Norsk Varemerketidende nr 39/15

.
nr 39/15 - 2015.09.21 NO
årgang 105
ISSN 1503-4925
Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder
kunngjøringer innenfor varemerkeområdet
f
f
BESØKSADRESSE
Sandakerveien 64
POSTADRESSE
Postboks 8160 Dep.
0033 Oslo
f
E-POST
[email protected]
f
TELEFON
22 38 73 00
f
TELEFAKS
22 38 73 01
f
INFOSENTERETS TELEFONTID
kl. 09.00 - 15.00
Telefon (+47) 22 38 73 33
Telefaks (+47) 22 38 73 31
innholdsfortegnelse og inid-koder
2015.09.21 - 39/15
Innholdsfortegnelse:
Registrerte varemerker ......................................................................................................................................... 3 Internasjonale varemerkeregistreringer............................................................................................................ 30 Ansvarsmerker .................................................................................................................................................... 95 Innsigelser ............................................................................................................................................................ 96 Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer................................................. 98 Begrensing av varer eller tjenester for nasjonale registreringer ................................................................. 104 Trekninger/slettelser begjært av søker/innehaver ......................................................................................... 105 Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter ......................................................... 106 Endringer i fullmaktsforhold ............................................................................................................................ 111 Rettelse av internasjonale varemerkeregistreringer ..................................................................................... 114 Krav om administrativ overprøving av varemerkeregistreringer ................................................................. 115 Fornyelser .......................................................................................................................................................... 116 Fornyede internasjonale registreringer .......................................................................................................... 117 Ikke fornyede internasjonale registreringer ................................................................................................... 121 Slettede internasjonale registreringer............................................................................................................. 123 Administrativ overprøving av registrering av foretaksnavn ......................................................................... 124 INID-koder
I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med
koder overenstemmende med INID-kodesystemet
(INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data).
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(526)
(300)
(450)
(511)
(521)
(526)
(540)
(541)
(546)
(551)
(554)
(571)
(591)
(730)
(740)
(791)
(793)
(891)
Registreringsnummer
Registreringsdato
Registreringen utløper
Søknadsnummer
Inngivelsesdato
Unntaksannmerkning
Prioritetsopplysninger
Kunngjort registrert dato
Vare-/tjenesteklasse
Bruk/innarbeidelse
Unntaksannmerkning
Gjengivelse av varemerketekst
Merket er et ordmerke
Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
Fellesmerkebestemmelser
Merket er tredimensjonalt
Beskrivelse av merket
Merket er i farger
Søker/innehaver
Fullmektig
Lisenshaver
Lisensinformasjon
Etterfølgende utpekning dato
2
registrerte varemerker
2015.09.21 - nr 39/15
Registrerte varemerker
Registrerte varemerker jf. varemerkeloven § 22.
I løpet av tre måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf.
varemerkeloven § 26 og varemerkeforskriften § 23.
For søknader som har søknadsdag fra 1. juli 2010 gjelder varemerkeregistreringen i ti år fra
søknadsdagen. Registreringer som har søknadsdag før 1. juli 2010 gjelder i ti år fra registreringsdagen.
Se varemerkeloven § 32 jf. § 83 annet ledd.
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
283341
Reg.dato.:
2015.09.10
Søknadsnr.:
201310412
Inndato:
2013.08.23
Registreringen utløper: 2023.08.23
Gjengivelse av merket:
CLUMP DEFY
Reg.nr.:
283344
Reg.dato.:
2015.09.10
Søknadsprioritet
2014.12.16, EM, 013578471
Søknadsnr.:
201506900
Inndato:
2015.06.03
Registreringen utløper: 2025.06.03
Gjengivelse av merket:
TEMLIMM
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
The Procter & Gamble Company, One Procter &
Gamble Plaza, US-OH45202 CINCINNATI, USA
(740) Fullmektig:
Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua ,
0306 OSLO, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 3 Kosmetikk; hårvann; preparater for rengjøring, vask,
pleie og forskjønnelse av hår.
Klasse 21 Kammer; børster (ikke malerpensler).
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
AstraZeneca AB, SE-15185 SÖDERTÄLJE, Sverige
(740) Fullmektig:
Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110
OSLO, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 5 Farmasøytiske preparater og substanser.
(450) Kunngjøringsdato: 2015.09.21
(450) Kunngjøringsdato: 2015.09.21
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
(540)
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
283342
Reg.dato.:
2015.09.10
Søknadsprioritet
2014.12.16, EM, 013578414
Søknadsnr.:
201506895
Inndato:
2015.06.03
Registreringen utløper: 2025.06.03
Gjengivelse av merket:
Reg.nr.:
283345
Reg.dato.:
2015.09.10
Søknadsprioritet
2014.12.16, EM, 013573035
Søknadsnr.:
201506901
Inndato:
2015.06.03
Registreringen utløper: 2025.06.03
Gjengivelse av merket:
IMFINZI
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
AstraZeneca AB, SE-15185 SÖDERTÄLJE, Sverige
(740) Fullmektig:
Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110
OSLO, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 5 Farmasøytiske preparater og substanser.
IMJUDO
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
AstraZeneca AB, SE-15185 SÖDERTÄLJE, Sverige
(740) Fullmektig:
Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110
OSLO, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 5 Farmasøytiske preparater og substanser.
(450) Kunngjøringsdato: 2015.09.21
(450) Kunngjøringsdato: 2015.09.21
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
(540)
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
283343
Reg.dato.:
2015.09.10
Søknadsprioritet
2014.12.16, EM, 013578448
Søknadsnr.:
201506896
Inndato:
2015.06.03
Registreringen utløper: 2025.06.03
Gjengivelse av merket:
Reg.nr.:
283346
Reg.dato.:
2015.09.10
Søknadsprioritet
2014.12.23, EM, 013602883
Søknadsnr.:
201506909
Inndato:
2015.06.03
Registreringen utløper: 2025.06.03
Gjengivelse av merket:
IMCEPSEO
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
AstraZeneca AB, SE-15185 SÖDERTÄLJE, Sverige
(740) Fullmektig:
Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110
OSLO, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 5 Farmasøytiske preparater og substanser.
OCYTLA
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
AstraZeneca AB, SE-15185 SÖDERTÄLJE, Sverige
(740) Fullmektig:
Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110
OSLO, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 5 Farmasøytiske preparater og substanser.
(450) Kunngjøringsdato: 2015.09.21
(450) Kunngjøringsdato: 2015.09.21
3
registrerte varemerker
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
(540)
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
283347
Reg.dato.:
2015.09.10
Søknadsprioritet
2014.12.16, EM, 013575915
Søknadsnr.:
201506903
Inndato:
2015.06.03
Registreringen utløper: 2025.06.03
Gjengivelse av merket:
2015.09.21 - nr 39/15
Reg.nr.:
283349
Reg.dato.:
2015.09.10
Søknadsnr.:
201506890
Inndato:
2015.06.03
Registreringen utløper: 2025.06.03
Gjengivelse av merket:
APJULI
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
AstraZeneca AB, SE-15185 SÖDERTÄLJE, Sverige
(740) Fullmektig:
Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110
OSLO, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 5 Farmasøytiske preparater og substanser.
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Brother Industries, Ltd., 15-1 Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
JP-467-8561 NAGOYA-SHI, Japan
(740) Fullmektig:
Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 9 Skrivere; etikettrykkemaskiner for bruk med
datamaskiner; elektroniske etikettrykkemaskiner;
datamaskinprogramvare for drift av skrivere og
etikettrykkemaskiner; media registrert med
datamaskinprogrammer nemlig CD, DVD, MP3,
minnekort, og USB brukt i tilknytning til skrivere og
etikettrykkemaskiner.
Klasse 16 Etikettrykkemaskiner til kontorbruk eller for
husholdningsbruk; håndholdte etikettrykkemaskiner for
kontorbruk eller for husholdningsbruk; båndkassetter
for etikettrykkemaskiner; kassetter/tape for
etikettrykkemaskiner; kassett-/tape-refill for
etikettrykkemaskiner; fargebånd for
etikettrykkemaskiner; fargebåndkassetter er for
etikettrykkemaskiner; klebemidler for papirvarer og for
husholdningsbruk; papir og papirvarer; etiketter;
blindmateriale til etiketter; blindmateriale til etiketter i
form av tape og ruller; limbelagt etikettmateriale;
kopieringspapir, tape og ruller til bruk med termiske
maskinskrivere; skrivesaker og papirvarer;
kontorrekvisita; varmefølsomt papir; papir i form av
ruller.
(450) Kunngjøringsdato: 2015.09.21
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
283348
Reg.dato.:
2015.09.10
Søknadsprioritet
2015.02.11, EM, 013729652
Søknadsnr.:
201506524
Inndato:
2015.05.26
Registreringen utløper: 2025.05.26
Gjengivelse av merket:
DryTecs
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
WashTec Holding GmbH, Argonstrasse 7, DE-86153
AUGSBURG, Tyskland
(740) Fullmektig:
Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302
SANDNES, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 1 Kjemiske produkter til industrielle formål, spesielt
tørkemidler, midler til vannbehandling,
flokkuleringsmidler, midler for luktkontroll,
nøytraliseringsmidler for bruksvann, midler for
forebygging eller redusering av skumdannelse,
bløtgjørings- og avkalkningsmidler for væsker, spesielt
for vann; midler for skumdannelse; alle de forannevnte
er varer spesielt for bruk til rengjøring og vedlikehold av
kjøretøyer.
Klasse 3 Blekemidler og andre midler for klesvask; midler for
rengjøring, polering samt til flekkfjerning og sliping;
flytende rengjøringsmidler; såper; parfymevarer,
eteriske oljer; parfymer; midler for polering av lakkerte
flater, spesielt til bruk i mekaniske vaskeinstallasjoner
for kjøretøyer; midler for fjerning av insekter, universal
grovfilter, midler for rengjøring av felger, aktivt skum,
renseskum, bilshampoo, såpepulver, felgrensemidler,
rengjøringsmidler for haller og anlegg, voks spesielt til
pleie av lakk, skumvoks, voks for
understellsbehandling; alle de forannevnte er varer
spesielt for bruk til rengjøring og vedlikehold av
kjøretøyer.
Klasse 37 Installasjon, tilpasning, reparasjon og vedlikehold av
installasjoner for bilvaskesystemer, samt installasjoner
for rengjøring, polering og tørking av kjøretøyer,
maskiner for vasking, rengjøring, polering og tørking av
kjøretøyer; installasjon, montering, reparasjon og
vedlikehold av installasjoner for vasking, desinfisering,
sterilisering, transportering og behandling av spillvann
og for lagring av vann; vasking, rengjøring, tørking og
polering av kjøretøyer; vasking av kjøretøyer og
betjening av bilvasksystemer; utleie av installasjoner for
vasking, rengjøring, polering og tørking av kjøretøyer
samt utleie av vaskeautomater for kjøretøyer.
(450) Kunngjøringsdato: 2015.09.21
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
283350
Reg.dato.:
2015.09.10
Søknadsnr.:
201506708
Inndato:
2015.05.31
Registreringen utløper: 2025.05.31
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
TECHNIUM AS, Richard Birkelandsveg 2B, 7034
TRONDHEIM, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 12 Sykkelutstyr.
Klasse 17 Gummiprodukter.
Klasse 42 Industriell design.
(450) Kunngjøringsdato: 2015.09.21
(450) Kunngjøringsdato: 2015.09.21
4
registrerte varemerker
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
283351
Reg.dato.:
2015.09.10
Søknadsnr.:
201506889
Inndato:
2015.06.03
Registreringen utløper: 2025.06.03
Gjengivelse av merket:
2015.09.21 - nr 39/15
Reg.nr.:
283354
Reg.dato.:
2015.09.10
Søknadsnr.:
201506529
Inndato:
2015.05.26
Registreringen utløper: 2025.05.26
Gjengivelse av merket:
YOPA!
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
YOPLAIT MARQUES, Societé en nom collectif, 170
bis, Boulevard du Montparnasse, FR-75014 PARIS,
Frankrike
(740) Fullmektig:
Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua ,
0306 OSLO, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 29 Meieriprodukter, melk og melkeprodukter, friske
melkeprodukter, melkedrikker hovedsakelig av melk,
melkedesserter, yoghurt, fruktyoghurt, drikkeyoghurt,
fersk ost, krem (melkeprodukt), pisket krem.
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
EIR 112 AS, Rosenborgveien 3, 1630 GAMLE
FREDRIKSTAD, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 5
Antiseptisk bomull; bandasjer for forbindinger; gas
[for forbindinger]; hefteplaster; hygieniske bind;
kompresser; linimenter; lotion for farmasøytisk bruk;
medisinsk alkohol; plaster; reiseapotek; øyebadevann.
(450) Kunngjøringsdato: 2015.09.21
(450) Kunngjøringsdato: 2015.09.21
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
283352
Reg.dato.:
2015.09.10
Søknadsnr.:
201506827
Inndato:
2015.05.29
Registreringen utløper: 2025.05.29
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
SEMAC AS, Postboks 34 Vollebekk, 0516 OSLO,
Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 35 Bedriftstøttetjenester (HMS).
Klasse 45 Konsulentvirksomhet for sikkerhetsspørsmål; krise og
beredskapsledelse; juridiske tjenester;
sikkerhetstjenester for beskyttelse av eiendom og
enkeltmennesker; krise og beredskapsledelse - Crisis
Management System.
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Thomas Concrete Group AB, Box 5162, SE-40226
GÖTEBORG, Sverige
(740) Fullmektig:
Advokatfirmaet Grette DA, Postboks 1397 Vika, 0114
OSLO, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 19 Betongpåler; bygningsmateriale av betong forsterket
med plast og glassfiber; betongelement for
steinlegging; ferdigblandet betong for støping;
bygningsdeler- og element av betong; gatestein laget
av betong; prefabrikkerte konstruksjonselementer og
bygningselementer av betong; betongrør; gatestein
laget av betong; betongplater for veilegging;
betongbjelker; betongblokker for kystbeskyttelse;
betong for støping; betongvegger; betongkulverter;
betongmosaikk (terrazzo); betong (forskaling, ikke av
metall, for-); betongpatchingforbindelser laget av en
base av tjære; betongblokker; betong og betonghvelv;
ferdigblandet betong; blokker av betong for
elvebreddbeskyttelse; raviner og brønner (deler av
avløpssystem av betong); forskaling, ikke av metall for
betong; betongformer (ikke-metalliske);
bygningsmateriale av betong; gravmarkør av steintøy,
betong eller marmor; betongplater; betonggulv;
beholdere av betong; sprøytebetongformer av tre og
betongbalanserende mørtel; betong pullerter;
arkitektoniske elementer laget av betong; armert
betong; betongelementer; ildfast betong; renner
[dreneringskonstruksjoner i betong]; masser for
anvendelse ved fremstilling av betong; sand for
fremstilling av betong; råvarer til fremstilling av betong;
som er opptatt i klassen; betongvegger for
konstruksjon; syntetisk betong; gravsteiner av steintøy,
betong eller marmor; plater av betong; plater laget av
betong; støttemurer av betong; belegg for betong;
konstruksjonsmaterialer (belegg) av betong; fliser,
(450) Kunngjøringsdato: 2015.09.21
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
283355
Reg.dato.:
2015.09.10
Søknadsnr.:
201506869
Inndato:
2015.06.02
Registreringen utløper: 2025.06.02
Gjengivelse av merket:
Reg.nr.:
283353
Reg.dato.:
2015.09.10
Søknadsnr.:
201504966
Inndato:
2015.04.22
Registreringen utløper: 2025.04.22
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
ABC-Byggsystem AS, Kveldroveien 7, 1407
VINTERBRO, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 19 Prefabrikerte hus (byggesett).
(450) Kunngjøringsdato: 2015.09.21
5
registrerte varemerker
murstein eller betongblokkanlegg for bygging.
Klasse 37 Betongdrenering; bygging av vei og
vannkonstruksjoner gjennom helning av betong;
reparasjon av betong; pumping og glatting av betong i
bygg og anlegg; montering av stillaser; utføre
landskapsarbeid eller betongkonstruksjoner;
betongarbeid- tjenester; utleie av betongblandere;
utleie av maskiner for å pumpe betong; bygging av
veier og vassdrag gjennom forming av betong; tetting
av betong; bygging av veier og vannfasiliteter ved
legging av betong; oppspenning av betong og
betongknusing; bygging av armerte
betongkonstruksjoner gjennom bruk av glide- og
klatreformarbeid; betongarbeid
(reparasjon/vedlikehold).
Klasse 40 Støping av betong; produksjon av betong.
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(521)
(540)
2015.09.21 - nr 39/15
Reg.nr.:
283357
Reg.dato.:
2015.09.10
Søknadsnr.:
201212497
Inndato:
2012.11.16
Registreringen utløper: 2022.11.16
Bruk/innarbeidelse
Ja
Gjengivelse av merket:
(450) Kunngjøringsdato: 2015.09.21
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
283356
Reg.dato.:
2015.09.10
Søknadsnr.:
201506831
Inndato:
2015.05.31
Registreringen utløper: 2025.05.31
Gjengivelse av merket:
ARCTICtrailer
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
STENERSEN AS, Innelvvegen 2, 9100
KVALØYSLETTA, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 12 Tilhengere.
(450) Kunngjøringsdato: 2015.09.21
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Duracell Batteries BVBA, Nijverheidslaan 7, BE-3200
AARSCHOT, Belgia
(740) Fullmektig:
Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua ,
0306 OSLO, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 9 Elektriske kraftkilder, nemlig elektrokjemiske celler,
elementer og batterier.
(450) Kunngjøringsdato: 2015.09.21
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
283358
Reg.dato.:
2015.09.11
Søknadsnr.:
201408366
Inndato:
2014.07.18
Registreringen utløper: 2024.07.18
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Inhouse Group AS, Postboks 8, 2024 GJERDRUM,
Norge
(740) Fullmektig:
Baker & McKenzie Advokatbyrå KB, Box 180, SE10123 STOCKHOLM, Sverige
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 27 Tapet; tapet av vinyl; tekstil tapet.
Klasse 35 Forhandlerservice av tapeter.
(450) Kunngjøringsdato: 2015.09.21
6
registrerte varemerker
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
283359
Reg.dato.:
2015.09.11
Søknadsnr.:
201408368
Inndato:
2014.07.18
Registreringen utløper: 2024.07.18
Gjengivelse av merket:
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
283361
Reg.dato.:
2015.09.11
Søknadsprioritet
2014.12.04, SE, 524969
Søknadsnr.:
201506837
Inndato:
2015.06.01
Registreringen utløper: 2025.06.01
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Springhill Textile AB, Box 22300, SE-25025
HELSINGBORG, Sverige
(740) Fullmektig:
Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN,
Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 25 Undertøy, klær, fottøy.
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Inhouse Group AS, Postboks 8, 2024 GJERDRUM,
Norge
(740) Fullmektig:
Baker & McKenzie Advokatbyrå KB, Box 180, SE10123 STOCKHOLM, Sverige
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 27 Tapet; tapet av vinyl; tekstil tapet.
Klasse 35 Forhandlerservice av tapeter.
(450) Kunngjøringsdato: 2015.09.21
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
(450) Kunngjøringsdato: 2015.09.21
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
(540)
2015.09.21 - nr 39/15
Reg.nr.:
283360
Reg.dato.:
2015.09.11
Søknadsprioritet
2014.09.05, US, 86/386,859
Søknadsnr.:
201415557
Inndato:
2014.12.30
Registreringen utløper: 2024.12.30
Gjengivelse av merket:
Reg.nr.:
283362
Reg.dato.:
2015.09.11
Søknadsnr.:
201415252
Inndato:
2014.12.22
Registreringen utløper: 2024.12.22
Gjengivelse av merket:
Solsidens sommer aquavit
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Anders Wetten, Bakkevegen 6, 2318 HAMAR, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 33 Aquavit, alkoholholdige drikker (unntatt øl); brennevin;
destillerte drikker.
BE ORIGINAL. BE NATURAL. BE
GOOD.
(450) Kunngjøringsdato: 2015.09.21
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Bare Escentuals Beauty, Inc., 71 Stevenson Street,
22nd Floor, US-CA94105 SAN FRANCISCO, USA
(740) Fullmektig:
Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN,
Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 3 Kosmetikk og ikke-medisinske hudpleiepreparater.
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
(450) Kunngjøringsdato: 2015.09.21
Reg.nr.:
283363
Reg.dato.:
2015.09.11
Søknadsnr.:
201502023
Inndato:
2015.02.17
Registreringen utløper: 2025.02.17
Gjengivelse av merket:
BODYMARKERS
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
BodyMarkers AB, Kråketorpsgatan 26, SE-43153
MÖLNDAL, Sverige
(740) Fullmektig:
Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua ,
0306 OSLO, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 5 Hygienepreparater for medisinske formål; diettmat og
substanser for medisinsk eller veterinærisk bruk,
babymat; kosttilskudd for mennesker og dyr; plastre,
materialer for forbindinger; materiale for tannfyllinger og
tannavtrykk, dentalvoks; desinfeksjonsmidler;
preparater for utryddelse av insekter og skadedyr;
soppdrepende midler, ugressdrepere; medisinske
preparater for slanking; antioksidanter for bruk som
kosttilskudd; kosttilskudd inneholdende antioksidanter;
dietetiske næringsmidler for bruk i klinisk ernæring;
diettmattilsetninger; kosttilskudd; eggehvitebaserte
7
registrerte varemerker
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
(540)
kosttilskudd; proteinbasert kosttilskudd; klebebånd for
medisinsk bruk; allergimedisin; helsekosttilskudd for
personer med spesielle diettkrav; helsekosttilskudd
laget hovedsakelig av vitaminer; kostholds- og
ernæringstilsetninger; dietetiske stoffer for medisinsk
bruk; dietetiske drikker for medisinsk bruk.
Klasse 9 Vitenskapelige, nautiske, fotografiske,
kinematografiske, optiske og geodetiske apparater og
instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing,
måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning;
apparater og instrumenter for styring, fordeling,
transformering, akkumulering, regulering eller kontroll
av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og
gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske og optiske
databærere, grammofonplater; kompaktdisketter, DVDer og andre digitale opptaksmedier; mekanismer for
myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner,
databehandlingsutstyr, datamaskiner;
dataprogramvare; brannslukningsapparater;
filtermembraner for bruk i laboratorier; integrerte
programvarepakker for bruk i automatisering av
laboratorier; laboratoriefiltre; dataspillprogrammer;
dataprogrammer og programvare for tilgang til og bruk
av internet; dataprogrammer og programvare for
datamaskiner, mobiltelefoner og mobile apparater,
nemlig dataprogrammer og programvare for sosiale
nettverk, mottak og sending av data, handel med varer
og tjenester, administrasjon og grafisk online
presentasjon av fitness, vekt, trening, kondisjon og
helserelatert informasjon, matematiske
indeksberegninger av helserelatert data, online
dataprogrammer og programvare; sensorer og
elektroniske apparater og mikroprosessorer for
påvisning, lagring, matematiske beregninger,
rapportering, overvåkning, opplasting og nedlasting av
sport, fitness, trening, helsepleie og aktivitetsdata til
internet, datamaskiner, mobile apparater,
mobiltelefoner, spillkonsoller, og kommunikasjon med
mobile apparater, spillkonsoller og datamaskiner,
universal seriebuss [USB]-maskinvare, skrittellere, GPS
datamaskinvare (hardware).
Klasse 44 Hygienisk behandling og skjønnhetspleie for
mennesker eller dyr; landbruk-, hagebruk- og
skogbrukstjenester; medisinsk testing, nemlig
fitnessevaluering; slankebehandling; overvåkning av
vektreduksjonsprogrammer; planlegging av
vektreduksjonsprogrammer; kosmetiske
kroppspleietjenester; behandling av allergier;
rådgivning i forbindelse med allergier;
rådgivningstjenester i forbindelse med helse; helsepleie
i forbindelse med faste; helsepleie i forbindelse med
naturmedisin; fremskaffelse av helsepleieinformasjon
via telefon; fremskaffelse av helseinformasjon;
fitnesstester; kostholds- og ernæringsveiledning;
helserådgivning via internet, datamaskiner,
mobiltelefoner og andre mobile apparater; helsepleie i
forbindelse med diabetes; helserelatert informasjon via
internet, datamaskiner, mobiltelefoner og andre mobile
apparater; fremskaffelse av helseinformasjon via
internet, datamaskiner, mobiltelefoner og andre mobile
apparater; profesjonell rådgivning i forbindelse med
helse; styrte helseomsorgstjenester; diettplanlegging
og diettovervåkning; utstedelse av rapporter i
forbindelse med vekttap, helse, fitness, trening,
kondisjon; vektkontrollevaluering; blodprøvetaking,
nemlig blodprøver tatt ved kapillær
fremgangsmåte/virkning hvor blodet er tørket på
filterpapir; informasjonstjenester i forbindelse med
fitness, helse, vekttap-programmer, trening, kondisjon;
rådgivning innen området helse, fitness, vekttap,
trening, kondisjon; måling i forbindelse med trening,
kondisjon, helse, vekttap, fitness; testing i forbindelse
med trening, kondisjon, helse, vekttap, fitness.
2015.09.21 - nr 39/15
Reg.nr.:
283364
Reg.dato.:
2015.09.11
Søknadsprioritet
2014.10.06, EM, 013333695
Søknadsnr.:
201502521
Inndato:
2015.02.23
Registreringen utløper: 2025.02.23
Gjengivelse av merket:
DYNEA
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Dynea AS, Postboks 160, 2001 LILLESTRØM, Norge
(740) Fullmektig:
Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN,
Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 1 Kjemikalier til bruk i industrien; ubehandlet kunstig
harpiks; klebemidler til bruk i industrien; urea-,
melamin-, fenol- og/eller resorcinol-formaldehydharpiks
til bruk i industrien; spesialkjemikalier som tilsetning i
produksjon, behandling og transport av olje og gass;
kjemisk baserte klebemidler til bruk i industrien.
(450) Kunngjøringsdato: 2015.09.21
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
283365
Reg.dato.:
2015.09.11
Søknadsprioritet
2014.11.04, US, 86/443,834
Søknadsnr.:
201503147
Inndato:
2015.03.09
Registreringen utløper: 2025.03.09
Gjengivelse av merket:
ULTEM
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
SABIC Global Technologies B.V., Plasticslaan 1, NL4612PX BERGEN OP ZOOM, Nederland
(740) Fullmektig:
Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118
OSLO, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 17 Halvbearbeidet termoplastisk fiber (filament),
granulater, pulver og pellets til bruk for 3D-printing;
halvbearbeidet termoplastisk fiber (filament),
granulater, pulver og pellets til bruk for videre
produksjon.
(450) Kunngjøringsdato: 2015.09.21
(450) Kunngjøringsdato: 2015.09.21
8
registrerte varemerker
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
283366
Reg.dato.:
2015.09.13
Søknadsnr.:
201507130
Inndato:
2015.06.05
Registreringen utløper: 2025.06.05
Gjengivelse av merket:
2015.09.21 - nr 39/15
Reg.nr.:
283368
Reg.dato.:
2015.09.14
Søknadsnr.:
201506842
Inndato:
2015.06.01
Registreringen utløper: 2025.06.01
Gjengivelse av merket:
CITPRIVA
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck Drive, USNJ08889 WHITEHOUSE STATION, USA
(740) Fullmektig:
Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua ,
0306 OSLO, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 5 Farmasøytiske preparater.
(450) Kunngjøringsdato: 2015.09.21
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Sheraton International IP, LLC, One StarPoint, USCT06902 STAMFORD, USA
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 36 Tjenester med fast eiendom, nemlig meglervirksomhet
for fast eiendom, ervervelse av fast eiendom,
aksjeverdideling og delt eierskap i fast eiendom, nemlig
bestyring og arrangering av eierskapet i fast eiendom,
borettslag, eierseksjoner, selveierleiligheter, leiligheter;
investering i fast eiendom, bestyrelse av fast eiendom,
timesharing av fast eiendom og utleie og leasing av fast
eiendom, inkludert, borettslag, eierseksjoner,
selveierleiligheter, leiligheter.
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
283369
Reg.dato.:
2015.09.14
Søknadsnr.:
201506843
Inndato:
2015.06.01
Registreringen utløper: 2025.06.01
Gjengivelse av merket:
CIVFIDRO
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck Drive, USNJ08889 WHITEHOUSE STATION, USA
(740) Fullmektig:
Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua ,
0306 OSLO, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 5 Farmasøytiske preparater.
(450) Kunngjøringsdato: 2015.09.21
(450) Kunngjøringsdato: 2015.09.21
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
283367
Reg.dato.:
2015.09.14
Søknadsnr.:
201506841
Inndato:
2015.06.01
Registreringen utløper: 2025.06.01
Gjengivelse av merket:
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
CARVACRA
Reg.nr.:
283370
Reg.dato.:
2015.09.14
Søknadsnr.:
201506844
Inndato:
2015.06.01
Registreringen utløper: 2025.06.01
Gjengivelse av merket:
CONQRIEN
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck Drive, USNJ08889 WHITEHOUSE STATION, USA
(740) Fullmektig:
Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua ,
0306 OSLO, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 5 Farmasøytiske preparater.
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck Drive, USNJ08889 WHITEHOUSE STATION, USA
(740) Fullmektig:
Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua ,
0306 OSLO, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 5 Farmasøytiske preparater.
(450) Kunngjøringsdato: 2015.09.21
(450) Kunngjøringsdato: 2015.09.21
9
registrerte varemerker
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
283371
Reg.dato.:
2015.09.14
Søknadsnr.:
201506845
Inndato:
2015.06.01
Registreringen utløper: 2025.06.01
Gjengivelse av merket:
temperaturmålere for strømnett; strømtransformatorer;
utstyr og apparater for indikering av spenning og
jordfeil; serie-satellittstasjon; avgrenings- og
koblingsskap; transformatorer;
distribusjonstransformatorer; spennings- og/eller
strømregulatorer; styreenheter; apparater og enheter
for styring av ledning, veksling, transformering,
akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet,
nettstasjoner for seksjonering av elnett, lastskillebrytere
og fulleffektbrytere utstyrt for måling, overvåkning og
kommunikasjon; apparater- og el-skap; elektriske
ledninger og kabling; elektriske koblinger; nettdeler
(transformatorer); kraftenheter (transformatorer).
Klasse 19 Flyttbare bygninger, ikke av metall.
Klasse 35 Detaljhandelstjenester vedrørende apparater og
instrumenter for ledning, veksling, transformering,
akkumulering, regulering eller kontrollering av
elektrisitet, nettstasjoner i blikk og betong,
koblingsanlegg, relé-beskyttelse, nettstasjoner for
seksjonering av strømnett, skillebrytere og effektbrytere
utstyrt for måling, overvåking og kommunikasjon,
elektriske motorer, gasmålere og temperaturmålere for
strømnett, strømtransformatorer, utstyr og apparater for
indikering av spenning og jordfeil, satellittstasjon, seriesatellittstasjon, avgrenings- og koblingsskap,
transformatorer, distribusjonstransformatorer,
vindkraftgeneratorer for strøm, spennings- og/eller
strømregulatorer, styreenheter og styresystem,
apparater- og el-skap, elektriske ledninger og kabling,
elektriske koblinger, koblingsanlegg, bygninger.
Klasse 37 Installasjonstjenester relatert til bygninger, apparater
og instrumenter for å lede, veksle, transformere,
akkumulere, regulere eller kontrollere elektrisitet,
nettstasjoner i blikk og betong, koblingsanlegg, relébeskyttelse, nettstasjoner for seksjonering av
strømnett, skillebrytere og effektbrytere utstyrt for
måling, overvåking og kommunikasjon, elektriske
motorer, gasmålere og temperaturmålere for strømnett,
strømtransformatorer, utstyr og apparater for indikering
av spenning og jordfeil, satellittstasjoner, seriesatellittstasjoner, avgrenings- og koblingsskap,
transformatorer, distribusjonstransformatorer,
vindkraftanlegg, spennings- og/eller strømregulatorer,
styreenheter og styresystemer, apparater- og el-skap,
elektriske ledninger og kabling, elektriske koblinger,
koblingsanlegg, bygninger; bygge- og anleggstjenester
knyttet til apparater og instrumenter for å lede, veksle,
transformere, akkumulere, regulere eller kontrollere
elektrisitet, nettstasjoner i blikk og betong,
koblingsanlegg, relé-beskyttelse, nettstasjoner for
seksjonering av strømnett, skillebrytere og effektbrytere
utstyrt for måling, overvåking og kommunikasjon,
elektriske motorer, gasmålere og temperaturmålere for
strømnett, strømtransformatorer, utstyr og apparater for
indikering av spenning og jordfeil, satellittstasjon, seriesatellittstasjon, avgrenings- og koblingsskap,
transformatorer, distribusjonstransformatorer,
vindkraftanlegg, spennings og/eller strømregulatorer,
styreenheter og styresystem, apparater- og el-skap,
elektriske ledninger og kabling, elektriske koblinger,
koblingsanlegg, bygninger; reparasjons- og
vedlikeholdstjenester vedrørende utstyr og apparater
for indikering av spenning- og jordfeil, satellittstasjon,
seriesatellittstasjon, avgrenings- og koblingsskap,
transformatorer, distribusjonstransformatorer,
vindkraftanlegg, spennings- og/eller strømregulatorer,
styreenheter og styresystem, apparater- og el-skap,
elektriske ledninger og kabling, elektriske koblinger,
koblingsanlegg, bygninger; reparasjon/vedlikehold av
bygninger, apparater og instrumenter for å lede, bytte
transformere, akkumulere, regulere og kontrollere
elektrisitet, nettstasjoner i blikk og betong,
koblingsanlegg, relé-beskyttelse, nettstasjoner for
seksjonering av strømnett, skillebrytere og effektbrytere
utstyrt for måling, overvåking og kommunikasjon,
elektriske motorer, gasmålere og temperaturmålere for
strømnett, strømtransformatorer.
Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og dertil
relatert forskning og design, industrielle analyser og
CONQVRIEN
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck Drive, USNJ08889 WHITEHOUSE STATION, USA
(740) Fullmektig:
Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua ,
0306 OSLO, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 5 Farmasøytiske preparater.
(450) Kunngjøringsdato: 2015.09.21
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
283372
Reg.dato.:
2015.09.14
Søknadsnr.:
201506846
Inndato:
2015.06.01
Registreringen utløper: 2025.06.01
Gjengivelse av merket:
VECITPRIO
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck Drive, USNJ08889 WHITEHOUSE STATION, USA
(740) Fullmektig:
Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua ,
0306 OSLO, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 5 Farmasøytiske preparater.
(450) Kunngjøringsdato: 2015.09.21
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
(540)
2015.09.21 - nr 39/15
Reg.nr.:
283373
Reg.dato.:
2015.09.14
Søknadsprioritet
2014.09.08, EM, 013237987
Søknadsnr.:
201501024
Inndato:
2015.01.26
Registreringen utløper: 2025.01.26
Gjengivelse av merket:
SOLIDRING
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
KL Industri AB, Norralundsvägen 11-13, SE-61244
FINSPÅNG, Sverige
(740) Fullmektig:
Advokatfirmaet Grette DA, Postboks 1397 Vika, 0114
OSLO, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 6 Bygninger av metall.
Klasse 7 Anlegg for strømgenerering; kraftinstallasjoner
(generatorer); uavbruttbare strømforsyningsenheter for
generering av elektrisk energi (maskiner);
vindkraftanlegg for el-fremstilling; elektriske motorer;
elektriske generatorer; generatorer; kraftoverføringer,
unntatt landkjøretøy, maskiner for el-generering;
nettaggregat; turbiner for kraftgenerering.
Klasse 9 Apparater og instrumenter til å lede, veksle,
transformere, akkumulere, regulere eller kontrollere
elektrisitet; nettstasjoner i blikk og betong;
koblingsanlegg for distribusjon og transformering av
elektrisitet; koblingsanlegg til beskyttelse av
transformatorer; relé-beskyttelser; nettstasjoner og
satelittstasjoner inneholdende elektrisk koblingsanlegg
for distribusjon og transformering av elektrisitet;
skillebrytere og effektbrytere utstyrt for måling,
overvåking og kommunikasjon; gasmålere og
10
registrerte varemerker
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
forskningstjenester; design og utvikling av
datahardware- og software; tekniske konsulenttjenester
innenfor områdene strømnettstasjoner og
strømdistribusjon.
(450) Kunngjøringsdato: 2015.09.21
2015.09.21 - nr 39/15
Reg.nr.:
283376
Reg.dato.:
2015.09.14
Søknadsnr.:
201504887
Inndato:
2015.04.17
Registreringen utløper: 2025.04.17
Gjengivelse av merket:
WOFF AND GO
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
BRITT TENOLD-ANDRESEN, Oddevallveien 62, 3405
LIER, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 3 Hundeshampo, hundebad, rensepreparater,
kosmetikk for hund, desinfiserende såpe, tørrshampo,
tørrensende preparater, massasjegele/oljer til hund,
neglepleiende produkter for hund, shampo for kjæledyr,
spesialshampoer for hund, såpe for flekkfjerning,
desinfiserende talkum pulver, solkremer for hund,
avkjølende badeshampo for hund.
Klasse 5 Pollenbasert kosttilskudd, Aloe Vera preparater for
farmasøytiske formål, sporstoffpreparater for dyr,
hundelotion for hund, hundegodteri for medisinsk bruk,
antiseptisk badesalt for medisinsk bruk,
førstehjelpsskrin fyllt og tomt, kulturer av
mikroorganismer for medisinsk og veterinær bruk,
parasittdrepende halsbånd for dyr, preparater for vask
av hunder, bandasjer for forbindinger, bandasjer for
pynt, bandasjer for forebygging, salt for mineralbad,
antiseptisk bomull, antiparasittmidler.
Klasse 18 Kosmetikkmapper til hund.
Reg.nr.:
283374
Reg.dato.:
2015.09.14
Søknadsnr.:
201502967
Inndato:
2015.03.06
Registreringen utløper: 2025.03.06
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Connecting & Support B.V., Bastenakenstraat 107, NL01066 AMSTERDAM, Nederland
(740) Fullmektig:
Hynell AS, Parkveien 53 B, 0256 OSLO, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 38 Tilveiebringelse av en direkteoppkoblet plattform for
tilbud om eskortetjenester.
(450) Kunngjøringsdato: 2015.09.21
(450) Kunngjøringsdato: 2015.09.21
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
283375
Reg.dato.:
2015.09.14
Søknadsnr.:
201502968
Inndato:
2015.03.06
Registreringen utløper: 2025.03.06
Gjengivelse av merket:
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
283377
Reg.dato.:
2015.09.14
Søknadsnr.:
201504307
Inndato:
2015.04.06
Registreringen utløper: 2025.04.06
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
SILJE MARIE ROSENLUND, Messepromenaden 5,
0279 OSLO, Norge
JUNI NORDRUM, Kornmoenga 15, 1413 TÅRNÅSEN,
Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 9 Solbriller; applikasjoner, nedlastbare.
Klasse 14 Smykker, klokker.
Klasse 18 Vesker.
Klasse 25 Hansker, skjerf, sjal, hatter, sko og klær til gjenbruk.
Klasse 26 Hårbånd.
Klasse 45 Online sosiale nettverkstjenester.
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
BYGGmax AB, Box 6063, SE-17106 SOLNA, Sverige
(740) Fullmektig:
Hynell AS, Parkveien 53 B, 0256 OSLO, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 37 Oppføring og anlegg av byggverk;
reparasjonstjenester for bygninger og deler av
bygninger; vedlikeholdstjenester; installasjonstjenester
for bygninger og deler av bygninger;
restaureringstjenester; konsulenttjenester vedrørende
oppføring, anlegg, reparasjon, vedlikehold, tilbygg eller
restaurering av bygninger; informasjonstjenester
vedrørende oppføring, anlegg, reparasjon, vedlikehold,
tilbygg eller restaurering av bygninger,
installasjonstjenester, restaureringstjenester og
konsulenttjenester vedrørende oppføring eller anlegg
av bygninger.
Klasse 42 Arkitektkonsultasjoner; design av innredninger
(formgivning, planlegging).
(450) Kunngjøringsdato: 2015.09.21
(450) Kunngjøringsdato: 2015.09.21
11
registrerte varemerker
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
283378
Reg.dato.:
2015.09.14
Søknadsnr.:
201505032
Inndato:
2015.04.24
Registreringen utløper: 2025.04.24
Gjengivelse av merket:
2015.09.21 - nr 39/15
konsulenttjenester innen dataprogramvare;
konsultasjonsvirksomhet ved design og utvikling av
datamaskiner; konvertering av data eller dokumenter
fra fysisk til elektronisk media; konvertering av
dataprogrammer og data [ikke fysisk konvertering];
kopiering av dataprogrammer; leie av Webserver;
nettskytjenester; oppdatering av dataprogrammer;
opprettelse og vedlikehold av websider for andre;
outsourcing av it-tjenester; programmering for
datamaskiner; rådgivning ved design av websider;
rådgivningstjenester innen datateknologi;
rådgivningstjenester innen IT; rådgivningstjenester
innen telekommunikasjonsteknologi;
sikkerhetstjenester angående datavirus;
softwaretjenester [saas]; teknologiske
rådgivningstjenester; utarbeidelse av dataprogrammer;
utleie av datamaskiner; utleie av dataprogrammer;
vedlikehold av dataprogrammer og software;
vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning
og utvikling relatert dertil; Industriell analyse og
forskning; design og utvikling av datamaskiner og
dataprogrammer; webhotell [tilby vertsserver for andres
hjemmesider].
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
SNORRE DATA AS, Nittedalsgata 1 A, 2000
LILLESTRØM, Norge
(740) Fullmektig:
Advokatfirmaet Mageli ANS, Torvet 3, 2000
LILLESTRØM, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske,
kinematografiske og optiske apparater og instrumenter
samt apparater og instrumenter til veiing, måling,
kontroll, livredning og undervisning; apparater og
instrumenter for styring, fordeling, transformering,
akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet;
apparater for opptak, overføring og gjengivelse av
bilder; magnetiske databærere, grammofonplater;
kompaktdisker, DVD-er og andre digitale
opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte apparater;
kassaapparater, regnemaskiner,
databehandlingsutstyr, datamaskiner:
dataprogramvare: brannslukningsapparater. Bærbare
datamaskiner; computer hardware; computer
periferiutstyr; databehandlingsapparater og innretninger; datamaskiner; datamaskinvarer
(hardware); dataprogrammer (software) [innregistrerte
på databærere]; dataprogrammer (software)
[nedlastbar programvare]; diskettstasjon [for
datamaskiner]; fotografiapparater; logger;
magnetbåndstasjon [dala]; mobiltelefoner; modemer;
monitor som datamaskinvare; mus
[databehandlingsutstyr]; nettbrett; operative
programmer, innregistrerte for datamaskiner;
overvåkningsprogrammer for datamaskiner;
programvarer [innregistrerte edb programmer,
software]; prosessorer; skanner
[databehandlingsutstyr]; skjermbildedata innregistrert
på dataprogrammer; smarttelefoner; tastaturer for
datamaskiner; telefonapparater; tilpasser for
datamaskiner; videokameraer.
Klasse 35 Administrasjon av data-arkiver; annonse- og
reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og
administrasjon av bedrifter; kontortjenester; datasøk i
datafiler, for andre; salg av digitale
informasjonsprodukter; utleie av kontormaskiner og
apparater; websidetrafikk optimalisering
Klasse 37 Byggevirksomhet; installasjon, vedlikehold og
reparasjon av datamaskiner; installasjon, vedlikehold
og reparasjon av kontormaskiner.
Klasse 38 Dataassistert overføring av beskjeder og bilder;
informasjon om telekommunikasjon; overføring av
digitale filer; streaming av data; telefontjenester;
telekommunikasjonsvirksomhet; tilby tilgangstid til et
globalt datanettverk; tilveiebringelse av online forum;
tilveiebringelse av praterom på internett;
tilveiebringelse av telekommunikasjonskanaler for
fjernhandel; tilveiebringelse av tilgang til databaser;
utleie av telefoner; utleie av telekommunikasjonsutstyr;
utleie av tilgangstid til et globalt datanettverk;
videokonferansetjenester.
Klasse 42 Analysering av datasystemer; design av
computersystemer; digitalisering av dokumenter
[skanning]; driftstjenester for servere; elektronisk
datalagring; elektronisk sikkerhetskopiering; fjernlagring
av datasikkerhetskopier; fjernovervåkning av
datasystemer; fremskaffelse av informasjon om
computerteknologi og programmering via en webside;
fremskaffelse av søkemotorer for internettet;
gjenoppretting av data fra datamaskiner;
(450) Kunngjøringsdato: 2015.09.21
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
283379
Reg.dato.:
2015.09.14
Søknadsnr.:
201505033
Inndato:
2015.04.24
Registreringen utløper: 2025.04.24
Gjengivelse av merket:
SNORRE data AS
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
SNORRE DATA AS, Nittedalsgata 1 A, 2000
LILLESTRØM, Norge
(740) Fullmektig:
Advokatfirmaet Mageli ANS, Torvet 3, 2000
LILLESTRØM, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske,
kinematografiske og optiske apparater og instrumenter
samt apparater og instrumenter til veiing, måling,
kontroll, livredning og undervisning; apparater og
instrumenter for styring, fordeling, transformering,
akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet;
apparater for opptak, overføring og gjengivelse av
bilder; magnetiske databærere, grammofonplater;
kompaktdisker, DVD-er og andre digitale
opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte apparater;
kassaapparater, regnemaskiner,
databehandlingsutstyr, datamaskiner:
dataprogramvare: brannslukningsapparater. Bærbare
datamaskiner; computer hardware; computer
periferiutstyr; databehandlingsapparater og innretninger; datamaskiner; datamaskinvarer
(hardware); dataprogrammer (software) [innregistrerte
på databærere]; dataprogrammer (software)
[nedlastbar programvare]; diskettstasjon [for
datamaskiner]; fotografiapparater; logger;
magnetbåndstasjon [dala]; mobiltelefoner; modemer;
monitor som datamaskinvare; mus
[databehandlingsutstyr]; nettbrett; operative
programmer, innregistrerte for datamaskiner;
overvåkningsprogrammer for datamaskiner;
programvarer [innregistrerte edb programmer,
software]; prosessorer; skanner
[databehandlingsutstyr]; skjermbildedata innregistrert
på dataprogrammer; smarttelefoner; tastaturer for
datamaskiner; telefonapparater; tilpasser for
datamaskiner; videokameraer.
Klasse 35 Administrasjon av data-arkiver; annonse- og
reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og
administrasjon av bedrifter; kontortjenester; datasøk i
datafiler, for andre; salg av digitale
12
registrerte varemerker
informasjonsprodukter; utleie av kontormaskiner og
apparater; websidetrafikk optimalisering.
Klasse 37 Byggevirksomhet; installasjon, vedlikehold og
reparasjon av datamaskiner; installasjon, vedlikehold
og reparasjon av kontormaskiner.
Klasse 38 Dataassistert overføring av beskjeder og bilder;
informasjon om telekommunikasjon; overføring av
digitale filer; streaming av data; telefontjenester;
telekommunikasjonsvirksomhet; tilby tilgangstid til et
globalt datanettverk; tilveiebringelse av online forum;
tilveiebringelse av praterom på internett;
tilveiebringelse av telekommunikasjonskanaler for
fjernhandel; tilveiebringelse av tilgang til databaser;
utleie av telefoner; utleie av telekommunikasjonsutstyr;
utleie av tilgangstid til et globalt datanettverk;
videokonferansetjenester.
Klasse 42 Analysering av datasystemer; design av
computersystemer; digitalisering av dokumenter
[skanning]; driftstjenester for servere; elektronisk
datalagring; elektronisk sikkerhetskopiering; fjernlagring
av datasikkerhetskopier; fjernovervåkning av
datasystemer; fremskaffelse av informasjon om
computerteknologi og programmering via en webside;
fremskaffelse av søkemotorer for internettet;
gjenoppretting av data fra datamaskiner;
konsulenttjenester innen dataprogramvare;
konsultasjonsvirksomhet ved design og utvikling av
datamaskiner; konvertering av data eller dokumenter
fra fysisk til elektronisk media; konvertering av
dataprogrammer og data [ikke fysisk konvertering];
kopiering av dataprogrammer; leie av Webserver;
nettskytjenester; oppdatering av dataprogrammer;
opprettelse og vedlikehold av websider for andre;
outsourcing av it-tjenester; programmering for
datamaskiner; rådgivning ved design av websider;
rådgivningstjenester innen datateknologi;
rådgivningstjenester innen IT; rådgivningstjenester
innen telekommunikasjonsteknologi;
sikkerhetstjenester angående datavirus;
softwaretjenester [saas]; teknologiske
rådgivningstjenester; utarbeidelse av dataprogrammer;
utleie av datamaskiner; utleie av dataprogrammer;
vedlikehold av dataprogrammer og software;
vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning
og utvikling relatert dertil; Industriell analyse og
forskning; design og utvikling av datamaskiner og
dataprogrammer; webhotell [tilby vertsserver for andres
hjemmesider].
maskiner for tekstiltrykk; kuttemaskiner for tekstiler;
pregemaskiner; gir; generatorer for elektrisitet;
nødkraftgeneratorer; deler og tilbehør for de
forannevnte varene; trommelenheter;
etikettrykkemaskiner; stempelmaskiner.
Klasse 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske,
kinematografiske og optiske apparater og instrumenter
samt apparater og instrumenter til veiing, måling,
signalering, kontroll, livredning og undervisning;
apparater og instrumenter for styring, fordeling,
transformering, akkumulering, regulering eller kontroll
av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og
gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere,
grammofonplater; kompaktdisker, DVD-er og andre
digitale opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte
apparater; kassaapparater, regnemaskiner,
databehandlingsutstyr, datamaskiner;
dataprogramvare; brannslukningsapparater; printere;
telefaksmaskiner; fotokopimaskiner; skannere;
multifunksjonelle apparater for bruk til kopiering,
utskrifter, skanning, og oversendelse av dokumenter og
bilder; skjermer til hodemontering (HMD); briller;
batterier og mobiler; akkumulatorer; ladere for elektrisk
utstyr; kameraer; mikrofoner; datamaskin software og
programmer; media registrert med
datamaskinprogrammer; apparater for
nettverkskommunikasjon; nettverksrutere; apparater for
fremvisning av informasjon;
nettverkskommunikasjonsutstyr; nettverksservere;
media registrert med digitale filer; nedlastbare
musikkfiler; nedlastbare bildefiler; deler og tilbehør for
de forannevnte varene.
Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse
og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; online
detaljhandelstjenester via et globalt datanettverk av
kontorrekvisita, skrivesaker og papirvarer, elektronisk
kontorutstyr, elektronisk utstyr for hjemmebruk,
webbasert multimedia telefonkonferansesystemer,
webbasert multimedia telefonkonferanseutstyr og
datamaskinprogramvare; administrasjon av
elektroniske data via et globalt
kommunikasjonsnettverkssystem.
Klasse 38 Telekommunikasjonsvirksomhet; tilveiebringelse av
elektroniske konferansesystem ved hjelp av et globalt
kommunikasjonsnettverk og tilveiebringelse av
informasjon og rådgivning derom; overføring av digitale
filer nemlig musikk, lyd, tekst, meldinger, fotografier,
bilder og video via et globalt kommunikasjonsnettverk;
utleie av telekommunikasjonsutstyr inkludert telefoner
og telefaksmaskiner.
Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet;
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle
aktiviteter; tilveiebringelse av musikk, lyd, fotografier,
bilder, video, tekst og dokumenter via globale
kommunikasjonsnettverk; tilveiebringelse av
informasjon og instruksjoner vedrørende virkemåte,
driftsteknikk, bruksmåte og vedlikehold av utstyr via et
globalt kommunikasjonsnett; organisasjon, ledelse
og/eller arrangering av seminarer, konferanser og
opplæring.
Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning
og utvikling relatert dertil; industriell analyse og
forskning; design og utvikling av datamaskiner og
dataprogrammer; design, utvikling og vedlikehold av
dataprogrammer; tilveiebringelse av dataprogrammer;
tilveiebringelse av dataprogramvare via globale
kommunikasjonsnettverk; utleie av webservere for
lagring av digitale data, inkludert musikk, lyd,
meldinger, tekst, fotografier, bilder og video.
(450) Kunngjøringsdato: 2015.09.21
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
2015.09.21 - nr 39/15
Reg.nr.:
283380
Reg.dato.:
2015.09.14
Søknadsnr.:
201503148
Inndato:
2015.03.09
Registreringen utløper: 2025.03.09
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Brother Industries, Ltd., 15-1 Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
JP-467-8561 NAGOYA-SHI, Japan
(740) Fullmektig:
Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 7 Verktøymaskiner; motorer (unntatt for landkjøretøyer);
koblinger og anordninger for overføring av drivkraft
(unntatt for landkjøretøyer); landbruksredskaper (andre
enn manuelt drevne); rugemaskiner; salgsautomater;
maskiner og verktøy for metallbearbeiding; symaskiner;
strikkemaskiner; tekstilmaskiner og -apparater;
broderingsmaskiner; heftemaskiner for tekstiler;
(450) Kunngjøringsdato: 2015.09.21
13
registrerte varemerker
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
283381
Reg.dato.:
2015.09.14
Søknadsprioritet
2015.01.16, US, 86/505,435
Søknadsnr.:
201505976
Inndato:
2015.05.15
Registreringen utløper: 2025.05.15
Gjengivelse av merket:
strikkeluer, leggings (loungewear), slips, pyjamaser,
bukser, regnstøvler, sandaler, hode- og halstørkler av
silke, skjorter, sko, shortser, sovebukser, oversokker,
sokker, gensere, joggebukser (loungewear), badetøy,
topper (loungewear), slips, t-skjorter, tunikaer
(loungewear), undertøy, uniformer til utkleding for barn,
regntøy, ermebeskyttere, yogabukser (loungewear).
Klasse 28 Spill og leketøy, nemlig actionfigurer og tilbehør for
actionfigurer, arkadespill, kroppsbeskyttere for
rullebrettkjøring, kroppsbeskyttere for paintballaktiviteter, ballonger, brettspill, kortspill, juletrepynt og dekorasjoner (unntatt unntatt lys og konfektyrer),
videospill med myntinnkast, samledukker, byggeleker,
kostymemasker, albu-beskyttere [sportsartikler],
elektriske actionleker, ansikstmasker for paintball,
tilpassede plastfilmer for å tildekke og beskytte
elektronisk spillutstyr, nemlig videospillkonsoller,
videospillkontrollere og håndholdte videospillenheter;
gasssylindre for paintball-geværer, håndholdte enheter
til spilling av videospill andre enn de som er tilpasset
bruk med en ekstern skjerm eller monitor,
knebeskyttere [sportsartikler], paintball-geværer,
ammunisjon for paintball, festhatter av papir, piñatas,
festhatter av plast, spillkort, tøyleker, beskyttende
bærevesker og holdere spesielt tilpasset samledokker,
beskyttende bærevesker spesielt tilpasset håndholdte
videospill, radiostyrte lekebiler, rollespilleketøy i form av
spillsett for å imitere videospillhandlinger og karakterer, rullebrett, hansker til rullebrettkjøring,
snøglobus [leker], stand-alone-videospillmaskiner,
byggesett [leketøy], lekestatuer, lekekjøretøy,
vinyllekefigurer, samlekortspill, videospillkonsoller,
videospillkontrollere, vannfylte lekevåpen, vannleketøy,
jojoer.
HP ZVR
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Hewlett-Packard Development Company, L.P., 11445
Compaq Center Drive West, US-TX77070 HOUSTON,
USA
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 9 Datamaskiner, PC-er, bærbare datamaskiner,
reisedatamaskiner, borddatamaskiner, nettbrett,
håndholdte datamaskiner, alt-i-ett-datamaskiner,
dataarbeidsstasjoner; datahardware; datasoftware;
dataperiferiutstyr, bærbart dataperiferiutstyr,
dataperiferienheter; datamaskintastaturer, datamus,
datakabler og ¿tilkoblingsenheter, datamaskinadaptere,
dockingstasjoner til datamaskiner;
datamaskinmonitorer, dataskjermer, flatskjermer;
printere, skrivere, dataskrivere, alt-i-ett-skrivere,
skannere, telefaksmaskiner, kopimaskiner.
(450) Kunngjøringsdato: 2015.09.21
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
2015.09.21 - nr 39/15
Reg.nr.:
283382
Reg.dato.:
2015.09.14
Søknadsnr.:
201506558
Inndato:
2015.05.27
Registreringen utløper: 2025.05.27
Gjengivelse av merket:
(450) Kunngjøringsdato: 2015.09.21
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
Arctic Moments
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
REIDAR ARNESEN, TH WIDDINGS VEG 11, 9020
TROMSDALEN, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 39 Opplevelsesreiser.
Klasse 41 Turist- og fotoaktiviteter.Praktisk opplæring (ved
demonstrasjon).
Reg.nr.:
283384
Reg.dato.:
2015.09.14
Søknadsnr.:
201505291
Inndato:
2015.04.28
Registreringen utløper: 2025.04.28
Gjengivelse av merket:
(450) Kunngjøringsdato: 2015.09.21
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
283383
Reg.dato.:
2015.09.14
Søknadsnr.:
201505290
Inndato:
2015.04.28
Registreringen utløper: 2025.04.28
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Art Nor AS, Naustveien 17, 9303 SILSAND, Norge
(740) Fullmektig:
Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110
OSLO, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte,
tørrede og kokte frukter og grønnsaket, geleer,
syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter;
spiselige oljer og fett.
Klasse 31 Jordbruks-, hagebruks- og skogbruks-produkter samt
korn; levende dyr; friske frukterog grønsaker; frø og
såvarer, naturlige planter og blomster, næringsmidler til
dyr, malt.
CALL OF DUTY
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Activision Publishing, Inc., 3100 Ocean Park Blvd., USCA90405 SANTA MONICA, USA
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 9 Kombinert hodetelefon og mikrofon til bruk ved spilling
av videospill.
Klasse 25 Klær, nemlig finlandshetter, bandanas [halstørkler],
baseballcaps, badedrakter, badekåper (loungewear),
små luer (beanies), belter [bekledning], støvler,
boksershorts (loungewear), kapser, barnekostymer,
fottøy, hansker [bekledning], nattøy (loungewear),
halloweenkostymer, hatter, trikotklær, jakker,
(450) Kunngjøringsdato: 2015.09.21
14
registrerte varemerker
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
(540)
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
283385
Reg.dato.:
2015.09.15
Søknadsprioritet
2014.12.11, US, 86/477,800
Søknadsnr.:
201506595
Inndato:
2015.05.29
Registreringen utløper: 2025.05.29
Gjengivelse av merket:
FAN
Reg.nr.:
283388
Reg.dato.:
2015.09.15
Søknadsprioritet
2015.05.05, CA, 1726835
Søknadsnr.:
201506897
Inndato:
2015.06.03
Registreringen utløper: 2025.06.03
Gjengivelse av merket:
SPAN
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Fairfield Industries Incorporated, 1111 Gillingham Lane,
US-TX77478 SUGAR LAND, USA
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 42 Tilveiebringe tjenester innen området olje- og
gassleting, nemlig utføre geofysiske undersøkelser,
datafangst og analyser; design av seismiske
fangstparametre, -modeller eller -planer for fangst av
seismisk data; fangst, behandling og analyse av
seismisk data.
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Nureva Inc., 1000, 1221 8th Street SW, CA-ABT2R0L4
CALGARY, Canada
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 9 Programvare for fjernbetjening av datahardware,
audiovisuelt utstyr, multimediaprojektorer og
visningsskjermer; programvare for opprettelse,
opplasting, visning, kommentering og deling av data,
informasjon og multimediainnhold; datahardware;
multimediaprojektorer; vogner og traller med hjul,
spesielt tilpasset for datahardware og audiovisuelt
utstyr; interaktive, elektroniske visningsskjermer;
fjernkontroller for datahardware, audiovisuelt utstyr og
visningsskjermer; posisjonspekere (stylus) for bruk med
datahardware, audiovisuelt utstyr og visningsskjermer;
beskyttende deksler og trekk for datahardware og
audiovisuelt utstyr; beskyttende etuier, kasser og
kofferter for datahardware og audiovisuelt utstyr.
Klasse 42 Elektroniske tjenester via et globalt datanettverk,
nemlig tilveiebringelse av elektroniske tjenester som
muliggjør fjernbetjening av datahardware, audiovisuelt
utstyr, multimediaprojektorer og visningsskjermer;
elektroniske tjenester via et globalt datanettverk, nemlig
tilveiebringelse av elektroniske tjenester for opprettelse,
opplasting, visning, kommentering og deling av data,
informasjon og multimediainnhold.
(450) Kunngjøringsdato: 2015.09.21
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
2015.09.21 - nr 39/15
Reg.nr.:
283386
Reg.dato.:
2015.09.15
Søknadsnr.:
201502895
Inndato:
2015.03.03
Registreringen utløper: 2025.03.03
Gjengivelse av merket:
(450) Kunngjøringsdato: 2015.09.21
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
283389
Reg.dato.:
2015.09.15
Søknadsnr.:
201506847
Inndato:
2015.06.01
Registreringen utløper: 2025.06.01
Gjengivelse av merket:
DE HISTORETORISKE KURS
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Retoringdal AS, Furubråtveien 9, 1170 OSLO, Norge
(740) Fullmektig:
Protector Intellectual Property Consultants AS,
Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 16 Trykksaker; bøker, publikasjoner.
Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet;
kulturelle aktiviteter; organisering og ledelse av
kongresser, konferanser, seminarer og symposier;
publisering av elektroniske publikasjoner on-line.
Klasse 43 Formidling av midlertidig losji.
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Norwegian Brand Ltd., Ground Floor, Imbus House,
Dublin Airport, IE- CO. DUBLIN, Irland
(740) Fullmektig:
Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN,
Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 9 Dataprogramvare; bankkort [kodede eller
magnetiske].
Klasse 16 Trykksaker; magasiner; tidsskrifter.
Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse
og administrasjon av bedrifter; kontortjenester.
Klasse 36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær
virksomhet; forretninger med fast eiendom;
bankvirksomhet; børsmeglervirksomhet;
likviditetsstyring.
(450) Kunngjøringsdato: 2015.09.21
(450) Kunngjøringsdato: 2015.09.21
15
registrerte varemerker
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
283390
Reg.dato.:
2015.09.15
Søknadsnr.:
201506905
Inndato:
2015.05.29
Registreringen utløper: 2025.05.29
Gjengivelse av merket:
hjemmeunderholdningssystemer; headset for telefoner;
trådløse eller ledningsbaserte digitale lydsendere;
lydadaptere; lydinngangs og -utgangsomformere;
forsterkere; deler til headset, nemlig batterideksler;
trådløse eller ledningsbaserte
kommunikasjonsinnretninger for tale-, data- eller
lydoverføring; lydkabler; datakabler; strømkabler; deler
til headset, nemlig øreputer; mikrofoner; trådløse
sendere; digitale lydprosessorer; stativer tilpasset for
headset; deler for headset, nemlig høyttalerdeksler;
lydmikser, nemlig turnémikser; dataprogramvare for
håndtering av manipulerte lydfiler; dataprogramvare for
manipulering av lydfiler; og dataprogramvare for å
forbedre yteevnen til headset; dataprogramvare for å
kontrollere innstillinger på lydkort for PC-er; headset for
bruk med spillkonsoller; headset for bruk med
kontrollere for spillkonsoller; headset for bruk med
håndholdte enheter for spill av videospill andre enn de
som er tilpasset for bruk med en ekstern
visningsskjerm eller monitor; deler til spillheadset,
nemlig høyttalerdeksler, batterideksler og øreputer;
stativer for personlige digitale elektroniske innretninger,
nemlig headset.
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(551) Fellesmerkebestemmelser:
Hvem som har rett til å bruke merket og på hvilke
betingelser.NITO Takst Service AS, medlemmer av
NITO Takst, og andre aktører med tilknytning til NITO
Takst, skal kunne bruke logoen til markedsføring og
som bekreftelse på medlemskap.Hvilke følger
uberettiget eller ureglementert bruk kan medføre for
brukeren, for eksempel dersom merket brukes av noen
som ikke har rett til å bruke det, eller brukes
feil.Dersom slik bruk oppdages vil NITO Takst kontakte
vedkommende og be om at bruken opphører
umiddelbart.Merkehaverens rettigheter og forpliktelser
overfor brukerne, så som rett til kontroll, eventuelt ved
bestemte kontrollorgan, for eksempel om
merkehaveren skal ha rett til å kontrollere om
brukerens varer holder de fastsatte kvalitetskravNITO
Takst Service AS har rett til å kontrollere og bestemme
i hvilke sammenhenger og hvilke produkter varemerket
benyttes.Merkeinnehaverens forpliktelser til å gjøre
ansvar gjeldende mot den som bruker merket uten å
overholde bestemmelsene for bruken av merket.NITO
Takst har rett til å kreve stans i bruk av varemerket der
det er i strid med NITO Takst regelverk.Om
merkeinnehaveren skal være forpliktet til for eksempel
å gå til erstatningssøksmål mot eventuelle misbrukere
av merket.Ja, vurderes i hvert tilfelle dette skulle være
aktuelt.
(730) Innehaver:
NITO TAKST SERVICE AS, Postboks 9100 Grønland,
0133 OSLO, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 9 Dataprogrammer.
Klasse 16 Undervisningsmateriell.
Klasse 36 Taksering av fast eiendom.
Klasse 41 Undervisning.
Klasse 42 Utarbeidelse av dataprogrammer.
(450) Kunngjøringsdato: 2015.09.21
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
283392
Reg.dato.:
2015.09.15
Søknadsprioritet
2014.12.15, US, 86/481,222
Søknadsnr.:
201506910
Inndato:
2015.06.02
Registreringen utløper: 2025.06.02
Gjengivelse av merket:
KIMPTON
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Kimpton Hotel & Restaurant Group, LLC, 222 Kearny
Street, Suite 200, US-CA94108 SAN FRANCISCO,
USA
(740) Fullmektig:
Advokatfirmaet Thommessen AS, Postboks 1484 Vika,
0116 OSLO, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 35 Konsulenttjenester for annonse- og
reklamevirksomhet; rådgivningstjenester for bedrifts- og
forretningsledelse; kontorfunksjoner; tjenester for
forretningsledelse og administrasjon; kommersielle
informasjonstjenester; forretningsrådgivning og
konsulenttjenester relatert til franchise;
reklamevirksomhet, markedsføring, publisitet- og
promoteringstjenester og informasjonstjenester knyttet
til dette, alle slike tjenester som også tilbys online fra
en database eller fra internett; tjenester for
forretningsledelse og administrasjon for salg på
internett; tjenester for personellrekruttering, ansettelse
og personalledelse; Public Relation (PR-virksomhet);
drift og tilsyn av lojalitetsordninger og insentivordninger
for kommersielle formål og reklameformål;
konsulenttjenester for forretningsinformasjon relatert til
hotelledelse og hotell franchising; tjenester for
hotelledelse for andre; informasjonsrådgivning og
rådgivende tjenester relatert til alle de foregående
tjenestene; insentivprogrammer som tilbyr spesielle
kundetjenester, fasiliteter og fordeler til hotellgjester
som besøker hotellet regelmessig.
Klasse 36 Eiendomsrådgivning; tjenester for bytte av
deltidsbruksrett.
Klasse 43 Hotelltjenester, motelltjenester, tilveiebringelse av
husrom; resorthotelltjenester; midlertidige
overnattingstjenester; reservasjonstjenester for
tjenester for hotellovernatting og for annen overnatting;
ferieinformasjon og planlegging knyttet til overnatting;
bartjenester, lounge-tjenester; kafétjenester,
restaurant- og snackbar tjenester;
restaurantreservasjoner; cateringtjenester for levering
av mat og drikke; tilveiebringelse av konferanse-, møte-
(450) Kunngjøringsdato: 2015.09.21
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
(540)
2015.09.21 - nr 39/15
Reg.nr.:
283391
Reg.dato.:
2015.09.15
Søknadsprioritet
2014.12.02, US, 86/469,416
Søknadsnr.:
201506848
Inndato:
2015.06.01
Registreringen utløper: 2025.06.01
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Voyetra Turtle Beach, Inc., Suite 100100 Summit Lake
Drive, US-NY10595 VALHALLA, USA
(740) Fullmektig:
Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN,
Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 9 Øreplugger; øretelefoner; hodetelefoner; headset for
bruk med datamaskiner; headset for bruk med mobile
innretninger, nemlig smarttelefoner, MP3-spillere,
nettbrett og PDA-er; headset for bruk med
16
registrerte varemerker
, arrangements-, messe-, kongress- og
utstillingsfasiliteter; tjenester for hotell innsjekk og
utsjekk; tilveiebringelse av bankettfasiliteter og
fasiliteter for sosiale tilstelninger for spesielle
anledninger; tjenester for reisebyråer for reservasjon og
bestilling av hotellopphold; elektroniske
informasjonstjenester knyttet til hoteller; rådgivningsog konsulenttjenester knyttet til det foregående.
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
283395
Reg.dato.:
2015.09.15
Søknadsprioritet
2015.05.27, EM, 014170377
Søknadsnr.:
201506616
Inndato:
2015.05.29
Registreringen utløper: 2025.05.29
Gjengivelse av merket:
THE MACHINE BEHIND THE
MACHINE
(450) Kunngjøringsdato: 2015.09.21
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
(540)
2015.09.21 - nr 39/15
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Brammer Plc, St Ann's House,1 Old Market Place, GBWA166PD KNUTSFORD, CHESHIRE, Storbritannia
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 7 Salgsautomater; Fordelingsautomater; deler og
tilbehør til de ovennevnte.
Klasse 35 Salg av verktøy; Salg av vedlikeholds-, reparasjonsog driftsutstyr; Salg av kontorutstyr; Salg av personlig
verneutstyr; Mobilsalgstjenester med hensyn til verktøy;
Mobilsalgstjenester med hensyn til vedlikeholds-,
reparasjons- og driftsutstyr; Mobilsalgstjenester med
hensyn til kontorutstyr; Mobilsalgstjenester med hensyn
til personlig verneutstyr; Salg og mobilsalgstjenester for
deler og tilbehør for verktøy, vedlikeholdsutstyr,
reparasjonsutstyr, driftsutstyr, kontorutstyr og personlig
verneutstyr
Klasse 39 Distribusjonstjenester; Transport av varer.
Reg.nr.:
283393
Reg.dato.:
2015.09.15
Søknadsprioritet
2014.12.15, US, 86/481,235
Søknadsnr.:
201506911
Inndato:
2015.06.02
Registreringen utløper: 2025.06.02
Gjengivelse av merket:
KIMPTON KARMA
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Kimpton Hotel & Restaurant Group, LLC, 222 Kearny
Street, Suite 200, US-CA94108 SAN FRANCISCO,
USA
(740) Fullmektig:
Advokatfirmaet Thommessen AS, Postboks 1484 Vika,
0116 OSLO, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 35 Insentivprogrammer som tilbyr spesielle
kundetjenester, fasiliteter og fordeler til hotellgjester
som besøker hotellet regelmessig.
(450) Kunngjøringsdato: 2015.09.21
(450) Kunngjøringsdato: 2015.09.21
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
283394
Reg.dato.:
2015.09.15
Søknadsnr.:
201506472
Inndato:
2015.05.22
Registreringen utløper: 2025.05.22
Gjengivelse av merket:
Reg.nr.:
283396
Reg.dato.:
2015.09.15
Søknadsnr.:
201506931
Inndato:
2015.06.04
Registreringen utløper: 2025.06.04
Gjengivelse av merket:
EUFEMIA BAR
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Thon Hotels AS, Postboks 489 Sentrum, 0105 OSLO,
Norge
(740) Fullmektig:
Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN,
Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse
og administrasjon av bedrifter; hotelledelse;
administrasjon av kundefordelsprogram;
franchisevirksomhet; kontortjenester.
Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet;
organisering av kurs, konferanser, kongresser og
seminar; nattklubber; showoppsetninger;
underholdningsvirksomhet, sportslige og kulturelle
aktiviteter.
Klasse 43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig
innlosjering; bartjenester; catering; formidling og
reservering av midlertidig losji; hoteller;
hotellreservering; utleie av værelser og møte- og
konferanserom.
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Bakers AS, Postboks 43 Økern, 0508 OSLO, Norge
(740) Fullmektig:
Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118
OSLO, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 30
Brød; konditorvarer; bakverk; kaker; terter;
kakedeiger og deigvarer; flatbrød; knekkebrød;
kavringer; rundstykker; lefser; hevningsmidler for
bakverk; mel; kornpreparater; potetmel som
næringsmiddel.
Klasse 43 Beverting og tilbringing av mat og drikke; bakeri;
konditori.
(450) Kunngjøringsdato: 2015.09.21
(450) Kunngjøringsdato: 2015.09.21
17
registrerte varemerker
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
283397
Reg.dato.:
2015.09.15
Søknadsnr.:
201506939
Inndato:
2015.06.04
Registreringen utløper: 2025.06.04
Gjengivelse av merket:
2015.09.21 - nr 39/15
komponent; kyvetter; beholder for prøver;
reagensglass; elektroniske publikasjoner; deler og
tilbehør for alle de forannevnte varene; alle de
forannevnte varene er for medisinsk eller veterinær
bruk.
Klasse 42 Medisinsk og vitenskapelig forskning innen
kreftdiagnose; medisinsk forskning; tilveiebringelse av
informasjon om medisinsk forskning; testing,
undersøkelse eller forskning på farmasøytiske
preparater og diagnostiske reagenser; testing,
undersøkelse eller forskning på medisinske-,
laboratorie-, målings- eller prøve- apparater og instrumenter; teknisk rådgivning knyttet til ytelse og drift
av medisinske-, laboratorie-, målings- eller prøveapparater og -instrumenter og datamaskiner som
krever høy grad av personlig kunnskap, ferdighet eller
erfaring av operatørene for å etterkomme den
nødvendige nøyaktighet i betjeningen av dem; utleie av
genamplifiseringsdetektor for vitenskapelig eller
laboratoriebruk; utleie av laboratorieutstyr og instrumenter; utleie av måle- eller testapparater og instrumenter; Klinisk laboratorietesting innen området
kreftdiagnostikk; klinisk laboratorietesting av gener for å
oppdage kreftmetastaser; tilveiebringelse av
informasjon vedrørende kliniske laboratorietester;
analyse og evaluering av resultater fra kliniske
laboratorietester.
Klasse 44 Tilveiebringelse av medisinsk informasjon;
tilveiebringelse av informasjon vedrørende
kreftdiagnose; tilveiebringelse av informasjon
vedrørende gentesting; utleie av medisinske apparater
og instrumenter; utleie av test-apparater og instrumenter for kreftdiagnostikk; utleie av
gentestingsapparater og -instrumenter; klinisk
laboratorietest; klinisk undersøkelse.
OSNA
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Sysmex Corporation, 1-5-1, Wakinohama-kaigandori,
Chuo-ku, JP- KOBE, HYOGO, Japan
(740) Fullmektig:
Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN,
Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 1 Kjemiske reagensmidler og kjemiske preparater,
annet enn til medisinske eller veterinære formål;
kjemiske produkter til bruk i legemidler; diagnostiske
kjemikalier; diagnostiske reagensmidler og
diagnostiske preparater, annet enn til medisinske eller
veterinære formål; prøvereagensmidler og preparater;
reagensmidler for genetiske prøver; fortynningsmidler
(diluenda); lyserings-oppløsninger og/eller
reagensmidler; referansekontrollmaterialer til
industrielle formål; kjemiske referansematerialer til
industrielle formål; kvalitetskontroll standardløsninger
og kvalitetskontrollmaterialer til industrielle formål for
prøving og kalibrering av medisinske apparater og
reagensmidler; alle de forannevnte varene er for annet
enn til medisinske eller veterinære formål.
Klasse 5 Farmasøytiske, veterinære og sanitærpreparater;
diagnostiske reagenser og diagnostiske preparater for
medisinske eller veterinære formål; kjemiske reagenser
og kjemiske preparater for medisinske eller veterinære
formål; kjemiske reagenser og kjemiske preparater for
farmasøytiske formål; testereagenser og preparater;
reagenser for gentest; reagenser for kreftdiagnose test;
fortynningsmidler (diluenda); fortynningsmidler
(diluenda) for medisinsk eller klinisk bruk; referansekontrollmateriale for medisinsk bruk; kjemiske
referansemateriale for medisinsk bruk;
kvalitetskontrollstandardløsninger og
kvalitetskontrollmaterialer for testing og kalibrering av
medisinske apparater og reagenser; farmasøytiske
preparater for in vitro diagnose; reagenser for
amplifisering og påvisning av gener; lymfekjertel
oppløsende reagenser; alle de forannevnte varene er
for medisinsk eller veterinær bruk.
Klasse 9 Genamplifiseringsdetektor for vitenskapelig og
laboratoriebruk; laboratorieapparater og instrumenter;
måle- eller testapparater og instrumenter, ikke for
medisinsk bruk; datamaskiner; programvare til
datamaskiner; dataprogrammer;
forbehandlingsapparater og instrumenter for
gentesting; prøve forbehandlingsapparater og
instrumenter; prøveinnsamlings-instrumenter, -verktøy
eller -enhet; homogeniserings-apparater;
pipettespisser; engangs-skjæreblad; adaptere;
adaptere for engangs- komponent; kyvetter; beholder
for prøver, laboratorium; reagensglass; elektroniske
publikasjoner; deler og tilbehør for alle de forannevnte
varene; alle de forannevnte varene er for
vitenskapelige eller laboratorieformål.
Klasse 10 Medisinske og veterinære apparater og instrumenter;
apparater til bruk i medisinske analyser; testapparater
og -instrumenter til medisinske formål; diagnostiske
apparater og instrumenter til medisinske formål;
genetisk testeapparater og -instrumenter; genamplifiserings-analysatorer; kreft metastase analysator;
test apparater og instrumenter for kreft diagnostisering;
pipetter for medisinsk bruk; måleapparater og instrumenter til medisinske formål; beholdere for prøver
for in vitro diagnose; forbehandlingsapparater og
instrumenter for gentesting; prøve
forbehandlingsapparater og instrumenter;
Prøveinnsamlings-instrumenter, -verktøy eller -enhet;
homogeniseringsapparater; pipettespisser; engangsskjæreblad; adaptere; adaptere for engangs-
(450) Kunngjøringsdato: 2015.09.21
18
registrerte varemerker
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(521)
(540)
Reg.nr.:
283398
Reg.dato.:
2015.09.15
Søknadsnr.:
201101542
Inndato:
2011.02.07
Registreringen utløper: 2021.02.07
Bruk/innarbeidelse
Ja
Gjengivelse av merket:
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
2015.09.21 - nr 39/15
Reg.nr.:
283399
Reg.dato.:
2015.09.15
Søknadsnr.:
201506855
Inndato:
2015.06.01
Registreringen utløper: 2025.06.01
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
NIPRO CORPORATION, 3-9-3, Honjo-nishi, Kita-ku,
JP-531-8510 OSAKA, Japan
(740) Fullmektig:
Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118
OSLO, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 11 Apparater for vannbehandling; vannrenseutstyr.
Klasse 37 Installering, renovering, reparasjon og vedlikehold av
apparater for vannbehandling til dialyse og
vannrenseutstyr til dialyse; installering, renovering,
reparasjon og vedlikehold av apparater for
vannbehandling og vannrenseutstyr; installering,
renovering, reparasjon og vedlikehold av medisinske
instrumenter og apparater, dialyseapparater,
blodslangesett for dialyse, dialyseapparater og
forsyningsenheter til dialyse; installering, renovering,
reparasjon og vedlikehold av dialysesenter;
byggevirksomhet; rørleggervirksomhet.
Klasse 40 Vannbehandling og vannrensetjenester.
Klasse 42 Design og utvikling av apparater for vannbehandling til
dialyse og vannrenseutstyr til dialyse; design og
utvikling av apparater for vannbehandling og
vannrenseutstyr; design og utvikling av medisinske
instrumenter og apparater, dialyseapparater,
blodslangesett for dialyse, dialyseapparter og
forsyningsenheter til dialyse; design og utvikling av
dialysesenter; overvåkning av apparater for
vannbehandling og vannrenseutstyr; overvåkning av
medisinske instrumenter og apparater,
dialyseapparater, blodslangesett for dialyse,
dialyseapparater og forsyningsenheter til dialyse;
overvåkning av dialysesenter.
(554) Merket er et tre-dimensjonal
(730) Innehaver:
Kikkoman Corp, JP- NODA CITY, CHIBA, Japan
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 30 Soyasaus.
(450) Kunngjøringsdato: 2015.09.21
(450) Kunngjøringsdato: 2015.09.21
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
283400
Reg.dato.:
2015.09.15
Søknadsprioritet
2015.05.04, EM, 014026678
Søknadsnr.:
201506587
Inndato:
2015.05.28
Registreringen utløper: 2025.05.28
Gjengivelse av merket:
LOCANDA ALTA
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Oenoforos AB, Box 24005, SE-10450 STOCKHOLM,
Sverige
(740) Fullmektig:
BRANN AB, Box 12246, SE-10226 STOCKHOLM,
Sverige
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 33 Vin, alkoholholdige drikkevarer utenom øl.
19
registrerte varemerker
(450) Kunngjøringsdato: 2015.09.21
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
2015.09.21 - nr 39/15
organisering og ledelse av seminarer; undervisning;
utleie av videobånd; veiledning; videobåndredigering;
yrkesfaglig opplæring; yrkesveiledning.
Klasse 42 Konsulenttjenester innen dataprogramvare;
kvalitetskontroll; nettskytjenester; outsourcing av ittjenester; rådgivningstjenester innen datateknologi;
rådgivningstjenester innen it; rådgivningstjenester
innen telekommunikasjonsteknologi;
sikkerhetstjenester angående datavirus;
softwaretjenester [saas].
Reg.nr.:
283401
Reg.dato.:
2015.09.15
Søknadsnr.:
201506508
Inndato:
2015.05.24
Registreringen utløper: 2025.05.24
Gjengivelse av merket:
Walleräng
(450) Kunngjøringsdato: 2015.09.21
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
CARL CHRISTIAN WALLERÄNG, c/o Beco Lager AS,
Torpebaugen 8, 1738 BORGENHAUGEN, Norge
Walleräng E-bikes AB, E A Rosengrens gata 1, SE42131 VÄSTRA FRØLUNDA, Sverige
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske,
kinematografiske og optiske apparater og instrumenter
samt apparater og instrumenter til veiing, måling,
signalering, kontroll, livredning og undervisning;
apparater og instrumenter for styring, fordeling,
transformering, akkumulering, regulering eller kontroll
av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og
gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere,
grammofonplater; kompaktdisker, DVD-er og andre
digitale opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte
apparater; kassaapparater, regnemaskiner,
databehandlingsutstyr, datamaskiner;
dataprogramvare; brannslukningsapparater.
Klasse 12 Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften
eller i vannet.
Klasse 28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke
opptatt i andre klasser; juletrepynt.
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
283403
Reg.dato.:
2015.09.15
Søknadsnr.:
201506857
Inndato:
2015.06.01
Registreringen utløper: 2025.06.01
Gjengivelse av merket:
(450) Kunngjøringsdato: 2015.09.21
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
283402
Reg.dato.:
2015.09.15
Søknadsnr.:
201506557
Inndato:
2015.05.27
Registreringen utløper: 2025.05.27
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Victoria's Secret Stores Brand Management, Inc., Four
Limited Parkway, US-OH43068 REYNOLDSBURG,
USA
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 35 Detaljhandelstjenester, postordrekatalogtjenester og
on-line detaljhandelstjenester, alle med undertøy,
produkter til personlig pleie, bager, smykker og tilbehør.
(450) Kunngjøringsdato: 2015.09.21
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
SINTEF STIFTELSEN, Postboks 4760, Sluppen, 7465
TRONDHEIM, Norge
ERLEND ANDREAS GJÆRE, c/o SINTEF, Postboks
4760, Sluppen, 7465 TRONDHEIM, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 35 Bedriftstøttetjenester (hms); bistand for ledelse av
handels- eller industribedrifter ; bistand til
bedriftskulturutvikling; bistand til organisasjonsutvikling;
konsultasjoner for bedrifts- og forretningsledelse;
rådgivning om organisasjons- og forretningsledelse;
rådgivning vedrørende hms ; rådgivningstjeneste for
forretningsledelse; salg av digitale
informasjonsprodukter.
Klasse 41 Filmproduksjon, andre enn reklamefilmer; instruksjon
[opplæring]; layouttjenester, andre enn for
reklameformål; organisering og ledelse av konferanser;
20
registrerte varemerker
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
283404
Reg.dato.:
2015.09.15
Søknadsnr.:
201506593
Inndato:
2015.05.28
Registreringen utløper: 2025.05.28
Gjengivelse av merket:
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
2015.09.21 - nr 39/15
Reg.nr.:
283408
Reg.dato.:
2015.09.16
Søknadsnr.:
201509062
Inndato:
2015.07.27
Registreringen utløper: 2025.07.27
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Truls Nordby Johansen, Øvre Gjellumvei 10 F, 1389
HEGGEDAL, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 35 Arbeidsformidling.
Klasse 45 Hjemmehjelpstjenester.
(450) Kunngjøringsdato: 2015.09.21
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
FAGJURISTENE RETTSHJELPERDAN FEMOEN,
Kolstien 18 B, 5097 BERGEN, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 45 Juridiske tjenester; sikkerhetstjenester for beskyttelse
av eiendom og enkeltmennesker.
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
gammel nok
(450) Kunngjøringsdato: 2015.09.21
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
283409
Reg.dato.:
2015.09.16
Søknadsnr.:
201509065
Inndato:
2015.07.27
Registreringen utløper: 2025.07.27
Gjengivelse av merket:
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Truls Nordby Johansen, Øvre Gjellumvei 10 F, 1389
HEGGEDAL, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 35 Arbeidsformidling.
Klasse 45 Hjemmehjelpstjenester.
Reg.nr.:
283406
Reg.dato.:
2015.09.16
Søknadsnr.:
201506860
Inndato:
2015.06.01
Registreringen utløper: 2025.06.01
Gjengivelse av merket:
(450) Kunngjøringsdato: 2015.09.21
Bærkraft
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
NORSKE BRYGGERIER AS, Sagveien 23 C, 0459
OSLO, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 32 Øl og mineralvann.
Klasse 33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl).
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
(540)
LUX Assure
(450) Kunngjøringsdato: 2015.09.21
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
283410
Reg.dato.:
2015.09.16
Søknadsprioritet
2014.05.06, GB, 3054466
Søknadsnr.:
201412831
Inndato:
2014.11.05
Registreringen utløper: 2024.11.05
Gjengivelse av merket:
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Lux Assure Limited, Unit 5.3, Heriot Watt Research
Park, Research Avenue South, GB-EH144AP
EDINBURGH, Storbritannia
(740) Fullmektig:
Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN,
Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 35 Detaljhandeltjenester forbundet med kjemikalier for
bruk i industri og vitenskap, kjemikalier for bruk i
testsett for å analysere konsentrasjonen av
hydratinhibitorer, diagnostiske preparater, diagnostiske
reagenter som sett, analytiske preparater, analytiske
preparater som sett, kjemiske test-reagenter, testsett
inneholdende reagenter brukt for å bestemme
konsentrasjonen av hydratinhibitorer i vann, råolje og
kondensvann, reagenter for bruk i fluorescens-baserte
analyser, biomolekylære reagenter, apparater og
instrumenter for vitenskap, måling, analyse og sporing,
laserdiffraksjons-apparater, interferometri- og
avbildningsapparater, apparater for hyperspektral
avbildning, apparater for væskestrømscytometri,
elektroniske analyseapparater, laboratorieapparater,
dataprosesseringsutstyr.
Klasse 42 Industrielle analyser og forskningstjenester;
vitenskapelige, analytiske og diagnostiske tjenester, for
Reg.nr.:
283407
Reg.dato.:
2015.09.16
Søknadsnr.:
201506861
Inndato:
2015.06.01
Registreringen utløper: 2025.06.01
Gjengivelse av merket:
Naboens Hage
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
NORSKE BRYGGERIER AS, Sagveien 23 C, 0459
OSLO, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 32 Øl og mineralvann.
Klasse 33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl).
(450) Kunngjøringsdato: 2015.09.21
21
registrerte varemerker
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
andre; kjemiske analyser og testing;
laboratorietjenester; laboratorietjenester relatert til
produksjon av industrielle og diagnostiske analyser og
testsett; konsultasjonstjenester relatert til kjemisk
forskning; tekniske supporttjenester; analytiske og
diagnostiske tjenester; forberedelse og analyse av
vitenskapelige rapporter; tilveiebringelse av ekspertrapporttjenester; flyt-garanti; korrosjonsovervåking;
biologisk overvåking; prosess-optimalisering;
prosessanalyser; verdi-integritet; korrosjonsforvaltning.
Reg.nr.:
283413
Reg.dato.:
2015.09.16
Søknadsnr.:
201506864
Inndato:
2015.06.02
Registreringen utløper: 2025.06.02
Gjengivelse av merket:
YARIS
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as
Toyota Motor Corporation), 1, Toyota-cho, JPTOYOTA-SHI, AICHI-KEN, Japan
(740) Fullmektig:
Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua ,
0306 OSLO, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 12 Biler, og konstruksjonsdeler til slike.
(450) Kunngjøringsdato: 2015.09.21
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
2015.09.21 - nr 39/15
Reg.nr.:
283411
Reg.dato.:
2015.09.16
Søknadsnr.:
201505314
Inndato:
2015.04.28
Registreringen utløper: 2025.04.28
Gjengivelse av merket:
(450) Kunngjøringsdato: 2015.09.21
TILANX
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Pfizer Inc., 235 East 42nd Street, US-NY10017 NEW
YORK, USA
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 5 Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske
preparater for medisinske formål.
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
DualCare
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Aktiebolaget Electrolux, SE-10545 STOCKHOLM,
Sverige
(740) Fullmektig:
Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua ,
0306 OSLO, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 7 Vaskemaskiner, vaskemaskiner med kombinerte
tørketromler.
Klasse 11 Tørketromler.
(450) Kunngjøringsdato: 2015.09.21
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
283414
Reg.dato.:
2015.09.16
Søknadsnr.:
201506600
Inndato:
2015.05.29
Registreringen utløper: 2025.05.29
Gjengivelse av merket:
Reg.nr.:
283412
Reg.dato.:
2015.09.16
Søknadsnr.:
201411558
Inndato:
2014.10.08
Registreringen utløper: 2024.10.08
Gjengivelse av merket:
(450) Kunngjøringsdato: 2015.09.21
KERLING
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Kerling Limited, Runcorn Site HQ, South Parade, GBWA74JE RUNCORN CHERSHIRE, Storbritannia
(740) Fullmektig:
Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN,
Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 1 Kjemikalier for bruk innen industri, vitenskap,
landbruk, hagebruk, skogbruk og produksjon; kloralkalier, klor derivater, klorerte kjemikalier, kjemikalier til
bruk ved fremstilling av polyvinylklorid og klorerte
parafiner.
Klasse 35 Engrostjenester relatert til kjemikalier for bruk i
industri, vitenskap, landbruk, hagebruk, skogbruk og
produksjon, og i tilknytning til klorerte parafiner og
biodiesel; tilveiebringelse av informasjon tilknyttet
kjemisk industri.
Klasse 36 Finansiell informasjon for investorer tilknyttet kjemisk
industri.
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
283415
Reg.dato.:
2015.09.16
Søknadsnr.:
201502522
Inndato:
2015.02.23
Registreringen utløper: 2025.02.23
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
PROFESJONELL BYGG TJENESTE AS, Østerøyveien
12, 3236 SANDEFJORD, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 36 Omsetning av fast eiendom, bestyrelse av fast
eiendom.
Klasse 37 Vedlikehold, ettersyn/drift, rengjøring av bygg og
infrastrukturanlegg.
(450) Kunngjøringsdato: 2015.09.21
(450) Kunngjøringsdato: 2015.09.21
22
registrerte varemerker
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
283416
Reg.dato.:
2015.09.16
Søknadsnr.:
201502523
Inndato:
2015.02.23
Registreringen utløper: 2025.02.23
Gjengivelse av merket:
komponeringstjenester; layouttjenester, andre enn for
reklameformål; oppføring av forestillinger [live];
organisering av fester [underholdning]; organisering av
konkurranser (utdanning eller underholdning);
organisering av kulturelle arrangement
[impresariotjenester]; organisering av utstillinger for
kulturelle og utdannelsesformål; organisering og
ledelse av konferanser; organisering og ledelse av
seminarer; organisering og ledelse av symposium;
praktisk opplæring [ved demonstrasjon]; produksjon av
musikk; produksjon av radio- og fjernsynsprogram;
publisering av elektroniske bøker og tidsskrifter on-line;
radiounderholdning; sceneoppførelser;
teateroppsetninger; tekstforfattervirksomhet;
underholdningsinformasjon; underholdningsvirksomhet;
utgivelse av bøker; utgivelse av tekster, andre enn
reklametekster; utleie av lydopptak; utleie av lydutstyr;
utleie av sceneutstyr; videofilming.
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
PROFESJONELL BYGG TJENESTE AS, Østerøyveien
12, 3236 SANDEFJORD, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 36 Omsetning av fast eiendom, bestyrelse av fast
eiendom
Klasse 37 Vedlikehold, ettersyn/drift, rengjøring av bygg og
infrastrukturanlegg.
(450) Kunngjøringsdato: 2015.09.21
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
(450) Kunngjøringsdato: 2015.09.21
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
2015.09.21 - nr 39/15
Reg.nr.:
283418
Reg.dato.:
2015.09.16
Søknadsnr.:
201506597
Inndato:
2015.05.29
Registreringen utløper: 2025.05.29
Gjengivelse av merket:
XOCESTO
Reg.nr.:
283417
Reg.dato.:
2015.09.16
Søknadsnr.:
201503336
Inndato:
2015.03.17
Registreringen utløper: 2025.03.17
Gjengivelse av merket:
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck Drive, USNJ08889 WHITEHOUSE STATION, USA
(740) Fullmektig:
Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua ,
0306 OSLO, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 5 Farmasøytiske preparater.
THE CAMELTOES
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
BENTE KRISTINE LORENTZEN, KAIVEIEN 2, 8310
KABELVÅG, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 9 Apparater for opptak, forsterkning, gjengivelse og
overføring av lyd; applikasjoner, nedlastbare; briller;
dataprogrammer (software) [nedlastbar programvare];
gjelder cder, lper, musikk; grammofonplater;
kompaktdisker [audio-video]; kompaktdisker [optiske];
nedlastbare billedfiler; nedlastbare filmer; nedlastbare
musikkfiler; nedlastbare ringetoner for mobiltelefoner;
solbriller; usb-minnepinner.
Klasse 25 Klær som badeklær, benklær, klær til overkropp.
Klasse 35 Administrasjon av prosjekter; bedriftsledelse for
utøvende kunstnere; demonstrasjoner av varer; design
av markedsføringsmateriale; fjernsynsreklame;
fremskaffelse av forretningsinformasjon via en webside;
fremskaffelse av kommersiell og forretnings
kontaktinformasjon; kommersielle formidlingstjenester;
markedsføring; presentasjon av varer gjennom medier,
for detaljsalg; public relation [pr-virksomhet];
publisering av reklametekster; radioreklame ;
reklameoppslag; reklamevirksomhet; rådgivning om
organisasjons- og forretningsledelse; salg av digitale
informasjonsprodukter; salg av gaveartikler; salg av
motevarer; salg av suvenirer; skriving av
reklametekster; utsendelse av reklameannonser;
utsendelse av reklamemateriell [flyveblader, hefter,
trykksaker og vareprøver]; utsendelse av vareprøver;
varemerkebygging [markedsføringstjeneste].
Klasse 38 Alle former for streaming, nedlastning, lagring og
overføring av lyd, bilde, video og tekst; radiosending;
streaming of data; telekommunikasjonsvirksomhet.
Klasse 41 Arrangering og ledelse av konserter; arrangering og
ledelse av praktiske seminarer; artistopptredener;
coaching (veiledning); elektronisk setting (for trykking);
filmproduksjon på videobånd; filmproduksjon, andre
enn reklamefilmer; fjernsynsunderholdning;
fremskaffelse av online musikk, ikke nedlastbar;
fremskaffelse av online video, ikke nedlastbar;
(450) Kunngjøringsdato: 2015.09.21
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
283419
Reg.dato.:
2015.09.16
Søknadsprioritet
2014.10.02, EM, 013323183
Søknadsnr.:
201504132
Inndato:
2015.04.01
Registreringen utløper: 2025.04.01
Gjengivelse av merket:
ECONOMIC GRAPH
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
LinkedIn Ireland Limited, 70 Sir John Rogerson's Quay,
IE- DUBLIN 2, Irland
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 16 Klebemidler for papirvarer eller husholdningsbruk.
Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse
av bedrifter; bistand ved administrasjon av bedrifter;
kontortjenester; tjenester knyttet til online
forretningsmessig nettverksbygging; annonse- og
reklamevirksomhet, markedsførings- og
promoteringstjenester for bedrifter; tilveiebringe en
online søkbar database med sysselsettings- og
karrieremuligheter og med forretnings-, sysselsettingsog faglige spørsmål og svar; tilveiebringe informasjon
om, og gjøre henvisninger vedrørende produkter,
tjenester, begivenheter og aktiviteter; organisering og
gjennomføring av jobbmesser;
arbeidsformidlingstjenester, konsulenttjenester knyttet
til personalressurser; promotering av andres varer og
tjenester via data- og kommunikasjonsnettverk;
tilrettelegging for utveksling og salg av tredjemanns
23
registrerte varemerker
tjenester og produkter via data- og
kommunikasjonsnettverk; veldedige tjenester, nemlig
promotering av offentlig bevissthet om veldedig,
filantropisk, samfunnstjeneste, humanitære aktiviteter
og frivillige aktiviteter; tilveiebringe online karrierenettverkstjenester og informasjon innen sysselsetting,
rekruttering, jobbressurser og stillingsannonser;
rekrutterings- og arbeidsformidlingstjenester;
elektroniske handelstjenester, nemlig tilveiebringe gi et
online samfunn for annonse- og reklamevirksomhet og
markedsføring; hosting av utstillinger, konferanser,
seminarer og nettverksbegivenheter i
forretningsøyemed, forretningsrådgivning,
forretningsutvikling; tilveiebringe konsulenttjenester
innen forretningsstrategi og ytelse og
forretningsinitiativ; bedriftskonsulenttjenester for å bistå
bedriftsledere, ledere i staten, utdannings- og
samfunnsledere i beslutningstaking og strategiutvikling;
rådgivning av bedrifter, myndigheter,
utdanningsinstitusjoner og lokalsamfunn gjennom bruk
av konsulentverktøy og teknikker som muliggjør
strategisk forretningsbeslutningstaking; tilveiebringe
rådgivingstjenester for prosjektledelse, nemlig forutsi
prosjektresultat og modifisere prosjektimplementering
for å øke sannsynligheten for suksess i
forretningsmessige transformasjonsprosjekter;
forskning og rådgivning innen utvikling av næringsliv,
lokalsamfunn, utdanning og distrikter, og innen
statsvitenskap.
Klasse 38 Telekommunikasjonstjenester;
telekommunikasjonstjenester, nemlig elektronisk
overføring av data, meldinger og informasjon mellom
og blant datamaskiner, mobile og håndholdte enheter
og kablede og trådløse kommunikasjonsenheter;
telekommunikasjonstjenester, nemlig gjøre det mulig
for brukere å sende meldinger, kommentarer,
multimedieinnhold, videoer, spillefilmer, filmer og
fotografier, lyd-innhold, animasjon, bilder (pictures),
avbildninger (images), tekst, informasjon, og annet
brukergenerert innhold via et globalt datanettverk og
andre data- og kommunikasjonsnettverk; tilveiebringe
tilby online kommunikasjonslenker som overfører
brukere til andre nettsteder; tilveiebringe online fora,
chatterom og elektroniske oppslagstavler for brukere til
å legge inn, søke, følge med på, dele, anmelde,
rangere og kommentere emner av interesse;
tilveiebringe tilgang til computer-, elektroniske- og
online databaser; lyd, tekst, video og multimedia
kringkastingstjenester via data- og elektroniske
kommunikasjonsnettverk, nemlig opplasting, posting,
visning, tagging og elektronisk overføring av data, lyd
og video; tilveiebringe tilgang til computer databaser
innen underholdning og utdanning; tilveiebringe tilgang
til computerdatabaser innen
forretningsnettverksbygging; tilveiebringe
telekommunikasjonsfasiliteter som muliggjør deling av
blogger, fotografier, videoer, podcaster og annet
audiovisuelt materiale; tilveiebringe
telekommunikasjonsfasiliteter som muliggjør
opprettelse og oppdatering av personlige elektroniske
nettsider med brukerlaget innhold; overføring av
databaseinformasjon via telekommunikasjonsnettverk;
informasjon, rådgivning og konsulenttjenester
angående alle de foran nevnte tjenestene.
Klasse 45 Tilveiebringe personlige og sosiale tjenester for å
møte behovene til enkeltpersoner; sosiale
introduksjons og nettverksbyggingstjenester;
tilveiebringe informasjon innen personlig utvikling,
nemlig selvforbedring, selvrealisering, veldedige,
filantropiske, frivillig, offentlige og kommunale tjenester,
og humanitære aktiviteter; tilveiebringe informasjon om
tilknytning til veldedige-, filantropiske-, frivillige-,
humanitære- og offentlige- og
samfunnstjenesteorganisasjoner, og muligheter
gjennom online sosial nettverksbygging; informasjon,
rådgivning og konsulenttjenester i angående alle de
foran nevnte tjenestene.
2015.09.21 - nr 39/15
(450) Kunngjøringsdato: 2015.09.21
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
283420
Reg.dato.:
2015.09.16
Søknadsnr.:
201505669
Inndato:
2015.05.13
Registreringen utløper: 2025.05.13
Gjengivelse av merket:
THE NEW DEATH CULT
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
LIMETIME AS, Kneiklia 2, 3261 LARVIK, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 9 Digitale filer, CD-plate (audio/audiovideo/ CD-R),
vinyl-plate (LP, EP, singel), kassett, audiovisuell
læreapparat, batteribokser, DVD-plater
(musikk/film/musikk og film), kabinett for høyttalere,
mobiltelefon-stropper, dataspill-programmer,
nedlastbare bildefiler, nedlastbare filmer, nedlastbare
musikkfiler, nedlastbare ringetoner for mobiltelefon,
høyttalere, megafoner, mikrofoner, mobiltelefonvesker,
neonskilt, frekvens-metere, apparat/instrument for
fysikk, portable mediaspillere, beskyttende masker,
radioer, veiskilt, solbriller, apparater for astronomi,
alarmer, forsterkere, batteribokser,
mobiltelefonstropper, digitale skilt, nedlastbare filmer,
nedlastbare musikkfiler, nedlastbare ringetoner for
mobiltelefon, hodesett (lyd), bærbare datamaskiner,
magiske lanterner, magneter, mobiltelefon-vesker,
mobiltelefon-deksel, musematter, beskyttelsesmasker,
platespillere, radioer, solcellebatterier, solcellepanel,
lydopptak CD, lydopptak Vinyl, lydopptak apparat,
solbriller, teleskoper, telefonapparater.
Klasse 25 Alle typer t-skjorter, skjorter, topper, cardigans, tunika,
singlets, bukser, gensere, hettegensere, jakker, BH,
undertøy, skjerf, bandanas, luer, caps, hatter,
kjøkkenforkle, hansker, sko, belter, slips, uniformer,
sportssinglet, sportstrøye, hodeplagg, votter, slips,
pyjamas, ferdiglagde klær, ponchos, buff.
Klasse 41 Arrangering og gjennomføring av konserter,
arrangering og gjennomføring av seminarer,
undervisning, bokning for konserter, sirkus,
demonstrasjon ("workshops"), utdanning,
filmproduksjon, gambling/spill, presentasjon av
konsertfremføring, modell for artister, filmstudio,
musikkhall, nyhetsreporter-service, kino, nattklubber,
orkester-service, organisere shows (impressario),
produksjon av musikk, produksjon av radio- og tvprogrammer, publisering av bøker, opptaksstudioservice, utleie av audio-utstyr, leie av videofilm, leie av
lydopptak, skriptforfatter-service,
fjernsynsunderholdning, teaterproduksjoner,
undervisning, produksjon av tekst, online musikk (ikke
nedlastbar), online video (ikke nedlastbar), service for
skole/utdanning, oversettelse, leie av utstyr for scene.
(450) Kunngjøringsdato: 2015.09.21
24
registrerte varemerker
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
283421
Reg.dato.:
2015.09.16
Søknadsnr.:
201505344
Inndato:
2015.04.30
Registreringen utløper: 2025.04.30
Gjengivelse av merket:
2015.09.21 - nr 39/15
tilveiebringelse av elektronisk datalagring.
(450) Kunngjøringsdato: 2015.09.21
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
283422
Reg.dato.:
2015.09.16
Søknadsnr.:
201505360
Inndato:
2015.04.30
Registreringen utløper: 2025.04.30
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Sigma ITM Norway AS, Postboks 9127 Grønland, 0133
OSLO, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 35 Varemerkebygging [markedsføringstjeneste].
Klasse 41 Underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle
aktiviteter.
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, USCA95110 SAN JOSE, USA
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 9 Datasoftware; datasoftware for sidegjenkjenning og gjengivelse for bruk ved visning, printing, navigering,
redigering, kommentering og indeksering av
elektroniske dokumenter, utfylling og innsending av
skjemaer online, og overføring av elektroniske
dokumenter via et lokalt eller globalt
kommunikasjonsnettverk; datasoftware for e-handel
som tillater brukere å utføre elektroniske
forretningstransaksjoner via et lokalt eller globalt
kommunikasjonsnettverk; datasoftware for kryptering
og tilgangskontroll av elektroniske dokumenter;
nedlastbare elektroniske publikasjoner; datasoftware
for utarbeidelse, skaping, utfylling og signering av
skjemaer; filadministrasjonssoftware for åpning, eksport
og konvertering av fotografiske, digitale og grafiske
bilder, data, tekst, dokumenter, lyd, video,
multimediaverker og innregistrert informasjon til ulike
filformater; datasoftware for optisk tegngjenkjenning;
datasoftware for skanning til PDF; bedrifts- og
virksomhetssoftware; datasoftware for oversendelse av
dokumenter til signering.
Klasse 35 Tjenester bestående av registrering, innsamling,
transkripsjon, kompilasjon, opprettelse, utferdigelse og
systematisering av skriftlig kommunikasjon og data.
Klasse 39 Dokumentlagrings- og -arkiveringstjenester.
Klasse 42 Datatjenester, nemlig tilveiebringelse av midlertidig
bruk av nettbasert, ikke-nedlastbar datasoftware for
automatisering og systematisering av
kontraktsopprettelse og -utferdigelse og elektronisk
dokumentutveksling og -administrasjon; tilveiebringelse
av midlertidig bruk av nettbasert, ikke-nedlastbar
datasoftware for sending, ruting og digital signering av
elektroniske dokumenter og transkribering,
distribuering, registrering, visning, sporing,
innsendelse, deling og lagring av opprettede
dokumenter og data; design, utvikling og
implementering av software for automatisering og
systematisering av elektronisk dokumentvisning og godkjenning, kontraktsopprettelse og -utferdigelse og
elektronisk dokumentutveksling og administrasjon;
software som en tjeneste (SaaS); nettskytjenester;
datasoftwareutvikling; utleie av datasoftware; design av
datasoftware; konsultasjoner og konsulenttjenester
vedrørende datasoftware; vedlikehold av datasoftware;
tilveiebringe informasjon om datateknologi og
programmering via et nettsted; digitalisering av
dokumenter (skanning); konvertering av data eller
dokumenter fra fysiske til elektroniske medier;
(450) Kunngjøringsdato: 2015.09.21
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
283423
Reg.dato.:
2015.09.16
Søknadsnr.:
201506443
Inndato:
2015.05.20
Registreringen utløper: 2025.05.20
Gjengivelse av merket:
RAW FUEL
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
WILFA AS, Postboks 146, 1483 HAGAN, Norge
(740) Fullmektig:
Codex Advokat Oslo AS, Postboks 8744 St. Olavs
plass, 0028 OSLO, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 7 Verktøymaskiner; motorer (unntatt for landkjøretøyer);
koblinger og anordninger for overføring av drivkraft
(unntatt for landkjøretøyer); maskiner til pisking,
miksing og blanding av næringsmidler samt tilbehør til
sånne maskiner, solgt samlet eller separat, til hakking,
skjæring, kutting, utskjæring, sikting og filtrering av
næringsmidler, for juiceekstrahering og for elting;
elektriske husholdningsapparater, nemlig blendere,
kaffekvernere, miksere, vispere, elektriske kniver,
elektriske vispere, miksmastere, håndmiksere,
blandemaskiner, food prosessorer, pastamaskiner,
brødskjæremaskiner, saftpressere, håndmiksere og
stavmiksere.
(450) Kunngjøringsdato: 2015.09.21
25
registrerte varemerker
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
283424
Reg.dato.:
2015.09.16
Søknadsnr.:
201506865
Inndato:
2015.05.28
Registreringen utløper: 2025.05.28
Gjengivelse av merket:
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
2015.09.21 - nr 39/15
Reg.nr.:
283426
Reg.dato.:
2015.09.16
Søknadsnr.:
201506521
Inndato:
2015.05.26
Registreringen utløper: 2025.05.26
Gjengivelse av merket:
LINKCUBE
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
CUBILITY AS, Fabrikkveien 40, 4323 SANDNES,
Norge
(740) Fullmektig:
Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302
SANDNES, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 7 Transportører; båndtransportører; transportbånd;
lukket transportsystem bestående i hovedsak av
elektrisk drevne transportører; deler og tilbehør til
forannevnte varer.
Klasse 37 Reparasjon, installasjon og vedlikehold av
transportsystem, transportører, deler og tilbehør til
forannevnte varer; informasjon om forannevnte
tjenester.
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Sogn Aqua AS, Osland Brygge, 5962 BJORDAL,
Norge
(740) Fullmektig:
Advokatfirmaet Kyrre ANS, Postboks 1826 Nordnes,
5816 BERGEN, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 29 Fisk (ikke levende); fiskefileter; fiskeprodukter; sjømat;
skalldyr (ikke levende).
Klasse 35 Salg av matvarer.
Klasse 44 Fiskeoppdrett.
(450) Kunngjøringsdato: 2015.09.21
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
(450) Kunngjøringsdato: 2015.09.21
Reg.nr.:
283425
Reg.dato.:
2015.09.16
Søknadsnr.:
201506866
Inndato:
2015.05.28
Registreringen utløper: 2025.05.28
Gjengivelse av merket:
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
283427
Reg.dato.:
2015.09.16
Søknadsnr.:
201506599
Inndato:
2015.05.29
Registreringen utløper: 2025.05.29
Gjengivelse av merket:
POVELLYS
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Pfizer Inc., 235 East 42nd Street, US-NY10017 NEW
YORK, USA
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 5 Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske
preparater for medisinske formål.
(450) Kunngjøringsdato: 2015.09.21
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Sogn Aqua AS, Osland Brygge, 5962 BJORDAL,
Norge
(740) Fullmektig:
Advokatfirmaet Kyrre ANS, Postboks 1826 Nordnes,
5816 BERGEN, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 29 Fisk (ikke levende); fiskefileter; fiskeprodukter; sjømat;
skalldyr (ikke levende).
Klasse 35 Salg av matvarer.
Klasse 44 Fiskeoppdrett.
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
283428
Reg.dato.:
2015.09.16
Søknadsnr.:
201506925
Inndato:
2015.06.03
Registreringen utløper: 2025.06.03
Gjengivelse av merket:
Pilus
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
PILUS AS, Fangstveien 12, 6517 KRISTIANSUND N,
Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 26 Hårforlengelse.
(450) Kunngjøringsdato: 2015.09.21
(450) Kunngjøringsdato: 2015.09.21
26
registrerte varemerker
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
(111)
(151)
(300)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
283429
Reg.dato.:
2015.09.16
Søknadsnr.:
201506219
Inndato:
2015.05.19
Registreringen utløper: 2025.05.19
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Sappe Public Company Limited, 9/3 Bangchan
Industrial Estate, Serithai Road, Kannayao, TH-10230
KANNAYAO, BANGKOK, Thailand
(740) Fullmektig:
Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302
SANDNES, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 30 Kaffe; kakao; sjokolade; vaniljesaus; kaffedrikker;
kakaodrikker og drikker laget av iste.
Klasse 32 Alkoholfrie drikker, nemlig, mineralvann, fruktjuice,
sodavann, drikkevann, aloe veradrikker, fruktjuicer med
terninger av kokosmelkekstrakt (nata de coco),
energidrikk og sportsdrikker; alkoholfrie vitaminholdige
og næringsholdige drikker for spesielle ikke medisinske
formål; øl.
Klasse 35 Eksport og salg av drikkevarer, fruktjuicer, fruktdrikker
og mineralvann.
Reg.nr.:
283431
Reg.dato.:
2015.09.16
Søknadsprioritet
2014.12.04, EM, 013534755
Søknadsnr.:
201506220
Inndato:
2015.05.19
Registreringen utløper: 2025.05.19
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Thomas Concrete Group AB, Box 5162, SE-40226
GÖTEBORG, Sverige
(740) Fullmektig:
Advokatfirmaet Grette DA, Postboks 1397 Vika, 0114
OSLO, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 19 Betongpåler; bygningsmateriale av betong forsterket
med plast og glassfiber; betongelement for
steinlegging; ferdigblandet betong for støping;
bygningsdeler- og element av betong; gatestein laget
av betong; prefabrikkerte konstruksjonselementer og
bygningselementer av betong; betongrør; gatestein
laget av betong; betongplater for veilegging;
betongbjelker; betongblokker for kystbeskyttelse;
betong for støping; betongvegger; betongkulverter;
betongmosaikk (terrazzo); betong (forskaling, ikke av
metall, for-); betongpatchingforbindelser laget av en
base av tjære; betongblokker; betong og betonghvelv;
ferdigblandet betong; blokker av betong for
elvebreddbeskyttelse; raviner og brønner (deler av
avløpssystem av betong); forskaling, ikke av metall for
betong; betongformer (ikke-metalliske);
bygningsmateriale av betong; gravmarkør av steintøy,
betong eller marmor; betongplater; betonggulv;
beholdere av betong; sprøytebetongformer av tre og
betongbalanserende mørtel; betong pullerter;
arkitektoniske elementer laget av betong; armert
betong; betongelementer; ildfast betong; renner
[dreneringskonstruksjoner i betong]; masser for
anvendelse ved fremstilling av betong; sand for
fremstilling av betong; råvarer til fremstilling av betong;
som er opptatt i klassen; betongvegger for
konstruksjon; syntetisk betong; gravsteiner av steintøy,
betong eller marmor; plater av betong; plater laget av
betong; støttemurer av betong; belegg for betong;
konstruksjonsmaterialer (belegg) av betong; fliser,
murstein eller betongblokkanlegg for bygging.
Klasse 37 Betongdrenering; bygging av vei og
vannkonstruksjoner gjennom helning av betong;
reparasjon av betong; pumping og glatting av betong i
bygg og anlegg; montering av stillaser; utføre
landskapsarbeid eller betongkonstruksjoner;
betongarbeid- tjenester; utleie av betongblandere;
utleie av maskiner for å pumpe betong; bygging av
veier og vassdrag gjennom forming av betong; tetting
(450) Kunngjøringsdato: 2015.09.21
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
2015.09.21 - nr 39/15
Reg.nr.:
283430
Reg.dato.:
2015.09.16
Søknadsnr.:
201506926
Inndato:
2015.06.04
Registreringen utløper: 2025.06.04
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Avion Spirits LLC, 210 East 49th Street, 3rd Floor, USNY10017 NEW YORK, USA
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl).
(450) Kunngjøringsdato: 2015.09.21
27
registrerte varemerker
av betong; bygging av veier og vannfasiliteter ved
legging av betong; oppspenning av betong og
betongknusing; bygging av armerte
betongkonstruksjoner gjennom bruk av glide- og
klatreformarbeid; betongarbeid
(reparasjon/vedlikehold).
Klasse 40 Støping av betong; produksjon av betong.
drikker laget av ekstrakter av av planter, blomster og
urter.
(450) Kunngjøringsdato: 2015.09.21
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
(450) Kunngjøringsdato: 2015.09.21
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
2015.09.21 - nr 39/15
Reg.nr.:
283432
Reg.dato.:
2015.09.16
Søknadsnr.:
201412539
Inndato:
2014.10.29
Registreringen utløper: 2024.10.29
Gjengivelse av merket:
Reg.nr.:
283433
Reg.dato.:
2015.09.16
Søknadsnr.:
201504904
Inndato:
2015.04.21
Registreringen utløper: 2025.04.21
Gjengivelse av merket:
RESCUE
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Bach Flower Remedies Limited, Nelsons House, 83
Parkside, GB-SW195LP WIMBLEDON, LONDON,
Storbritannia
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 3 Ikke-medisinske toalettpreparater og -produkter;
skjønnhetspreparater og -produkter; kosmetikk;
eteriske oljer; massasjeoljer; aromaterapiprodukter;
deodoranter for personlig bruk; antiperspiranter;
solbrunings-og solbeskyttelsespreparater og produkter; hårfjerningspreparater og -produkter;
pudder, krem og lotion; såper og sjampo; barberingsog etterbarberingsmidler; preparater og produkter for
kondisjonering og pleie av og utseende på huden,
kroppen, ansiktet, øyne, håret, tennene, leppene og
neglene; leppebalsam; dusj- og badepreparater;
badeoljer og badesalter; talkumpudder; fuktighetskrem;
ikke-medisinske babyoljer og -kremer; ikke-medisinske
våtservietter og våtservietter impregnert med
kosmetiske preparater.
Klasse 5 Farmasøytiske, medisinske, veterinære,
homeopatiske, allopatiske, helbredende, dietetiske og
hygieniske preparater og produkter; vitaminer og
næringsstoffer; kosttilskudd; mineraltilskudd;
medisinske drikker, konfekt, gelkapsler, tyggegummi,
pastiller og dietetiske næringsmidler for medisinske
formål; medisinske balsamer; desinfeksjonsmidler;
antiseptiske midler; medisinske drikker; dietetiske
supplementer; diagnostiske preparater for medisinske
formål; kosttilskudd for kjæledyr.
Klasse 29 Melkeprodukter; melkedrikker; melkebaserte drikker.
Klasse 30 Te, urtete; næringsmidler i form av infusjonsvæsker
(ikke- medisinske) som inneholder plante- og
blomsterekstrakter; aromatiske preparater for
tilberedning av urtete og aromatiske preparater for
tilberedning av næringsmidler i form av ikke-medisinske
infusjonsvæsker som inneholder plante- og
blomsterekstrakter; tørkede og konserverte urter;
preparater laget av korn; sjokolade; pastiller; sukkertøy;
tyggegummi, konfekt, smågodt; essenser for matvarer;
kaffe.
Klasse 31 Urter; frø, næringsmidler og drikker for dyr og
kjæledyr, alle laget av planter og blomster;
næringsmidler og drikker for dyr og kjæledyr.
Klasse 32 Mineral-, kilde-, soda- og kullsyreholdig vann, ikkealkoholholdige drikker; energi- og styrkedrikker;
fruktdrikker og fruktjuice; urtedrikker; ikkealkoholholdige drikker brygget på planter, blomster og
urter; ikke-alkoholholdige drikker laget av plante-,
blomster- og urteekstrakter; siruper og andre
preparater for tilberedning av drikker; preparater med
ingredienser av plante- og blomsterekstrakter til bruk
ved tilberedning av drikker.
Klasse 33 Alkoholholdige drikker brygget på eller inneholdende
ekstrakter av planter, blomster og urter; alkoholholdige
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
TUNE REGNSKAPS CONSULT AS, St. Mariegt. 52,
1706 SARPSBORG, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 35 Kontortjenester; økonomisk planlegging; økonomiske
beregninger; regnskapstjenester; rådgivning ved
utarbeiding av skatteberegninger og økonomisk
planlegging; regnskapsførsel; regnskapsanalyser;
regnskapskontroll og konsulenttjenester vedrørende
regnskap og økonomi.
(450) Kunngjøringsdato: 2015.09.21
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
Reg.nr.:
283434
Reg.dato.:
2015.09.16
Søknadsnr.:
201412540
Inndato:
2014.10.29
Registreringen utløper: 2024.10.29
Gjengivelse av merket:
BACH
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Bach Flower Remedies Limited, Nelsons House, 83
Parkside, GB-SW195LP WIMBLEDON, LONDON,
Storbritannia
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 3 Ikke-medisinske toalettpreparater og -produkter;
skjønnhetspreparater og -produkter; kosmetikk;
eteriske oljer; massasjeoljer; aromaterapiprodukter;
deodoranter for personlig bruk; antiperspiranter;
solbrunings-og solbeskyttelsespreparater og produkter; hårfjerningspreparater og -produkter;
pudder, krem og lotion; såper og sjampo; barberingsog etterbarberingsmidler; preparater og produkter for
kondisjonering og pleie av og utseende på huden,
kroppen, ansiktet, øyne, håret, tennene, leppene og
neglene; leppebalsam; dusj- og badepreparater;
badeoljer og badesalter; talkumpudder; fuktighetskrem;
ikke-medisinske babyoljer og -kremer; ikke-medisinske
våtservietter og våtservietter impregnert med
kosmetiske preparater.
Klasse 5 Farmasøytiske, medisinske, veterinære,
28
registrerte varemerker
homeopatiske, allopatiske, helbredende, dietetiske og
hygieniske preparater og produkter; vitaminer og
næringsstoffer; kosttilskudd; mineraltilskudd;
medisinske drikker, konfekt, gelkapsler, tyggegummi,
pastiller og dietetiske næringsmidler for medisinske
formål; medisinske balsamer; desinfeksjonsmidler;
antiseptiske midler; medisinske drikker; dietetiske
supplementer; diagnostiske preparater for medisinske
formål; kosttilskudd for kjæledyr.
Klasse 29 Melkeprodukter; melkedrikker; melkebaserte drikker.
Klasse 30 Te, urtete; næringsmidler i form av infusjonsvæsker
(ikke- medisinske) som inneholder plante- og
blomsterekstrakter; aromatiske preparater for
tilberedning av urtete og aromatiske preparater for
tilberedning av næringsmidler i form av ikke-medisinske
infusjonsvæsker som inneholder plante- og
blomsterekstrakter; tørkede og konserverte urter;
preparater laget av korn; sjokolade; pastiller; sukkertøy;
tyggegummi, konfekt, smågodt; essenser for matvarer;
kaffe.
Klasse 31 Urter; frø, næringsmidler og drikker for dyr og
kjæledyr, alle laget av planter og blomster;
næringsmidler og drikker for dyr og kjæledyr.
Klasse 32 Ikke-alkoholholdige drikker; siruper og andre
preparater for tilberedning av drikker; ikke- medisinske
drikker; ingredienser, smaksstoffer og tilsetninger fra
planter og blomster for laging av drikkevarer;
preparater med ingredienser av plante- og
blomsterekstrakter til bruk ved tilberedning av drikker.
Klasse 33 Alkoholholdige drikker brygget på eller inneholdende
ekstrakter av planter, blomster og urter for inntak i
dråpeform i minimumskvantiteter og laget av blomster;
alle de forannevnte varër eksklusive viner.
Klasse 5
Farmasøytiske, medisinske, veterinære,
homeopatiske, allopatiske, helbredende, dietetiske og
hygieniske preparater og produkter; vitaminer og
næringsstoffer; kosttilskudd; mineraltilskudd;
medisinske drikker, konfekt, gelkapsler, tyggegummi,
pastiller og dietetiske næringsmidler for medisinske
formål; medisinske balsamer; desinfeksjonsmidler;
antiseptiske midler; medisinske drikker; dietetiske
supplementer; diagnostiske preparater for medisinske
formål; kosttilskudd for dyr og kjæledyr.
Klasse 29 Melkeprodukter; melkedrikker; melkebaserte drikker.
Klasse 30 Te, urtete; næringsmidler i form av infusjonsvæsker
(ikke-medisinske) som inneholder plante- og
blomsterekstrakter; aromatiske preparater for
tilberedning av urtete og aromatiske preparater for
tilberedning av næringsmidler i form av ikke-medisinske
infusjonsvæsker som inneholder plante- og
blomsterekstrakter; tørkede og konserverte urter;
preparater laget av korn; sjokolade; pastiller; sukkertøy;
tyggegummi, konfekt, smågodt; essenser for matvarer;
kaffe.
Klasse 31 Urter; frø, næringsmidler og drikker for dyr og
kjæledyr, alle laget av planter og blomster;
næringsmidler og drikker for dyr og kjæledyr.
Klasse 32 Ikke-alkoholholdige drikker; siruper og andre
preparater for tilberedning av drikker; ikke- medisinske
drikker; ingredienser, smaksstoffer og tilsetninger fra
planter og blomster for laging av drikkevarer;
preparater med ingredienser av plante- og
blomsterekstrakter til bruk ved tilberedning av drikker;
alle de forannevnte varer laget av blomster, mineral- og
kullsyreholdige vann.
Klasse 33 Alkoholholdige drikker brygget på planter, blomster og
urter for inntak i dråpeform i minimumskvantiteter og
laget av blomster; alle de forannevnte varer eksklusive
viner.
(450) Kunngjøringsdato: 2015.09.21
(450) Kunngjøringsdato: 2015.09.21
(111)
(151)
(210)
(220)
(180)
(540)
2015.09.21 - nr 39/15
Reg.nr.:
283435
Reg.dato.:
2015.09.16
Søknadsnr.:
201412541
Inndato:
2014.10.29
Registreringen utløper: 2024.10.29
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Bach Flower Remedies Limited, Nelsons House, 83
Parkside, GB-SW195LP WIMBLEDON, LONDON,
Storbritannia
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 3 Ikke-medisinske toalettpreparater og -produkter;
skjønnhetspreparater og -produkter; kosmetikk;
eteriske oljer; massasjeoljer; aromaterapiprodukter;
deodoranter for personlig bruk; antiperspiranter;
solbrunings-og solbeskyttelsespreparater og produkter; hårfjerningspreparater og -produkter;
pudder, krem og lotion; såper og sjampo; barberingsog etterbarberingsmidler; preparater og produkter for
kondisjonering og pleie av og utseende på huden,
kroppen, ansiktet, øyne, håret, tennene, leppene og
neglene; leppebalsam; dusj- og badepreparater;
badeoljer og badesalter; talkumpudder; fuktighetskrem;
ikke-medisinske babyoljer og -kremer; ikke-medisinske
våtservietter og våtservietter impregnert med
kosmetiske preparater.
29
internasjonale varemerkeregistreringer
2015.09.21 - nr 39/15
Internasjonale varemerkeregistreringer
Internasjonale varemerkeregistreringer som gjelder for Norge ved utpekning etter Madridprotokollen.
Innsigelsesperioden utløper 3 mnd. fra kunngjøringsdato, jf. varemerkeloven § 71.
Int.reg.nr.:
Int.reg.dato:
Generell informasjon om kunngjøringer etter Madridprotokollen
Det vil si det internasjonale registreringsnummer som WIPO har gitt søknaden om internasjonal
registrering.
Det vil si den dato en internasjonal registrering anses for å ha skjedd, jf. varemerkeloven § 72
og Madrid-protokollen artikkel 3 (4).
Dersom den internasjonale registreringen besluttes gjeldende i Norge, vil registreringsperioden
på 10 år regnes fra den internasjonale registreringsdatoen.
Etterfølgende
utpekningsdato: Det vil si datoen for rettsvern i Norge hvor utpekingen ikke har skjedd i forbindelse med den
Prioritet:
Besluttet
gjeldende
dato i Norge:
(111)
(151)
(180)
(891)
(210)
(220)
(540)
internasjonale registreringen.
Internasjonale søknader kan påberope seg prioritet etter Pariskonvensjonen artikkel 4 fra det
land merket først ble søkt registrert. Dette vil ofte være søkers hjemland idet en internasjonal
registrering må bygge på en hjemlands-registrering eller -søknad.
Det vil si den datoen det innføres i varemerkeregisteret at den internasjonale registreringen
gjelder i Norge, jf. varemerkeloven § 70.
Int.reg.nr:
0841358
Int.reg.dato:
2004.04.30
Registreringen
2024.04.30
utløper:
Etterfølgende
2015.03.03
utpekning dato:
Nasj. ref.nr:
201506406
Notifikasjonsdato: 2015.05.28
Gjengivelse av merket:
(111)
(151)
(180)
(891)
(210)
(220)
(540)
Int.reg.nr:
0877297
Int.reg.dato:
2006.02.08
Registreringen
2016.02.08
utløper:
Etterfølgende
2015.04.28
utpekning dato:
Nasj. ref.nr:
201506407
Notifikasjonsdato: 2015.05.28
Gjengivelse av merket:
OVERTURE
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Opus One Winery LLC, 7900 St.Helena Highway, USCA94562 OAKVILLE, USA
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 33 Wine.
(546) Merket er et
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
Term "pizzato" in fancy font associated with a graphic
symbol comprising a stylized letter "P", made of a
square with a 45° rotation containing a strip of the
diameter, and a triangle.
(730) Innehaver:
PIZZATO ELETTRICA S.r.l., Via Torino, 1, IT-36063
MAROSTICA (VICENZA), Italia
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 9 Electrical and electronic equipment, particularly
position switches, safety switches, foot switches,
microswitches, miniature or sub-miniature switches,
electronic modules, connectors, switchboards, electric
and electronic safety push-buttons, telerupters, selector
switches, circuit breakers, fuse panels, relay bases,
safety relays.
(450)
(450)
(111)
(151)
(180)
(891)
(210)
(220)
(540)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.09.14
Kunngjøringsdato: 2015.09.21
Int.reg.nr:
0966885
Int.reg.dato:
2008.06.16
Registreringen
2018.06.16
utløper:
Etterfølgende
2015.03.20
utpekning dato:
Nasj. ref.nr:
201506408
Notifikasjonsdato: 2015.05.28
Gjengivelse av merket:
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.09.14
Kunngjøringsdato: 2015.09.21
(546) Merket er et
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
olina Franchise GmbH, Buxera 14a, AT-6833 WEILER,
Østerrike
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 20 Furniture, in particular fitted kitchens.
Klasse 35 Business management, business administration;
assistance in the running and managing of commercial
enterprises, in particular by means of franchising.
30
internasjonale varemerkeregistreringer
Klasse 37 Building construction, repair, fitting, installation and
repair of kitchens.
(450)
(111)
(151)
(180)
(891)
(210)
(220)
(540)
2015.09.21 - nr 39/15
photographs, videos, images, logos, texts and all other
types of content; electronic publications, especially
downloadable via an international telecommunications
network; spectacles, spectacle frames, spectacle
cases, spectacle chains, optical goods; calculating
machines.
Klasse 38 Press and information agencies (news);
telecommunications; communication services,
electronic, radio, telegraph, telephone and telematic,
and via all telecomputing means, via interactive
videography, and in particular via computer peripherals
and electronic and/or digital equipment, and especially
videophone, video-intercom and video-conferencing;
sending or transmission of telegrams and messages;
transmission and broadcasting of images, sounds, data
and information via computer terminals, via cable
transmission, via data communication means, and
using any other vector of telecommunication; provision
of access to a global computer network; interactive
telecommunication services; television and more
generally multimedia programme broadcasting
(computer editing of texts and/or still or animated
images, and/or musical or non-musical sounds, for
interactive use or not); radio and television
programmes; cable and satellite television and more
generally distribution of audiovisual and multimedia
programmes (computer editing of texts and/or still or
animated images, and/or musical or non-musical
sounds, for interactive use or not); audiovisual
communication with the public online; transmission of
telegrams; rental of access time to a computer
database; information transmission by telematic means
with a view to obtaining information held in data banks;
public information transmission services; information
transmission via computer networks in general;
services for communication with the public via
electronic means; providing chatrooms on the Internet;
information transmission in the audiovisual, video and
multimedia field; transmission of information held on
databases; services for transmitting texts, sounds,
images and videos by downloading from a computer or
telephone database to mobile phones and to all
playback/recorder devices of music, images, texts,
videos and multimedia data; correspondence services
via computer networks, or via telephony, or
telecommunication apparatus and instruments and on
the Internet.
Klasse 41 Teaching, training, education and entertainment
services in general in any medium and especially any
electronic medium (digital or analogue) whatever the
mode of consultation and transmission; sporting and
cultural activities; public recreation services
(entertainment); correspondence courses; publishing of
texts (other than advertising), illustrations, books,
reviews, newspapers, periodicals, magazines and
publications of all kinds (other than advertising) and in
all forms including electronic and digital publications;
providing online electronic publications (not
downloadable); introductory and further academic
education; arranging and conducting of seminars,
practical training and courses; arrangement of forums,
conventions and colloquiums; production and editing of
cinematographic, radio and television programmes,
audiovisual and multimedia programmes (computer
editing of texts and/or still or animated images, and/or
musical or non-musical sounds, for interactive use or
not); publication of books; arranging competitions,
games and lottery games of all kinds (education or
entertainment); arranging information campaigns and
professional and other events; organising exhibitions
for cultural or educational purposes; producing,
production of informative programs, of radio and
television entertainment, of audiovisual and multimedia
programmes (computer editing of texts and/or still or
animated images, and/or musical or non-musical
sounds, for interactive use or not); production,
management and presentation of live performances;
organisation of sports competitions; production, editing
and rental of films and tapes including video cassettes,
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.09.16
Kunngjøringsdato: 2015.09.21
Int.reg.nr:
1019729
Int.reg.dato:
2009.04.23
Registreringen
2019.04.23
utløper:
Etterfølgende
2015.02.24
utpekning dato:
Nasj. ref.nr:
201506202
Notifikasjonsdato: 2015.05.21
Gjengivelse av merket:
TIJI
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
LAGARDERE THEMATIQUES, 28 rue François 1er,
FR-75008 PARIS, Frankrike
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 9 Apparatus and instruments other than for medical use
for recording, transmitting, reproducing and duplicating
sounds and/or images and more generally apparatus
and instruments for conducting, switching,
transforming, accumulating, regulating or controlling
electricity, photographic, cinematographic, optical and
teaching apparatus and instruments, audio and video
receivers, data processing apparatus, computers,
peripheral devices and accessories for computers
namely, printers, devices to input and output digital and
analogue data, screens, terminals, storage devices,
keyboards, graphics tablets, computer mice and other
manual input devices, mouse pads, magnetic,
electrical, electronic and optical storage media such as
disc drives and tapes and storage devices, facsimile
machines, scanners, sorters, photocopiers, modems,
digital cameras, writing devices and hard discs,
apparatus for games adapted for use with television
receivers only; apparatus and instruments for
processing multimedia products (computer editing of
texts and/or still or animated images, and/or musical or
non-musical sounds for interactive use or not), players
of compact discs, interactive discs, digital audio CDROMs, video cassette players, video recorders,
cameras, tape recorders, videophones, portable video
cameras with integrated video recorders, video game
consoles, compact audiovisual apparatus, portable
electronic apparatus and peripherals thereof and in
particular audiovisual headsets, sound and virtual
image receivers, electronic agendas, electronic
dictionaries, and more generally electronic and digital
publications, electronic translating systems; television
apparatus, telephone apparatus, mobile phones,
hands-free telephone kits, batteries, covers, facades,
charging devices, hand straps or neck straps for mobile
phones; apparatus portable or not for recording and
disseminating images, sounds and music and
especially those known as MP3 players; media of all
kinds for recording, transmitting, reproducing and
duplicating sound, data or images; information media,
printed or otherwise; pre-recorded or blank video
cassettes and video discs, pre-recorded or blank laser
discs and cassettes, magnetic tape cassettes and
sound recording discs, sound and audiovisual
recordings; digital audio discs, video discs, optical
discs; magnetic cards; integrated circuit cards (smart
cards); cartridges for video games; magnetic and
electronic pens; computer programs, software on all
types of media, computer programs in the fields of
business management, advertising and marketing
research, gaming software, databases and especially
voice databases, text and sound data banks, image
banks; all data downloadable onto computers or mobile
phones and especially ring-tones, sounds, music,
31
internasjonale varemerkeregistreringer
and more generally all sound and/or visual media and
multimedia (interactive discs, digital audio CD-ROMs);
services involving production and publication of all
sound and/or visual media, of all sound and/or visual
media, for recording sounds and/or images, multimedia
(interactive discs, digital audio CD-ROMs); editing and
publishing services for all sound and/or visual media;
services for recording of sound and/or images, of
multimedia (interactive discs, digital audio CD-ROMs),
multimedia programme publishing services (computerassisted formatting of texts and/or images, still or
animated, and/or of sounds, musical or not, for
interactive use or not); lending books and other
publications, video libraries, namely services for
lending or renting video cassettes, games libraries;
services provided by franchisers namely basic staff
training; news reporters services, photographic
reporting.
(450)
swimsuits; belts (clothing); hats; headbands (clothing);
jackets; coats; blouses; layettes (clothing); infants'
clothing; underwear; shoes; sandals.
Klasse 35 The bringing together, for the benefit of others, of a
wide range of goods which include clothing, shoes,
accessories and several other goods commonly found
in department stores and catalogues, enabling
customers to conveniently view and purchase those
goods in a retail store, in a wholesale outlet, from a
general merchandise catalogue by mail order or from a
general merchandise Internet website.
(450)
(111)
(151)
(180)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.09.16
Kunngjøringsdato: 2015.09.21
(891)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
(210)
(220)
(540)
Int.reg.nr:
1049456A
Int.reg.dato:
2010.06.16
Registreringen
2020.06.16
utløper:
Nasj. ref.nr:
201511136
Notifikasjonsdato: 2015.09.10
Søknadsprioritet:
2010.05.12, BX, 1202905
Gjengivelse av merket:
(891)
(210)
(220)
(540)
Int.reg.nr:
1064825
Int.reg.dato:
2010.09.06
Registreringen
2020.09.06
utløper:
Etterfølgende
2015.03.11
utpekning dato:
Nasj. ref.nr:
201506205
Notifikasjonsdato: 2015.05.21
Gjengivelse av merket:
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Scandinavian Design Online AB, Slöjdaregatan 1, SE39353 KALMAR, Sverige
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 9 Electronic publications and catalogues downloadable
from electronic media.
Klasse 16 Printed matter and catalogues, including with regard
to the presentation of goods covered by gift cards and
gift vouchers.
Klasse 35 Marketing and retail, including by mail order via
catalogues and the Internet of products of
Scandinavian and Nordic design, namely with regard to
hand tools, cutlery, apparatus for recording,
transmission or reproduction of sound or images,
radios, computer accessories, mouse mats, mobile
telephone chargers, indoor and outdoor lamps, light
fittings, horological and chronometric instruments,
clocks, jewellery, jewellery stands, books, pen stands,
waste paper baskets, notice boards, magnets, paper
clips, cable concealers, bookends, works of art and
handicraft products, films for windows, bags, cool bags,
baskets adapted for cycles, picnic baskets, furniture,
bedheads, partitions, notice boards, storage furniture,
newspaper racks, coat hangers, files for paper, log
baskets, magazine racks, shoe racks, hat racks,
camping equipment, kitchen and household products,
glassware, porcelain and earthenware for household
purposes, vases, jugs, decanters, bottles, cups, mugs,
services and art glassware, furnishings, candle lamps,
candelabra (candlesticks), oil lamps, advent stars, wall
decor, wall hangings, trays, pot stands and coasters,
nutcrackers, fondue sets, bread baskets, place mats,
bottles, bowls, dispensers for serviettes, salt and
pepper pots, corkscrews, ashtrays for smokers,
hangers, hooks, dishwashing brushes, condiment
racks, wine racks, knife blocks, cutting boards, funnels,
colanders, knife and key magnets, nutcrackers, water
jugs, smoke detectors, spaghetti measurers, cans
openers, kitchen scales, egg timers, washing up bowls,
nesting boxes, bird tables, candle lamps, sundials,
wheat-filled cushions, blankets, photograph albums,
thermos flasks, bread bags, serviette holders,
bathroom articles, textiles and textile goods, bed and
table covers, bath sheets and towels of textile, bath
linen, bed linen, rugs, fabrics and textiles, clothing,
footwear and headgear, games and playthings, rocking
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 5 Medicines and pharmaceutical preparations;
ophthalmic preparations.
(111)
(151)
(180)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.09.16
Kunngjøringsdato: 2015.09.21
(546) Merket er et
(546) Merket er et
(450)
2015.09.21 - nr 39/15
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2011.01.03
Kunngjøringsdato: 2015.09.21
Overdratt fra int. reg. nr. 1049456
Int.reg.nr:
1050676
Int.reg.dato:
2010.08.03
Registreringen
2020.08.03
utløper:
Etterfølgende
2015.04.17
utpekning dato:
Nasj. ref.nr:
201506204
Notifikasjonsdato: 2015.05.21
Gjengivelse av merket:
GINGERSNAPS
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Great Retail Concepts Pte. Ltd., 10 Anson Road, #2102 International Plaza, SG-079903 SINGAPORE,
Singapore
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 25 Clothing, footwear, headgear; dresses; pants; skirts;
shirts; T-shirts; polo shirts; shorts; pajamas; sleepwear;
32
internasjonale varemerkeregistreringer
horses, baby walkers, musical boxes, toy cookers,
soapbox cars, mobiles, piggy banks.
Klasse 36 Financial affairs; monetary affairs; issuing tokens of
value in the nature of gift cards vouchers.
(450)
(111)
(151)
(180)
(891)
(210)
(220)
(540)
2015.09.21 - nr 39/15
design and development of and research into
telecommunication equipment; geographical surveys
and assessments; study and design (development) of
technical projects in the field of extraction of raw
materials; industrial design; graphic design and graphic
art services; design services for products; packaging
design; quality control services for certification
purposes, namely, issuing quality marks, certificates
and value guarantees; quality control services for
certification purposes, namely, granting of quality
marks; quality control testing of products, under the
standards, certification criteria and quality assessment
guidelines, for certification purposes; drawing up of
expert technical opinions in connection with quality
controls; inspection of goods for quality control;
information and consultancy relating to the aforesaid
services; the aforesaid services also via electronic
channels, including the Internet.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.09.15
Kunngjøringsdato: 2015.09.21
Int.reg.nr:
1081916
Int.reg.dato:
2011.02.25
Registreringen
2021.02.25
utløper:
2014.12.15
Etterfølgende
utpekning dato:
Nasj. ref.nr:
201500270
Notifikasjonsdato: 2015.01.01
Gjengivelse av merket:
FAIRPHONE
(450)
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
FairPhone B.V., Jollemanhof 17, NL-1019GW
AMSTERDAM, Nederland
(740) Fullmektig:
Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302
SANDNES, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 9 Apparatus for recording, transmission or reproduction
of text, sound, images and other data; (mobile)
telephones; magnetic and electronic data carriers, in
particular cassettes, CDs, CD-ROMs, DVDs, minidiscs,
video tapes and VCDs (videodiscs);
telecommunications equipment, telecommunications
auxiliary equipment and telecommunications peripheral
devices; software programs; magnetic and machinereadable cards containing encoded information,
including SIM cards; apparatus for reading and writing
of coded information in cards; apparatus for data
processing; computer programs for accessing
computer networks and global communications
networks; electronic apparatus and instruments for
communication via global computer networks, not
included in other classes; electronic and digital
publications.
Klasse 35 Advertising; business management; business
administration; Office functions; publicity and sales
promotion; retail and wholesale services in the field of
raw materials, namely minerals and metals; retail
services in the field of computer, electronic and
entertainment goods, including mobile telephones;
import and export of raw materials and consumer
goods; import and export of computer, electronic and
entertainment goods, including mobile telephones;
bringing together, for others, computer, electronic and
entertainment goods, including mobile telephones
(excluding the transport thereof), enabling customers
conveniently to view and purchase those goods,
including providing such services online from a
computer database; administrative processing of
orders; advertising and information distribution
services, namely, providing classified advertising space
via the global computer network; drawing up of
statistics; market canvassing, research and analysis;
opinion polling services; collecting data in a central file;
data file administration; commercial information;
compilation and management of data files stored in
online databases and searchable online databases;
organisation of trade fairs and exhibitions for
commercial and advertising purposes; information and
consultancy relating to the aforesaid services; all the
aforesaid services whether or not provided via
electronic channels, including the Internet.
Klasse 42 Scientific and technological services and research and
design relating thereto; industrial analysis and research
services; design and development of and research into
telecommunication equipment, websites and software;
(111)
(151)
(180)
(891)
(210)
(220)
(540)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.09.11
Kunngjøringsdato: 2015.09.21
Int.reg.nr:
1102183
Int.reg.dato:
2011.10.27
Registreringen
2021.10.27
utløper:
Etterfølgende
2015.05.07
utpekning dato:
Nasj. ref.nr:
201506409
Notifikasjonsdato: 2015.05.28
Gjengivelse av merket:
ASHIKA
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Japanparts SrL, Via Della Meccanica, 1/A, IT-37139
FRAZ. BASSONA, VERONA (VR), Italia
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 7 Cartridges for filtering machines, filtering machines,
filters (machine or engine parts), pumps (machine or
engine parts), pumps (machines), pump diaphragms,
lubrication pumps, alternators; regulators (machine
parts), speed governors for machines and engines,
brushes (parts of machines), brushes for dynamos,
glow plugs for diesel engines, trimming machines, parts
of ignition engines for water vehicles, ignition engines,
pinions for ignition engines and electromagnets for
water vehicles, engine belts for land vehicles, spare
parts for ignition engines for land vehicles, ignition
engines, pinions for ignition engines.
Klasse 9 Self-regulating fuel pumps, voltage regulators for
vehicles, condensers (electric) electric contacts, electric
switches, electric batteries, electric sockets, electric
plugs, cartridges for valves (electricity), circuit breakers,
cut-outs for electric batteries, apparatus and
instruments using the heavy current engineering,
namely for conducting, transforming, accumulating,
regulating, and controlling, current rectifiers for
alternators.
Klasse 12 Treads for vehicles, safety belts for vehicle seats,
brake linings for land vehicles, air pumps (vehicle
accessories), clutches for land vehicles, brake disks for
land vehicles, vehicle brakes, automobiles, vehicles for
locomotion by land, electromagnets for ignition engines
for land vehicles.
(450)
33
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.09.14
Kunngjøringsdato: 2015.09.21
internasjonale varemerkeregistreringer
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
Int.reg.nr:
1114845
Int.reg.dato:
2011.10.04
Registreringen
2021.10.04
utløper:
Nasj. ref.nr:
201205149
Notifikasjonsdato: 2012.05.24
Søknadsprioritet:
2011.04.04, EM, 009864935
Gjengivelse av merket:
2015.09.21 - nr 39/15
processors; audio and visual apparatus with sing along
devices; pagers, and parts and fittings therefor; pager
cases or casings; call indicators for telephones, mobile
telephones and pagers; video game machines; masks
worn over the eyes to shield off lights; electronic
agendas; electric alarm bells; alarms; bar code readers;
barometers; buzzers; electric buzzers; central
processing units (processors); chips (integrated
circuits); chronographs (time recording apparatus);
cigar and/or cigarette lighters for automobiles;
computer keyboards; acoustic couplers; couplers (data
processing equipment); automatic distribution
machines; divers' apparatus; divers' masks; diving
suits; electronic notice boards; electronic pens (visual
display units); elevator operating apparatus; eyeglass
cords; eyepieces; eyeshades; facsimile machines;
filters (photography); flat irons, electric; floppy disks;
head cleaning tapes (recording); hygrometers;
integrated circuits; intercommunication apparatus;
interfaces (for computers); invoicing machines; lens
hoods; magnetic tape units (for computers); magnetic
tapes; measuring spoons; metronomes;
microprocessors; modems; money counting and sorting
machines; optical fibers (light conducting filaments);
optical glass; optical goods; optical lenses; parking
meters; protractors (measuring instruments);
radiotelegraphy sets; radiotelephony sets; semiconductors; slides (photography); slot machines,
automatic; sound recording strips; demagnetizing
apparatus for magnetic tapes; telegraph wires;
telegraphs (apparatus); teleprinters; teleprompters;
teletypewriters; ticket dispensers; transmitters
(telecommunication); ticket dispensers; transmitters
(telecommunication); transmitting sets
(telecommunication); vacuum gauges; video screens;
video telephones; video recorders; whistle alarms; ear
plugs; ear plugs for divers; egg timers; goggles for
sports; protective helmets for sports; navigation
apparatus for vehicles (on board computers);
metronomes; electronic publications (downloadable);
personal stereos; satellites for scientific purposes; wrist
rests for use with computers; electronic circuits and
CD-Roms which enable the recording of automatic
playing program for the use of electronic musical
instruments; controllers, joysticks and memory cards for
consumer videogame apparatus.
Klasse 16 Paper, cardboard and goods made from these
materials, not included in other classes; printed matter;
bookbinding material; photographs; stationery;
adhesives for stationery or household purposes; artists'
materials; paint brushes; typewriters and office
requisites (except furniture); instructional and teaching
material (except apparatus); plastic materials for
packaging (not included in other classes); printers' type;
printing blocks; booklets and manuals; books;
periodicals; printed publications, newspapers,
newsletters and magazines; calendars; children's
books; comic books; address books; baby books;
appointment books; guest books; recipe books; diaries;
albums; coin albums; writing pads; memo pads; note
pads; notebooks; coloring books and activity books;
book covers; bookmarks; blotters; bookends; photo
albums; mats for framing paintings, pictures or
photographs; photograph stands; coasters made of
paper; paintings; erasers, wrappers; packing paper;
wrapping paper and packaging materials; gift wrapping
paper; boxes of cardboard or paper; gift boxes made of
cardboard; invitation cards; printed awards; printed
certificates; printed invitations; printed menus;
magazines regarding games; paper napkins; toilet
paper; paper towels; handkerchiefs of paper; facial
blotting papers; napkins of paper for removing make
up; babies' diapers of paper; paper party decorations
made of paper; paper cake decorations; paperback
books; modeling clay; paperweights; pencil sharpeners;
electric pencil sharpeners; paper clips; paper weights;
paper pins; drawing pins; writing instruments; pens;
pencils; fountain pens; ball pens; pen nibs; pen holders;
pencil holders; refills for pens and writing instruments;
ROVIO
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Rovio Entertainment Ltd, Keilaranta 17, FI-02150
ESBO, Finland
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 9 Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring,
signalling, checking (supervision) and life-saving
apparatus and instruments; apparatus and instruments
for conducting, switching, transforming, accumulating,
regulating or controlling electricity; automatic vending
machines and mechanisms for coin-operated
apparatus; cash registers, calculating machines; fireextinguishing apparatus; video games for mobile
devices, personal computers, consoles, tablets;
electronic game programs; downloadable electronic
game programs; electronic game software; computer
game programs; downloadable computer game
programs; interactive game software; parts and fittings
for consumer videogame devices; programs for
handheld game devices; apparatus for games adapted
for use with television receivers; cinematographic
apparatus; protective carrying cases specially adapted
for phones and handheld computers; DVD discs;
compact discs; compact disc players; CD-ROM discs;
mouse pads; sunglasses; spectacles; eyeglass chains;
spectacle cases; contact lenses; containers for contact
lenses; wireless phones; mobile telephones and parts
and fittings therefor; mobile phone cases or casings;
bags, coverings, containers, carriers and holders for
mobile telephones and personal computers;
headphones; earphones; earphones and
microphones/speaker phones for use with mobile
telephones; mobile phone straps, cases; stands for
portable telephone; antenna caps for portable phone;
batteries; battery boxes; battery chargers; digital music
downloadable from the internet; downloadable music
files; abacuses; electric devices for attracting and killing
insects; audiovisual teaching apparatus; binoculars;
calculators; cameras, cinematographic cameras, and
parts and fittings therefor; lenses for cameras; capacity
measures; motion picture films; animated cartoons;
cassette players; electric door bells; electronic pocket
translators; fire alarms; flashlights; frames for
photographic transparencies; hair-curlers, electrically
heated; heat regulating apparatus; juke boxes; optical
lenses; letter scales; life belts; life jackets; life-saving
rafts; life buoys; floats for bathing and swimming; locks,
electric; magnetic data media; magnetic encoded
cards; magnetic encoders; magnets; magnifying
glasses; make-up removing appliances, electric;
measuring apparatus, devices and instruments;
microphones; microscopes; neon signs; notebook
computers; electronic pens; phonograph records;
photocopiers; pocket calculators; projection apparatus;
projection screens; radios; record players; remote
control apparatus; rulers (measuring instruments);
scales; smart cards; smoke detectors; sockets, plugs
and other contacts; sound recording apparatus; sound
recording discs; sound reproduction apparatus; sound
transmitting apparatus; telephones apparatus,
receivers, transmitters, wires; telescopes; television
apparatus; temperature indicators; theft prevention
installations, electric; thermometers; thermostats; video
cassettes, video game cartridges; video records;
videotapes; video screens; video recorders; word
34
internasjonale varemerkeregistreringer
pencil leads; colour pencils; crayons; pen and pencil
cases; artists' water colours; pastels; drawing materials,
boards, pens and instruments; drawing sets; canvas for
painting; letter trays and racks; letter holders; loose-leaf
binders; paper knives (office requisites); letter openers;
electric letter openers; adhesive tapes and adhesive
tape dispensers; pictures; stencils; picture storybooks;
graphic reproductions, portraits; posters; lithographs;
postcards; greeting cards; musical greeting cards; ring
binders; rubber stamps; stamps and seals; holders and
cases for stamps and seals; stamp pads; ink pads;
inks; scratch pads; paper staplers; pastes and glues for
stationery and household purposes; ornaments and
decoration made of paper and/or cardboard; erasers,
erasing fluids; correcting fluids (office requisites);
stationery; stationery-type portfolios and folders; index
cards; document files; sticker albums, stickers; postage
stamps; cards; trading cards; baggage tags; paper
patterns; autograph books; stamp and coin albums;
general purpose plastic bags; plastic party bags; paper
bags; paper lunch bags; bags for microwave cooking;
paper coffee filters; food wrapping plastic film for
household use; paper envelopes; writing paper;
drawing paper; copying paper; writing cases; table
cloths of paper; plastic table covers; bibs of paper;
paper flags; banners of paper; protective covers for
notebooks; painters' easels; place mats and coasters of
paper or cardboard; blackboards; chalk; wipe-off
boards; shredders; plastic coating machines and
apparatus; passport holders; cheque books holders;
paper money holders; picture holders; decorations of
paper for lunch boxes or foodstuffs; paper tapes and
cards for the recordal of computer programmes; maps;
inking ribbons; thumbtacks; tickets; typewriters; paper
cutters; signboards of paper or cardboard; printed
transfers for embroidery or fabric appliqués; printed
patterns for costumes, pyjamas, sweatshirts and tshirts; removable tattoos.
Klasse 28 Games and playthings; gymnastic and sporting
articles not for goods related to fishing and not included
in other classes; decorations for Christmas trees; toys;
dolls; puppets; plush toys; soft dolls; teddy bears; toy
figures and play sets; action figures and accessories
therefor; toy figures attachable to mobile phones,
pencils or key rings; bathtub toys; ride-on toys; balls
and balloons; yo-yos; balls for games; playing balls;
playground balls, soccer balls, baseballs; basketballs;
rubber balls; decorations and ornaments for Christmas
trees; toy vehicles; electric vehicles (toys); surf boards;
snow boards; roller blades; ice skates; skateboards; air
pistols (toys); backgammon games; bells for Christmas
trees; billiard balls; billiard tables; building blocks (toys);
board games; Chess games; chess boards; explosive
bonbons (Christmas crackers); skating boots with
skates attached; bowling apparatus and machinery;
building games; candle holders for Christmas trees;
checkerboards; checkers (games); chess games;
chessboards; Christmas trees of synthetic materials;
conjuring apparatus; cosaques (toy fireworks); cups for
dice; darts; dice; dolls' beds, dolls' clothes; dolls'
houses; dolls' rooms; dominoes; draughtboards;
draughts (games); dumb-bells; elbow guards (sports
articles); exercisers (expanders); fairground ride
apparatus; dolls' feeding bottles; flippers for swimming;
flying discs (toys); automatic games; bats for games;
apparatus for electronic games other than those
adapted for use with television receivers only;
electronic game equipment for playing video games,
namely, hand held units for playing video games other
than those adapted for use with an external display
screen or monitor; golf bags; golf clubs; golf gloves;
gloves for games and sports; practical jokes (novelties);
kite reels; kites; knee guards (sports articles); mahjong; marbles for games; marionettes; theatrical masks;
toy masks; mobiles (toys); scale model vehicles; parlor
games; percussion caps (toys); toy pistols; rackets;
rattles (playthings); ring games; rocking horses; roller
skates; sailboards; skis; sleighs (sports articles); slides
(playthings); soap bubbles (toys); spinning tops (toys);
2015.09.21 - nr 39/15
spring boards (sporting articles); stationary exercise
bicycles; swimming pools (play articles); swimming
webs (flippers); swings; tables for table tennis; toys for
domestic pets; waterskis; play articles for swimming,
water games sports and activities; beach balls;
amusement machines, automatic and coin-operated;
bags especially designed for skis and surfboards; bingo
card; butterfly nets; playing cards; confetti; in-line roller
skates; kaleidoscopes; masts for sailboards; radiocontrolled toy vehicles; roulette wheels; snow globes;
snowshoes; playing cards; equipment sold as a unit for
playing card games; amusement apparatus for use in
arcades; stand alone video output game machines;
coin or counter operated arcade games; pinball game
machines; electronic hand-held game units; non
electric hand-held skill games; game equipment sold as
a unit for playing a board game, a card game, a
manipulative game, a parlor game, a parlor-type
computer game, an action type target game; puzzles;
paper hats; paper face masks; masquerade and
Halloween masks; water squirting toys; dartboards;
surfboards; swimming floats for recreational use;
kickboard flotation devices for recreational use; swim
boards for recreational use; swim fins; toy zip guns; toy
bakeware and toy cookware; toy banks; toy snow
globes; Boxing gloves; hockey sticks; Christmas
stockings; sling shots.
Klasse 35 Business management; business administration;
office functions; Wholesaling and retailing and mail
order services relating to the sale of games for mobile
devices, games for personal computers, games for
consoles, games for tablets, electronic game programs,
downloadable electronic game programs, electronic
game software, computer game programs,
downloadable computer game programs, interactive
game programs, interactive game software, recorded
computer operating programs, computer programs,
recorded computer software, carrying cases specially
adapted for phones and handheld computers, mouse
pads, party favours and festive decorations and
ornaments, gifts and novelty items, soaps, perfumery,
essential oils, cosmetics, hair lotions, hair care
products, toiletries, dentifrices, personal hygiene
products, cleaning, polishing and abrasive
preparations, substances for laundry use, manicure
tools, nail care preparations, nail varnish, false nails,
dietetic substances, food for babies, sanitary,
preparations, candles, wicks, spills for lighting, greases,
lubricants, oils for paints, cutlery, crockery, manicure
sets, shaving instruments, razors, machines and
machine tools for kitchen or household purposes, handheld tools, films, cameras, photo discs, video recorders,
audio and visual products, audio and video tapes,
records and discs, instruments and apparatus for the
recording, transmitting and/or reproduction of sounds
and/or images, televisions, cassette tape players
and/or recorders, video cassette and/or disc players
and/or recorders, radios, telephones, wireless phones,
mobile phones, mobile phone cases, decorations and
straps for phones, call indicators, calculating machines,
calculators, electronic and computer games,
cinematographic films, lights, fans, cooking utensils,
cake and pastry moulds, toasters, ovens, kitchen
utensils, utensils and containers for serving or storing
food and/or beverages, chop sticks, cutting
instruments, porcelain, chinaware, crystalware,
enamelware, silverware, glassware, terra-cottaware,
earthenware, ceramics, hair dryers, lamps, lamp
shades and parts and fittings therefor, baby carriages,
balloons, bicycle horns, clocks and watches and
accessories and parts and fittings therefor, jewellery
and imitation jewellery, ornaments, goods in precious
metal or coated therewith, music boxes, musical
instruments, pictures, photographs, stationery, paper
and cardboard and goods made from these materials,
artists materials, paint brushes, writing instruments,
printed matter, books, newspapers, magazines and
periodicals, greeting and Christmas cards, playing
cards, packing and packaging materials, picture frames
35
internasjonale varemerkeregistreringer
and stands, adhesives for stationery or household
purposes, goods made of leather and/or imitations of
leather, bags and luggage, purses and wallets,
umbrellas, walking sticks, furniture, mirrors, coat
hangers and pegs, boxes and containers, name plates,
small household fittings, household or kitchen utensils
and containers, combs, sponges, brushes, articles for
cleaning purposes, spectacles, spectacle frames and
sunglasses and cases and accessories therefor, textile
and textile goods, bedding, and table linens and
covers, napkins, table mats, furniture, haberdashery,
handkerchieves, articles of children-, women- and
men's clothing, footwear, headgear and gloves,
buttons, badges, ribbons and braid, lace, and
embroidery, hair pins and ornaments, braces, shoe
ornaments, hat ornaments, zipper and zipper fasteners,
carpets, rugs and mats, toys, games and playthings,
dolls, plush toys, soft dolls, figurines, sporting articles,
decorations for Christmas trees, food and beverages,
confectionery, floral products, matches, cigars,
cigarettes and smokers' articles; business management
of performing artists; import-export agencies;
compilation of information in to computer databases;
business management of hotels; marketing research;
personnel recruitment; procurement services for others
(purchasing goods and services for other businesses);
office machines and equipment rental; vending
machine rental services; auctioneering.
Klasse 36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs; computerised financial services;
computerised financial services for retail businesses;
information, advisory and consultancy services relating
to all the aforesaid; accommodation bureaux
(apartments); apartment house management; banking;
capital investments; charitable fund raising; credit card
services; issuance of credit cards; debit card services;
financing services; saving and investment services;
issue of tokens of value; issuing of cheques and
travellers' checks; leasing of real estate; real estate
management; rent collection; rental of offices; renting of
apartments; renting of flats; savings banks; electronic
funds transfer; real estate agencies; trusteeship
services; fire insurance underwriting; fund investments;
health insurance underwriting; insurance brokerage;
insurance underwriting; life insurance underwriting;
marine insurance underwriting; mutual funds; home
banking; financing of loans.
Klasse 41 Education; providing of training; sporting and cultural
activities; rental of consumer video game apparatus
and arcade video game machines; rental of handheld
game apparatus; educational and instruction services
relating to arts, crafts, sports or general knowledge;
movie showing, movie film production, or movie film
distribution; providing information on program listing of
television broadcasting; providing a web site featuring
entertainment information; television programs in the
field of entertainment; amusement parks; theme parks;
amusement arcade services; organization, production
and presentation of shows, concerts, live
performances, theatrical performances, exhibitions,
sports competitions, sporting and cultural activities;
cabarets and variety, movie studios, discotheque
services; club services; publication of books, texts,
magazines, newspapers and periodicals; library
services; providing facilities for entertainment, concerts,
shows, performances, sports, games, recreation and
cultural activities; provision of information relating to
education, entertainment, amusement, recreation,
sports and culture; television and radio entertainment;
film and video production; rental of cine-films, motion
pictures, video tapes, laser discs, video discs and
digital versatile (video) discs; rental of sound
recordings; rental of show and stage scenery; nursery
schools; games rooms and parlours; arranging of
beauty contests; circuses; correspondence courses;
organization of exhibitions for cultural or educational
purposes; gaming; gymnastic instruction; providing
museum facilities (presentation, exhibitions); operating
lotteries; orchestra services; party planning
2015.09.21 - nr 39/15
(entertainment); scriptwriting services; theatre
productions; zoological gardens; digital imaging
services; electronic desktop publishing; interpretation
(sign language); vocational guidance (education or
training advice); microfilming; music composition
services; night clubs; providing karaoke services;
providing on-line electronic publications (not
downloadable); publication of electronic books and
journals on-line; videotaping; bowling alleys; batting
stadium or dome for baseball (games); showing of
movies on-line.
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(540)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.09.15
Kunngjøringsdato: 2015.09.21
Int.reg.nr:
1138266
Int.reg.dato:
2012.04.11
Registreringen
2022.04.11
utløper:
Nasj. ref.nr:
201213390
Notifikasjonsdato: 2012.12.06
Gjengivelse av merket:
D3O
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Design Blue Ltd, 1st Floor Microscape House, Hove
Park Villas, Hove, GB-BN3 6HX EAST SUSSEX,
Storbritannia
(740) Fullmektig:
Protector Intellectual Property Consultants AS,
Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 8 Hand tools and instruments; parts and fittings for hand
tools and instruments.
Klasse 10 Surgical, medical, dental and veterinary articles,
apparatus and instruments; supportive appliances,
bandages and clothing all for medical use; orthopaedic
articles, furniture for medical use, parts and fittings for
all the aforesaid goods.
Klasse 12 Seats, headrests, cushions, upholstery, interior
furnishing, safety belts and safety belts and safety
installations, safety seats for children, child restraints;
all for land vehicles, vessels, aircraft or spacecraft;
parts and fittings for all the aforesaid goods; parts and
fittings for land vehicles, vessels, aircraft or spacecraft;
all the foregoing goods not including engines for motor
vehicles.
Klasse 17 Polymeric and elastomeric materials, foamed or
unfoamed for use in manufacture; profiles, sections,
tubes, blocks, rods, sheets, laminates, films, and fibres,
all of plastics and all for use in manufacture; padding,
packing, stopping, stuffing, sealing, filling, insulating,
shock-absorbing and impact-absorbing materials;
insulators, foams, packings, stops, stoppers, seals,
plugs and buffers, all made of polymeric and
elastomeric materials and for insulating purposes;
flexible pipes and hoses; insulating jackets for pipes
and cylinders; shock absorbing jackets for pipes and
cylinders; goods made from elastomeric or polymeric
materials not included in other classes.
Klasse 24 Textile and textile goods, cloth and fabric; materials
for use in the manufacture of clothing, footwear,
headgear and articles for wear, materials for use in the
manufacture of protective clothing, footwear, headgear
and articles for wear, impact-absorbing materials;
modified textile materials, fabrics and cloth.
Klasse 25 Clothing, footwear, headgear and articles for wear;
sports clothing, footwear, headgear and articles for
wear; clothing, footwear, headgear and articles for
wear, all for absorbing impacts; protective clothing,
footwear, headgear and articles for wear, all for use in
sports; clothing, footwear, headgear and articles for
wear, all having parts which absorb impacts and/or
harden under load; parts and fittings for all the
aforesaid goods; clothing, footwear and headgear and
36
internasjonale varemerkeregistreringer
(111)
(151)
(180)
articles for wear, all manufactured wholly or partly from
materials which harden under load and/or absorb
impacts; clothing, footwear, headgear and articles for
wear, all for absorbing impacts.
(450)
(111)
(151)
(180)
(891)
(210)
(220)
(540)
(210)
(220)
(300)
(540)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.09.16
Kunngjøringsdato: 2015.09.21
Int.reg.nr:
1142535
Int.reg.dato:
2012.09.13
Registreringen
2022.09.13
utløper:
2015.05.01
Etterfølgende
utpekning dato:
Nasj. ref.nr:
201506411
Notifikasjonsdato: 2015.05.28
Gjengivelse av merket:
(210)
(220)
(300)
(540)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.09.15
Kunngjøringsdato: 2015.09.21
Int.reg.nr:
1156757
Int.reg.dato:
2013.03.07
Registreringen
2023.03.07
utløper:
Nasj. ref.nr:
201305251
Notifikasjonsdato: 2013.05.02
Søknadsprioritet:
2012.10.04, EM, 011240157
Gjengivelse av merket:
(450)
OLD JAM
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Dr Denim AB, Kungsgatan 7A, 4tr, SE-41119
GÖTEBORG, Sverige
(740) Fullmektig:
Kluge Advokatfirma AS, Postboks 394 Sentrum, 5805
BERGEN, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 9 Cases for mobile phones, cases for computers.
(450)
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
FUJITEC KABUSHIKI KAISHA (also trading as
FUJITEC CO., LTD.), 591-1, Miyata-cho, JP-522-8588
HIKONE-SHI, SHIGA, Japan
(740) Fullmektig:
Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua ,
0306 OSLO, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 7 Elevators; escalators; dumbwaiter elevators; moving
walks; conveyer belts; elevator landing doors; elevator
landing doors with smoke-tight function; drive systems
for elevators, escalators, dumbwaiter elevators, moving
walkways, and conveyer belts; control systems for
elevators, escalators, dumbwaiter elevators, moving
walkways, and conveyer belts; starters for motors and
engines; AC motors and DC motors [not including
those for land vehicles but including "parts" for any AC
motors and DC motors].
Klasse 9 Measuring or testing machines and instruments;
power distribution or control machines and apparatus;
diagnostic apparatus, not for medical purposes;
telecommunication machines and apparatus; electronic
controller to manage power, movement, and functions
of a group of elevators; electronic controller to manage
the power, movement and functions of an elevator;
emergency communication device for elevators; remote
monitoring system for elevators; remote control
apparatus for elevators; electrical remote control
apparatus for elevators; computer programs for
elevator security device; computer network hubs;
security video recording apparatus for elevator cars;
sound system for elevator cars; security camera for
elevator cars; video cameras (camcorders); sound
recording apparatus; remote control devices for air
conditioning apparatus for elevators.
Klasse 37 Installation of elevators, escalators, dumbwaiter
elevators, moving walkways, and conveyer belts;
maintenance and repair of elevators, escalators,
dumbwaiter elevators, moving walkways, and conveyer
belts.
EGS
(111)
(151)
(180)
Int.reg.nr:
1159719
Int.reg.dato:
2013.03.05
Registreringen
2023.03.05
utløper:
Nasj. ref.nr:
201306361
Notifikasjonsdato: 2013.05.30
Søknadsprioritet:
2013.02.18, JP, 2013-010711
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
NCO Holdings, Inc., 507 Prudential Road, USPA19044 HORSHAM, USA
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 35 Accounts receivable management services; customer
relationship management; customer service
management for others; total quality management
services, namely, business management services for
establishing business quality policy and determining
business means for implementing those policies to
improve customer satisfaction; providing business
services for others, namely, telemarketing services,
namely, inbound and outbound telemarketing services;
identification of prospective new customers of others by
telephone inquiry; promoting the goods and services of
others through direct telephone solicitation; fulfillment
services, namely, market campaign follow-up by
telephone inquiry; computerized database
management for others; providing outsourced customer
support centers for others.
Klasse 36 Debt recovery and collection services.
(450)
2015.09.21 - nr 39/15
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.09.15
Kunngjøringsdato: 2015.09.21
37
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.09.16
Kunngjøringsdato: 2015.09.21
internasjonale varemerkeregistreringer
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
Int.reg.nr:
1176731
Int.reg.dato:
2013.06.12
Registreringen
2023.06.12
utløper:
Nasj. ref.nr:
201311980
Notifikasjonsdato: 2013.10.03
Søknadsprioritet:
2012.12.14, EM, 11465374
Gjengivelse av merket:
Klasse 16 Manuals, pamphlets, magazines, information bulletins,
inserts for newspapers, booklets, all in connection with
equipment for networks, telecommunications, word
processing, database management, entertainment and
e-commerce equipment.
Klasse 42 Computing services, namely the creation, design and
maintenance of web sites for third parties; scientific and
industrial research, namely biological research,
bacteriological research, chemical research,
cosmetology research, mechanical research, geological
research, pharmaceutical research, scientific research
medical purposes.
(450)
(546) Merket er et
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(111)
(151)
(180)
(730) Innehaver:
MK Illumination Handels GmbH, Trientlgasse 70, AT6020 INNSBRUCK, Østerrike
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 35 Advertising; business management; business
administration; office functions.
Klasse 37 Building construction; installations and repair of
apparatus for lighting and decorative illumination
devices.
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
2015.09.21 - nr 39/15
(210)
(220)
(300)
(540)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.09.16
Kunngjøringsdato: 2015.09.21
Int.reg.nr:
Int.reg.dato:
Registreringen
utløper:
Nasj. ref.nr:
Notifikasjonsdato:
Søknadsprioritet:
1188791
2013.10.16
2023.10.16
201400347
2014.01.09
2013.04.18, DK, VA 2013
01007
Gjengivelse av merket:
CASA
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Imerco A/S, Smedeholm 16, DK-2730 HERLEV,
Danmark
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 6 Small items of metal hardware.
Klasse 8 Hand tools and implements (hand-operated), cutlery,
side arms, razors, mortars [for grinding].
Klasse 14 Precious metals and their alloys and goods in
precious metals or coated therewith and not included in
other classes, jewellery, precious stones, horological
and chronometric instruments.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.09.15
Kunngjøringsdato: 2015.09.21
Int.reg.nr:
1179885
Int.reg.dato:
2013.06.20
Registreringen
2023.06.20
utløper:
Nasj. ref.nr:
201313020
Notifikasjonsdato: 2013.10.31
Søknadsprioritet:
2013.03.15, FR, 13/3990388
Gjengivelse av merket:
(450)
FLASHSYSTEM
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
International Business Machines Corporation, New
Orchard Road, US-NY10504 ARMONK, USA
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 9 Computing equipment, namely magnetic tape units
(for computers), magnetic tapes, computer keyboards,
compact disks (audio-video), optical disks, couplers (for
computers), floppy disks; video game software;
videotapes; electric cells and electric batteries; carrying
cases for computers; fax modem cards for computers;
computer accessories, namely screen filters, computer
mouse pads, electric converters, namely, digital-toanalog, analog-to-digital and step-by-step voltage
switches, pagers, computer control joysticks, computer
mice; electric power supply apparatus; remote
controllers for computers; inverters, surge protectors
and uninterruptible power supply devices; software for
accessing a global computer network; computer
database management software; computer document
management software; software for locating, recovering
and receiving text, electronic documents, graphic
illustrations and audiovisual information via companyscale internal computing networks and on local, widearea and global computer networks; computer software
for developing and computer software for designing
websites and user manuals, in electronic format, sold
as a set.
38
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.09.16
Kunngjøringsdato: 2015.09.21
internasjonale varemerkeregistreringer
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
Int.reg.nr:
1189610
Int.reg.dato:
2013.12.13
Registreringen
2023.12.13
utløper:
Nasj. ref.nr:
201400772
Notifikasjonsdato: 2014.01.23
Søknadsprioritet:
2013.07.04, EM, 011954518
Gjengivelse av merket:
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
2015.09.21 - nr 39/15
Int.reg.nr:
Int.reg.dato:
Registreringen
utløper:
Nasj. ref.nr:
Notifikasjonsdato:
Søknadsprioritet:
1196466
2013.11.14
2023.11.14
201403462
2014.03.27
2013.06.03, AT, AM
2656/2013
Gjengivelse av merket:
IMPACT HUB
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
HUB Association - Verein zur Förderung sozialer
Innovationen, Lindengasse 56/18-19, AT-1070 WIEN,
Østerrike
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 41 Providing electronic publications (not downloadable);
publishing of publications in electronic form online, also
on the Internet.
(450)
(546) Merket er et
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(111)
(151)
(180)
(730) Innehaver:
Reenio Holding KB, Mölledalsgatan 122, SE-21240
MALMÖ, Sverige
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 5 Dietetic foods adapted for medical purposes; Dietetic
preparations adapted for medical use; Dietary and
nutritional supplements; Nutritional supplements.
Klasse 32 Syrups and other preparations for making beverages.
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(540)
(210)
(220)
(300)
(540)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.09.10
Kunngjøringsdato: 2015.09.21
Int.reg.nr:
1199288
Int.reg.dato:
2013.10.10
Registreringen
2023.10.10
utløper:
Nasj. ref.nr:
201404467
Notifikasjonsdato: 2014.04.17
Søknadsprioritet:
2013.04.11, CH, 646266
Gjengivelse av merket:
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.09.16
Kunngjøringsdato: 2015.09.21
Int.reg.nr:
1194876
Int.reg.dato:
2013.09.19
Registreringen
2023.09.19
utløper:
Nasj. ref.nr:
201402835
Notifikasjonsdato: 2014.03.13
Gjengivelse av merket:
POLARPUMPEN
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Polarpumpen AB, Datavägen 14 A, SE-43632 ASKIM,
Sverige
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 7 Pumps, electrical pumps, pumps for heating
installations; valves for pumps; compressors.
Klasse 11 Fans for air conditioning; installations for air
conditioning; ventilating installations (air conditioning);
combined heating and air conditioning apparatus;
equipment for heating, ventilation, air conditioning and
purification (ambient); installations for humidifying;
dehumidifiers; sanitary and bathroom installations;
heating, ventilation and sanitation fixtures; heat pumps;
fans for ventilating apparatus.
Klasse 35 Retail services in relation to plumbing installations,
heat pumps, air conditioning and awnings.
Klasse 37 Installation, repair and maintenance of plumbing
installations, heat pumps, air conditioning and awnings.
Klasse 42 Surveying and inspection services for plumbing
installations, heat pumps, air conditioning and awning.
(450)
(546) Merket er et
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Bystronic Laser AG, Industriestrasse 21 , CH-3362
NIEDERÖNZ, Sveits
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 37 Installation and repair of electric apparatus;
installation and repair of refrigerating apparatus;
installation, maintenance and repair of machines; pump
repair; installation of machine tools and associated
auxiliary equipment; maintenance work on machine
tools and laser installations; repair services for electric
apparatus, electrical systems and appliances,
refrigerating apparatus, metal and glass cutting and
bending machines, pumps, laser and jet cutting and
bending systems and control systems for controlling
cutting and bending of metal and glass; installation
services to provide Internet access on machinery
control systems and to provide Internet applications on
machinery control systems; installation of hardware for
Internet access.
Klasse 40 Information about material processing; milling;
engraving; cutting; water jet cutting; laser cutting; laser
engraving; metal machining; sawing; sanding; welding;
water jet machining; water treatment; custom
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.09.10
Kunngjøringsdato: 2015.09.21
39
internasjonale varemerkeregistreringer
(111)
(151)
(180)
assembling of materials for others; material processing,
namely identifying and marking; rental of machines for
material machining; providing information in the field of
material processing, especially of machine-specific
information, on the Internet and on screen.
Klasse 41 Recording of video recordings; demonstration lessons
in practical exercises; on-line providing of electronic,
non-downloadable publications; on-line publication of
electronic books (and magazines); organization of fairs
for cultural and entertainment purposes, conferences,
congresses, meetings and symposiums; organization
and conducting of seminars; organization and
conducting of workshops (training); training in the
operation and maintenance of machine tools; training in
the creation of computer programs for machine tools;
education and further training, in particular in the field
of material processing, IT and business organization;
organization of competitions; organization of exhibitions
for courses; production of video films.
Klasse 42 Updating of computer software; consultancy in the
field of energy saving; computer software consulting;
computer system analyses; computer software design;
computer system design; provision of engineering
services; creation of programs for data processing;
preparation of technical expert reports; research in the
field of technology; research in the field of mechanical
engineering; hosting; installation of computer programs;
conversion of computer programs and data (other than
physical conversion); copying of computer programs;
testing of materials; quality control (tests); research and
development services for others regarding new
products; technical project planning; rental of computer
software; maintenance of computer software; water
analysis; recovery of computer data; scientific
laboratory services; scientific and industrial research;
technical development and engineering activities;
preparation of computer programming aids and tools
(programming tools) and programs for machine tools;
monitoring, control, maintenance of computer software
via data lines (teleservice), also via the Internet, in
particular remote control, remote malfunction diagnosis,
troubleshooting, including remote programming of
machine controls for troubleshooting, maintenance and
installation of machinery control software, installation of
firmware updates in machine controls for
troubleshooting; development, installation,
maintenance, copying, conversion, updating of
computer programs and computer software including
via the Internet; remote programming of machine
controls; operation of online services in the field of
machinery, namely, providing software via data
lines/computer networks and providing information,
namely machine-specific information on the Internet;
providing machine control software on the Internet;
design and planning of telecommunication solutions in
the field of machinery, especially of telecommunication
solutions for remote diagnostics of machine
malfunctions and for machinery services using
telecommunication technology; design and
development of software for the control, regulation and
monitoring of laser and water jet systems and press
brakes; computer consulting, namely hardware and
software consultancy; technical assistance in the
software field, including technical project planning and
technical project management; construction planning;
scientific and industrial research, especially in the field
of mechanical engineering; information technology
services, namely planning and providing of Internet
access on control systems, as well as planning and
providing of Internet applications on machine controls.
(450)
(210)
(220)
(300)
(540)
2015.09.21 - nr 39/15
Int.reg.nr:
Int.reg.dato:
Registreringen
utløper:
Nasj. ref.nr:
Notifikasjonsdato:
Søknadsprioritet:
1201438
2014.01.02
2024.01.02
201405255
2014.05.08
2013.07.04, DE, 30 2013 004
626.9/07
Gjengivelse av merket:
Weber
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Weber Schraubautomaten GmbH, Hans-Urmiller-Ring
56, DE-82515 WOLFRATSHAUSEN, Tyskland
(740) Fullmektig:
Protector Intellectual Property Consultants AS,
Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 7 Machines and apparatus for the automation of
industrial processes and for the assembly automation,
joining technology machines and apparatus, friction
welding apparatus and systems composed thereof, flow
forming machines and systems composed thereof,
punch riveting machines and systems composed
thereof, clinching machines and systems composed
thereof, automatic screw feeders, automatic screw
jacks, automatic screw units for automated systems,
setting and pressing in automatic machines; automatic
screwing and assembly apparatus; automatic screwing
and setting stations, feed apparatus; sorting machines
and systems composed thereof, conveyors and
systems composed thereof; parts of and accessories
for the aforementioned goods in as far as they are
included in this class; hand held tools, namely electrical
hand-held screwing tools and electrical hand-held
setting tools having an automatic supply for screw
elements and setting elements, including screws, nuts,
pins and discs.
Klasse 9 Sensors, measuring instruments, regulating
apparatus, signal apparatus, and control apparatus of
the aforementioned machines and apparatus for
automation engineering, for electronic screw control
and pressing in control, for controls for the joining
technological processes.
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.09.10
Kunngjøringsdato: 2015.09.21
Int.reg.nr:
1214075
Int.reg.dato:
2013.03.27
Registreringen
2023.03.27
utløper:
Nasj. ref.nr:
201409740
Notifikasjonsdato: 2014.08.28
Søknadsprioritet:
2013.03.22, US, 85883773
Gjengivelse av merket:
PULP FICTION
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Miramax, LLC, 2450 Colorado Avenue, Suite 100 East
Tower, US-CA90404 SANTA MONICA, USA
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 9 Radios incorporating clocks; magnets; digital trading
cards; computer and electronic game cartridges,
cassettes and/or discs; computer and electronic game
software; computer and electronic game software for
gaming machines including slot machines or video
lottery terminals; computer and electronic game
software for personal computers and home video game
consoles; computer and electronic game software
downloadable from a global computer network;
computer and electronic game software for use on
mobile and cellular phones and wireless devices;
downloadable computer and electronic game
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.09.15
Kunngjøringsdato: 2015.09.21
40
internasjonale varemerkeregistreringer
programs; Interactive multimedia computer game
programs; virtual reality game software; mobile device
chargers for use in vehicles; sun glasses and cases
therefor; headphones, ear buds, MP3 and MP4
devices, USB devices, audio speakers, auxiliary power
chargers and carrying cases for the aforementioned;
mobile device cases and computer cases; cell phone
cases; mobile tablet and other mobile device cases;
computer and video game joysticks; audio and visual
headsets for use in playing video games; virtual reality
headsets and helmets adapted for use in playing video
games.
Klasse 14 Watches; watch cases; jewelry; jewelry boxes;
jewelry, namely, dog tags for wear by humans for
decorative purposes; clocks; key chains of jewelry or
precious metal; ornamental clothing pins; key fobs,
leather key chains.
Klasse 16 Book ends; calendars; stickers; bookmarks; posters;
address books, notebooks; writing journals and tablets;
writing instruments; greeting cards and note cards;
paper weights; collectable trading cards; series of
computer game hint books; vehicle window clings and
decals; life size paper or cardboard standees; limited
edition and non-limited edition framed and unframed
posters, paintings and giclee
Klasse 18 Backpacks; gym bags, barrel bags, handbags, purses,
luggage bags, tote bags; small leather goods, namely,
change purses, billfolds; wallets; identification and
business card holders and cases.
Klasse 21 Shot glasses; beverage glassware; flasks; bottle
openers; charms for the attachment to beverage
glassware for identification purposes; cookie jars; lunch
boxes; cups and mugs; candle holders; plastic coasters
and wine coasters of precious metal; non-metallic coin
banks and piggy banks.
Klasse 25 T-shirts; sweatshirts; hoodies; constructed apparel
(cut and sewn fashion garments), namely, knit and
woven tops, blouses, pants, shorts, skirts, jeans,
jackets; caps; beanies; hats; bandanas; boxer shorts;
underwear; sleepwear and pajamas; loungewear;
outerwear, namely, jackets, fleece garments and
raincoats; gloves, scarves and mittens; socks and
hosiery; ties; wrist bands; halloween and masquerade
costumes; costumes for use in children's dress up play;
footwear, shoes and athletic footwear; belts.
Klasse 28 Action figures and accessories therefor; action figure
toys; amusement game machines; amusement
machines, namely, hand-held electronic game units
adapted for use with an external display screen or
monitor; amusement park rides; arcade games; arcadetype electronic video games; articles of clothing for
toys; battery-powered computer games with LCD
screen; bendable toys; billiard balls; billiard game
playing equipment; board games; bobble head dolls;
card games; cases of action figures; chess games;
chess; chess pieces; chess sets; chessboards; chips
for gambling; Christmas tree ornaments; collectable toy
figures; computer and video game consoles for use
with an external display screen or monitor;
computerized video gaming tables; construction toys;
costume masks; darts; dart boards; dart flights; dog
toys; doll accessories; doll clothing; dolls and
accessories therefor; electronic action toys; electronic
games adapted for use with television receivers only;
electronic gaming machines, namely, devices which
accept a wager; electronic interactive board games for
use with external monitor; electronic toy vehicles;
fantasy character toys; accessories for electronic
gaming apparatus, namely fitted plastic films for
covering and protecting electronic gaming apparatus,
namely, video game consoles, hand-held game units;
gambling machines; game cards; game controllers for
computer games and video games; gaming chips;
gaming devices, namely, gaming machines, slot
machines, bingo machines, with or without video
output; gaming machines including slot machines or
video lottery terminals; gaming tables; hand-held units
for playing electronic games other than those adapted
for use with an external display screen or monitor;
2015.09.21 - nr 39/15
hand-held electronic games adapted for use with
television receivers only; home video game machines;
jigsaw puzzles, puzzles and puzzle games; LCD game
machines; lottery cards; lottery tickets; martial arts
training equipment; mechanical action toys; mechanical
toys; memory games; model toy vehicles; modeled
plastic toy figurines; molded toy figures; musical toys;
pachinkos; paddle surfboards; pet toys; pinball games;
pinball machines; plastic character toys; playing cards,
playing card games and playing card cases; playing
card game accessories, namely, playing card holders,
mats for use in connection with playing card games,
playing card shuffling devices and dice; plush dolls;
plush toys; poker chips; porcelain dolls; positionable toy
figures; protective carrying cases special adapted for
hand-held video games; protective padding for
snowboarding and skateboarding; puzzles; PVC toy
figures; remote control toys, namely, cars, race cars,
airplanes, helicopters, military and construction
vehicles, boats, trucks, trains and other vehicles;
rubber character toys; scale model toy kits; scratch
cards for playing lottery games; skateboard decks;
skateboards; skis; slot machines; snowboards; snow
globes; sports equipment for boxing and martial arts,
namely, boxing gloves, boxing bags, punching mitts,
belly protectors, groin protectors and shin guards;
squeeze toys; stand alone video game machines;
stuffed and plush toys; surf boards; toy action figures
and accessories therefor; toy clocks; toy figures; toy
figures in the form of a potato; toy film cartridges and
viewers; toy motion picture prop replicas; toy snow
globes; toy swords; toy weapons; trading card games;
trivia game played with cards and game components;
video game interactive remote control units; interactive
hand-held remote controls for playing electronic video
games; video game machines for use with external
display screen or monitor; video output game machines
for use with or characters.
Klasse 41 Providing online non-downloadable digital trading
cards; free to play non-wagering electronic games and
games via the Internet; entertainment services, namely,
providing online computer games, providing online
electronic and video games, providing temporary use of
non-downloadable electronic games, providing games
of chance via the internet, conducting live poker
games; entertainment services, namely, providing
games and puzzles, online board games and online
card games via a website.
(450)
41
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.09.11
Kunngjøringsdato: 2015.09.21
internasjonale varemerkeregistreringer
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(540)
(111)
(151)
(180)
Int.reg.nr:
1214556
Int.reg.dato:
2014.06.10
Registreringen
2024.06.10
utløper:
Nasj. ref.nr:
201409814
Notifikasjonsdato: 2014.08.28
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et
(210)
(220)
(300)
(540)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
(546) Merket er et
Int.reg.nr:
1214594
Int.reg.dato:
2014.05.07
Registreringen
2024.05.07
utløper:
Nasj. ref.nr:
201409824
Notifikasjonsdato: 2014.08.28
Søknadsprioritet:
2013.11.14, BX, 1278756
Gjengivelse av merket:
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.09.11
Kunngjøringsdato: 2015.09.21
Int.reg.nr:
1223091
Int.reg.dato:
2014.07.08
Registreringen
2024.07.08
utløper:
Nasj. ref.nr:
201413420
Notifikasjonsdato: 2014.11.20
Søknadsprioritet:
2014.01.27, SE, 2014-00523
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et
kombinert merke eller et rent
figurmerke
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Cecilia Blankense, Rödkindavägen 19, SE-12346
FARSTA, Sverige
(740) Fullmektig:
Advokatfirmaet Grette DA, Postboks 1397 Vika, 0114
OSLO, Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 25 Footwear [excluding orthopedic footwear]; high-heeled
shoes; footwear; casual footwear; slip-on shoes.
(730) Innehaver:
Faber Halbertsma Groep BV, Prinses Beatrixstraat 35,
NL-4024HL ECK EN WIEL, Nederland
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 37 Maintenance and repair of building materials of wood,
pallets, containers, boxes and crates.
Klasse 39 Transport; packing and storage of goods; leasing and
letting of pallets, containers, boxes and crates, all
aforesaid services related to pallets pooling, as known
as circulation of pallets through and between several
users; localization and tracking of carriers; logistics
planning and consultancy relating to the aforesaid
services.
(450)
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Deutsche MTM-Vereinigung eV, 352, Elbchaussee,
DE-22609 HAMBURG, Tyskland
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 35 Work process analysis.
Klasse 42 Engineering; creation and maintenance of data
processing programs; development of software for
productivity management, the planning of work and
staff requirements and for assessing ergonomic risks in
the workplace; research in the field of technology, in
particular in the field of work and time management and
productivity management.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.09.11
Kunngjøringsdato: 2015.09.21
(546) Merket er et
Int.reg.nr:
1215252
Int.reg.dato:
2014.04.17
Registreringen
2024.04.17
utløper:
Nasj. ref.nr:
201410136
Notifikasjonsdato: 2014.09.04
Søknadsprioritet:
2013.10.21, EM, 012239422
Gjengivelse av merket:
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Elgato Systems GmbH, Rotkreuzplatz 1, DE-80634
MÜNCHEN, Tyskland
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 16 Printed matter, in particular computer magazines and
written accompanying material for computer software,
namely manuals, catalogues, instructional guides,
operating instructions.
Klasse 42 Design and development of computer hardware and
software, in particular for recording, processing and
reproducing analogue and digital image and sound
signals.
(450)
2015.09.21 - nr 39/15
(450)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.09.11
Kunngjøringsdato: 2015.09.21
42
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.09.16
Kunngjøringsdato: 2015.09.21
internasjonale varemerkeregistreringer
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(540)
Int.reg.nr:
1231720
Int.reg.dato:
2014.06.06
Registreringen
2024.06.06
utløper:
Nasj. ref.nr:
201500599
Notifikasjonsdato: 2015.01.15
Gjengivelse av merket:
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
GREENLIGHT
(540)
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Monster Energy Company, 1 Monster Way, USCA92879 CORONA, USA
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 5 Nutritional supplements in liquid form; vitamin fortified
beverages for medical use.
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
1237074
2014.10.20
2024.10.20
201502453
2015.02.26
2014.07.15, DE, 30 2014 053
087.2/25
Gjengivelse av merket:
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Roland SE, Deichmannweg 9, DE-45359 ESSEN,
Tyskland
(740) Fullmektig:
Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN,
Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 3 Cleaning and care preparations for footwear and
textiles, included in this class; perfumery; cosmetics.
Klasse 9 Spectacle cases; sunglasses; calculators; protective
helmets; pre-recorded sound and video recording
carriers, included in this class; mouse pads; protective
reflectors for wear; protective reflectors for the
prevention of traffic accidents; protective padding being
clothing for protection against accidents; measuring
instruments and apparatus for feet and shoes.
Klasse 14 Costume jewellery; pins (jewellery); key fobs, included
in this class; clocks and watches; alarm clocks.
Klasse 18 Goods made of leather and leather imitations, namely
folding briefcases, briefcases, holdalls, work bags, belt
bags and hip bags, bags for campers, document cases,
travel luggage, unfitted vanity cases, travelling sets,
straps for handbags, saddlebags, beauty cases,
shoulder bags, beach bags, bags; hand bags; beach
bags; shopping bags; sports and leisure bags not
adapted to their content; rucksacks; trunks and
suitcases; travelling bags; beauty cases; school bags;
satchels; purses; wallets; key cases of leather or
leather imitations; umbrellas; parasols.
Klasse 21 Household or kitchen containers; bottles; bread
boxes; drink bottles; articles for cleaning purposes,
included in this class; shoe horns; shoe trees; brushes
and sponges for the cleaning or care of footwear.
Klasse 25 Clothing; footwear; headgear; socks; stockings;
hosiery; belts for clothing; insoles.
Klasse 26 Shoe laces; shoe eyelets; ornamental novelty badges
(buttons).
Klasse 28 Games, toys and playthings; gymnastic articles,
included in this class; sporting articles, included in this
class.
Klasse 35 Retail services relating to clothing, footwear,
headgear, care preparations for shoes and textiles,
leather goods, bags, sporting articles, toys, perfumery,
cosmetics, spectacles and/or jewellery; online retail
services and mail order retail services, included in this
class, relating to clothing, footwear, headgear, care
preparations for shoes and textiles, leather goods,
bags, sporting articles, toys, perfumery, cosmetics,
spectacles and/or jewellery; the bringing together and
displaying of clothing, footwear, headgear, care
preparations for shoes and textiles, leather goods,
bags, sporting articles, toys, perfumery, cosmetics,
spectacles and/or jewellery, enabling customers to
conveniently view and purchase such goods;
advertising.
1236959
2014.01.16
2024.01.16
201502439
2015.02.26
2013.07.16, US,
86011691#@#2013.07.16,
US, 86011711
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
The mark consists of a six-sided design with diagonal
banner in the middle and the word "BRIGGO" inside
the banner.
(730) Innehaver:
Briggo, Inc., P.O. Box 50310, US-TX78763 AUSTIN,
USA
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 9 Kiosks comprising interactive computers, computer
hardware, computer peripherals, computer operating
software, and mechanical components and
mechanisms for use in making, filtering, processing,
and dispensing beverages.
Klasse 30 Coffee; coffee beans; roasted coffee; ground coffee;
prepared coffee and coffee-based beverages; iced
coffee beverages; flavoring syrups to add to coffees;
tea; beverages made of tea; beverages with a tea
base; chai tea; iced tea; tea-based beverages; teabased beverages with fruit flavoring; hot chocolate.
(450)
Int.reg.nr:
Int.reg.dato:
Registreringen
utløper:
Nasj. ref.nr:
Notifikasjonsdato:
Søknadsprioritet:
(546) Merket er et
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.09.16
Kunngjøringsdato: 2015.09.21
Int.reg.nr:
Int.reg.dato:
Registreringen
utløper:
Nasj. ref.nr:
Notifikasjonsdato:
Søknadsprioritet:
2015.09.21 - nr 39/15
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.09.11
Kunngjøringsdato: 2015.09.21
(450)
43
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.09.16
Kunngjøringsdato: 2015.09.21
internasjonale varemerkeregistreringer
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
(111)
(151)
(180)
Int.reg.nr:
1237617
Int.reg.dato:
2014.11.19
Registreringen
2024.11.19
utløper:
Nasj. ref.nr:
201502707
Notifikasjonsdato: 2015.03.05
Søknadsprioritet:
2014.05.20, LI, 17019
Gjengivelse av merket:
(210)
(220)
(540)
2015.09.21 - nr 39/15
Int.reg.nr:
1238225
Int.reg.dato:
2014.10.08
Registreringen
2024.10.08
utløper:
Nasj. ref.nr:
201502801
Notifikasjonsdato: 2015.03.05
Gjengivelse av merket:
LOLAANDGRACE
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Swarovski Aktiengesellschaft, Dröschistrasse 15, LI9495 TRIESEN, Liechtenstein
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 14 Goods in precious metals or coated therewith, not
included in other classes, namely horological and
chronometric instruments, cuff links, medallions
(jewelry), key chains; jewelry; genuine and costume
jewelry; jewelry stones; ornaments (jewelry); necklaces;
earrings; bracelets; rings (jewelry); brooches; bangles;
charms (jewelry); pendants; chains of precious metals;
lockets; small items of jewelry of glass, natural or
artificial precious stones, plastic, common or precious
metal for personal use; watches and clocks and their
parts; natural or synthetic, precious stones of all types
and for every purpose; gemstones, in particular cut
glass stones and faceted glass gemstones.
Klasse 16 Paper, cardboard and goods made of these materials,
not included in the other classes, namely printed
matter, bookbinding material, photographs, stationery,
instructional and teaching material, paper ribbons,
scrapbooks, calendars; packing paper; bags,
envelopes and pouches of paper for packaging; boxes
of cardboard or paper; brochures, catalogues, manuals,
books, prospectuses and greeting cards; plastic
materials for packaging (not included in other classes);
packaging pouches, packaging wrappers and
packaging bags of plastic; labels (not of textile);
stationery, in particular, notebooks; writing instruments,
pens, pencils.
Klasse 18 Leather and imitations of leather and goods made of
these materials, namely cases, boxes, jewelry boxes,
key holders, book bags, athletic bags, bags for
manicure sets sold empty, trunks and travelling bags,
whips, harness and saddlery, tote bags, toiletry bags
sold empty; jewelry pouches, pouches for holding keys,
attaché cases; collars for animals, dog collars,
muzzles; umbrellas; bags, handbags, suitcases,
purses, sponge bags, pouches, wallets; carrying cases;
jewelry travel rolls.
Klasse 35 Retail services in relation to jewelry, bags, clothing;
retail services via the Internet in relation to jewelry,
bags, clothing; organization of fairs and exhibitions for
commercial or advertising purposes; publication of
printed matter (including in electronic form) for
advertising purposes; promoting the goods and
services of others by arranging for sponsors to affiliate
their goods and services; business consultancy and
support in relation to establishment and operation or
management of retail stores and/or franchises.
(450)
(546) Merket er et
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Reflex Winkelmann GmbH, Gersteinstrasse 19, DE59227 AHLEN, Tyskland
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 7 Pumps as machines and parts of machines; pumps
for heating installations; mechanical pumps; all
aforementioned goods also as parts of drinking water
supply installations, pressure maintenance installations,
pressure increasing installations, service water heating
installations and heating installations; separators
[machines]; sewage pulverizers; pressure valves [parts
of machines]; pressure reducing valves [parts of
machines]; dirt separators; de-aerators for feedwater;
feedwater regulators; water separators; atomizers
[machines].
Klasse 9 Apparatus and instruments for monitoring, controlling
and regulating as part of drinking water supply
installations, pressure maintenance installations,
pressure increasing installations, service water heating
installations and heating installations; solenoid valves.
Klasse 11 Apparatus and instruments for water softening,
especially as parts of drinking water supply
installations, pressure maintenance installations,
pressure increasing installations, service water heating
installations and heating installations; pressure
expansion tanks and vessels, in particular membrane
pressure expansion tanks vessels as parts of drinking
water supply installations, pressure maintenance
installations, pressure increasing installations, service
water heating installations and heating installations;
hydraulic accumulators; pressure maintenance systems
or pressure increasing systems for ensuring a
predetermined water pressure in heating systems,
cooling systems, solar systems or water supply or
water distribution systems; valves, namely valves for
heating, filling valves, cut off valves, relief valves, cut
off cocks; heat exchangers, plate heat exchangers,
pipe coil heat exchangers for heat and power
engineering; degassing devices, namely devices for
degassing liquids; heating water feeding installations,
namely devices for filling the water level; strainers,
namely faucets with water filters as parts of heating
systems, cooling systems, solar systems, water supply
systems and water distribution systems; ionizers for the
treatment of air and water; filters for drinking water;
apparatus for filtering water; apparatus for purifying
water; hot water tanks; service water tanks.
Klasse 37 Installation, assembling and maintenance services of
drinking water supply installations, pressure
maintenance installations, pressure increasing
installations, service water heating installations and
heating installations.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.09.15
Kunngjøringsdato: 2015.09.21
(450)
44
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.09.11
Kunngjøringsdato: 2015.09.21
internasjonale varemerkeregistreringer
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
Int.reg.nr:
1238945
Int.reg.dato:
2013.07.26
Registreringen
2023.07.26
utløper:
Nasj. ref.nr:
201503093
Notifikasjonsdato: 2015.03.12
Søknadsprioritet:
2013.02.01, EM, 011540143
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et
2015.09.21 - nr 39/15
scented body powders; bath oils; baby oil, baby
powder, baby gel and baby lotion; lip gloss, nonmedicated lip balm; nail care and manicure kits;
sachets for perfuming linen; massage oils and creams;
aromatherapy preparations; removable tattoos.
Klasse 5 Pharmaceutical and veterinary preparations; sanitary
preparations for medical purposes; dietetic food and
substances adapted for medical or veterinary use, food
for babies; dietary supplements for humans and
animals; plasters, materials for dressings; material for
stopping teeth, dental wax; disinfectants; preparations
for destroying vermin; fungicides, herbicides; air
purifying preparations; air deodorising preparations;
antiseptics; sterilised wadding; babies' diapers,
confectionery for medical use; chewing gum for medical
purposes; cigarettes (without tobacco) for medical use;
cleaning preparations for contact lenses; anti-dandruff
medical products; deodorants, other than for personal
use; disinfectants for hygiene purposes; first-aid boxes
(filled); sterilised bandages; pomades for medical
purposes; portable medicine cases (filled);
menstruation compresses; tampons for menstruation;
vitamin preparations; diapers of textile.
Klasse 9 Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring,
signalling, checking (supervision), life-saving and
teaching apparatus and instruments; apparatus and
instruments for conducting, switching, transforming,
accumulating, regulating or controlling electricity;
apparatus for recording, transmission or reproduction of
sound or images; magnetic data carriers, recording
discs; mechanisms for coin-operated apparatus; cash
registers, calculating machines, data processing
apparatus and computers; fire-extinguishing apparatus;
video game software for cellular telephones, laptops,
consoles, tablet computers; electronic games
programs; downloadable electronic game programs;
electronic software for playing games; computer games
programs; downloadable computer game programs;
interactive game software; computer operating
programs, recorded; software programs; recorded
computer software; computers; printers for use with
computers; data processing devices; programs for
handheld game devices; film equipment; protective
cases for telephones and laptops; digital versatile
discs; compact disc (CDs); compact disc player; CDROM discs; mouse pads; sunglasses; pince-nez;
spectacle chains; cases for eyeglasses; contact lenses;
storage containers for contact lenses; wireless
telephones, cellular telephones and parts and fittings
therefor; mobile phone cases or casings; bags, covers,
containers, carriers and holders for cellular telephones
and laptops; headsets; ear phones; earphones and
microphones/speaker-phones for use with mobile
telephones; mobile phone straps, cases; stands for
portable telephone; antenna caps for portable phone;
accumulators and batteries; battery boxes and cases;
battery chargers; digital music downloadable from the
internet; downloadable music files; abacuses; audio
and visual teaching apparatus; binoculars; calculating
machines; cameras, cinematographic cameras, and
parts and fittings therefor; lenses for cameras;
cinematographic film [exposed]; animated cartoons;
cassette players; electric door chimes; electronic
pocket translators; fire sensors; flashlights; frames for
transparencies; heat-regulating apparatus; ophthalmic
lenses; letter scales; life belts; life jackets; life-saving
rafts; electric locks; magnetic media; magnetic cards
with codes; magnetic encoders; magnets; magnifying
glasses [optics]; measuring apparatus, devices and
instruments; microphones; microscopes; neon signs;
notebook computers; electronic pens; phonographs;
photocopy machines; pocket calculators; projection
apparatus; projection screens; radios; record players;
remote access control units; rulers (measuring
instruments); scales; smart cards; smoke sensors;
plugs, sockets and other contacts; sound recording
apparatus and instruments; phonographs; sound
reproducing equipment; sound transmitting apparatus;
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Rovio Entertainment Ltd., Pl 65, FI-02150 ESBO,
Finland
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumery, essential oils,
cosmetics, hair lotions; dentifrices; toiletries; hand care
preparations; products and preparations for the care
and cleansing of hair and skin; adhesives for cosmetic
purposes; after-shave lotions; antiperspirants; antistatic
preparations for household purposes; aromatics;
quillaia bark for washing; bath salts; cosmetic
preparations for baths; beauty masks; bleaching salts;
bleaching soda; bluing for laundry; color-brightening
chemicals for household purposes [laundry]; paint
stripper; cosmetic kits; cosmetic preparations for
slimming purposes; cosmetics for animals; cotton sticks
for cosmetic purposes; cotton wool for cosmetic
purposes; cosmetic creams; skin whitening creams;
creams for leather; degreasers other than for use in
manufacturing processes; denture polishes;
preparations for cleaning dentures; deodorants;
furbishing preparations; cosmetic dyes; eau de
cologne; toilet water, hair creams, hair gels, shampoos,
hair conditioners and hair moisturising preparations;
perfumes; lipsticks; skin and face creams and lotions;
nails (artificial); nail polishes and varnishes and
thinners therefor; sun screen preparations; bleaching
preparations [decolorants] for cosmetic purposes; cake
flavourings [essential oils]; cleansing milk for toilet
purposes; eyebrow cosmetics; brow pencils; fabric
softeners [for laundry use]; false eyelashes; floor
waxes; hair dye; hairsprays; laundry bleach; laundry
soaking preparations; laundry starch; lotions for
cosmetic purposes; make-up; dusting powder; make-up
preparations; preparations for removing cosmetics;
mascara; mouth washes, not for medical purposes; nail
treatment preparations; cosmetic pencils; polish for
furniture and flooring; pomades for cosmetic purposes;
mint for perfumery; pumice stone; sandcloth;
sandpaper; scented wood; shampoos for pets; shoe
polish and creams; boot polish; shoe wax; smoothing
preparations [starching]; soaps for brightening textiles;
starch glaze for laundry purposes; sun blocking
preparations; tissues impregnated with cosmetic
lotions; varnish-removing preparations; depilatory wax;
laundry wax; polish wax; waxes for leather; depilatory
preparations; jelly (petroleum) for cosmetic purposes;
decorative transfers for cosmetic purposes; incense;
aromatics; gel soaps, soap bars; bath soap; shower
gels; tooth paste; mouthwash; cleansing, toning,
moisturising and exfoliating preparations and
substances; body cream and lotion; hand cream and
lotion; skin cleanser and non-medicated body soaks;
45
internasjonale varemerkeregistreringer
telephone apparatus, receivers, transmitters, wires;
telescopes; television apparatus; temperature
indicators; theft prevention installations, electric;
thermometers; thermostats; video cassettes, video
game cartridges; videodiscs; video tapes; video
screens; video recorders; word processing equipment;
audio and visual apparatus with sing along devices;
pagers, and parts and fittings therefor; pager cases or
casings; call indicators for telephones, mobile
telephones and pagers; electronic diaries; bells
(warning devices); alarms; bar code readers;
barometers; buzzers; buzzers electric; processors
(central processing units); integrated circuit chips;
chronographs (time recording apparatus); computer
keyboards; memories for computers; peripheral devices
for computers; acoustic couplers; couplers [data
processing equipment]; optical data media; optical
discs; disks, magnetic; diving equipment; divers'
masks; diving suits; electronic bulletin boards;
electronic pens (visual display units); spectacle cords;
eyepieces; safety eyewear; facsimile machines; filters
[photography]; floppy disks; head cleaning tapes;
hygrometers; integrated circuits; intercommunication
apparatus; electric couplings; invoicing machines; lens
hoods; magnetic tape units (for computers); magnetic
tapes; measuring spoons; metronomes;
microprocessors; modems; money counting and sorting
machines; monitors (computer hardware); surveillance
software (computer programs); mouse (data processing
equipment); optical fibers; optical glass; ophthalmic
lenses; parking meters; protractors; radiotelegraphy
sets; radiotelephony sets; scanners [data processing
equipment]; semi-conductors; photography slides;
sound recording films; demagnetizing apparatus for
magnetic tapes; telegraph wires; fax apparatus;
teleprinters; teleprompters; teleprinters; ticket
dispensers; transmitting sets (telecommunication);
transmitting sets (telecommunication); vacuum gauges;
video screens; video telephones; video recorders;
whistle alarms; ear plugs for divers; egg timers;
goggles for sports; protective helmets for use in sports;
navigation apparatus for vehicles (on-board
computers); metronomes; electronic publications
(downloadable); personal stereos; satellites for
scientific purposes; wrist rests for use with computers;
electronic circuits and CD-ROMs which enable the
recording of automatic playing programme for the use
of electronic musical instruments; memory cards for
consumer video game apparatus.
Klasse 14 Precious metals and their alloys and goods in
precious metals or coated therewith, not included in
other classes; jewellery, precious stones; horological
and chronometric instruments; imitation jewellery and
ornaments; lapel pins; chains; trinkets (jewellery);
coins; tokens; cuff links; earrings; gold thread; jewellery
boxes; necklaces (jewellery); rings [jewellery, jewelry
(Am.)]; bangle bracelets; medals; lockets; unwrought
and semi-wrought precious stones and their imitations;
statues and statuettes of precious metal; tie bars;
clocks, watches and parts and fittings therefor; watch
straps, watch bands, watch chains; cases for pocket
watches; clocks and watches having the game function;
electric clocks and watches; desk clocks; pocket
watches; stopwatches; wall clocks; alarm clocks;
chronometers; decorative pins; keyrings and fobs; key
chains and key holders of precious metal and/or
precious stones; badges made of precious metals;
cases for watches [presentation]; cases for watches
and clocks; sun dials; diamonds; jewellery and figurines
made of gold and/or silver; jewellery accessories; semiprecious stones; works of art of precious metal; cases
and boxes of precious metal; chenille cuff links; stock
pins; statuettes of precious metal; trophies (prize cups);
commemorative shields; commemorative coins; novelty
key rings; insignias of precious metal; pearls; artificial
gemstones; good-luck amulets; leather and imitation
leather key chains; key rings and key chains, not of
metal; cases and boxes of precious metal.
Klasse 16 Paper, cardboard and goods made from these
2015.09.21 - nr 39/15
materials, not included in other classes; printed matter;
bookbinding material; photographs; stationery;
adhesives for stationery or household purposes; artists'
materials; paint brushes; typewriters and office
requisites (except furniture); instructional and teaching
material (except apparatus); plastic materials for
packaging (not included in other classes); printers' type;
printing blocks; booklets and manuals; books;
periodicals; printed publications, newspapers, press
releases and magazines; calendars; books for children;
cartoon books; address books; brag books;
appointment books; guest books; recipe books; diaries;
albums; coin albums; writing blocks; scribble pads; note
books; colouring and activity books; book covers;
bookmarks; blotters; photographic albums; mats for
framing paintings, pictures or photographs; photo
stands; paper coasters; painting sets for artists or
children; pencil erasers; wrappers; wrapping paper;
wrapping paper and wrapping materials; gift wraps;
boxes of cardboard or paper; gift boxes of cardboard;
party invitations; printed awards; printed certificates;
printed invitations; printed menus; gaming magazines;
paper serviettes; toilet tissues; bibs of paper;
handkerchiefs of paper; facial blotting papers; tissue
paper for removing make-up; party ornaments of paper;
paper cake decorations; paperback books; modelling
clay; paperweights; pencil sharpener; electric pencil
sharpening machines; paper clasps; paperweights;
thumbtacks; thumbtacks; writing material; pens;
pencils; fountain pens; rolling ball pens; pen nibs; pen
and pencil holders, cases or boxes; pencil stands;
refills for pens and writing instruments; pencil leads;
color pencils; colouring crayons; pen and pencil cases
and tins; artists' water colours; pastels; drawing
materials, drawing boards, drawing pens and drawing
instruments; drawing sets; canvas for painting; letter
trays and racks; letter holders; loose-leaf binders;
paper knives (office requisites); letter openers; electric
letter openers; adhesive tapes and adhesive tape
dispensers; pictures; stencils; picture story books;
graphic reproductions; portraits; posters; lithographs;
tickets; greetings cards; musical greetings cards; ring
binders; rubber stamps; stamps and seals; holders and
cases for stamps and seals; stamp pads; ink pads;
inks; scratch pads; paper staplers; pastes and glues for
stationery and household purposes; ornaments and
decoration made of paper and/or cardboard; erasing
fluid; correcting fluids (office requisites); articles made
of paper; document holders and folders; flash cards;
jackets for papers; sticker albums; stickers; franking
stamps; cards; collectible cards; baggage tags; paper
models; autograph books; stamp and coin albums;
plastic bags for general use; plastic party bags; bags
made from paper; paper lunch bags; bags for
microwave cooking; paper coffee filters; cling film for
household use; paper envelopes, writing paper;
drawing paper; copying paper; writing cases; paper
table linen; table covers of plastic; bibs of paper; paper
flags; paper pennants; protective jackets for notebooks;
paint easels; place mats and coasters of paper or
cardboard; black boards; chalk; wipe-off boards; paper
shredders for office use; passport holders, checkbook
holders; money clips; photo holders; decorations of
paper for lunch boxes or foodstuffs; paper tapes and
cards for recording computer programs; cards; printing
ribbons; thumbtacks; tickets; typewriters; paper cutters;
signboards of paper or cardboard; printed transfers for
embroidery or fabric appliques; printed patterns for
costumes, pyjamas, sweatshirts and T-shirts; notice
boards; letter holders; labels; cardboard trunks and
cases.
Klasse 18 Leather and imitations of leather, and goods made of
these materials and not included in other classes;
animal skins, hides; trunks and travelling bags;
parasols, umbrellas and walking sticks; whips, harness
and saddlery; bags, sport bags; bath bags; book bags;
diaper bags; duffel bags, shoe bags; suit carriers being
travelling bags; waist packs; multi-purpose carrying
cases, weekend bags; work bags; backpacks;
46
internasjonale varemerkeregistreringer
backpacks; purses and pocket wallets; suitcases;
pouches (bags); attaché cases; shopping bags; leather
straps; shoulder belts; business card cases; collars for
animals or pets; gents' handbags, key wallets; laces
made of leather or imitations of leather; vanity cases;
muzzles; school satchels; slings for carrying infants;
suitcase handles; travelling sets; luggage trunks;
umbrella cases; umbrella handles; walking stick seats;
suitcase belts; address tags for luggage, beach bags;
attaché cases; boxes and cases, of leather or
leatherboard; handbags; leather straps; mountaineering
sticks; music cases; net bags for shopping; school
bags; tool bags of leather or imitations of leather
[empty]; valises; game bags; bags, envelopes and
pouches of leather for packaging; furniture coverings of
leather or imitations of leather; handbag frames; sling
bags for carrying infants; wheeled shopping bags,
rucksacks, sports bags and suitcases; card holders and
cases; chain mesh purses, not of precious metal; clutch
purses; coin purses; cosmetic purses, not fitted;
evening purses; leather purses; purses, not of precious
metal; bands/belts for lunch boxes and household or
kitchen containers.
Klasse 20 Furniture, mirrors, picture frames; goods (not included
in other classes) of wood, cork, reed, cane, wicker,
horn, bone, ivory, whale bone, shell, amber, mother of
pearl, meerschaum and substitutes for all of these
materials, or of plastics; furniture for offices;
photograph frames; wall plaques; dressing mirrors;
easy chairs; beds and waterbeds; bedsteads; screens;
armchairs; trays, not of metal; benches (furniture);
boxes of wood or plastic; cabinet work; cabinets; carts
for computers (furniture); toy boxes; corks; garment
covers [storage]; hairdresser's chairs, deck chairs;
desks; tables; dinner wagons (furniture); head-rests
(furniture); divans; library shelves; lockers; locks [other
than electric], not of metal; trestles (furniture); saw
horses; school furniture; sofas; tea carts; umbrella
stands; bassinettes; armoires; dressing tables;
footstools and stools; storage racks; air cushions; air
mattresses; air pillows; slumber bags; bed fittings, not
of metal; bedding (except linen); tie-backs; curtain
hooks; curtain tracks; curtain rings; curtain rods; curtain
rollers; curtain tie-backs; sofa cushions; towel
dispensers; mattresses; bolsters; clothes hooks and
coat hangers; coat stands; coatstands; hat stands;
ladders of wood or plastic; embroidery frames; statues
of wood, wax, plaster or plastic; fire screens;
containers, not of metal (storage, transport); storage
tanks (not of metal or masonry), transport containers
(not of metal), filing cabinets; containers of plastic for
packaging purposes; shopping baskets; fasteners of
plastic, namely nails, wedges, nuts, screws, knobs,
bolts, rivets and casters, door stops of plastic; infant
walkers; playpens for babies; support pillows for use in
baby seating; mobiles; bassinettes; cradles and cribs;
high chairs for babies; chests; wind chimes; pet
kennels; beds for household pets; nesting boxes for
small birds, scratching posts for cats; flower-pot
pedestals; flower stands; wickerwork; decorative
edging strips of plastics and/or wood for use with
window fittings; ornaments and decorations for
windows or doors made of or from plastics, wax, wood,
cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone,
shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum and
substitutes for these materials; step ladders and
ladders (not of metal), tool boxes (not of metal), plant or
tree stakes, artificial model food samples, flagpoles,
artistic works, figurines and statuettes and small
ornaments or decorative articles of wood, cork, reed,
cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell,
amber, mother of pearl, meerschaum and substitutes
for these materials or wax, plaster or plastic; key cards
(not encoded); plastic key cards; bins, not of metal;
bottle closures; bottle racks; corks for bottles; house
numbers, not of metal nor ones which light up;
nameplates, not of metal; inflatable publicity objects;
letter boxes; magazine racks; plate racks; cup racks;
registration plates; signboards; tool handles; upright
2015.09.21 - nr 39/15
advertisement boards of wood or plastic; sealing clips
for bags; inflatable headrests; decorations of plastics
for foodstuffs or lunch boxes; hand-held non-folding
fans, hand-held folding fans, fans (other than electric);
bamboo blinds; bamboo and bamboo blinds; bead
curtains for decoration; bead curtains; indoor blinds;
oriental one-piece partition screens; hanging boards
(Japanese style hanging plates with attachment hooks);
oriental folding partition screens; keyboards for hanging
keys; mannequins; drain traps of plastic (valves);
pharmacy cabinets; mats, removable, for sinks; name
plates, not of metal; non-metal license plates; mirror
tiles; dowels, not of metal; plastic handles for doors;
door handles of porcelain or clay; door handles of
wood; door hinge guards; garment covers (for storage);
bathroom stools; soft furnishings for beds; crib
bumpers; garment hangers; knobs of porcelain;
hampers [baskets]; lecterns; stoppers for bottles made
of/from ceramics, china, earthenware, terra-cotta and
porcelain; rice chests; blinds of textile material; curtain
tie-backs of textile.
Klasse 21 Household or kitchen utensils and containers; combs
and sponges; brushes (except paint brushes); brushmaking materials; articles for cleaning purposes;
steelwool; unworked or semi-worked glass (except
glass used in building); glassware, porcelain and
earthenware not included in other classes; baby baths
[portable]; baskets for domestic use; mugs; bird cages;
non-electric blenders; ironing boards; boot jacks;
stoppers for bottles made of/from glass and crystal;
bottles; bowls [basins]; cast iron kettles; dinnerware;
salad bowls; non-electric whisks; strainers; funnels;
food preserving jars of glass; kitchen graters; chopstick
cases; rolling pins [for cooking purposes]; cooking
grills; lemon squeezers (citrus juicers); cosmetic and
toilet utensils; footwear brushes; shoe horns; shoe
shine cloths; feeding vessels for pets; brushes for pets;
metal boxes for dispensing serviettes; bird baths;
mouse traps; fly swatters; candle extinguishers, not of
precious metal; bowls for floral decoration; upright
advertisement boards of glass or ceramic; cooking sets
for outdoor use, containers, pans, pots and plates all of
metal; soap boxes; chopping boards; pails; cabarets
[trays]; cages for pets; cake moulds; waffle moulds;
candle rings; candlesticks; candy boxes; combs cases;
china ornaments; china dinnerware; chopsticks
(cooking utensils); clothes racks; cloths for cleaning;
coasters not of paper and other than table linen;
cocktail stirrers; coffee filters; coffee grinders; coffee
services; electric combs; combs for animals; pastry
bags; cookery molds; pots; ice pails; portable coolers;
cork screws; bottles sold empty; plastic water bottles;
bottle-openers; platters; plates not of precious metal;
champagne buckets; hairbrushes; brushes for clothes;
plastic coasters; coffee cups; all-purpose household
containers; drinking glasses; demitasse sets consisting
of cups and saucers; thermal insulated containers for
food or beverages; corn cob holders; carafes; sugar
and creamer sets; infant cups; cups of paper; nonmetal piggy banks; plastic cups; toothbrush cases;
serving utensils, namely, pie servers, cake turners,
spatulas, scrapers and cake servers; covers for dishes;
covers for flower pots; crockery; cups; carafes; nonelectric deep fryers; dishes for soap; soap dispensers;
waste containers; egg cups; feeding troughs; flower
pots; gloves for household use; goblets; kitchen
graters; non-electric griddles; heat-insulated containers;
heaters for feeding bottles, non-electric; flower and
plant holders; hot pots; ice buckets, ice cube moulds;
beer mugs, pitchers; lazy susans; liqueur sets; lunch
boxes; menu card holders; mess-tins; mixing spoons;
mops; napkin holders; napkin rings; nozzles for
watering cans; scouring pads; pans; paper plates;
pastry cutters; pepper mills; perfume sprayers; perfume
vaporizers; savings boxes; pot lids; cauldrons; pressure
cookers; salt cellars; pepper pots; stew-pans; saucers;
scoops; scouring pads; shaving brushes; shirt
stretchers; shoe-trees; soap holders; soup bowls; spice
sets; sponge holders; sponges for household purposes;
47
internasjonale varemerkeregistreringer
stands for shaving brushes; statues of porcelain, terracotta or glass; figurines (statuettes) of porcelain, terracotta or glass; syringes for watering flowers and plants;
tableware; tankards; tea strainers; tea caddies; coffee
tins; tea infusers; tea sets; teapots; toilet brushes; toilet
requisites; toilet-paper holders; toilet sponges; toilet
utensils; toothbrushes; electric toothbrushes; toothpick
holders, not of precious metal; toothpicks; nail brushes;
litter trays; trivets; trouser presses; trouser stretchers;
vacuum flasks; waffle and pancake irons, non-electric;
cookery and baking irons, non electric; washing boards;
wash tubs; watering cans; sprinkling devices; polishing
apparatus and machines for household purposes, nonelectric; works of art, of porcelain, terra-cotta or glass;
decorative ornaments for window or doors made
of/from ceramics, china, glass, crystal, earthen, terracotta or porcelain; mouse traps; containers for
aromatics and fragrances; refrigerating bottles; boxes
of glass; brooms; brush goods; butter dishes; butterdish covers; cheese covers; candy boxes not of
precious metal; cleaning instruments [hand-operated];
clothes pegs; portable coldboxes, non-electric; biscuit
jars; cooking utensils, non-electric; eyebrow brushes;
frying pans; gardening gloves; powder puffs; shakers;
cookie sheets; cookie (biscuit) cutters; cruets, cruet
stands; dusting cloths; cocktail stirrers; powder
compacts; pill or tablet boxes; tissue paper box covers
of wood, or plastic; stands for tooth brushes; dental
floss; handles for dental floss; household containers of
precious metal; house utensils of precious metal; coffee
services of precious metal; coffee-pots, non-electric, of
precious metal; kitchen containers of precious metal;
napkin holders and rings of precious metal; tableware
made of precious metal; compacts made of precious
metal; services [tableware] of precious metal; electric
devices for attracting and killing insects; drinking
straws; oven gloves and mitts; toilet utensils; cabarets
[trays]; caddies, not of precious metal; textile covers for
napkin or tissue holders; fabric covers for paper tissue
boxes oven mitts; pill cases (wood, plastic); shower
caddies, not of precious metal.
Klasse 24 Textiles and textile goods, not included in other
classes; bed and table covers; handkerchief; serviettes;
banners; bath linens; linens; coverlets; bed quilts;
textile material; pillow covers; door curtains; dish
towels; flags; washing mitts; linens for the home; labels
(textile); napkins for removing make-up; place mats;
mattress covers; mosquito nets; curtains; curtain
holders of textile; pillowcases; textile substitute
materials made from synthetic materials; travel rugs;
bed sheets; shrouds; silk; silk fabrics; table linen; table
mats; tapestry; upholstery (fabrics); wall hangings of
textile; bed covers; door knob covers; toilet seat covers;
coverings for lids for toilet vessels; cotton fabrics;
bedspreads; fabrics for textile use; face towels of
textile; felt; frieze [cloth]; hemp fabric; velvet; woollen
fabric; fabric covers for door knobs; woven labels; bed
canopies; table runners; kitchen linen, namely dish
towels, kitchen towels, fabric placemats, washing mitts,
fabric table runners, potholders, fabric coasters; bath
towels; mats of linen; coverings of textile and of plastic
for furniture; curtains for showers; cotton, polyester
and/or nylon fabric, fabric of imitation animal skins; golf
towels; damask; elastic knitted material; silk print fabric;
weighted blankets [of textile]; oilcloth (for tablecloths);
fabric for making underwear; tricot fabric; gasimpermeable fabric for hot air balloons; textile fabric of
imitation animal skin.
Klasse 25 Clothing, footwear, headgear; aprons (clothing);
sunsuits; swimwear, swimsuits; athletic uniforms;
articles of water-resistant clothing; gloves [clothing];
mittens; belts [clothing]; clothing for children, men and
women; layettes [clothing]; bibs, not of paper;
underclothing; sleep wear and pajamas; bath robes;
suspenders; hats, caps, sun visors, berets; bathing and
shower caps; muffs; ear muffs; bandanas
[neckerchiefs]; neckties; cravats; bow ties; socks and
stockings, pantyhoses; garter belts, suspenders for
knee-length socks and tights; shoes, sports shoes,
2015.09.21 - nr 39/15
slippers, beach shoes; masquerade costumes; working
sleeves; bandanas [neckerchiefs]; bath sandals; bath
slippers; boots (ski); boots; braces for clothing
(suspenders); bras; breeches [for wear]; singlets; coats;
cuffs; fur stoles; headbands [clothing]; jackets
[clothing]; pullovers; sweaters; knitwear [clothing];
outerclothing; top coats; long pants; parkas, sandals;
scarfs; shawls; shirts; slips [undergarments]; smocks;
spats; boots for sports; sports jerseys; men's suits;
uniforms; wet suits for water skiing; wristbands
(clothing); gymnastic shoes; clothing for gymnastics;
sashes for wear; tracksuits, trousers, jeans, singlets,
skirts, blouses; winter overalls, gowns, trainers, halfboots, non-slip slippers; capes; bibs of cloth; spats;
beach cover-ups; dresses; doublets; tights; coveralls;
ponchos; rain suits; shortalls; wool sweaters; sweater
shirts; pants for babies; beach clothes; welts for shoes;
clothing made of imitation leather; clothing of leather;
collar covers, collars (clothing), detachable collars;
corsets [underclothing]; cyclists' clothing; football boots
and shoes; paper clothing; pockets for clothing; readymade linings (parts of clothing); saris; helmet hats;
sport shoes; underwear (anti-sweat); bodies
(undergarments); wooden shoes; vests; uniforms;
underpants; top hats; togas; non-slipping devices for
boots and shoes; motorcycle clothing; leggings; hoods
(clothing); heels; heelpieces for boots and shoes; ankle
boots; gymnastic shoes; galoshes; garters; furs
(clothing); foot muffs, not electrically heated; tee-shirts;
sleeveless bodices; hoodies; fleece pullovers;
loungewear; long-sleeved tops; zip up jackets; jogging
pants; fleece tops; knitted fleece hats; fashion
headwear; thongs; plush slippers; plush carnival hats;
light-blocking sleep masks; belts [clothing]; coats.
Klasse 27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and other
materials for covering existing floors; wall hangings
(non-textile); automobile carpets; bathroom mats; floor
coverings; door mats; gymnastic mats; gymnasium
exercise mats; tapestry; vinyl floor coverings;
wallpaper, wall paper of vinyl, wall paper stencils; foam
mats for use on play area surfaces; beach mats;
tapestry (wall hangings), not of textile; ceiling
coverings; reed mats; non-slip rugs; tufted wall
coverings.
Klasse 28 Games and playthings; gymnastic and sporting
articles not included in other classes; decorations for
Christmas trees; toys; dolls; hand held puppets; plush
toys; dolls, of fabric; toy beads; toy figures and play
sets; action figures and accessories; toys as
attachments to cellular telephones, pens or key fobs;
bath toys; ride on toys; gymnastic and sporting articles;
balls and balloons; yo-yos; balls for games; playing
balls; playground balls, soccer balls, baseballs; volley
balls; rubber balls; decorations for christmas trees;
vehicle toys; electric vehicles (toys); surf boards;
snowboards; in-line roller skates; ice skates;
skateboards; air pistols (toys); backgammon games;
bells for Christmas trees; pool balls; billiard tables;
building blocks [toys]; board games; chess games;
chessboards; explosive bonbons [Christmas crackers];
skating boots with skates attached; bowling apparatus
and machinery; building games; candle holders for
christmas trees; checkerboards; checker games; chess
games; chessboards; christmas trees of synthetic
materials; conjuring apparatus; explosive bonbons
[Christmas crackers]; cups of dice; darts; dice; dolls'
beds; dolls' clothes; dolls' houses; dolls' rooms;
dominos; checkerboards; bar-bells; elbow guards (sport
articles); chest expanders [exercisers]; fairground ride
apparatus; dolls' feeding bottles; hooks for fishing;
fishing accessories; swimming fins; fishing floats; flying
discs (toys); automatic games; bats for games;
apparatus for electronic games other than those
adapted for use with television receivers only;
electronic game equipment for video games, namely
handheld video games other than those connected to
separate display devices or film screens; golf bags; golf
balls; gloves for golf; gloves for games and sports;
practical jokes [novelties]; kite reels; kites; knee guards
48
internasjonale varemerkeregistreringer
(sport articles); mah-jong; marbles for games; puppets;
theatrical masks; toy masks; mobiles (toys); scale
model vehicles; party games; percussion caps [toys];
yo-yos; racquets; rattles (playthings); ring games;
rocking horses; sailboards; skis; sleighs (sports
articles); sleighs; soap bubbles [toys]; spinning tops
(toys); spring boards (sporting articles); stationary
exercise bicycles; swimming pools (play articles);
swimming fins; swings; table tennis tables; toys for
pets; waterskis; play articles for swimming, water
games, sports and activities; beach balls; amusement
machines, automatic and coin-operated; bags
especially designed for skis and surfboards; bingo
cards; butterfly nets; playing cards; confetti; in-line
roller skates; kaleidoscopes; masts for sailboards;
landing nets for anglers; radio-controlled toy vehicles;
roulette wheels; snow globes; snowshoes; playing
cards; equipment for playing card games; amusement
apparatus for use in arcades; free-standing video
games apparatus; coin or counter operated arcade
games; pinball game machines; handheld electronic
games; non-electric handheld skill games; game
equipment for playing board games, card games,
manipulative games, parlor games, parlor-type
computer games, action type target games; jigsaw
puzzles; paper hats; paper face masks; masquerade
and halloween masks; water jet toys; dart boards;
wakeboards; water wing swim aids for recreational use;
kick board flotation devices for recreational use; swim
boards for recreational use; swimming fins; toy guns;
toy bakeware and cookware; toy snow globes; boxing
gloves; ice hockey sticks; Christmas stockings; sling
shots [sports articles]; parts and accessories for
consumer video game apparatus; equipment for games
adapted for use with a television receiver; water wings;
floats for bathing and swimming; video game machines;
controllers for game consoles; bean bags.
Klasse 29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, frozen, dried and cooked fruits and
vegetables; jellies, jams, compotes; eggs, milk and
other milk products; edible oils and fats; broth, bouillon;
meat broth products; broth; broth concentrates; butter;
caviar; cheese, cheese snacks; cheese in the form of
dips, spreads and sticks; dairy puddings; food products
made from fish; foods prepared from fish; frosted fruits;
frozen fruits; processed and dried fruits; vegetable and
fruit juices for cooking; fruit chips; processed and dried
vegetables; margarine; marmalade; meat jellies; meat,
tinned [canned]; milk-based drinks; soybean-based
food beverage used as a milk substitute; milk shakes;
dairy products for making milk shakes; preparations for
making milk shakes; preserved mushrooms; preserved
onions, preserved olives; gherkins; prepared nuts; food
products made from nuts; ginger jam; pastes (liver);
pâté (liver); cocoa butter and processed peanuts;
preserved lentils; peas, preserved; fruit peel; french
fried potatoes; potato crisps; potato fritters; salads;
sauerkraut; sausages; sesame oil; preparations for
making soup; soups; tofu; vegetable salads;
preparations for making vegetable soup; whipping
cream; yogurt; snack foods made from meat; snack
foods made from pre-cooked vegetables; snacks made
from eggs; corn snacks (other than confectionery);
potato snacks; seaweeds (for eating); processed, dried
and preserved meat, fish, poultry and game; bacon;
preparations for making bouillon; chocolate nut butter;
charcuterie; ham; croquettes; crystallised fruits; fish,
tinned [canned (Am.)]; jellies; fruit salads; maize oil;
olive oil for food; raisins; tomato purée; canned fruit and
vegetables; seafood (not live); processed and
preserved seafood; seafood, tinned [canned (Am.)];
food products made from/prepared from seafood;
processed ginseng; pickles.
Klasse 30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial
coffee; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, ice-cream; honey,
treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar,
sauces (condiments); spices; ice; breakfast cereal;
local speciality biscuits; cake powder; candy or
2015.09.21 - nr 39/15
chocolate decorations for cakes; flavourings other than
essential oils for cakes; preparations for making cakes;
malt for food; soybean malt; malt biscuits; rice cakes;
sweets and candies; sugar confectionery, candy bars;
candy mints; chocolate candies; chocolate; chocolate
beverages with milk; chocolate-based beverages;
confectionery for decorating Christmas trees; cocoa
products, except cocoa butter; coffee beverages; coffee
beverages with milk; coffee flavorings; mixtures and
preparations for use as substitutes for coffee; coffee
and coffee based beverages; tea, namely, ginseng tea,
black tea, oolong tea, barley and barley leaf tea;
biscuits; pop corn; flavoured popcorn; maize flakes;
confectionery chips; ices; curry; capers; custard;
custard mixes and powder; flakes (grain products);
flavourings, other than essential oils; confectionery
ices; fruit jellies; gingerbread; syrup; essences for
foodstuffs except etheric essences and essential oils;
tomato ketchup; liquorice; lozenges; meat pies; meat
tenderizers for household purposes; pancakes;
pastilles (confectionery); pastries; cornbread chips;
tortillas; pepper; pizzas; puddings; ravioli; royal jelly for
human consumption; thickeners for foodstuffs; wasabi
paste; soy sauce; pastas, noodles and vermicelli; sushi;
vanilla; waffles; frozen yoghurt (confectionery ices);
frozen desserts and confections; pretzels; almond
confectionery; aromatic preparations for food purposes;
binding agents for ice cream [edible ices]; buns; cakes;
sweets (candy); chewing gum, not for medical
purposes; corn meal; crackers; crispbread; flour based
savory snacks; snacks made from cereals; ices; golden
syrup; ice, natural or artificial; macaroni; marzipan;
mayonnaise; oatmeal; peppers [seasonings]; quiches;
relish; rusks; cooking salt; hamburger sandwiches;
tomato sauce; seasonings; sorbets [ices]; spaghetti;
tarts; wheat flour; salad sauces; meat gravies; fruit
sauces; ice cream cones; canned pasta foods; herbal
teas.
Klasse 32 Beers; mineral and aerated waters and other nonalcoholic beverages; fruit beverages and fruit juices;
syrups and other preparations for making beverages;
ales; alcoholic and non-alcoholic beer; non-alcoholic
fruit beverages; non-alcoholic fruit juices; non-alcoholic
fruit extracts; non-alcoholic fermented drinks; nonalcoholic beverage; de-alcoholized wines; pineapple
juice beverages; aperitifs, non-alcoholic; cocktails, nonalcoholic; energy drinks; non-alcoholic beverages
containing fruit juices; concentrates for making fruit
juices and fruit drinks; fruit nectars [non-alcoholic];
whey beverages; substances for making aerated water;
extracts of hops for making beer; non-alcoholic honeybased beverages; ginger ale; ginger beer; isotonic
beverages; iced fruit beverages; powders for making
effervescent drinks; water for human consumption;
vegetable juices; preparations for making mineral
water; cola drinks; spring water; lithia water;
preparations for making liqueurs; lemonades; milk of
almonds (as a drink); peanut milk (soft drink); malt
beer; malt-based preparations for making beverages;
orgeat; flavoured waters; beer wort; frozen fruit drinks;
pilsner beer; tablets for making effervescent drinks;
table waters; table water; must; unfermented grape
must; sarsaparilla [soft drink]; seltzer water; shandy;
cider [non-alcoholic]; soda water; sherbets (beverages);
stout; sports drinks; essences for making beverages;
vegetable juices [beverages]; sodas; syrups for making
soft drinks.
Klasse 33 Alcoholic beverages (except beers); rice alcohol;
aperitifs; alcoholic beverages containing fruit; alcoholic
extracts; alcoholic fruit extracts; distilled spirits; distilled
alcoholic drinks; brandy; cider; hydromel [mead];
cocktails; liqueurs; sake; raki; brandy; vodka; whisky;
rum; gin; wines; cooking wine.
Klasse 34 Tobacco; smokers' articles; matches; cigarette paper;
cigar cases; cigar cutters; cigar holders; cigarette
filters; mouthpieces for cigarette holders; cigarette
holders; cigarette tips; cigarettes; cigarettes containing
tobacco substitutes; cigarillos; cigars; lighters for
smokers; match boxes; match holders; matches; pipe
49
internasjonale varemerkeregistreringer
cleaners; pipe racks; tobacco pipes; tobacco pouches;
snuff boxes; tobacco storage tins.
Klasse 35 Advertising; business management; business
administration; office functions; wholesale, retail sale
and mail order sale of mobile phone games, games for
portable computers, console games, games for tablet
computers, electronic game programs, downloadable
electronic game programs, electronic game software,
computer game programs, downloadable computer
game programs, interactive game programs, operating
system programs (recorded for computers), computer
programs, recorded computer software, protective
cases for telephones and portable computers, mouse
mats, small gifts and festive decorations and trimmings
for sharing at festivals, gifts and novelty goods, soaps,
perfumery, essential oils, cosmetic products, hair
lotions, hair care goods, toilet accessories, cleaning
substances for teeth, personal hygiene goods,
preparations for cleaning, polishing and sanding,
substances for washing clothes, hand care implements,
nail care preparations, nail varnish, false nails, dietary
nutrients, children's foods, sanitary goods, candles,
candle wicks, lighting splints, fats, lubricants, oils for
use in paints, cutlery, earthenware goods, hand care
accessory sets, shaving equipment, razors, kitchen or
household apparatus and machine tools, hand tools,
films, cameras, videodiscs, video recorders, sound and
image goods, audio and video tapes, recordings and
discs, instruments and apparatus for recording,
transmission and/or reproduction of sound and or
images, televisions, cassette players and/or recorders,
players and/or recorders for video cassettes and/or
discs, radios, telephones, wireless telephones, mobile
telephones, mobile telephone cases, ornamentation
and straps for telephones, telephone indicators,
calculators, counters, electronic and computer games,
motion picture films, lights, fans, cookware, cake tins
and pastry moulds, toasters, ovens, kitchen utensils,
utensils and dishes for serving or preserving food
and/or drink, chopsticks, cutting utensils, porcelain,
porcelain goods, crystal goods, enamel containers,
silverware, glassware, terracotta containers,
earthenware goods, ceramics, hair dryers, lamps,
lampshades and parts and fittings therefor,
perambulators, balloons, bicycle horns, clocks and
watches and accessories, parts and fittings therefor,
jewellery and imitation jewellery, ornaments, goods of
precious metals or coated therewith, music boxes,
instruments, images, photographs, stationery, paper
and cardboard and goods made therefrom, artists'
materials, brushes, writing supplies, printed matter,
books, newspapers, magazines and periodicals,
greetings and christmas cards, playing cards, packing
and packaging supplies, picture frames and supports
therefor, paper or household glues, goods of leather
and/or imitation leather, bags and luggage, purses and
wallets, umbrellas, walking sticks, fixtures, mirrors, coat
hangers and hooks, drawers and storage containers,
nameplates, small household supplies, household or
kitchen utensils and containers, combs, sponges,
brushes, cleaning supplies, spectacles, spectacle
frames and sunglasses and cases and accessories
therefor, textiles and textile goods, bedding and table
linen and covers, napkins, placemats, furniture, sewing
supplies, handkerchiefs, children's, women's and men's
clothing, footwear, headwear and gloves, buttons,
badges, ribbons and braid, lace and embroidery,
hairpins and hair ornaments, braces, shoe decorations,
hat decorations, zips and zip closures, carpets, rugs
and mats, toys, games and playthings, dolls, plush
toys, soft toys, figurines, sports equipment, christmas
tree decorations, food and drink, confectionery, floral
goods, matches, cigars, cigarettes and smokers'
articles; advertising; organisation of exhibitions for
commercial advertising purposes; publication of
publicity text; sales promotion (for others); arranging of
advertising services; business management of
performing artists; import and export agencies;
compiling data in computer databases; direct market
2015.09.21 - nr 39/15
advertising; business management of hotels; market
research; outdoor advertising; personnel recruitment;
publicity agency services; radio advertising; television
advertising; on-line advertising on a computer network;
procurement services for third parties (acquisition of
goods and services for other companies); rental of
advertising time on communication media; office
machine and equipment rental; vending machine rental
services; holding of auctions.
Klasse 36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs; computerised financial services;
computerised financial services for retail businesses;
information, advisory and consultancy services relating
to all the aforesaid; accommodation bureaux
(apartments); housing management; banking and
banking services; capital investment; charitable fund
raising; credit card services; issuing credit cards; debit
card services; financial consultancy; savings and
investment services; issue of tokens of value; issuing of
cheques and travellers' cheques; leasing of real estate;
real estate management; rent collection; rental of
offices; renting of apartments; renting of flats; electronic
funds transfers; real estate agencies; fiduciary services;
fire insurance underwriting; capital investment; health
insurance underwriting; insurance brokerage; insurance
underwriting; life insurance underwriting; marine
insurance underwriting; investment funds; home
banking services; loan financing.
Klasse 38 Telecommunications; broadcasting of cable television;
television broadcasting; cellular telephone
communication; communications by fibre optic
networks; communications by telegrams;
communications by telephone; transmission of
information by telephone and mobile phone; computer
aided transmission of messages and images; e-mail
service; fax transmission; radio broadcasting; telegraph
services; telephone services; television transmission
services; wire service; paging services; providing
telecommunications connections to a global computer
network; providing user access to a global computer
network (service providers); telecommunication routing
and junction services; electronic bulletin board
services; teleconferencing services; communications by
consumer video game apparatus; providing information
on communication by consumer video game apparatus;
communications by arcade video game machines;
providing information on communication by arcade
video game machines; communication via handheld
game devices; transmission of information via handheld
game devices; communication by messages and
pictures by using computers; telecommunication (other
than broadcasting); broadcasting; rental of
telecommunication equipment including telephones and
facsimile apparatus; rental of modems; message
transmission; satellite transmission.
Klasse 41 Education; providing of training; entertainment;
sporting and cultural activities; providing games,
images, films, music and sound for handheld game
devices, for video game machines in arcades, for video
game apparatus, providing games, images, films,
music and sound via a telecommunications network
and via mobile phone-enabled updates; organization or
arrangement of video game events; rental of consumer
video game apparatus and arcade video game
machines; rental of handheld game devices;
educational and instruction services relating to arts,
crafts, sports or general knowledge; movie showing,
movie film production, or movie film distribution;
providing information on program listing of television
broadcasting; providing information on entertainment in
the television entertainment sector from Internet sites;
entertainment services in connection with the creation,
development and production of films, animations or
animated films; providing pre-recorded, nondownloadable digital music via MP3 websites on global
computer networks, on the internet, and via mobile
phones and wireless electronic communication devices;
providing non-downloadable music from the Internet,
via wireless electronic communication devices;
50
internasjonale varemerkeregistreringer
entertainment; amusement parks, theme parks; arcade
game services; organization, production and
presentation of shows, concerts, live performances,
theatrical performances, exhibitions, sports
competitions, sporting and cultural activities; cabaret
and variety show activities, film studios, discotheques;
leisure club services; publication of books, texts,
magazines, newspapers and periodicals; library
services; providing facilities for entertainment, concerts,
shows, performances, sports, games, recreation and
cultural activities; provision of information relating to
education, entertainment, amusement, recreation,
sports and culture; television and radio entertainment;
film and video production; rental of cine-films, motion
pictures, video tapes, laser discs, video discs and
digital versatile (video) discs; rental of sound
recordings; rental of show and stage scenery; nursery
schools; organisation of beauty contests; circuses;
correspondence courses; entertainer services;
organization of exhibitions for cultural or educational
purposes; game services; gymnastic instruction;
providing museum facilities (presentation, exhibitions);
operating of lotteries; orchestra services; party planning
(entertainment); scriptwriting services; theatrical
performances; zoological gardens; electronic desktop
publishing; game services provided on-line from a
computer network; interpretation [sign language];
vocational guidance (education or training advice);
microfilming; music composition services; night clubs;
providing karaoke services; providing on-line electronic
publications [not downloadable]; on-line publication of
electronic books and journals; videotaping; videotape
film production; bowling alleys; providing batting
stadium or dome for baseball games; showing of
movies on-line.
Klasse 43 Services for providing food and drink; temporary
accommodation; accommodation and catering for
guests; restaurants; cafeterias; cafés; bars; canteens;
outside catering; self-service restaurants; snack bars;
cocktail lounges; providing information relating to foods
and beverages; provision and reservation of temporary
accommodation and lodging facilities, hotels, motels,
boarding houses and the provision of information
thereto; holiday camp services; restaurants, cafés,
cafeterias, bars, food halls, canteens and lounges
installed with audio and visual apparatus with sing
along devices; child care centers; day-nurseries; tourist
homes; bar services; providing facilities for exhibitions.
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
2015.09.21 - nr 39/15
make restaurant reservations.
Klasse 43 Cafe, bar and restaurant services; catering services.
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.09.11
Kunngjøringsdato: 2015.09.21
Int.reg.nr:
1239870
Int.reg.dato:
2015.01.22
Registreringen
2025.01.22
utløper:
Nasj. ref.nr:
201503603
Notifikasjonsdato: 2015.03.26
Søknadsprioritet:
2014.09.09, FR, 144116698
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE, 29 rue du
Faubourg Saint-Honoré, FR-75008 PARIS, Frankrike
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 3 Perfumes, toilet waters; bath and shower gels and
salts for non-medical use; toilet soaps; body
deodorants; cosmetics, particularly face, body and
hand creams, milks, lotions, gels and powders; tanning
and after-sun milks, gels and oils (cosmetics); make-up
products; shampoos; gels, foams, balms and aerosol
products for hair care and hair styling; hair sprays; hair
dyes and bleaching products; hair waving and setting
products; essential oils.
(450)
(111)
(151)
(180)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.09.10
Kunngjøringsdato: 2015.09.21
(210)
(220)
(540)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.09.11
Kunngjøringsdato: 2015.09.21
Int.reg.nr:
1239903
Int.reg.dato:
2014.10.06
Registreringen
2024.10.06
utløper:
Nasj. ref.nr:
201503606
Notifikasjonsdato: 2015.03.26
Gjengivelse av merket:
Reflex
Int.reg.nr:
1239244
Int.reg.dato:
2014.08.08
Registreringen
2024.08.08
utløper:
Nasj. ref.nr:
201503365
Notifikasjonsdato: 2015.03.19
Søknadsprioritet:
2014.02.11, US, 86190733
Gjengivelse av merket:
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Reflex Winkelmann GmbH, Gersteinstrasse 19, DE59227 AHLEN, Tyskland
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 7 Pumps as machines and parts of machines; pumps
for heating installations; mechanical pumps; all
aforementioned goods also as parts of drinking water
supply installations, pressure maintenance installations,
pressure increasing installations, service water heating
installations and heating installations; separators
[machines]; sewage pulverizers; pressure valves [parts
of machines]; pressure reducing valves [parts of
machines]; dirt separators; de-aerators for feedwater;
feedwater regulators; water separators; atomizers
[machines].
Klasse 9 Apparatus and instruments for monitoring, controlling
and regulating as part of drinking water supply
installations, pressure maintenance installations,
pressure increasing installations, service water heating
WEEAT
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Wework Companies Inc, 222 Broadway, 19th Floor,
US-NY10038 NEW YORK, USA
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 9 Software; downloadable mobile applications for
ordering food and beverages and for making restaurant
reservations.
Klasse 42 Providing online non-downloadable computer
software; providing a web-based system and online
portal for customers to order food and beverages and
51
internasjonale varemerkeregistreringer
(111)
(151)
(180)
installations and heating installations; solenoid valves.
Klasse 11 Apparatus and instruments for water softening,
especially as parts of drinking water supply
installations, pressure maintenance installations,
pressure increasing installations, service water heating
installations and heating installations; pressure
expansion tanks and vessels, in particular membrane
pressure expansion tanks vessels as parts of drinking
water supply installations, pressure maintenance
installations, pressure increasing installations, service
water heating installations and heating installations;
hydraulic accumulators; pressure maintenance systems
or pressure increasing systems for ensuring a
predetermined water pressure in heating systems,
cooling systems, solar systems or water supply or
water distribution systems; valves, namely valves for
heating, filling valves, cut off valves, relief valves, cut
off cocks; heat exchangers, plate heat exchangers,
pipe coil heat exchangers for heat and power
engineering; degassing devices, namely devices for
degassing liquids; heating water feeding installations,
namely devices for filling the water level; strainers,
namely faucets with water filters as parts of heating
systems, cooling systems, solar systems, water supply
systems and water distribution systems; ionizers for the
treatment of air and water; filters for drinking water;
apparatus for filtering water; apparatus for purifying
water; hot water tanks; service water tanks.
Klasse 37 Installation, assembling and maintenance services of
drinking water supply installations, pressure
maintenance installations, pressure increasing
installations, service water heating installations and
heating installations.
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(540)
(210)
(220)
(300)
(540)
Int.reg.nr:
1241252
Int.reg.dato:
2014.12.05
Registreringen
2024.12.05
utløper:
Nasj. ref.nr:
201503997
Notifikasjonsdato: 2015.04.02
Søknadsprioritet:
2014.06.10, FR, 14 4 096 858
Gjengivelse av merket:
NBT
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Alstom Transport Technologies, 3 Avenue Andre
Malraux, FR-92300 LEVALLOIS-PERRET, Frankrike
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 7 Machines for inserting anchoring points and/or
devices in reinforced concrete of systems for fastening
railway tracks; electric apparatus for welding rails and
railway fastening elements to the concrete track
structure.
Klasse 9 Apparatus placed on railway tracks for guiding railway
rolling stock on a concrete railway without sleepers or
ballasts, in particular of very high speed lines and high
speed lines which may include concrete structures, in
particular tunnels and viaducts; apparatus placed on
railway tracks for the electric apparatus for welding rails
and railway fastening elements to the concrete track
structure.
Klasse 37 Construction of railway tracks in concrete without
sleepers or ballasts, in particular very high speed lines;
repair of railway tracks in concrete without sleepers or
ballasts, in particular very high speed lines; renovation
of railway tracks in concrete without sleepers or
ballasts, in particular very high speed lines;
maintenance of railway tracks in concrete without
sleepers or ballasts, in particular very high speed lines;
installation of railway tracks in concrete without
sleepers or ballasts, in particular very high speed lines;
construction of railway infrastructures on railway tracks
in concrete, including the construction of structures in
concrete, in particular tunnels and viaducts, with the
unit including a rail structure in concrete composed of a
slab of concrete designed for use in situ and being able
to integrate anchoring points and/or devices of systems
for fastening railway tracks; repair railway
infrastructures on railway tracks in concrete, including
the construction of structures in concrete, in particular
tunnels and viaducts, with the unit including a rail
structure in concrete composed of a slab of concrete
designed for use in situ and being able to integrate
anchoring points and/or devices of systems for
fastening railway tracks; renovation of railway
infrastructures on railway tracks in concrete, including
the construction of structures in concrete, in particular
tunnels and viaducts, with the unit including a rail
structure in concrete composed of a slab of concrete
designed for use in situ and being able to integrate
anchoring points and/or devices of systems for
fastening railway tracks; maintenance of railway
infrastructures on railway tracks in concrete, including
the construction of structures in concrete, in particular
tunnels and viaducts, with the unit including a rail
structure in concrete composed of a slab of concrete
designed for use in situ and being able to integrate
anchoring points and/or devices of systems for
fastening railway tracks; installation of railway
infrastructures on railway tracks in concrete, including
the construction of structures in concrete, in particular
tunnels and viaducts, with the unit including a rail
structure in concrete composed of a slab of concrete
designed for use in situ and being able to integrate
anchoring points and/or devices of systems for
fastening railway tracks; construction of anchoring
points and/or devices of systems for fastening railway
tracks in reinforced concrete; repair of anchoring points
and/or devices of systems for fastening railway tracks
in reinforced concrete; renovation of anchoring points
and/or devices of systems for fastening railway tracks
in reinforced concrete; maintenance of anchoring points
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.09.11
Kunngjøringsdato: 2015.09.21
Int.reg.nr:
1241243
Int.reg.dato:
2014.12.22
Registreringen
2024.12.22
utløper:
Nasj. ref.nr:
201503996
Notifikasjonsdato: 2015.04.02
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
The mark consists of the letters "CHB" in red.
(730) Innehaver:
Shenzhen Sikeqi Weiye Co., Ltd., Rm 1109, 1st Floor,
Building 1, Meilin Duoli Industrial Zone, Meihua Road,
Meilin Street, Futian District, CN-518049 SHENZHEN
CITY, GUANGDONG, Kina
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 21 Make-up removing appliances, namely make-up
removing appliances, electric.
Klasse 26 Hair curlers, other than hand implements, namely
hair-curlers, electrically heated.
(450)
2015.09.21 - nr 39/15
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.09.10
Kunngjøringsdato: 2015.09.21
52
internasjonale varemerkeregistreringer
and/or devices of systems for fastening railway tracks
in reinforced concrete; installation of anchoring points
and/or devices of systems for fastening railway tracks
in reinforced concrete.
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(540)
articles not included in other classes.
Klasse 35 Retailing in relation to the goods: soaps, perfumery,
essential oils, cosmetics, shampoo, shower gels,
lotions, hair lotions, dentifrices, deodorants for personal
use, sunscreens, cosmetic and make-up articles,
spectacles, corrective spectacles and sunglasses,
frames, spectacle frames for corrective spectacles,
spectacle frames, spectacle lenses and spectacle
cases, contact lenses, folding spectacles, field glasses,
binoculars, telescopes, opera glasses, optical lenses,
magnifying glasses, microscopes, lenses, key rings,
jewellery, costume jewellery, cuff links, tie pins, tie
clips, badges, bracelets, bangles and ankle rings and
chains, necklaces, brooches, earrings, clocks and
watches, in particular wrist watches, wall clocks, table
clocks and floor clocks, chronometric instruments,
cases and containers for the aforesaid goods, bags, in
particular handbags, briefcases, sports bags, shopping
bags, school satchels, rucksacks, trunks and travelling
bags; cases with wheels, purses, key cases of leather,
umbrellas and parasols, walking sticks, textile goods,
bed linen and table linen, textile labels for clothing and
textile goods (including iron-on labels), textile badges,
wall hangings of textile, bath towels and towels,
clothing, footwear, headgear, belts, carpets, rugs, mats
and matting, wall hangings, games, playthings,
gymnastic and sporting articles.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.09.10
Kunngjøringsdato: 2015.09.21
Int.reg.nr:
1241675
Int.reg.dato:
2014.12.10
Registreringen
2024.12.10
utløper:
Nasj. ref.nr:
201504075
Notifikasjonsdato: 2015.04.02
Gjengivelse av merket:
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
(546) Merket er et
2015.09.21 - nr 39/15
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.09.10
Kunngjøringsdato: 2015.09.21
Int.reg.nr:
Int.reg.dato:
Registreringen
utløper:
Nasj. ref.nr:
Notifikasjonsdato:
Søknadsprioritet:
1243741
2014.12.05
2024.12.05
201504820
2015.04.23
2014.09.03, IT,
PD2014C00930
Gjengivelse av merket:
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
H.I.S. Textil GmbH, Osterfeldstrasse 12-14, DE-22529
HAMBURG, Tyskland
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics,
shampoo, shower gels, lotions, hair lotions; dentifrices,
deodorants for personal use, sunscreens (included in
this class), cosmetic and make-up articles.
Klasse 9 Eyeglasses, corrective lenses and sunglasses, frames
for corrective spectacles, spectacle frames, eyeglass
cases and lenses, contact lenses, folding spectacles,
binoculars, telescopes, telescopes, theatre glasses,
optical lenses, magnifying glasses [optics],
microscopes, lenses.
Klasse 14 Key rings, jewellery, costume jewellery, cuff links, tie
pins, tie clips, badges, bracelets, bangles and ankle
rings and chains, necklaces, brooches, earrings, clocks
and watches, in particular wrist watches, wall clocks,
table clocks and floor clocks, chronometric instruments,
cases and containers for the aforesaid goods.
Klasse 18 Bags, in particular handbags, briefcases, sports bags,
shopping bags, school satchels, rucksacks, trunks and
travelling bags; cases with wheels, baggage, key cases
of leather, umbrellas, parasols and canes.
Klasse 24 Textile goods, not included in other classes; bed and
table covers, handkerchiefs of textile, curtains,
household linen, bed and table linen, fabric labels for
clothing and textile goods (including iron-on labels),
textile badges, wall hangings of textile, bath towels and
towels.
Klasse 25 Clothing, footwear, headgear, belts.
Klasse 27 Carpets, rugs, mats and wall hangings.
Klasse 28 Games and playthings; gymnastic and sporting
(546) Merket er et
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Fidia Farmaceutici SpA, Via Ponte della Fabbrica, 3/A,
IT-35031 ABANO TERME (PD), Italia
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps, perfumery, essential oils,
cosmetics, hair lotions, dentifrices; cosmetic
preparations for the treatment of the skin;
dermocosmetic preparations not for medical use.
Klasse 5 Pharmaceutical and veterinary preparations; sanitary
preparations for medical purposes; dietetic food and
substances adapted for medical or veterinary use, food
for babies; dietary supplements for humans and
animals; plasters, materials for dressings; material for
stopping teeth, dental wax; disinfectants; preparations
for destroying vermin; fungicides, herbicides;
medicines; medical products, substances and
preparations for use in the diagnosis, prevention,
control, therapy or reduction of diseases or sores;
dermo-cosmetic preparations for medical use;
dermatologic preparations; tissues or gauzes
impregnated with antibacterial preparations, lotions or
medicated creams; creams, sprays, lotions, gels or
ointments for dermatologic purposes, wound healing
and tissue repair.
Klasse 10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth;
orthopaedic articles; suture materials; applicators and
medical devices for the administration of
53
internasjonale varemerkeregistreringer
pharmaceutical preparations.
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
(111)
(151)
(180)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.09.15
Kunngjøringsdato: 2015.09.21
(210)
(220)
(300)
(540)
Int.reg.nr:
1244207
Int.reg.dato:
2015.01.26
Registreringen
2025.01.26
utløper:
Nasj. ref.nr:
201505102
Notifikasjonsdato: 2015.04.30
Søknadsprioritet:
2014.08.11, EM, 013164355
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(540)
Int.reg.nr:
Int.reg.dato:
Registreringen
utløper:
Nasj. ref.nr:
Notifikasjonsdato:
Søknadsprioritet:
1245280
2014.12.04
2024.12.04
201505461
2015.05.07
2014.08.13, DK, VA 2014
01854
Gjengivelse av merket:
OJ Drives
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
OJ Electronics A/S, Stenager 13B, DK-6400
SØNDERBORG, Danmark
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 7 Control mechanisms for machines, engines or motors;
pneumatic and hydraulic controls for machines, motors
and engines; electric motors, not for land vehicles.
Klasse 9 Electronic control units; sensors for use in the control
of engines, motors and machines.
(450)
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Eplan Software & Service GmbH & Co KG, An der
alten Ziegelei 2, DE-40789 MONHEIM, Tyskland
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 9 Storage mediums of every kind provided with
programs; software.
Klasse 41 Conducting of training events for software users.
Klasse 42 Computer programming for computer-aided
construction; modification of programs for user-specific
applications; development of computer programs
(software) designed for use in construction and
automated manufacturing (CAD/CAM); design of
software.
(450)
2015.09.21 - nr 39/15
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.09.14
Kunngjøringsdato: 2015.09.21
Int.reg.nr:
1245295
Int.reg.dato:
2014.12.19
Registreringen
2024.12.19
utløper:
Nasj. ref.nr:
201505464
Notifikasjonsdato: 2015.05.07
Søknadsprioritet:
2014.07.08, FR, 144103885
Gjengivelse av merket:
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.09.10
Kunngjøringsdato: 2015.09.21
Int.reg.nr:
1244430
Int.reg.dato:
2015.03.24
Registreringen
2025.03.24
utløper:
Nasj. ref.nr:
201505141
Notifikasjonsdato: 2015.04.30
Gjengivelse av merket:
AA DRINK
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
United Soft Drinks B.V., 69, Reactorweg, NL-3542AD
UTRECHT, Nederland
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 32 Beers, mineral and aerated water and other nonalcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; sports and
energy drinks; syrups and other preparations for
making beverages.
(450)
(546) Merket er et
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
SERAM SA, 817 boulevard Marius Berliet Polygone
Nord, FR-66000 PERPIGNAN, Frankrike
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 7 Agricultural machines, grinding machines, garbage
(waste) disposals, engines for boats, sludge collection
machines, sealing machines for industrial use, waste
compacting machines, crushers, cutting machines,
screening machines and sifting installations, shredding
machines for industrial use, cutters, stalk separators,
packing machines, peeling machines, spin driers,
labelers, excavators, extractors for mines,
metalworking machines, filtering machines, guides for
machines, meat chopping machines, hydraulic controls
for machines, motors and engines, hydraulic engines
and motors, hydraulic turbines, blades and blade
holders for machines, washing machines and washing
apparatus, mixing machines, automatic handling
machines, hammers for machines, metalworking
machines, ore treating machines, mineworking
machines, motors and engines other than for land
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.09.14
Kunngjøringsdato: 2015.09.21
54
internasjonale varemerkeregistreringer
vehicles, papermaking machines, pulleys for machines,
presses for industrial use, wine presses, rail-laying
machines, filling machines, rinsing machines,
separators, machines for welding, sieves for machines,
ash sifting machines, hoppers for mechanical
unloading, sorting machines for industrial use, jacks
(machines), railroad constructing machines, selfpropelled road sweeping machines, conveyors, band
conveyors, conveyor bands, belt conveyors, conveyor
belts, lifting apparatus, loading ramps, hoppers for
mechanical unloading, elevating apparatus, cranes,
handling apparatus for loading and unloading, derricks,
hoists, truck lifts, pulley blocks, pulleys, mechanical
shovels, loading ramps, roller bridges, winches,
machine frames, transmission chains other than for
land vehicles, slide rests for machines, electric shears,
mechanical reels for flexible hoses, automatic grapnels,
filter presses.
Klasse 11 Automatic ash conveying installations, loading
apparatus for furnaces, kiln furniture (supports), ash
pits for furnaces, drying apparatus and installations,
drying apparatus, heat exchangers.
Klasse 12 Aeronautical machines, dredgers (boats), disengaging
gear for boats, ships, pontoons, military vehicles,
vehicle chassis, vehicle tracks, vehicle windows,
hydraulic circuits for vehicles, bodies, caissons
(vehicles), tipping bodies for trucks, connecting rods
(other than parts of motors and engines) for land
vehicles, trailers (vehicles), trailer hitches for vehicles,
tailboard lifts for land vehicles, cars, trucks, railway
couplings or car couplings, rocker wagons, bogies for
railway cars, buffers for railway rolling stock, goods
handling carts, forklifts, dump wagons, cable transport
apparatus and installations.
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
Int.reg.nr:
1245355
Int.reg.dato:
2015.02.12
Registreringen
2025.02.12
utløper:
Nasj. ref.nr:
201505476
Notifikasjonsdato: 2015.05.07
Søknadsprioritet:
2014.09.24, EM, 013290978
Gjengivelse av merket:
MYSELECT
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Hansgrohe SE, Auestrasse 5-9, DE-77761
SCHILTACH, Tyskland
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 11 Mixing valves being parts for sanitary installations,
water supply and water outlet fittings with manual and
automatic controls; taps for washstands, bidets and
sinks, taps for tubs and showers; shower combinations,
showers and shower fittings, shower holders, overhead
showers, lateral-jet showers, hand showers, shower
hoses, inflow and outflow fittings for sanitary basins, for
washstands, for sink units, for bidets, for bath tubs and
for shower trays; regulating apparatus, in particular for
apparatus for water supply and sanitary purposes,
control apparatus for apparatus for water supply and
sanitary purposes.
(450)
(111)
(151)
(180)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.09.16
Kunngjøringsdato: 2015.09.21
Int.reg.nr:
Int.reg.dato:
Registreringen
utløper:
Nasj. ref.nr:
Notifikasjonsdato:
Søknadsprioritet:
2015.09.21 - nr 39/15
(210)
(220)
(300)
1245330
2015.01.30
2025.01.30
(540)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.09.15
Kunngjøringsdato: 2015.09.21
Int.reg.nr:
Int.reg.dato:
Registreringen
utløper:
Nasj. ref.nr:
Notifikasjonsdato:
Søknadsprioritet:
1245366
2014.11.15
2024.11.15
201505480
2015.05.07
2014.06.17, GB,
UK00003060147
Gjengivelse av merket:
201505472
2015.05.07
2014.12.12, IT,
MI2014C011467
Gjengivelse av merket:
SAN FIRENZE
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Chioccioli Altadonna SRL, Piazza delle Cantine, 8, IT50022 GREVE IN CHIANTI (FI), Italia
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 32 Beer.
Klasse 33 Distilled spirits.
(450)
(546) Merket er et
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
S5 AGENCY WORLD.
(730) Innehaver:
S5 Agency World Ltd, Vintage Yard, 61 Bermondsey
Street, GB-SE13XF LONDON, Storbritannia
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 39 Port agency services; shipping services; ship
management; voyage management; transit services.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.09.16
Kunngjøringsdato: 2015.09.21
(450)
55
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.09.14
Kunngjøringsdato: 2015.09.21
internasjonale varemerkeregistreringer
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(540)
Int.reg.nr:
1245805
Int.reg.dato:
2015.02.25
Registreringen
2025.02.25
utløper:
Nasj. ref.nr:
201505554
Notifikasjonsdato: 2015.05.07
Gjengivelse av merket:
use; herb teas, other than for medicinal use.
(450)
(111)
(151)
(180)
(546) Merket er et
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(210)
(220)
(300)
(540)
(730) Innehaver:
Limited Liability Company "RDIF Management
Company", Prospect Akademika Sakharova 9, RU107996 MOSKVA, Russland
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 16 Fountain pens; albums; forms, printed; note books;
loose-leaf binders; posters; pamphlets; booklets;
packing paper; signboards of paper or cardboard;
newspapers; periodicals; printed publications;
calendars; geographical maps; catalogues; books;
envelopes [stationery]; adhesive bands for stationery or
household purposes; paper ribbons; greeting cards;
postcards; conical paper bags; writing cases [sets];
office requisites, except furniture; writing instruments;
prospectuses; handbooks [manuals]; flyers; flags of
paper; stamps [seals].
Klasse 35 Business efficiency expert services; opinion polling;
marketing studies; business information; computerized
file management; business investigations; business
research; marketing research; news clipping services;
business management and organization consultancy;
organization of exhibitions for commercial or
advertising purposes; auctioneering; economic
forecasting; dissemination of advertising matter; public
relations.
Klasse 36 Capital investments; financial information; financial
consultancy; stock exchange quotations; financial
management; securities brokerage; charitable fund
raising; trusteeship; financing services.
Klasse 41 Arranging and conducting of colloquiums; arranging
and conducting of congresses; arranging and
conducting of conferences; arranging and conducting of
seminars; organization of exhibitions for cultural or
educational purposes; arranging and conducting of
symposiums.
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(540)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.09.11
Kunngjøringsdato: 2015.09.21
Int.reg.nr:
1246371
Int.reg.dato:
2015.01.21
Registreringen
2025.01.21
utløper:
Nasj. ref.nr:
201505756
Notifikasjonsdato: 2015.05.14
Søknadsprioritet:
2014.09.19, CH, 668563
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Luna Technology Systems LTS GmbH,
Industriestrasse 19, CH-8304 WALLISELLEN, Sveits
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 11 Apparatus for heating, steam generation and cooking;
apparatus for heating and foaming milk; electric
apparatus for making hot beverages; electric mocha
machines; electric coffee machines; electric coffee
automatons; components and accessories for the
aforesaid goods included in this class.
Klasse 30 Coffee; coffee extracts; beverages and preparations
for making said beverages based on coffee; edible
ices; tea, cocoa and artificial coffee; artificial coffee
extracts; beverages and preparations for making said
beverages based on artificial coffee; tea; tea extracts;
beverages and preparations for making said beverages
based on tea; malt-based preparations for human
consumption; beverages and preparations for making
said beverages based on cocoa; chocolate and
chocolate-based products; beverages and preparations
for making said beverages based on chocolate; cereal
preparations; bread, pastry and confectionery; sugar,
honey, treacle; biscuits, cookies, pies, cakes; tarts;
sugar confectionery; muesli and cereals, also in the
form of bars.
Klasse 43 Services for providing food and beverages in hotels,
motels, boarding houses, cafés, cafeterias, restaurants
and bars; hotel, motel, boarding house, restaurant,
cafe, cafeteria and bar services; accommodation for
guests; room reservations in hotels, motels and
boarding houses; accommodation agencies (hotels,
boarding houses and motels); booking of seats and
tables in hotels, motels, boarding houses, cafés,
cafeterias, restaurants and bars.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.09.10
Kunngjøringsdato: 2015.09.21
Int.reg.nr:
1246337
Int.reg.dato:
2015.03.02
Registreringen
2025.03.02
utløper:
Nasj. ref.nr:
201505753
Notifikasjonsdato: 2015.05.14
Gjengivelse av merket:
(450)
(546) Merket er et
2015.09.21 - nr 39/15
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Tekompaniet Swedetraders AB, Ektorpsv. 4, SE-13147
NACKA, Sverige
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 30 Tea; oolong tea [chinese tea]; black tea; chai tea; fruit
teas; green tea; lime tea; oolong tea; tea extracts; tea
substitutes; white tea; japanese green tea; tea-based
beverages; theine-free tea; tea-based beverages with
fruit flavoring; tea-based beverages with fruit flavouring;
theine-free tea with added sweeteners; coffee, tea,
cocoa and artificial coffee; flowers or leaves for use as
tea substitutes; herbal teas, other than for medicinal
56
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.09.14
Kunngjøringsdato: 2015.09.21
internasjonale varemerkeregistreringer
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(540)
Int.reg.nr:
1246376
Int.reg.dato:
2015.03.09
Registreringen
2025.03.09
utløper:
Nasj. ref.nr:
201505757
Notifikasjonsdato: 2015.05.14
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et
and abrasive liquids and powders for sharpening stone;
cleaning, scouring and polishing preparations and
substances for sharpening stone; abrasive papers;
abrasive cloths; abrasive sands; emery; artificial
pumice stones; polishing papers; cloths impregnated
with polishing preparations for cleaning; polishing
preparations; antistatic preparations for household
purposes; degreasing preparations for household
purposes; rust removers; rust removing preparations;
paint removing preparations; soaps and detergents.
Klasse 8 Clip-style attachments on knives for sharpening; clipstyle attachments on edge tools for sharpening; knives
[hand tools]; kitchen knives; Japanese style knives;
household knives; scissors; scissors for household use;
razors, not electric; chisels; axes; hand-operated
cutting tools; non-electric cheese slicers; non-electric
egg slicers; non-electric pizza slicers; non-electric pizza
cutters; whetstone [sharpening stones]; grindstones
[hand tool]; knife sharpeners; sharpening instruments;
stands for knife sharpeners; emery grinding wheels;
cutters; knives; hand-operated pipe cutters; nippers;
hand saws; hand-operated wrenches; screwdrivers;
hand drills; drills; pliers; hand-operated clamps; vices;
hand-operated hammers; planes; awls; crow bars;
manually operated grease guns; katsuo-bushi planes
[non-electric planes for flaking dried bonito blocks];
non-electric can openers; nutcrackers; spoons; forks;
cutlery, forks and spoons; serving ladles; serving tongs;
ice picks; shovels [hand tool]; fire shovels; fire tongs;
shaving cases; pedicure sets; pedicure implements;
eyelash curlers; manicure sets; diving knives; diving
knife holders; ladles [hand tools]; tongs; surikogi
[Japanese-style wooden pestles].
Klasse 21 Cutting boards; turners for kitchen use; turners
[kitchen utensils]; spatulas [kitchen utensils]; cleaning
sponges; scouring sponges; kitchen sponges; scourers
[kitchen utensil]; scrubbing brushes; non-electric whisks
for household purposes; potato mashers; food
mashers; non-electric grinders for household purposes;
hand-operated grinders [kitchen utensils]; non-electric
frying pans; non-electric cooking pots and pans; pans
for cooking; grill [cooking utensils]; chopsticks;
chopstick holders; spice jars; kitchen containers; food
storage jars of glass; dish drainers; spice racks;
tumblers; drinking flasks; metal buckets; plastic
buckets; wooden buckets; mop buckets; lunch boxes;
grater for kitchen use; kitchen graters for Japanese
horse radish; bottle openers; trivets; shamoji
[Japanese-style scoops for cooked rice]; hand-operated
coffee mills; hand-operated spice mills; hand-operated
mills for domestic purposes; rolling pins; toothpicks;
toothpick holders; serving trays; trays for household
use; insulated flasks; vacuum bottles; ice pails;
colanders; baskets for kitchen use; kitchen sieves;
sieves for household purposes; sieves; strainers;
unworked or semi-worked glass, not for building;
cosmetic utensils; glass or porcelain containers for
household or kitchen use; hand-operated cleaning and
washing instruments; polishing cloths.
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Boretti BV, De Dollard 17, NL-1454AT WATERGANG,
Nederland
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 11 Apparatus for heating and cooking; barbecue smokers
and grills, fireplaces and outdoor heating devices;
electrical or gas apparatus for cooking purposes,
including cooking rings, cookers, barbecues, warmers,
electrically or gas heated cooking stones, plate
warmers.
Klasse 35 Retail services in the field of apparatus for heating
and cooking, barbecue smokers and grills, fireplaces
and outdoor heating devices, electrical or gas
apparatus for cooking purposes, including cooking
rings, cookers, barbecues, warmers, electrically or gas
heated cooking stones, plate warmers; the aforesaid
services also provided via the internet.
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(540)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.09.14
Kunngjøringsdato: 2015.09.21
Int.reg.nr:
1246478
Int.reg.dato:
2015.03.02
Registreringen
2025.03.02
utløper:
Nasj. ref.nr:
201505773
Notifikasjonsdato: 2015.05.14
Gjengivelse av merket:
MEININGER Hotels
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Meininger Shared Services GmbH, Schöneberger Str.
15, DE-10963 BERLIN, Tyskland
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 39 Travel arrangement, arranging of city tours.
Klasse 41 Conducting of cultural and sporting activities.
Klasse 43 Temporary accommodation, services for providing
food and drink.
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.09.16
Kunngjøringsdato: 2015.09.21
Int.reg.nr:
1246573
Int.reg.dato:
2014.06.23
Registreringen
2024.06.23
utløper:
Nasj. ref.nr:
201505781
Notifikasjonsdato: 2015.05.14
Søknadsprioritet:
2013.12.24, JP, 2013-100598
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et
2015.09.21 - nr 39/15
(450)
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
NANIWA ABRASIVE MFG. CO., LTD., 17-17, Tenjinno-mori 1-chome, Nishinari-ku, JP-557-0013 OSAKASHI, OSAKA, Japan
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 3 Abrasives for sharpening stone; cleaning, polishing
57
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.09.14
Kunngjøringsdato: 2015.09.21
internasjonale varemerkeregistreringer
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
Int.reg.nr:
1246576
Int.reg.dato:
2014.06.26
Registreringen
2024.06.26
utløper:
Nasj. ref.nr:
201505783
Notifikasjonsdato: 2015.05.14
Søknadsprioritet:
2013.12.27, JP, 2013-102514
Gjengivelse av merket:
2015.09.21 - nr 39/15
programs by application service provider; providing
non-downloadable computer programs; providing
computer programs online.
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.09.14
Kunngjøringsdato: 2015.09.21
Int.reg.nr:
1246619
Int.reg.dato:
2014.10.02
Registreringen
2024.10.02
utløper:
Nasj. ref.nr:
201505790
Notifikasjonsdato: 2015.05.14
Søknadsprioritet:
2014.08.21, JP, 2014-070140
Gjengivelse av merket:
Tomowa
(546) Merket er et
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Kyowa Hakko Kirin Co Ltd, 6-1, Ohtemachi 1-chome,
Chiyoda-ku, JP-100-8185 TOKYO, Japan
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 1 Industrial chemicals; chemicals for use in the
manufacture of dietary supplements and foods;
chemical additives for use in the manufacture of dietary
supplements and foods; amino acids for use in the
manufacture of dietary supplements and foods;
bacteriological culture mediums other than for medical
or veterinary purposes; cell culture mediums other than
for medical or veterinary purposes; cell culture
mediums for research and for scientific purposes, other
than for medical or veterinary purposes; plant growth
regulating preparations; artificial sweeteners [chemical
preparations].
Klasse 5 Pharmaceuticals; pharmaceutical preparations; cells
for medical purposes; bacteriological culture mediums
for medical and veterinary purposes; cell culture
mediums for medical and veterinary purposes; cell
culture mediums for research and for scientific
purposes [only for medical or veterinary purposes];
reagent paper for medical purposes; gauze for
dressings; empty capsules for pharmaceuticals;
absorbent cotton; adhesive plasters; bandages for
dressings; lacteal flour for babies; dietary supplements;
dietetic beverrages adapted for medical purposes;
dietetic foods adapted for medical purposes; beverages
for babies adapted for medical purposes; food for
babies; dietary supplements for animals.
Klasse 10 Apparatus for use in medical analysis; medical
apparatus; medical instruments; surgical apparatus;
surgical instruments; gloves for medical purposes;
sanitary masks for medical purposes.
Klasse 40 Custom manufacture of pharmaceuticals; extraction,
production and synthesis of pharmaceuticals for others;
custom manufacture of industrial chemicals; custom
manufacture of medical apparatus and medical
instruments; manufacture of antibody-producing cells
for others.
Klasse 42 Pharmaceutical research; research of chemicals;
analysis of chemicals; testing, inspection or research of
pharmaceuticals; testing, inspection or research of
chemicals; testing, inspection or research of cosmetics;
testing, inspection or research of foodstuff; providing
technical advice relating to chemical research;
providing technical advice relating to pharmaceutical
development; providing technical advice relating to
chemical development; rental of laboratory apparatus;
rental of laboratory instruments.
Klasse 44 Providing medical information; medical examinations;
preparation and dispensing of medication; dietary and
nutritional guidance; veterinary services; rental of
medical apparatus; rental of medical instruments.
Klasse 45 Licensing of technology; patent licensing; licensing of
intellectual property; providing information about
exploitation and licensing of intellectual property rights.
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
SONY CORPORATION, 1-7-1 Konan, Minato-ku, JPTOKYO, Japan
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 9 Television apparatus; portable audio players;
smartphones; portable telephones; loudspeakers;
amplifiers; audio receivers and players for home
theater system; DVD players and recorders; optical
disk players and recorders; digital audio players and
recorders; headphones; digital camera; video cameras
(camcorders); cameras; projectors and their parts; settop boxes; navigation apparatus for vehicles (on-board
computers); optical data media; magnetic data media;
digital book readers; head mounted display; tablet type
computers; laptop computers; computers; computer
software (recorded); computer programs
(downloadable software); computer peripheral devices;
electronic machines, apparatus and their parts not
included in other classes; game programs for home
video game machines; electronic circuits and CD-roms
recorded with programs for hand-held games with liquid
crystal displays; phonograph records; downloadable
music files; downloadable image files; downloadable
still or moving images; recorded video discs and video
tapes; exposed cinematographic films; exposed slide
films; slide film mounts; electronic publications; portable
terminals for electronic publications; measuring or
testing machines and instruments.
Klasse 42 Design, creation, or maintenance of websites for
others; providing search engines for the internet; rental
of computer database software; design, development
and consulting services relating to computer, computer
software, or computer system; consulting services
relating to design, creation, maintenance and
administration of communication network system;
computer software design, computer programming or
maintenance of computer software for electronic
certification; data conversion using computer; computer
consultancy relating to computer program semantics
and recovery of computer system failures; computer
programming; providing computer programs for
electronic certification; hosting websites, and providing
information in relation thereto; rental of server storage
space for e-mail communication; rental of server
storage space for sharing electronic information,
images, and other digital contents on the Internet;
rental of electronic storage space for social networking
services for users to communicate with others on the
Internet; rental of server storage space; rental of
computers and providing computer programs;
designing (computer); providing computer programs by
application service provider; rental of computer
58
internasjonale varemerkeregistreringer
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.09.14
Kunngjøringsdato: 2015.09.21
Int.reg.nr:
Int.reg.dato:
Registreringen
utløper:
Nasj. ref.nr:
Notifikasjonsdato:
Søknadsprioritet:
assistance and consultation; veterinary services;
hygienic and beauty care for human beings or animals;
agriculture, horticulture and forestry services.
(450)
1246623
2014.10.16
2024.10.16
(111)
(151)
(180)
201505794
2015.05.14
2014.06.13, DK, VA 2014
01422
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et
2015.09.21 - nr 39/15
(210)
(220)
(300)
(540)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.09.10
Kunngjøringsdato: 2015.09.21
Int.reg.nr:
1246803
Int.reg.dato:
2014.12.19
Registreringen
2024.12.19
utløper:
Nasj. ref.nr:
201505814
Notifikasjonsdato: 2015.05.14
Søknadsprioritet:
2014.07.07, BX, 1292376
Gjengivelse av merket:
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Veloxis Pharmaceuticals A/S, Agern Allé 24, 4.2, DK2970 HØRSHOLM, Danmark
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 5 Pharmaceutical preparations, including
immunotherapeutic and immunosuppressive
preparations for medical use for treatment of
transplantation patients; medical preparations and drug
delivery systems, pharmaceutical modified release
systems, and controlled release systems, comprised of
tablets, granules, pills, sachets, powders, capsules, all
of the above i.a. for use in the treatment of mental and
physical disorders, traumas and emergencies,
addictions, aging, allergy/immunology, burns, diseases
of the heart and blood vessels, dental and gum
diseases, skin diseases, nutritional and dietary
diseases, diseases of the endocrinological system and
pancreatic diseases, diabetes, epidemical diseases,
diseases and afflictions of the gastroenterological
system, diseases of the blood, infectious diseases,
neurological diseases, nephrological diseases,
diseases in the obstetrical and gynaecological field,
cancer, ophthalmological diseases, diseases and
afflictions affecting the bones, joints, cartilage material
and muscles, diseases and afflictions of the ear, nose
and throat, diseases and afflictions in the psychiatric
field, pulmonological diseases and afflictions,
rheumatism, urological diseases and afflictions and
generalised pain; veterinary preparations; sanitary
preparations for medical purposes; dietetic substances
adapted for medical use, food for babies; plasters,
materials for dressings; material for stopping teeth,
dental wax; disinfectants; preparations for destroying
vermin; fungicides, herbicides.
Klasse 40 Treatment of materials, namely milling, grinding,
mixing, compressing, and melting of pharmaceutical,
medicinal, biotechnical and bacteriological substances,
preparations, formulations and solutions, for use in the
pharmaceutical and medical industries.
Klasse 42 Scientific and technological services as well as
research and design in connection therewith, including
within the medical, pharmaceutical, biotechnical and
bacteriological areas and providing consultation and
information relating thereto; conducting of tests
regarding medical applications; packaging design for
others; designing and development of medical
equipment; designing pharmaceutical medical
preparations; development of pharmaceutical
formulations; design and development of granulation
technology and tablet technology and providing
consultation and information thereto; materials testing
for the pharmaceutical and medical industries;
industrial analysis and research; design and
development of computer hardware and computer
software.
Klasse 44 Medical services; medical and pharmaceutical
(546) Merket er et
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Fontem Holdings 3 B.V., Barbara Strozzilaan 101, NL1083HN AMSTERDAM, Nederland
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 3 Breath freshening sprays and other mouth sprays, not
for medical purposes.
Klasse 5 Dietary supplements for humans; food supplements;
skin patches, creams and gels for the transdermal
delivery of active ingredients, including caffeine and
nicotine; orally soluble tablets, capsules, films, powders
for medical purposes; lozenges, gums, jellies, pastilles,
chews, liquids, syrups for pharmaceutical purposes;
tablets, capsules, powders, liquids, and syrup
concentrates for making drinks for medical purposes;
nasal sprays including decongestant nasal sprays;
medicated mouth sprays for the delivery of active
ingredients, including caffeine and nicotine, vitamins
and minerals and food supplements.
Klasse 10 Inhalers.
Klasse 30 Confectionery, also as oral soluble films, powders,
lozenges, gums, jellies, pastilles, chews, liquids;
beverages on the basis of chocolate, cocoa, coffee or
tea; flavourings, other than essential oils; beverages
containing chocolate, cocoa, coffee, coffee extract and
green coffee extract; green tea, tea, and fruit tea.
Klasse 32 Mineral and aerated waters and other non-alcoholic
beverages, including vitamin, mineral and caffeinated
drinks; fruit beverages and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.
(450)
59
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.09.10
Kunngjøringsdato: 2015.09.21
internasjonale varemerkeregistreringer
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
Int.reg.nr:
1247011
Int.reg.dato:
2014.12.04
Registreringen
2024.12.04
utløper:
Nasj. ref.nr:
201506062
Notifikasjonsdato: 2015.05.21
Søknadsprioritet:
2014.06.23, US, 86317694
Gjengivelse av merket:
(450)
(111)
(151)
(180)
GENETISURE
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Agilent Technologies Inc, 5301 Stevens Creek
Boulevard, US-CA95051 SANTA CLARA, USA
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 9 Comparative genomic hybridization arrays;
microarrays for use in genome-wide screening for the
detection of chromosomal aberrations.
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(540)
(210)
(220)
(300)
(540)
Int.reg.nr:
1247056
Int.reg.dato:
2014.12.22
Registreringen
2024.12.22
utløper:
Nasj. ref.nr:
201506071
Notifikasjonsdato: 2015.05.21
Gjengivelse av merket:
(450)
b.b home passion
(111)
(151)
(180)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
(210)
(220)
(540)
kombinert merke eller et rent
figurmerke
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.09.11
Kunngjøringsdato: 2015.09.21
Int.reg.nr:
1247127
Int.reg.dato:
2015.03.26
Registreringen
2025.03.26
utløper:
Nasj. ref.nr:
201506081
Notifikasjonsdato: 2015.05.21
Gjengivelse av merket:
FUGUE DE NENIN
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.09.11
Kunngjøringsdato: 2015.09.21
Int.reg.nr:
Int.reg.dato:
Registreringen
utløper:
Nasj. ref.nr:
Notifikasjonsdato:
Søknadsprioritet:
Int.reg.nr:
1247086
Int.reg.dato:
2015.03.16
Registreringen
2025.03.16
utløper:
Nasj. ref.nr:
201506076
Notifikasjonsdato: 2015.05.21
Søknadsprioritet:
2014.09.19, FR, 14 4 119 283
Gjengivelse av merket:
(730) Innehaver:
DIAGNOSTICA STAGO, 3 allée Thérésa, FR-92600
ASNIÈRES SUR SEINE, Frankrike
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 9 Software for data management and control of
measuring instruments of a biological analysis
laboratory.
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Barbara Becker, 111 East Dilido Drive, US-FL33139
MIAMI BEACH, MIAMI, USA
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 27 Wall hangings (non-textile), carpets, rugs, mats and
matting and other materials for covering existing floors.
(450)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.09.10
Kunngjøringsdato: 2015.09.21
(546) Merket er et
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.09.10
Kunngjøringsdato: 2015.09.21
2015.09.21 - nr 39/15
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
SOCIETE CIVILE DU CHATEAU NENIN, Château
Nenin, FR-33500 POMEROL, Frankrike
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 33 AOC wines protected by the appellation of origin
Pomerol.
1247069
2014.12.23
2024.12.23
201506073
2015.05.21
2014.10.22, IT,
MI2014C009715
Gjengivelse av merket:
(450)
(111)
(151)
(180)
DYNAMO CAFÉ
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
FONDAZIONE DYNAMO, Foro Buonaparte, 44, IT20121 MILANO, Italia
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 30 Coffee, tea, cocoa and coffee substitutes; rice; tapioca
and sago; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery; ices; sugar, honey,
treacle; yeast, baking-powder; salt; mustard; vinegar,
sauces (condiments); spices; ice.
Klasse 32 Beers; mineral and aerated waters and other nonalcoholic drinks; mineral and aerated waters and other
non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices.
Klasse 33 Alcoholic beverages, including wine and sparkling
wine (except beers).
Klasse 43 Services for providing food and drink; bar services;
restaurant services; snack-bars; coffee bars; cafés;
food and drink catering; rental of temporary
accommodation.
(210)
(220)
(300)
(540)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.09.11
Kunngjøringsdato: 2015.09.21
Int.reg.nr:
1247187
Int.reg.dato:
2015.04.23
Registreringen
2025.04.23
utløper:
Nasj. ref.nr:
201506090
Notifikasjonsdato: 2015.05.21
Søknadsprioritet:
2015.02.03, BX, 1303883
Gjengivelse av merket:
SOLVFIX
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Solvay, Rue de Ransbeek 310, BE-1120 BRUSSEL,
Belgia
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 1 Chemical products for use in the manufacture of
paints and coatings; synthetic strontium sulphate for
use in the manufacture of paints and coatings.
Klasse 2 Paints, varnishes and lacquers; coatings (paints);
synthetic resin paints.
60
internasjonale varemerkeregistreringer
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.09.11
Kunngjøringsdato: 2015.09.21
Int.reg.nr:
Int.reg.dato:
Registreringen
utløper:
Nasj. ref.nr:
Notifikasjonsdato:
Søknadsprioritet:
(450)
1247266
2014.12.17
2024.12.17
(111)
(151)
(180)
201506100
2015.05.21
2014.07.14, DE, 30 2014 052
789.8/25
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et
(210)
(220)
(300)
(540)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.09.11
Kunngjøringsdato: 2015.09.21
Int.reg.nr:
1247358
Int.reg.dato:
2015.02.20
Registreringen
2025.02.20
utløper:
Nasj. ref.nr:
201506116
Notifikasjonsdato: 2015.05.21
Søknadsprioritet:
2014.08.27, EM, 013202601
Gjengivelse av merket:
SEQR
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Seamless Payments AB, Sankt Eriksgatan 121, SE11343 STOCKHOLM, Sverige
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 9 Payment terminals, money dispensing and sorting
devices; electronic payment terminal; computer
software; computer programmes [programs], recorded;
computer programs [downloadable software]; software;
secure terminals for electronic transactions; electronic
data processing equipment; electronic coding
apparatus; electronic control systems.
Klasse 35 Marketing services; promotional marketing; direct
marketing; advertising and marketing; promotional
services provided by telephone; marketing by
telephone; publicity and sales promotion services;
advertising, marketing and promotional services;
promoting the sale of the services [on behalf of others]
by arranging advertisements; promoting the goods and
services of others.
Klasse 36 Payment administration services; payment
processing; automated payment services; electronic
payment services; financial payment services;
providing current account facilities; financial transfers
and transactions, and payment services; electronic
wallet services (payment services); financial
administration services; financial affairs; financial
transaction services; computerised financial information
services; conducting of financial transactions;
automatic recording services for financial transactions;
services for the execution of financial transactions;
money transmission services; electronic transfer of
funds; arranging monetary transfers; handling of
standing orders; processing payments made by charge
cards; providing multiple payment options by means of
customer-operated electronic terminals available onsite in retail stores.
Klasse 42 Software development, programming and
implementation; software creation; writing of computer
software; development of computer software
application solutions; computer programming; design of
software; programming of computers for the printing of
bar codes; developing computer software; software
design and development; design, maintenance,
development and updating of computer software.
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Deichmann SE, Deichmannweg 9, DE-45359 ESSEN,
Tyskland
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 18 Luggage, bags, wallets and other carrying cases;
umbrellas; parasols; briefcases; carrying cases for
documents; beach bags; belt bags and hip bags; shoe
bags; pocket wallets; bags for campers; attaché cases;
shopping bags; casual bags; purses; valises;
handbags; garment carriers; make-up bags sold empty;
vanity cases, not fitted; toiletry bags; leather cases;
duffle bags; all-purpose sports bags; travelling trunks;
travelling sets [leatherware]; travelling bags; rucksacks;
saddlebags; key cases; school backpacks; school
bags; gym bags.
Klasse 25 Footwear; headgear; hosiery; socks; stockings;
insoles.
(450)
2015.09.21 - nr 39/15
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.09.10
Kunngjøringsdato: 2015.09.21
Int.reg.nr:
1247328
Int.reg.dato:
2015.04.10
Registreringen
2025.04.10
utløper:
Nasj. ref.nr:
201506109
Notifikasjonsdato: 2015.05.21
Søknadsprioritet:
2014.10.17, EM, 013373741
Gjengivelse av merket:
(450)
COLLECT
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Interface European Manufacturing BV, Industrielaan
15, NL-3925BD SCHERPENZEEL, Nederland
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and other
materials for covering existing floors; wall hangings
(non-textile); carpet tiles.
61
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.09.10
Kunngjøringsdato: 2015.09.21
internasjonale varemerkeregistreringer
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
Int.reg.nr:
1247374
Int.reg.dato:
2015.03.19
Registreringen
2025.03.19
utløper:
Nasj. ref.nr:
201506119
Notifikasjonsdato: 2015.05.21
Søknadsprioritet:
2014.11.26, EM, 013495833
Gjengivelse av merket:
transfers and transactions, and payment services;
finance services; financial transaction services;
computerised financial information services; conducting
of financial transactions; automatic recording services
for financial transactions; services for the execution of
financial transactions; money transmission services;
electronic transfer of funds; arranging monetary
transfers; handling of standing orders.
Klasse 38 Telecommunications access services; provision of
access to web pages; providing access to databases;
providing access to telecommunication networks;
access to content, websites and portals.
SEQR SHOP SPOT
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Seamless Payments AB, Sankt Eriksgatan 121, SE11343 STOCKHOLM, Sverige
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 35 Marketing services; promotional marketing; direct
marketing; advertising and marketing; marketing by
telephone; publicity and sales promotion services;
advertising, marketing and promotional services;
promoting the sale of the services [on behalf of others]
by arranging advertisements; promoting the goods and
services of others; advertising by transmission of online publicity for third parties through electronic
communications networks; advertising; online
advertisements; promotion, advertising and marketing
of on-line websites; on-line advertising on a computer
network; advertisement via mobile phone networks.
Klasse 36 Payment administration services; payment
processing; automated payment services; electronic
payment services; financial payment services; financial
transfers and transactions, and payment services;
finance services; financial transaction services;
computerised financial information services; conducting
of financial transactions; automatic recording services
for financial transactions; services for the execution of
financial transactions; money transmission services;
electronic transfer of funds; arranging monetary
transfers; handling of standing orders.
Klasse 38 Telecommunications access services; provision of
access to web pages; providing access to databases;
providing access to telecommunication networks;
access to content, websites and portals.
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
2015.09.21 - nr 39/15
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.09.11
Kunngjøringsdato: 2015.09.21
Int.reg.nr:
1247441
Int.reg.dato:
2014.11.20
Registreringen
2024.11.20
utløper:
Nasj. ref.nr:
201506133
Notifikasjonsdato: 2015.05.21
Søknadsprioritet:
2014.11.18, EM, 013469119
Gjengivelse av merket:
RETAIL IN MOTION
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Retail in Motion Limited, Suite 4, The Mall, Beacon
Court, Sandyford Business Park, IE- SANDYFORD,
DUBLIN 18, Irland
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 9 Apparatus for recording, transmission or reproduction
of sound or images; magnetic data carriers, recording
discs; data processing equipment and computers;
computer peripheral devices, computer terminals;
microprocessors, memory boards, monitors, displays
and keyboards; recorded media, computer hardware
and firmware; computer software; software
downloadable from the Internet; downloadable
electronic publications; compact discs; digital music;
telecommunications apparatus; computer software and
firmware, namely, operating system programs, data
synchronization programs and application development
tool programs for personal and hand-held computers;
pre-recorded computer programs for personal
information management; hand-held digital electronic
devices and software related thereto; MP3 and other
digital format audio players; hand-held computers,
tablet computers, personal digital systems, electronic
organisers, electronic notepads; mobile digital
electronic devices; computer; digital music and/or video
players; radios; video cameras; audio, video and digital
mixers.
Klasse 14 Precious metals and their alloys; jewellery, costume
jewellery, precious stones; horological and
chronometric instruments, clocks and watches.
Klasse 25 Clothing, footwear, headgear; hats.
Klasse 28 Toys; games and playthings; playing cards; electronic
hand-held game units; electronic games; electronic
board games; electronic educational games; hand-held
electronic games, hand-held electronic video games,
interactive computer toys and games; computer game
apparatus; computer gaming machines; computer
games equipment adapted for use with an external
display screen or monitor.
Klasse 29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruits and vegetables;
jellies, jams, eggs, milk and milk products; edible oils
and fats; prepared meals consisting primarily of meat,
fish, poultry and game; soups and potato crisps.
Klasse 30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial
coffee; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, ices; honey, treacle;
yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces
(condiments); spices; ice; sandwiches; prepared meals
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.09.11
Kunngjøringsdato: 2015.09.21
Int.reg.nr:
1247375
Int.reg.dato:
2015.03.20
Registreringen
2025.03.20
utløper:
Nasj. ref.nr:
201506120
Notifikasjonsdato: 2015.05.21
Søknadsprioritet:
2014.11.26, EM, 013495858
Gjengivelse av merket:
SHOP SPOT
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Seamless Payments AB, Sankt Eriksgatan 121, SE11343 STOCKHOLM, Sverige
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 35 Marketing services; promotional marketing; direct
marketing; advertising and marketing; marketing by
telephone; publicity and sales promotion services;
advertising, marketing and promotional services;
promoting the sale of the services [on behalf of others]
by arranging advertisements; promoting the goods and
services of others; advertising by transmission of online publicity for third parties through electronic
communications networks; advertising; online
advertisements; promotion, advertising and marketing
of on-line websites; on-line advertising on a computer
network; advertisement via mobile phone networks.
Klasse 36 Payment administration services; payment
processing; automated payment services; electronic
payment services; financial payment services; financial
62
internasjonale varemerkeregistreringer
consisting primarily of pasta or rice; pizzas, pies and
pasta dishes; fruit sauces.
Klasse 32 Beers; mineral and aerated waters; non-alcoholic
drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups for making
beverages; shandy, de-alcoholised drinks, nonalcoholic beers and wines.
Klasse 33 Wines; spirits and liqueurs; alcopops; alcoholic
cocktails.
Klasse 35 Advertising; business management; business
administration; office functions; commercial information
and advice for consumers; organization of exhibitions
for commercial or advertising purposes; presentation of
goods on communication media, for retail purposes;
on-line advertising on a computer network; compilation
of information into computer databases; systemization
of information into computer databases; procurement
services for others (purchasing goods and services for
other businesses); advertising and marketing services;
promotion services; market surveys; analysis of
advertising response and market research; retail store
services in the field of entertainment featuring movies,
musical and audiovisual works, and music-related
electronic products, provided via the Internet and other
electronic and communications networks; retail store
services featuring computer, electronic and
entertainment products; retail store services provided
via communications networks featuring computer,
electronic and entertainment products; retail store
services provided by communications networks
featuring mobile phones, music-related electronic
products; providing an online commerical information
directory on the Internet which allows consumers to
view the services offered by a variety of services
providers, in the fields of communications, information
technology, and publishing services; information,
advisory and consultancy services relating to all the
aforesaid.
Klasse 38 Telecommunication services; chat room services;
portal services; e-mail services; providing user access
to the Internet; radio and television broadcasting;
arranging access to databases on the Internet;
broadcasting of video and audio programming over the
Internet; Internet based telecommunication services;
Internet radio broadcasting services; transmission of
data or audio visual images by a global computer
network or the Internet; streaming of audio material on
the Internet; streaming of video material on the Internet.
Klasse 41 Education; providing of training; entertainment; on-line
entertainment; sporting and cultural activities; lottery
services; electronic game services provided by means
of the Internet; the provision of on-line electronic
publications; audio entertainment services; arranging of
visual entertainment; audio-visual display presentation
services for entertainment purposes.
Klasse 42 Scientific and technological services and research and
design relating thereto; industrial analysis and research
services; design and development of computer
hardware and software; computer programming;
installation, maintenance and repair of computer
software; computer consultancy services; design,
technical drawing and commissioned writing of
computer programmes for the creation of web pages on
the Internet; creating, maintaining and hosting the web
sites of others; design services.
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(540)
2015.09.21 - nr 39/15
Int.reg.nr:
1247487
Int.reg.dato:
2014.12.19
Registreringen
2024.12.19
utløper:
Nasj. ref.nr:
201506137
Notifikasjonsdato: 2015.05.21
Gjengivelse av merket:
UNISIM
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Honeywell International Inc., 101 Columbia Road, USNJ07962 MORRISTOWN, USA
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 9 Computer software for plant design, real-time
simulation and tracking of plant processes, and
operator training and process improvement including
the ability to forecast problems and provide historical
control information for use in industrial manufacturing
industries.
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(540)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.09.10
Kunngjøringsdato: 2015.09.21
Int.reg.nr:
1247492
Int.reg.dato:
2014.12.19
Registreringen
2024.12.19
utløper:
Nasj. ref.nr:
201506139
Notifikasjonsdato: 2015.05.21
Gjengivelse av merket:
LATIN GRAMMY AWARDS
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Natonal Academy of Recording Arts & Sciences, Inc.,
3030 Olympic Blvd., US-CA90404 SANTA MONICA,
USA
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 41 Entertainment services, namely, an annual award
program for presentation of awards in recognition of
distinguished achievement in the field of Latin music;
educational services, namely, providing incentives to
people to demonstrate excellence in the field of Latin
music through the issuance of awards.
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.09.10
Kunngjøringsdato: 2015.09.21
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.09.10
Kunngjøringsdato: 2015.09.21
Int.reg.nr:
1247579
Int.reg.dato:
2015.02.11
Registreringen
2025.02.11
utløper:
Nasj. ref.nr:
201506148
Notifikasjonsdato: 2015.05.21
Søknadsprioritet:
2014.09.01, EM, 013218284
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
LCS International SAS, Rue Icare, Aéroparc 1, FR67690 ENTZHEIM, Frankrike
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 9 Mobile phone protection accessories, namely socks,
63
internasjonale varemerkeregistreringer
(111)
(151)
(180)
covers, screen protectors, cases, bumpers,
customisation kits, lanyards; tablet protection
accessories, namely covers, cases, screen protectors,
customisation kits; digital camera protection
accessories, namely socks, covers, cases, lanyards.
Klasse 28 Game console protection accessories, namely socks,
covers, cases, lanyards.
(450)
(210)
(220)
(300)
(540)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.09.10
Kunngjøringsdato: 2015.09.21
Int.reg.nr:
Int.reg.dato:
Registreringen
utløper:
Nasj. ref.nr:
Notifikasjonsdato:
Søknadsprioritet:
(210)
(220)
(300)
(540)
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Fritz Schur Consumer Products A/S, Esplanaden 40,
DK-1263 KØBENHAVN K, Danmark
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 4 Fuels; combustible briquettes; coal briquettes;
firelighters; wood spills for lighting; coal; wood
briquettes; lighting fuel for use in ignition of charcoal
(fuel); charcoal briquettes and other fuel; briquettes
(fuel) for lighting.
Klasse 11 Barbecue starters; outdoor barbecue apparatus;
barbecue apparatus for cooking purposes; accessories
(not included in other classes) for the aforementioned
barbecue apparatus; roasting apparatus; roasting spits;
griddles for outdoor barbecue apparatus; lighters for
ignition in outdoor barbecue apparatus; hoods for
barbecue apparatus.
(450)
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Valentino SpA, Via Turati 16/18, IT-20121 MILANO,
Italia
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 9 Optical apparatus and instruments, optical lenses,
magnifying glasses, monocles, binoculars, opera
glasses, goggles for sports, goggles for skiing, contact
lenses, cases for contact lenses, spectacles,
sunglasses, pince-nez; pince-nez mountings, cases for
spectacles and sunglasses, cases for pince-nez, chains
for spectacles and for sunglasses, frames for
spectacles and sunglasses, eyeglass cords; telephone
receivers, telephone apparatus, video telephones,
mobile phones, antennas for mobile phones, batteries
for mobile phones, chargers for mobile phones, cases
for mobile phones, mobile phone straps, microphones
for mobile phones, loudspeakers for mobile phones,
earphones for mobile phones, hands-free kits for
mobile phones; apparatus and instruments for
recording, transmission or reproduction of sounds or
images, magnetic data carriers, recording discs, sound
recording discs, sound recording carriers, radios,
television apparatus, recorded video discs, recorded
video tapes, video recorders, compact discs, compact
disc players, compact disc portable music players,
portable music players, cases for portable music
players; video cassettes, DVD players, DVD recorders;
photographic and cinematographic apparatus and
instruments, television cameras, digital cameras, video
cameras; apparatus for recording, data processing and
computer equipment, recorded computer software,
downloadable computer programs, computers, floppy
disks, computer keyboards, compact discs, computer
peripheral devices, magnetic cards, monitors, optical
discs, notebook computers, mouse pads, computer
game programs; chronographs, electronic agendas;
protective helmets.
Klasse 16 Stationery, namely paper, writing paper, loose-leaf
paper, exercise books, address books and notebooks,
numerical and alphabetical inserts, envelopes,
paperboard, albums, business cards, document files,
writing and marking instruments, namely fountain pens,
ball-point pens, felt-tip markers, marking pens, pencils
and pencil leads, refills for pens, erasers, printed
matter, periodical publications, books, printing blocks,
leaflets.
Klasse 41 Arranging, conducting and organization of fashion
shows, and exhibitions for cultural, entertainment and
sporting purposes, also via the Internet and other
electronic media; organization of courses, exhibitions,
congresses, conferences, seminars and training
workshops, also via the Internet and other electronic
media; education; entertainment; providing of training
and updating in the field of trade fairs; publishing
services, namely publication of magazines, catalogs
and leaflets also via the Internet and other electronic
media; production of shows; translation services.
Int.reg.nr:
1247589
Int.reg.dato:
2015.02.13
Registreringen
2025.02.13
utløper:
Nasj. ref.nr:
201506149
Notifikasjonsdato: 2015.05.21
Søknadsprioritet:
2014.08.19, EM, 013186283
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et
1247592
2014.12.30
2024.12.30
201506150
2015.05.21
2014.07.10, IT,
MI2014C006835
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et
(111)
(151)
(180)
2015.09.21 - nr 39/15
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.09.10
Kunngjøringsdato: 2015.09.21
(450)
64
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.09.10
Kunngjøringsdato: 2015.09.21
internasjonale varemerkeregistreringer
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
(111)
(151)
(180)
Int.reg.nr:
1247600
Int.reg.dato:
2015.01.16
Registreringen
2025.01.16
utløper:
Nasj. ref.nr:
201506151
Notifikasjonsdato: 2015.05.21
Søknadsprioritet:
2014.08.20, EM, 013186788
Gjengivelse av merket:
(210)
(220)
(300)
(540)
2015.09.21 - nr 39/15
Int.reg.nr:
1247675
Int.reg.dato:
2015.04.14
Registreringen
2025.04.14
utløper:
Nasj. ref.nr:
201506161
Notifikasjonsdato: 2015.05.21
Søknadsprioritet:
2014.10.20, BX, 1297828
Gjengivelse av merket:
Dryonic
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
STO SE & Co. KGaA, Ehrenbachstrasse 1, DE-79780
STÜHLINGEN, Tyskland
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 1 Chemical compositions for use in construction;
moisture-repellent chemical substances for use in
construction; moisture-proof chemical compounds for
use in construction, coating preparations for use in
construction, other than paints.
Klasse 2 Paints, varnishes, lacquers, glazes; including all of the
aforesaid goods with water-repellent, water-absorbent,
water-regulating and water-releasing properties; paint
compounds for interior and exterior surface coatings;
masonry paints, primers in the form of paints and
lacquers.
Klasse 19 Building materials (non-metallic); coatings (building
materials); mortar for building; mastics for construction.
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
(546) Merket er et
(730) Innehaver:
Riskco B.V., Maliebaan 22, NL-3581CP UTRECHT,
Nederland
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 35 Advertising; business management; business
administration; office functions; publicity and marketing
services; preparation and checking of annual accounts;
bookkeeping; business project management; interim
management; consultancy of business office functions,
business communication, business strategy, business
organization and business economics; business
research and advisory services; business process
management; information and consultancy with regard
to all the aforesaid services; the aforesaid services
whether or not provided via electronic channels,
including the internet.
Klasse 36 Insurance; financial affairs; monetary services;
actuarial services; insurance actuarial services;
actuarial services relating to financial transactions;
information and consultancy with regard to all the
aforesaid services; the aforesaid services whether or
not provided via electronic channels, including the
internet.
Klasse 42 Design and development of computer software;
computer programming; updating of computer software;
providing of software; consultancy and information in
the field of computer technologies and relating to
computer software; rental of computer software in the
field of actuarial services; consultancy via helpdesk
relating to computerised automation; quality control;
certification relating to actuarial services; information
and consultancy with regard to all the aforesaid
services; the aforesaid services whether or not
provided via electronic channels, including the internet.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.09.10
Kunngjøringsdato: 2015.09.21
Int.reg.nr:
1247629
Int.reg.dato:
2015.03.24
Registreringen
2025.03.24
utløper:
Nasj. ref.nr:
201506157
Notifikasjonsdato: 2015.05.21
Søknadsprioritet:
2014.12.16, BX, 1301253
Gjengivelse av merket:
THE GLASS STORY
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Dutch Independent Retail Holding B.V., Papiermolen
30, NL-3994DK HOUTEN, Nederland
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 9 Contact lenses, eyeglass frames, lenses and other
optical articles and instruments.
Klasse 44 Services of opticians, optometrists, eye care
specialists, audiologists, as well as advice related to
the aforementioned services; medical advice regarding
eyes and ears and sight improvement; performing of
eye tests; hearing improvement; performing of hearing
tests and fitting and adjusting hearing aids; audiological
services of experts, including advice about the choice
of hearing and audiological apparatus and instruments,
as well as their parts and accessories.
(450)
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(540)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.09.15
Kunngjøringsdato: 2015.09.21
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.09.10
Kunngjøringsdato: 2015.09.21
Int.reg.nr:
1247695
Int.reg.dato:
2015.04.15
Registreringen
2025.04.15
utløper:
Nasj. ref.nr:
201506166
Notifikasjonsdato: 2015.05.21
Gjengivelse av merket:
BLUE ENDO
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Axtrocare GmbH, Wiesenstrasse 1, DE-78166
DONAUESCHINGEN-PFOHREN, Tyskland
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments; medical apparatus and instruments, in
particular for use in the fields of surgery, urology and
gynaecology; medical and surgical apparatus and
instruments for use in the fields of endoscopy,
laparoscopy, arthroscopy, sinuscopy and thoracoscopy.
65
internasjonale varemerkeregistreringer
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(540)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.09.14
Kunngjøringsdato: 2015.09.21
cigarettes; electronic cigars, electronic pipes, cartridges
for electronic cigarettes, electronic cigars and electronic
pipes, liquids for electronic cigarettes, electronic cigars
and electronic pipes; electronic cigarettes for use as an
alternative to traditional cigarettes; electronic nicotine
inhalation devices; vaporising devices for tobacco,
tobacco products and tobacco substitutes; smoker's
articles for electronic cigarettes; chargers, cigarette
extinguishers and accessories for the aforesaid goods
and parts and fittings for use in connection with the
aforesaid goods.
Int.reg.nr:
1247741
Int.reg.dato:
2015.03.11
Registreringen
2025.03.11
utløper:
Nasj. ref.nr:
201506178
Notifikasjonsdato: 2015.05.21
Gjengivelse av merket:
(450)
(546) Merket er et
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(111)
(151)
(180)
(730) Innehaver:
ZORTRAX sp. z o.o., CEZAL Business Center, ul. Kard
St.Wyszynskiego 1 bud. B lok.219, PL-10-457
OLSZTYN, Polen
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 9 Printers, software, computer software, computer
software (programs), process control software, saved
data files.
(210)
(220)
(300)
(540)
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.09.14
Kunngjøringsdato: 2015.09.21
Int.reg.nr:
Int.reg.dato:
Registreringen
utløper:
Nasj. ref.nr:
Notifikasjonsdato:
Søknadsprioritet:
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.09.11
Kunngjøringsdato: 2015.09.21
Int.reg.nr:
Int.reg.dato:
Registreringen
utløper:
Nasj. ref.nr:
Notifikasjonsdato:
Søknadsprioritet:
1247796
2014.09.11
2024.09.11
201506183
2015.05.21
2014.03.13, GB,
UK00003046567#@#2014.06.
17, GB, UK00003060233
Gjengivelse av merket:
OEX
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
GO Outdoors Limited, Cuthbert House, Arley Street,
GB-S24QP SHEFFIELD, SOUTH YORKSHIRE,
Storbritannia
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 18 Bags; rucksacks and rucksack frames; rucksacks, day
sacks, backpacks and bags for use in sporting and
outdoor pursuits; camping bags; bags for climbers;
walking sticks; walking poles; hiking poles; shooting
sticks; parts and fittings for all of the aforesaid goods.
Klasse 20 Furniture; outdoor furniture; camping furniture; chairs;
stools; bed chairs; folding chairs and stools; folding
beds; camp beds; mattresses; mattresses for camping;
bedding; sleeping bags; bags for sleeping bags;
sleeping bags for camping; sleeping mats; roll mats;
ground mats; pillows; cushions; air beds; air
mattresses; air pillows; air cushions; tent pegs; tent
poles; parts and fittings for all of the aforesaid goods.
Klasse 22 Tents; canopies; bivouacs; awnings; tarpaulins; ropes,
string and twine; ground sheets; ground coverings for
tents; bags and covers for tents; hammocks; nets;
fishing nets; parts and fittings for all of the aforesaid
goods.
Klasse 25 Clothing; footwear; headgear; articles of outer
clothing; articles of clothing, footwear and headgear for
use in sporting and outdoor pursuits, including
camping, walking, hiking, trekking, running, fishing,
hunting, cycling, boating, sailing, climbing, skiing and
equestrian activities; waterproof clothing; thermal
clothing; jackets; coats; wind resistant jackets and
coats; softshell jackets; fleeces; gilets; smocks;
legwear; trousers; over trousers; breeches; salopettes;
jodhpurs; shorts; base layer bottoms; knitwear; shirts;
sweatshirts; pullovers; t-shirts; vests; base layer tops;
mid layer tops; clothes linings; gloves, mitts; scarves;
belts; braces; swimwear, wetsuits, underwear; thermal
underwear; socks; hats; caps; buffs; balaclavas;
gaiters; boots; shoes; walking boots and shoes;
trekking boots and shoes; climbing boots and shoes;
sandals; waterproof boots and shoes; wellington boots;
fishing boots; fishing waders; insoles; footbeds; parts
and fittings for footwear.
1247795
2014.09.04
2024.09.04
201506182
2015.05.21
2014.09.01, GB,
UK00003070636
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et
2015.09.21 - nr 39/15
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Nicocigs Limited, Unit 19 Wainwright Street, GB-B65TJ
BIRMINGHAM, Storbritannia
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 9 Batteries for electronic cigarettes; batteries for
electronic devices that are used for heating tobacco,
battery chargers for electronic cigarettes, battery
chargers for electronic devices that are used for
heating tobacco; USB chargers for electronic
cigarettes; USB chargers for electronic devices that are
used for heating tobacco, car chargers for electronic
cigarettes; car chargers for devices that are used for
heating tobacco; electronic rechargeable cigarette
cases, battery chargers, extinguishers and accessories,
parts and fittings for use in connection with the
aforesaid goods.
Klasse 11 Electronic vaporizers; apparatus for heating liquids;
apparatus for generating vapor.
Klasse 34 Tobacco, raw or manufactured; tobacco products;
cigars, cigarettes, cigarillos, tobacco for roll your own
cigarettes, pipe tobacco, chewing tobacco, snuff
tobacco, kretek; snus; tobacco substitutes (not for
medical purposes); smokers' articles, cigarette paper,
cigarette tubes, cigarette filters, tobacco tins, cigarette
cases, ashtrays, pipes, pocket apparatus for rolling
cigarettes, lighters, matches; tobacco sticks, heated
tobacco products, electronic devices that heat
cigarettes; electronic smoking devices; electronic
(450)
66
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.09.11
Kunngjøringsdato: 2015.09.21
internasjonale varemerkeregistreringer
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(540)
(111)
(151)
(180)
Int.reg.nr:
1247797
Int.reg.dato:
2014.09.18
Registreringen
2024.09.18
utløper:
Nasj. ref.nr:
201506184
Notifikasjonsdato: 2015.05.21
Gjengivelse av merket:
(210)
(220)
(540)
2015.09.21 - nr 39/15
Int.reg.nr:
1247802
Int.reg.dato:
2014.10.21
Registreringen
2024.10.21
utløper:
Nasj. ref.nr:
201506185
Notifikasjonsdato: 2015.05.21
Gjengivelse av merket:
T2
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Unilever N.V., Weena 455, NL-3013AL ROTTERDAM,
Nederland
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 21 Household or kitchen utensils and containers, tea
ware, namely tea pots, cups, glasses, mug, saucers;
jugs; bowls; tea accessories, namely strainers,
infusers, tea sticks, tea balls, and tongs; scooping
spoons; tea caddies; storage bins; jars; canister; tins;
tea cosies; coasters; trivets; flask; tea bag squeezer;
porcelain ware, forks, knives, teaspoon, glassware,
porcelain and earthenware not included in other
classes; heat insulated containers for beverages; non
electronic beverage percolators; non electric tea
kettles; tea mats (coasters); vessels for making ices
and iced drinks.
Klasse 30 Coffee, tea and tea products; tea extracts; carbonated
and non carbonated tea based beverages; iced tea; tea
and iced tea mix powders; non medicinal herbal tea
and infusions; iced beverages; ice lollies; ice cream;
sorbets, sugar, honey, chocolate, cake, biscuits, frozen
and non frozen confectionery, salt.
Klasse 35 Franchising services, namely consultation and
assistance in business management, organization and
promotion (group buying and group advertising);
advisory services included in this class relating to retail
and wholesale operations, tea, tea bars, tea rooms,
bars and restaurants and other establishments and
facilities engaged in providing food and drink; business
management; business management consultancy;
business administration; business consultancy;
business appraisal; franchising services, namely
consultation and assistance in business management,
organizations and promotion; franchising consultancy
and business support services; rendering technical
assistance in establishment and operation of retail
outlets, tea bars, tea rooms, bars and restaurants,
services included in this class relating to establishment,
management and operation of retail outlets, tea bars
and other food and drink related businesses, inclusive
of publicity and advertising services; distribution of
goods; wholesaling and retailing of tea including on-line
retail and wholesale sales; wholesaling and retailing of
tea based products, tea making utensils and apparatus
including apparatus for filtering, infusing and brewing
tea, electric tea makers, electrically heated apparatus
for infusing tea, teapots, tea cups and strainers, tea
towels, tea cloths, household and kitchen utensils and
containers and equipment, all of the forgoing including
on-line retail sales; business advisory services relating
to the setting up of and running of tea rooms, bars and
restaurants and other establishments and facilities
engaged in providing food and drink; franchising
services, namely consultation and assistance in
business management, organization and promotion
related to tea store, cafe, bars and restaurants; retail
services for making sales of tea, tea-based products
and tea making hardware such as tea pots, tea cups
and tea strainers; loyalty related services including
loyalty reward programs.
(450)
(546) Merket er et
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
QINGYUAN GADMEI ELECTRONICS TECHNOLOGY
CO., LTD., Yinzhan Linchang, CN- QINGCHENG
DISTRICT, QINGYUAN CITY, GUANGDONG
PROVINCE, Kina
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 9 Data processing apparatus; computer memories;
computers; computer peripheral devices; computer
software [recorded]; computer software, recorded;
couplers [data processing equipment]; portable
computers; navigational instruments; modems; portable
telephones; satellite navigational apparatus; global
positioning system [GPS] apparatus; cases for
telephones; audio- and video-receivers; television
apparatus; portable media players; earbuds; learning
machines; electronic teaching and learning apparatus;
wires, electric; materials for electricity mains [wires,
cables]; video screens; chargers for electric batteries;
batteries, electric.
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.09.11
Kunngjøringsdato: 2015.09.21
Int.reg.nr:
Int.reg.dato:
Registreringen
utløper:
Nasj. ref.nr:
Notifikasjonsdato:
Søknadsprioritet:
1247839
2014.12.12
2024.12.12
201506186
2015.05.21
2014.08.19, DE, 30 2014 058
021.7/09
Gjengivelse av merket:
VACUU-CONTROL
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
VACUUBRAND GMBH + CO KG, Alfred-Zippe-Strasse
4, DE-97877 WERTHEIM, Tyskland
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 7 Vacuum pumps and vacuum apparatus and vacuum
installations combined thereof; parts of the above
mentioned goods, in particular vacuum tubes,
connectors, flanges, valves, slide valves, traps,
condensation traps, filters; fittings and systems for
central vacuum generation for a number of
decentralized vacuum apparatus; liquid suction
machines and devices for collecting liquids.
Klasse 9 Measuring, control, remote control, regulating,
monitoring and vacuum leak detecting equipment for
vacuum pumps, vacuum apparatus and vacuum
installations; vacuum gauges; laboratory apparatus of
any kind; computer software for the control, for the
operation and for the user interface of laboratory and
industrial equipment of any kind, in particular of
vacuum pumps, vacuum apparatus and vacuum
installations and of measuring, control, remote control,
regulating, monitoring and vacuum leak detecting
equipment for vacuum pumps, vacuum apparatus and
vacuum installations; machine-like vacuum leak
detectors.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.09.11
Kunngjøringsdato: 2015.09.21
67
internasjonale varemerkeregistreringer
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(540)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.09.16
Kunngjøringsdato: 2015.09.21
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
Int.reg.nr:
1247840
Int.reg.dato:
2015.01.16
Registreringen
2025.01.16
utløper:
Nasj. ref.nr:
201506187
Notifikasjonsdato: 2015.05.21
Gjengivelse av merket:
SLEEP PLANET
M.VERA
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.09.11
Kunngjøringsdato: 2015.09.21
(450)
Int.reg.nr:
1247857
Int.reg.dato:
2015.02.20
Registreringen
2025.02.20
utløper:
Nasj. ref.nr:
201506188
Notifikasjonsdato: 2015.05.21
Søknadsprioritet:
2014.09.16, EM, 013258033
Gjengivelse av merket:
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
JIMCO FLO-D
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Jimco A/S, Mjølbyvej 7, DK-5900 RUDKØBING,
Danmark
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 1 Ozone and UV-C for the neutralisation, degradation or
decontamination of greases, odorants and other
substances formed in commercial and domestic
kitchens and for the sterilisation and disinfecting of
water, air and surfaces including in the food industry, in
laboratories, hospitals and similar institutions.
Klasse 10 Ultraviolet ray lamps for medical purposes and ozone
production.
Klasse 11 Ozone and UV-C based apparatus for the elimination
of microorganisms, including bacteria, fungi, germs and
viruses; ozone and UV-C based apparatus for
sterilisation, neutralisation, disinfection and
decontamination, in particular by means of ozone
produced by UV-C; ventilation installations and
apparatus for stationary installations; air conditioning
fans; ventilation systems for the neutralisation,
degradation or decontamination of greases, odorants
and other substances by means of ozone, including
ventilation systems and extractor hoods for commercial
or domestic kitchens; air and water purifying apparatus,
installations, equipment and machines, including
purification installations for sewage; air and water
purifying equipment containing ultraviolet sterilisation
units and/or ultraviolet ray lamps for the formation and
removal of ozone; ultra-violet ray lamps, not for medical
purposes.
(450)
Int.reg.nr:
1247870
Int.reg.dato:
2015.03.16
Registreringen
2025.03.16
utløper:
Nasj. ref.nr:
201506190
Notifikasjonsdato: 2015.05.21
Søknadsprioritet:
2014.10.06, EM, 013331798
Gjengivelse av merket:
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
HILDING ANDERS INTERNATIONAL AB, Östra
Varvsgatan 4, SE-21175 MALMÖ, Sverige
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 20 Furniture, beds, bedding (except linen), pillows,
mattresses, cushions, bed bases, bed headboards, bed
frames, settees, divans.
Klasse 24 Bed clothes, sheets (textile), pillowcases, bed
blankets, quilts, bedspreads, textiles, upholstery
fabrics, mattress covers, loose covers for furniture,
pillow shams, bed covers of paper.
Klasse 35 Marketing and retail services relating to furniture and
home furnishings, including beds and other bedroom
furniture, bedding, bed bases, bed frames, bed
headboards, settees, mattresses, pillows, bed clothes,
bed spreads, upholstery fabrics and mattress covers;
arranging of exhibitions for commercial or advertising
purposes.
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
AKRO-PLASTIC GmbH, Industriegebiet Brohltal-Ost,
Im Stiefelfeld 1, DE-56651 NIEDERZISSEN, Tyskland
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 1 Unprocessed plastics, polymers, artificial resins,
bioplastics, biopolymers, bioresins.
Klasse 17 Semi-processed compounds of plastics and resins;
crude fibres of plastics; extruded plastics; plastic films,
not for wrapping.
(450)
2015.09.21 - nr 39/15
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.09.14
Kunngjøringsdato: 2015.09.21
Int.reg.nr:
1247872
Int.reg.dato:
2015.03.16
Registreringen
2025.03.16
utløper:
Nasj. ref.nr:
201506191
Notifikasjonsdato: 2015.05.21
Søknadsprioritet:
2014.09.19, EM, 013274931
Gjengivelse av merket:
NON-SMOKER
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
WEILBURGER Coatings GmbH, Ahäuser Weg 12-22,
DE-35781 WEILBURG, Tyskland
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 1 Chemical substances (chemicals) for the production of
coatings; coating agents (chemicals), except lacquers
and paints.
Klasse 2 Colours; lacquers and varnishes; lacquers and
varnishes; varnish paints; coatings; primers (lacquers
and paints); preservatives against rust; thinners for
varnishes; thinners for lacquers; thinners for inks.
(450)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.09.11
Kunngjøringsdato: 2015.09.21
68
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.09.14
Kunngjøringsdato: 2015.09.21
internasjonale varemerkeregistreringer
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(540)
Int.reg.nr:
1247873
Int.reg.dato:
2015.02.24
Registreringen
2025.02.24
utløper:
Nasj. ref.nr:
201506192
Notifikasjonsdato: 2015.05.21
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et
forestry; unprocessed artificial resins, unprocessed
plastics; soil fertilizers; fire extinguishing compositions;
tempering and soldering preparations; chemical
substances for preserving foodstuffs; tanning materials;
adhesives for use in industry.
Klasse 4 Industrial oils and greases; lubricants; dust absorbing,
wetting and binding compositions; fuels (including
motor spirit) and lighting fuel; candles, wicks (lighting).
Klasse 41 Education; training; entertainment; sporting and
cultural activities; editing of books, of magazines;
lending libraries; animal training; show and film
production; rental of films, phonographic recordings,
cinema projection apparatus and accessories, stage
scenery; videotape editing; organization of competitions
concerning education or entertainment; organization
and conducting of colloquiums, conferences,
conventions; organization of exhibitions for cultural or
educational purposes; operating of lotteries; booking of
seats for shows.
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Fatboy the Original B.V., De Steenbok 19-21, NL5215MG 'S-HERTOGENBOSCH, Nederland
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 11 Lighting apparatus; fixtures for lighting; bulbs for
lightings; led lighting; chandeliers.
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(540)
(450)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.09.14
Kunngjøringsdato: 2015.09.21
(111)
(151)
(180)
Int.reg.nr:
1247884
Int.reg.dato:
2015.03.30
Registreringen
2025.03.30
utløper:
Nasj. ref.nr:
201506193
Notifikasjonsdato: 2015.05.21
Gjengivelse av merket:
(210)
(220)
(540)
(210)
(220)
(300)
(540)
Int.reg.nr:
1247898
Int.reg.dato:
2015.04.01
Registreringen
2025.04.01
utløper:
Nasj. ref.nr:
201506195
Notifikasjonsdato: 2015.05.21
Gjengivelse av merket:
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
The mark consists of English letters "NITECORE",
which is a coined word, has non meaning.
(730) Innehaver:
SYSMAX INDUSTRY TRADING COMPANY LIMITED,
Room 1407-1408, Glorious Tower, 850 Dongfeng
Road East, CN-510600 YUEXIU DISTRICT,
GUANGZHOU, GUANGDONG, Kina
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 9 Batteries, electric; battery chargers; computer
peripheral devices; neon light; satellite navigational
apparatus; headphones; materials for electricity mains
[wires, cables]; semi-conductors; sockets, plugs and
other contacts [electric connections]; remote control
apparatus.
Klasse 11 Torches for lighting; lighting apparatus and
installations; diving lights; cooking apparatus and
installations; refrigerating apparatus and machines; air
conditioning installations; heat accumulators; water
conduits installations; solar thermal collectors [heating];
radiators [heating].
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
The trademark consists of stylized wording
"Gnovocad".
(730) Innehaver:
Suzhou Gstarsoft Co., Ltd., Suzhou Industrial Park,
International Science Park, CN- SUZHOU, JIANGSU,
Kina
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 9 Magnetic data media; computer software, recorded;
optical data media; integrated circuit cards [smart
cards]; computer programmes [programs], recorded;
computer programs [downloadable software]; computer
software, recorded; computer peripheral devices;
computer operating programs, recorded; computers.
(111)
(151)
(180)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.09.14
Kunngjøringsdato: 2015.09.21
(546) Merket er et
(546) Merket er et
(450)
2015.09.21 - nr 39/15
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.09.14
Kunngjøringsdato: 2015.09.21
(450)
Int.reg.nr:
1247889
Int.reg.dato:
2015.02.17
Registreringen
2025.02.17
utløper:
Nasj. ref.nr:
201506194
Notifikasjonsdato: 2015.05.21
Søknadsprioritet:
2015.01.22, FR, 013666037
Gjengivelse av merket:
ART OF OIL MOTUL
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Motul, 119, Boulevard Félix Faure, FR-93300
AUBERVILLIERS, Frankrike
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 1 Chemical products for use in industry, science,
photography, as well as in agriculture, horticulture and
69
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.09.15
Kunngjøringsdato: 2015.09.21
internasjonale varemerkeregistreringer
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(540)
(111)
(151)
(180)
Int.reg.nr:
1247926
Int.reg.dato:
2015.03.20
Registreringen
2025.03.20
utløper:
Nasj. ref.nr:
201506196
Notifikasjonsdato: 2015.05.21
Gjengivelse av merket:
(210)
(220)
(540)
2015.09.21 - nr 39/15
Int.reg.nr:
1248000
Int.reg.dato:
2015.02.23
Registreringen
2025.02.23
utløper:
Nasj. ref.nr:
201506260
Notifikasjonsdato: 2015.05.28
Gjengivelse av merket:
TARAXAGUM
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Continental Reifen Deutschland GmbH, Vahrenwalder
Str. 9, DE-30165 HANNOVER, Tyskland
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 7 Machine coupling and transmission components
(except for land vehicles); agricultural implements other
than hand-operated; drive belts; machine belts; v-belts;
v-ribbed belts; synchronous belts; lifting belts; carrying
straps; conveyor belts; air springs; convolution air
springs.
Klasse 12 Vehicles tyres; solid rubber tyres; inner tubes for
pneumatic tyres; parts of vehicles, in particular car
seats.
Klasse 17 Rubber, Gutta-percha; plastics in extruded form for
use in manufacture; packing, stopping and insulating
materials; decorative plastic sheets for the coating of
surfaces; stuffing of rubber or plastic; flexible pipes, not
of metal.
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(540)
(546) Merket er et
(730) Innehaver:
LaZoupa AG, Grubenstrasse 9, CH-8045 ZÜRICH,
Sveits
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 29 Pre-cooked dishes based on meat, fish, vegetables
and potatoes, particularly soups and salads.
Klasse 30 Pre-cooked dishes based on pasta and rice,
particularly sauces.
Klasse 32 Non-alcoholic beverages; beverages based on fruit
and vegetable juices; syrups.
Klasse 43 Services for providing food and drink; food and drink
catering; restaurant, bar and coffee house services;
services providing foodstuffs and beverages to take
away.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.09.16
Kunngjøringsdato: 2015.09.21
Int.reg.nr:
1247927
Int.reg.dato:
2015.04.22
Registreringen
2025.04.22
utløper:
Nasj. ref.nr:
201506197
Notifikasjonsdato: 2015.05.21
Gjengivelse av merket:
(450)
(546) Merket er et
(111)
(151)
(180)
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
RCC - COMÉRCIO INTERNACIONAL DE TEXTEIS,
S.A., Rua João de Deus, Nº 6, Sala 1, PT-4100-456
PORTO, Portugal
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 25 Clothing, shoes and headgear for wear.
(450)
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(210)
(220)
(300)
(540)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.09.10
Kunngjøringsdato: 2015.09.21
Int.reg.nr:
1248014
Int.reg.dato:
2015.04.15
Registreringen
2025.04.15
utløper:
Nasj. ref.nr:
201506261
Notifikasjonsdato: 2015.05.28
Søknadsprioritet:
2014.11.26, EM, 013499322
Gjengivelse av merket:
PERMEGUARD
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Siemens Plc, Faraday House, Sir William Siemens
Square, Frimley, GB-GU168QD CAMBERLEY,
SURREY, Storbritannia
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 9 Electrical equipment, transformers and electrical
connectors, all the aforementioned goods for use in
subsea environment; parts and fittings for all the
aforementioned goods.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.09.16
Kunngjøringsdato: 2015.09.21
(450)
70
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.09.10
Kunngjøringsdato: 2015.09.21
internasjonale varemerkeregistreringer
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
Int.reg.nr:
1248074
Int.reg.dato:
2015.01.27
Registreringen
2025.01.27
utløper:
Nasj. ref.nr:
201506264
Notifikasjonsdato: 2015.05.28
Søknadsprioritet:
2014.08.11, BX, 1293978
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(540)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(540)
Int.reg.nr:
1248143
Int.reg.dato:
2015.03.31
Registreringen
2025.03.31
utløper:
Nasj. ref.nr:
201506271
Notifikasjonsdato: 2015.05.28
Gjengivelse av merket:
POPIT
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Egbert Wilms, Witikonerstrasse 105, CH-8032
ZÜRICH, Sveits
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 16 Packaging materials of paper, cardboard or plastic
materials.
Klasse 29 Dried and cooked fruit as well as crystallized fruit.
Klasse 30 Lollipops, jellied candy, dragees, licorice products
(confectionery), marshmallow, jelly beans, fruit jelly and
nougatine.
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Koninklijke Philips NV, High Tech Campus 5, NL5656AE EINDHOVEN, Nederland
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 8 Electric shavers; razors; battery powered shavers and
beard trimmers; hair and beard trimmers; apparatus for
shaving and trimming body hair; nose and ear hair
trimmers; epilators; blades and shaving foils for electric
shavers; hand-operated hair clippers; as well as parts
of the aforesaid goods.
(450)
2015.09.21 - nr 39/15
(450)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.09.11
Kunngjøringsdato: 2015.09.21
(111)
(151)
(180)
Int.reg.nr:
1248130
Int.reg.dato:
2015.04.07
Registreringen
2025.04.07
utløper:
Nasj. ref.nr:
201506269
Notifikasjonsdato: 2015.05.28
Gjengivelse av merket:
(210)
(220)
(300)
(540)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.09.10
Kunngjøringsdato: 2015.09.21
Int.reg.nr:
1248166
Int.reg.dato:
2015.04.22
Registreringen
2025.04.22
utløper:
Nasj. ref.nr:
201506273
Notifikasjonsdato: 2015.05.28
Søknadsprioritet:
2014.11.20, EM, 013477311
Gjengivelse av merket:
STREET
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Street One GmbH, Hunäusstrasse 5, DE-29227
CELLE, Tyskland
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 25 Bath robes; bridesmaids wear; christening robes;
clothing for fishermen; ski wear; corsets; bed wear and
night wear.
Klasse 35 Retailing of clothing and clothing accessories.
Klasse 40 Clothing alteration; tailoring or dressmaking.
Klasse 42 Clothing design; clothing design services.
(450)
(546) Merket er et
(111)
(151)
(180)
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(210)
(220)
(300)
(540)
(730) Innehaver:
KOZMETIK PLUS DOO, Bulevara cara Konstantina 8286, RS-18000 NIS, Serbia
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 5 Dietetic substances for medical use; rice-based baby
food.
Klasse 30 Rice; flour and preparations made from cereals;
bread; pastry and confectionery.
(450)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.09.14
Kunngjøringsdato: 2015.09.21
Int.reg.nr:
1248169
Int.reg.dato:
2015.04.22
Registreringen
2025.04.22
utløper:
Nasj. ref.nr:
201506276
Notifikasjonsdato: 2015.05.28
Søknadsprioritet:
2015.02.09, CH, 672255
Gjengivelse av merket:
HAWA SUONO
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Hawa AG, Untere Fischbachstrasse 4, CH-8932
METTMENSTETTEN, Sveits
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 6 Fittings of metal for construction and fittings of metal
for furniture, particularly door and window fittings.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.09.10
Kunngjøringsdato: 2015.09.21
(450)
71
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.09.10
Kunngjøringsdato: 2015.09.21
internasjonale varemerkeregistreringer
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(540)
(111)
(151)
(180)
Int.reg.nr:
1248187
Int.reg.dato:
2014.11.20
Registreringen
2024.11.20
utløper:
Nasj. ref.nr:
201506278
Notifikasjonsdato: 2015.05.28
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et
(210)
(220)
(540)
2015.09.21 - nr 39/15
Int.reg.nr:
1248190
Int.reg.dato:
2014.11.11
Registreringen
2024.11.11
utløper:
Nasj. ref.nr:
201506280
Notifikasjonsdato: 2015.05.28
Gjengivelse av merket:
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
VINVINTAE LUXURY WINE SPECIALISTS S.L.,
General Vara de Rey, 5, ES-26003 LOGROÑO (LA
RIOJA), Spania
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 33 Alcoholic beverages (except beers).
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(540)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.09.14
Kunngjøringsdato: 2015.09.21
Int.reg.nr:
1248188
Int.reg.dato:
2014.11.20
Registreringen
2024.11.20
utløper:
Nasj. ref.nr:
201506279
Notifikasjonsdato: 2015.05.28
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
Stylized image of embroidery composed of triangular
and diamond entwined figures and the inscription
BULGARIANA in Latin and Cyrillic characters located
at the bottom of the composition.
(561) Translitterasjon (uttale) av merket eller ord i
merket:
Bulgariana
(566) Oversettelse av merket eller ord i merket:
Bulgariana
(730) Innehaver:
Robert Hayk, Mladost sq., bl. 54A app.12, floor 3,
entr.4, BG-1000 SOFIA, Bulgaria
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 33 Alcoholic beverages (except beers).
MATSU
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
VINTAE LUXURY WINE SPECIALISTS S.L., General
Vara de Rey, 5, ES-26003 LOGROÑO (LA RIOJA),
Spania
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 33 Wines.
(450)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.09.10
Kunngjøringsdato: 2015.09.21
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.09.14
Kunngjøringsdato: 2015.09.21
Int.reg.nr:
Int.reg.dato:
Registreringen
utløper:
Nasj. ref.nr:
Notifikasjonsdato:
Søknadsprioritet:
1248191
2014.10.16
2024.10.16
201506281
2015.05.28
2014.09.10, IT,
BZ2014C000327
Gjengivelse av merket:
LINGAM
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
JARA S.R.L, Via dei Cappuccini, 5, IT-39100
BOLZANO (BZ), Italia
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 35 Advertising; business management; business
administration; office functions; advertising by mail
order; advertising; publicity; advertising agencies;
publicity agencies; arranging newspaper subscriptions
for others; arranging subscriptions to
72
internasjonale varemerkeregistreringer
telecommunication services for others; auctioneering;
bill-posting; outdoor advertising; book-keeping;
accounting; business management assistance;
business inquiries; business management of hotels;
business management of performing artists; business
management of sports people; business information;
business appraisals; business investigations; business
research; business auditing; business management
consultancy; business management and organization
consultancy; business organization consultancy;
commercial or industrial management assistance;
commercial information agencies; commercial
information and advice for consumers [consumer
advice shop]; commercial administration of the
licensing of the goods and services of others;
compilation of statistics; compilation of information into
computer databases; professional business
consultancy; cost price analysis; data search in
computer files for others; demonstration of goods;
direct mail advertising; dissemination of advertising
matter; distribution of samples; document reproduction;
economic forecasting; business efficiency expert
services; employment agencies; organization of fashion
shows for promotional purposes; import-export
agencies; invoicing; layout services for advertising
purposes; advisory services for business management;
computerized file management; marketing research;
marketing studies; marketing; modelling for advertising
or sales promotion; news clipping services; office
machines and equipment rental; on-line advertising on
a computer network; opinion polling; organization of
exhibitions for commercial or advertising purposes;
organization of trade fairs for commercial or advertising
purposes; outsourcing services [business assistance];
payroll preparation; personnel recruitment; personnel
management consultancy; photocopying services;
presentation of goods on communication media, for
retail purposes; price comparison services;
procurement services for others [purchasing goods and
services for other businesses]; production of
advertising films; psychological testing for the selection
of personnel; public relations; publication of publicity
texts; publicity columns preparation; publicity material
rental; radio advertising; radio commercials; relocation
services for businesses; rental of photocopying
machines; rental of advertising space; rental of
advertising time on communication media; rental of
vending machines; retail or wholesale services for
pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations
and medical supplies; sales promotion for others;
secretarial services; shop window dressing; shorthand;
sponsorship search; drawing up of statements of
accounts; systemization of information into computer
databases; tax preparation; telemarketing services;
telephone answering for unavailable subscribers;
television advertising; television commercials;
transcription; typing; updating of advertising material;
word processing; writing of publicity texts.
Klasse 36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs; accident insurance underwriting;
accommodation bureaux [apartments); actuarial
services; financial analysis; antique appraisal;
apartment house management; jewellery [jewelry
(Am.)] appraisal; jewellery appraisal; jewelry appraisal;
art appraisal; banking; brokerage; brokerage of carbon
credits; business liquidation services, financial; capital
investments; fund investments; capital investment;
charitable fund raising; check (cheque) verification;
clearing, financial; clearing-houses, financial; credit
bureaux; credit card services; customs brokerage; debit
card services; debt collection agencies; debt advisory
services; deposits of valuables; financial evaluation of
wool; financial evaluation of standing timber; financial
valuation of standing timber; exchanging money;
factoring; financial evaluation [insurance, banking, real
estate]; financial information; financial consultancy;
financial management; financial sponsorship; financing
services; fire insurance underwriting; fiscal
assessments; fiscal valuations; health insurance
2015.09.21 - nr 39/15
underwriting; hire-purchase financing; lease-purchase
financing; home banking; housing agents; real estate
brokers; instalment loans; insurance underwriting;
insurance brokerage; insurance information; insurance
consultancy; issuance of credit cards; issue of tokens
of value; issuing of travellers' checks [cheques]; leasing
of real estate; leasing of farms; lending against
security; life insurance underwriting; loans [financing];
marine insurance underwriting; mortgage banking;
mutual funds; numismatic appraisal; organization of
collections; pawnbrokerage; provident fund services;
real estate agencies; real estate management; real
estate appraisal; rent collection; rental of offices [real
estate]; renting of flats; renting of apartments; repair
costs evaluation [financial appraisal]; retirement
payment services; safe deposit services; savings bank
services; securities brokerage; stocks and bonds
brokerage; stamp appraisal; stock exchange
quotations; stock brokerage services; surety services;
bail-bonding; guarantees; electronic funds transfer;
trusteeship; fiduciary.
Klasse 39 Transport; packaging and storage of goods; travel
arrangement; air transport; aircraft rental; ambulance
transport; armored-car transport; arranging of cruises;
arranging of travel tours; barge transport; boat
transport; boat storage; boat rental; booking of seats for
travel; bottling services; bus transport; car parking; car
transport; car rental; carting; chauffeur services; railway
coach rental; motor coach rental; courier services
[messages or merchandise]; delivery of goods; delivery
of newspapers; newspaper delivery; delivery of goods
by mail order; distribution of energy; electricity
distribution; escorting of travellers; ferry-boat transport;
flower delivery; franking of mail; freight [shipping of
goods]; freight forwarding; freight brokerage [forwarding
(Am.)]; freight brokerage; freighting; garage rental;
guarded transport of valuables; hauling; horse rental;
ice-breaking; launching of satellites for others;
lighterage services; marine transport; message
delivery; operating canal locks; packaging of goods;
parcel delivery; parking place rental; passenger
transport; piloting; pleasure boat transport; porterage;
railway transport; refloating of ships; refrigerator rental;
frozen-food locker rental; removal services; rental of
diving bells; rental of diving suits; rental of aircraft
engines; rental of warehouses; rental of storage
containers; rental of freezers; rental of vehicle roof
racks; rental of motor racing cars; rental of wheelchairs;
rescue operations [transport]; river transport; salvage of
ships; salvaging; shipbrokerage; sightseeing [tourism];
stevedoring; storage of goods; storage; warehousing;
storage information; physical storage of electronicallystored data or documents; taxi transport; towing; traffic
information; tram transport; streetcar transport;
transport of travellers; transport brokerage; transport
reservation; transport; transport and storage of waste;
transport and storage of trash; transport by pipeline;
transportation information; transportation logistics;
transporting furniture; travel reservation; railway truck
rental; underwater salvage; unloading cargo; vehicle
breakdown assistance [towing]; vehicle rental; water
distribution; water supplying; wrapping of goods.
(450)
73
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.09.14
Kunngjøringsdato: 2015.09.21
internasjonale varemerkeregistreringer
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
Int.reg.nr:
1248199
Int.reg.dato:
2015.04.16
Registreringen
2025.04.16
utløper:
Nasj. ref.nr:
201506282
Notifikasjonsdato: 2015.05.28
Søknadsprioritet:
2014.10.23, EM, 013394556
Gjengivelse av merket:
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
2015.09.21 - nr 39/15
Int.reg.nr:
1248224
Int.reg.dato:
2015.02.13
Registreringen
2025.02.13
utløper:
Nasj. ref.nr:
201506285
Notifikasjonsdato: 2015.05.28
Søknadsprioritet:
2014.10.30, CH, 669362
Gjengivelse av merket:
MECHMATIC
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
VBG Group Truck Equipment AB, Box 1216, SE-46228
VÄNERSBORG, Sverige
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 4 Lubricants; lubricants having cleaning properties.
Klasse 12 Accessories for coupling devices for towed vehicles,
namely, device for cleaning and lubrication.
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
(546) Merket er et
(730) Innehaver:
Sonova Holding AG, Laubisrütistrasse 28 , CH-8712
STÄFA, Sveits
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 9 Software for use in the field of audiology; software for
adjusting, programming, checking, testing and
monitoring hearing aids, hearing implants as well as
sound processors and related goods; sound
processors; cables; headsets; electric coils for
headphones; magnets for use in headphones; ear
hooks for headphones; microphones for headphones;
cells.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.09.14
Kunngjøringsdato: 2015.09.21
Int.reg.nr:
1248201
Int.reg.dato:
2015.04.09
Registreringen
2025.04.09
utløper:
Nasj. ref.nr:
201506283
Notifikasjonsdato: 2015.05.28
Søknadsprioritet:
2014.10.14, BX, 1297489
Gjengivelse av merket:
(450)
PENN & INK
(111)
(151)
(180)
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Bluff B.V., Wijheseweg 10, NL-8121SC OLST,
Nederland
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 3 Soap; perfumery, essential oils, cosmetics and hair
lotions.
Klasse 18 Leather and imitations of leather; animal skins; trunks
and traveling bags; backpacks and bags, not included
in other classes; umbrellas, parasols and walking
sticks.
Klasse 25 Clothing, footwear, headgear; trousers; skirts;
dresses; t-shirts; tunics; blouses; blazer coats;
sweaters; vests; scarves; mittens and gloves; beanies;
jackets; leather belts [clothing].
Klasse 35 Advertising, business management; business
administration; administrative services; sales
promotion; (online) retail services in the field of
clothing, footwear and headgear; (online) retail services
in the field of leather goods, bags and suitcases;
(online) retail services in the field of sunglasses and
jewelry; displaying, exhibiting and demonstrating the
aforementioned goods so as to enable third parties to
view and purchase those goods; commercial business
mediation with respect to the purchase and sale and
import and export of clothing, footwear and headgear,
leather goods, bags and luggage, sunglasses and
jewelry; organization of events for advertising,
promotional and/or commercial purposes; advice,
consultancy and information regarding the aforesaid
services; the aforesaid services also provided via
electronic networks such as the internet.
(450)
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(210)
(220)
(300)
(540)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.09.10
Kunngjøringsdato: 2015.09.21
Int.reg.nr:
1248237
Int.reg.dato:
2014.12.26
Registreringen
2024.12.26
utløper:
Nasj. ref.nr:
201506287
Notifikasjonsdato: 2015.05.28
Søknadsprioritet:
2014.07.04, JP, 2014-056102
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Kao Kabushiki Kaisha (also trading as Kao
Corporation), 14-10, Nihonbashi Kayabacho 1-chome,
Chuo-ku, JP-103-8210 TOKYO, Japan
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 3 Perfumes; perfume and flavor materials; incenses and
fragrances.
(450)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.09.14
Kunngjøringsdato: 2015.09.21
74
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.09.11
Kunngjøringsdato: 2015.09.21
internasjonale varemerkeregistreringer
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
Int.reg.nr:
1248239
Int.reg.dato:
2015.01.21
Registreringen
2025.01.21
utløper:
Nasj. ref.nr:
201506289
Notifikasjonsdato: 2015.05.28
Søknadsprioritet:
2014.07.21, CH, 662722
Gjengivelse av merket:
and office computers; game software downloadable via
the Internet.
Klasse 28 Games; board games; parlor games; playing cards.
Klasse 41 Training and educational services relating to nutrition
and food; game services provided on-line from a
computer database or a global communication network.
MONA LISA
(450)
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Barry Callebaut AG, Westpark, Pfingstweidstrasse 60,
CH-8005 ZÜRICH, Sveits
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 29 Nut-based fillings; processed nuts, nut paste;
decorations for food based on nuts.
Klasse 30 Cocoa, products with cocoa; chocolate, products with
chocolate, chocolate-based decorations for food;
sweetened pastes, sweetened products, sugar-based
decorations for food; preparations made from cereals in
combination with cocoa and/or chocolate; almond
paste.
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(540)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.09.15
Kunngjøringsdato: 2015.09.21
(210)
(220)
(300)
(540)
Int.reg.nr:
1248244
Int.reg.dato:
2015.02.13
Registreringen
2025.02.13
utløper:
Nasj. ref.nr:
201506293
Notifikasjonsdato: 2015.05.28
Gjengivelse av merket:
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Xnowmate Group, S.L., Plaza Pio XII, 3 Oficina 5, ES34005 PALENCIA, Spania
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 25 Footwear for skiing; ski clothing; ski footwear; ski
boots; ski jackets; ski pants; ski suits; ski gloves; ski
boots; ski dungarees; ski caps; wet suits for waterskiing; ski suits for competition; footwear for skiing,
snowboarding and parts thereof; après-ski boots.
Int.reg.nr:
1248241
Int.reg.dato:
2015.02.02
Registreringen
2025.02.02
utløper:
Nasj. ref.nr:
201506290
Notifikasjonsdato: 2015.05.28
Søknadsprioritet:
2014.12.17, CH, 669099
Gjengivelse av merket:
(450)
TUBIX
(111)
(151)
(180)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.09.10
Kunngjøringsdato: 2015.09.21
(546) Merket er et
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Fondation Alimentarium, CH-1800 VEVEY, Sveits
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 9 Electronic game software; electronic game programs;
computer software which can be downloaded via
smartphones, mobile telephones, mobile peripherals
and other computer applications for portable computers
and office computers; game software downloadable via
the Internet.
Klasse 28 Games; board games; parlor games; playing cards.
Klasse 41 Training and educational services relating to nutrition
and food; game services provided on-line from a
computer database or a global communication network.
(450)
2015.09.21 - nr 39/15
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.09.10
Kunngjøringsdato: 2015.09.21
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.09.11
Kunngjøringsdato: 2015.09.21
Int.reg.nr:
1248245
Int.reg.dato:
2015.02.03
Registreringen
2025.02.03
utløper:
Nasj. ref.nr:
201506294
Notifikasjonsdato: 2015.05.28
Søknadsprioritet:
2015.01.21, BX, 1303032
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
ICM Holding S.à r.l, Société à Responsabilité Limitée,
121, avenue de la Faïencerie, LU-1511 LUXEMBURG,
Luxembourg
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs; banking services, including mortgages;
asset management and advice; financial analysis,
estimates and budgets; financial services and advice;
financing; services relating to financial credit; fiscal
valuations and appraisals; financial advisory services
relating to tax issues; mediation and consultancy
relating to investment and securities transactions;
issuance of tradable securities, securities portfolio
management; mediation and consultancy in respect of
property transactions; financial advisory services
relating to the giving of gifts to charities; handling of
financial interests of third parties; consultancy relating
to financial investment; financial studies and
preparation of financial reports; fiduciary services in the
context of a so-called " trust"; aforementioned services
Int.reg.nr:
1248243
Int.reg.dato:
2015.02.02
Registreringen
2025.02.02
utløper:
Nasj. ref.nr:
201506292
Notifikasjonsdato: 2015.05.28
Søknadsprioritet:
2014.12.17, CH, 669101
Gjengivelse av merket:
DIGESTIX
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Fondation Alimentarium, CH-1800 VEVEY, Sveits
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 9 Electronic game software; electronic game programs;
computer software which can be downloaded via
smartphones, mobile telephones, mobile peripherals
and other computer applications for portable computers
75
internasjonale varemerkeregistreringer
(111)
(151)
(180)
also provided via the internet; advice and information
relating to the aforesaid services.
(450)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.09.14
Kunngjøringsdato: 2015.09.21
(210)
(220)
(540)
2015.09.21 - nr 39/15
Int.reg.nr:
1248278
Int.reg.dato:
2015.04.01
Registreringen
2025.04.01
utløper:
Nasj. ref.nr:
201506298
Notifikasjonsdato: 2015.05.28
Gjengivelse av merket:
Hinza
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Hinza AB, 556541-3423, Gustavsborg 701, SE-28491
PERSTORP, Sverige
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 18 Bags; beach bags; shopping bags; bags for sports;
handbags; briefcases.
Int.reg.nr:
1248252
Int.reg.dato:
2015.02.25
Registreringen
2025.02.25
utløper:
Nasj. ref.nr:
201506295
Notifikasjonsdato: 2015.05.28
Søknadsprioritet:
2014.08.28, CH, 663422
Gjengivelse av merket:
BAXALTA
(450)
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Baxalta Incorporated, 1200 Lakeside Drive, USIL60015 BANNOCKBURN, USA
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 5 Pharmaceutical preparations, substances and
prpducts; pharmaceuticals.
Klasse 9 Computer programs (computer software); electronic
publications (downloadable).
Klasse 10 Medical devices; medical apparatus and instruments.
Klasse 16 Publications for teaching; publications.
Klasse 38 Provision of access to computer databases containing
medical information, as well as image content relating
thereto.
Klasse 41 Education and training; provision of information for
training and teaching; provision of electronic
publications (non-downloadable).
Klasse 44 Medical services, as well as health care services; care
for human health; human blood collection and/or
purification.
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
Int.reg.nr:
1248282
Int.reg.dato:
2015.03.12
Registreringen
2025.03.12
utløper:
Nasj. ref.nr:
201506299
Notifikasjonsdato: 2015.05.28
Søknadsprioritet:
2015.02.06, ES, 3546896
Gjengivelse av merket:
BABBEL
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Lesson Nine GmbH, Bergmannstrasse 5, DE-10961
BERLIN, Tyskland
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 9 Electronic data media; computer software; audiovisual
teaching apparatus.
Klasse 16 Printing products (printed matter); teaching materials,
except apparatus; printed matter for educational
purposes; posters; flyers.
Klasse 41 Education; language training.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.09.14
Kunngjøringsdato: 2015.09.21
Int.reg.nr:
1248260
Int.reg.dato:
2015.03.10
Registreringen
2025.03.10
utløper:
Nasj. ref.nr:
201506297
Notifikasjonsdato: 2015.05.28
Søknadsprioritet:
2014.09.24, CH, 667284
Gjengivelse av merket:
(450)
(111)
(151)
(180)
PEPFUSION
(210)
(220)
(300)
(540)
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Firmenich SA, Case postale 239, CH-1211 GENÈVE
8, Sveits
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 1 Chemical products, namely raw materials for use as
ingredients in food products, food supplements and
beverages.
Klasse 5 Dietary supplements, namely fish proteins and marine
proteins.
Klasse 30 Flavors and flavoring compositions, other than
essential oils, intended to impart taste to consumer
products, namely, to foodstuffs, to beverages, to
pharmaceutical products and to oral care products.
(450)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.09.14
Kunngjøringsdato: 2015.09.21
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.09.14
Kunngjøringsdato: 2015.09.21
Int.reg.nr:
1248286
Int.reg.dato:
2015.03.27
Registreringen
2025.03.27
utløper:
Nasj. ref.nr:
201506301
Notifikasjonsdato: 2015.05.28
Søknadsprioritet:
2014.11.13, JP, 2014-95456
Gjengivelse av merket:
HAGANE
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
SHIMANO INC., 3-77 Oimatsu-cho, Sakai-ku, JP-5908577 SAKAI CITY, OSAKA, Japan
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 28 Fishing floats; fishing sinkers; landing nets for anglers;
fishing lines; fishing reels; fishing rods; cases for fishing
rods; fishing hooks; lures for fishing.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.09.14
Kunngjøringsdato: 2015.09.21
(450)
76
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.09.11
Kunngjøringsdato: 2015.09.21
internasjonale varemerkeregistreringer
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
Int.reg.nr:
1248319
Int.reg.dato:
2015.02.09
Registreringen
2025.02.09
utløper:
Nasj. ref.nr:
201506304
Notifikasjonsdato: 2015.05.28
Søknadsprioritet:
2014.08.12, EM, 013166319
Gjengivelse av merket:
oxygen baths; vaginal washes; balms for medical
purposes; frostbite salve for pharmaceutical purposes;
gurjun [gurjon, gurjan] balsam for medical purposes;
fumigating sticks; stick liquorice for pharmaceutical
purposes; bandages for dressings; dietetic beverages
adapted for medical purposes; bicarbonate of soda for
pharmaceutical purposes; biocides; medicine cases,
portable, filled; anti-rheumatism bracelets; bracelets for
medical purposes; media for bacteriological cultures;
bromine for pharmaceutical purposes; corn remedies;
sedatives; calomel; camphor for medical purposes;
capsules for medicines; candy, medicated; charcoal for
pharmaceutical purposes; carbolineum [parasiticide]; fly
glue; mothproofing paper; paper for mustard plasters;
reagent paper for medical or veterinary purposes; firstaid boxes, filled; poultices; rubber for dental purposes;
caustics for pharmaceutical purposes; stem cells for
medical purposes; stem cells for veterinary purposes;
dental cements; cement for animal hooves; bone
cement for surgical and orthopaedic purposes; molding
wax for dentists; adhesive plasters; quinquina for
medical purposes; quinine for medical purposes;
chinoline for medical purposes; belts for sanitary
napkins [towels]; chloroform; adjuvants for medical
purposes; cocaine; antiparasitic collars for animals;
surgical glues; collyrium; collodion for pharmaceutical
purposes; cultures of microorganisms for medical and
veterinary use; biological tissue cultures for medical
purposes; biological tissue cultures for veterinary
purposes; albumin dietary supplements; dietary
supplements for animals; compresses; cachets for
pharmaceutical purposes; chemical conductors for
electrocardiograph electrodes; chemical
contraceptives; barks for pharmaceutical purposes;
mangrove bark for pharmaceutical purposes; antiseptic
cotton; aseptic cotton; cotton for medical purposes;
cream of tartar for pharmaceutical purposes; creosote
for pharmaceutical purposes; curare; bunion pads;
breast-nursing pads; decoctions for pharmaceutical
purposes; deodorants, other than for human beings or
for animals; air deodorising preparations; deodorants
for clothing and textiles; depuratives; detergents for
medical purposes; diastase for medical purposes;
digestives for pharmaceutical purposes; digitalin;
disinfectants; disinfectants for hygiene purposes;
disinfectants for chemical toilets; drugs for medical
purposes; elixirs [pharmaceutical preparations];
hematogen; hemoglobin; enzymes for medical
purposes; enzymes for veterinary purposes; smoking
herbs for medical purposes; medicinal herbs;
herbicides; dill oil for medical purposes; oil of turpentine
for pharmaceutical purposes; balsamic preparations for
medical purposes; siccatives [drying agents] for
medical purposes; cellulose esters for pharmaceutical
purposes; esters for pharmaceutical purposes; extracts
of hops for pharmaceutical purposes; tobacco extracts
[insecticides]; cellulose ethers for pharmaceutical
purposes; ethers for pharmaceutical purposes;
eucalyptol for pharmaceutical purposes; eucalyptus for
pharmaceutical purposes; medicinal mud; mud for
baths; linseed meal for pharmaceutical purposes; fish
meal for pharmaceutical purposes; lacteal flour for
babies; flour for pharmaceutical purposes; appetite
suppressants for medical purposes; febrifuges; phenol
for pharmaceutical purposes; milk ferments for
pharmaceutical purposes; ferments for pharmaceutical
purposes; dietary fiber; fennel for medical purposes;
flowers of sulfur for pharmaceutical purposes;
phosphates for pharmaceutical purposes; fungicides;
gauze for dressings; lint for medical purposes; gases
for medical purposes; petroleum jelly for medical
purposes; gelatine for medical purposes; gentian for
pharmaceutical purposes; germicides; jalap; glycerine
for medical purposes; glycerophosphates; glucose for
medical purposes; gamboge for medical purposes;
chewing gum for medical purposes; gum for medical
purposes; greases for medical purposes; greases for
veterinary purposes; milking grease; guaiacol for
pharmaceutical purposes; hydrastine; hydrastinine;
WiLD
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Sony Computer Entertainment Europe Ltd, 10 Great
Marlborough Street, GB-W1F7LP LONDON,
Storbritannia
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 9 Computer game software and video game software;
downloadable, interactive computer and video game
programs via mobile computer terminals or via the
internet; downloadable computer game software; none
of the aforesaid in relation to casinos, gambling games
and games of chance.
Klasse 28 Handheld computer games; hand-held electronic
video games; hand-held units for playing electronic
games; computer and video game consoles; controllers
and peripherals for computer games and video games
and computer games and video game consoles; bags
and cases adapted for the aforementioned goods; none
of the aforesaid in relation to casinos, gambling games
and games of chance.
Klasse 41 Provision of computer and video games programs
from a computer database or via the Internet; none of
the aforesaid in relation to casinos, gambling games
and games of chance.
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.09.14
Kunngjøringsdato: 2015.09.21
Int.reg.nr:
Int.reg.dato:
Registreringen
utløper:
Nasj. ref.nr:
Notifikasjonsdato:
Søknadsprioritet:
2015.09.21 - nr 39/15
1248333
2014.11.13
2024.11.13
201506305
2015.05.28
2014.06.10, IT,
MI2014C005760
Gjengivelse av merket:
PROXEREX
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Sigma-Tau Industrie Farmaceutiche Riunite SpA, Viale
Shakespeare, 47, IT-00144 ROMA, Italia
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 5 Tanning pills; dental abrasives; acaricides; fly catching
paper; acetates for pharmaceutical purposes;
aluminium acetate for pharmaceutical purposes; acids
for pharmaceutical purposes; gallic acid for
pharmaceutical purposes; aconitine; sea water for
medicinal bathing; melissa water for pharmaceutical
purposes; lead water; mineral waters for medical
purposes; thermal water; nutritional supplements;
adhesives for dentures; alkaloids for medical purposes;
medicinal alcohol; alcohol for pharmaceutical purposes;
formic aldehyde for pharmaceutical purposes;
aldehydes for pharmaceutical purposes; algicides;
alginates for pharmaceutical purposes; albuminous
foodstuffs for medical purposes; dietetic foods adapted
for medical purposes; food for babies; dental
amalgams; dental amalgams of gold; starch for dietetic
or pharmaceutical purposes; amino acids for medical
purposes; amino acids for veterinary purposes;
analgesics; anti-rheumatism rings; corn rings for the
feet; anaesthetics; antibiotics; antioxidant pills;
antiseptics; articles for headache; dressings, medical;
sanitary towels; sanitary pads; styptic preparations;
77
internasjonale varemerkeregistreringer
hydrated chloral for pharmaceutical purposes; surgical
implants [living tissues]; insect repellent incense;
medicinal infusions; insecticides; insect repellents;
alginate dietary supplements; casein dietary
supplements; enzyme dietary supplements; wheat
germ dietary supplements; glucose dietary
supplements; lecithin dietary supplements; yeast
dietary supplements; linseed oil dietary supplements;
royal jelly dietary supplements; pollen dietary
supplements; propolis dietary supplements; protein
dietary supplements; mineral food supplements; protein
supplements for animals; iodine for pharmaceutical
purposes; iodoform; alkaline iodides for pharmaceutical
purposes; iodides for pharmaceutical purposes;
isotopes for medical purposes; dental lacquer;
purgatives; milk of almonds for pharmaceutical
purposes; malted milk beverages for medical purposes;
lecithin for medical purposes; alloys of precious metals
for dental purposes; cedar wood for use as an insect
repellent; yeast for pharmaceutical purposes; liniments;
liquorice for pharmaceutical purposes; dog lotions;
lotions for pharmaceutical purposes; lotions for
veterinary purposes; personal sexual lubricants; lupulin
for pharmaceutical purposes; magnesia for
pharmaceutical purposes; malt for pharmaceutical
purposes; eyepatches for medical purposes; dental
mastics; dental impression materials; teeth filling
material; wart pencils; caustic pencils; headache
pencils; hemostatic pencils; medicines for human
purposes; medicines for dental purposes; medicines for
veterinary purposes; serotherapeutic medicines; mint
for pharmaceutical purposes; menthol; moleskin for
medical purposes; fly destroying preparations; mustard
for pharmaceutical purposes; irish moss for medical
purposes; pants, absorbent, for incontinents; sanitary
panties; narcotics; adhesive tapes for medical
purposes; nervines; medicinal oils; camphor oil for
medical purposes; cod liver oil; mustard oil for medical
purposes; castor oil for medical purposes; opodeldoc;
opiates; opium; hormones for medical purposes;
oxygen for medical purposes; absorbent cotton;
wadding for medical purposes; diabetic bread adapted
for medical use; babies' napkin-pants [diaper-pants];
napkins for incontinents; diapers for pets; diapers
[babies' napkins]; royal jelly for pharmaceutical
purposes; parasiticides; jujube, medicated; pastilles for
pharmaceutical purposes; pectin for pharmaceutical
purposes; pepsins for pharmaceutical purposes;
peptones for pharmaceutical purposes; hydrogen
peroxide for medical purposes; pesticides; appetite
suppressant pills; slimming pills; blood plasma; powder
of cantharides; pearl powder for medical purposes;
pyrethrum powder; pomades for medical purposes;
porcelain for dental prostheses; medicinal drinks;
biological preparations for veterinary purposes;
chemical preparations for the diagnosis of pregnancy;
chemical preparations for pharmaceutical purposes;
chemical preparations for medical purposes; chemical
preparations for veterinary purposes; aloe vera
preparations for pharmaceutical purposes; preparations
of trace elements for human and animal use; enzyme
preparations for medical purposes; enzyme
preparations for veterinary purposes; medicinal hair
growth preparations; bronchodilating preparations; bath
preparations for medical purposes; contact lens
cleaning preparations; eye-washes; douching
preparations for medical purposes; albuminous
preparations for medical purposes; bacterial
preparations for medical and veterinary use;
bacteriological preparations for medical and veterinary
use; bismuth preparations for pharmaceutical
purposes; vitamin preparations; medical preparations
for slimming purposes; preparations to facilitate
teething; therapeutic preparations for the bath;
preparations of lime for pharmaceutical purposes;
anticryptogamic preparations; hemorrhoid preparations;
antiparasitic preparations; sunburn ointments;
mothproofing preparations; anti-uric preparations;
biological preparations for medical purposes; chemical
2015.09.21 - nr 39/15
preparations to treat wheat blight [smut]; chemical
preparations for treating phylloxera; chemical
preparations to treat mildew; vine disease treating
chemicals; chemico-pharmaceutical preparations;
sunburn preparations for pharmaceutical purposes;
preparations for destroying dry rot fungus; chilblain
preparations; preparations for callouses; preparations
for the treatment of burns; pharmaceutical
preparations; pharmaceutical preparations for treating
dandruff; pharmaceutical preparations for skin care;
opotherapy preparations; vermin destroying
preparations; preparations for destroying mice; larvae
exterminating preparations; slug exterminating
preparations; fumigation preparations for medical
purposes; mouthwashes for medical purposes;
diagnostic preparations for medical purposes;
preparations for destroying noxious animals; air
purifying preparations; preparations for reducing sexual
activity; sterilising preparations; animal washes; dog
washes; cattle washes; radioactive substances for
medical purposes; soil-sterilising preparations;
veterinary preparations; propolis for pharmaceutical
purposes; panty liners [sanitary]; quassia for medical
purposes; quebracho for medical purposes; rhubarb
roots for pharmaceutical purposes; medicinal roots;
radium for medical purposes; chemical reagents for
medical or veterinary purposes; repellents for dogs; byproducts of the processing of cereals for dietetic or
medical purposes; tonics [medicines]; medicines for
alleviating constipation; remedies for perspiration;
remedies for foot perspiration; mineral water salts;
potassium salts for medical purposes; sodium salts for
medical purposes; smelling salts; salts for mineral
water baths; bath salts for medical purposes; salts for
medical purposes; sarsaparilla for medical purposes;
blood for medical purposes; leeches for medical
purposes; scapulars for surgical purposes; syrups for
pharmaceutical purposes; angostura bark for medical
purposes; condurango bark for medical purposes;
croton bark; myrobalan bark for pharmaceutical
purposes; ergot for pharmaceutical purposes; linseed
dietary supplements; linseed for pharmaceutical
purposes; mustard plasters; serums; tobacco-free
cigarettes for medical purposes; solutions for contact
lenses; solvents for removing adhesive plasters;
soporifics; radiological contrast substances for medical
purposes; dietetic substances adapted for medical use;
nutritive substances for microorganisms; bismuth
subnitrate for pharmaceutical purposes; semen for
artificial insemination; cooling sprays for medical
purposes; vulnerary sponges; steroids; surgical
dressings; sulfur sticks [disinfectants]; strychnine;
sulfonamides [medicines]; suppositories; sanitary
tampons; tartar for pharmaceutical purposes; asthmatic
tea; medicinal tea; surgical cloth [tissues]; thymol for
pharmaceutical purposes; tincture of iodine; tinctures
for medical purposes; herbal teas for medicinal
purposes; rat poison; tissues impregnated with
pharmaceutical lotions; turpentine for pharmaceutical
purposes; cachou for pharmaceutical purposes;
mercurial ointments; ointments for pharmaceutical
purposes; vaccines; poisons; bacterial poisons;
vermifuges; vesicants; candy for medical purposes;
lactose for pharmaceutical purposes; sugar for medical
purposes.
(450)
78
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.09.10
Kunngjøringsdato: 2015.09.21
internasjonale varemerkeregistreringer
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
(111)
(151)
(180)
Int.reg.nr:
1248337
Int.reg.dato:
2015.03.27
Registreringen
2025.03.27
utløper:
Nasj. ref.nr:
201506306
Notifikasjonsdato: 2015.05.28
Søknadsprioritet:
2014.12.05, JP, 2014-102755
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et
(210)
(220)
(540)
2015.09.21 - nr 39/15
Int.reg.nr:
1248370
Int.reg.dato:
2014.08.25
Registreringen
2024.08.25
utløper:
Nasj. ref.nr:
201506313
Notifikasjonsdato: 2015.05.28
Gjengivelse av merket:
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
SHIMANO INC., 3-77 Oimatsu-cho, Sakai-ku, JP-5908577 SAKAI CITY, OSAKA, Japan
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 28 Fishing floats; fishing sinkers; landing nets for anglers;
fishing lines; fishing reels; fishing rods; cases for fishing
rods; fishing hooks; lures for fishing.
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.09.14
Kunngjøringsdato: 2015.09.21
Int.reg.nr:
1248349
Int.reg.dato:
2015.04.03
Registreringen
2025.04.03
utløper:
Nasj. ref.nr:
201506309
Notifikasjonsdato: 2015.05.28
Søknadsprioritet:
2014.11.19, FR, 14 4135120
Gjengivelse av merket:
ESSIE GEL-SETTER
(546) Merket er et
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
L'OREAL, 14 rue Royale, FR-75008 PARIS, Frankrike
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 3 Nail care preparations; nail polish; cosmetics.
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
(730) Innehaver:
First Class Beverages of Sweden AB, Skiffervägen
102, SE-22478 LUND, Sverige
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 32 Non-alcoholic beverages; Aloe vera drinks, nonalcoholic; isotonic drinks; isotonic beverages [not for
medical purposes]; syrups for beverages; carbonated
flavoured beverages.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.09.14
Kunngjøringsdato: 2015.09.21
Int.reg.nr:
Int.reg.dato:
Registreringen
utløper:
Nasj. ref.nr:
Notifikasjonsdato:
Søknadsprioritet:
1248355
2015.03.17
2025.03.17
(450)
201506310
2015.05.28
2015.02.24, GB,
UK00003096043
Gjengivelse av merket:
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
FDX
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Astellas Pharma Europe BV, Sylviusweg 62, NL2333BE LEIDEN, Nederland
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 5 Pharmaceutical preparations, products and
substances for medical use.
(450)
kombinert merke eller et rent
figurmerke
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.09.15
Kunngjøringsdato: 2015.09.21
Int.reg.nr:
1248437
Int.reg.dato:
2015.03.10
Registreringen
2025.03.10
utløper:
Nasj. ref.nr:
201506318
Notifikasjonsdato: 2015.05.28
Søknadsprioritet:
2014.09.18, SE, 2014/05814
Gjengivelse av merket:
AFFRON
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Octean AB, Norra Torggatan 15, SE-43430
KUNGSBACKA, Sverige
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 5 Food supplements.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.09.11
Kunngjøringsdato: 2015.09.21
(450)
79
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.09.10
Kunngjøringsdato: 2015.09.21
internasjonale varemerkeregistreringer
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
Int.reg.nr:
Int.reg.dato:
Registreringen
utløper:
Nasj. ref.nr:
Notifikasjonsdato:
Søknadsprioritet:
1248439
2015.03.09
2025.03.09
chemiluminescent technology.
201506319
2015.05.28
2015.02.04, DK, VA 2015
00277
Gjengivelse av merket:
(450)
(111)
(151)
(180)
IMAJIN
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Coloplast A/S, Holtedam 1, DK-3050 HUMLEBÆK,
Danmark
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 10 Medical devices, namely, ureteral stents.
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
2015.09.21 - nr 39/15
(210)
(220)
(300)
(540)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.09.11
Kunngjøringsdato: 2015.09.21
Int.reg.nr:
1248492
Int.reg.dato:
2015.03.30
Registreringen
2025.03.30
utløper:
Nasj. ref.nr:
201506324
Notifikasjonsdato: 2015.05.28
Søknadsprioritet:
2014.10.07, FR, 14 4 123 606
Gjengivelse av merket:
EPITHELIAGE
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.09.11
Kunngjøringsdato: 2015.09.21
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE, 45 Place
Abel Gance, FR-92100 BOULOGNE, Frankrike
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 3 Cosmetic products; cosmetic hair care and
maintenance products; shampoos.
Klasse 5 Pharmaceutical products; dermatological products;
dermocosmetic products for skin, hair and scalp care
and hygiene; nutritional and food supplements for
medical use.
Int.reg.nr:
1248458
Int.reg.dato:
2015.03.31
Registreringen
2025.03.31
utløper:
Nasj. ref.nr:
201506320
Notifikasjonsdato: 2015.05.28
Søknadsprioritet:
2014.11.07, EM, 013441639
Gjengivelse av merket:
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.09.11
Kunngjøringsdato: 2015.09.21
Int.reg.nr:
1248493
Int.reg.dato:
2015.04.09
Registreringen
2025.04.09
utløper:
Nasj. ref.nr:
201506325
Notifikasjonsdato: 2015.05.28
Søknadsprioritet:
2015.02.13, FR, 154156740
Gjengivelse av merket:
SAYUKI
(546) Merket er et
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
L'OREAL, 14 rue Royale, FR-75008 PARIS, Frankrike
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 3 Perfumes, toilet waters; bath and shower gels and
salts for non-medical use; toilet soaps; body
deodorants; cosmetics, particularly face, body and
hand creams, milks, lotions, gels and powders; tanning
and after-sun milks, gels and oils (cosmetics); make-up
products; shampoos; gels, foams, balms and aerosol
products for hair care and hair styling; hair sprays; hair
dyes and bleaching products; hair waving and setting
products; essential oils.
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Alba of Denmark ApS, Bødker Balles Gård 19 st, DK8000 AARHUS C, Danmark
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 25 Clothing, footwear and headgear for children and
babies.
(450)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.09.10
Kunngjøringsdato: 2015.09.21
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
Int.reg.nr:
1248475
Int.reg.dato:
2015.04.07
Registreringen
2025.04.07
utløper:
Nasj. ref.nr:
201506322
Notifikasjonsdato: 2015.05.28
Søknadsprioritet:
2014.10.10, ES, 3530244
Gjengivelse av merket:
VIRCLIA
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
VIRCELL, S.L., C/ Avicena, 8, Parque Tecnólogico de
la Salud, ES-18016 GRANADA, Spania
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 5 Diagnostic products for medical use using
80
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.09.11
Kunngjøringsdato: 2015.09.21
internasjonale varemerkeregistreringer
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(540)
Int.reg.nr:
1248514
Int.reg.dato:
2015.04.27
Registreringen
2025.04.27
utløper:
Nasj. ref.nr:
201506326
Notifikasjonsdato: 2015.05.28
Gjengivelse av merket:
Klasse 12 Ships and other water vehicles; parts and fittings for
ships and other water vehicles; ship hulls; structural
parts for ships and other water vehicles.
Klasse 35 Collection of data relating to ship journey data and
vessel consumption.
Klasse 37 Maintenance, modification and repair of ships and
other water vehicles; maintenance, modification or
repair of parts and fittings for ships and other water
vehicles; customised construction of ships.
Klasse 42 Ship design services; engineering services;
engineering services in the field of energy efficiency;
engineering design services; engineering consultancy
services; advisory services in relation to energy
efficiency; research in the field of energy; monitoring of
ships and other water vehicles for operating purposes;
energy efficiency management; engineering
consultancy in the field of energy usage, management
and energy efficiency; engineering consultancy and
advice in relation to performance and efficiency of ships
and other water vehicles.
ORCA
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
OSRAM GmbH, Marcel-Breuer-Strasse 6, DE-80807
MÜNCHEN, Tyskland
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 11 Electric lamps and luminaires; parts of all the
aforesaid goods.
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.09.11
Kunngjøringsdato: 2015.09.21
Int.reg.nr:
1248560
Int.reg.dato:
2015.04.09
Registreringen
2025.04.09
utløper:
Nasj. ref.nr:
201506334
Notifikasjonsdato: 2015.05.28
Søknadsprioritet:
2014.11.03, US, 86443080
Gjengivelse av merket:
(450)
(111)
(151)
(180)
PHYTOCHEW
(210)
(220)
(540)
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Alticor Inc, 78-2M, 7575 Fulton Street East, USMI49355 ADA, USA
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 5 Nutritional supplements in the nature of nutritionally
fortified soft chews.
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
2015.09.21 - nr 39/15
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.09.10
Kunngjøringsdato: 2015.09.21
Int.reg.nr:
1248569
Int.reg.dato:
2015.04.02
Registreringen
2025.04.02
utløper:
Nasj. ref.nr:
201506336
Notifikasjonsdato: 2015.05.28
Gjengivelse av merket:
DYLAN
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Honda Motor Co., Ltd., 1-1, Minami-Aoyama 2-chome,
Minato-ku, JP-107-8556 TOKYO, Japan
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 12 Motorcycles and their parts and fittings; automobiles
and their parts and fittings.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.09.14
Kunngjøringsdato: 2015.09.21
(450)
Int.reg.nr:
1248566
Int.reg.dato:
2014.08.01
Registreringen
2024.08.01
utløper:
Nasj. ref.nr:
201506335
Notifikasjonsdato: 2015.05.28
Søknadsprioritet:
2014.02.24, EM, 012629937
Gjengivelse av merket:
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
SILVERSTREAM
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Silverstream Technologies B.V., Doctor Willem
Dreesweg 2, Suite 94A, NL-1185VB AMSTELVEEN,
Nederland
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 7 Marine propulsion units; marine propulsion apparatus
and instruments; power transmission and propulsion
units for ships and other water vehicles.
Klasse 9 Steering gear (automatic) for ships and other water
vehicles; navigation apparatus for boats; databases
collecting journey data such as fuel consumption,
energy/KW consumption, engine propulsion, weather
data, GPS positioning; data transmitters; data
terminals; data recorders; recorded data relating to
journey data and vessel consumption; apparatus and
instruments for the tracking, locating and monitoring of
ships and other water vehicles; apparatus and
instruments for the measuring of fuel efficiency of ships
and other water vehicles; energy control and regulation
devices; electronic devices, namely energy meters for
tracking and monitoring energy usage.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.09.10
Kunngjøringsdato: 2015.09.21
Int.reg.nr:
1248676
Int.reg.dato:
2015.03.10
Registreringen
2025.03.10
utløper:
Nasj. ref.nr:
201506350
Notifikasjonsdato: 2015.05.28
Søknadsprioritet:
2014.10.23, EM, 013398037
Gjengivelse av merket:
RYLANTIS
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
DOMPÉ FARMACEUTICI S.p.A., Via S. Martino della
Battaglia, 12, IT-20122 MILANO (MI), Italia
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 5 Pharmaceutical preparations for ophthalmic use,
artificial tears, ophthalmic and ocular lubricants,
artificial tears based on hyaluronic acid, ophthalmic and
ocular lubricants based on hyaluronic acid.
(450)
81
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.09.11
Kunngjøringsdato: 2015.09.21
internasjonale varemerkeregistreringer
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
Int.reg.nr:
1248733
Int.reg.dato:
2015.03.27
Registreringen
2025.03.27
utløper:
Nasj. ref.nr:
201506357
Notifikasjonsdato: 2015.05.28
Søknadsprioritet:
2015.02.27, AT, AM 358/2015
Gjengivelse av merket:
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
2015.09.21 - nr 39/15
Int.reg.nr:
1248744
Int.reg.dato:
2015.04.16
Registreringen
2025.04.16
utløper:
Nasj. ref.nr:
201506363
Notifikasjonsdato: 2015.05.28
Søknadsprioritet:
2014.12.16, BX, 1301280
Gjengivelse av merket:
SRIEX
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Semperit Technische Produkte GmbH,
Modecenterstrasse 22, AT-1030 WIEN, Østerrike
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 9 Protective gloves for industrial use, especially of
rubber.
Klasse 10 Gloves for medical purposes, surgical gloves.
Klasse 21 Gardening gloves; gloves for household purposes;
polishing gloves end hairdressing gloves.
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.09.14
Kunngjøringsdato: 2015.09.21
Int.reg.nr:
Int.reg.dato:
Registreringen
utløper:
Nasj. ref.nr:
Notifikasjonsdato:
Søknadsprioritet:
(546) Merket er et
(730) Innehaver:
Koninklijke Douwe Egberts BV, Oosterdoksstraat 80,
NL-1011DK AMSTERDAM, Nederland
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 7 Vending machines for beverages or food;
temperature-controlled beverage dispensing units in
the nature of vending machines; electric coffee
grinders.
Klasse 11 Temperature-controlled beverage and food dispensing
units, other than vending machines; electric tea and
coffee makers.
Klasse 21 Coffee and tea cups; cups of paper or plastic; mugs;
double wall cups; coffee and tea drinking glasses; tea
services [tableware]; coffee services [tableware]; cream
sets; serving trays; coffee grinders, hand-operated;
non-electric coffee makers; non-electric coffee pots;
non-electric coffee filters; coffee filters and holders
thereof, not of paper, being part of non-electric coffee
makers; tea infusers; tea strainers; tea pots; nonelectric tea kettles; non-electric tea makers; coffee and
tea boxes [containers]; insulating flasks; flasks; drip
catchers.
Klasse 29 Milk and milk products; milk beverages, milk
predominating drinks; milk powder; creamers for
beverages; dairy and dairy substitutes.
Klasse 30 Coffee; coffee in filter packing; coffee capsules;
portioned coffee; instant coffee; coffee-based
beverages; coffee substitutes; coffee extracts; coffee
essences; coffee flavourings; tea; instant tea; teabased beverages; tea substitutes; tea extracts; tea
essences; tea flavourings; iced tea; herbal infusions,
other than for medicinal use; infusions consisting of tea,
herbs, fruits, spices or flavourings or a combination of
these products, other than for medicinal use; cocoa;
cocoa-based beverages; chocolate-based beverages;
chocolate and chocolate extracts in powder, granulated
and liquid form; sugar; honey; natural sweeteners;
biscuits; cookies; cakes; pastry; confectionery; edible
ices, ice; artificial coffee; iced coffee.
Klasse 32 Mineral and aerated waters and other non-alcoholic
beverages including beverages containing soya; syrups
and other preparations for making non-alcoholic
beverages; isotonic beverages; essences for making
non-alcoholic beverages.
Klasse 43 Food and drink catering; serving of food and drinks in
restaurants and bars; coffee and tea bar services;
office catering services for the provision of coffee, tea
and non-alcoholic beverages; self-service, carry-out,
drive-through restaurant services; cafés, cafeterias,
canteens, tea rooms, snack bar services.
1248743
2015.04.17
2025.04.17
201506362
2015.05.28
2014.10.20, DE, 30 2014 063
453
Gjengivelse av merket:
ASPIVANTERA
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Bayer Intellectual Property GmbH, Alfred-NobelStrasse 10, DE-40789 MONHEIM AM RHEIN,
Tyskland
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 5 Pharmaceutical preparations.
(450)
kombinert merke eller et rent
figurmerke
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.09.14
Kunngjøringsdato: 2015.09.21
82
internasjonale varemerkeregistreringer
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(540)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.09.16
Kunngjøringsdato: 2015.09.21
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
Int.reg.nr:
1248759
Int.reg.dato:
2015.04.28
Registreringen
2025.04.28
utløper:
Nasj. ref.nr:
201506367
Notifikasjonsdato: 2015.05.28
Gjengivelse av merket:
(540)
(210)
(220)
(300)
(540)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.09.14
Kunngjøringsdato: 2015.09.21
Int.reg.nr:
Int.reg.dato:
Registreringen
utløper:
Nasj. ref.nr:
Notifikasjonsdato:
Søknadsprioritet:
1248774
2015.01.31
2025.01.31
201506372
2015.05.28
2014.11.15, DE, 30 2014 071
572.4/30
Gjengivelse av merket:
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(540)
201506373
2015.05.28
2014.12.30, DE, 30 2014 074
980
Gjengivelse av merket:
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.09.16
Kunngjøringsdato: 2015.09.21
Int.reg.nr:
1248782
Int.reg.dato:
2014.07.10
Registreringen
2024.07.10
utløper:
Nasj. ref.nr:
201506374
Notifikasjonsdato: 2015.05.28
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et
(546) Merket er et
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
The trademark consists of stylized Latin characters
"KERUI"; the trademark as a whole has no significance
nor is it a term of art in the relevant trade or industry or
as applied to the goods listed in the application, no
geographical significance and no meaning in any
foreign language.
(730) Innehaver:
Shandong Kerui Petroleum Equipment Co., Ltd., Kesan
Road, Shengli Industrial Park, CN-257067 DONGYING
CITY, SHANDONG PROVINCE, Kina
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 7 Embossing machines; electromechanical machines
for chemical industry; machinery and equipment for
geological exploration, mining, mineral separation;
mine drainage pumps; drilling rigs, floating or nonfloating; oil refining machines; machines and
equipments for oil exploitation and refinement industry;
petrochemical plants; oil drilling machines; slurry
pumps especially used for petroleum; well clean-up
machines; drifting machines; oil pumps especially used
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Griesson - de Beukelaer GmbH & Co. KG, AugustHorch-Strasse 23, DE-56751 POLCH, Tyskland
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 30 Bread; pastry; confectionery; biscuits; cookies;
crackers; savoury and salted biscuits; cheese-flavored
biscuits; cereal based snack food; cakes; chocolate;
sugar confectionery; marzipan.
(450)
1248778
2015.04.13
2025.04.13
TRIFLOR
ACENTINO
(111)
(151)
(180)
Int.reg.nr:
Int.reg.dato:
Registreringen
utløper:
Nasj. ref.nr:
Notifikasjonsdato:
Søknadsprioritet:
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Hunter Douglas Holding GmbH & Co KG, ErichOllenhauer-Strasse 7, DE-40595 DÜSSELDORF,
Tyskland
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 6 Vertical jalousies; horizontal jalousies; all
aforementioned goods made of metal as well as parts
of the aforementioned goods (except such goods that
refer to recreational vehicles, such as camping cars,
caravans, trailer caravans).
Klasse 20 Indoor blinds; vertical blinds; horizontal blinds; slatted
indoor blinds, all aforementioned goods for indoor use
made of plastic, metal, textile materials, bamboo and/or
wood as well as parts of the aforementioned goods
(except awnings and blinds for recreational vehicles,
such as camping cars, caravans, trailer caravans);
Venetian blinds, pleated blinds; roller blinds.
Klasse 24 Pleated curtains; roller curtains, roller blinds (roll-up
curtains) made of textile or of plastic; all
aforementioned goods made of textile materials, nonwoven fabrics, and/or synthetic spun fabrics as well as
parts of the aforementioned goods (except awnings
and blinds for recreational vehicles, such as camping
cars, caravans, trailer caravans); textiles, including
woven and non-woven fabrics for making roller
curtains, blinds, vertical blinds, horizontal blinds, slatted
blinds, pleated curtains and pleated blinds.
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftsbergstrasse 1, DE-74172
NECKARSULM, Tyskland
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 30 Sauces, relishes, condiments, aromatic preparations
for foods; mustard; vinegar; tomato ketchup.
(450)
2015.09.21 - nr 39/15
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.09.14
Kunngjøringsdato: 2015.09.21
83
internasjonale varemerkeregistreringer
for petroleum; beach operating vehicles; water presses;
hydraulic presses; foundry machines; molds (parts of
machines); fittings for engine boilers; flues for engine
boilers; steam engine boilers; feeding apparatus for
engine boilers; fuel economizers for motors;
carburetors; metalworking machines; drilling heads
(parts of machines); gas separation plant; oxygen,
nitrogen manufacture equipment; gas liquefaction
equipment (nitrogen liquefaction equipment, hydrogen
liquefaction equipment, helium liquefaction equipment);
equipment for producing carbon dioxide; starters for
motors and engines; generators of electricity; fans for
motors and engines; fuel economizers for motors and
engines; engines for boats; motors, electric, other than
for land vehicles; centrifugal machines; centrifuges
(machines); pumps (machines); compressed air
pumps; valves (parts of machines); aerocondensers;
compressors (machines); blowing machines for the
compression, exhaustion and transport of gases;
superchargers; compressed air machines; hydraulic
components (not including vehicle hydraulic system);
separators; pressure regulators (parts of machines);
heat exchangers (parts of machines); filters (parts of
machines or engines); washing apparatus; waste
disposals; electroplating machines; electroplating
parameter testing instruments.
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
2015.09.21 - nr 39/15
forming, offering and managing limited partnerships,
trusts and limited liability companies; fund investment
consultation; funds investment; fund of funds and fund
of hedge funds investment services, guarantee
assurance underwriting; investment advice; investment
consultation; investment management; investment of
funds for others; investment services, namely asset
acquisition, consultation, development and
management services; leveraged buy outs and
investments in financially distressed or
underperforming companies; loan financing;
maintaining escrow accounts for investments;
management of a capital investment fund;
management of portfolios comprising securities;
management of portfolios of transferable securities;
mutual fund investment; overlay manager for portable
alpha strategies; private equity investment; project
financing; providing loans secured by commercial
paper; providing temporary loans; providing working
capital; providing temporary loans; venture capital
funding to emerging and start-up companies.
(450)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.09.16
Kunngjøringsdato: 2015.09.21
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(540)
Int.reg.nr:
1248792
Int.reg.dato:
2015.04.08
Registreringen
2025.04.08
utløper:
Nasj. ref.nr:
201506377
Notifikasjonsdato: 2015.05.28
Søknadsprioritet:
2014.10.10, US, 86420416
Gjengivelse av merket:
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.09.15
Kunngjøringsdato: 2015.09.21
Int.reg.nr:
1248855
Int.reg.dato:
2014.10.21
Registreringen
2024.10.21
utløper:
Nasj. ref.nr:
201506384
Notifikasjonsdato: 2015.05.28
Gjengivelse av merket:
BABSON CAPITAL
MANAGEMENT
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Babson Capital Management LLC, 1500 Main Street,
Suite 2800, US-MA01115 SPRINGFIELD, USA
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 36 Financial Services, namely, advice relating to
investments and commodities; assuming financial risk
of others by entering into options and swaps; brokerage
of shares or stocks and other securities; capital
investment consultation; cash management;
commercial lending services; credit risk management;
equity capital investment; evaluation of the credit
worthiness of companies and private individuals;
financial analysis and consultation; financial due
diligence; financial investments in the fields of
securities, leveraged bank loans, futures, derivatives
and mortgage loans, mezzanine loans, equity
participation loans, real estate, mortgage backed
securities, collateralized debt obligations, asset based
loans, equipment loans and leases, structured loans,
investment funds, hedge funds, and securitizations;
financial management; financial portfolio management;
financial research; financial risk management; financial
services in the nature of an investment security;
financial services, namely money lending; financial
services, namely, issuance and management of
certificates backed by loan portfolios which are
subsequently managed to ensure the integrity of the
certificates; financial services, namely, a total portfolio
offering for high net worth clients consisting of both
separate accounts and mutual funds for equity and
fixed income investments; financial valuation of
personal property and real estate; financing of industrial
activities; financing of purchases; financing services;
(546) Merket er et
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
The mark is composed of the device of two geometric
shapes, Chinese characters of "HENG JI" and English
letters of "HENGJI", which has no meaning.
(561) Translitterasjon (uttale) av merket eller ord i
merket:
HENG JI
(566) Oversettelse av merket eller ord i merket:
HENG JI
(730) Innehaver:
SHANDONG HENGJI NEW MATERIALS CO., LTD.,
East of Kanghui Street and South of Chuangye Road,
High-Tech Development Zone, CN- FEICHENG,
SHANDONG PROVINCE, Kina
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 6 Steel sheets; common metals, unwrought or semiwrought; sheets and plates of metal; laths of metal;
anti-friction metal; props of metal; iron slabs; armour
plating; iron sheets; anchor plates.
84
internasjonale varemerkeregistreringer
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(540)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.09.16
Kunngjøringsdato: 2015.09.21
(450)
Int.reg.nr:
1248897
Int.reg.dato:
2014.12.15
Registreringen
2024.12.15
utløper:
Nasj. ref.nr:
201506387
Notifikasjonsdato: 2015.05.28
Gjengivelse av merket:
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(540)
2015.09.21 - nr 39/15
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.09.14
Kunngjøringsdato: 2015.09.21
Int.reg.nr:
1248899
Int.reg.dato:
2014.12.18
Registreringen
2024.12.18
utløper:
Nasj. ref.nr:
201506388
Notifikasjonsdato: 2015.05.28
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
MOSO POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO., LTD.,
6F Sangtai Industry Park, Xiaobaimang, Songbai
Road, CN- NANSHAN DISTRICT, SHENZHEN CITY,
GUANGDONG PROVINCE, Kina
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 9 Variometers; converters, electric; reducers [electricity];
inverters [electricity]; current rectifiers; apparatus and
instruments for conducting switching transforming
accumulating regulating and controlling electricity;
battery chargers; solar batteries.
(450)
(111)
(151)
(180)
(546) Merket er et
(210)
(220)
(540)
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Melaleuca, Inc., 4609W. 65th So., US-ID83402 IDAHO
FALLS, USA
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 3 Tooth cleansing preparations; mouth and breath
freshening preparations; preparations to remove plaque
from teeth; skin cleansing preparations; preparations to
moisturize the throat and oral cavity; hand cream; hair
shampoo, conditioner, spray, and hair styling,
sculpturing and fixative preparations; lip balm;
sunscreen preparations; body oil; skin moisturizing,
conditioning, smoothing, soothing, toning, firming,
revitalizing and lubricating preparations; masques;
make-up; all-purpose household cleansers; fabric
softeners; spot and stain removing preparations; and
laundry detergent; antiperspirants and personal
deodorants.
Klasse 5 Dietary and nutritional supplements; topically applied
antiseptics and fungicides; preparations to relieve
minor burns, scalds, sunburns, insect bites, chicken
pox and skin irritations; preparations to relieve
bronchial decongestion; preparations to treat pain and
discomfort; associated with minor cuts, scrapes, burns,
insect bites, strains, sprains, arthritis, backache, sore
muscles; preparations to kill bacteria and germs in the
oral cavity; preparations to prevent and control plaque
and tartar buildup on teeth; medicated douches;
preparations to relieve vaginal irritation, soreness,
itching and irritation; topically applied acne treatment
preparations; preparations to relieve dry, rough and
chapped skin.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.09.14
Kunngjøringsdato: 2015.09.21
Int.reg.nr:
1248926
Int.reg.dato:
2015.01.09
Registreringen
2025.01.09
utløper:
Nasj. ref.nr:
201506396
Notifikasjonsdato: 2015.05.28
Gjengivelse av merket:
FIRSTLIGHT HOMECARE
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
FIRSTLIGHT HOMECARE FRANCHISING LLC, 9435
Waterstone Blvd., Suite 190, US-OH45249
CINCINNATI, USA
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 44 Health care services; providing home health care
services to senior persons, new mothers, disabled
adults and individuals recovering from surgeries or
injury in a rehabilitative environment or their own home.
Klasse 45 Providing in-home support services and non-medical
in-home care services to senior persons, namely,
personal affairs management services in the nature of
the coordination of necessary services and care for
older individuals; social service, namely,
companionship services for senior persons; personal
care assistance with the activities of daily living for
senior persons.
(450)
85
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.09.15
Kunngjøringsdato: 2015.09.21
internasjonale varemerkeregistreringer
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(540)
Int.reg.nr:
1248999
Int.reg.dato:
2015.03.30
Registreringen
2025.03.30
utløper:
Nasj. ref.nr:
201506403
Notifikasjonsdato: 2015.05.28
Gjengivelse av merket:
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
2015.09.21 - nr 39/15
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.09.15
Kunngjøringsdato: 2015.09.21
Int.reg.nr:
1249080
Int.reg.dato:
2015.03.23
Registreringen
2025.03.23
utløper:
Nasj. ref.nr:
201506622
Notifikasjonsdato: 2015.06.04
Søknadsprioritet:
2014.11.12, FR, 144133297
Gjengivelse av merket:
HYPNOSE VOLUME-A-PORTER
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE, 29 rue du
Faubourg Saint-Honoré, FR-75008 PARIS, Frankrike
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 3 Perfumes, toilet waters; bath and shower gels and
salts for non-medical use; toilet soaps; body
deodorants; cosmetics, particularly face, body and
hand creams, milks, lotions, gels and powders; tanning
and after-sun milks, gels and oils (cosmetics); make-up
products; shampoos; gels, foams, balms and aerosol
products for hair care and hair styling; hair sprays; hair
dyes and bleaching products; hair waving and setting
products; essential oils.
(546) Merket er et
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
The mark consists of the five letters "JAKROO", which
are under a bigger letter similar to "J"; and the whole
mark is on a slant to the left; the words contained in the
mark have no meaning.
(730) Innehaver:
Jakroo (Beijing) Sportswear Co., Ltd., Room 507, Unit
3, No. 69, Beichen West Road, CN- CHAOYANG
DISTRICT, BEIJING, Kina
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 25 Cyclists' clothing; tights; shoes; caps [headwear];
hosiery; gloves [clothing].
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.09.15
Kunngjøringsdato: 2015.09.21
Int.reg.nr:
1249111
Int.reg.dato:
2015.03.02
Registreringen
2025.03.02
utløper:
Nasj. ref.nr:
201506623
Notifikasjonsdato: 2015.06.04
Søknadsprioritet:
2014.09.05, EM, 013231972
Gjengivelse av merket:
VUEFORGE
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
ALTRAN TECHNOLOGIES, 54-56 avenue Hoche, FR75008 PARIS, Frankrike
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 9 Scientific, optical, physical, weighing, measuring,
signaling, checking (supervision) and teaching
apparatus and instruments; life-saving devices; alarms;
electric installations for the remote control of industrial
operations; counters; detectors; electronic tags for
goods; measuring apparatus; navigation apparatus and
instruments for vehicles (on-board computers); satellite
navigation apparatus; electronic navigation apparatus;
radar apparatus; transmitters of electronic signals;
telecommunication transmitters; apparatus for
recording, storage, transmission, reproduction of
sounds, images and data; time and distance recording
apparatus; pressure recorders; magnetic recording
media, sound recording disks; calculating machines;
data processing equipment, computers; software
(recorded programs); computer programs
(downloadable software); memory cards; integrated
circuit cards (smart cards); magnetic cards, particularly
magnetic identity cards; integrated circuits; printed
circuits; mechanisms for coin-operated apparatus.
Klasse 35 Business information; business management
assistance; commercial or industrial company
management assistance; consulting in the field of sales
promotion for others; market studies; marketing;
company efficiency expert services; business
investigations; employment agencies; personnel
recruitment; human resources management
Int.reg.nr:
1249079
Int.reg.dato:
2015.03.23
Registreringen
2025.03.23
utløper:
Nasj. ref.nr:
201506621
Notifikasjonsdato: 2015.06.04
Søknadsprioritet:
2014.11.14, FR, 14/4133794
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.09.14
Kunngjøringsdato: 2015.09.21
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
HELENA RUBINSTEIN, 129 rue du Faubourg SaintHonoré, FR-75008 PARIS, Frankrike
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 3 Perfumes, toilet waters; bath and shower gels and
salts for non-medical use; toilet soaps; body
deodorants; cosmetics, particularly face, body and
hand creams, milks, lotions, gels and powders; tanning
and after-sun milks, gels and oils (cosmetics); make-up
products; shampoos; gels, foams, balms and aerosol
products for hair care and hair styling; hair sprays; hair
dyes and bleaching products; hair waving and setting
products; essential oils.
86
internasjonale varemerkeregistreringer
consultancy; public relations; advertising, dissemination
of advertisements; organization and management of
exhibitions and events for commercial and advertising
purposes; computerized file management;
administrative management of computing
infrastructures on behalf of others; arranging
newspaper subscriptions for others; systematization of
data in a central file; recording, transcription,
compilation and systematization of written
communications and recordings; compilation of
mathematical or statistical data.
Klasse 42 Engineering work (surveying); engineering; technical
project study; scientific and technical research;
geological research; biological research services;
research in chemistry, in bacteriology, in physics, in
mechanics; research in the field of environmental
protection; research, design and development of new
products for others; quality control; consultancy in the
field of energy-saving; construction drafting; computer
consultancy services; design of computer systems;
consultancy relating to computer software and systems;
information technology (IT) consultancy; development
(design) of computer software and systems; rental,
installation, maintenance of software; analysis for
implementation of computer systems; computer system
analysis; programming for computers; conversion of
data or documents from physical to electronic media;
conversion of computer programs and data, other than
physical conversion; cloud computing; software as a
service (SaaS); creation and maintenance of web sites
for others; recovery of computer data; off-site data
backup; computer virus protection services; monitoring
of computer systems by remote access; rental of web
servers.
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
2015.09.21 - nr 39/15
dietetic foods, namely solid and liquid nutritional
supplements for medical or veterinary use; dietetic
substances, namely solid and liquid nutritional
supplements for medical or veterinary use; dietary
supplements for humans and animals.
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.09.16
Kunngjøringsdato: 2015.09.21
Int.reg.nr:
1249122
Int.reg.dato:
2015.03.12
Registreringen
2025.03.12
utløper:
Nasj. ref.nr:
201506626
Notifikasjonsdato: 2015.06.04
Søknadsprioritet:
2014.11.26, CH, 667305
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Helsinn Healthcare SA, Via Pian Scairolo 9 , CH-6912
LUGANO, Sveits
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 5 Pharmaceutical preparations for the treatment of
cachexia and anorexia associated with cancer, weight
loss and erosion of body mass, metabolic
abnormalities; veterinary preparations for the treatment
of cachexia and anorexia associated with cancer,
weight loss and erosion of body mass, metabolic
abnormalities; sanitary products for medical use;
dietetic foods, namely solid and liquid nutritional
supplements for medical or veterinary use; dietetic
substances, namely solid and liquid nutritional
supplements for medical or veterinary use; dietary
supplements for humans and animals.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.09.15
Kunngjøringsdato: 2015.09.21
Int.reg.nr:
1249119
Int.reg.dato:
2015.03.12
Registreringen
2025.03.12
utløper:
Nasj. ref.nr:
201506625
Notifikasjonsdato: 2015.06.04
Søknadsprioritet:
2014.09.18, CH, 666956
Gjengivelse av merket:
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.09.16
Kunngjøringsdato: 2015.09.21
Int.reg.nr:
1249123
Int.reg.dato:
2015.02.19
Registreringen
2025.02.19
utløper:
Nasj. ref.nr:
201506627
Notifikasjonsdato: 2015.06.04
Søknadsprioritet:
2014.09.04, FR, 14 4 115 680
Gjengivelse av merket:
IZE
(546) Merket er et
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Technicolor Delivery Technologies, 1-5 rue Jeanne
d'Arc, FR-92130 ISSY-LES-MOULINEAUX, Frankrike
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 9 Mobile software and applications for connected
electronic apparatus for use in the fields of connected
health and well-being and home automation; mobile
software and applications for monitoring and security in
the home, regulation and control of electronic
apparatus and electric household appliances,
household energy management, remote control and
management of apparatus for health and personal wellbeing; mobile software and applications for connected
electronic apparatus for use in vehicles; residential
gateways; decoder boxes; sensors for remote control
and monitoring of electronic apparatus and electric
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Helsinn Healthcare SA, Via Pian Scairolo 9 , CH-6912
LUGANO, Sveits
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 5 Pharmaceutical preparations for the treatment of
cachexia and anorexia associated with cancer, weight
loss and erosion of body mass, metabolic
abnormalities; veterinary preparations for the treatment
of cachexia and anorexia associated with cancer,
weight loss and erosion of body mass, metabolic
abnormalities; sanitary products for medical use;
87
internasjonale varemerkeregistreringer
household appliances; electric sensors; connected
sensors; Internet sensors for objects; sensors for
connected well-being and apparatus; authentication
devices; smart watches, smart glasses.
Klasse 42 Software as a Service (SaaS) for connected electronic
apparatus for use in the fields of connected well-being
and health and home automation; Software as a
Service (SaaS) for monitoring and security in the home,
regulation and control of electronic apparatus and
electric household appliances, household energy
management, remote control and management of
apparatus for health and personal well-being.
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
Int.reg.nr:
1249134
Int.reg.dato:
2015.03.19
Registreringen
2025.03.19
utløper:
Nasj. ref.nr:
201506630
Notifikasjonsdato: 2015.06.04
Søknadsprioritet:
2014.10.08, EM, 013338124
Gjengivelse av merket:
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.09.14
Kunngjøringsdato: 2015.09.21
Int.reg.nr:
1249133
Int.reg.dato:
2015.03.11
Registreringen
2025.03.11
utløper:
Nasj. ref.nr:
201506629
Notifikasjonsdato: 2015.06.04
Søknadsprioritet:
2014.10.24, EM, 013400247
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et
PARTY CROCKERS
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftsbergstrasse 1, DE-74172
NECKARSULM, Tyskland
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 29 Snacks, namely dried, roasted, salted, fried, extruded
and/or spiced peanut kernels, nuts, almonds and
cashew nut kernels, potato chips, potato sticks; similar
potato snacks; deep-fried potato snacks; dips; snacks
made from extruded potato products.
Klasse 30 Confectioneries; pastries, in particular shortcake
biscuits, spritz cookies, waffles, savoury pastries,
pretzels, onion pastries and cheese pastries, wafers,
biscuits, rusks, gingerbread and honey cakes, crackers,
ready-to-eat pastries for toasting, in particular savoury
sandwich pastries; pop corn, cornflakes; sauces;
snacks made from extruded wheat, rice and maize
products; corn snacks.
(450)
2015.09.21 - nr 39/15
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Joladol Mode Exploitatiemaatschappij BV, De
Boelelaan 7, 8th Floor, NL-1083HJ AMSTERDAM,
Nederland
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 3 Soaps, perfumes, essential oils, cosmetic products,
lotions for hair care.
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.09.15
Kunngjøringsdato: 2015.09.21
(540)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.09.15
Kunngjøringsdato: 2015.09.21
Int.reg.nr:
Int.reg.dato:
Registreringen
utløper:
Nasj. ref.nr:
Notifikasjonsdato:
Søknadsprioritet:
1249155
2015.03.13
2025.03.13
201506632
2015.06.04
2015.03.02, IT,
BO2015C000256
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
The trademark consists in the wording "WEBBOAT"
represented as per the enclosed specimen.
(730) Innehaver:
Glomex SrL Con Unico Socio, Via Faentina 165/G, ITRAVENNA, Italia
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 9 Antennas for boats.
Klasse 12 Boats.
(450)
88
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.09.16
Kunngjøringsdato: 2015.09.21
internasjonale varemerkeregistreringer
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
Int.reg.nr:
1249158
Int.reg.dato:
2015.04.21
Registreringen
2025.04.21
utløper:
Nasj. ref.nr:
201506634
Notifikasjonsdato: 2015.06.04
Søknadsprioritet:
2014.10.22, US, 86431862
Gjengivelse av merket:
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
2015.09.21 - nr 39/15
Int.reg.nr:
1249224
Int.reg.dato:
2015.02.25
Registreringen
2025.02.25
utløper:
Nasj. ref.nr:
201506638
Notifikasjonsdato: 2015.06.04
Søknadsprioritet:
2014.12.18, CH, 669986
Gjengivelse av merket:
BRAINPHYS
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
The Salk Institute for Biological Studies, 10010 North
Torrey Pines Road, US-CA92037 LA JOLLA, USA
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 1 Culture media for laboratory and research use.
(450)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.09.16
Kunngjøringsdato: 2015.09.21
(546) Merket er et
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
Int.reg.nr:
1249223
Int.reg.dato:
2015.02.24
Registreringen
2025.02.24
utløper:
Nasj. ref.nr:
201506637
Notifikasjonsdato: 2015.06.04
Søknadsprioritet:
2014.10.27, CH, 666578
Gjengivelse av merket:
(730) Innehaver:
Coop-Gruppe Genossenschaft, Thiersteinerallee 12,
CH-4053 BASEL, Sveits
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 29 Dried vegetables; dried mushrooms; dried fruits; dried
pulses, including beans and peas; roasted and
seasoned nuts; snack mixes consisting of dehydrated
fruit and processed nuts; sunflower and squash seeds
(processed), pine nuts (processed); sesame and poppy
seeds (processed); edible oils and fats.
Klasse 30 Sugar; spices; dried herbs; cereals (processed);
muesli; muesli and cereal bar.
Klasse 31 Nuts; unprocessed cereal grains.
Milka Choqsplash
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Kraft Foods Schweiz Holding GmbH, Chollerstrasse 4,
CH-6301 ZUG, Sveits
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 30 Cocoa; cocoa and chocolate-based beverages and
preparations for making such beverages; chocolate,
non-medicinal confectionery, particularly chocolate
confectionery and/or sugar confectionery; biscuits,
cookies; wafers, cakes, pastry products, pastry and
cake batter; cereal preparations; edible ices, namely
ice cream products, deep-frozen confectionery and
desserts; refrigerated desserts and confectionery;
chocolate spread.
(450)
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.09.14
Kunngjøringsdato: 2015.09.21
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.09.15
Kunngjøringsdato: 2015.09.21
Int.reg.nr:
1249242
Int.reg.dato:
2015.03.27
Registreringen
2025.03.27
utløper:
Nasj. ref.nr:
201506640
Notifikasjonsdato: 2015.06.04
Søknadsprioritet:
2014.10.13, FR, 14/4125348
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Splash Toys SAS, 18 rue de la côte frileuse, FR-27640
BREUILPONT, Frankrike
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 28 Games, toys; controls for game consoles; decorations
for Christmas trees; Christmas trees of synthetic
materials; apparatus for physical education or
gymnastics; fishing tackle; balls for games; billiard
tables, cues or balls; playing cards or board games; ice
or roller skates; scooters (toys); sailboards or surf
boards; rackets; snowshoes; skis; protective padding
(parts of sportswear); toy models; figurines (toys).
89
internasjonale varemerkeregistreringer
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(540)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.09.14
Kunngjøringsdato: 2015.09.21
(450)
Int.reg.nr:
1249270
Int.reg.dato:
2015.04.02
Registreringen
2025.04.02
utløper:
Nasj. ref.nr:
201506642
Notifikasjonsdato: 2015.06.04
Gjengivelse av merket:
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(540)
MOTIKO
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(540)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.09.14
Kunngjøringsdato: 2015.09.21
Int.reg.nr:
1249300
Int.reg.dato:
2015.02.27
Registreringen
2025.02.27
utløper:
Nasj. ref.nr:
201506646
Notifikasjonsdato: 2015.06.04
Gjengivelse av merket:
RVF
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.09.15
Kunngjøringsdato: 2015.09.21
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(540)
Int.reg.nr:
1249313
Int.reg.dato:
2014.10.31
Registreringen
2024.10.31
utløper:
Nasj. ref.nr:
201506648
Notifikasjonsdato: 2015.06.04
Gjengivelse av merket:
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Hedi Slimane, c/o Yves Saint Laurent, 7 avenue
George V, FR-75008 PARIS, Frankrike
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 3 Toilet soaps, perfumes; toilet water and eau de
Cologne; essential oils for personal use; face milk and
lotions, skin creams and lotions, body and face
emulsions; lipsticks, lip glosses, nail varnishes, makeup foundations, colored creams, mascara, eye
shadows, make-up, cosmetic pencils, make-up powder,
make-up removing products such as lotions, milks,
creams, gels, creams, gels, oils, bath salts not for
medical purposes; talcum powder for toilet use,
deodorants for personal use; pre-shave lotions, aftershave lotions, shaving creams, gels and foams; hair
preparations for non-medical use, namely sprays, gels,
creams, balms; mousses and shampoos.
Klasse 9 Photographic, cinematographic and optical apparatus
and instruments; spectacles, sunglasses, spectacle
frames, spectacle cases; audio tapes, video tapes,
audio cassettes, video cassettes, compact discs, laser
discs, read-only memory laser disks, video disks and
magnetic interactive and non-interactive optical discs.
Klasse 14 Precious metals and their alloys (other than for dental
use) and goods made of these materials namely rings
(jewelry), earrings, bracelets (jewelry), charms
(jewelry), brooches (jewelry), chains (jewelry), watch
chains, necklaces (jewelry), pins (jewelry), ornaments
(jewelry), ornamental pins (jewelry), rings (jewelry),
jewelry, precious stones, semi-precious stones, pearls
(jewelry), horological and chronometric instruments;
watches, watch straps, wristwatches.
Klasse 18 Leather and imitation leather; animal skins; trunks and
suitcases; bags, namely handbags, travel bags,
rucksacks, beach bags, wheeled bags, school satchels;
purses, wallets, card cases, key cases, umbrellas,
parasols and walking sticks; whips, harness and
saddlery.
Klasse 25 Clothing for men, women, children; footwear (except
orthopedic footwear); headgear.
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Honda Motor Co Ltd, 1-1, Minami-Aoyama 2-chome,
Minato-ku, JP-107-8556 TOKYO, Japan
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 12 Motorcycles and their parts and fittings; automobiles
and their parts and fittings.
(450)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.09.14
Kunngjøringsdato: 2015.09.21
HEDI SLIMANE
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Dumitru Burlaca, MD-3532 IVANCEA, ORHEI,
Republikken Moldovia
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, frozen, dried and cooked fruits and
vegetables; jellies, jams, compotes; eggs; milk and milk
products; edible oils and fats.
Klasse 30 Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; rice; tapioca
and sago; flour and preparations made from cereals;
bread, pastry and confectionery; ices; sugar, honey,
treacle; yeast, baking-powder; salt; mustard; vinegar,
sauces (condiments); spices; ice.
Klasse 32 Beers; mineral and aerated waters and other nonalcoholic beverages; fruit beverages and fruit juices;
syrups and other preparations for making beverages.
(450)
2015.09.21 - nr 39/15
Int.reg.nr:
1249309
Int.reg.dato:
2014.12.31
Registreringen
2024.12.31
utløper:
Nasj. ref.nr:
201506647
Notifikasjonsdato: 2015.06.04
Gjengivelse av merket:
f-tec
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
SKODA AUTO a.s., tr. Václava Klementa 869, CZ29301 MLADÁ BOLESLAV II, Den tsjekkiske republikk
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 12 Automobiles and their parts, all included in this class.
90
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.09.14
Kunngjøringsdato: 2015.09.21
internasjonale varemerkeregistreringer
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
Int.reg.nr:
1249319
Int.reg.dato:
2015.02.10
Registreringen
2025.02.10
utløper:
Nasj. ref.nr:
201506649
Notifikasjonsdato: 2015.06.04
Søknadsprioritet:
2014.09.19, CH, 669424
Gjengivelse av merket:
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
Int.reg.nr:
1249320
Int.reg.dato:
2015.02.06
Registreringen
2025.02.06
utløper:
Nasj. ref.nr:
201506650
Notifikasjonsdato: 2015.06.04
Søknadsprioritet:
2014.08.18, CH, 665466
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et
(546) Merket er et
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Aston Foods AG, Turmstrasse 22, CH-6300
ZUG/STEINHAUSEN, Sveits
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 7 Aerators, brewing machines, steam engines,
compressed air machines, compressed air pumps,
electric grinders/crushers for household purposes,
labelers, filtering machines, hydraulic controls for
machines, motors and engines, compressors
(machines), compressors for refrigerators, condensing
installations, radiators (cooling) for motors and engines,
air condensers, machines for the sugar industry and
machines for making edible pastes, and parts thereof,
knives (parts of machines), mixing machines,
regulators (machine parts), electric beaters, agitators,
superheaters, tools (parts of machines), centrifugal
mills, cylinders for machines, engines and motors; all
the claimed products being for machines, instruments
and installations for the production and the cooling of
aqueous animal products and aqueous vegetable
products.
Klasse 11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating and water
distribution; electric refrigerators; electric space cooling
apparatus; refrigerated shipping containers; cooling
installations and machines; cooling apparatus and
installations; refrigerating apparatus; refrigerating
machines; refrigerating chambers; refrigerating
cabinets; coils (parts of distillation, heating or cooling
installations); refrigerating apparatus and installations;
food cooling installations; cooling installations for
bread; vacuum refrigeration apparatus, vacuum ovens
for food in the commercial and industrial field;
apparatus for vacuum ovens; all the claimed products
being for machines, instruments and installations for
the production and the cooling of aqueous animal
products and aqueous vegetable products.
Klasse 29 Fats and oils for baking and nutrition.
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Luna Technology Systems LTS GmbH,
Industriestrasse 19, CH-8304 WALLISELLEN, Sveits
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 8 Hand-operated hand tools and implements; cutlery,
forks and spoons.
Klasse 11 Apparatus for heating, steam generation and cooking;
apparatus for heating and foaming milk; electric
apparatus for making hot beverages; electric mocha
machines; electric coffee machines; electric coffee
automatons; components and accessories for the
aforesaid goods included in this class.
Klasse 21 Household and kitchen utensils and containers; nonelectric coffeepots; non-electric coffee percolators; nonelectric apparatus for foaming milk; components and
accessories for the aforesaid goods included in this
class; tableware; cups; saucers; sugar bowls;
glassware; porcelain and earthenware not included in
other classes.
Klasse 30 Coffee; coffee extracts; beverages and preparations
for making said beverages based on coffee; edible
ices; tea, cocoa and artificial coffee; artificial coffee
extracts; beverages and preparations for making said
beverages based on artificial coffee; tea; tea extracts;
beverages and preparations for making said beverages
based on tea; malt-based preparations for human
consumption; beverages and preparations for making
said beverages based on cocoa; chocolate and
chocolate-based products; beverages and preparations
for making said beverages based on chocolate; cereal
preparations; bread, pastry and confectionery; sugar,
honey, treacle; biscuits, cookies, pies, cakes; tarts;
sugar confectionery; muesli and cereals, also in the
form of bars.
Klasse 43 Services for providing food and beverages in hotels,
motels, boarding houses, cafés, cafeterias, restaurants
and bars; hotel, motel, boarding house, restaurant,
cafe, cafeteria and bar services; accommodation for
guests; room reservations in hotels, motels and
boarding houses; accommodation agencies (hotels,
boarding houses and motels); booking of seats and
tables in hotels, motels, boarding houses, cafés,
cafeterias, restaurants and bars.
(450)
2015.09.21 - nr 39/15
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(540)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.09.15
Kunngjøringsdato: 2015.09.21
Int.reg.nr:
1249322
Int.reg.dato:
2015.02.26
Registreringen
2025.02.26
utløper:
Nasj. ref.nr:
201506651
Notifikasjonsdato: 2015.06.04
Gjengivelse av merket:
CICAHYALUMIDE
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.09.16
Kunngjøringsdato: 2015.09.21
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE, 45 Place
Abel Gance, FR-92100 BOULOGNE, Frankrike
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 1 Active ingredients or combination of active ingredients
used in the composition of cosmetic products; active
ingredients or combination of active ingredients used in
the composition of dermo-cosmetic products for skin
91
internasjonale varemerkeregistreringer
care and hygiene; active ingredients or combination of
active ingredients used in the composition of
dermatological products.
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
(450)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.09.16
Kunngjøringsdato: 2015.09.21
(111)
(151)
(180)
Int.reg.nr:
1249374
Int.reg.dato:
2014.12.10
Registreringen
2024.12.10
utløper:
Nasj. ref.nr:
201506661
Notifikasjonsdato: 2015.06.04
Søknadsprioritet:
2014.12.09, BX, 1300928
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et
(210)
(220)
(300)
(540)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
Int.reg.nr:
1249377
Int.reg.dato:
2014.12.24
Registreringen
2024.12.24
utløper:
Nasj. ref.nr:
201506663
Notifikasjonsdato: 2015.06.04
Søknadsprioritet:
2014.12.15, JP, 2014-106056
Gjengivelse av merket:
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Qualicaps Co Ltd, 321-5 Ikezawa-cho, JP-639-1032
YAMATOKORIYAMA-CITY, NARA, Japan
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 5 Capsules sold empty for use in connection with
pharmaceuticals and health foods; pharmaceutical
preparations; dietary supplements for humans; dietetic
foods adapted for medical use; food for babies.
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.09.16
Kunngjøringsdato: 2015.09.21
Int.reg.nr:
1249380
Int.reg.dato:
2015.01.27
Registreringen
2025.01.27
utløper:
Nasj. ref.nr:
201506664
Notifikasjonsdato: 2015.06.04
Søknadsprioritet:
2014.07.29, JP, 2014-063439
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Shionogi & Co Ltd, 1-8, Doshomachi 3-chome, Chuoku, JP-541-0045 OSAKA-SHI, OSAKA, Japan
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 5 Pharmaceutical preparations; pharmaceutical
preparations for treating opioid-induced constipation.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.09.16
Kunngjøringsdato: 2015.09.21
Int.reg.nr:
1249376
Int.reg.dato:
2014.12.24
Registreringen
2024.12.24
utløper:
Nasj. ref.nr:
201506662
Notifikasjonsdato: 2015.06.04
Søknadsprioritet:
2014.12.15, JP, 2014-106058
Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.09.16
Kunngjøringsdato: 2015.09.21
(546) Merket er et
(730) Innehaver:
Christian Lange, Rue du Bois d'Ohey 301, BE-5350
OHEY, Belgia
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 7 Machines, namely vacuum cleaners, sweeping,
washing and cleaning machines, self-propelled
cleaning machines for streets and machine tools;
vacuum cleaners for industrial and urban waste;
exterior vacuum cleaners; street vacuum cleaners;
cleaning machines; suction machines for urban and
industrial use; self-propelled road sweeping machines;
parts of the aforesaid machines, namely nozzles,
brushes and fittings; vacuum cleaner bags; spare parts
and components of vacuum cleaners for industrial and
urban waste; suction nozzles, brushes and hoses for
vacuum cleaners for industrial and urban waste; antidust filtration systems for vacuum cleaners for industrial
and urban waste; automatic spraying machines for
disinfecting, fragrancing and dampening waste vacuum
cleaner containers; spraying machines for dog
excrement for vacuum cleaners of urban waste.
(450)
2015.09.21 - nr 39/15
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Qualicaps Co Ltd, 321-5 Ikezawa-cho, JP-639-1032
YAMATOKORIYAMA-CITY, NARA, Japan
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 5 Capsules sold empty for use in connection with
pharmaceuticals and health foods; pharmaceutical
preparations; dietary supplements for humans; dietetic
foods adapted for medical use; food for babies.
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.09.16
Kunngjøringsdato: 2015.09.21
Int.reg.nr:
1249399
Int.reg.dato:
2015.04.03
Registreringen
2025.04.03
utløper:
Nasj. ref.nr:
201506667
Notifikasjonsdato: 2015.06.04
Søknadsprioritet:
2014.10.06, US, 86415413
Gjengivelse av merket:
TOPSIFY
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Warner Music Inc, 1633 Broadway, US-NY10019 NEW
YORK, USA
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 41 Provision of information relating to music; providing
online, non-downloadable music playlists via the
Internet and other communications networks.
92
internasjonale varemerkeregistreringer
(450)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
(111)
(151)
(180)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.09.16
Kunngjøringsdato: 2015.09.21
(210)
(220)
(540)
Int.reg.nr:
1249401
Int.reg.dato:
2015.04.08
Registreringen
2025.04.08
utløper:
Nasj. ref.nr:
201506668
Notifikasjonsdato: 2015.06.04
Søknadsprioritet:
2015.02.04, US, 86524752
Gjengivelse av merket:
ROMANETTI
XAVERZA
(450)
(111)
(151)
(180)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.09.16
Kunngjøringsdato: 2015.09.21
(210)
(220)
(300)
(540)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(540)
Int.reg.nr:
1249430
Int.reg.dato:
2015.04.16
Registreringen
2025.04.16
utløper:
Nasj. ref.nr:
201506672
Notifikasjonsdato: 2015.06.04
Gjengivelse av merket:
(210)
(220)
(300)
(540)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.09.16
Kunngjøringsdato: 2015.09.21
(450)
Int.reg.nr:
1249441
Int.reg.dato:
2015.05.04
Registreringen
2025.05.04
utløper:
Nasj. ref.nr:
201506675
Notifikasjonsdato: 2015.06.04
Søknadsprioritet:
2014.11.05, EM, 013433297
Gjengivelse av merket:
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(300)
(540)
ETAC FLEX
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Etac AB, Kista Science Tower, SE-16451 KISTA,
Sverige
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 20 Mobility aids, namely handles for use in showers, with
bath tubs, in bath rooms and in nursing rooms.
(450)
Int.reg.nr:
Int.reg.dato:
Registreringen
utløper:
Nasj. ref.nr:
Notifikasjonsdato:
Søknadsprioritet:
1249485
2015.04.11
2025.04.11
201506680
2015.06.04
2014.11.28, VN, 4-201429559
Gjengivelse av merket:
kombinert merke eller et rent
figurmerke
(571) Beskrivelse av merket:
The mark consists of the stylized word "Yokatta".
(730) Innehaver:
Acecook Vietnam Joint Stock Company, Lot II-3 & II-5
Road No. 11, Industrial Group II, Tan Binh Industrial
Park, Tan Phu District, VN- HO CHI MINH CITY,
Vietnam
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 30 Instant noodles, instant pho (Vietnamese instant
noodles), instant vermicelli, instant rice based
vermicelli, instant rice-based noodles, instant rice
porridges, instant rice gruel.
RAWSOME
(111)
(151)
(180)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.09.15
Kunngjøringsdato: 2015.09.21
(546) Merket er et
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Bisca A/S, Ahornvej 1, DK-4780 STEGE, Danmark
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 30 Foodstuffs made from cereals; bread, pastry and
confectionery; snack bars containing a mixture of
grains, nuts and dried fruit (confectionery).
(450)
Int.reg.nr:
1249448
Int.reg.dato:
2015.05.06
Registreringen
2025.05.06
utløper:
Nasj. ref.nr:
201506676
Notifikasjonsdato: 2015.06.04
Gjengivelse av merket:
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftsbergstrasse 1, DE-74172
NECKARSULM, Tyskland
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 33 Alcoholic beverages (except beers), particularly
vermouth, cocktails.
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Portola Pharmaceuticals, Inc., 270 East Grand Avenue,
US-CA94080 SOUTH SAN FRANCISCO, USA
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 5 Pharmaceutical preparations for use in oncology and
hematology; pharmaceutical preparations for the
treatment of coagulation disorders, thrombosis,
hematologic cancers, and inflammation.
(450)
2015.09.21 - nr 39/15
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.09.15
Kunngjøringsdato: 2015.09.21
Int.reg.nr:
1249665
Int.reg.dato:
2015.02.24
Registreringen
2025.02.24
utløper:
Nasj. ref.nr:
201506707
Notifikasjonsdato: 2015.06.04
Søknadsprioritet:
2014.08.26, FR, 14 4 113 482
Gjengivelse av merket:
TURBULENCES
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
PONTET ALLANO ET ASSOCIES SELARL DE
CONSEILS EN PROPRIETE INDUSTRIELLE,
Bâtiment Platon, Parc les Algorithmes, FR-91190
SAINT AUBIN, Frankrike
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use, cleaning, polishing and degreasing
preparations, cleaning products, oils for cleaning,
preservatives for leather (waxes), leather bleaching
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.09.15
Kunngjøringsdato: 2015.09.21
93
internasjonale varemerkeregistreringer
products, polishing creams, creams for leather, shoe
creams, shoe polishes, waxes, wax for cobblers;
perfumery products; perfumes; toilet water; eaux de
parfum; eaux de Cologne; perfume bases; extracts of
flowers; essential oils; air freshening products;
potpourris [fragrances]; incense; cosmetic skin and lip
care products; cosmetic preparations for slimming;
lotions for cosmetic use; beauty masks; cosmetic hand,
face and body care products; hair care products;
conditioners; hair lotions; hair bleaches; hair dyes; hair
styling creams or gels; hair sprays; depilatory creams,
hair-removing waxes; shaving products; shaving soap;
shaving foam; after-shave products; sunscreen
products for cosmetic use; suntan enhancing
preparations for cosmetic use; self-tanning
preparations for cosmetic use; toiletries; dentifrice;
soaps; shampoos; shower gels; bath gels; bath oils;
bath salts; foaming bath products; bath beads; talcum
powder for toilet use, cleansing milk for toilet use;
deodorants; make-up products; lipstick; mascaras for
eyelashes; blushers; make-up powder; eye shadows;
make-up pencils; make-up removing products;
decorative transfers for cosmetic use, temporary
tattoos for the body and nails; make-up sets; nail care
and nail appearance improvement products; nail polish,
nail protectors, nail lacquers, nail product removers;
false nails for the hands and feet, false nail kits, false
nail adhesives.
(450)
Besluttet gjeldende dato i Norge:
2015.09.16
Kunngjøringsdato: 2015.09.21
94
2015.09.21 - nr 39/15
nye ansvarsmerker
Ansvarsmerker
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(540)
(546)
(730)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(540)
(546)
(730)
Reg.nr.:
283387
Reg.dato.:
2015.09.15
Registreringen
2025.08.31
utløper:
Søknadsnr.:
201510649
Inndato:
2015.08.31
Gjengivelse av merket:
Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
Innehaver:
Sini Irene Nopanen, Tømmervåg, 6590 TUSTNA, Norge
Reg.nr.:
283405
Reg.dato.:
2015.09.16
Registreringen
2025.09.02
utløper:
Søknadsnr.:
201510921
Inndato:
2015.09.02
Gjengivelse av merket:
Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
Innehaver:
Janne Omland, Roresanden 49 B, 4885 GRIMSTAD,
Norge
95
2015.09.21 - nr 39/15
innsigelser
2015.09.21 - nr 39/15
Innsigelser
Innsigelser i registrerte varemerker jf. varemerkeloven § 26, samt innsigelser i internasjonale
varemerkeregistreringer som er besluttet gjeldende i Norge jf. varemerkeloven §§ 71 og 26.
(111)
(210)
(450)
(540)
Reg.nr.:
1231633
Søknadsnr.:
201500585
Reg. kunngjort 2015.06.08
dato:
Gjengivelse av merket
desserts made from fruits, nuts, yoghurt, curds and/or
milk cream; prepared nuts, nut mixtures, nut mixtures
with dried fruits; edible oils and fats; tinned soups,
preparations for making soup, broths; salads consisting
predominantly of meat, fish, poultry, game, shellfish,
vegetables, fruit and/or milk products; ready meals
consisting essentially of meat, fish, poultry, game,
shellfish, vegetables, fruits and/or milk products; frozen
food consisting predominantly of meat, fish, poultry,
game, shellfish, vegetables, fruit and/or milk products;
antipasti consisting predominantly of meat, fish, poultry,
game, shellfish, vegetables, fruit and/or milk products;
dietetic food, other than for medical purposes,
consisting predominantly of meat, fish, poultry, game,
shellfish, vegetables, fruit and/or milk products.
Klasse 30 Coffee, tea cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial
coffee; coffee, tea, cocoa and chocolate drinks; coffee,
tea and cocoa preparations for making alcoholic and
non-alcoholic beverages; flour and preparations made
from cereals, cereals, muesli and wholewheat products;
farinaceous food pastes, noodles and noodle products,
pizza and pizza products; sushi; bread, open
sandwiches, sandwiches, pastry and confectionery,
sugar confectionery, chocolate and chocolate goods,
chocolate and sugar decorations, in particular for
decorating desserts or cakes; ready-made baking
mixtures, cake baking mixtures, bread mixes, prepared
pastry, cake dough; prepared mixes for pasta; edible
ices; puddings, puddings in powder form, preparations
for making confectionery, prepared deserts; honey,
treacle; yeast, baking powder, starch for food; salt;
mustard; mayonnaise, ketchup; vinegar, sauces
(condiments), salad dressings; spices, spice extracts,
dried herbs; flavorings for food; baking spices,
flavourings for cakes; cooking essences; starch for
food, potato starch, corn starch; binding agents for
sauces, sauce powder; thickening agents for cooking
foodstuffs, preparations for stiffening whipped cream;
cake frosting (icing), coatings, cake glazes, sugar
sprinkles, marzipan, marzipan paste, nougat, nut
nougat, baking wafers, vanilla and vanillin sugar, vanilla
beans; ready meals consisting essentially of
preparations made from cereals, pasta, noodles, rice,
bread, pastry and/or confectionery; frozen food
consisting predominantly of cereal preparations,
farinaceous food pastes, noodles, rice, bread, baked
goods and/or confectionery; dietetic food, other than for
medical purposes, consisting predominantly of cereal
preparations, farinaceous food pastes, noodles, rice,
bread, baked goods and/or confectionery.
Klasse 31 Fresh fruits and vegetables; garden herbs, fresh; nuts
[fruits]; seeds, natural plants and flowers; dried plants.
Klasse 32 Beers, non-alcoholic beer, diet beer, mixed beer
beverages; mineral and aerated waters; other nonalcoholic drinks; lemonades; fruit beverages and fruit
juices; vegetable juice; smoothies; syrups and other
preparations for making beverages.
Klasse 33 Alcoholic beverages (except beers), wine, sparkling
wines, spirits [beverages], liqueurs, alcoholic cocktails,
spirit or wine-based cocktails and apéritifs, beverages
containing wine; preparations for making alcoholic
beverages.
(730) Innehaver:
Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftsbergstrasse 1, DE-74172
NECKARSULM, Tyskland
Innsiger:
Weetabix Ltd, GB- NORTHANTS, Storbritannia
(546)
Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(511) Varer og/eller tjenester:
Klasse 3 Cosmetic products, namely, non-medicated skin care
preparations, namely, facial scrubs, body scrubs, hand
scrubs, skin creams, facial creams, cleansing creams,
night creams, anti-aging creams, anti-wrinkle creams,
hand lotions; skin moisturizers, skin emollients, eye
creams; masks, namely, beauty masks, facial masks,
skin masks; face and body lotions; body oils; nonmedicated lip balms; hard and liquid soaps for hands,
face and body.
(730) Innehaver:
Nerium International, LLC, Suite 112, 4004 Belt Line
Rd., US-TX75001 ADDISON, USA
Innsiger:
Nerium Biotechnology, Inc., 11467 Huebner Road,
Suite 175, US-TX78230 SAN ANTONIO, USA
Innsigers fullmektig:
Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO,
Norge
Innsigelse inndag:
2015.09.03
(111)
(210)
(450)
(540)
Reg.nr.:
1235344
Søknadsnr.:
201501827
Reg. kunngjort 2015.06.01
dato:
Gjengivelse av merket
ALPENFEST
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(511) Varer og/eller tjenester:
Klasse 29 Meat and meat products, fish and fish products,
poultry and poultry products, game and game products,
sausages and charcuterie, shellfish, not live, goods of
shellfish, not live, seafood, not live, goods of seafood,
not live; meat, fish, poultry, game, shellfish, vegetable
and fruit extracts; preserved, frozen, dried and cooked
fruit and vegetables, the aforesaid goods including
being pickled in sweet and/or sour sauce; preparations
made from potatoes; jellies; jams, fruit, stewed,
marmalade, fruit puree, sweet spreads made with fruits
or vegetables, sweet spreads made with nuts; eggs,
milk and milk products, kefir [milk beverage], butter,
cheese products, cheese products, milk cream,
yoghurt, curds, powdered milk for food purposes,
96
innsigelser
Innsigers fullmektig:
Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN,
Norge
Innsigelse inndag:
2015.09.01
(111)
(210)
(450)
(540)
2015.09.21 - nr 39/15
travel reservation services; booking agency relating to
travel; provision of travel information; reservation
services relating to travel; hire of boats; itinerary
planning services; making travel bookings; organising
of foreign travel; planning of journeys; provision of the
foregoing services and information relating thereto
online from a computer database, via the Internet or via
any other communications; provision of information,
advisory and consultancy services relating to all the
above services.
Klasse 43 Provision of temporary accommodation; provision of
lodgings; provision of rooms; provision of holiday
accommodation; provision of temporary
accommodation; booking/reservation services for
restaurants and holiday accommodation; arranging of
venues for receptions; provision of the foregoing
services and information relating thereto online from a
computer database, via the Internet or via any other
communications; administration, management,
consultation, information and advisory services relating
to the aforesaid.
(730) Innehaver:
Hollywood Marketing SLU t/a Monster.travel,
Capecan Business Centre, ES-38639 GOLF DEL
SUR, Spania
Innsiger:
Monster Energy Company, 1 Monster Way, USCA92879 CORONA, USA
Innsigers fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
Norge
Innsigelse inndag:
2015.09.01
Reg.nr.:
1235337
Søknadsnr.:
201501825
Reg. kunngjort 2015.06.01
dato:
Gjengivelse av merket
MONSTER
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(511) Varer og/eller tjenester:
Klasse 35 Advertising, including advertising on the Internet; online advertising on a computer network; on-line data
processing services; marketing and promotional
services; preparation and presentation of audio-visual
displays for advertising purposes; sales advisory
services; dissemination of advertisements; rental of
advertising space, online or otherwise; brand creation;
organisation, operation and supervision of customer
loyalty schemes; business information provided on-line
from a computer database or the Internet; preparation,
dissemination and updating of advertising material for
use as web pages on the Internet or otherwise;
advertising services by means of television screen
based text; provision and rental of advertising space;
business advisory and consultancy services; business
management; business administration; sales
promotion; sponsorship, namely providing of
advertising and promotional contracts for third parties;
telemarketing; commercial advisory services for
consumers; sales promotion for goods and services of
third parties; providing of advertising space and
business contacts, in particular on the Internet;
marketing for third parties in digital networks; publicity
services; arranging and conducting promotional and
marketing events; organizational consultancy regarding
customer loyalty programmes; developing marketing
activities that include the provision of bonuses;
organizational consulting for promoting sales by
implementing award, bonus and customer loyalty
programmes; providing consumer product information;
public relations; consultation and advisory services
relating to management and business; market research
services; marketing research; the arrangement,
preparation, publication and distribution of promotional
materials; the provision of assistance in the
management of the business affairs or commercial
functions of an industrial or commercial enterprise;
business research; business and market statistical
information; rental of advertising space; provision of
information relating to trade development and business
opportunity; preparation of reports and provision of
information, all relating to the aforesaid services;
provision of all the above services via the Internet,
online and other electronic media; business advice and
consultancy relating to franchising; franchising
consultancy services; rental of advertising and
promotional space; rental of advertising time on
communication media; computerised file management;
gathering, arranging and disseminating statistical
information; all of the aforesaid relating to travel and
temporary accommodation booking services; provision
of information, advisory and consultancy services
relating to all the above services.
Klasse 39 Transportation; transport by water; transport by sea;
transport by land; transport by air; agency services for
arranging cruises; chartering of vehicles or apparatus
for locomotion by land, air or water; provision of
cruises; salvage of vehicles or apparatus for locomotion
by land, air or water; agency services for arranging the
transportation of persons; arranging of travel; arranging
of travel tours; arranging of excursions; arranging of
vehicle rental; tourist reservation agency services;
97
begrensing av varer og tjenester for int.merker
2015.09.21 - nr 39/15
Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer
Begrensing av liste over varer eller tjenester utført for internasjonale registreringer som er gyldige i
Norge.
(111)
(210)
(151)
(180)
Reg.nr.:
0864028
Søknadsnr.:
200511648
Reg.dato:
2005.06.28
Registreringer 2025.06.28
utløper:
(220) Inndato:
2005.11.03
(540) Gjengivelse av merket:
(111)
(210)
(151)
(180)
Reg.nr.:
0857313
Søknadsnr.:
200508755
Reg.dato:
2005.07.13
Registreringer 2025.07.13
utløper:
(220) Inndato:
2005.09.08
(540) Gjengivelse av merket:
WHISTLE
MHTM
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Atala S.p.A., Via della Guerrina, 108, IT-20900
MONZA (MB), Italia
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse:
Klasse 12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water.
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Magnetic Autocontrol GmbH, Grienmatt 20, D-79650
Schopfheim, DE-, Tyskland
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse:
Klasse 7 Electromotors except for land vehicles.
(111)
(210)
(151)
(180)
Reg.nr.:
0867937
Søknadsnr.:
200513239
Reg.dato:
2005.07.29
Registreringer 2015.07.29
utløper:
(220) Inndato:
2005.12.01
(540) Gjengivelse av merket:
(111)
(210)
(151)
(180)
Reg.nr.:
0863377
Søknadsnr.:
200511350
Reg.dato:
2005.07.18
Registreringer 2015.07.18
utløper:
(220) Inndato:
2005.10.27
(540) Gjengivelse av merket:
Best Practice by T-Systems
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Deutsche Telekom AG, Friedrich-Ebert-Allee 140, DE53113 BONN, Tyskland
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse:
Klasse 16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instructional and teaching
material (except apparatus); office requisites (except
furniture).
Klasse 38 Telecommunications; operation and rental of
equipment for telecommunication, especially for
broadcasting and television; data base services,
namely transmission of information; data base services,
namely rental of access time to a data base.
Klasse 41 Education; training; entertainment; organisation of
sporting and cultural events; publication of books,
magazines and other printed products as well as
corresponding electronic media (including CD-ROM
and CD-I).
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Telerik AD, 33 Alexander Malinov Blvd, BG-1729
SOFIA, Bulgaria
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse:
Klasse 42 Scientific and technological services and research and
design relating thereto; industrial analysis and research
services; design and development of computer
software.
(111)
(210)
(151)
(180)
Reg.nr.:
0863929
Søknadsnr.:
200511478
Reg.dato:
2005.07.13
Registreringer 2025.07.13
utløper:
(220) Inndato:
2005.10.27
(540) Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Atala S.p.A., Via della Guerrina, 108, IT-20900
MONZA (MB), Italia
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse:
Klasse 12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water.
98
begrensing av varer og tjenester for int.merker
(111)
(210)
(151)
(180)
Reg.nr.:
0868587
Søknadsnr.:
200513518
Reg.dato:
2005.07.13
Registreringer 2025.07.13
utløper:
(220) Inndato:
2005.12.08
(540) Gjengivelse av merket:
2015.09.21 - nr 39/15
parts; coating compounds, being colour, protective,
sliding and functional coatings for components of all
kinds.
Klasse 6 Ridge copings, hip copings of metal, in particular with
plastic inserts or plastic backings; separating,
protecting and draining sheets of metal; separating,
protection, sealing and drainage webs of metal; metals
foils; aluminium compound foils; lining of metal for
buildings; salt hydrates and mixtures containing salt
hydrates, coated with metal, for building.
Klasse 17 Insulating materials; packing, stopping and insulating
material for use in construction; flexible pipes, not of
metal, used for construction purposes, plastic sheets
for construction purposes; packing and insulating webs,
underlay webs of plastic, liner webs of plastic, carrier
webs, textured webs of plastic for insulation and
drainage purposes; underlay webs with laminated
insulating elements attached; underlay webs with
laminated insulating elements attached, insulating
panels for building, not of metal; liner webs, liner nonwovens for building, including for laying under
photovoltaic or solar coverings; repair webs of plastic
for insulating purposes; plastic non-wovens, including
coated plastic non-wovens, included in this class;
insulating plastic films; plastic films and objects thereof,
namely coverings for store rooms and for horticulture;
garden and pond films; separating and filtering nonwovens for path and terrace construction; insulating
and drainage webs of plastic; insulating fabrics;
spreadable insulating material for buildings; salt
hydrates coated with plastic and mixtures containing
salt hydrates for construction and insulation purposes
(latent heat accumulators); adhesive tape for industrial
purposes; excluding materials for insulation against
sound and vibrations.
Klasse 19 Building materials (non-metallic), excluding windows
(except for plastic windows), blinds, shutters; nonmetallic transportable buildings; coverings, not of metal,
for building; heat accumulator plates for building; plastic
composite panels for building; building materials (nonmetallic) in the form of reinforced and non-reinforced
separating and protective webs, carrier webs, textured
webs for building, included in this class; flat woven and
knitted fabrics (not of metal) for building, included in
this class; geotextiles; building materials (non-metallic)
for wall and foundation protection, and for soil
stabilisation and drainage, included in this class; highstrength technical woven and knitted fabrics, not of
metal, for building; small greenhouses, transportable,
not of metal; repair webs for building, namely flashing
and reinforcements, not of metal; ridge copings, hip
copings, not of metal, in particular with plastic inserts or
plastic backing; salt hydrates and mixtures containing
salt hydrates, coated with plastic, for building; drainage,
storage and filter webs for green roofs; excluding
building materials (non-metallic) for road and track
constructions and for fencing.
Klasse 20 Fasteners of plastic for building, included in this class.
Klasse 22 Tarpaulins for construction purposes as far as
contained in this class; protective and covering
tarpaulins; scaffolding tarpaulins, scaffolding nets.
Klasse 40 Coating of plastic, metal and ceramic components for
wear and corrosion protection; electroplating; applying
corrosion protection micro-layers in dipping, drawing,
spinning, injection and spraying processes; nickel-free
zinc galvanizing, for others.
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Atala S.p.A., Via della Guerrina, 108, IT-20900
MONZA (MB), Italia
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse:
Klasse 12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water.
(111)
(210)
(151)
(180)
Reg.nr.:
1084417
Søknadsnr.:
201108864
Reg.dato:
2011.04.01
Registreringer 2021.04.01
utløper:
(220) Inndato:
2011.08.04
(540) Gjengivelse av merket:
DELTA
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Ewald Dörken AG , Wetterstrasse 58 , DE-58313
HERDECKE, Tyskland
(740) Fullmektig:
Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika,
0118 OSLO, Norge
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse:
Klasse 1 Chemical products for use in industry; unprocessed
epoxy resins, chemical spray and dip solutions for
corrosion protection for mass-produced small parts;
galvanizing baths, zinc-galvanizing baths, nickel-free;
zinc-flake coatings; cataphoretic coatings, electrolytic
coatings, cathodic coatings; adhesion promoters;
adhesives used in industry; solvent welding
preparations for sealing pond films (adhesives);
unprocessed plastics; salt hydrates and mixtures
containing salt hydrates, included in this class;
excluding ceramic dry film protective coatings
exclusively for use in welding applications and for use
in metal forming processes, die-casting and foundry
processes.
Klasse 2 Paints, colorants, lacquers, glazes, varnishes,
varnishing paints and oil paints, pigments, thin-layer
varnishes, top coatings for wooden parts, including
parquet flooring and other wooden flooring; paints;
mordants; preservatives against the deterioration of
wood; coating powder; preservatives against rust;
semi-finished goods, namely colouring pastes being
paints or colorants for colour-mixing installations,
colouring pastes being paints or colorants for industrial
manufacturing; plastic dispersions (anti-corrosion
preparations), coating preparations for corrosion and
wear protection; coating preparations with defined
sliding properties, in particular for mass-produced small
99
begrensing av varer og tjenester for int.merker
(111)
(210)
(151)
(180)
Reg.nr.:
1084417
Søknadsnr.:
201108864
Reg.dato:
2011.04.01
Registreringer 2021.04.01
utløper:
(220) Inndato:
2011.08.04
(540) Gjengivelse av merket:
2015.09.21 - nr 39/15
Klasse 19 Building materials (non-metallic), excluding windows
(except for plastic windows), blinds, shutters; nonmetallic transportable buildings; coverings, not of metal,
for building; heat accumulator plates for building; plastic
composite panels for building; building materials (nonmetallic) in the form of reinforced and non-reinforced
separating and protective webs, carrier webs, textured
webs for building, included in this class; flat woven and
knitted fabrics (not of metal) for building, included in
this class; geotextiles; building materials (non-metallic)
for wall and foundation protection, and for soil
stabilisation and drainage, included in this class; highstrength technical woven and knitted fabrics, not of
metal, for building; small greenhouses, transportable,
not of metal; repair webs for building, namely flashing
and reinforcements, not of metal; ridge copings, hip
copings, not of metal, in particular with plastic inserts or
plastic backing; salt hydrates and mixtures containing
salt hydrates, coated with plastic, for building; drainage,
storage and filter webs for green roofs; excluding
building materials (non-metallic) for road and track
constructions and for fencing.
Klasse 20 Fasteners of plastic for building, included in this class.
Klasse 22 Tarpaulins for construction purposes as far as
contained in this class; protective and covering
tarpaulins; scaffolding tarpaulins, scaffolding nets.
Klasse 40 Coating of plastic, metal and ceramic components for
wear and corrosion protection; electroplating; applying
corrosion protection micro-layers in dipping, drawing,
spinning, injection and spraying processes; nickel-free
zinc galvanizing, for others.
DELTA
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Ewald Dörken AG , Wetterstrasse 58 , DE-58313
HERDECKE, Tyskland
(740) Fullmektig:
Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika,
0118 OSLO, Norge
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse:
Klasse 1 Chemical products for use in industry; unprocessed
epoxy resins, chemical spray and dip solutions for
corrosion protection for mass-produced small parts;
galvanizing baths, zinc-galvanizing baths, nickel-free;
zinc-flake coatings; cataphoretic coatings, electrolytic
coatings, cathodic coatings; adhesion promoters;
adhesives used in industry; solvent welding
preparations for sealing pond films (adhesives);
unprocessed plastics; salt hydrates and mixtures
containing salt hydrates, included in this class;
excluding ceramic dry film protective coatings
exclusively for use in welding applications and for use
in metal forming processes, die-casting and foundry
processes.
Klasse 2 Paints, colorants, lacquers, glazes, varnishes,
varnishing paints and oil paints, pigments, thin-layer
varnishes, top coatings for wooden parts, including
parquet flooring and other wooden flooring; paints;
mordants; preservatives against the deterioration of
wood; coating powder; preservatives against rust;
semi-finished goods, namely colouring pastes being
paints or colorants for colour-mixing installations,
colouring pastes being paints or colorants for industrial
manufacturing; plastic dispersions (anti-corrosion
preparations), coating preparations for corrosion and
wear protection; coating preparations with defined
sliding properties, in particular for mass-produced small
parts; coating compounds, being colour, protective,
sliding and functional coatings for components of all
kinds.
Klasse 6 Ridge copings, hip copings of metal, in particular with
plastic inserts or plastic backings; separating,
protecting and draining sheets of metal; separating,
protection, sealing and drainage webs of metal; metals
foils; aluminium compound foils; lining of metal for
buildings; salt hydrates and mixtures containing salt
hydrates, coated with metal, for building.
Klasse 17 Insulating materials; packing, stopping and insulating
material for use in construction; flexible pipes, not of
metal, used for construction purposes, plastic sheets
for construction purposes; packing and insulating webs,
underlay webs of plastic, liner webs of plastic, carrier
webs, textured webs of plastic for insulation and
drainage purposes; underlay webs with laminated
insulating elements attached; underlay webs with
laminated insulating elements attached, insulating
panels for building, not of metal; liner webs, liner nonwovens for building, including for laying under
photovoltaic or solar coverings; repair webs of plastic
for insulating purposes; plastic non-wovens, including
coated plastic non-wovens, included in this class;
insulating plastic films; plastic films and objects thereof,
namely coverings for store rooms and for horticulture;
garden and pond films; separating and filtering nonwovens for path and terrace construction; insulating
and drainage webs of plastic; insulating fabrics;
spreadable insulating material for buildings; salt
hydrates coated with plastic and mixtures containing
salt hydrates for construction and insulation purposes
(latent heat accumulators); adhesive tape for industrial
purposes; excluding materials for insulation against
sound and vibrations.
(111)
(210)
(151)
(180)
Reg.nr.:
1109774
Søknadsnr.:
201203231
Reg.dato:
2012.01.06
Registreringer 2022.01.06
utløper:
(220) Inndato:
2012.03.29
(540) Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Visual Supply Co, 1500 Broadway, Suite 300, USCA94612 OAKLAND, USA
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse:
Klasse 42 Creating and hosting an online community for
photographers, videographers, artists, students and
other creative professionals; creating and maintaining
blogs for others; providing customized online web
pages featuring user-defined information, which
includes blog posts, new media content, other on-line
content, and on-line web links to other websites in the
fields of photography, videography and design; design,
creation, hosting, and maintenance of websites for
others; providing use of online non-downloadable
software for use in enabling internet publishing; hosting
a website featuring digital content, namely, templates,
digital tools and other products and information for use
in customer relationship management, studio
management, photo and video editing and design,
invoicing, photo proofing and music licensing.
100
begrensing av varer og tjenester for int.merker
(111)
(210)
(151)
(180)
Reg.nr.:
1133380
Søknadsnr.:
201211792
Reg.dato:
2012.06.18
Registreringer 2022.06.18
utløper:
(220) Inndato:
2012.11.01
(540) Gjengivelse av merket:
2015.09.21 - nr 39/15
(111)
(210)
(151)
(180)
Reg.nr.:
1206238
Søknadsnr.:
201407002
Reg.dato:
2014.04.15
Registreringer 2024.04.15
utløper:
(220) Inndato:
2014.06.19
(540) Gjengivelse av merket:
RACHEL ZOE
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Rachel Zoe Inc, c/o Chapman Bird Grey & Tessler,
Inc., 1990 S. Bundy Dr., Suite 200, US-CA90025 LOS
ANGELES, USA
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse:
Klasse 9 Sunglasses.
Klasse 14 Jewelry, namely, watches, necklaces, bracelets,
earrings, rings, charms and pins.
Klasse 18 Handbags.
Klasse 25 Clothing, namely, scarves, shawls, wraps, hats,
gloves; clothing, namely, blazers, blouses, caftans,
capes, capri pants, coats, dresses, faux fur coats and
jackets, jump suits, knit bottoms, knit dresses, knit
jackets, knit shirts, knit skirts, knit tops, leggings,
overcoats, pants, shirts, skirts, sport coats, suits,
sundresses, sweaters, sweatshirts, tank-tops, t-shirts,
vests; footwear.
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Check-6 International Inc, 201 South Denver Avenue,
Suite 306, US-OK74103 TULSA, USA
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse:
Klasse 41 Leadership development training in the field of oil and
gas, and mining; training in the use and operation of
well control operations and consultation relating
thereto; training services in the field of oil and gas, and
mining, all not for use in national security applications.
Klasse 45 Consultancy on regulations on safety at work;
consulting in the field of workplace safety, all not for
use in national security Applications.
(111)
(210)
(151)
(180)
Reg.nr.:
1159425
Søknadsnr.:
201306125
Reg.dato:
2013.03.08
Registreringer 2023.03.08
utløper:
(220) Inndato:
2013.05.23
(540) Gjengivelse av merket:
DIAVELO
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Protanium BV, Sutton 4, NL-7327AB APELDOORN,
Nederland
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse:
Klasse 12 Apparatus for locomotion by air or water, except for
tyres, solid, semi-pneumatic and pneumatic trim rings
and hub-caps for vehicle tyres.
Klasse 35 Advertising; business management; business
administration; office functions, none of the
aforementioned services in connection with tyres, solid,
semi-pneumatic and pneumatic trim rings and hub-caps
for vehicle tyres, vehicle wheels, wheel rims, tyres for
two wheels vehicles.
(111)
(210)
(151)
(180)
Reg.nr.:
1215952
Søknadsnr.:
201410565
Reg.dato:
2013.12.13
Registreringer 2023.12.13
utløper:
(220) Inndato:
2014.09.18
(540) Gjengivelse av merket:
(111)
(210)
(151)
(180)
Reg.nr.:
1204378
Søknadsnr.:
201406229
Reg.dato:
2014.04.07
Registreringer 2024.04.07
utløper:
(220) Inndato:
2014.05.29
(540) Gjengivelse av merket:
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Lidl Stiftung & Co KG, Stiftsbergstrasse 1, DE-74167
NECKARSULM, Tyskland
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse:
Klasse 29 Meat, fish, poultry, game and sausages, the
aforementioned goods also preserved, frozen, dried
and/or cooked; meat products, fish products, poultry
products, game products, sausage products; meat
extracts, fish extracts, poultry extracts, game extracts;
seafood, molluscs and shellfishes, also preserved,
frozen, dried and/or cooked; preserved, frozen, dried
and/or cooked fruits and vegetables; fruits extracts and
vegetable extracts; antipasti, mainly consisting of meat,
fish, poultry, game, seafood, fruits, vegetables or
cheese; ready-to-serve meals mainly consisting of
CHECK-6
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Check-6 International Inc, 201 South Denver Avenue,
Suite 306, US-OK74103 TULSA, USA
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse:
Klasse 41 Leadership development training in the field of oil and
gas, and mining; training in the use and operation of
well control operations and consultation relating
thereto; training services in the field of oil and gas, and
mining, all not for use in national security applications.
Klasse 45 Consultancy on regulations on safety at work;
consulting in the field of workplace safety, all not for
use in national security applications.
101
begrensing av varer og tjenester for int.merker
2015.09.21 - nr 39/15
(111)
(210)
(151)
(180)
Reg.nr.:
1224446
Søknadsnr.:
201413843
Reg.dato:
2014.03.25
Registreringer 2024.03.25
utløper:
(220) Inndato:
2014.11.27
(540) Gjengivelse av merket:
meat, fish, poultry, game, seafood, fruits, vegetables or
cheese; salads mainly consisting of meat, fish, poultry,
game, seafood, fruits, vegetables or cheese; pulses,
processed nuts, almonds; nut mixtures; jellies, jams,
compotes, marmalades, fruits pulp, spreads; eggs,
milk, milk products as far as included in this class;
butter, cheese, fresh milk, UHT-milk, butter milk, kefir,
cream, yoghurt, curd cheese, milk powder for nutrition
purposes, desserts made of yoghurt, curd cheese
and/or cream; edible oils and fats; margarine, spreads;
ready-to-serve meals and frozen meals as far as
included in this class; soups, bouillons, soup
preparations, stews; dietetic products and foodstuff for
non-medical purposes as far as included in this class;
snacks made of fruits and vegetable, potato chips;
nibbling articles as far as included in this class; readyto-serve meals mainly consisting of the aforementioned
goods.
Klasse 30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial
coffee; flour and preparations made from cereals,
cereals, muesli; wholemeal products; pasta; coffee-,
tea-, cocoa- and chocolate-based drinks; coffee
preparations, tea preparations and cocoa preparations
for making alcoholic and non-alcoholic drinks;
flavourings for foodstuff; bread; pastry; confectionery;
chocolate and chocolate products; sweet spreads;
candies and sweets; edible ice; pudding, pudding
powder; dessert as far as included in this class; honey,
molasses; yeast, baking powder, starch for food;
baking mixtures for making cakes, fancy cakes, stirred
cakes or bread products; baking ingredients of all kind,
especially flavourings (except essential oils), essences
for baking purposes (except essential oils), shortenings
in form of powder for cooking purposes, baking spices,
ready-made baking mixtures, baking powder, liquid
sugar, fondant, fillings for cakes and pies, glucose for
culinary purposes, yeast and leavening agents,
crystallized ginger, caramelized sugar, hundreds and
thousands, almond paste, marzipan, marzipan
substitute, treacle, corn starch, natural starch for food,
nougat, candied orange peel and candied lemon peel,
peppermint for confectionery, saffron, chocolate
powder, cocoa powder, syrup and treacle, crumbles,
sweet glazes and fillings, vanilla beans, vanillin (vanilla
substitute), cube sugar, cake decorations made of
candy; salt, mustard; mayonnaise, remoulade, ketchup;
vinegar, sauces (condiments), salad dressings; spices,
spice extracts, dried herbs; ready-to-serve meals and
frozen meals as far as included in this class; pasta
meals; pizza and pizza products; sushi; open
sandwiches, bread rolls, baguettes or sandwiches; pies
as far as included in this class; dietetic products and
foodstuff for non-medical purposes as far as included in
this class; snacks made of cereals; salty snacks;
nibbling articles as far as included in this class; readyto-serve meals mainly consisting of the aforementioned
goods.
Klasse 31 Fresh fruits and vegetables; fresh herbs, nuts, seeds,
natural plants and natural flowers; dried plants.
Klasse 32 Beers; non-alcoholic beer; diet beer; malt beer;
mineral and aerated waters; non-alcoholic beverages;
fruit beverages and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages; intermediate
products for the preparation of alcoholic beverages,
namely non-alcoholic syrups and concentrates for the
preparation of alcoholic cocktails.
Klasse 33 Alcoholic beverages (except beers), spirits; wine; port
wine; red wine; white wine; still wine; sparkling wine;
champagne; fruit wine; table wine; mulled wine;
spritzer; aperitifs; alcopops; absinthe; armagnac;
aquavit; bitters; brandy; cognac; calvados, gin; grappa;
kirsch; liqueurs; ouzo; rum; alcoholic beverages based
on rum, except ale, beer or malt containing beverages;
tequila, scotch; schnapps; whisky; vermouth; vodka;
cocktails based on the aforementioned goods.
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Wikimedia Foundation Inc, 149 New Montgomery
Street, 3rd Floor, US-CA94105 SAN FRANCISCO,
USA
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse:
Klasse 9 Downloadable software providing access to a
collaboratively created and maintained repository of
images, sound, text, and other media files;
downloadable mobile application to view, upload, and
share files to a repository of images, sound, text and
other media files; downloadable publications in the
nature of images, sound, text, and other media files of
an encyclopedic nature.
Klasse 41 Arranging and conducting contests and incentive
award programs for educational purposes.
Klasse 42 Providing a website featuring a collaboratively created
and maintained online repository of images, sound,
text, and other media files; providing an online
interactive index of general knowledge containing
images, sound, text, and other media files for
educational and entertainment purposes; hosting a
website featuring open source technology that enables
users to view, discuss, edit, and contribute to an online
repository of images, sound, text, and other media files;
computer services, namely, maintaining an online
repository of images, sound, text and other media files.
(111)
(210)
(151)
(180)
Reg.nr.:
1230699
Søknadsnr.:
201500200
Reg.dato:
2014.10.16
Registreringer 2024.10.16
utløper:
(220) Inndato:
2015.01.01
(540) Gjengivelse av merket:
nTx
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Nora Systems GmbH, Höhnerweg 2-4, DE-69469
WEINHEIM, Tyskland
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse:
Klasse 17 Sheets and sheetings made of rubber or gum for
floors; plastics in extruded form for use in manufacture,
exclusively for floors; sheets and sheetings made of
plastic for floors.
Klasse 19 Building materials, namely sheets and sheetings for
102
begrensing av varer og tjenester for int.merker
floors, not of metal, skirtings, not of metal; tile floorings;
floor tiles, not of metal; floor tiles of rubber; floors, not
of metal; building materials for manufacturing floors
(non-metallic).
Klasse 27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and other
materials for covering existing floors; floor coverings of
rubber and synthetic rubber; floor coverings of plastic;
floor coverings.
103
2015.09.21 - nr 39/15
begrensing i varer eller tjenester for nasjonale merker
Begrensing av varer eller tjenester for nasjonale registreringer
Begrensing i liste over varer eller tjenester utført for nasjonale registreringer.
(111)
(151)
(151)
(180)
(210)
(220)
(540)
Reg.nr.:
279234
Reg.dato.:
2014.11.28
Int. reg. dato:
2014.11.28
Registreringen utløper: 2024.08.28
Søknadsnr:
201409973
Inndato:
2014.08.28
Gjengivelse av merket:
(546)
Merket er et kombinert merke eller et rent
figurmerke
(730) Innehaver:
Nissan Jidosha KK (also trading as Nissan Motor Co.,
Ltd), No 2 Takara-cho, Kanagawa-ku, JPYOKOHAMA-SHI, KANAGAWA-KEN, Japan
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
Norge
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 11 Apparater og innretninger for belysning, oppvarming,
dampproduksjon, tørking, ventilasjon, kjøling,
vanntilførsel og sanitære formål; klimaanlegg for
kjøretøyer; installasjoner for luftfiltrering;
antiblendingsutstyr for kjøretøyer (tilbehør til lamper);
defrosteranordninger for kjøretøyer; elektriske lamper;
vifter (deler av luftkondisjoneringsinstallasjoner);
lommelykter; frontlys for automobiler; varmevekslere,
ikke maskindeler; varmeapparater for kjøretøyer;
varmeapparater for avisning av kjøretøyvinduer;
ioniseringsapparater for behandling av luft eller vann;
lampemuffer; lyspærer for retningsvisere for kjøretøyer;
lysspredere (diffusører); apparater og installasjoner for
belysning; belysningsapparater for kjøretøyer; lys for
automobiler; lys for kjøretøyer; radiatorlokk; radiatorer
(oppvarming); reflektorer for lamper; reflektorer for
kjøretøyer; kjøleapparater og -maskiner;
termostatventiler (deler av oppvarmingsinstallasjoner);
ventilasjonsinstallasjoner for kjøretøyer (klimatisering).
104
2015.09.21 - nr 39/15
slettelser
2015.09.21 - nr 39/15
Trekninger/slettelser begjært av søker/innehaver
Følgende vare- og eller fellesmerker er begjært slettet fra varemerkeregisteret av innehaver.
(111)
(151)
Reg.nr.:
Reg.Dato.:
252852
2009.10.05
(111)
(151)
Reg.nr.:
Reg.Dato.:
273356
2013.11.29
(111)
(151)
Reg.nr.:
Reg.Dato.:
520414
1976.10.12
105
overdragelser og navne-/adresseendringer
2015.09.21 - nr 39/15
Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter
Endring av innehaver, eller av innehavers navn og/eller adresse, i spesifiserte varemerkerettigheter, jf.
varemerkeloven § 53 og varemerkeforskriften § 29.
(111) Reg.nr.:
133982
(210) Søknadsnr.: 19871663
(730) Innehaver:
Jacobs Douwe Egberts DK ApS, c/o Merrild Kaffe ApS,
Nyvang 16, DK-5500 MIDDELFART, Danmark
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.09.01
(210) Søknadsnr.: 201503808
(730) Søker:
MHWirth AS, Postboks 413 Lundsiden, 4604
KRISTIANSAND S, Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.09.08
(210) Søknadsnr.: 201509667
(730) Søker:
DREAMTEAM FAROOQ, Bergkrystallen 19, 1155 OSLO,
Norge
(111) Reg.nr.:
141560
(210) Søknadsnr.: 19872107
(730) Innehaver:
Cummins Turbo Technologies Ltd, St. Andrew’s Road,
GB-HD16RA HUDDERSFIELD, Storbritannia
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.09.09
Melding innkommet patentstyret:
2015.09.03
(111) Reg.nr.:
10100
(210) Søknadsnr.: 10100
(730) Innehaver:
Takeda AS, Drammensvn. 852, 1383 ASKER, Norge
(740) Fullmektig:
Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.09.09
(111) Reg.nr.:
159221
(210) Søknadsnr.: 19922946
(730) Innehaver:
Gunnebo AB, Box 5181, SE-402 26 GÖTEBORG, Sverige
(740) Fullmektig:
Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua , 0306
OSLO, Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.09.04
(111) Reg.nr.:
106231
(210) Søknadsnr.: 19782512
(730) Innehaver:
Jacobs Douwe Egberts DK ApS, c/o Merrild Kaffe ApS,
Nyvang 16, DK-5500 MIDDELFART, Danmark
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.09.01
(111) Reg.nr.:
164901
(210) Søknadsnr.: 19933380
(730) Innehaver:
Fashion For You i Sommen AB, Villängsvägen 18, SE57361 SOMMEN, Sverige
(740) Fullmektig:
Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN,
Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.09.03
(111) Reg.nr.:
112424
(210) Søknadsnr.: 19812288
(730) Innehaver:
Osaka Gas Chemicals Co., Ltd., 2-37, Chiyozaki 3-chome
Minami, Nishi-ku, Osaka-shi, JP- OSAKA, Japan
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.09.08
(111) Reg.nr.:
170398
(210) Søknadsnr.: 19945064
(730) Innehaver:
HSBC Group Management Services Limited, 8 Canada
Square, GB-E14 5HQ LONDON, Storbritannia
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.09.08
(111) Reg.nr.:
123891
(210) Søknadsnr.: 19850671
(730) Innehaver:
Koninklijke Douwe Egberts BV, Oosterdokstraat 80, NL1011 DK AMSTERDAM, Nederland
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.09.03
106
overdragelser og navne-/adresseendringer
(111) Reg.nr.:
177329
(210) Søknadsnr.: 19954286
(730) Innehaver:
Lenovo International Limited, 23/F Lincoln House, Taikoo
Place, HK-979 King’s Road QUARRY BAY, Hong Kong
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.09.03
2015.09.21 - nr 39/15
(111) Reg.nr.:
195005
(210) Søknadsnr.: 199710362
(730) Innehaver:
Fidia Farmaceutici SpA, Via Ponte della Fabbrica, 3/A, IT35031 ABANO TERME (PD), Italia
(740) Fullmektig:
Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.09.01
(111) Reg.nr.:
196370
(210) Søknadsnr.: 199809684
(730) Innehaver:
curasan AG, Lindigstrasse 4, DE-63801 KLEINOSTHEIM,
Tyskland
(740) Fullmektig:
Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua , 0306
OSLO, Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.09.07
(111) Reg.nr.:
17915
(210) Søknadsnr.: 20780
(730) Innehaver:
Takeda AS, Drammensvn. 852, 1383 ASKER, Norge
(740) Fullmektig:
Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.09.09
(111) Reg.nr.:
180167
(210) Søknadsnr.: 19954504
(730) Innehaver:
Fidia Farmaceutici SpA, Via Ponte della Fabbrica, 3/A, IT35031 ABANO TERME (PD), Italia
(740) Fullmektig:
Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.09.01
(111) Reg.nr.:
201052
(210) Søknadsnr.: 199902365
(730) Innehaver:
Georgia-Pacific Nonwovens LLC, 133 Peachtree Street
NE, US-GA30303 ATLANTA, USA
(740) Fullmektig:
Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118
OSLO, Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.09.04
(111) Reg.nr.:
180168
(210) Søknadsnr.: 19954505
(730) Innehaver:
Fidia Farmaceutici SpA, Via Ponte della Fabbrica, 3/A, IT35031 ABANO TERME (PD), Italia
(740) Fullmektig:
Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.09.01
(111) Reg.nr.:
209867
(210) Søknadsnr.: 19962894
(730) Innehaver:
Sealants Europe SAS, 84-116 rue Salvador Allende, FR95870 BEZONS, Frankrike
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.09.09
(111) Reg.nr.:
191603
(210) Søknadsnr.: 199801640
(730) Innehaver:
Fidia Farmaceutici SpA, Via Ponte della Fabbrica, 3/A, IT35031 ABANO TERME (PD), Italia
(740) Fullmektig:
Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.09.01
(111) Reg.nr.:
212975
(210) Søknadsnr.: 199801086
(730) Innehaver:
Sky UK Ltd., Grant Way, Isleworth, GB-TW7 50D
MIDDLESEX, Storbritannia
(740) Fullmektig:
Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.09.09
(111) Reg.nr.:
193965
(210) Søknadsnr.: 199800034
(730) Innehaver:
Lenovo International Limited, 23/F Lincoln House, Taikoo
Place, HK-979 King’s Road QUARRY BAY, Hong Kong
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.09.03
(111) Reg.nr.:
212976
(210) Søknadsnr.: 199801090
(730) Innehaver:
Sky UK Ltd., Grant Way, Isleworth, GB-TW7 50D
MIDDLESEX, Storbritannia
(740) Fullmektig:
Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.09.09
107
overdragelser og navne-/adresseendringer
2015.09.21 - nr 39/15
(111) Reg.nr.:
229808
(210) Søknadsnr.: 200501078
(730) Innehaver:
CA, Inc., 520 Madison Avenue, US-NY10022 NEW
YORK, USA
(740) Fullmektig:
Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118
OSLO, Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.09.01
(111) Reg.nr.:
212995
(210) Søknadsnr.: 199801089
(730) Innehaver:
Sky UK Ltd., Grant Way, Isleworth, GB-TW7 50D
MIDDLESEX, Storbritannia
(740) Fullmektig:
Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.09.09
(111) Reg.nr.:
214604
(210) Søknadsnr.: 200113721
(730) Innehaver:
Lenovo International Limited, 23/F Lincoln House, Taikoo
Place, HK-979 King’s Road QUARRY BAY, Hong Kong
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.09.03
(111) Reg.nr.:
230650
(210) Søknadsnr.: 200502635
(730) Innehaver:
ALLIEROGRUPPEN AS, Nydalsveien 30 B, 0484 OSLO,
Norge
(740) Fullmektig:
Advokatfirmaet Grette DA, Postboks 1397 Vika, 0114
OSLO, Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.08.31
(111) Reg.nr.:
218973
(210) Søknadsnr.: 200207392
(730) Innehaver:
Lenovo International Limited, 23/F Lincoln House, Taikoo
Place, HK-979 King’s Road QUARRY BAY, Hong Kong
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.09.03
(111) Reg.nr.:
232833
(210) Søknadsnr.: 200509809
(730) Innehaver:
SK Holdings Co., Ltd., 26, Jong-ro, Jongno-gu, KRSEOUL, Sør-Korea
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.09.09
(111) Reg.nr.:
222703
(210) Søknadsnr.: 200103778
(730) Innehaver:
Lenovo International Limited, 23/F Lincoln House, Taikoo
Place, HK-979 King’s Road QUARRY BAY, Hong Kong
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.09.03
(111) Reg.nr.:
232834
(210) Søknadsnr.: 200509810
(730) Innehaver:
SK Holdings Co., Ltd., 26, Jong-ro, Jongno-gu, KRSEOUL, Sør-Korea
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.09.09
(111) Reg.nr.:
227993
(210) Søknadsnr.: 200408196
(730) Innehaver:
Sears Brands, LLC, 3333 Beverly Road, US-IL60179
HOFFMAN ESTATES, USA
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.09.09
(111) Reg.nr.:
233153
(210) Søknadsnr.: 200509804
(730) Innehaver:
SK Holdings Co., Ltd., 26, Jong-ro, Jongno-gu, KRSEOUL, Sør-Korea
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.09.09
(111) Reg.nr.:
228278
(210) Søknadsnr.: 200408608
(730) Innehaver:
Suncor Energy Inc., 150-6th Avenue S.W., CA-ABT2P3E3
CALGARY, Canada
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.09.01
(111) Reg.nr.:
235872
(210) Søknadsnr.: 200603156
(730) Innehaver:
Fashion For You i Sommen AB, Villängsvägen 18, SE57361 SOMMEN, Sverige
(740) Fullmektig:
Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN,
Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.09.03
108
overdragelser og navne-/adresseendringer
(111) Reg.nr.:
238265
(210) Søknadsnr.: 200607143
(730) Innehaver:
Siemens Aktiengesellschaft, Wittelsbacherplatz 2, DE80333 MÜNCHEN, Tyskland
(740) Fullmektig:
Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.09.08
2015.09.21 - nr 39/15
(111) Reg.nr.:
272396
(210) Søknadsnr.: 201303751
(730) Innehaver:
SK Holdings Co., Ltd., 26, Jong-ro, Jongno-gu, KRSEOUL, Sør-Korea
Melding innkommet patentstyret:
2015.09.09
(111) Reg.nr.:
275690
(210) Søknadsnr.: 201400915
(730) Innehaver:
OTCF S.A., ul. Ochota 14, PL-32-020 WIELICZKA, Polen
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.09.04
(111) Reg.nr.:
240454
(210) Søknadsnr.: 200702712
(730) Innehaver:
Kerling Limited, Runcorn Site HQ, South Parade, GBWA74JE RUNCORN CHERSHIRE, Storbritannia
(740) Fullmektig:
Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN,
Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.09.01
(111) Reg.nr.:
281951
(210) Søknadsnr.: 201502867
(730) Innehaver:
Nordic Nanovector AS, Kjelsåsveien 168 B, 0884 OSLO,
Norge
(740) Fullmektig:
Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum, 0104
OSLO, Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.09.01
(111) Reg.nr.:
248024
(210) Søknadsnr.: 200808739
(730) Innehaver:
Lenovo International Limited, 23/F Lincoln House, Taikoo
Place, HK-979 King’s Road QUARRY BAY, Hong Kong
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.09.03
(111) Reg.nr.:
282145
(210) Søknadsnr.: 201502940
(730) Innehaver:
ITALIC AS, Dælenenggata 16 A, 0567 OSLO, Norge
(740) Fullmektig:
Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN,
Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.09.07
(111) Reg.nr.:
249116
(210) Søknadsnr.: 200808467
(730) Innehaver:
Moltzau AS, Martin Strandlis vei 10, 0956 OSLO, Norge
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.09.07
(111) Reg.nr.:
283059
(210) Søknadsnr.: 201505687
(730) Innehaver:
Innovasjon Norge, Akersgata 13, 0158 OSLO, Norge
(740) Fullmektig:
Advokatfirmaet Grette DA, Postboks 1397 Vika, 0114
OSLO, Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.09.02
(111) Reg.nr.:
257779
(210) Søknadsnr.: 201004999
(730) Innehaver:
theMoon AS, Agathe Grøndahls gate 44, 0487 OSLO,
Norge
(740) Fullmektig:
Advokat Tom Eivind Haug, c/o Advokatfirmaet Sverdrup
DA, Postboks 1865 Vika, 0124 OSLO, Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.09.08
(111) Reg.nr.:
52178
(210) Søknadsnr.: 64219
(730) Innehaver:
Lactona Corporation, 805 West 5th Street, Suite 12, USPA19446 LANSDALE, USA
(740) Fullmektig:
Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118
OSLO, Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.09.02
(111) Reg.nr.:
265946
(210) Søknadsnr.: 201107856
(730) Innehaver:
Hofseth Biocare ASA, Molovegen 6, 6004 ÅLESUND,
Norge
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.09.01
109
overdragelser og navne-/adresseendringer
(111) Reg.nr.:
67245
(210) Søknadsnr.: 82925
(730) Innehaver:
Arc International, 104 Avenue du Général de Gaulle, FR62510 ARQUES, Frankrike
(740) Fullmektig:
Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118
OSLO, Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.09.03
(111) Reg.nr.:
74734
(210) Søknadsnr.: 94444
(730) Innehaver:
The William Carter Company, 3438 Peachtree Road NE
Suite 1800, US-GA30326 ATLANTA, USA
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.09.03
110
2015.09.21 - nr 39/15
endringer i fullmaktsforhold
2015.09.21 - nr 39/15
Endringer i fullmaktsforhold
Endring av fullmaktsforhold, jf. varemerkeforskriften § 29.
(210)
(730)
(111) Reg.nr.:
139815
(210) Søknadsnr.: 19884505
(730) Innehaver:
Accor, 110 Avenue de France, FR-75013 PARIS,
Frankrike
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.09.09
Søknadsnr.: 201503808
Søker:
MHWirth AS, Postboks 413 Lundsiden, 4604
KRISTIANSAND S, Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.09.08
(111) Reg.nr.:
101440
(210) Søknadsnr.: 19770509
(730) Innehaver:
Accor, 110 Avenue de France, FR-75013 PARIS,
Frankrike
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.09.09
(111) Reg.nr.:
142899
(210) Søknadsnr.: 19893169
(730) Innehaver:
Intersnack Knabber-Gepäck GmbH & Co KG, Aachener
Strasse 1042, DE-50858 KÖLN, Tyskland
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.09.04
(111) Reg.nr.:
107613
(210) Søknadsnr.: 19781962
(730) Innehaver:
Intersnack Knabber-Gepäck GmbH & Co KG, Aachener
Strasse 1042, DE-50858 KÖLN, Tyskland
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.09.04
(111) Reg.nr.:
143027
(210) Søknadsnr.: 19884504
(730) Innehaver:
Accor, 110 Avenue de France, FR-75013 PARIS,
Frankrike
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.09.09
(111) Reg.nr.:
123064
(210) Søknadsnr.: 19843994
(730) Innehaver:
Paul Reber GmbH & Co KG, Ludwigstrasse 10, DE83435 BAD REICHENHALL, Tyskland
(740) Fullmektig:
Advokatfirmaet Grette DA, Postboks 1397 Vika, 0114
OSLO, Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.09.09
(111) Reg.nr.:
159419
(210) Søknadsnr.: 19903730
(730) Innehaver:
Intersnack Knabber-Gepäck GmbH & Co KG, Aachener
Strasse 1042, DE-50858 KÖLN, Tyskland
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.09.04
(111) Reg.nr.:
123174
(210) Søknadsnr.: 19850383
(730) Innehaver:
Bridgestone Licensing Services Inc, 535 Marriott Drive,
US-TN37214 NASHVILLE, USA
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.09.09
(111) Reg.nr.:
167135
(210) Søknadsnr.: 19935731
(730) Innehaver:
Intersnack Knabber-Gepäck GmbH & Co KG, Aachener
Strasse 1042, DE-50858 KÖLN, Tyskland
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.09.04
(111) Reg.nr.:
123660
(210) Søknadsnr.: 19843748
(730) Innehaver:
Uddeholms AB, SE-68385 HAGFORS, Sverige
(740) Fullmektig:
Hynell AS, Parkveien 53 B, 0256 OSLO, Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.09.09
111
endringer i fullmaktsforhold
(111) Reg.nr.:
175959
(210) Søknadsnr.: 19934576
(730) Innehaver:
Intersnack Knabber-Gepäck GmbH & Co KG, Aachener
Strasse 1042, DE-50858 KÖLN, Tyskland
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.09.04
2015.09.21 - nr 39/15
(111) Reg.nr.:
228383
(210) Søknadsnr.: 200408607
(730) Innehaver:
Mio AB, Box 59, SE-54321 TIBRO, Sverige
(740) Fullmektig:
Mio AB, Box 59, SE-54321 TIBRO, Sverige
Melding innkommet patentstyret:
2015.09.07
(111) Reg.nr.:
230650
(210) Søknadsnr.: 200502635
(730) Innehaver:
ALLIEROGRUPPEN AS, Nydalsveien 30 B, 0484 OSLO,
Norge
(740) Fullmektig:
Advokatfirmaet Grette DA, Postboks 1397 Vika, 0114
OSLO, Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.08.31
(111) Reg.nr.:
180167
(210) Søknadsnr.: 19954504
(730) Innehaver:
Fidia Farmaceutici SpA, Via Ponte della Fabbrica, 3/A, IT35031 ABANO TERME (PD), Italia
(740) Fullmektig:
Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.09.01
(111) Reg.nr.:
238265
(210) Søknadsnr.: 200607143
(730) Innehaver:
Siemens Aktiengesellschaft, Wittelsbacherplatz 2, DE80333 MÜNCHEN, Tyskland
(740) Fullmektig:
Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.09.08
(111) Reg.nr.:
180168
(210) Søknadsnr.: 19954505
(730) Innehaver:
Fidia Farmaceutici SpA, Via Ponte della Fabbrica, 3/A, IT35031 ABANO TERME (PD), Italia
(740) Fullmektig:
Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.09.01
(111) Reg.nr.:
240454
(210) Søknadsnr.: 200702712
(730) Innehaver:
Kerling Limited, Runcorn Site HQ, South Parade, GBWA74JE RUNCORN CHERSHIRE, Storbritannia
(740) Fullmektig:
Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN,
Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.09.01
(111) Reg.nr.:
180919
(210) Søknadsnr.: 19961293
(730) Innehaver:
Accor, 110 Avenue de France, FR-75013 PARIS,
Frankrike
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.09.09
(111) Reg.nr.:
257779
(210) Søknadsnr.: 201004999
(730) Innehaver:
theMoon AS, Agathe Grøndahls gate 44, 0487 OSLO,
Norge
(740) Fullmektig:
Advokat Tom Eivind Haug, c/o Advokatfirmaet Sverdrup
DA, Postboks 1865 Vika, 0124 OSLO, Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.09.08
(111) Reg.nr.:
191603
(210) Søknadsnr.: 199801640
(730) Innehaver:
Fidia Farmaceutici SpA, Via Ponte della Fabbrica, 3/A, IT35031 ABANO TERME (PD), Italia
(740) Fullmektig:
Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.09.01
(111) Reg.nr.:
195005
(210) Søknadsnr.: 199710362
(730) Innehaver:
Fidia Farmaceutici SpA, Via Ponte della Fabbrica, 3/A, IT35031 ABANO TERME (PD), Italia
(740) Fullmektig:
Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.09.01
(111) Reg.nr.:
261583
(210) Søknadsnr.: 201102229
(730) Innehaver:
Accor, 110 Avenue de France, FR-75013 PARIS,
Frankrike
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.09.09
112
endringer i fullmaktsforhold
(111) Reg.nr.:
275690
(210) Søknadsnr.: 201400915
(730) Innehaver:
OTCF S.A., ul. Ochota 14, PL-32-020 WIELICZKA, Polen
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.09.04
(111) Reg.nr.:
282145
(210) Søknadsnr.: 201502940
(730) Innehaver:
ITALIC AS, Dælenenggata 16 A, 0567 OSLO, Norge
(740) Fullmektig:
Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN,
Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.09.07
(111) Reg.nr.:
283059
(210) Søknadsnr.: 201505687
(730) Innehaver:
Innovasjon Norge, Akersgata 13, 0158 OSLO, Norge
(740) Fullmektig:
Advokatfirmaet Grette DA, Postboks 1397 Vika, 0114
OSLO, Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.09.02
(111) Reg.nr.:
33151
(210) Søknadsnr.: 39277
(730) Innehaver:
Bridgestone Licensing Services Inc, 535 Marriott Drive,
US-TN37214 NASHVILLE, USA
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.09.09
(111) Reg.nr.:
99471
(210) Søknadsnr.: 117958
(730) Innehaver:
Soluxury HMC, 110 avenue de France, FR-75013 PARIS,
Frankrike
(740) Fullmektig:
Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,
Norge
Melding innkommet patentstyret:
2015.09.09
113
2015.09.21 - nr 39/15
rettelse av internasjonale merker
Rettelse av internasjonale varemerkeregistreringer
(111) Reg.nr.:
1209489
(151) Reg.dato.:
2013.12.03
(180) Registreringen
utløper:
2023.12.03
(210) Søknadsnr.:
201408209
(220) Inndato:
2014.07.17
(300) Konvensjonsprioritet:
2013.08.01, EM, 012070901
(540) Gjengivelse av market:
ZEROBOR
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(730) Innehaver:
Crespel & Deiters GmbH & Co KG, Groner Allee 7476, 49479 IBBENBÜREN, Tyskland (DE)
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 1 Adhesives, other than for stationery or household
purposes; chemicals for the manufacture of adhesives;
binding agents, other than for household or stationery
purposes; sizing preparations; glue for industrial
purposes; chemical fillers; photographic fixers;
chemical auxiliaries for the paper industry, for the
textile industry, for corrugated cardboard manufacturing
and for the construction industry.
Klasse 16 Glue for stationery or household purposes; adhesives
for stationery or household purposes.
114
2015.09.21 - nr 39/15
overprøving varemerker
2015.09.21 - nr 39/15
Krav om administrativ overprøving av varemerkeregistreringer
I følgende varemerkeregistrering er det innkommet krav om administrativ overprøving.
(111) Reg.nr.:
247522
(210) Søknadsnr.:
200709230
(450) Reg. kunngjort:
Nr. 38/08 - 2008.09.15
Krav om
administrativ
overprøving
innlevert:
2015.09.07
(540) Gjengivelse av merket
(111) Reg.nr.:
245502
(210) Søknadsnr.:
200802014
(450) Reg. kunngjort:
Nr. 18/08 – 2008.04.28
Krav om
administrativ
overprøving
innlevert:
2015.09.04
(540) Gjengivelse av merket
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 9 Lydutstyr og -apparater, bilde- og videoutstyr, bilde- og
videoapparater og databehandlingsutstyr, nemlig
nettverks-, administrasjons-, overførings- og
mottakersystemer som omfatter eller består av hardware
og software for muliggjøring av distribusjon og/eller
avspilling av lyd, visuell informasjon og datainformasjon
via satellitt og terrestrielle kommunikasjonssystemer, via
nettverkssystemer og via trådløse
kommunikasjonssystemer.
Klasse 35 Databehandlingstjenester.
Klasse 38 Telekommunikasjonstjenester, nemlig elektroniske
overførings- og mottakertjenester for data og
audiovisuelle visninger via dataterminaler og trådløse
kommunikasjonsinnretninger;
satellittkommunikasjonstjenester og terrestrielle
kommunikasjonstjenester; tekst- og nummerbaserte
trådløse digitale beskjedformidlingstjenester; online
dokumentlevering via et globalt datanettverk.
Klasse 41 Produksjon og redigering av audiovisuelt (lyd/bilde)
materiale.
Klasse 42 Dataprogrammeringstjenester, nemlig utarbeidelse og
forberedelse av data innen feltet telekommunikasjon,
overført via satellitt og terrestrielle
kommunikasjonssystemer, nettverkssystemer og
trådløse kommunikasjonssystemer.
(730) Innehaver:
Qualcomm Incorporated, 5775 Morehouse Drive, USCA92121-1714 SAN DIEGO, USA
(740) Fullmektig:
Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO,
Norge
Kravstiller:
LG Display Co Ltd., 128, Yeoui-daero, KRYEONGDEUNGPO-GU, SEOUL, Sør-Korea
Kravstillers fullmektig:
Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate
20, 0352, OSLO, NO
(546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 9 Apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd
og bilder; databehandlingsutstyr, dataprogrammer og
datamaskiner; fotokopieringsmaskiner.
(730) Innehaver:
Jakob Hatteland Holding AS, 5578 NEDRE VATS, Norge
(740) Fullmektig:
Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO,
Norge
Kravstiller:
Sony Computer Entertainment Europe Ltd, 10 Great
Marlborough Street, GB-W1F7LP LONDON, Storbritannia
Kravstillers fullmektig:
Acapo AS , Postboks 1880 Nordnes, 5817, BERGEN, NO
115
fornyelser
2015.09.21 - nr 39/15
Fornyelser
(111) Reg.nr:
(180) Registreringen utløper:
(111) Reg.nr:
(180) Registreringen utløper:
122537
2025.10.03
264411
2025.07.01
122821
2025.10.24
33774
2026.02.07
122944
2025.11.07
520600
2025.12.21
123674
2025.12.19
67140
2025.10.14
124326
2026.02.13
67171
2025.10.21
1256
2025.07.01
67245
2025.10.28
1428AM
2025.07.01
67247
2025.10.28
169016
2025.08.03
926
2025.07.01
169846
2025.10.19
170418
2025.11.30
1938
2025.07.01
227936
2025.09.01
227938
2025.09.01
227993
2025.09.06
228194
2025.09.19
228242
2025.09.21
228275
2025.09.23
228336
2025.09.28
228337
2025.09.28
228672
2025.10.13
228875
2025.10.20
230264
2025.12.30
230630
2026.01.26
231043
2026.02.27
231044
2026.02.27
116
fornyede internasjonale registreringer
2015.09.21 - nr 39/15
Fornyede internasjonale registreringer
(111) Reg.nr:
(180) Registreringen utløper:
(111) Reg.nr:
(180) Registreringen utløper:
0300646
2025.07.26
0858342
2025.07.18
0300776
2025.07.30
0859112
2025.07.27
0300804
2025.08.02
0860197
2025.07.27
0493714
2025.04.23
0860277
2025.07.29
0641020
2025.07.20
0860599
2025.08.05
0644987
2025.08.23
0860628
2025.08.11
0646909
2025.08.21
0860701
2025.08.25
0850989
2025.05.20
0861041
2025.08.08
0852920
2025.06.08
0861093
2025.07.27
0855713
2025.08.03
0861115
2025.07.11
0855718
2025.07.19
0861297
2025.06.03
0855803
2025.08.03
0861380
2025.07.11
0855864
2025.07.19
0861396
2025.08.25
0856108
2025.02.03
0861454
2025.07.27
0856118
2025.07.20
0861476
2025.08.12
0857313
2025.07.13
0861521
2025.08.01
0857347
2025.08.04
0861553
2025.07.29
0857473
2025.08.10
0861602
2025.07.29
0857649
2025.07.11
0861786
2025.08.08
0858060
2025.07.18
0861817
2025.08.01
0858207
2025.07.13
0861875
2025.08.22
117
fornyede internasjonale registreringer
2015.09.21 - nr 39/15
(111) Reg.nr:
(180) Registreringen utløper:
(111) Reg.nr:
(180) Registreringen utløper:
0861881
2025.08.19
0865669
2025.08.25
0861897
2025.08.16
0865698
2025.08.02
0862562
2025.08.24
0865792
2025.07.22
0863101
2025.08.25
0865823
2025.08.25
0863167
2025.07.29
0865843
2025.07.25
0863196
2025.07.18
0865958
2025.08.26
0863313
2025.07.08
0866440
2025.08.26
0863461
2025.07.29
0866582
2025.07.28
0863705
2025.08.09
0866677
2025.08.23
0863767
2025.08.23
0866899
2025.07.18
0863929
2025.07.13
0867266
2025.08.11
0864028
2025.06.28
0867434
2025.08.25
0864088
2025.08.26
0867475
2025.08.05
0864192
2025.07.27
0867497
2025.07.19
0864573
2025.08.01
0867547
2025.08.05
0864607
2025.08.02
0867549
2025.07.21
0864663
2025.08.22
0867747
2025.08.04
0864954
2025.07.18
0868375
2025.08.22
0865001
2025.08.03
0868487
2025.08.22
0865155
2025.07.14
0868587
2025.07.13
0865226
2025.07.26
0868721
2025.06.21
0865411
2025.07.27
0869018
2025.07.19
118
fornyede internasjonale registreringer
2015.09.21 - nr 39/15
(111) Reg.nr:
(180) Registreringen utløper:
(111) Reg.nr:
(180) Registreringen utløper:
0869484
2025.08.05
0878905
2025.08.01
0869523
2025.07.29
0880825
2025.08.22
0869593
2025.07.06
0881227
2025.08.18
0869630
2025.08.01
0881311
2025.08.24
0870530
2025.08.01
0881336
2025.08.24
0871417
2025.07.13
0881515
2025.08.22
0871813
2025.08.26
0882475
2025.07.11
0871931
2025.08.24
0882724
2025.07.09
0872706
2025.06.27
0882757
2025.08.22
0872708
2025.06.27
0882875
2025.07.11
0872786
2025.07.18
0883287
2025.08.04
0872861
2025.07.12
0883644
2025.08.22
0873446
2025.07.15
0888052
2025.05.27
0874793
2025.08.26
0889032
2025.08.03
0874895
2025.08.26
0889485
2025.08.26
0875158
2025.08.23
0890520
2025.06.29
0875732
2025.08.24
0891809
2025.07.25
0876490
2025.07.29
0892194
2025.08.17
0876662
2025.08.15
0893244
2025.06.29
0878519
2025.08.23
0902359
2025.08.25
0878561
2025.07.14
0904153
2025.07.15
0878901
2025.08.22
0910176
2025.07.12
119
fornyede internasjonale registreringer
(111) Reg.nr:
(180) Registreringen utløper:
0910479
2025.08.12
0910479
2025.08.12
0912536
2025.08.25
120
2015.09.21 - nr 39/15
ikke fornyede internasjonale registreringer
2015.09.21 - nr 39/15
Ikke fornyede internasjonale registreringer
(111) Reg.nr:
(180) Registreringen utløper:
(111) Reg.nr:
(180) Registreringen utløper:
0492568
2015.02.24
0849462
2015.03.01
0632512
2015.02.25
0849684
2015.02.18
0632735
2015.02.16
0849726
2015.02.18
0633350
2015.02.13
0849763
2015.02.14
0844931A
2015.02.16
0850475
2015.03.01
0845330
2015.02.14
0850554
2015.02.18
0845524
2015.02.14
0851158
2015.02.16
0846024
2015.02.17
0851793
2015.02.18
0846452
2015.03.01
0852025
2015.02.16
0846707
2015.02.24
0853003
2015.02.14
0846803
2015.02.16
0853004
2015.02.14
0846831
2015.02.17
0853407
2015.02.18
0846835
2015.02.23
0853874
2015.03.01
0846930
2015.02.14
0853979
2015.02.18
0847024
2015.02.15
0854702
2015.02.12
0847025
2015.02.15
0854735
2015.02.15
0847026
2015.02.15
0854880
2015.02.18
0847030
2015.02.15
0854934
2015.02.15
0847232
2015.02.17
0855304
2015.02.16
0847250
2015.02.23
0855680
2015.02.14
0847714
2015.02.17
0857929
2015.03.01
0848357
2015.02.14
0857968
2015.03.01
0848579
2015.02.14
0858822
2015.02.18
0849425
2015.02.16
0859780
2015.02.18
0849459
2015.03.01
0859945
2015.02.14
121
ikke fornyede internasjonale registreringer
(111) Reg.nr:
(180) Registreringen utløper:
0861619
2015.02.18
0861721
2015.02.15
0861722
2015.02.15
0863404
2015.02.17
0863802
2015.02.23
0864911
2015.02.23
0865279
2015.02.16
0866801
2015.02.16
0866993
2015.02.15
0867074
2015.02.17
0870189
2015.02.14
0872155
2015.02.17
0873321
2015.02.15
0875436
2015.02.24
0876264
2015.02.15
0876265
2015.02.15
0876321
2015.02.17
0876532
2015.02.18
0878253
2015.02.15
122
2015.09.21 - nr 39/15
slettede internasjonale registreringer
Slettede internasjonale registreringer
(111) Reg.nr:
(180) Registreringen utløper:
0889303
2015.07.10
0890970
2015.07.10
0914084
2015.07.21
1049456
2015.07.02 (Bakgrunn for slettelsen er en
overdragelse av samtlige varer til internasjonal
registrering nr. 1049456A)
1180400
2015.07.20
1204437
2015.07.20
1208332
2015.07.08
1224733
2015.08.06
123
2015.09.21 - nr 39/15
administrativ overprøving av registrering av foretaksnavn
2015.09.21 - nr 39/15
Administrativ overprøving av registrering av foretaksnavn
Administrativ overprøving av registrering av foretaksnavn i henhold til foretaksnavneloven § 3-6 er
avgjort i Patentstyret.
Krav nummer:
Kravstiller:
Grunnlag:
Registreringsinnehaver:
Beslutning:
Krav nummer:
Kravstiller:
Grunnlag:
Registreringsinnehaver:
Beslutning:
2014039
Mobilise AS, Munkedamsveien 67, 0270 OSLO
Kravet er begrunnet med at foretaksnavnet
MOBILIZE NORWAY AS er egnet til å
forveksles med det registrerte foretaksnavnet
MOBILISE AS med organisasjonsnummer 996
745 376. Registreringen av foretaksnavnet
MOBILIZE NORWAY AS hevdes på dette
grunnlag av kravstilleren å være i strid med
foretaksnavneloven § 2-6 nr. 4.
Mobilize Norway AS, Storgata 15, 2000
LILLESTRØM
Registreringen av foretaksnavnet MOBILIZE
NORWAY AS er i strid med foretaksnavneloven
§ 2-6 nr. 4, og kravet om administrativ
overprøving tas til følge.
2015001
Intellectual Property Holdings AS , Fjordalléen
16, 0250, OSLO
Kravet er begrunnet med at foretaksnavnet
AKER FOTO AS er egnet til å forveksles med
kravstillerens registrerte varemerker;
registrering nr. 254940, ordmerket AKER
POWER MASTER, registrering nr. 254939,
ordmerket AKER HAND OVER, registrering nr.
255165, ordmerket AKER SAFETY LOCK,
registrering nr. 255877, ordmerket AKER RAM
LIFT, registrering nr. 263025, ordmerket AKER
AIR, registrering nr. 249870, ordmerket AKER
STADION, registrering nr. 242390, ordmerket
AKER CAPITAL, registrering nr. 245129,
ordmerket AKER, og internasjonal registrering
nr. 908912, ordmerket AKER, og registrering nr.
239443, det kombinerte merket AKER, jf.
foretaksnavneloven § 2-6 nr. 4.
Kravet er videre begrunnet med at AKERmerkene har opparbeidet seg rettigheter etter
det såkalte Kodak-vernet i henhold til
varemerkeloven § 4 andre ledd, og det henvises
i den anledning til Patentstyrets uttalelse i
avgjørelse av 3. april 2009 i foretaksklagesak
KF 2008033 vedrørende administrativ
overprøving av AKER’S HUS KAFEDRIFT AS:
«På bakgrunn av allmenn viten betviler
Patentstyret likevel ikke at AKER er et velkjent
kjennetegn i Norge, for en stor aktør innen
industriell virksomhet.»
AKER FOTO AS , Stortorvet 10, 0155, OSLO
Registreringen av foretaksnavnet AKER FOTO
AS er i strid med foretaksnavneloven § 2-6 nr. 4
og kravet om administrativ overprøving tas til
følge.
124