.
Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens
virksomhet.
Våre tiltak for å oppnå dette i år:

Barna får valgmuligheter ut fra alder og modenhet når det er hensiktsmessig, for eksempel i
lek og ulike aktiviteter.

Personalet skal være lydhøre for barns uttrykk, verbalt og nonverbalt, for å støtte barnet i å ta
riktige valg for seg selv og andre.

Ta barna med på råd og innhente barnas synspunkter på deres hverdag i barnehagen.

Personalet sikrer god organisering slik at alle barn blir sett og hørt.
Årsplan 2015
5
SAMARBEID MED BARNAS HJEM


Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og
lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.
For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et
samarbeidsutvalg.
Våre tiltak for å oppnå dette i år:

Personalet skal være tilgjengelige for foreldre ved levering og henting, for utveksling av
informasjon om eget barn.

Vi gir informasjon ved endringer i personalgruppen.

Alle foreldre får minimum tilbud om 1-2 foreldresamtaler i året, eller flere ved behov.

Vi har ett foreldremøte på høsten.

Barnehagen har eget Samarbeidsutvalg (SU) der to valgte representanter fra foreldregruppen
sitter sammen med 2 repr. fra personalet, i tillegg til styrer som er eiers repr.SU fastsetter bla
årsplanen.
FYSISK MILJØ SOM FREMMER ALLE BARNS UTVIKLING

Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og
aktiviteter.
Våre tiltak for å oppnå dette i år:

Alt tilgjengelig areal i barnehagen har sin funksjon, og brukes til lek og aktiviteter.

Vi bruker hele uteområdet, foran og bak huset i perioder for å gi god variasjon.

Alle avdelinger tilbyr turdager i nærmiljø og noen langturer tilpasset barnas alder.
INKLUDERENDE FELLESSKAP MED PLASS TIL DET ENKELTE BARN



Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi.
Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for
diskriminering.
Barnehagen skal ta hensyn til barnas alder, funksjonsnivå, kjønn, sosiale, etniske og
kulturelle bakgrunn, herunder samiske barns språk og kultur.
Årsplan 2015
6
Våre tiltak for å oppnå dette i år:

Voksne skal observere og sikre at alle barna får delta i lek og utvikle vennskap.

Voksne skal støtte og veilede barna i å kunne ta andres rolle og se en sak fra flere
synsvinkler.

Vi har fokus på å møte gutter og jenter likt,uten føringer begrunnet i kjønn eller ulik kulturell
bakgrunn.
SOSIAL KOMPETANSE


Barnehagen skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted
for fellesskap og vennskap.
Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til
at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap.
Våre tiltak for å oppnå dette i år:

Lære barn ulike lekekoder og sosialt aksepterte måter å ta og opprettholde kontakt med andre
i leken.

Vi skal tilpasse aktivitetene slik at det enkelte barn opplever mestring og glede over å lære.

Vi skal gi rom for å tulle, tøyse og le.

Voksne skal veilede barna i å kunne samarbeide, ta hensyn til og vise omsorg for andre.

Vi gir barna felles opplevelser som de kan bruke i sitt sosiale samspill med andre barn.

Personalet skal være gode rollemodeller.
SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE

Barnehagen skal i samarbeid med skolen, legge til rette for barns overgang fra barnehage til
skole og eventuelt aktivitetsskole.
Alle kommunale barnehager og skoler skal følger Oslostandard for samarbeid og sammenheng
mellom barnehage og skole. Et informasjonsskjema om barnetsendes skolen før skolestart gitt
foreldrenes samtykke.
Årsplan 2015
7
Våre tiltak for å oppnå dette i år:

Vi gir barna i førskolegruppen mer ansvar og øvelser i selvstendighet i alle våre
hverdagsrutiner og aktiviteter.

Vi har Skolegruppe en gang i uken.

Vi besøker Lysejordet skole, eventuelt også Lilleaker/ Bjørnsletta skole hvis flere barn skal
starte der.

Vi har foreldresamtale på våren der Informasjonsskjema fra barnehagen til skolen er tema.

Vi samarbeider tett med foresatte, skolen og bydelens fagsenter for barn med spesielle behov.

Vi inviterer de barna som begynte på skolen til en gjensynsfest på høsten.
PLANLEGGING, DOKUMENTASJON OG VURDERING



Barnehagens pedagogisk virksomhet skal planlegges, dokumenteres og vurderes.
Barnehagen skal tilrettelegges for medvirkning fra barn, foreldre, ansatte og eier.
Barnegruppens og det enkelte barns trivsel og utvikling skal observeres og vurderes
fortløpende.
Våre tiltak for å oppnå dette i år:

Personalet bruker avdelingsmøter, personalmøter og planleggingsmøter til å gjennomgå
observasjoner og sette tiltak for alle sider av virksomheten.

Vi gir ut ukeplan/periodeplaner og månedsbrev.

Vi skriver litt om ”dagen i dag” på infotavlen utenfor hver avdeling eller mail.

Foresatte medvirker gjennom informasjon og innspill ifht sitt enkeltbarn.

Foreldreråd og SU medvirker på vegne av alle foreldrene på en avdeling eller hele huset.

Vi dokumenterer gjennom presentasjon av barnas kreative uttrykk, fotomontasjer og
månedsbrev.

Vi bruker egen evaluering, medarbeiderundersøkelsen og brukerundersøkelsen som
vurderingsgrunnlag i tillegg til enkeltinnspill gjennom året.
Årsplan 2015
8
PROGRESJONSPLAN FOR DE SYV FAGOMRÅDENE
Progresjonsplanen beskriver hvordan barnehagen arbeider med de syv fagområdene som er beskrevet i rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver.
Fagområdene vil sjelden opptre isolert. Flere områder vil ofte være representert samtidig i temaopplegg og i forbindelse med hverdagsaktiviteter.



Barna skal utfolde skaperglede, undring og utforskertrang.
Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter.
Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser,kunnskaper og ferdigheter.
FAGOMRÅDENE
1-2 år

Vi bruker sang, rim, regler og
eventyr.

Vi bruker konkreter ved
fortellinger.

Dramatiserer for eksempel
eventyr.
Vi ser og snakker om pekebøker
og bildebøker.

Samtaler om erfaringer.

Vi setter ord på handling.

Vi lager rimord.

Samtale med barna.

Vi klapper stavelser i navnet.

Vi har språkgrupper for barn som
trenger litt ekstra ifht språklige
utfordringer.

KOMMUNIKASJON
SPRÅK
TEKST
Årsplan 2015
3-4 år

Vi utvider ordforråd gjennom å
bevisst bruke nye begreper og
synonymer.
9
Skolestartere

Vi bruker sang, rim, regler og
eventyr.

Vi leker med ord og uttrykk som
for eksempel å lytte ut første /siste
lyd i et ord, lage rime-ord, klappe
stavelser.

Øve på å fortelle/lage historier og
samtale med hverandre ved å lytte
og snakke etter tur.

Øver på å lytte til bok/ lese selv ut
fra bilder.

Bruker biblioteket aktivt.

Bli kjent med bokstaver og
bokstavlydene og øve på sitt eget
navn.

Ta imot beskjeder å utøve
FAGOMRÅDENE
1-2 år
3-4 år
Skolestartere
handlingen.
KROPP
BEVEGELSE
HELSE
KUNST
Årsplan 2015
.

Bruke sangleker, musikk og
bevegelsesleker.

Vi bruker gymrommet/ Uteterrassen 2.etg.

Vi oppmuntrer til at den enkelte
tør å prøve noe nytt.

Tilrettelegge for og oppmuntre til
fysisk lek ute og inne.

Varierte turer i terreng og lengde.



Øver på å smøre mat selv.
Vi øver på mestring og
selvstendighet ifht påkledning,
måltid, dobesøk, hygiene.
Bruker nærmiljøet til tur slik at
barna selv kan gå.

Vi lærer god håndhygiene.

Turer til museer og teater.

Lære om andre kulturer.

Vi serverer variert og sunt
kosthold.

Vi har fokus på god hygiene.

Vi uttrykker oss gjennom sang,
musikk og dans.

Vi blir kjent med norske
folkeeventyr.

Få kjennskap til ulike
formingsmateriale (plastelina,
maling, lim, fargestifter m.m.).

Vi dramatiserer og bruker sang og
musikk som ulike uttrykksmåter.


Bli kjent med norske folkeeventyr
som f.eks Bukkene Bruse.
Turer til ulike
kulturarrangementer tilpasset
aldersgruppen.

Bruker konkreter ved formidling

Formingsaktiviteter knyttet til
KULTUR
KREATIVITET

10
FAGOMRÅDENE
1-2 år
3-4 år
(sangpose/
språkkoffert/snakkepakke).

årstider og høytider/tradisjoner.
Vi undrer oss sammen med barna
om hva som skjer i de ulike
årstider.

Vi går turer i nærmiljøet.

Vi snakker om ulikt vær.

Vi ser etter dyr og planter på
utelekeplassen og på turer i
nærmiljø.


Oppleve å kjøre husets heis.
NATUR
MILJØ

Vi studerer livet i naturen og
lærer oss navnene og litt fakta om
det vi finner.
Vi leter etter dyr og planter og
lærer oss navnene.

Vi fokuserer på å ta vare på og
vise respekt for alt liv i naturen.

Vi bruker naturmateriale vi finner
ute i formingsaktiviteter og lek.


Oppleve å kjøre offentlig
transport.
Vi undrer oss over hva som skjer i
de ulike årstider og gjør
eksperimenter med for eksempel
is og vann.

Vi bygger med
konstruksjonsleker som for
eksempel klosser, duplo og togbane.

Barna får være med å bruke
fotoapparat eller andre tekniske
apparater sammen med en
voksen.
TEKNIKK
ETIKK
RELIGION
FILOSOFI
Årsplan 2015

Vi markerer høytider og
tradisjoner i barnehagen.
Skolestartere

Kildesortering, være med å kaste
søppel og papir.

Få kjennskap til fotoapparat og
utskrift av bilder.

Vi lærer om høytider og
tradisjoner i barnehagen.

Vi hjelper barn til å løse
konflikter på en konstruktiv måte.

Vi brukere her og nå -

Vi lærer om ulike kulturer,
11
FAGOMRÅDENE
1-2 år



NÆRMILJØ
SAMFUNN

Vi reiser til biblioteket.

Vi fokuserer på at barna skal bli
godt kjent med det fysiske miljøet
både ute og inne.
Årsplan 2015


Vi møter barnas tro, spørsmål og
undring med alvor og respekt.

Vi bruker Marius Mus - permen,
fortellinger, eventyr og bøker som
verktøy for samtaler rundt etiske
dilemmaer.

Vi utforsker nærmiljøet vårt.

Vi reiser på tur med buss og T –
bane.

Vi formidler likestilling i
naturlige situasjoner for barna.
Vi reiser på tur med buss og T –
bane.
Vi går til nærbutikken.
FORM
ROM
Vi går tur i nærmiljøet for å bli
kjent.
Vi bruker samlingsstund til å
formidle forskjellige begreper ved
Skolestartere
situasjonene til å lære barna
empati, toleranse og respekt for
hverandre.
Vi undrer oss sammen med barna.

ANTALL
3-4 år


religioner og tradisjoner.

Vi besøker nærmiljøskolen
Lysejordet (og Lilleaker/
Bjørnsletta hvis det er aktuelt).

Barna får medvirke i beslutninger
og bidra til fellesskapet.

Lære om demokratiske prinsipper
gjennom situasjoner i egen
hverdag.
Vi bruker eventyret Bukkene
Bruse til å lære tall og begreper
som 1,2,3, stor, mellomst, størst,
først, etterpå og sist m.m.

Vi øver på å telle til 10

Lære å kjenne igjen tallsymbolene
og geometriske figurer.
Vi gir barna erfaringer om

Vi gir barna erfaring om mål,
12
FAGOMRÅDENE
1-2 år
3-4 år
å bruke eventyr, sang, rim og
regler.


Årsplan 2015
Vi teller, benevner og sorterer når
vi for eksempel rydder.
Barna ”går på tur” imellom
avdelingene og vi teller
trappetrinn.
plassering og orientering for å øve
opp sine evner til lokalisering
(Eks: vaske hender på badet,
legge matboksen i sekken).

Vi spiller enkle spill.

Vi bruker konkreter for å få en
forståelse for tallsymbolene
13
Skolestartere
høyde, vekt, temperatur, tyngde,
volum og tid.

Vi spiller terningspill og lærer
regelleker.
KALENDER
Oversikt over viktige aktiviteter og kulturbegivenheter dette året.
NÅR
HVA
2.januar
Planleggingsdag. Barnehagen er stengt
11.februar
Karneval (for barna)
25.mars
Gul Fest småbarn (for barna)
26.mars
Gul Fest storbarn (for barna)
6.mai
Foreldredugnad
12.mai
17. mai – feiring.(for barna )
15.mai
Planleggingsdag. Barnehagen er stengt
10.juni
Sommerfest arrangert av Foreldreutvalget (for barn, foreldre og ansatte)
28.august
Planleggingsdag. Barnehagen er stengt
September
Foreldremøte – dato og invitasjon kommer.
14.oktober
Gjensynsfest for skolebarna som begynte på skolen i august
26.oktober
Planleggingsdag. Barnehagen er stengt
11.desember
Lucia- feiring (Storbarnsavd inviterer foreldre)
16.desember
Nissefest småbarn (for barna)
17.desember
Nissefest storbarn (for barna)
Faglig ansvarlig for årsplanen ved styrer: Unn-Sissel Lundlie og Marianne Christensen
Årsplanen ble fastsatt i barnehagens samarbeidsutvalg den: 19.01.2015
Årsplan 2015
14
OM ÅRSPLANMALEN
Oslo kommunes mal for årsplan med progresjonsplan skal brukes av alle kommunale barnehager i
Oslo. Det anbefales også at ikke-kommunale barnehager bruker malen. Årsplan med progresjonsplan
skal utarbeides på grunnlag av barnehageloven, kommunale styringsdokumenter, brukerundersøkelsen
og evalueringen av forrige årsplan.
Styringsdokumenter:







Lov om barnehage
Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver
Oslo kommunes budsjett
Bydelens budsjett
Oslostandarden for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole
Barnehagens vedtekter
Veilederen ABC og 1,2,3
Årsplanmalen er utarbeidet av som en del av Oslo kommunes prosjekt Oslobarnehagen, som skal øke
kvaliteten i barnehagene og spesielt styrke barnehagen som læringsarena.
www.barnehager.oslo.kommune.no| [email protected]| tlf: 02180
Årsplan 2015
15