Metodefrihet og profesjonsfelleskap

Metodefrihet og profesjonsfelleskap
Tolkning av Oslo Kommunes oppdrag
Oslo kommunes oppdrag
Fra vedtaket
• Det etableres obligatorisk språ kkartlegging av alle 3-å ringer i
forbindelse med 3-å rskontroll på helsestasjon eller i barnehagene.
Fra oppdragsbrevet
• Av brevet fremgår det at bydelene skal sørge for at alle foreldre «får
tilbud om dokumentasjon av barnets språkutvikling ved 3-års alder.»
• I Oslostandard for systematisk oppfølging av barns språ kutvikling er
det beskrevet rutine for kartlegging av barnets norsksprå klige utvikling.
Videre er det besluttet at kartlegging av barnas språ kutvikling skal
gjøres med TRAS i alle kommunale barnehager i Oslo. Foresatte må
samtykke til kartleggingen.
• For å følge opp bystyrets vedtak skal foresatte til barn som ikke allerede
er språ kkartlagt, få tilbud om dokumentasjon av barnets språ kutvikling
ved 3-å rs alder. Dersom foresatte takker ja til tilbudet, skal skriftlig
samtykke innhentes. Barnehagene skal benytte TRAS til denne
dokumentasjonen.
• Hvordan tolker dere Oslo kommunes oppdrag?
Utdanningsforbundets vurdering av
Oslo kommunes oppdrag
• Av brevet fremgår det at bydelene skal sørge for at alle
foreldre «får tilbud om dokumentasjon av barnets
språkutvikling ved 3-års alder.»
• Slik oppdragsbrevet er formulert forutsetter vi at
barnehagelærere gjør en forhåndsvurdering av hvilke
barn de mener at trenger språkkartlegging, og at de i
sin kommunikasjon med foreldrene formidler sin
vurdering.
• Det gir foreldrene et bedre grunnlag for å velge om de
ønsker en slik kartlegging.
18.05.2015
Utdanningsforbundets vurdering
• Utdanningsforbundet mener det er problematisk at
Oslo kommune pålegger barnehagene å bruke et
bestemt verktøy.
• I de tilfeller hvor det er aktuelt å bruke et
kartleggingsverktøy for oppfølging av barns språk, er
det barnehagelærerne som må velge verktøyet.
• I saken fra Oslo Kommune er det sentralt å spørre om
arbeidsgiver kan pålegge bruk av metode eller verktøy
som styrer og barnehagelærer vurderer som lite egnet
til formålet.
• Utdanningsforbundets juridiske gjennomgang av
gjeldende rett tyder på at eier ikke har denne retten.
18.05.2015
Utdanningsforbundets vurdering
• Utdanningsforbundet registrerer at KD og
departementet har en lik tolkning av gjeldende rett på
dette området.
• En endring av barnehageloven kan likevel berede
grunnen for at vi får flere saker hvor barnehageeier
pålegger lærere å bruke verktøy de ikke opplever som
gode
18.05.2015
Endringer i barnehageloven 2015
• KD utsetter behandlingen på ubestemt tid
• Kan også få konsekvenser for arbeidet med ny
rammeplan som er ventet på høring etter sommeren.
Strategiplan:
Mål:
• Regjeringens forslag om å presisere at eier har rett til
velge system, verktøy og metode for barnehagens
arbeid med vurdering og dokumentasjon får ikke
flertall i stortinget.
Strategigrep vedrørende endringer i barnehageloven







Argumentasjon. Profesjonsfaglig og juridisk.
Utforme budskap basert på lærerprofesjonens etiske plattform og hensynet til
barnets beste.
Synliggjøre hva som er negativt for barna ved at eier har en slik rett.
Vise til at samme tolkning i så fall også må gjelder skole og til vurderingsforskriften
som gir lærerne stort handlingsrom. Vise til eksempler som Sandefjordsaken
Som organisasjon må vi være tydelige på at dette er en profesjonskamp som
handler om både skole og barnehage. Og hele organisasjonen må stå bak og gi
støtte i denne kampen.
Få stortingspolitikerne til å forstå at det er de som har ansvar for loven og at det er
de som har makt til å gjøre endringer som må til for at loven skal fungere i praksis.
Skape allianser og få andre i sektoren som mener det samme til å presse på fram
mot ferdigstillelse av lovproposisjon og behandling av denne.
Initiere debatt og få saken belyst i media
18.05.2015
Det viktigste nå:
• Fastholde vårt standpunkt
• Presentere et bedre alternativ - synliggjøre hvordan et
godt vurderings og dokumentasjonsarbeid i
barnehagen foregår
• Fortsette å påvirke og argumentere overfor politikere.
Viktig fram mot kommunevalget!
• Vise eksempler i media
• Videreutvikle argumentasjonen
• Konkret forslag til lovtekst
• Vurdere å initiere et utviklingsarbeid om vurdering
Hva er godt vurderingsarbeid i
barnehagen?
Vurderingsarbeid i barnehagen
• Vurdering av barns kompetanse foregår i alle
barnehager, men er et område det ikke har vært stor
faglig oppmerksomhet om de siste tiårene.
• Det er nesten utelukkende kartlegging som har blitt
diskutert – selv om dette nok må sies å være en liten
del av vurderingsarbeidet.
Vurderingsarbeid i barnehagen
• Barnehagelærere vil ganske sikkert bli utfordret på
dette området når loven skal behandles, men også
videre inn mot en revidering av rammeplan for
barnehagen.
• Utdanningsforbundet trenger politikk på dette
området.
• Politikk som gir rom for barnehagelærernes og
profesjonsfellesskapets mulighet for skjønnsutøvelse –
og samtidig viser at profesjonen ønsker å ta ansvaret
for dette området.
• Vi bør benytte anledningen til å løfte frem fagspråket
vårt, og selv sette ord på hva godt vurderingsarbeid er.
Hvorfor er fagspråket så viktig?
• Fagspråk er profesjonsbyggende
• Fagspråk underbygger opplevelsen av at profesjonen
representerer ekspertise på et område
• Fagspråk understreker profesjonens betydning
• Vi må bruke vårt fagspråk til å svare på de områdene vi
blir utfordret på:
– Eksempel: Hva er vår løsning på hvordan det bør
arbeides med språk i barnehagen?
Nyere forskning om fagspråk
• Liv Torunn Eik viser at nyutdannete la bort
fagbegrepene fra utdanningen og så ut til å tilpasse seg
det hverdagsspråket som ble brukt av resten av
personalet.
• Jostein Østmoen og Lise Juritsen viser i sin hvordan
barnehagelæreres fagspråk kommer til uttrykk i faglige
kollegiale forum.
• Det er et undrende perspektiv i mange av samtalene
men de synes å se at mye av diskusjoner og de
pedagogiske resonnementene i møtene baserer seg på
erfaringer mer enn faglighet.
Nyere forskning om fagspråk
• Willy Ågre (2011) intervjuet noen barnehagelærere før
og etter foreldresamtalene og ble opptatt av at
barnehagelærerne i liten grad brukte fagtermer om
språk når de snakket med foreldrene om barns språk
og at de synes å ha et ambivalent forhold til å ta dette
fagvokabularet i bruk.
• Det var også begrenset tid til å utdype den gjensidige
innsikten foreldre og barnehagelærer hadde om
barnets språkferdigheter.
• Barnehagelærerne unnlot å nyansere og justere språket
i tråd med hva foreldre de snakket med mens det var
mye gjennomgang av rutinesituasjoner.
Nyere forskning om fagspråk
• Molander og Terum (2008, s. 23) mener at
profesjonsutøvere trenger innblikk for å utøve sitt yrke
på en god måte, men profesjonsutøveren trenger også
«å løfte blikket» for å få «utside» på sin aktivitet.
• Molander og Terum er opptatt av to former for
kompetanse, aktørkompetanse og
kommentatorkompetanse og knytter
kommentatorkompetansen til utsideblikket på den
profesjonelle praksis.
Trengs en egen ordbok for å forstå
barnehagelæreres fagsjargong?
Barndommens egenverdi
Et helhetlig læringssyn
Referer til at barndommen er epoke
som er viktig for barn her og nå, i
motsetning til kun å være en epoke som
forbereder barna for skolen og livet.
Referer ofte til at det er flere forhold
som påvirker barns læring. Eksempelvis
er barns vilkår for lek, og at deres behov
for omsorg er dekket, to premisser for at
læring skal finne sted.
Den nordiske modellen
Referer til en barnehagetradisjon der
leken har en betydelig plass, i
motsetning til den anglo-amerikanske
tradisjonen hvor barnas læring og
skoleforberedende aktiviteter er
vektlagt. Når den nordiske modellen
omtales, refereres det ofte til begrepet
et helhetlig læringssyn.
Barnehagens egenart
Ofte satt i sammenheng med
betydningen av den nordiske modellen.
Handler om også om at barnehagen som
institusjon, har særegenheter som gjør
at den skiller seg fra andre
sammenlignbare institusjoner, slik som
hjemmet og skolen.
Gruppeoppgave
• Hvordan kan vi sikre et godt vurderings og
: dokumentasjonsarbeid i barnehagen?
– Hva er godt vurderings- og dokumentasjonsarbeid i
barnehagen?
– Hvordan sikre at barn som trenger ekstra tiltak fanges
opp?
– Hvordan bør barns utvikling og trivsel i barnehagen
vurderes?
– Hvordan kan vi dokumentere barnas trivsel og utvikling
på en god måte og hvordan dokumentere at vi vurderer?
– Hvilken rolle skal ulike pedagogiske verktøy og metoder
ha i arbeidet?