Kommunal Forkjøpsrett til leiegårder, Bergenhus

BERGEN KOMMUNE
Byutvikling, klima og miljø/Etat for byggesak og private planer
Fagnotat
Saksnr.:
Emnekode:
Til:
Fra:
Dato:
201522801/8
ESARK - 8140
Byrådsavdeling for byutvikling, klima og
miljø
Etat for byggesak og private planer
25.august 2015
Kommunal forkjøpsrett til leiegårder, Bergenhus gnr 158 bnr 144 Michael
Krohns gate 40
Hva saken gjelder:
Selger, (Ole Johan Eikanger, Turid Eikanger, Anne Lise Skarstein, Arne Skarstein og Inger
Lilleøren) har inngått avtale med Kjøper (Profix AS) om overdragelse av eiendommen gnr.
158 bnr. 144 med adresse Michael Krohns gate 40. Eiendommen er solgt for NOK
12 557 472,- inklusive omkostninger.
Leiegården er bygget i 1937 og er oppført i støpt betong med sparestein. Bygningen står på
faste masser / sprengsteinsfylling / fjell. Yttervegger er oppført i murt tegl i hullmur.
Trappeoppgang i betong. Etasjeskiller i tre. Takkonstruksjon med saltak bygget opp med sperr,
tekket med skifer. Vinduer består av ett lags glass i trekarmer fra byggeår. Påsatt innvendig
skyveglass i plastlister for støyreduksjon fra vei.
Bygget opplyses å bestå av «6 leiligheter og 2 hybler som ikke er beboelige, men som trenger
full rehabilitering», jf. e-post av 23. juli 2015 fra megler. Da mer enn halvparten av
bruksarealet er innredet til beboelse og inneholder minst fem boliger, utløses kommunal
forkjøpsrett, jf. lov om kommunal forkjøpsrett for leiegårder («leiegårdsloven») §§ 1 og 2.
Det opplyses at eiendommen overdras uten leieforhold.
Konklusjonen etter en samlet vurdering er at det ikke foreligger grunn for kommunen til å
benytte forkjøpsretten i dette tilfellet.
Anbefalt forslag:
Bergen kommune gjør ikke forkjøpsrett gjeldende i henhold til § 3 i lov om kommunal
forkjøpsrett til leiegårder, ved overdragelse av eiendom gnr. 158 bnr. 144, Michael Krohns
gate 40 til Profix AS.
ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER
Petter Wiberg
byggesakssjef
Sylvi Søvik Wathne
seksjonsleder
Saksutredning:
1. KOMMUNENS FORKJØPSRETT TIL LEIEGÅRDER.
Kommunen har forkjøpsrett til leiegårder når eiendomsrett til leiegård i kommunen blir
overført til andre enn staten eller den fylkeskommune der eiendommen ligger, jf.
leiegårdsloven § 2 (1) 1 pkt. Dette gjelder likevel ikke overføringer ved arv, skifte eller
ekspropriasjon, jf. leiegårdsloven § 2 (1) 2 pkt.
Som overføring av eiendomsrett regnes også erverv av aksjer, sameieandeler eller parter i
leiegårdsselskap slik at erververen blir innehaver av minst 50 % av samtlige aksjer,
sameieandeler eller parter, jf. leiegårdsloven § 2 annet ledd.
Med leiegård menes utleieeiendom hvor mer enn halvparten av bruksarealet er innredet til
beboelse og inneholder minst fem boliger, jf. leiegårdsloven § 1 (1) 1 pkt.
Av leiegårdsloven § 3 (1) 1 pkt. følger det at;
”Kommunen kan nytte forkjøpsretten på vegne av leierne, når disse ønsker å overta
leiegården som borettslag eller eierseksjons-sameie, på egne vegne, på vegne av
studentsamskipnad eller på vegne av selskap som ledes og kontrolleres av kommunen
eller stat.” (vår utheving).
Kommunens forkjøpsrett går foran forkjøpsrett som grunner seg på avtale. Kommunens
forkjøpsrett går også foran sameiernes innløsningsrett etter sameieloven § 11, jf.
leiegårdsloven § 4.
2. KJØPEKONTRAKT, KJØPER, SELGER
Ved kjøpekontrakt av 13. juli 2015 mellom Selger (Ole Johan Eikanger, Turid Eikanger, Anne
Lise Skarstein, Arne Skarstein og Inger Lilleøren) og Kjøper (Profix AS)er det inngått avtale
om overdragelse av angjeldende eiendom for en kjøpesum stor NOK 12 250 000,-. I tillegg
kommer omkostninger på ca. NOK 307 472,-.
3. FRIST
Frist for eventuell bruk av den kommunale forkjøpsretten er satt til 23.november 2015.
4. EIENDOM, BELIGGENHET
Eiendommen, Michael Krohns gate 40, er lokalisert i Solheimsviken. Det er ikke registrert
reguleringsmessige innvendinger til overdragelsen.
5. TEKNISKE OPPLYSNINGER
Leiegården er bygget i 1937 og er oppført i støpt betong med sparestein. Bygningen står på
faste masser / sprengsteinsfylling / fjell. Yttervegger er oppført i murt tegl i hullmur.
Trappeoppgang i betong. Etasjeskiller i tre. Takkonstruksjon med saltak bygget opp med sperr,
tekket med skifer. Vinduer består av ett lags glass i trekarmer fra byggeår. Påsatt innvendig
skyveglass i plastlister for støyreduksjon fra vei. Opplysningene er hentet fra
boligsalgsrapporten, og det vises i sin helhet til denne.
I henhold til prospektet inneholder leiegården følgende;
1.etg
2.etg
3.etg
4.etg
5.etg
«To hybler i front med oppholdsrom, kjøkken og wc (…) Bak er det boder»
To leiligheter med stue, kjøkken, bad og 2 soverom
To leiligheter med stue, kjøkken, bad og 2 soverom
To leiligheter med stue, kjøkken, bad og 2 soverom
Loft
Samlet bruksareal er oppgitt til 581 m2. Tomtearealet oppgis til 354 m2.
6. LEIETAKER, RETTIGHETER
Det opplyses at eiendommen overdras uten leieforhold.
7. ANDRE OFFENTLIGE INSTANSER, UTBEDRINGSAVTALE
Byrådsavdeling for sosial, bolig og områdesatsing (BSBO), Byrådsavdeling for barnehage og
skole samt Studentsamskipnaden i Bergen er orientert om salget og kommunens adgang til å
benytte forkjøpsretten. Studentsamskipnaden og BSBO har gitt tilbakemelding om at disse
ikke ønsker at forkjøpsretten gjøres gjeldende i dette tilfellet.
8. KONKLUSJON
Det er ikke innkommet ønsker om at forkjøpsretten gjøres gjeldende i foreliggende sak. Det
anbefales at den kommunale forkjøpsrett ikke benyttes i denne saken.
Vedlegg:
1. Situasjonskart
2. Kjøpekontrakt
3. Prospekt
4. Forskrift
5. Uttalelser