Fagnotat datert 7.7.2015

BERGEN KOMMUNE
Byutvikling, klima og miljø/Etat for byggesak og private planer
Fagnotat
Til:
Fra:
Dato:
Byrådsavd. for byutvikling, klima og miljø
Etat for byggesak og private planer
07. juli 2015
Saksnr.:
Saksbeh.:
Emnekode:
Kopi til:
201517922/10
ISRA
ESARK-8140
Kommunal forkjøpsrett til leiegårder - Bergenhus, Gnr. 167, Bnr. 736, Von der
Ohes vei 3
Hva saken gjelder:
Maka Bergen AS Konkursbo (heretter «Selger») har inngått avtale med Bergen Investments
AS (heretter «Kjøper») om overdragelse av eiendommen gnr. 167 bnr. 736 med adresse Von
der Ohes vei 3. Eiendommen er solgt for NOK 14 346 097,- inklusive omkostninger.
Leiegården er bygget i ca. 1898 og er oppført i mur. Bygningen opplyses å bestå av 7
boenheter. Da mer enn halvparten av bruksarealet er innredet til beboelse og inneholder minst
fem boliger, utløses kommunal forkjøpsrett, jf. lov om kommunal forkjøpsrett for leiegårder
(«leiegårdsloven») §§ 1 og 2.
Det er opplyst at det ikke er noen leietakere på eiendommen.
Konklusjonen etter en samlet vurdering er at det ikke foreligger grunn for kommunen til å
benytte forkjøpsretten i dette tilfellet.
Anbefalt forslag:
Bergen kommune gjør ikke forkjøpsrett gjeldende i henhold til § 3 i lov om kommunal
forkjøpsrett til leiegårder, ved overdragelse av eiendom gnr. 167 bnr. 736, Von der Ohes vei 3
til Bergen Investments AS.
ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER
Petter Wiberg
byggesakssjef
Sylvi Søvik Wathne
seksjonsleder
Saksutredning:
1. KOMMUNENS FORKJØPSRETT TIL LEIEGÅRDER.
Kommunen har forkjøpsrett til leiegårder når eiendomsrett til leiegård i kommunen blir
overført til andre enn staten eller den fylkeskommune der eiendommen ligger, jf.
leiegårdsloven § 2 (1) 1 pkt. Dette gjelder likevel ikke overføringer ved arv, skifte eller
ekspropriasjon, jf. leiegårdsloven § 2 (1) 2 pkt.
Som overføring av eiendomsrett regnes også erverv av aksjer, sameieandeler eller parter i
leiegårdsselskap slik at erververen blir innehaver av minst 50 % av samtlige aksjer,
sameieandeler eller parter, jf. leiegårdsloven § 2 annet ledd.
Med leiegård menes utleieeiendom hvor mer enn halvparten av bruksarealet er innredet til
beboelse og inneholder minst fem boliger, jf. leiegårdsloven § 1 (1) 1 pkt.
Av leiegårdsloven § 3 (1) 1 pkt. følger det at;
”Kommunen kan nytte forkjøpsretten på vegne av leierne, når disse ønsker å overta
leiegården som borettslag eller eierseksjons-sameie, på egne vegne, på vegne av
studentsamskipnad eller på vegne av selskap som ledes og kontrolleres av kommunen
eller stat.” (vår utheving).
Kommunens forkjøpsrett går foran forkjøpsrett som grunner seg på avtale. Kommunens
forkjøpsrett går også foran sameiernes innløsningsrett etter sameieloven § 11, jf.
leiegårdsloven § 4.
2. KJØPEKONTRAKT, KJØPER, SELGER
Ved kjøpekontrakt av 12. mai 2015 mellom Maka Bergen AS Konkursbo og Bergen Invest
AS er det inngått avtale om overdragelse av angjeldende eiendom for en kjøpesum stor NOK
13 995 000,- I tillegg kommer omkostninger på ca. NOK 351 097,-.
3. FRIST
Frist for eventuell bruk av den kommunale forkjøpsretten er satt til 19.oktober 2015.
4. EIENDOM, BELIGGENHET
Eiendommen, Von der Ohes vei 3, er lokalisert i Sandviken. Det er ikke registrert
reguleringsmessige innvendinger til overdragelsen.
5. TEKNISKE OPPLYSNINGER
Bygningen er oppført i ca. 1898 med grunnmur av tørr murt gråstein. Yttervegger er av
dobbel teglmur med luftesjikt, pusset og overflatebehandlet fasade. Baksiden, samt deler av
gavelvegger, har yttervegger av laftet plank, kledd med trekledning. Takkonstruksjonen er av
tresperrer. Etasjeskillere er av bjelkelag. Opplysningene er hentet fra boligsalgsrapport, og det
vises i sin helhet til denne.
I henhold til prospektet inneholder leiegården følgende;
2
1.etg
2.etg
3.etg
4.etg
Loft
Leilighet 1: Stue/kjøkken, gang, 2 stk. soverom og bad/vaskerom.
Yttergang / trapp. Leilighet 2: Stue / kjøkken, 1 stk. soverom og
bad/vaskerom. Yttergang / trapp.
Leilighet 1: Entre/gang, 3 stk. soverom, bad/vaskerom, stue og kjøkken.
Yttergang / trapp. Leilighet 2: Stue/kjøkken, 2 stk. soverom, bad/vaskerom.
Yttergang/trapp.
Leilighet 1: Entre/gang, 3 stk. soverom, bad/vaskerom, stue og kjøkken.
Yttergang / trapp. Leilighet 2: Stue/kjøkken, 2 stk. soverom, bad/vaskerom.
Yttergang/ trapp.
Entre/gang, 5 stk. soverom, bad/vaskerom, kjøkken, wc-rom. Trapp til loft.
Yttergang.
Loftstue (tilhørende 4. etg).
Samlet bruksareal er oppgitt til 327 m2. Tomtearealet oppgis til 97 m2.
Det er uklart hvor mange leiligheter som eventuelt er godkjent. Bygningsmyndigheten
v/seksjon tilsyn skriver i brev av 06. desember 2012, vår saksref.200607216/7, følgende;
6. LEIETAKER, RETTIGHETER
Det opplyses at eiendommen ikke er utleid.
7. ANDRE OFFENTLIGE INSTANSER, UTBEDRINGSAVTALE
Byrådsavdeling for sosial, bolig og områdesatsing (BSBO), Byrådsavdeling for barnehage og
skole samt Studentsamskipnaden i Bergen er orientert om salget og kommunens adgang til å
benytte forkjøpsretten. Studentsamskipnaden og BSBO har gitt tilbakemelding om at de ikke
anbefaler at forkjøpsretten gjøres gjeldende i dette tilfellet.
8. KONKLUSJON
Det er ikke innkommet ønsker om at forkjøpsretten gjøres gjeldende i foreliggende sak. Det
anbefales at den kommunale forkjøpsrett ikke benyttes i denne saken.
Vedlegg:
1. Situasjonskart
2. Kjøpekontrakt
3. Prospekt
4. Forskrift
5. Uttalelser
3