Presentasjon sak 3 EU

16.10.2015
Forskningsadministrasjonen
Det medisinske fakultet
Ingrid Sogner, seksjonsleder
FAKULTETSADMINSTRASJONEN
FORSKNINGS ‐
ADMINISTRASJONEN
Studie‐
seksjonen
Administrative
fellestjenester
Regionale komiteer
Medisinsk informatikk
Prodekan forskning Hilde Nebb
Seksjonsleder: Ingrid Sogner
Enhet for ekstern forskningsfinansiering
Ansatte: 6
Gruppe for forskerutdanning
Ansatte: 8
FANE Med, opprettet 2015
= ForskningsAdministrativt Nettverk på Det Medisinske fakultet Forskningsetikk, innovasjon og analyse
Ansatte: 5
1
16.10.2015
Gruppe for forskerutdanning Forskerlinja, Ph.d. og Dr. philos.
•
•
•
•
Regelverk og rutiner
Kvalifikasjonsrammeverk
Kvalitetssystem
Rapportering (NIFU, DBH,
SSB)
• Klagesaker
8 personer
• Førstelinjetjeneste kandidater og veiledere
• Lederstøtte – fakultet og
institutter
Opptak, avslutning
Opplæringsdel/permisjoner/ forlengelser
Kursadministrasjon
Koordinator
4
Forskerutdanningen - porteføljen
• Ca 1500 aktive ph.d.-kandidater (pr.15/6-14)
• 207 disputerte i 2013
• 139 disputerte våren 2014
Nye avtaler totalt i 2013: 261
Nye avtaler våren 2014: ca 150
3
2
16.10.2015
Gruppe for forskningsetikk, innovasjon og analyse
•
•
•
•
•
•
5 personer,
primært lederstøtte
Innovasjon
Forskningsinfrastruktur
Publiseringsanalyse
CRIStin
Postdoktorprogrammet
Kvalitetssystemet for medisinsk og
helsefaglig forskning
 Fokus på forbedring av administrative
tjenester og rutiner
Enhet for eksternfinansiering Malin
Johansen
EU
Helsam
Konstantinos
Chilidis
EU
Klinmed
Gruppeleder
Marta L. Thommesen
Prosjektleder
Scientia Fellows
6 personer,
primært førstelinje
Erlendur
Hilde
Helgason
Henriksen
Nasjonale og internasjonale kilder
IMB
+
Michael Møller, analyse
Eddi Johansen, innovasjon
OG
Reidar Rognlien Ingemar Pongratz
Økonom
ekstern konsulent
3
16.10.2015
Tett samarbeid med sentraladmin & OUS
Universitetet i Oslo
Navn E‐post
EU Office, Sentraladministrasjonen
Ann Kristin Sørli Halvorsen, rådgiver
eu‐[email protected]
Mette Topnes, seniorrådgiver
Lars Øen, seniorrådgiver
Marianne Randen, juridisk seniorrådg
Enhet for eksternfinansiering,
Det medisinske fakultet
Konstantinos Chilidis, seniorrådgiver
Erlendur Helgason, seniorrådgiver
Hilde Henriksen, rådgiver
Malin Solli Johansen, rådgiver
Marta L. Thommesen, seniorrådgiver
Reidar Rognlien, seniorrådgiver
med‐
[email protected] Oslo universitetssykehus Names & Position E‐mail
Forskningsstøtte og biobank
grant[email protected]‐hf.no Emil Aanensen, spesialrådgiver
Trine‐Lise Key Grimsrud, spesialrådgiver
Camilla Lien Sandnes, seniorrådgiver
Martin Sending, spesialrådgiver
Støtte til søknader og prosjektgjennomføring
Pre Grant fasen:
• Programinformasjon og utlysninger
• Søknadshjelp (admin. info/formaliteter og
gjennomlesing, konsulentbistand)
• Budsjettering (sammen med instituttet)
• Projektetableringsstøtte (PES)
EEF
og
institutt
Kontraktfasen:
• Forhandlinger
• Reguleringer
• Kontrakter og avtaler
EU-office
og
institutt
Post Grant fasen:
• Kontraktsendringer
• Rapporteringer og revisjoner
• Prosjektavslutning
EEF,
institutt
og
EU-office
4
16.10.2015
God ekstern inntjening
MEN behov for:
• En dreining av søknader til EU og NFR
• Vilje blant forskerne til å være med på det
• Tillit til systemet
• Økt kompetanse
• Ledertrykk
Planer for 2016 og framover
• Mer målrettet og strategisk forskningsstøtte
– analyser av forskningspublisering
• Systematisk gjenbruk av nasjonale søknader
• Miljøer forberedes og bevisstgjøres
– få flere til å delta som partnere
– mobilisere mot Marie Curie programmet
•
•
•
•
Bruke fagpaneler i EU-prosess
Kurs for postdoktorer
Bruke Inven2 og Oslo Medtech til EU
Styrke postgrant-støtte
5
16.10.2015
Prosjekt Bedre Forskerstøtte
• Organisering av forskerstøtten
– Definere roller og ansvar for
forskningsadministrative tjenester på ulike nivåer
• Bedre støtteverktøy for forskerne
– nettportal, bl.a.
• Øke forskningsadmin kompetanse og
kapasitet på UiO
 Forslag: Etablere +kontorer
 Med+ med Odontologisk fakultet
6