Effektivitet i gruppearbeidet

Prosjektrettet systemarbeid
Tema: arbeide i grupper
Høsten 2008
Lærere: Tore Mallaug, Kjell Toft Hansen
Tema for dagen er…








Grupper
Effektivitet i gruppearbeide
Hvorfor gruppearbeide?
Gruppeutvikling
Belbins 9 temaroller
Arbeidskontrakt
Faser i gruppearbeidet
Gruppemøter
12.01.2017
© Kjell Toft Hansen
2
Grupper

To eller flere personer


Gjensidig avhengighet – følelsesmessige bånd


I dette kurset : 4 (ikke over 5)
Sinne, omsorg, konflikter, kjærlighet, støttende
fellesskap
Felles mål

12.01.2017
Løse en oppgave, gjøre øvinger
© Tore Mallaug/Kjell Toft Hansen
3
Effektivitet i gruppearbeidet




Bli kjent med hverandre
Klargjør gruppens ressurser
Avklar forventninger i gruppen
Opprett en arbeidskontrakt




Arbeidsform
Beslutninger
Rollefordeling
System for utvikling i gruppen


12.01.2017
Observasjon
Tilbakemelding
© Tore Mallaug/Kjell Toft Hansen
4
Hvorfor gruppearbeid?

Det komplekse samfunn kjennetegnes ved en høy
grad av yrkesdifferensiering og sektorisering som
gjør at:



12.01.2017
Kunnskaper og erfaring segmenteres (forsterkes)
Behovet for samarbeid og samordning øker
Krav til effektivitet og utnyttelse av ressurser stilles
© Tore Mallaug/Kjell Toft Hansen
5
Hvorfor gruppearbeid?

Samlet har gruppemedlemmene større:






Forhåndskunnskaper
Undersøkelseskapasitet
Arbeidskapasitet
Styrker den enkeltes læringsprosess
Skaper sosial tilhørighet og deltakelse i fellesopplevelser – tilhørighet
Erfaring og kunnskap om konfliktløsning
12.01.2017
© Tore Mallaug/Kjell Toft Hansen
6
Gruppeutvikling




Det viktigste med alle organisasjoner i vekst eller
omorganisering, er at menneskene i gruppen kan
forholde seg til hverandre
Prosessen blir til med utgangspunkt i hvilke
øvelser gruppene settes til
Begynn med relasjoner og det mellommenneskelige
Opplevelsesbasert innlæring, eller erfaringslære
er den underliggende plattformen
12.01.2017
© Tore Mallaug/Kjell Toft Hansen
7
Gruppeutvikling : Utvikling av
arbeidsgrupper
Gruppearbeid
Tilbakemelding av
observasjon
12.01.2017
Observasjon av
arbeidsform
© Tore Mallaug/Kjell Toft Hansen
8
Belbins 9 teamroller
Pådriver
Iverksetter
Ressurssøker
Ideskaper
Koordinator
Teamarbeider
Analytiker
Ferdigstiller
Spesialisten
12.01.2017
© Tore Mallaug/Kjell Toft Hansen
9
Arbeidskontrakt – MRPI-modellen

Avklare og formalisere (skrive ned) regler –
MRPI- modellen – for:




12.01.2017
Målsetting
Roller
Prosedyrer
Interpersonlige spørsmål
© Tore Mallaug/Kjell Toft Hansen
10
Arbeidskontrakt: MRPI-modellen
1.
2.
3.
4.
Mål : definer hva som skal gjøres
Roller : definer hvem som skal gjøre det som er
definert i 1
Prosedyrer : definer hvordan de som er valgt i 2
skal gjøre det som er definert i 1
Interpersonlige spm : definer hvordan
personlige konflikter/følelser skal takles
12.01.2017
© Tore Mallaug/Kjell Toft Hansen
11
Arbeidskontrakt : for en gruppe
Samarbeidsavtale for ”Harley”
Arbeidsgruppa ”Harley” omfatter
……….
Hensikten med ”Harley” er å komme
frem til en …….
Mål for prosjektet
………….
Rollefordeling:
Lederen for ”Harley” er ……, og hennes oppgave
består av …….
Prosedyrer
…………
Konflikthåndtering
……..
(Underskrives av alle medlemmene)
12.01.2017
© Tore Mallaug/Kjell Toft Hansen
12
Faser i gruppearbeidet



Ulike grupper utvikler seg forskjellig
Ikke alle kommer gjennom alle fasene
Ved å lære disse fasene kan vi observere egen
gruppe og unngå ”kjente fallgruver”
12.01.2017
© Tore Mallaug/Kjell Toft Hansen
13
Faser i gruppearbeidet : fase 1

Etablering






12.01.2017
Føle stemninger
Bli kjent
Hvilken bakgrunn har de ulike medlemmene
Erfaringsutveksling
Reelle forventninger
Trygghet
© Tore Mallaug/Kjell Toft Hansen
14
Faser i gruppearbeidet : fase 2

Mål og roller





12.01.2017
Gruppens medlemmer vurderer sin posisjon i forhold
til andre
Meninger kommer fram
Avklaring av oppgave og mål
Komplementære ferdigheter
Konflikter
© Tore Mallaug/Kjell Toft Hansen
15
Faser i gruppearbeidet : fase 3

Integrering





12.01.2017
Akseptere hverandre
Sterk enhetsfølelse
Harmoni
Overglatting av konflikter
Arbeidskontrakt med spilleregler
© Tore Mallaug/Kjell Toft Hansen
16
Faser i gruppearbeidet : fase 4

Frigjøring





12.01.2017
Gjennomlevd kriser og konflikter
Tillit – alle stoler på hverandre
Konflikter tas opp og løses
Først nå kan gruppen være effektiv
Kollektivt ansvar
© Tore Mallaug/Kjell Toft Hansen
17
Faser i gruppearbeidet : fase 5

Fornyelse






12.01.2017
Rutinepreg og stagnasjon
Behov for fornyelse
Personlig utvikling
Nye utfordringer
Oppbrudd
Vennskapsbånd
© Tore Mallaug/Kjell Toft Hansen
18
Gruppemøter: ledelse

Studentgrupper



12.01.2017

Ingen formell leder
Mistro til autoriteter
Ikke bestemme/sjefe
over klassevenner
Næringsliv



Fast møteleder
Mange autoriteter og
forholde seg til
Å være leder er ikke
det samme som å sjefe
eller bestemme
© Tore Mallaug/Kjell Toft Hansen
19
Gruppemøter : ledelse


Fast leder eller på rundgang blant medlemmene?
Ledelse av arbeidsgrupper gir:



12.01.2017
Mer struktur på møtene
Erfaring med å være deltaker i gruppe med leder
Erfaring i å lede møter/grupper
© Tore Mallaug/Kjell Toft Hansen
20
Gruppemøter : ledelse





Alle må slippe til
Stopp avsporinger
Sørg for framdrift
Sørg for at alles syn blir representert/kommer
fram
Metoder for hvem som har ordet når
12.01.2017
© Tore Mallaug/Kjell Toft Hansen
21
Gruppemøter : forberedelse


Hva skal diskuteres – agenda for møtet
Resultat av diskusjonen?





Vedtak
Notat
Sette opp og holde tidsfrister
Observasjon
Sekretær
12.01.2017
© Tore Mallaug/Kjell Toft Hansen
22