Erklæring om samtykke til plassering og brannsikring på

Erklæring
VED TILBYGG MED MINDRE AVSTAND ENN 4 M TIL NABOGRENSE
Undertegnede ………………………………., eier av gnr. ………., bnr. ………. samtykker
herved i at ………………..…………………., eier av gnr. ……….., bnr. ………….. kan
plassere tilbygg ……..….. m fra eiendomsgrense slik som vist på kart ………………….
Undertegnede forplikter seg til å ikke bygge nærmere enn 8 meter fra omsøkte bygg uten at
nødvendig brannsikring iht. forskriftskrav blir ivaretatt på egen eiendom.
Dette dokument må tinglyses som hefte på min eiendom.
………………….…………,
………………………………………….
Sted/dato
Eier av gnr. ………., bnr. ……………
Underskrift