presentasjon - Det medisinske fakultet

Orientering om Enhet for ekstern
forskningsfinansiering
Hilde Nebb, Prodekan for forskning
SAK 34/15 - 23.juni 2015
FAKULTETSADMINSTRASJONEN
FORSKNINGS ADMINISTRASJONEN
Prodekan forskning Hilde Nebb
Seksjonsleder: Ingrid Sogner
Enhet for ekstern
forskningsfinansiering
Ansatte: 6
Gruppe for
forskerutdanning
Ansatte: 8
Forskningsadmin og
analyse
Ansatte: 6
Studieseksjonen
Administrative
fellestjenester
Regionale
komiteer
Medisinsk
informatikk
Enhet for eksternfinansiering
Malin Johansen
Konstantinos Chilidis
Erlendur Helgason Hilde Henriksen
EU, Helsam
EU, Klinmed
Gruppeleder
Nasjonale og Internasjonale kilder
IMB
+
Michael Møller, analyse
Eddi Johansen, innovasjon
OG
Marta L. Thommesen
Reidar Rognlien
Prosjektleder
Scientia Fellows
Økonom
Ingemar Pongratz, Ekstern konsulent
Tett samarbeid med sentraladmin & OUS
Universitetet i Oslo
Navn
E-post
EU Office,
Sentraladministrasjonen
Ann Kristin Sørli Halvorsen, rådgiver
[email protected]
Mette Topnes, seniorrådgiver
Deike I. Pahl, seniorrådgiver
Lars Øen, seniorrådgiver
Marianne Randen, juridisk seniorrådg
Enhet for
eksternfinansiering,
Det medisinske fakultet
Konstantinos Chilidis, seniorrådgiver
Erlendur Helgason, seniorrådgiver
Hilde Henriksen, rådgiver
Malin Solli Johansen, rådgiver
Marta L. Thommesen, seniorrådgiver
Reidar Rognlien, seniorrådgiver
[email protected]
Oslo universitetssykehus Names & Position
E-mail
Forskningsstøtte og
biobank
[email protected]
Emil Aanensen, spesialrådgiver
Trine-Lise Key Grimsrud,
spesialrådgiver
Camilla Lien Sandnes, seniorrådgiver
Martin Sending, spesialrådgiver
Informasjon
• Webside – http://www.med.uio.no/foransatte/arbeidsstotte/fa/finansiering/
• «Funding opportunities» eller direkte mail
• Presentasjoner og kurs for institutter/avdelinger/grupper
Støtte til søknader og prosjektgjennomføring
Pre Grant fasen
• Programinformasjon og utlysninger
• Søknadshjelp (admin. info/formaliteter og
gjennomlesing)
• Budsjettering (sammen med instituttet)
• Projektetableringsstøtte (PES)
Kontraktfasen
• Forhandlinger
• Reguleringer
• Kontrakter og avtaler
•
Post Grant fasen
• Kontraktsendringer
• Rapporteringer og revisjoner
• Prosjektavslutning
EEF
+ FA
Institutt
og
EU-office
Institutt
og
EU-office
HVA HAR VI OPPNÅDD?
SCIENTIA-FELLOWS
• Trans-national Postdoctoral Fellowship Program in Health Sciences
– EU, COFUND (FP7 programmet)
• 5 års varighet (startet mai 2014)
• 180 årsverk postdoktorer (72 fellows)
• Utgående 2 år (fra Medfak) + 1 år reintegrering
• Inngående 2 år («world-wide» til Medfak)
• Økonomi
–
–
–
–
16,8 MEuro (135 MNOK totalbudsjett)
6,8 MEuro fra EU (40%)
Spleiselag mellom EU, fagmiljøene og fakultetet
Netto ca 40 MNOK overskudd fakultetet
Et godt eksempel på ekstern finansiering som gir økt handlekraft
Merverdi
international
mobility
career
development
cooperation
SCIENTIA
FELLOWS
research
education
innovative
ideas
networking
excellence
& quality
•
•
•
Inntekter: 1,02 mrd
38% eksternt finansiert
EU: 5,3%
Eksterne
midler
Basis
2013
2014
2017
Drivere og viktige strategiske satsinger
Nasjonalt
• Røe Isaksens 7-punktsplan
• Regjeringens EU-strategi
• 60% økning fra FP7 til H2020
• Forskningsrådets strategi og nye virkemidler
UiO
•
•
•
•
Strategi 2020
UiOs Horisont 2020-strategi
SAB-oppfølging
Prosjektet Bedre Forskerstøtte
Medfak
•
•
•
•
•
Forskningskvalitet
Utvikle flere verdensledende forskningsmiljøer
Klare karriereveier, særlig yngre
Rekrutteringspolicy
Bedre forskerstøtte
Hva er målet for 2015 og framover?
• En dreining av søknader til EU og Forskningsrådet
• Villighet blant forskerne til å være med på det
• Økt kompetanse
Tiltak for at flere skal lykkes og at vi skal nå målet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ledertrykk – Samhandling
Bruke publiseringsanalyser systematisk
Stimulere de riktige miljøer til å søke nå og på lang sikt
Flere og bedre søknader
Økonomi «controller» – superbruker
Eksterne konsulent(er)
Lage gode søknadsprosesser
Ekspertpaneler – erfaringsoverføring
Synlighet i Brussel og økt kontaktnett
Styrke postgrantstøtten
Bedre insentivordningene – lage «gulrøtter»
Forskerutdanning, karriereløp, talentutviklingpågående satsing
Ph.D
Mentoring program
- Karriereveier
- Generiske
ferdigheter
Metodekurs
Postdoktor
Forsker
BREDDE og SPISS
Mentoring program
- Lederutdanning
- Presentasjonsteknikker
- Karriereveier
- Søknadstrening
- Individuell rådgivning
Karriereutviklingsprogram for unger forsker talenter
- eksellent satsing (15-20)
- Innstegstillinger
Bruke Scientia Fellows overskuddet klokt
Bruke pengene slik at de gir mest mulig
avkastning faglig og økonomisk og at vi ser
satsingen som «utgifter til inntekts ervervelse»