Kunngjøring av vernevedtak av Rubbelifjell - NOF Aust

Miljøvernavdelingen
etter adresseliste
Deres ref.
Vår ref. (bes oppgitt ved svar)
Sak nr. 2009/3891 / FMAAAEK
Dato
07.01.2015
Kunngjøring av vernevedtak av Rubbelifjell naturreservat i Åmli kommune, AustAgder
Fylkesmannen i Aust-Agder vil med dette informere om at Rubbelifjell naturreservat i Åmli kommune,
Aust-Agder fylke, ble opprettet ved kongelig resolusjon 12.12.2014. Reservatet er blitt til gjennom tilbud
om frivillig vern fra grunneier.
Vedlagt ligger verneforskrift og -kart for området. Forslag til kgl. res. ligger på Klima- og
miljødepartementet sin nettside www.regjeringen.no/kld. Verneforskrift og -kart ligger hos
Fylkesmannen i Aust-Agder, miljøvernavdelingen, i Miljødirektoratet og i Klima og miljødepartementet.
Kommunen er gjort oppmerksom på at forskrift og kart må være lagret til informasjon for
allmennheten. Kommunen skal også sørge for at avgrensingen av området og verneforskriften blir
innarbeidet i all arealforvaltning.
Forvaltningen av området er lagt til Fylkesmannen i Aust-Agder.
Oppsyn
Statens naturoppsyn (SNO) skal etter Lov om statlig naturoppsyn føre kontroll med at bestemmelsene i
forskrifter etter naturmangfoldloven blir fulgt. Når ikke annet er nevnt i verneforskriften, gjelder viltloven,
lakse- og innlandsfiskeloven og motorferdselloven. Oppsynet skal drive veiledning og informasjon,
samtidig som det kan drive skjøtsel, registrering og dokumentasjon etter oppdrag fra
forvaltningsstyresmakten.
Oppsynet i Rubbelifjell naturreservat vil bli utført av SNO Bykle v/Peter Hermansen (tlf. 915 85 265).
Spørsmål om vernevedtaket og forvaltning kan rettes til Fylkesmannen i Aust-Agder,
miljøvernavdelingen, tlf. 37 01 75 53, eller på e-post, [email protected]
Med hilsen
Arnstein K. Engemyr
rådgiver
Bjørn Stokke
seniorrådgiver
Brevet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift.
Saksbehandler: Arnstein Knutsen Engemyr, telefon: 37017588
E-post: [email protected], Tlf.: 37 01 75 00, www.fylkesmannen.no/aa
Postadresse: Postboks 788 Stoa, 4809 Arendal, Besøksadresse: Ragnvald Blakstadsv.1, 4838 Arendal
Kopi til
Åmli kommune
SNO v/Arild Pfaff
SNO v/Peter Hermansen
Landbruksavdelingen
Miljødirektoratet
AT Skog v/Trond Olav Tinnes
sendt per e-post
sendt per e-post
sendt per e-post
her
sendt per e-post
sendt per e-post
Vedlegg
Vernekart for Rubbelifjell naturreservat
Verneforskrift for Rubbelifjell naturreservat
Adresseliste
Navn
Adresse
Postnr./e-post
Sted
Aslak Askland (grunneier)
Askland
4865
Åmli
Kari Øy Hauge (grunneier)
Øy 24
4865
Åmli
Oddvar Øi
Øy 26
4865
Åmli
Aust-Agder fylkeskommune
Sendes på e-post
[email protected]
NVE, region Sør
Sendes på e-post
[email protected]
NIVA, Region Sør v/Atle Hindar
Sendes på e-post
[email protected]
NJFF, Aust-Agder
Sendes på e-post
[email protected]
Norges Bondelag Agderkontoret
Sendes på e-post
[email protected]
Sendes på e-post
[email protected]
Sendes på e-post
[email protected]
Sendes på e-post
[email protected]
Sendes på e-post
[email protected]
Aust-Agder Bonde- og Småbrukarlag,
v/Knut Hødnebø
Norsk Zoologisk forening,
Sørlandsavdelingen v/Asbjørn Lie
Norsk Ornitologisk forening, avdeling AustAgder v/Jan Helge Kjøstvedt
Aust-Agder sopp- og nyttevekstforening
v/Gerd Bakke
Norsk entomologisk forening, Agderlaget
v/Kai Berggren
Bråvann Terasse 21
Agder botaniske forening
Sendes på e-post
Kristians
4624
and
[email protected]
o
Naturvernforbundet i Aust-Agder v/Stig
Rubach
Åsveien 5
4879
Agder naturmuseum og botaniske hage
Sendes på e-post
ekspedisjonen.naturmuseet
@kristiansand.kommune.no
Aust-Agder turistforening
Sendes på e-post
Agder historielag
Sendes på e-post
[email protected]
[email protected]
o
Statens vegvesen, Region Sør
Sendes på e-post
[email protected]
Agder energi
Sendes på e-post
[email protected]
Forum for Natur og Friluftsliv (FNF) Agder
Sendes på e-post
[email protected]
Midt Agder Friluftsråd
Sendes på e-post
[email protected]
Friluftsrådet Sør
Sendes på e-post
[email protected]
fylkesmannen.no/aa
Grimsta
d
Side 2