FSAT-15-093-2

Ifølge liste
Deres ref
Vår ref
Dato
14/5309-
01.07.2015
Supplerende tildelingsbrev – Statsbudsjettet 2015 – kap. 260 post 50 – SAKS-midler
Vi viser til Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2015, jf. Innst. 12 S (2014-2015) og
Prop. 1 S (2014-2015).
Ved kongelig resolusjoner 19. juni 2015 er det bestemt at 11 universiteter og høyskoler fra 1.
januar 2016 skal organiseres som fire institusjoner.
Kunnskapsdepartementet tildeler med dette 1 mill. kroner til Felles studieadministrativt
tjenestesenter (FSAT) for 2015. Midlene skal dekke kostnader FSAT får som følge av
sammenslåingene. Midlene utbetales til UiOs konto 7694 05 11050.
De tildelte midlene kan kreves helt eller delvis tilbakebetalt dersom de ikke benyttes i
samsvar med forutsetningene. Vi ber om at det rapporteres om bruk av midlene i Årsrapport
(2015–2016) med frist til departementet 15. mars 2016. I rapporteringen skal det gis en
beskrivelse av tiltakets resultater og grad av måloppnåelse.
Med hilsen
Rolf L. Larsen (e.f.)
fung. ekspedisjonssjef
Audun Digerud Berg
fung. avdelingsdirektør
Postadresse
Postboks 8119 Dep
0032 Oslo
[email protected]
Kontoradresse
Kirkeg. 18
http://www.kd.dep.no/
Telefon*
22 24 90 90*
Org no.
872 417 842
Universitets- og
høyskoleavdelingen
Saksbehandler
Audun Digerud Berg
+4722247795
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.
Kopi til:
Riksrevisjonen
Adresseliste
Universitetet i Oslo
Felles studieadministrativt
tjenestesenter
Side 2
Postboks 1072 Blindern
0316
OSLO
Postboks 1133 Blindern
0318
OSLO