10 Barbo Rimeslaaten Klakegg

Revidering av drikkevannsforskriften
Barbo Rimeslaatten Klakegg, Mattilsynets region Midt
Driftsassistansen 21. mai 2015
http://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/vann/vannverk/drikkevannsforskriften_revideres.4913
Temaer
•
•
•
•
•
•
•
•
•
a) Internkontroll
b) Beredskap c) Godkjenning/melding d) Vannbehandling/rensekrav e) Rapportering/overvåkning/opplysningsplikt f) Kjemikalier og produkter i kontakt med drikkevann g) Kildebeskyttelse h) Kvalitetskrav i) Annet Grunnlag
• EUs drikkevannsdirektiv • WHO og UNECEs protokoll for vann og helse, og revidering av Drikkevannsdirektivet • Regelverk som grenser opp mot drikkevannsdirektivet og forskriften
• Regelryddingsprosjektet • Erfaringer fra tilsynet, områdeanalyse
• Erfaringer fra sentrale eksterne aktører Klinkende klart
Språk
Inndeling av vannverk etter produksjon
Enklere vedlegg
Registrere «alt» (to abonnenter)
Gode hjemler, eksempelvis til prøvetakningsplan, rapportering
• Kommunens ansvar
•
•
•
•
•
4.Bestemmelser om forbud mot forurensning av vannforsyningssystem Det er forbudt å forurense vannforsyningssystem og internt fordelingsnett dersom dette kan medføre fare for forurensing av drikkevannet. Det lokale Mattilsynet kan forby eller sette vilkår for aktiviteter, som forurenser eller kan medføre fare for forurensning av drikkevann i vannforsyningssystem og internt fordelingsnett på land, innretninger til sjøs, luftfartøyer og skip. Med aktivitet menes også utøvelse av allemannsretter. Det sentrale Mattilsynet kan ved forskrift forby eller sette vilkår som nevnt ovenfor. Før vedtak treffes skal det innhentes uttalelse fra berørte kommuner om forhold som angår miljørettet helsevern og arealdisponering.
Myndighet etter denne bestemmelse omfatter ikke inngrep som er å regne som ekspropriasjon av rådighet etter lov av 23. oktober 1959 nr. 3 om oreigning av fast eigedom §
Vannverkseier skal ved oppslag eller på annen hensiktsmessig måte informere allmennheten om forbudet mot forurensing av drikkevann.
Internkontroll
• Spesifikke krav
–
–
–
–
–
–
Regelverk Kunnskaper og ferdigheter
Fastsette mål Ansvar, oppgaver og myndighet
Avviksbehandling Systematisk overvåking og gjennomgang for å sikre at internkontrollen fungerer som forutsatt.
• Internkontrollen skal dokumenteres i det omfang som er nødvendig. • Egen paragraf for farehåndtering: kartlegge farer og problemer, vurdere risiko, og utarbeide planer for å redusere riskoforholdene.
• Definisjoner – kritisk punkt
Beredskap
• henvisning til beredskapsforskriften.
– Ikke tydelig nok (ROS)
• krav om regelmessige øvelser
•
fareanalyse og
risikovurdering
definisjoner krisevann
Vannbehandling
• Vannforskriften § 17: Drikkevannsforskriften §
4 og 14 beskyttes mot forringelse av kvaliteten
– Rydde opp og skille mellom enhver og vannverkseier • risikovurdering av nedbørsfeltet og ledningsnettet • Tilstrekkelige barrierer (2)
• Krav om desinfeksjon
• Klare krav til kontroll med råvannet
Prøvetaking, grenseverdier og rapportering
Enklere og mer pedagogisk tabell
Klare krav – særlig til de små
Tiltakstyper i forskriftstekst
Noe nytt? radioaktivt nedfall, PAH, URAN
Klarere skille mellom nettkontroll og rutinekontroll
• Rapportering
•
•
•
•
•
Ledningsnett
• NY paragraf – kvalitet på ledningsnett
Ledningsnettet skal ikke forringe drikkevannets kvalitet
• Sikring mot tilbakeslag
• Godkjenningsplikt?
Materialer
• Både tilsyn og bransje mangler kompetanse
• Godkjenningsordning
– Men langt lerret å bleke
Plangodkjenning Kompetansekrav
Barbo Rimeslaatten Klakegg
Telefon: 22 77 79 75
[email protected]
Mattilsynet, region Midt, enhet Nordmøre og Romsdal