Program for - Regjeringen.no

Program for
Nettverkssamling for regional planlegging
FIRST HOTEL VICTORIA HAMAR
17.-19. juni 2015
17.juni
12.00
13.00
Lunsj
Velkommen til Hedmark
13.15
Velkommen til samling
13.30
14.15
14.45
14.50
15.10
16.00
16.15
17.00
17.30
17.50
Fylkesrådsleder Per
Gunnar Sveen, Hedmark
fylkeskommune
Avdelingsdirektør Erik
Vieth Pedersen, KMD
Konsekvenser av demografiske
endringer
Hvilke tunge demografiske
Lisa Hörnström, Nordregio
endringstrender ser vi og hvilke
konsekvenser har det for kommunene?
Hvordan jobber Hedmark fylkeskommune Tove Krattebøl og Lisa
med dette?
Moan, Hedmark
fylkeskommune
Pause
Hvordan jobber kommunene med dette?
Rådmann Kristian
Kommune med befolkningsnedgang.
Trengereid, Trysil
kommune
Hvilken rolle kan fylkeskommunene ha i
Diskusjon
dette arbeidet?
Pause
Statlig plan
Bruken av statlig plan utenfor Norges
grenser
Hva er statlig planlegging og hvordan
brukes det?
Hvilken rolle har fylkeskommunen når det
gjennomføres statlig plan i fylket?
Hvilken rolle kan det regionale nivå spille i
statlig planlegging og er de klar for det?
Julien Grunfelder,
Nordregio
Kristian Hole Fløtre, KMD
Marit Rødseth, Hordaland
fylkeskommune
Diskusjon
18.30
19.30
Slutt for dagen
Middag på hotellet
18.juni
09.00
09.20
Kommunereformen – konsekvenser
for fylkeskommunene
Hva sier Oppgavemeldingen om det
regionale nivået?
Hvilke utfordringer står vi overfor?
09.40
Hvilke utfordringer står vi overfor?
Hva er de sentrale
samfunnsutviklingsoppgavene til regionalt
nivå?
10.30
Pause
10.45
11.05
11.45
12.05
Planlegging på tvers av grenser
Potensialet – og begrensninger i
interkommunale planer – resultat fra en
mulighetsstudie
Erfaringer fra planlegging på tvers av
fylkesgrenser – evaluering av planlegging
for villreinfjella
Oppsummerende erfaringer fra
Framtidens byer – Hva er de og hvordan
formidles de?
Hvordan kan vi bli bedre til å finne
løsninger på tvers av administrative
grenser?
12.45
Befaring i Hamar og SMAT området
Hva skal vi se på befaringen og hvilken
regional ramme har det?
13.15
Lunsj på hotellet
14.15
Byvandring i Hamar med vekt på
Ingrid Thorsen Norland,
KMD
Guro Voss Gabrielsen,
KMD
Diskusjon
Terje Kaldager, KMD
Terje Kaldager, KMD
Øyvind Aarvig, KMD
Diskusjon
Assisterende fylkessjef
Erlend Myking, Hedmark
fylkeskommune og
Per Steinar Skjølaas,
Hamar kommune
Per Steinar Skjølås, Hamar
15.30
17:30
18:30
19.30
sentrumsutvikling
Avgang fra Jernbaneparken med buss:
Befaring i SMAT området med vekt på
BATP og lokalisering og sammenheng –
busstur Hamar – Stange - Ringsaker
Avslutning av befaring
Vi går fra hotellet til Domkirkeodden
Underholdning i Domkirkeruinene
Middag i Hamarstua, Domkirkeodden
kommune
Assisterende fylkessjef
Erlend Myking, Hedmark
fylkeskommune
19.juni
09.00
09.35
09.55
10.15
10.35
11.00
11.30
12.30
12.45
Regional planlegging
Nasjonale forventninger - Hva er
budskapet?
Hva betyr Nasjonale forventninger for
planleggingen i fylkeskommunene?
Regionale planers handlingsprogram og
Tegneregler for regionale kart
– Hva er nytt?
Byutviklingsavtaler – et nytt verktøy?
KU i regional planlegging – konsekvenser
av ny forskrift
Regionale vannforvaltningsplaner – et nytt
regime?
Trenger vi nye verktøy i oppfølgingen av
den regionale planleggingen?
Oppsummering og avslutning
Lunsj og avreise
Jørgen Brun, KMD
Diskusjon
Terje Kaldager, KMD
Tore Leite, KMD
Ina Rognerud, KMD
Tor Simon Pedersen, KLD
Diskusjon