Sidsel Sparre, avdelingsdirektør Utdanningsdirektoratet

Nasjonale satsinger – PP-tjenestens rolle
Sidsel Sparre, Utdanningsdirektoratet
Utdanningsdirektoratets rolle
•
•
Bidrar med støtte-, veiledning- og kompetansetiltak slik at
skoleeier, barnehageeier, PP-tjenester, skoler og barnehager kan
realisere mandatet sitt som er nedfelt i lovverket
Ser til at lovverket følges
Sentrale tiltak:
• Formidling av lovverket
• Utvikling og presentasjon av pedagogiske ressurser
• Implementering av læreplanverket og rammeplanen for
barnehagen
• Nasjonale satsinger innenfor kvalitetsutvikling, vurdering og
kompetanseutvikling
Nasjonale satsinger i regi av Utdanningsdirektoratet
• Strategi for etter- og videreutdanning i PPT (2013-2018)
- Målgruppe: Ansatte og ledere i PP-tjenesten
- Målsetting: Styrke de ansattes kompetanse, og bidra til økt fokus på
systemrettet arbeid i PPT
- Hovedelementer:
-
Videreutdanning
Etterutdanning
Regionale nettverk og nasjonal nettverkskonferanse
-
Status videreutdanning:
-
Status etterutdanning:
-
Antall som har gjennomført: ledere (52), andre ansatte (73)
Antall som har påbegynt i 2015: ledere (52), andre ansatte (70)
Antall som har gjennomført: 128
Antall som har påbegynt i 2015: 244
Nasjonale satsinger i regi av Utdanningsdirektoratet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Språk-, lese- og skrivestrategi (2015-2019)
Realfagsstrategi (2015-2019)
Kompetanse for mangfold (2013-2017)
Ungdomstrinn i utvikling (2013 – 2017)
Vurdering for læring (2014 – 2017)
Fellesfag, yrkesretting og relevans (FYR) (2014 – 2016)
Kompetanse for kvalitet (2015 – 2025)
Kompetansepakken for barnehager
Satsing på tilpasset opplæring
Udir har utformet veiledende kvalitetskriterier for PP-tjenesten
1.PP-tjenesten er en faglig
kompetent tjeneste
2.PP-tjenesten er
tilgjengelig og bidrar til
helhet og sammenheng
3.PP-tjenesten arbeider
forebyggende
4.PP-tjenesten bidrar til
tidlig innsats
• bygger på opplæringsloven§5-6
og Meld. St. 18 (2010-2011)
• hvert kriterium inneholder
veiledende punkter
• hensikten med kriteriene er å
bidra til kvalitetsutvikling i PPtjenesten
• høring hos utvalgte instanser –
fylkesmenn, fylkeskommuner,
kommuner, PPT, Faglig råd for
PPT