Saksfremlegg til formannskap kommunestyre

SØNDRE LAND KOMMUNE
SAKSFRAMLEGG
Ark: 144
Arkivsaksnr.: 14/1676 l.nr. 15/6137
Kommune
Styre, råd, utvalg m.v.
Søndre Land Kommunestyret
Møtested
Rådhuset
Møte Dato
22.6.2015
Saksbehandler: Lars Harald Weydahl
Sak: SLUTTBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN FV.247 HOVHASVOLDSETER
Innstilling til vedtak:
::: &&& Sett inn innstillingen under &&&
Søndre Land kommunestyre utsetter behandlingen av reguleringsplan Fv.247 HovHasvoldseter, parsell Rådyrvegen-Hasvoldseter fremmet av Statens vegvesen (planhefte
datert mai 2015, plankart datert 23.4.2015).
Dette i påvente av ny politisk behandling i Oppland fylkeskommune høsten 2015 med sikte på
breddeutvidelse til 7,5 m og eventuelt gang- og sykkelveg på deler av strekningen.
::: &&& Sett inn innstillingen over &&&
... &&& Sett inn saksutredningen under &&&
Vedlegg:
1. Oversendelsesbrev fra SVV av 24.4.2015
2. Planhefte av mai 2015 for Fv. 247 Hov-Hasvoldseter for parsell RådyrvegenHasvoldseter. Inneholder planbeskrivelse med arealregnskap, forhåndsmerknader,
ROS-analyse, planbestemmelser og plankart av 23.4.2015.
3. Merknadsrapport april 2015 vedlagt de enkelte merknadene etter høring, (oppdatert
4.juni 2015)
4. Saksframlegg formannskapet for høringsuttalelse 25.mars 2015
5. Saksframlegg formannskapet, orienteringssak 6.mai 2015
Bakgrunn:
Det vises til vedlagte saksfremlegg til formannskapsmøte 22.april og 6.mai der det
foreligger nærmere beskrivelser og vurderinger i saken som er viktig bakgrunnsstoff
ved sluttbehandling.
Reguleringsplan for Fv.247 strekning Hov-Hasvoldseter er oversendt kommunen for
vedtaksbehandling av kommunestyret etter offentlig ettersyn.
Saken var oppe i formannskapet kun som orienteringssak 6.mai 2015 siden det var berammet
et møte 19.mai med fylkeskommunen og vegvesenet. Deltagere i møtet ble enige om en
Søndre Land kommune
side 1
SØNDRE LAND KOMMUNE
befaring for å skaffe seg bedre inntrykk av hvordan en ny 6,5 m veg er. Denne befaringen ble
utført 2.juni 2015.
Saksgang:
1. Varsel om oppstart av planarbeid 9.10.2014
2. Åpent møte i rådhuset 29.10.2014
3. Høringsbrev offentlig ettersyn 25.2-13.4.2015 med kunngjøringsannonse 5.3.2015.
4. Åpent møte i rådhuset 10.3.2015
5. Formannskapsmøte 25.3.2015 for høringsuttalelse fra kommunen
6. Formannskapsmøte 6.5.2015, orientering etter offentlig ettersyn
7. 19.5.2015, møte mellom kommunen og representanter fra vegvesenet og
fylkeskommunen
8. 2.6.2015, befaring på 6,5m veg mellom kommunen og representanter fra vegvesen og
fylkeskommunen
Befaring av forholdsvis ny vegstrekning på Fv.92 sør for Kapp. Bredden ble målt til 6,7 m mellom
skulderkantene, noe bredere enn minimumskravet på 6,5 m.
Fra kommunens side er det først og fremst to forhold som har vært viktig å få ivaretatt når det
gjelder kvaliteten på vegstrekningen:
1. Bæreevnen på vegstrekningen der utskiftning av masse er påkrevd, ikke bare
stykkevis rehabilitering
2. Bredden av vegen der det har vært ønskelig med 7,5 m og gul midtstripe i stedet for
6,5 m bredde (dagens vegbredde er mellom 6,1 og 6,4 m).
Det er bevilget 35 mill. over 3 år fra og med 2015 i revidert handlingsprogram for fylkesveger
2014-2017. Bevilgningen er en del av opprustningen innenfor reinvesteringsprogrammet for
fylkesvegnettet. Bevilgningen vil uansett ikke være tilstrekkelig for å realisere hele
reguleringsplanen, i tillegg er det behov for å gjøre ferdig det stykket med fortau som gjenstår
opp til Rådyrvegen i tråd med tidligere vedtatt reguleringsplan. Det må med andre ord
tilleggsbevilgninger på plass for å realisere hele reguleringsplanen og gjenstående fortau.
Søndre Land kommune
side 2
SØNDRE LAND KOMMUNE
I samtale med leder for strategisk samferdsel i Oppland fylkeskommune er det gitt tydelige
signaler på at en forsinkelse i byggestart til 2016 ikke betyr at bevilgningen vil falle ut.
En utvidelse av bredden til 7,5 m er imidlertid ikke i tråd med «reinvesteringsprosjekt» og
saken må derfor til ny politisk behandling på fylkesnivå. Deretter må en eventuell endret
reguleringsplan ut på ny høringsrunde, noe som vil forsinke byggestart.
Muntlig har vegvesenet gitt beskjed om at en økning fra 6,5 m til 7,5 m bredde vil øke
kostnadene med omkring 10-15%.
Det har vært fremmet hvorvidt et lån fra kommunens side kan sikre ønsket vegkvalitet og
rask realisering, dette er imidlertid fra fylkeskommunen ikke aktuelt siden dette må betales
tilbake senere og medfører i realiteten en tilleggsbevilgning «utenfor tur». Derimot ønskes et
tilskudd fra kommunen velkomment, dette vil gjøre det lettere å få gjennomslag for
kommunens ønsker.
Teknisk avdeling ønsker planlagt og gjennomført vann- og avløp lagt opp til Skjeskroken.
Denne utbyggingen bør foregå samtidig med opprustning av veg, eventuelt gang- og
sykkelveg. Tidspunktet for dette tiltaket er fleksibelt, men det må ha budsjettmessig
forankring.
Trafikksikkerhetsutvalget i Søndre Land har prioritert en gang- og sykkelveg fra Rådyrvegen
og opp til første ferist i kommuneplanens arealdel som er under utarbeidelse. Dette er ikke
tatt inn i planforslaget siden det ikke ligger inne i prosjektet/bevilgningen.
Vurdering:
Representanter fra vegvesenet har både i møtet 19.mai og under befaringen 2.juni bekreftet at
bæreevnen til vegen skal sikres gjennom tilstrekkelig med utskiftning av masse. Detaljer
rundt bæreevne kommer inn i byggeplan og har derfor hatt mindre omtale i reguleringsplanen.
Det er fra kommunens side vært uttrykt at det er viktigere å få gjort deler av strekningen
skikkelig og heller vente på senere bevilgninger enn å foreta punktvise utbedringer.
Et positivt vedtak nå i juni medfører at arbeid med byggeplan, grunnerverv og avskoging kan
skje dette året, men trolig vil byggestart først være realistisk i 2016.
Siden det for alle alternativene er usikkert tidsmessig å få til byggestart i 2015, bør
tidsaspektet ikke ha avgjørende betydning for valg av alternativ. Det kan imidlertid være noe
risiko tilknyttet ny politisk behandling til høsten, særlig hvis hele planen utsettes, siden
utfallet er vanskelig å forutse.
Fra kommunens side synes det vanskelig å skulle gi et tilskudd til bedret kvalitet eller raskere
utbygging av fylkesveg 247 siden dette i prinsippet er fylkeskommunens ansvar og
kommunen har andre prioriterte investeringsoppgaver.
Alternativer:
Slik saken i dag framstår, er følgende 3 alternativer mest aktuelle:
Søndre Land kommune
side 3
SØNDRE LAND KOMMUNE
Alt. 1: Vedta planen slik den foreligger
Kommunen har da forutsigbarhet og en plan å forholde seg til. Strekninger utbedres så langt
avsatte midler strekker til og senere etter hvert som tilleggsbevilgninger eventuelt gis. Dette
er rimeligste alternativ. Kommunen bør prioritere hvilken strekning som startes med.
Byggeplan, grunnerverv og avskoging kan foregå i 2015 men ingen garanti for at byggestart
kan påbegynnes i 2015.
En eventuell gang- og sykkelveg opp til første ferist må arbeides senere med som eget
prosjekt og ligger sannsynligvis langt fram i tid. Planen har ikke tatt høyde for trasè til
framtidig gang- og sykkelveg.
Alt. 2: Utsette planen slik den foreligger
Saken fremmes til ny politisk behandling i fylkeskommunen høsten 2015 for om mulig å få
forståelse for behovet for 7,5 m bredde for hele strekningen. Hvis kommunen får gjennomslag
for dette, må endret reguleringsplan ut på ny høring. Om endret vedtak i fylkeskommunen
ikke tilfører større bevilgning på kort sikt, blir en kortere vegstrekning ferdigstilt i første
omgang ved 7,5 m enn ved 6,5 m bredde. Hvis fylkeskommunen forkaster kommunens ønske
om større bredde og eventuelt gang- og sykkelveg på deler av strekningen, kan
reguleringsplanen slik den foreligger fremmes for vedtak i Søndre Land kommunestyre i løpet
av senhøsten 2015.
Utfallet av behandlingen i fylkeskommunen vil være vanskelig å forutse, det kan være noe
risiko forbundet med denne framgangsmåten og representant fra vegvesenet har overfor
administrasjonen frarådet det. Imidlertid kan det være verdt risikoen med bakgrunn i
viktigheten av god vegstandard mellom kommunesenteret og regionsenteret og vegens
betydning for pendeltrafikk og tungtrafikk.
Etter at vegen er rustet opp vil den sannsynligvis ta over mer trafikk fra Fv.34 langs fjorden
og Fv.114 over Trevatn, noe som vil medføre at strekningen mellom ferista og Hasvoldseter
nærmer seg grensa på 1500 årsdøgntrafikk som tilsier 7,5 m bredde.
Alt. 3: Vedta planen fra ferista og til Hasvoldseter og utsette nederste del
For strekningen fra ferista og inn til Hasvoldseter (ca 5,6 km) er grunnerverv m.m. enklere
enn for nederste del, men som ved Alt.1 er det likevel ingen garanti for byggestart i 2015.
Nederste del av strekningen (ca. 2,7 km) må få ny politisk behandling i fylkeskommunen, det
kan arbeides for å innlemme kommunens ønske om gang- og sykkelveg på denne strekningen.
Ny reguleringsplan må ved endring utarbeides for denne strekningen. Alternativet har den
fordelen at vegarbeidet kan komme raskt i gang på den lengste delen av strekningen og de
bevilgede midler kan bli benyttet. Nederste strekning kan forhåpentligvis få bredere veg
og/eller innlagt gang- og sykkelveg. Det kan imidlertid ta tid før nederste strekning har
nødvendig bevilgning til planlegging og gjennomføring og det vil derfor være usikkert
tidsmessig framdriften for nederste del av strekningen.
Søndre Land kommune
side 4
SØNDRE LAND KOMMUNE
Alternativ 3 medfører at planen fra avmerkning på kartutsnitt og nordover mot Hasvoldseter vedtas
nå.
Konklusjon:
Rådmannen opplever at saken dreier seg om å skulle velge mellom flere alternativ som hver
for seg har sine svakheter. Dette betyr at valget vil måtte handle om hva som skal vektlegges
sterkest. Rådmannen mener fortsatt det må være et hovedargument at vegen til
kommunesenteret i Søndre Land må være på samme nivå som vegene til andre
kommunesenter i fylket og innstiller på alt.2. Dette betyr en vegbredde på 7,5 m.
Konsekvensen er trolig den at det vil ta noe lenger tid å få oppgradert vegen enn om en går
inn for veg med en bredde på 6,5 m som i framlagt plan.
Alternative vedtak:
Det er gjort klart alternative vedtak for alt.1 og 3 nedenfor i tilfelle et av disse alternativene
skulle bli valgt:
Alt. 1: Vedta planen slik den foreligger
Søndre Land kommunestyre vedtar i medhold av PBL § 12-12 reguleringsplan Fv.247 HovHasvoldseter, parsell Rådyrvegen-Hasvoldseter fremmet av Statens vegvesen (planhefte
datert mai 2015, plankart datert 23.4.2015).
Alt. 3: Vedta planen fra ferista og til Hasvoldseter og utsette nederste del
Søndre Land kommunestyre vedtar i medhold av PBL § 12-12 reguleringsplan Fv.247 HovHasvoldseter, parsell Rådyrvegen-Hasvoldseter fremmet av Statens vegvesen, (planhefte
datert mai 2015, plankart datert 23.4.2015) for strekningen fra Sjølaasvegen 328 (ved ferista)
til Hasvoldseter.
Nederste strekning fra Rådyrvegen til Sjølaasvegen 328 avventer resultatet av ny politisk
behandling i Oppland fylkeskommune høsten 2015 med sikte på breddeutvidelse til 7,5 m
og/eller gang- og sykkelveg langs strekningen. Inntil denne strekningen er politisk avklart i
Oppland fylkeskommune og reguleringsplanen for denne strekningen er vedtatt eller endret,
er denne delen av reguleringsplanen unntatt rettsvirkning.
Søndre Land kommune
side 5
SØNDRE LAND KOMMUNE
... &&& Sett inn saksutredningen over &&&
Nils Hesthagen
Rådmann
Lars Harald Weydahl
saksbehandler
dato: 04.06.2015
Søndre Land kommune
side 6